En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010"

Transkript

1 En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten september 2010 John Christian Langli og Rolf Gunnar Strand Institutt for regnskap, revisjon og jus Handelshøyskolen BI Dette notatet analyser sammenhengen mellom aktivitetene som studentene gjorde underveis i BØK 3411 og eksamensresultatene i BØK Alle resultater er foreløpige. 1

2 Table of Contents 1 Innledning og sammendrag Metode Datagrunnlaget Presentasjon av dataene - tabeller Hvor mange studenter tok hhv 5, 6, 7 eller 8 arbeidskrav? Hvor mange ganger har studentene forsøkt seg på testene? Hvordan er sammenhengen mellom antall gjennomførte arbeidskrav og karakteren de fikk på eksamen? Hvordan er eksamenskarakterene når de fordeles på gutter og jenter? Hvordan er karakterfordeling per bachelorprogram? Hvordan er sammenhengen mellom oppnådd eksamenskarakter og gjennomsnittlig score på arbeidskravene? Analyser av samvariasjon - regresjonsanalyse Er det systematiske forskjeller mellom studenter som søker seg til ulike bachelorprogrammer? I hvilken grad blir eksamenskarakteren forklart vha variablene kjønn, alder, poeng fra VGS, sum poengsum, bachelorprogram og studiested? Blir eksamenskarakter, gjennomsnittlig score på arbeidskravene og antall fullførte arbeidskrav forklart av de samme variablene? Er det noen sammenheng mellom hvor mange arbeidskrav studentene har gjort, hvor mange poeng de i gjennomsnitt oppnådde på arbeidskravene og den endelige eksamenskarakteren? Får studenter som tar arbeidskrav frivillig bedre karakterer enn de som bare oppfylte minimumskravet? Sammenhengen mellom svar på enkeltspørsmål i arbeidskravene og på eksamen Hvordan var eksamen konstruert? Hvordan ble karakterene satt på enkeltspørsmål og hvordan ble karakterfordelingen på enkeltspørsmålene? Ble eksamensresultatene på enkeltspørsmål bedre når studentene hadde fått prøvd seg på forhånd ved hjelp av arbeidskravene? Ble eksamensresultatene på enkeltspørsmål bedre når studentene hadde fått prøvd seg på forhånd ved hjelp av både arbeidskrav og prøveeksamen?

3 6.5 Blir eksamensresultatene bedre når studentene har gjort deg godt på de relevante arbeidskravene? Blir eksamensresultatene bedre når studentene svarte korrekt på det relevante arbeidskravspørsmålet? Om forskjeller mellom de som møtte på eksamen og de som ikke møtte Hvordan var andel som ikke møtte til eksamen fordelt per bachelorprogram? Hvordan var prestasjonene på arbeidskravene til studentene som ikke møtte på eksamen sammenliknet med studentene som møtte på eksamen? I hvilken grad er det systematiske forskjeller i alder, kjønn, opptakspoeng og studieretninger mellom de som møtte til eksamen og de som ikke møtte?

4 1 Innledning og sammendrag Høsten 2009 ble det innført arbeidskrav i 1. årskurset BØK 3411 Finans og økonomistyring I ved Handelshøyskolen BI. Arbeidskravene besto i at studentene måtte få godkjent fem av åtte obligatoriske innleveringsoppgaver, levert via Blackboard (BB), for å kunne gå opp til eksamen. En innleveringsoppgave ble godkjent hvis studentene hadde svart korrekt på minst 2 av 10 spørsmål. Kravet til godkjent innlevering ble satt lavt fordi formålet med arbeidskravene var at studentene skulle få tilbakemelding på hvilke kunnskaper og ferdigheter de hadde ervervet seg. Bakgrunnen for innføringen av arbeidskravene og forklaringen på hvordan arbeidskravene ble implementert i BØK 3411, er forklart i Langli (2009). 1 Innføringen av arbeidskrav skyldes en antakelse om at studentenes arbeid med arbeidskravene vil bidra til økt læring. Er antakelsen korrekt? I dette notatet forsøker vi å besvare dette spørsmålet. Datagrunnlaget er hentet fra Blackboard (BB), Banner og en del av sensorene. Informasjonen fra BB viser prestasjonene på arbeidskravene. Informasjonen fra hvert spørsmål er 0 poeng (feil svar), 10 poeng (riktig svar) eller missing obs (studenten har ikke deltatt). Vi har også registrert antall forsøk (inntil tre per arbeidskrav) og hvilken klasse studentene var tildelt i BB. Ut fra disse opplysningene kan vi beregne forskjellige mål på studentenes aktivitetsnivå (antall arbeidskrav de har tatt) og ferdighetsnivå (hvor mange poeng de oppnår). Fra Banner har vi hentet informasjon om studentenes alder, kjønn, poeng fra videregående skole, sum opptakspoeng, hvilket studiested de er registrert ved og eksamenskarakter. Fra en del av sensorene har vi innhentet hvilken score sensorene har gitt på hvert eksamensspørsmål. I analysene som (ikke) bruker data fra sensorene, er datagrunnlaget informasjon fra ca (2 800) studenter. Årsak-virkningssammenhengene i denne analysen er usikker. Det skyldes at det kan være de samme uobserverbare faktorene som forklarer eksamensresultatene som forklarer hvordan studentene gjør det på arbeidskravene. Sagt på en annen måte: Siden vi ikke vet hvordan studentene hadde gjort det uten arbeidskrav, kan vi ikke utelukke at eksamensresultatene ville blitt nøyaktig de samme som det vi observerer om kurset hadde blitt gjennomført uten arbeidskravene. Mangelen på kontrollgruppe gjør at konklusjoner må trekkes med en viss varsomhet. Hovedfunnene er som følger: Jo flere arbeidskrav studentene har gjort og desto bedre de har gjort det på arbeidskravene, jo bedre blir eksamenskarakterene. I dette ligger det at studenter som tar arbeidskrav frivillig får signifikant bedre eksamensresultater enn studenter som bare oppfyller minimumskravet. På eksamen svarer studentene signifikant bedre på spørsmål som de har prøvd seg på i arbeidskravene sammenliknet med spørsmål som de ikke har fått prøvd seg på eller spørmål de har fått prøvd seg på via prøveeksamen. Hvis arbeidskravene var uten effekt for studentenes læringsutbytte, burde karakterene på enkeltspørsmål til eksamen vært uavhengig av om studentene har fått prøvd seg på tilsvarende spørsmål via arbeidskrav, spørsmål på prøveeksamen eller ikke i det hele tatt. Hvorvidt studentene svarer riktig på enkeltspørsmål på eksamen, avhenger mer av studentenes aktivitetsnivå (målt ved antall gjennomførte arbeidskrav) og prestasjonene 1 Langli, John Christian Pedagogiske utfordringer i ny bachelormodell: Aktiviteter underveis med tilbakemelding i store kurs. Hvordan og hvorfor? Notat, Handelshøyskolen BI. 4

5 samlet sett (målt ved gjennomsnittlig oppnådd poengsum på gjennomførte arbeidskrav) enn at de svarte korrekt på et liknende spørsmål gitt i et arbeidskrav. Strykprosentene varier svært mye mellom forskjellige bachelorprogrammer, selv etter at det kontrolleres for alder, kjønn, gjennomsnittskarakter fra videregående, sum opptakspoeng, aktivitetsnivå og prestasjoner på arbeidskravene og hvilken klasse studentene går i (hvilket bl.a. kontrollerer for effekten av at foreleserne kan ha ulik evner, herunder evner til å motivere studenter). o Karakterforskjellene mellom bachelorprogrammene er så store at BI bør vurdere konsekvensen av kombinasjonen et felles innføringskurs i økonomistyring og finans for alle bachelorprogrammer unntatt siv.øk og delvis frivillige arbeidskrav. Årsaken er at man ikke kan utelukke at felles innføringskurs med delvis frivillige arbeidskrav kan ha bidratt til å gjøre forskjellene i karakterer og strykprosenter mellom ulike bachelorprogrammer større. Mer frivillige aktiviteter og større ansvar på studentene for økt læring kan føre til at de som liker faget best vil være mest aktive. Følgelig vil disse, som vi sannsynligvis finner flest av blant studentene på økonomi og administrasjon, revisjon og finans, kunne lære relativt sett mer enn tidligere, mens de som av natur legger seg på minimumsinnsatsen lærer mindre enn tidligere. Notatets oppbygning er som følger. Fremgangsmåten vi bruker blir forklart i kap. 2. Datagrunnlaget beskrives i kap. 3. I kap. 4 gjør vi oss kjent med dataene ved å se på enkle fordelinger og 2x2-tabeller. I kap. 5 forsøker vi å forklare de endelige eksamenskarakterene ved hjelp av regresjonsanalyse. I kap. 6 analyserer vi sammenhengen mellom svar på enkeltspørsmål på eksamen og hva studentene har svart i arbeidskravene. I kap. 7 ser vi på hva som kjennetegner studenter som fikk godkjent arbeidskravene, men som ikke møtte til eksamen. Hvert delkapittel er formulert som et spørsmål, og ved hjelp av innholdsfortegnelsen kan man enkelt navigere seg dit man vil. 2 Metode Vi bruker karakteren på eksamen som mål på læringsutbytte, og definerer GRADE i som eksamenskarakteren for student i. Eksamensresultatene påvirkes av en rekke faktorer, f. eks. intelligens, alder, tidligere utdanning, motivasjon og faglige interesser. Sett at alle faktorer som forklarer eksamensresultatet for student i i et kurs uten arbeidskrav kan beskrives ved en samling av variabler vi kaller Z. Da vil vi ha en entydig sammenheng hvor Z bestemmer GRADE: (1) Z i GRADE i Hva er så sammenhengen mellom Z og KAR i et kurs med arbeidskrav? La AK i være en samling variabler som beskriver student i's arbeid med arbeidskravene. Hvilke av følgende sammenhenger er da korrekte? (2a) (2b) (2c) Z i GRADE i Z i AK i Z i og AK i GRADE i I sammenheng (2a) har arbeidskrav ingen effekt på eksamenskarakteren - studenten får den samme karakteren som om kurset ikke hadde arbeidskrav. Forklaringen ligger i (2b): Det er de samme egenskapene ved studentene som bestemmer både eksamenskarakteren og hvordan studentene 5

6 gjør det på arbeidskravene. Hvis det skulle være tilfelle, har innføringen av arbeidskrav intet for seg. Hvis derimot (2c) er korrekt, har arbeidskravene en effekt på eksamenskarakteren (og man får håpe at effekten er positiv, dvs. at AK bidrar til bedre eksamensresultater). Vi har ikke informasjon om Z. Ideelt sett burde man derfor testet effekten av arbeidskravene ved f. eks. å fordele studentene på hvert bachelorprogram på to grupper, og gjennomført kurset på en måte som gjør at eneste forskjell er at den ene gruppen har arbeidskrav og den andre ikke. Da kunne man sammenliknet eksamensresultatene for testgruppen med kontrollgruppen, og på den måten målt om arbeidskravene har effekt på eksamensresultatene. VI kjenner ikke Z, og vi har heller ikke en testgruppe og en kontrollgruppe. Dermed lider analysen av en metodisk svakhet som gjør at vi ikke kan være sikre på årsakssammenhengen mellom arbeidskravene og eksamensresultatene og konklusjonene som fremkommer. Selv om vi ikke kjenner Z, har vi noe bakgrunnsinformasjon om hver student (f. eks. alder, kjønn, gjennomsnittskarakter fra videregående og sum poeng ved opptak). Vi vet også hvilke bachelorprogram studentene har søkt seg til, hvilke BI-skole de har gått på, hvilke(-n) foreleser de har hatt og hvem som har vært sensorer. A priori bør informasjonen om hvilket bachelorprogram de har søkt seg til være nyttig, siden valgt bachelorprogram kan fange opp motivasjonen for å lære finans og økonomistyring og analytiske/tallmessige ferdigheter som ikke fanges opp av gjennomsnittskarakteren fra videregående og/eller tilleggspoeng (poengene fra videregående kan bli høy selv med en dårlig karakter i matematikk). Disse variablene, som ikke fanger opp studentenes arbeid med arbeidskravene, kaller vi X. Vi vet også hvordan studentene har arbeidet med arbeidskravene, f. eks. antall forsøk per test, hvor mange tester de har tatt og oppnådd poengsum per test. Med utgangspunkt i den informasjon som er tilgjengelig, kan metoden vi bruker for å analysere mulige effekter av arbeidskravene illustreres ved følgende regresjonslikninger: (3a) (3b) GRADE i = β 0 + β 1 X i + ε i GRADE i = β 0 + β 1 X i + β 2 AK i + ε i (3a) viser hvordan variablene i X forklarer karakterene. 2 Deretter legger vi på informasjon om hvordan studentene har gjort det på arbeidskravene (variablene som ligger i AK), og tester om β > 0. Test av om β > 0 vil vise om studenter som scorer høyere på variabler som fanger opp deres arbeid med arbeidskravene får bedre eksamensresultater, etter at det er kontrollert for faktorene som ligger i X. Variablene i AK måler derfor om karakterene blir bedre når studentene har arbeidet med arbeidskravene (dog uten at vi kan være trygge på det ikke er det samme underliggende informasjonssett Z som ligger bak både KAR og AK). 3 Datagrunnlaget Datagrunnlaget består av studenter som var registrert som studenter på BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten Dataene er hentet fra BIs studentadministrative system, fra Blackboard og - for et utvalg studenter - fra sensorene. 2 Vi bruker begreper som «forklare», «forklaringsgrad» og lignende, selv om det metodiske designet ikke gjør at vi kan være trygge på årsaks-virkning-sammenhengene. 6

7 I alt var det studenter registrert i Blackboard ved testperiodens utløp, og av disse var påmeldt til eksamen (dvs. at de har oppfylt arbeidskravene). Vi sletter imidlertid to studenter fordi dataene eksportert fra Blackboard viser at studentene ikke har oppfylt arbeidskravene, samtidig som de har fått karakter i kurset. I alt 267 studenter som hadde oppfylt arbeidskravene unnlot å møte til eksamen (og disse har koden IP = «in progress» i noen av tabellene), og det er studenter som har fått karakteren F eller bedre. Av studentene som har fått karakteren F eller bedre, har vi fått detaljerte sensurlister for studenter. De detaljerte sensurlistene viser hvilken score sensorer har gitt på hvert av de 25 spørsmålene som eksamensoppgaven besto av. Antall observasjoner i datagrunnlaget (N = antall studenter) vil variere noe mellom testene, siden vi bl.a. mangler opptakspoeng og gjennomsnittskarakter fra videregående for en del av studentene. Gruppering av studentene på bachelorprogrammer: Hvis studentene ikke var tilordnet et bachelorprogram eller gitt koden «Ikke angitt», ble de satt i kategorien «Andre». Studenter registrert på studiet «Reiseliv- og serviceledelse» ble overført til «Reiselivsledelse», og studenter på «Revisjon» og «Revisorstudiet - 1. studietrinn» ble slått sammen (til «Revisjon»). Studenter registrert på «Leadership in Action», «BP High Performance Leadership» og «BP Prosjektledelse» ble overført kategorien «Andre». Variabeldefinisjoner: gradexx = karakteren som sensor har gitt på eksamensspørsmål xx, xx = 01, 02,.. 25 grade_1ak = rowmean(grade01 grade03 grade04 grade05 grade06 grade08) = gjennomsnittlig karakter på delspørsmålene fra emneområde 1 som studentene har hatt anledning til å prøve seg på via arbeidskravene. grade_1no = rowmean(grade02 grade07 grade08 grade09 grade10)= gjennomsnittlig karakter på delspørsmål fra emneområde 1 som studentene ikke har hatt anledning til å teste seg på via arbeidskravene grade_2ak = rowmean(grade11 grade12 grade14 grade16 grade17) = tilsvarende som grade_1ak, men for emneområde 2. grade_2no = rowmean(grade13 grade15) = tilsvarende som grade_1no, men for emneområde 3. grade_3ak = rowmean(grade18 grade19 grade21 grade23 grade24) = tilsvarende som grade_1ak, men for emneområde 2. grade_3no = rowmean(grade22 grade25) = tilsvarende som grade_1no, men for emneområde 3. grade_aak = rowmean(grade_1ak grade_2ak grade_3ak) = gjennomsnittlig score på alle eksamensspørsmålene som studentene har hatt anledning til å prøve seg på via arbeidskravene. grade_ano = rowmean(grade_1no grade_2no grade_3no) = gjennomsnittlig score på ekamensspørsmål som studentene ikke har hatt anledning til å prøve seg på g_proveeks via arbeidskravene. = rowmean(grade02 grade07 grade09 grade21) = gjennomsnittlig karakter på eksamensspørsmål som studentene kun har hatt anledning til å prøve seg på via prøveeksamen. g_beggesteder = rowmean(grade11 grade12 grade14 grade15 grade21 grade23 grade24) = gjennomsnittlig karakter på eksamensspørsmål som studentene har hatt anledning til å prøve seg på via arbeidskrav og prøveeksamen. g_bare_ak = rowmean(grade01 grade03 grade04 grade06 grade08 grade16 grade18) = gjennomsnittlig karakter på eksamensspørsmål som studentene kun har hatt anledning til å prøve seg på via arbeidskravene. 7

8 g_ikketest = rowmean(grade10 grade15 grade25) = gjennomsnittlig karakter på eksamensspørsmål som verken er testet ved arbeidskrav eller prøveeksamen. gr_ak1 = rowmean(grade01 grade03 grade06) = gjennomsnittskarakteren for eksamensspørsmål hentet fra arbeidskrav 1. gr_ak2 = rowmean(grade11 grade12) gjennomsnittskarakteren for eksamensspørsmål hentet fra arbeidskrav 2. gr_ak4 = rowmean(grade17) gjennomsnittskarakteren for eksamensspørsmål hentet fra arbeidskrav 4. gr_ak5 = rowmean(grade08 grade16 grade18) gjennomsnittskarakteren for eksamensspørsmål hentet fra arbeidskrav 5. gr_ak7 = rowmean(grade05 grade14 grade19 grade21) gjennomsnittskarakteren for eksamensspørsmål hentet fra arbeidskrav 7. gr_ak8 = rowmean(grade23 grade24) gjennomsnittskarakteren for eksamensspørsmål hentet fra arbeidskrav 8. Tallkarakter = kar_p = bokstavkarakterene kodet til tall etter følgende system: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1 og F = 0. Alder = studentenes alder i år. Kjønn = 1 hvis gutt, 0 hvis jente. AvgScore = gjennomsnitt score på de arbeidskravene som studentene har gjennomført. Antall ak = antall gjennomførte arbeidskrav. Ikke møtt = 1 for studenter som ikke møtte til eksamen, og 0 ellers. 4 En oversikt over dataene Siktemålet med denne delen av rapporten er å presentere datagrunnlaget ved hjelp av enkle tabeller og oversikter. Studenter som ikke har møtt på eksamen er tatt ut av utvalget i analysene som følger. Sammenhengene blir analysert ved hjelp av regresjonsanalyse i neste kapittel. Bruk av regresjonsanalyse gir mer pålitelige resultater enn en- og to-veis tabeller, men tabellene i dette kapitlet er likevel nyttige fordi vi blir kjent med datagrunnlaget. 4.1 Hvor mange studenter tok hhv 5, 6, 7 eller 8 arbeidskrav? Antall ak tatt Antall studenter I prosent Akkumulert Total 2, Ca 15 % av studentene tok bare minimumsantallet, og nesten 1/3-del tok alle åtte arbeidskravene. Aktiviteten har vært høy, og 85 % har tatt arbeidskrav frivillig. 8

9 4.2 Hvor mange ganger har studentene forsøkt seg på testene? Antall forsøk Antall studenter I prosent Akkumulert Total 2, ,4 % av studentene gjorde absolutt minimum: De brukte 5 forsøk på å få fem godkjente arbeidskrav. Gjennomsnittet er 9.6 forsøk per student. 4.3 Hvordan er sammenhengen mellom antall gjennomførte arbeidskrav og karakteren de fikk på eksamen? Bokstav- Antall AK karakter Total A B C D E F Totalt Antall stud Antall i % av totalen Tabellen viser hvordan karakterene fordeler seg for studenter som har tatt hhv 5, 6, 7 eller 8 arbeidskrav. Mønsteret er tydelig, og de som har tatt mange arbeidskrav får bedre karakterer enn de som har tatt få arbeidskrav. Det er verdt å merke seg hvordan strykprosenten (andelen A, B og C) avtar (øker) med økende aktivitet. 9

10 4.4 Hvordan er eksamenskarakterene når de fordeles på gutter og jenter? Bokstavkar Kjønn akter Jente Gutt Total A B C D E F Total Tabellen viser hvordan karakterene fordeler seg blant guttene og jentene. Det var i alt jenter og gutter som tok eksamen. Tabellen viser at jentene får dårligere karakterer enn guttene (unntatt for karakteren E), og at det er flere jenter som styrker. 4.5 Hvordan er karakterfordeling per bachelorprogram? Bachelor A B C D E F Total Andre Bed.øk Eiendom Entreprenør Finans Forr.jus Inter. mrkf Kultur&led Mark.kom Markedsøk Mrk.føring Pr og komm Reiseliv Revisjon Varehandel Øk og adm Øk og it Total Antall Studentene på revisjon og finans (og sekkeposten Andre ) er de som får flest A er, B er og C er, hvilket vel bør være som forventet siden dette er studenter som har søkt seg til programmer hvor kursets temaer ligger midt i deres interesseområder. I den andre enden av skalaen, i betydning høyest strykprosent, finner vi reiseliv med over 51 % stryk. Deretter kommer de PR og kommunikasjon, eiendomsmegling, markedskommunikasjon, markedsføring og markedsøkonomi, alle med over 40 % stryk. Totalt sett fikk 5,6% av studentene A, mens 33 % av studentene fikk F (dvs. strøk). Strykprosentene er for høye, og det er for stor variasjon mellom retningene. 10

11 Før BØK 3411 ble innført, var innføringskurset BØK Dette kurset hadde mindre finans og mer regnskap, bl.a. bokføring med debet/kredit etc. Siden innholdet i BØK 3411 ikke er helt sammenliknbart med BØK 2601, er det vanskelig å trekke slutninger basert på sammenlikninger av karakterene i BØK 2601 med karakterene i BØK Eksamensresultatene fra de to siste ordinære gjennomføringene av BØK 2601 høsten 2007 og høsten 2008 (sortert etter antall studenter på retningene) er som følger: Antall Major A Prosent B Prosent C Prosent D Prosent E Prosent Stryk% 4069 ALLE ALLE Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon Markedsføring Markedsføring Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi Ikke angitt Ikke angitt Business (Siv.øk) Internasjonal markedsføring Eiendomsmegling Eiendomsmegling Business (Siv.øk) Internasjonal markedsføring Markedsøkonomi Markedsøkonomi Varehandelsledelse Markedskommunikasjon Markedskommunikasjon Varehandelsledelse Finans Finans Reiselivsledelse Forretningsjus Revisjon Revisjon Reiselivsledelse Økonomi og IT-Ledelse Forretningsjus Kultur og ledelse Kultur og ledelse Økonomi og IT-Ledelse PR og kommunikasjonsledelse PR og kommunikasjonsledelse Entreprenørskap Entreprenørskap Marketing (Siv.mark) Journalistikk med økonomi Journalistikk med økonomi Sammenliknet med resultatene fra BØK 3411, er det færre retninger som kommer over 40 % i stryk og jevnt over synes resultatene er være noe bedre. Forskjellen mellom de bedriftsøkonomibaserte retningene (økonomi og administrasjon, revisjon og finans) og de øvrige synes å ha vært mindre før. Vi kommer tilbake til forskjeller mellom bachelorprogrammene senere, men vi tror at bachelormodellen BI har i dag, med felles innføringskurs for alle retninger (unntatt siv.øk), bør revurderes. Vi kan vanskelig se for oss at man skal kunne sette inn tiltak mot retningene med svarke 11

12 resultater som ikke samtidig gjør at de gode retningene blir enda bedre, og dermed vil forskjellene bli opprettholdt eller forsterket. 4.6 Hvordan er sammenhengen mellom oppnådd eksamenskarakter og gjennomsnittlig score på arbeidskravene? Bokstavkarakter Score AK A B C D E F Total Total Tabellen viser hvordan karakterene fordeler seg for studenter som har fått en gjennomsnittlig score på arbeidskravene som ligger i et intervall vist i kolonnen til venstre. Eksempelvis har 29,4% av studentene som i gjennomsnitt fikk mellom 70 % og 80 % riktig på arbeidskravene fått A, mens bare (eller hele?) 16 % av dem fikk F. Av studentene som fikk en gjennomsnittlig poengsum på mellom 20 og 30 %, strøk imidlertid hele 65 % på eksamen. 5 Analyser av samvariasjon - regresjonsanalyse I dette kapitlet analyserer vi sammenhenger vha regresjonsanalyse. Når tabellene innholder adjusted R2 (pseudo R2) så er regresjonen estimert vha OLS (LOGIT). 5.1 Er det systematiske forskjeller mellom studenter som søker seg til ulike bachelorprogrammer? Tabellen viser om det er systematiske forskjeller i kjennetegnene vi har om hver student, og hvilket bachelorprogram de har søkt seg inn på. Studenter som har søkt seg til økonomi og administrasjon ligger i konstantleddet. (1) (2) (3) (4) Alder Kjønn Poeng VGS Sum poeng Økonomi & it * (-0.72) (1.80) (-0.78) (-0.97) Andre *** *** *** (27.12) (-4.52) (-5.73) (-1.23) Bed.økonomi *** *** *** (12.94) (-4.37) (-5.12) (-0.25) Eiendomsmegl * (0.17) (-0.37) (-1.75) (-1.44) Entreprenør ** (0.02) (2.18) (1.16) (0.94) Finans *** * (-0.53) (4.70) (1.24) (1.95) Jus og øk **

13 (0.18) (-2.49) (0.62) (0.60) Intern. Mrk *** (-1.00) (-4.17) (0.97) (0.54) Kultur og led *** *** *** *** (2.88) (-5.61) (4.47) (5.78) Markedsøk *** *** *** ** (7.35) (-3.27) (-3.37) (-2.01) Markedsføring *** ** (0.71) (-6.89) (-0.34) (-2.45) Markedskomm *** (0.36) (-7.07) (1.63) (0.85) PR ** *** *** *** (2.50) (-3.40) (2.96) (4.86) Reiseliv *** (0.28) (-4.90) (-0.61) (-0.54) Revisjon *** *** ** (2.70) (-4.01) (0.63) (2.25) Varehandel *** (1.09) (-3.72) (-0.04) (0.85) Constant *** *** *** *** (147.46) (8.30) (177.73) (208.14) Observations Adjusted R Pseudo R t statistics in parentheses * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 I kolonne 1 betyr et signifikant og positivt (negativt) fortegn at studentene er eldre (yngre) enn studentene som søker seg til økonomi og administrasjon, som har gjennomsnittsalder på 21,5 år. I kolonne 2 betyr et signifikant og positivt (negativt) fortegn at det er en signifikant høyere andel gutter (jenter) på vedkommende bachelorprogram enn på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. Det er bare eiendomsmegling som har samme kjønnsbalanse som økonomi og administrasjon. For alle andre programmer er det signifikante forskjeller, og det er bare på de tre retningene økonomi og it, entreprenørskap og finans at andelen med gutter er høyere for de øvrige programmene er det flest jenter. Tabellen nedenfor illustrerer dette tydeligere enn LOGITregresjonen: Prosentandel Bachelorprogram jenter gutter Total Andre Bed.øk Eiendom Entreprenør Finans Forr.jus Inter. mrkf Kultur&led Mark.kom

14 Markedsøk Mrk.føring Pr og komm Reiseliv Revisjon Varehandel Øk og adm Øk og it Total I kolonne 3 (i den første tabellen i dette delkapitlet) betyr et signifikant og positivt (negativt) fortegn at studentene har høyere (lavere) poengsum fra videregående enn studentene som søker seg til økonomi og administrasjon. Snittet for studentene på økonomi og administrasjon er 3,77. Det er studentene på kultur og ledelse og PR som har de beste karakterene fra videregående, med gjennomsnittskarakterer som er hhv 0,39 og 0,26 karakterpoeng høyere enn snittet for øk.adm. studentene. Retningene med studenter med svakere poeng fra vgs er markedsøkonomi (-0,21 karakterpoeng), bedriftsøkonomi (-0,26 karakterpoeng) og eiendomsmegling (-0,091 karakterpoeng). I kolonne 4 betyr et signifikant og positivt (negativt) fortegn at studentene har høyere (lavere) samlet opptakspoeng enn studentene som søker seg til økonomi og administrasjon. Forskjellene mellom retningene er nå mindre. Det er bare markedsføring som har studenter med svakere samlet poengsum enn øk.adm.-studentene. Studentene på kultur og ledelse og pr har klart høyest samlet opptakspoeng, men også studentene på finans og revisjon har høyere samlet poengsum enn øk.adm. studentene. 5.2 I hvilken grad blir eksamenskarakteren forklart vha variablene kjønn, alder, poeng fra VGS, sum poengsum, bachelorprogram og studiested? Tabellen nedenfor viser hvor godt eksamenskarakteren blir forklart av de variabler vi har tilgjengelig om hver student, men som ikke er knyttet til hvordan studentene har jobbet med arbeidskravene. (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Constant *** *** *** *** *** *** (-14.48) (-13.17) (-13.05) (-4.93) (-4.56) (-4.35) Kjønn *** *** *** *** *** *** (8.46) (6.20) (6.15) (6.91) (5.08) (5.24) Alder *** *** *** *** *** *** (4.04) (4.40) (4.23) (3.27) (3.69) (3.36) Poeng VGS *** *** *** (2.84) (2.98) (2.73) (0.62) (0.58) (0.63) Sum poeng *** *** *** *** *** *** (12.74) (12.62) (12.60) (9.80) (9.90) (9.72) Økonomi & it (-0.82) (-0.54) (-0.34) (-0.18) Andre *** *** ** *** (-2.63) (-2.63) (-2.00) (-2.58) Bed.økonomi * * ** (-1.62) (-1.75) (-1.74) (-2.13) Eiendomsmegl *** *** *** *** 14

15 (-5.02) (-5.15) (-2.84) (-3.04) Entreprenør *** ** (-2.65) (-2.32) (-0.91) (-0.57) Finans ** *** * (2.57) (2.89) (1.53) (1.91) Jus og øk * (1.02) (1.16) (1.43) (1.71) Intern. mrk *** *** *** *** (-5.32) (-5.39) (-4.50) (-4.43) Kultur og led *** *** *** *** (-4.13) (-3.82) (-3.09) (-2.70) Markedsøk *** *** * ** (-3.24) (-3.39) (-1.93) (-1.96) Markedsføring *** *** *** *** (-6.52) (-6.71) (-3.87) (-3.99) Markedskomm *** *** *** *** (-4.85) (-4.89) (-2.89) (-2.84) PR *** *** (-4.59) (-4.28) (-1.51) (-1.17) Reiseliv *** *** * (-3.44) (-3.16) (-1.72) (-1.56) Revisjon *** *** *** *** (3.51) (3.79) (2.75) (3.15) Varehandel *** *** *** ** (-3.86) (-3.49) (-2.68) (-2.43) Observations Adjusted R t statistics in parentheses * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 Høy N (N=2 735) betyr at alle studenter er med, mens lav N (N = 1 831) betyr at de som strøk er ekskludert. Resultatene for studenter på økonomi og administrasjon ligger i konstantleddet. Indikatorvariabler for campus er med i modellene 3 og 6, men resultatene er ikke tabulert for disse variablene. Resultatene hva gjelder variablene kjønn, alder og sum opptakspoeng blir ikke påvirket av hvilke variabler som er inkludert i tillegg til disse: Eksamenskarakterene for guttene er bedre enn for jentene og de øker med alder og sum opptakspoeng. Effekten av poengene fra videregående er positiv når vi tar med studenter som strøk, men når vi ser på studenter som fikk stå-karakter eller bedre spiller karakterene fra videregående skole ingen rolle. Det er klare forskjeller mellom bachelorprogrammene. Økonomi og administrasjonsstudentene ligger i konstantleddet, slik at indikatorvariablene fanger opp forskjellene i karakter fra økonomi og administrasjonsstudentene. Revisjon og finans gjør det bedre enn økonomi og administrasjonsstudentene. Økonomi og it samt økonom og jus gjør det like godt som økonomi og administrasjonsstudentene, mens alle de øvrige retningene gjør det dårligere enn økonomi og administrasjonsstudentene. Det er urovekkende at så mange bachelorprogrammer har signifikant dårligere resultater enn referansegruppen. Vi kommer tilbake til det nedenfor. 15

16 5.3 Blir eksamenskarakter, gjennomsnittlig score på arbeidskravene og antall fullførte arbeidskrav forklart av de samme variablene? Det er mulig at variablene vi bruker for å forklare eksamenskarakteren også kan brukes til å forklare hvordan studentene gjør det på arbeidskravene. I tabellen under undersøker vi dette ved å la eksamenskarakterene (Tallkarakter), gjennomsnittlig oppnådd poengsum på arbeidskravene (AvgScore) og antall fullførte arbeidskrav (N_ak) bli forklart av det samme variablene. (1) (2) (3) Tallkarakter AvgScore Antall ak Constant *** *** *** (-13.17) (3.87) (25.42) Kjønn *** *** *** (6.20) (4.83) (-4.35) Alder *** *** *** (4.40) (7.52) (6.18) Poeng VGS *** *** *** (2.98) (2.92) (2.69) Sum poeng *** *** * (12.62) (5.88) (1.87) Økonomi & it (-0.82) (0.08) (0.74) Andre *** * ** (-2.63) (-1.72) (-2.52) Bed.økonomi * (-1.62) (1.33) (-1.92) Eiendomsmegl *** *** *** (-5.02) (-3.92) (-3.66) Entreprenør *** * ** (-2.65) (-1.92) (-2.33) Finans ** * *** (2.57) (1.83) (-2.69) Jus og øk (1.02) (0.63) (-1.28) Intern. mrk *** (-5.32) (0.18) (-1.41) Kultur og led *** *** * (-4.13) (-2.82) (-1.80) Markedsøk *** *** (-3.24) (-3.20) (-0.68) Markedsføring *** *** (-6.52) (-2.70) (0.03) Markedskomm *** * (-4.85) (-1.24) (-1.90) PR *** ** *** (-4.59) (2.28) (-5.88) Reiseliv *** * ** (-3.44) (1.66) (-2.18) Revisjon *** (3.51) (0.79) (-1.24) 16

17 Varehandel *** (-3.86) (1.12) (-0.48) Observations Adjusted R t statistics in parentheses p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 Resultatene viser at de samme variablene har betydning, men at modellene har forskjellig forklaringsgrad. Resultatene viser at guttene har høyere gjennomsnittlig score på arbeidskravene enn jentene, men at de har tatt færre arbeidskrav. Det er også systematiske forskjeller mellom bachelorprogrammene hva gjelder karakterer, gjennomsnittlig score på arbeidskravene og antall arbeidskrav som studentene har tatt. Det er ikke overraskende, siden studenter velger retninger ut fra interesser og noen av retningene har et større innslag av bedriftsøkonomi enn andre. 5.4 Er det noen sammenheng mellom hvor mange arbeidskrav studentene har gjort, hvor mange poeng de i gjennomsnitt oppnådde på arbeidskravene og den endelige eksamenskarakteren? (1) (2) (3) (4) (5) Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Constant *** *** *** *** *** (-13.17) (-6.49) (-18.64) (-21.92) (-21.71) AvgScore *** *** *** *** (24.85) (26.52) (21.76) (21.55) Antall ak *** *** *** (17.53) (16.55) (17.13) Kjønn *** *** *** (6.20) (6.28) (6.56) Alder *** (4.40) (-0.17) (-0.74) Poeng VGS *** (2.98) (1.26) (1.15) Sum poeng *** *** *** (12.62) (11.03) (10.56) Økonomi & it (-0.82) (-1.19) (-1.01) Andre *** * (-2.63) (-1.43) (-1.76) Bed.økonomi * *** (-1.62) (-1.77) (-3.00) Eiendomsmegl *** *** *** (-5.02) (-2.81) (-3.50) Entreprenør *** (-2.65) (-1.43) (-0.82) Finans ** *** (2.57) (2.98) (0.95) Jus og øk (1.02) (1.29) (-0.44) Intern. mrk *** *** *** (-5.32) (-5.59) (-4.34) 17

18 Kultur og led *** *** (-4.13) (-2.88) (-0.57) Markedsøk *** ** ** (-3.24) (-2.07) (-2.47) Markedsføring *** *** *** (-6.52) (-6.19) (-4.70) Markedskomm *** *** ** (-4.85) (-4.32) (-2.12) PR *** *** (-4.59) (-4.21) (-1.45) Reiseliv *** *** *** (-3.44) (-3.86) (-3.68) Revisjon *** *** * (3.51) (4.00) (1.70) Varehandel *** *** ** (-3.86) (-4.64) (-2.03) Indikatorvar. for Nei Nei Nei Nei Ja BB-klasse? Observations Adjusted R t statistics in parentheses. * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 Kolonne 1 viser resultatene uten variabler relatert til arbeidskravene. I kolonne 2 blir eksamenskarakterene forklart vha AvgScore alene, og i kolonne 3 blir eksamenskarakteren forklart vha AvScore og antall arbeidskrav studentene har tatt (Antall AK). I kolonne 4 slås modellene i kolonnene 1, 2 og 3 sammen, og i modell 5 utvides modellen i kolonne 4 med indikatorvariabler som viser hvilken klasse studentene har vært tilordnet. Indikatorvariablene for Bb-klasse kan fange opp en rekke forskjellige faktorer, og noen av disse kan være knyttet til foreleseren. Det er noen av indikatorvariablene for Bb-klassene som er signifikant positive, men siden indikatorvariablene ikke har noen betydning for resultatene for øvrig utelates indikatorvariablene for Bb-klassene i tabellen. Resultatene viser tydelig at prestasjonene på arbeidskravene har god forklaringskraft på eksamenskarakteren: Modell 4 forklarer 38,2% av variasjonene i eksamenskarakterene, og prestasjonene på arbeidskravene øker forklaringskraften med 16.1 prosentpoeng sammenliknet med modellen i kolonne 1. Resultatene i kolonne 5 (og kolonne 4) er for oss en vekker: Kun studentene på revisjon scorer bedre enn studentene på økonomi og administrasjon, og hele 9 bachelorprogrammer har signifikant dårligere karakterer enn økonomi og administrasjonsstudentene etter at vi kontrollerer for forskjeller i alder, karaktersnitt fra videregående, samlet opptakspoeng ved start på BI og hvilken Bb-klasse de har gått i. Resultatene sett under ett, med altfor høye strykprosenter og svært mange bachelorprogrammer med strykprosenter i intervallet 40% til 50% (jf. tabellen i kap. 4.5) gjør at BI bør vurdere om innføringen av arbeidskrav kan ha bidratt til (1) å forsterke karakterforskjeller mellom bachelorprogrammer, og (2) at resultatene blir dårligere totalt sett. Årsaken ligger i at kurs dimensjoneres ut fra 200 timers arbeid inklusiv åtte arbeidskrav og at studentene i større grad enn tidligere skal ha ansvar for egen læreprosess. Følgelig, og i tråd med den pedagogiske tenkningen som ligger til grunn for utformingen av arbeidskravene ved BI, skal arbeidskravene primært være en mekanisme for å gi studenter tilbakemelding på egen innsats, og ikke telle på eksamenskarakteren. Men når gjennomføringen baserer seg på en stor andel frivillig arbeid, vil de som har interesse av 18

19 faget sannsynligvis gjøre mer av det som er frivilling. Dermed vil de lære mer, og gjøre det bedre på eksamen, mens de som dimensjonerer sin innsats ut fra minimumskrav vil lære mindre. 5.5 Får studenter som tar arbeidskrav frivillig bedre karakterer enn de som bare oppfylte minimumskravet? Det var i alt 8 arbeidskrav, og av disse måtte 5 være godkjent for at studentene. Ca 85 % av studentene gjorde arbeidskrav frivillige, og i tabellen nedenfor ser vi på hvordan sammenhengen er mellom frivillig deltakelse på arbeidskravene og eksamenskarakteren. (1) (2) (3) (4) (5) Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Constant *** *** *** *** *** (-19.87) (-15.48) (-14.46) (-11.25) (-13.52) AvgScore *** *** *** *** *** (21.55) (21.62) (21.41) (13.51) (17.00) Antall ak *** (17.13) Flere enn 5 ak *** (12.15) Et frivillig ak *** *** (5.97) (5.33) To frivillige ak *** *** (11.03) (8.72) Tre frivillige ak *** *** (15.75) (10.34) Snittscore ak * (1.94) (-1.14) Snittscore ak *** (6.73) (0.30) Snittscore ak *** *** (9.17) (5.14) Kjønn *** *** *** *** *** (6.56) (5.52) (6.53) (5.36) (6.39) Alder (-0.74) (0.70) (-0.67) (-0.89) (-0.84) Poeng VGS * (1.15) (1.81) (1.20) (1.57) (1.42) Sum poeng *** *** *** *** *** (10.56) (10.05) (10.44) (10.60) (10.26) Økonomi & it (-1.01) (-1.17) (-1.02) (-0.84) (-0.98) Andre * ** * ** * (-1.76) (-1.97) (-1.76) (-2.10) (-1.79) Bed.økonomi *** *** *** *** *** (-3.00) (-2.98) (-2.99) (-3.24) (-3.05) Eiendomsmegl *** *** *** *** *** (-3.50) (-3.99) (-3.53) (-3.87) (-3.45) Entreprenør (-0.82) (-1.22) (-0.82) (-0.96) (-0.79) 19

20 Finans (0.95) (0.73) (0.97) (0.57) (0.97) Jus og øk (-0.44) (-0.29) (-0.43) (-0.34) (-0.29) Intern. mrk *** *** *** *** *** (-4.34) (-4.56) (-4.35) (-4.47) (-4.24) Kultur og led (-0.57) (-0.77) (-0.57) (-1.10) (-0.56) Markedsøk ** *** ** ** ** (-2.47) (-2.68) (-2.49) (-2.51) (-2.44) Markedsføring *** *** *** *** *** (-4.70) (-4.57) (-4.68) (-4.76) (-4.60) Markedskomm ** ** ** *** ** (-2.12) (-2.39) (-2.12) (-2.63) (-2.15) PR ** ** (-1.45) (-2.03) (-1.44) (-2.14) (-1.29) Reiseliv *** *** *** *** *** (-3.68) (-4.23) (-3.70) (-4.07) (-3.79) Revisjon * * * (1.70) (1.60) (1.73) (1.38) (1.70) Varehandel ** ** ** ** * (-2.03) (-2.18) (-2.02) (-2.24) (-1.83) Observations Adjusted R t statistics in parentheses. * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < Indikatorvariabler for Bb-klasse inkludert i alle modellene, men resultatene ikke tabulert. Variablene som måler frivillighet er definert på følgende måte: Flere enn 5 ak = 1 hvis studenten har gjort flere enn 5 arbeidskrav, 0 ellers. Et frivillig ak = 1 hvis studenten har gjort 6 arbeidskrav, 0 ellers. To frivillige ak = 1 hvis studenten har gjort 7 arbeidskrav, 0 ellers. Tre frivillige ak = 1 hvis studenten har gjort 8 arbeidskrav, 0 ellers. I tillegg er følgende variabler tatt med for å fange opp prestasjoner på de siste arbeidskravene (hvor deltakelsen vil være frivillig for de fleste: Snittscore ak6 = gjennomsnittlig oppnådd poengsum på arbeidskrav 6, 0 ellers. Snittscore ak7 = gjennomsnittlig oppnådd poengsum på arbeidskrav 7, 0 ellers. Snittscore ak8 = gjennomsnittlig oppnådd poengsum på arbeidskrav 8, 0 ellers. Legg merke til at snittscore på arbeidskrav 6, 7 og 8 ikke er koblet til om dette er studentenes 1, 2 eller 3 frivillige test. Tabellen viser en entydig effekt på eksamenskarakteren: De som har tatt tester frivillig får en høyere eksamenskarakter enn de som bare har tatt minimumsantallet på fem arbeidskrav. Vi har utvidet modellene i tabellen med Ntotalt og lnntotalt = ln(ntotalt). Ntotalt går fra 5 til 24 og viser antall ganger studenter i alt har forsøkt. Koeffisienten til Ntotalt og lnntotalt er negativ, men den er ikke signifikant. 20

Dryppsteinsgrottens pedagogikk Erfaringer fra digitale tester som obligatorisk arbeidskrav. John Christian Langli BI, 3.

Dryppsteinsgrottens pedagogikk Erfaringer fra digitale tester som obligatorisk arbeidskrav. John Christian Langli BI, 3. Dryppsteinsgrottens pedagogikk Erfaringer fra digitale tester som obligatorisk arbeidskrav John Christian Langli BI, 3. februar 2011 Utfordring: Hvordan få studentene til å lære mer? Mulig løsning: Constructive

Detaljer

Emne EN VURDERING AV GJENNOMFØRINGEN AV KURSENE FINANS OG ØKONOMISTYRING I HØSTEN 2009 OG FINANS- OG ØKONOMISTYRING II VÅREN 2010

Emne EN VURDERING AV GJENNOMFØRINGEN AV KURSENE FINANS OG ØKONOMISTYRING I HØSTEN 2009 OG FINANS- OG ØKONOMISTYRING II VÅREN 2010 Til: Fra Anne B. Svanberg og Torunn Gjelsvik Rolf Gunnar Strand og John Christian Langli Dato 15. september 2010 Emne EN VURDERING AV GJENNOMFØRINGEN AV KURSENE FINANS OG ØKONOMISTYRING I HØSTEN 2009 OG

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017 NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017 September 2017 1 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent

Detaljer

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater 1 Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater Lars Kirkebøen (SSB), Marte Rønning (SSB), Edwin Leuven (UiO), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), Gaute Eielsen (SSB) Evalueringsseminar, 30. november

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Matematikkarakterer for kullet H-06

Matematikkarakterer for kullet H-06 Tom Lindstrøm 10/7-2007: Matematikkarakterer for kullet H-06 Høsten 2006 og våren 2007 underviste jeg henholdsvis MAT 1100 og MAT 1110 for den samme studentgruppen. Dette notater er et forsøk på å forstå

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7 Vedlegg 1 - Regresjonsanalyser 1 Innledning og formål (1) Konkurransetilsynet har i forbindelse med Vedtak 2015-24, (heretter "Vedtaket") utført kvantitative analyser på data fra kundeundersøkelsen. I

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring KJEM202 er et kurs som har studenter fra en rekke institutter ved MNF. Det er totalt 24 dobbelttimer

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode Innlevering Eksamensbesvarelsen i PED3008 består av en individuell semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (teller 2/3 av endelig

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen våren 2017

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen våren 2017 NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen våren 2017 September 2017 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning

Detaljer

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013 Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013 1 Om prosjektet Prosjektet utført ved Senter for økonomisk forskning (SØF) på oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport OLE Organisering, læring og endring Vår 2015 Evalueringsrapport Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultater for kullet som gjennomførte emnet «OLE Organisering, læring og endring» (AORG602)

Detaljer

Mål 2 færre barn og unge på lavt nivå i realfag

Mål 2 færre barn og unge på lavt nivå i realfag Mål 2 færre barn og unge på lavt nivå i realfag Det er for mange elever som presterer på lavt nivå i realfag. Allerede på barnetrinnet er det mange elever som ikke får med seg viktige deler av fagene og

Detaljer

Bokstavkarakterer på masternivå

Bokstavkarakterer på masternivå 26. januar 2004 Bokstavkarakterer på masternivå Bjørn Erik Rasch Innledning Dette notatet følger opp et tidligere notat om bruken av bokstavkarakterer ved bacheloreksamener. Vi bygger på karakterstatistikk

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet og undervisningsopplegget SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati ble holdt for første gang

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

GEO112 Vegetasjon, klima og marin geografi

GEO112 Vegetasjon, klima og marin geografi U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2014: GEO112 Vegetasjon, klima og marin geografi Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Eksamensoppgave i (emnekode) (emnenavn)

Eksamensoppgave i (emnekode) (emnenavn) Institutt for (instituttnavn) Eksamensoppgave i (emnekode) (emnenavn) Faglig kontakt under eksamen: Tlf.: Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Annen informasjon:

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 11.12.2013 Eksamenstid (fra-til):09:00 13:00

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

STUDIEÅRET 2016/2017. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 27. april 2017 kl

STUDIEÅRET 2016/2017. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 27. april 2017 kl STUDIEÅRET 2016/2017 Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk Torsdag 27. april 2017 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: Kalkulator og formelsamling som blir delt ut på eksamen Eksamensoppgaven består

Detaljer

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2013 vår

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2013 vår KJEM/FARM110 - Emnerapport 2013 vår Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen i KJEM/FARM110 ble gitt som forelesninger (2x2t pr uke, i alt 48 timer), kollokvier (4x2t

Detaljer

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen i KJEM/FARM110 ble gitt som forelesninger (2x2t pr uke, i alt 48 timer fordelt på 16 uker),

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

PSYC 3101 KVANTITATIV METODE II Eksamen høst 2008

PSYC 3101 KVANTITATIV METODE II Eksamen høst 2008 Eksamen 7. november kl. 0900 200 Sensur: 8.2. kl. 4 Alle oppgavene skal besvares. PSYC 30 KVANTITATIV METODE II Eksamen høst 2008 OPPGAVE Vurdering av personlige egenskaper Et selskap som driver en nettside

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

SKOLEEKSAMEN 2. november 2007 (4 timer)

SKOLEEKSAMEN 2. november 2007 (4 timer) EKSAMEN I SOS400 KVANTITATIV METODE SKOLEEKSAMEN. november 007 (4 timer Ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Sensuren faller fredag 3. november kl.

Detaljer

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt. Eksamen i: MET040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 4. juni 2008 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Notat ved Sverre Friis-Petersen Tjenesteavdelingen Arbeids- og Velferdsdirektoratet Oktober 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

SKOLEEKSAMEN 29. september 2006 (4 timer)

SKOLEEKSAMEN 29. september 2006 (4 timer) EKSAMEN I SOS400 KVANTITATIV METODE SKOLEEKSAMEN 9. september 006 (4 timer) Ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Sensuren faller fredag 0. oktober

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 2. DESEMBER 2010 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 2. DESEMBER 2010 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 2. DESEMBER 2010 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller 23. desember 2010

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller fredag 28. mai kl. 14.00,

Detaljer

En A er ikke alltid en A

En A er ikke alltid en A Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-01/08 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2008 En A er ikke alltid en A av Rolf Jens

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2016

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2016 NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 16 September 16 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

1 Grafisk framstilling av datamateriale

1 Grafisk framstilling av datamateriale 1 Grafisk framstilling av datamateriale Dette notatet er laget med tanke på åfå til en rask gjennomgang av denne delen av pensum. Determentforå ha nedskrevet det som forholdsvis rakt blir sagt i forelesning,

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2008

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2008 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2008 Alle tre oppgavene skal besvares. De tre besvarte oppgavene teller hver en tredjedel av den samlede karakteren. Oppgave 1 Nedenfor ser du en tabell

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 Offentlig versjon Saksnr: 201005976-21 Saksbehandler: KJWE Delarkiv: SARK-223 NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 1 INNLEDNING Om Ny GIV Gjennom partnerskapet Ny GIV har regjeringen

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 11. mars 2015 (4 timer)

SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 11. mars 2015 (4 timer) SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS4020 - KVANTITATIV METODE 11. mars 2015 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator. Sensur for eksamen faller 7. april klokken 14.00.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april (4 timer)

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april (4 timer) EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april 200 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Ikke-programmerbar kalkulator Liste med matematiske uttrykk/andeler i fordelinger (bakerst i oppgavesettet) Sensur på

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2003

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2003 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 003 Oppgave 1 Tabell 1 gjengir data fra en spørreundersøkelse blant personer mellom 17 og 66 år i et sannsynlighetsutvalg fra SSB sitt sentrale personregister.

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

Rapport 2017:7 offentliggjøres 7.juni Etter denne dato bør selve rapporten leses, og ikke dette dokumentet

Rapport 2017:7 offentliggjøres 7.juni Etter denne dato bør selve rapporten leses, og ikke dette dokumentet Prepublisering av kapittel 4 i NIFU-rapport 2017:7: Skolebidragsindikatorer i videregående skole Presentasjonsform hvordan lese og forstå skolebidragsindikatorene Rapport 2017:7 offentliggjøres 7.juni

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

SKOLEEKSAMEN 8. januar 2008 (4 timer)

SKOLEEKSAMEN 8. januar 2008 (4 timer) UTSATT EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE SKOLEEKSAMEN 8. januar 2008 (4 timer) Ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Sensuren faller fredag 29.

Detaljer

Studie 4. Læringsutbytte fra film og tekst ved tre informasjonsposisjoner

Studie 4. Læringsutbytte fra film og tekst ved tre informasjonsposisjoner Studie 4 Læringsutbytte fra film og tekst ved tre informasjonsposisjoner Glenn-Egil Torgersen & Herner Saeverot I klassisk eksperimentell KTM-forskning er det vist at posisjoner i en informasjonsrekke

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12.

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12. MASTR I IDRTTSVITNSKAP 2014/2016 Utsatt individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator ksamensoppgaven består av 10 sider inkludert

Detaljer

Statistikk er begripelig

Statistikk er begripelig Statistikk er begripelig men man må begynne med ABC ANOVA ANOVA er brukt til å sammenligne gjennomsnittsverdier Slik er det, selv om det er Analysis of Variance man sier BIVARIAT Bivariat analyse er godt

Detaljer

Innledning. www.studiebarometeret.no 2

Innledning. www.studiebarometeret.no 2 Innhold Innledning... 3 Del 1: Oversikt over bruk av undervisningsformer og hvor godt de fungerer... 4 Hvilke undervisningsformer benyttes, i følge studentene?... 4 Hvilke undervisningsformer fungerer,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Bjørnar Alseth og Are Turmo Oktober 2009 Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Innhold Innledning 3 Teknisk analyse

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 10 sider inkludert forsiden

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

UTDRAG FRA SENSORVEILEDNINGEN FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 2001

UTDRAG FRA SENSORVEILEDNINGEN FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 2001 UTDRAG FRA SENSORVEILEDNINGEN FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 001 Generell informasjon Da denne eksamensoppgaven ble gitt var SVSOS107 inne i en overgangsordning mellom gammelt og nytt pensum. Denne

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk MASTER I IDRETTSVITENSKAP 013/015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 013/015 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Mandag 10. mars 014 kl. 10.00-1.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven består

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

EKSAMEN I SOSIOLOGI SOS KVANTITATIV METODE. ORDINÆR SKOLEEKSAMEN 4. april 2011 (4 timer)

EKSAMEN I SOSIOLOGI SOS KVANTITATIV METODE. ORDINÆR SKOLEEKSAMEN 4. april 2011 (4 timer) EKSAMEN I SOSIOLOGI SOS4020 - KVANTITATIV METODE ORDINÆR SKOLEEKSAMEN 4. april 20 (4 timer) Tillatt hjelpemiddel: Ikke-programmerbar kalkulator. Opplysninger bakerst i oppgavesettet Sensur på eksamen faller

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS1120 Kvantitativ metode. 13. desember 2012 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS1120 Kvantitativ metode. 13. desember 2012 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS1120 Kvantitativ metode 13. desember 2012 4 timer Det er lov å bruke ikke-programmerbar kalkulator som hjelpemiddel Sensur for eksamen faller 11.januar kl. 14.00. Sensuren publiseres

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3515 / SØK8615 Mikro og paneldataøkonometri

Eksamensoppgave i SØK3515 / SØK8615 Mikro og paneldataøkonometri Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3515 / SØK8615 Mikro og paneldataøkonometri Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdato: 15. desember 2016 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Eksamensoppgave i ST3001

Eksamensoppgave i ST3001 Det medisinske fakultet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Eksamensoppgave i ST3001 fredag 25. mai 2012, kl. 9.00 13:00 Antall studiepoeng: 7.5 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og alle

Detaljer

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL105 «Stat -og Nasjonsbygging» ble holdt for første gang våren 2014. Emnet erstatter SAMPOL110 Stat -og nasjonsbygging sammen

Detaljer

Brukerveiledning til FS-rapportene

Brukerveiledning til FS-rapportene 1 Brukerveiledning til FS-rapportene 754.001 Gjennomføringsfakta emne Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og studentenes studieprogramtihørighet. 755.001 Gjennomføringsfakta

Detaljer

Veien til å få bedre karakterer: 1. avgrense, 2. mestre og 3. bruke ferdigheter for å lære.

Veien til å få bedre karakterer: 1. avgrense, 2. mestre og 3. bruke ferdigheter for å lære. Læringssirkelen Veien til å få bedre karakterer: avgrense, mestre og bruke ferdigheter for å lære. Det første steget i denne 3-stegs prosessen er bevisstgjøring av de 9 grunnleggende stegene for læring.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 GEOV111 V16 Emneevaluering fra emneansvarlig: GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 Bakgrunn og svarprosent: GEOV111 er et grunnkurs i Jordens fysikk som er obligatorisk

Detaljer

Mål på beliggenhet (2.6) Beregning av kvartilene Q 1, Q 2, Q 3. 5-tallssammendrag. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Mål på beliggenhet (2.6) Beregning av kvartilene Q 1, Q 2, Q 3. 5-tallssammendrag. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Mål på beliggenhet (2.6) Kvartiler: Deler de ordnede dataene inn i fire like store deler: ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 1. kvartil Q 1 : 25% av dataene

Detaljer

Mål 3 flere barn og unge på høyt nivå i realfag

Mål 3 flere barn og unge på høyt nivå i realfag Mål 3 flere barn og unge på høyt nivå i realfag Det tredje målet i strategien er at flere elever skal prestere på høyt nivå i realfag. Her presenterer vi indikatorer som kan belyse statusen for dette målet.

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 10. oktober 2012. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt.

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 08. mai 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) OPPGAVESETTET

Detaljer

Forelesning 17 Logistisk regresjonsanalyse

Forelesning 17 Logistisk regresjonsanalyse Forelesning 17 Logistisk regresjonsanalyse Logistiske regresjons er den mest brukte regresjonsanalysen når den avhengige variabelen er todelt Metoden kan brukes til å: teste hypoteser om variablers effekt

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

D A T A K O R T E T a. s SLUTTRAPPORT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK. eborger PROSJEKT

D A T A K O R T E T a. s SLUTTRAPPORT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK. eborger PROSJEKT D A T A K O R T E T a. s SLUTTRAPPORT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK eborger PROSJEKT 17. nov. 2005: Rapport eborger Høgskolen i Finnmark nov2005 Side 1 av 10 OPPSUMMERING OG RESULTATER FOR eborger VED HØGSKOLEN

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Mål på beliggenhet (2.6) Kvartiler: Deler de ordnede dataene inn i fire like store deler: 1. kvartil Q 1 : 25% av dataene

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Regresjonsanalyse Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Lineær sammenheng I Lineær sammenheng II Ukelønn i kroner 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Detaljer

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 20. mars (4 timer)

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 20. mars (4 timer) EKSAMEN I SOS400 KVANTITATIV METODE 0. mars 009 (4 timer Tillatte hjelpemidler: Ikke-programmerbar kalkulator Liste med matematiske uttrykk/andeler i fordelinger (bakerst i oppgavesettet Sensur på eksamen

Detaljer

6.2 Signifikanstester

6.2 Signifikanstester 6.2 Signifikanstester Konfidensintervaller er nyttige når vi ønsker å estimere en populasjonsparameter Signifikanstester er nyttige dersom vi ønsker å teste en hypotese om en parameter i en populasjon

Detaljer