Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7"

Transkript

1 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne av NHO I Oslo, den 22. oktober

2 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Sammendrag 3. Metode 4. Kvantitative del av undersøkelsen I. Innledning (om bedriftene) II. Undersøkelsesresultater 5. Kvalitative del av undersøkelsen 6. Vurderinger 2

3 FORORD Det er viktig at offentlige oppdrag utsettes for effektiv og sunn konkurranse. Regelverket gir spillereglene. Det er vesentlig at praktiseringen av regelverket er slik at markedet og konkurransen fungerer som forutsatt. Konkurranse bør være preget av gjensidig forståelse, tillit og respekt. Stikkordet er åpenhet og god kommunikasjon mellom aktørene. NHO har gjennomført en undersøkelse blant et utvalg av sine medlemsbedrifter for å få deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp. Bakgrunnen for undersøkelsen har vært å få kunnskap om den generelle tilfredshet blant leverandørene til det offentlige om praktisering av regelverket. Undersøkelsen er gjennomført ved karaktersetting av bruk av regelverket. Ved å uttrykke graden av tilfredshet på denne måten, kan det konstateres at det er et stort forbedringspotensial hos offentlige oppdragsgivere ved bruk av regelverket. Skal man rykke opp i klassen for beste praksis eller riktig bruk av regelverket, er det en betydelig jobb som må gjøres. I svarene fra undersøkelsen vår finner vi mange forbedringsområder. NHO ønsker å bruke undersøkelsesresultatene til å påvirke til en bedre utøvelse av offentlige innkjøp til beste for leverandørene, innkjøperne og dermed skattebetalerne. Oslo, 26. oktober 2010 Næringslivets Hovedorganisasjon 3

4 2. SAMMENDRAG Bedriftstype Karakter Store bedrifter 3,92 Mellomstore 4,00 bedrifter Småbedrifter 3,31 Alle 3,74 Tabellen viser resultatet av NHOs undersøkelse blant sine medlemsbedrifter for å kartlegge erfaringene med praktiseringen av offentlige innkjøp. 100 bedrifter fordelt på hele Norge ble spurt i en undersøkelse som dels inneholdt en kvalitativ, dels en kvantitativ del. Svarprosenten var 79. I gruppen store bedrifter var det 19 bedrifter, i gruppen mellomstore 17 og i småbedriftsgruppen 34. Ni svar ble kategorisert som vet ikke, og som i det vesentlige er bedrifter som ikke har deltatt i offentlige innkjøpsprosesser. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål knyttet til 12 ulike, sentrale elementer i en offentlig innkjøpsprosess. Det offentliges håndtering av flere av elementene ble belønnet med karakteren 2 fra bedriftene. Karakteren 5 var det få av. De store bedriftene var minst tilfreds med: håndteringen av begrunnelsesplikten, muligheten for å få avklart misforståelser etter tilbudsfristens utløp i en anbudskonkurranse skjønnet som blir utvist i forbindelse med tilbudsevalueringen. På disse tre elementene i anbudsprosessen greide så vidt de offentlige innkjøperne å dra i land karakteren 3. De mellomstore bedriftene var mest negative til: håndteringen av kravet om like vilkår, begrunnelsesplikten. Når det gjelder den utfyllende begrunnelsen man har krav på etter dagens regler, var de mellomstore bedriftene så misfornøyde at de ikke strakk seg lenger enn til en god 2 er. Småbedriftene utdelte en rekke ganger karakteren 2 blant annet når det gjaldt: forutsigbarhet, likebehandling begrunnelsesplikten. Bare to ganger ble karakteren 5 tildelt: De store bedriftene var fornøyd med at klagefristens lengde ble oppgitt. Tilsvarende var de mellomstore bedrifter meget tilfreds med at oppdrag ble kunngjort. Ni dybdeintervjuer ble også gjennomført. Ut fra disse ble bedriftenes skepsis til det offentliges tilbudsevaluering bekreftet. Etter regelverket kan oppdragsgiveren selv velge dokumentasjonskravene i konkurransen. Leverandørene reagerer på utslag av dette: Det ble klaget over omfanget av dokumentasjonskravene i den enkelte konkurranse. Likeledes ble det reist spørsmål om all dokumentasjonen egentlig ble brukt til noe. Mangel på markedskunnskap og kompetanse generelt ble dessuten påpekt. En spesiell utfordring viser det seg å være når det offentlige eller en utenlandsk bedrift er blant konkurrentene. 4

5 Både i besvarelsene i skjemaet ved den kvantitative delen og i undersøkelsen i dybdeintervjuene beklaget bedrifter seg over at konkurransegrunnlaget fremsto som forskjellig. Det gjelder ulike oppdragsgivere innenfor samme bransje som bruker ulike formater og redigeringer av sine konkurransegrunnlag. Dessuten er det en ulempe for leverandørene at samme oppdragsgiver heller ikke har standard format og redigering fra gang til gang. Bedriftene mener at en standardisering av utformingen av konkurransegrunnlaget vil bidra til mer effektiv ressursbruk. 3. METODE På et møte med NHOs regionforeninger ble deres ledere/representanter orientert om undersøkelsen som skulle gjennomføres. Et utvalg av bedrifter fra hver region skulle foreslås og sendes inn til Commshop AS, som skulle forestå gjennomføringen av undersøkelsen på kontrakt for NHO. Utvalget skulle være to bedrifter fra vareleverandører, to fra bygg og anlegg og to fra tjenestesektoren. Dette er de tre kategoriene som regelverket for offentlige anskaffelser opererer med. Det kom inn forslag på seks bedrifter fra de fleste regionforeningene, bortsett fra Innlandet (12), Vestfold (9), Oslo og Akershus (7) og Østfold (4). Innlandet består av to fylker. Undersøkelsen ble innledet før sommerferien 2010, men med hovedtyngden tidlig høst samme år. Den første kontakt med de utvalgte bedriftene skjedde ved at kontaktpersonen ble oppringt, eller i noen tilfelle tilstilet via e-post, med orientering om undersøkelsen, formålet og en anmodning om å fylle ut et skjema. 79 av 100 bedrifter har svart. Med en slik svarprosent antas resultatene i undersøkelsen å være representative. I skjemaet som utgjorde grunnlaget for den kvantitative fasen, skulle bedriftene sette karakter fra 1 til 6 på utvalgte utsagn/spørsmål knyttet til praktisering av offentlige innkjøp fra det offentliges side. I noen av utsagnene/spørsmålene kunne en slik karaktersetting være problematisk, slik at ja/nei som svar ble godtatt. I tillegg var det anledning til å kommentere svarene, i en egen kolonne reservert for Kommentarer. Mange har benyttet den muligheten. På grunnlag av svarene i skjemaene, ble tolv bedrifter plukket ut for dybdeintervjuer knyttet til ett eller flere temaer av sentral betydning. Ni svarte positivt på denne henvendelsen innen fristen og deltok i denne prosessen med sine erfaringer. I noen tilfeller var det helheten i svarene fra den kvantitative del av undersøkelsen som ga grunnlaget til en nærmere samtale. I andre tilfelle var det spesielle kommentarer som gjorde utslaget. Intervjuene ble gjort over telefon i ukene 38 og KVANTITATIVE DELEN AV UNDERSØKELSEN 4.I. Innledning De 79 besvarelsene som kom inn i undersøkelsen, fordelte seg på en lang rekke bransjer. Antallet pr. bransje er for lavt til nødvendigvis å være representativt. Den samme vurderingen gjør seg gjeldende i spørsmålet om fordeling på de enkelte regionene, enn si kombinasjoner av de to parametrene. 5

6 Gjennomgangen av svarene og kommentarene, viser at forholdene i liten grad varierer fra bransje til bransje og landsdel til landsdel. En grafisk fremstilling ville vist småbølger, ikke store topper og dype daler. Derfor er kategoriseringen avgrenset til gruppene små, mellomstore og store bedrifter, etter antall ansatte. Småbedrifter omfatter virksomheter fra 1 til og med 50 ansatte, mellomstore fra og med 51 til og med 100, og store er bedrifter med 101 eller flere ansatte. 70 av de 79 har en eller flere ganger deltatt i en konkurranse om et offentlig oppdrag (kalt anbudskonkurranse, selv om sikkert også andre konkurranseformer har vært i bildet). I gruppen store bedrifter svarte 19 bedrifter, i gruppen mellomstore svarte 17 og i småbedriftsgruppen svarte 34 bedrifter. Fire bedrifter svarte at spørsmålene ikke var relevante for dem. Ytterligere fem svarte at de ikke hadde deltatt i offentlige anbudskonkurranser. Således er ni av de spurte ikke med i materialet som ligger til grunn for analysen av resultatet av undersøkelsen. 4.II. Svar på undersøkelsen a. Begrunnelsesplikten Bedriftene ble spurt om de straks får en god og nyttig begrunnelse dersom de ikke har vunnet konkurransen. Vi spurte også om de er fornøyd med svarene dersom de ber om en mer utfyllende begrunnelse. Bedriftstype Karakter Store Begrunnelse: 3 Utfyllende: 3,7 Begrunnelse Hovedinntrykket er at kvaliteten og nytten varierer. Betegnelser som bla.bla.., overordnet og forsiktige med realitetene benyttes. Noe av det samme preger kommentarene til spørsmålet knyttet til den mer utfyllende begrunnelsen. Hensynet til forretningshemmeligheter trekkes fram av noen. Andre uttrykker det samme slik:.. ønsker ikke å gi oss full tilgang til tilbudene eller nevner henvisning til offentlighetsloven.. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Mellomstore Begrunnelse: 3 Svarene er om lag slik som hos de store bedriftene. Utfyllende: 2,7 Imidlertid er disse bedriftene mer kritiske i sine kommentarer, spesielt i førstebegrunnelsen: Vegrer seg for å gi ut opplysninger. Likeledes: tilpasset den leverandøren de ønsker å benytte. En skriver at det virker som om innkjøpssjefen ikke er klar over hvordan offentlighetsloven fungerer. Tonen er mer positiv i kommentarene til den mer utfyllende begrunnelsen. Det varierer noe, men positive tiltak som debriefingsmøte nevnes. 6

7 Bedriftstype Karakter Små Begrunnelse: 2,4 Utfyllende: 2,8 Begrunnelse Det er her vanskelig å finne noe positivt i kommentarene til den automatiske begrunnelsesplikten. Det nevnes at det er blitt bedre, og at begrunnelsene stort sett er greie. De varierer i kvalitet kommer som innspill fra noen. Ellers finner vi uttrykk som alle er elendige på tilbakemeldinger og får som regel standard skriv. Kommer sent og er ofte dårlig begrunnet nevnes også. Mange småbedrifter kommenterer at de aldri ber om utfyllende begrunnelse. De som gjør det, gir uttrykk for at det de får, er varierende. Sparsomt med opplysninger, likeledes:.. skjuler seg bak hensynet til forretningshemmeligheter. Oppsummering Det er neppe en ambisjon for det offentlige innkjøps-norge å ligge mellom karakterene 2 og en god 3 er når det gjelder kvaliteten i sine begrunnelser til tilbydere som ikke nådde opp i konkurransen. Meningen med slike begrunnelser er dels at man innenfor karensfristen skal kunne vurdere om det er grunnlag for å klage. Imidlertid er det også å kunne stimulere de tapende til å bli bedre på sine svake punkter. Behov for åpenhet er en annen målestokk. Det er ikke minst symbolisert gjennom intensjonene i den nye offentleglova. I bakhodet ligger også de politiske føringer om å prioritere små og mellomstore bedrifter av hensyn til arbeidsplasser, distrikter, innovasjon, konkurranse i markedene m.m. Det skal føres anskaffelsesprotokoll for alle kjøp over kroner. I protokollen skal alle vesentlige forhold underveis i anskaffelsesprosessen føres inn løpende. Det er i denne protokollen så vel oppdragsgiver som tilbydere skal kunne finne ut hva som faktisk er foregått. Gjennom protokollen gis innsyn. Dersom denne stilles til tilbydernes rådighet, skal grunnlaget være til stede for å vurdere ganske raskt, om oppdragsgiver har fulgt spillereglene eller ei. Gir ikke protokollen opplysning om alle vesentlige forhold, har oppdragsgiveren sviktet sin dokumentasjonsplikt. Riksrevisjonen og kommunerevisjoner har slått ned på mangelfull protokollføring. b. Konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonene/kunngjøringen Spørsmål: I hvilken grad blir konkurransegrunnlaget og kunngjøringens innhold forstått av leverandører slik oppdragsgiverne ønsker? For leverandørene er det viktig at konkurransegrunnlaget er så entydig at innholdet kan forstås av enhver leverandør som ønsker å delta i konkurransen. Dette er oppdragsivers ansvar. I kommentarene til dette spørsmålet ser vi at kvaliteten på konkurransegrunnlag/kravspesifikasjon varierer mye. 7

8 Bedriftstype Karakter Begrunnelse Store Erfaringer med konkurransegrunnlag/ Noen peker på at innholdet er for lite presist, slik at man selv må tolke og vurdere. En spør om innkjøperne vet hva de spør om. En annen mener at innholdet ofte fagmessig ikke godt nok. kravspesifikasjon:3,7 Det offentlige velger ofte Rolls Royce - løsninger, heter det, men: Kvaliteten er blitt bedre med årene. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Mellomstore Erfaringer med konkurransegrunnlag/ En innvending er at det til tider er svært omfattende grunnlag. Ofte er konkurransegrunnlaget mangelfullt mht statistikk, samt vektingsgrunnlag. Det er kravspesifikasjon:3,5 vanskelig å svare konkret på når det gjelder menneskelige utfordringer. Dårlige beskrivelser er en annen karakteristikk. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Små Erfaringer med konkurransegrunnlag/ Vanvittig krevende å forholde seg til, mener noen. Til tider litt for omfattende, mener andre. Innholdet i dokumentene er preget av at oppdragsgiveren har hatt litt for ofte besøk av kravspesifikasjon: 3 industrien. Tilpasset den leverandøren de ønsker, likeledes for omstendelig. Komplisert og uklart, burde bli enda mer standardisert. Oppsummering Det er viktig å være klar over at konkurransegrunnlagene/kravspesifikasjonene som bedriftene i undersøkelsen ser, dels er fordelt over hele landet, dels bare i liten grad er de samme. De store bedriftene konkurrerer om større oppdrag. Hos store oppdragsgivere kan kompetansen være bedre, fordi større anskaffelser forekommer oftere. I skoleverket kan karakteren 3 i snitt godtas for en så stor gruppe, men er langt fra den ambisjonen det offentlige bør ha. Vi minner om at karakteren ikke settes på hvorvidt de offentlige virksomhetene kjenner regelverket godt nok eller ikke. De som setter karakterene, er som gruppe gjennomgående neppe de rette til å vurdere akkurat den siden. Men vår bedriftsgruppe har derimot den aller beste kompetanse i å vurdere om de forstår hva en oppdragsgiver mener med innholdet i konkurransegrunnlaget. Mønsteret i svarene går i retning av et ønske om mer presisjon, mindre omfattende dokumenter og bedre kunnskap om markedets muligheter. I noen av svarene (fra de små) ligger dessuten en antydning om at konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonene mer eller mindre er skreddersydd for spesielle leverandørgrupper. c. Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskravene skal vurdere hvorvidt leverandøren er egnet til å delta i konkurransen. Har tilbyderen finansiell og teknisk kapasitet til å påta seg oppgaven? Har leverandøren den riktige kompetansen? Dette skal dokumenteres. Spørsmålet er om markedet synes kvalifikasjonskravene som oppdragsgiver bruker i den enkelte 8

9 konkurranse, er rimelige i forhold til oppdraget og om de er forståelige. Det dreier seg om kvaliteten på kravene. Relativt mange indikerer at kvalifikasjonskravene ikke tas hensyn til eller at det utøves et skjønn, som for eksempel går ut på at så lenge det er en god pris, tillegges kvalifikasjonskravene og tilhørende dokumentasjon mindre vekt. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Store Kvaliteten på kvalifkasjonskravene: 3,9 Mellomstore Små Kvaliteten på kvalifkasjonskravene: 3,5 Kvaliteten på kvalifkasjonskravene: 3,6 Det generelle inntrykket er at bedriftene synes kvalifikasjonskravene som stilles, er ok. Noen gir uttrykk for forståelse for at man må levere dokumentasjon så det rekker. Men flere leverandører er kritiske til oppdragsgivers bruk av kvalifikasjonskriteriene. Blant kommentarene: Noen ganger veldig overdrevet når vi må sende kopi av skolekarakterer, I noen tilfelle er det helt urealistiske og detaljerte kvalifikasjonskrav, For mye fokus på CV, De er greie, men samtidig litt diffuse, burde være litt mer proaktiv når vi konkurrerer med mindre seriøse aktører, Manglende fagkompetanse gir noen ganger håpløs kravspek. Oppsummering At det er viktig å skille ut leverandører som ikke er egnet til å utføre oppdraget, er det stor forståelse for i markedet. Det på tross av at det krever mye arbeid med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Det gir imidlertid grunn til ettertanke dersom inntrykket er at all dokumentasjonen og opplisting av svar på kvalifikasjonskravene i realiteten ikke betyr så mye for oppdragsgiveren. Av svarene fra enkelte leverandører kan man få inntrykk av at det er oppdragsgivere som øyner gjennom hele tilbudet, spesielt prisen, før de setter i gang med å vurdere om tilbyderen er kvalifisert. Hensikten skal være å sikre seg at man ikke på grunn av en formalitet avviser en tilbyder med god eller den beste pris. Dersom man har god pris, kompenserer det da for svak dokumentasjon eller for såpass tynne kvalifikasjoner at man egentlig burde ha avvist leverandøren? Kan man strengt tatt avvise alle som ikke 100 pst tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, inkl. dokumentasjon, med det resultat at kostnadene for å få gjennomført prosjektet dermed øker med for eksempel 25 pst., og skaper budsjett-/finansieringstrøbbel? En slik håndtering av innkomne tilbud kan lett føre til at man ute i gjennomføringsfasen kan få problemer og må kompensere, opplever svikt, svakheter etc. d. Tildelingskriterier. Er tildelingskriteriene klare nok til å forstå? I konkurransegrunnlaget skal tildelingskriteriene som skal benyttes ved tilbudsevalueringen, fremgå. Det gjelder også eventuelle underkriterier, i tillegg til vekting, dersom det er aktuelt. Ut fra beskrevne tildelingskriterier skal vinneren velges. For de tilfeller hvor det bare er pris som skal benyttes, er det bare pris som skal evalueres. Laveste pris vinner, dersom regnestykkene er holdbare. Dersom økonomisk mest fordelaktige skal benyttes, kommer oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn inn i 9

10 bildet når det endelige tilbudet skal velges. Det er et skjønn hverken domstol eller KOFA overprøver hvis det fremstår som saklig. I spørreundersøkelsen var vi derfor opptatt av om bedriftene syntes det var greit å forstå hvordan oppdragsgiverne ville vurdere tilbudene. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Store Greit å forstå tilbudsevalueringen: 3,1 Mellomstore Greit å forstå tilbudsevalueringen:3,5 Av kommentarene kan vi lese at det i alle grupper av bedriftsstørrelser er en gjennomgående kritikk. Innvendingene er utydelige og diffuse kriterier. Vurderingene er ofte subjektivt preget. Dette er en gråsone, skriver en. Imidlertid blir vi i flere av svarene minnet om at det er variasjoner, og at det er bedring å spore. Små Greit å forstå tilbudsevalueringen:3,2 Oppsummering Hensikten med å ha klare og tydelige tildelingskriterier, er at alle skal vite hva som skal gjelde ved vurderingen av tilbudene. Oppdragsgiveren har dermed forpliktet seg til å følge disse ved sammenlikningen av tilbudene. Et visst skjønn kommer inn her, innenfor hva som er saklig. Hva som er saklig bruk av skjønn og måten skjønnet utøves på, kan det være uenighet om. I det lys må man se leverandørenes skepsis. Dernest dreier det seg om kompetanse hos oppdragsgiveren. Hva skal man kreve når det for eksempel gjelder miljø, og hvorledes skal svarene på kravene evalueres? Noen stiller også kontraktkrav - etiske krav anti sosial dumping -krav, lærlingkrav osv. Mye av dette er såkalt upløyet mark, men politisk høyt på dagsordenen. Og hvordan skal kontraktkrav og tilbudsevaluering vurderes? e. Avvisning Det ble stilt to spørsmål knyttet til det å bli avvist. Det ene spørsmålet var om bedriften var blitt avvist på grunn av forbehold. Det andre spørsmålet var om bedriften var blitt avvist fordi de etterspurte dokumentene ikke var levert. I tillegg var spørsmålet formet slik at man dels kunne svare ja eller nei, dels sette karakter. Noen svarte bare med et ja eller nei, andre bare med karakter og noen bådeog. 10

11 Bedriftstype Karakter Store Avvist pga forbehold: 3,8 Avvist pga ikke leverte dokumenter: 3,8 Begrunnelse Om lag halvparten sier at de har opplevd å bli avvist pga forbehold. To av tre som svarer ja eller nei, har opplevd å bli avvist som følge av manglende dokumentinnlevering. Går man ned i detaljene, finner man at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom karakter og antall ja eller nei. Noen har vært såpass objektive i sitt svar at en korrekt avvisning gir høy score fra deres side, selv om det har rammet dem selv. Oppdragsgiverne har med andre ord opptrådt etter reglene. Dette betyr at bedriftene kjenner grunnen til avvisningen, kanskje aksepterer og respekterer den, men liker den ikke. De har synspunkter på tolkning, at det skal være slik, og rimeligheten i begrunnelsen til avvisningen. Her er også en utfordring: Et selskap hadde skiftet navn, startet et nytt selskap og flyttet kompetansen dit. De ble så avvist fordi de ikke hadde levert som formelt krevet. Derimot hadde de levert samme materielle innhold på en annen og under omstendighetene eneste mulige måten. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Mellomstore Avvist pga forbehold:4,3 Avvist pga ikke leverte dokumenter:4,9 Fordelingen ja/nei er omtrent lik de store bedriftene for så vidt gjelder avvisning pga forbehold: Fordelingen er imidlertid motsatt på det andre spørsmålet knyttet til avvisning. Det er her en høy karakter på sistnevnte spørsmål, men en forholdsvis stor andel bedrifter som ikke er avvist pga manglende dokument-innlevering. Det kan tyde på at denne gruppen i en viss grad gir karakter ut fra resultatet for egen del. Går man imidlertid ned i undersøkelsens detaljer, er det vanskelig å finne utvetydig belegg for dette. Kommentarene fra bedriftene på spørsmålet om forbehold er sparsomme. En forteller at bedriftens tekst ble misforstått. En annen skriver at det i det aktuelle markedet var slik at ingen turde prise uten forbehold. Dette på tross av at oppdragsgiveren hadde opplyst at forbehold ikke ville bli godtatt. Svarene er ellers av samme karakter som småbedriftenes når det gjelder avvisning pga manglende leverte dokumenter. Kommentaren er aksepterer det, men synes det var lite smidig. 11

12 Bedriftstype Karakter Små Avvist pga forbehold:3,8 Avvist pga ikke leverte dokumenter:4,5 Begrunnelse Henholdsvis noe i overkant av 25 pst har opplevd å bli avvist pga forbehold. Noe over 30 prosent er avvist på grunn av manglende dokumentasjon. Utfordring med prising uten forbehold går igjen i et par kommentarer fra småbedriftene. Det er ikke så mange i denne gruppen som har opplevd å bli avvist pga forbehold. Avvisning pga manglende dokumentasjon, går på at dokumentasjon var glemt. Alternativt dreier det seg om nesten avvisning, men at ettersendelse reddet dem. Manglende aksept av benyttet dokumentasjon oppgis som avvisningsgrunn. Det samme gjelder en påstand om at det ble brukt altfor vidt skjønn som grunn for avvisning. Oppsummering Oppsummert peker dette i retning av to momenter: 1. Oppdragsgiverne gjør jobben, den respekteres og aksepteres, selv om det går ut over en selv. I de fleste tilfellene er det bedriftene selv som har feilet. I enkelte tilfeller mener bedriftene at forseelsen er så minimal at den lett kunne rettes opp eller overses. 2. Det kan være tendenser til manglende markedskunnskap når en oppdragsgiver krever prissetting uten forbehold. Det kan nemlig være markeder der forholdene i en periode er slik at det ikke er forsvarlig å levere tilbud uten forbehold, sett fra bedriftsøkonomiske hensyn. f. Klagefrist Slik var spørsmålene: Er klagefristen lang nok (tiden fra leverandør er valgt til kontrakt underskrives; karenstiden)? Får du alltid opplysning om fristens lengde? Hvor lang klagefrist får du? Svarene på de tre spørsmålene dokumenterer for alle tre gruppene at dette er et område der bedriftenes tilfredshet er størst. Forskjellen mellom svarene på de to sistnevnte spørsmålene kan best illustreres slik: Først ville vi ha svar på om den klagefristen de får/har fått, ideelt sett var lang nok i det konkrete tilfellet. Det viser seg stort sett å være tilfelle, skal man dømme etter karaktergivingen. Men ja/nei-svarene røper at hver fjerde mener klagefristen ikke er lang nok. Vi ville imidlertid også vite hvor lang klagefrist bedriftene vanligvis får. Klagefristen ligger mellom en og tre uker, med hovedtyngden på 10 til 14 dager. En dekkende formulering fra kommentarene er kanskje er ikke klagefristen så lang jeg kunne tenke meg, men tross alt, den er ok nok som den er. Oppdragsgiverne er stort sett, men ikke alltid, nøye med å oppgi hvor lang klagefrist som gis. 12

13 Bedriftstype Karakter Store Opplysning om klagefristens lengde: 5 Er klagefristen lang nok: 4.9 Hvor lang klagefrist får man: 4,5 Begrunnelse Kommentarene gjelder klagefristens lengde. 10 dagers frist kan være knapt, dersom man tar i betraktning sen postgang eventuelt helg mellom. Fristen kan være for kort dersom man også skal innhente en nærmere begrunnelse. Håndtering av utsettelse av vedståingsfristen kan være et problem. Hele klageprosessen, inkl. KOFA-behandling, fungerer dårlig. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Mellomstore Opplysning om klagefristens Klagefristen bør ikke være kortere enn to uker. Det tar tid å konsultere advokaten. De to ukene må lengde: 4.9 beregnes fra tidspunkt da alle ønskede dokumenter er utlevert. Er klagefristen lang nok:4,8 Hvor lang klagefrist får man: 4,9 Bedriftstype Karakter Små Opplysning om klagefristens lengde:4,4 Er klagefristen lang nok: 4,5 Hvor lang klagefrist får man: 3,8 Begrunnelse Ca. 15 prosent mener at klagefristen ikke er lang nok. Samme prosentandel oppgir at de ikke alltid får opplysning om klagefristens lengde. Samme saksbehandler som har bidratt i tildelingsprosessen, håndterer også klagene på avgjørelsene. Da blir det ikke skikkelig, påpeker bedriften, som setter sin lit til KOFA. Kunnskapen om klagefristens lengde varierer. En grunn er at noen av bedriftene sjelden er med i konkurransene. Andre vet ikke, varierer og lignende. Oppsummering Tilbakemeldingene på disse spørsmålene røper at profesjonaliteten og kompetansen om regelverket er større ved større oppdrag enn ved mindre. Det gjelder så vel oppdragsgivere som leverandører. Små enheter er også mer sjelden i markedet enn store, slik at man ikke får den kompetansehevingen som stadige repetisjoner gir. Klagefrist er likevel noe som det åpenbart er alminnelig tilfredshet med ute i leverandørmarkedet, selv om det kan bli bedre. Det er også et område som er mye 13

14 eksponert i media, og som har mest oppmerksomhet i virksomhetens toppledelse, enten vi snakker om offentlige oppdragsgivere eller leverandører. g. Oppklaring av uklarheter Ved åpen og begrensede anbudskonkurranser er det anledning til å oppklare uklarheter etter tilbudsfristens utløp i den grad det ikke fører til endringer i tilbudet eller i konkurransen som sådan. Ved forhandlinger er det annerledes; alt kan være tema for forhandlinger. Leverandører er av den oppfatning at det må være bedre om man generelt får oppklart hva som måtte være uklart i tilbudet, før det går til evaluering. Det er et behov som dels stammer fra et genuint ønske om å forsikre seg om at oppdragsgiver skjønner innholdet i tilbudet. Behovet røper også en engstelse for at det skal vise seg å være en kommunikasjonssvikt som fører til at man taper i konkurransen. Dels kan det også være et ønske om å påvirke, eventuelt å presisere bestemte forhold. Bedriftstype Karakter Store Erfaring med muligheter for å rette opp uklarheter: 3,2 Begrunnelse Mulighetene er varierende. I noen tilfeller følger det av regelverkets bestemmelser for de ulike konkurranseformene. Der det åpnes for muligheter, er imidlertid svarene gjerne diffuse og lite oppklarende. I noen grad er det også avhengig av kjøpers kompetanse. Bedriftene anfører også at noen oppdragsgivere er tilbakeholdne, i den forstand at de i stedet for kaster eller avviser enn å gå oppklaringsrunder. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Mellomstore Erfaring med muligheter for De mellomstore bedriftene gir noe av det samme inntrykket som de store (over). Svarene gir en å rette opp bekreftelse på at man kjenner regelverkets grenser ganske godt, og respekterer det. Imidlertid er uklarheter:3,8 responsen leverandører får når det er adgang til avklaringer, ofte til liten eller ingen hjelp. Bedriftstype Karakter Små Erfaring med muligheter for å rette opp uklarheter: 3,4 Begrunnelse Småbedriftenes kommentarer omfatter de samme problemstillingene som hos de store og mellomstore (se over). Det dreier seg om kjennskap og aksept av at regelverket er slik. Men når det er avklaringsbehov, sitter man gjerne igjen med et utydelig budskap. Imidlertid er det variasjoner, både fra konkurranse til konkurranse og kommunene/fylkeskommunene imellom. Oppsummering Karaktersetting og kommentarer røper at mulighetene for avklaringer er en kilde til frustrasjon hos leverandørene. Det gjelder anbudskonkurranser, ikke konkurranser med forhandling. Bedriftene kjenner til regelverkets begrensninger og respekterer håndhevelsen av disse. De spurte synes imidlertid at begrensningene er i strengeste laget, og at de hindrer en fornuftig mulighet for avklaring av tilbudet. Det ville være greit 14

15 å forsikre seg om at tilbudet er forstått slik det var ment. Leverandørene vil ikke tape på grunn av misforståelser el.! Det er også misnøye med hva som skjer når en oppdragsgiver åpner for avklaringer. Svarene blir gjerne diffuse, utydelig og lite konkrete. Grunnen til at det er slik, er oppdragsgiverens engstelse for å gå lenger enn det regelverket tillater og dermed spolere hele konkurransen. I tillegg kan det kanskje føre til en lei runde i KOFA etterpå. Da gjelder det å være på trygg grunn! Dette synes å være felles for alle oppdragsgivere, uaktet størrelse på oppdraget og virksomheten. h. Evaluering av tilbudene I evalueringen av tilbudene har oppdragsgiveren et rom for innkjøpsfaglig skjønn. Det kan ikke overprøves så lenge det er saklig og skjer innenfor regelverkets rammer. Imidlertid innebærer ikke det at en oppdragsgiver har frie hender. En alvorlig kilde til feil er derfor bruk av kriterier som ikke fremgår av konkurransegrunnlaget eller at tildelingskriteriene og -kravene har vært så vidt upresise at oppdragsgivers bruk av dem under evalueringen oppfattes som om han gjør feil. Derfor spurte vi om bedriftene i undersøkelsen hadde erfart noe slikt. Bedriftstype Karakter Store Opplevet feil i evalueringen: 4,2 Skyldes feilen upresise krav eller kriterier:3,8 Ble andre kriterier brukt enn de som var oppgitt i konkurransegrunnlaget:3,4 Begrunnelse På spørsmål om feil er opplevet, kom det inn 90 prosent ja, 10 prosent nei. Ikke alle de store bedriftene hadde svart med ja/nei. Imidlertid er det grunn til å tro at de som har gjort det, har en relativt sterk grunn til å gjøre det. Et alternativ var bare å gi karakter. Snittkarakteren kan oppfattes som noe i motstrid mot at så stor andel mente de hadde opplevet feil. Da skulle man tro at karakteren hadde vært lavere. Her er det skjønn. Egne vurderinger kan avvike fra oppdragsgiverens, og da kommer påstand om feil. Det pekes på konkrete forhold som feil vekting og at det er vanskelig å evaluere kvalitet, mangelfulle og upresise kriterier og krav som innbyr til mulige feil. Årsakene til påståtte feil kan være flere: mangelfull adgang til oppklaringer, mangelfull kompetanse ikke tilstrekkelig innsyn til å mene så mye om dette. At konkurransegrunnlaget ikke er presist nok, blir lett en feilkilde. Noen mener at oppdragsgiveren klynger seg til pris, som er relativt enkelt å vurdere. Det er også erfaringer med at oppdragsgiveren ser bort fra kriteriene i konkurransegrunnlaget. 15

16 Bedriftstype Karakter Begrunnelse Mellomstore Opplevet feil i evalueringen: 3,3 Skyldes feilen upresise krav eller kriterier:3,4 Ble andre kriterier brukt enn de som var oppgitt i konkurransegrunnlaget:3,7 Kommentarene fra de mellomstore bedriftene minner om at det er mye skjønn. Leverandørene kan mene noe annet enn oppdragsgiveren og subjektivitet kommer inn i bildet, på samme måte som ved vurdering av vekting, innretning av evalueringen osv. Andre momenter: Vanskelig å si hva som er rett uten innsyn i konkurrentenes tilbud, bransjekunnskap kan mangle, kan også dreier seg om misforståelser. Kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag er ofte rundt formulert, heter det, men det er også svar som indikerer at det er begått feil, til dels alvorlige. Bedriftstype Karakter Små Opplevet feil i evalueringen: 3,3 Skyldes feilen upresise krav eller kriterier: 2,7 Ble andre kriterier brukt enn de som var oppgitt i konkurransegrunnlaget: 3,2 Begrunnelse I sine svar er småbedriftene ikke så detaljerte. De peker på: det subjektive innslaget, at feil dessverre er gjort, at kvalitet og vekting er en utfordring, at man gjør feil for å preferere en bestemt leverandør. Upresise kriterier nevnes, likeledes uklart grunnlag som vel betyr om lag det samme. Blanding av kvalifikasjons- og tildelingskriterier nevnes bl.a. som eksempel på konkret feil. Oppsummering I evalueringen er det mye skjønn. Hvorledes den enkelte oppdragsgivers skjønn gir seg utslag er varierende, og blant leverandørene er det noen som er uenige i utvist skjønn. Når det økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal plukkes ut, er pris med, men så kommer kvalitative kriterier i tillegg. I sistnevnte kommer skjønnet inn. Ønskene i svarene kan oppsummeres slik: mer målbare og presise kriterier i konkurransegrunnlaget med tilsvarende nøyaktig oppfølging under evalueringen mindre skjønn patente og enkle vektingsmodeller, kompetanse i bruk av vekting kunnskap om det aktuelle markedet 16

17 Dom i Drammen tingrett om tilbudsevaluering Samtidig med at NHOs undersøkelse ble gjennomført, falt det dom i en sak om tilbudsevaluering i Drammen tingrett. Retten slo fast at tilbydere må kunne forvente at byggherren foretar en grundig gjennomgang av de planene de har utarbeidet. Retten kritiserer evalueringen som oppdragsgiveren foretok i konkurransen: Overflatisk evaluering, vilkårlig og direkte feil er noen av betegnelsene som fremgår av domspremissene. Saken (Isachsen Entreprenør AS vs Drammen kommune) i Drammen gjaldt tildeling av kontrakt i to funksjonskontrakter, der den forbigåtte entreprenør fikk tingrettens medhold i et krav om dekning av den positive kontraktinteresse i denne kontrakten. i. Ulovlige direkteanskaffelser Spørsmålet er med for å avdekke mulige indikasjoner, eventuelt dokumentasjon, på at ulovlig kontrakttildeling (uten kunngjøring og konkurranse) foregår. Vi spurte om bedriftene kjenner til ulovlige kontrakttildelinger, og i tilfelle om det er mer enn ett tilfelle. Bedriftstype Karakter Store Vet om ulovlige kontrakttildelinger: 3,5 Vet om mer enn ett tilfelle: 4,2 Begrunnelse Det forekommer relativt få slike tildelinger. Gjennom kommentarene fra de store bedriftene registreres svar som: Har hørt om flere, Kun antakelser, Mange jeg har hørt om, Kjent sak i næringen. Det overveldende flertallet av de som har svart, svarer imidlertid at de ikke kjenner til slike tildelinger. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Mellomstore Vet om ulovlige kontrakttildelinger: 4,5 Ingen i denne bedriftsgruppen oppgir konkret at de vet om slike tildelinger. Snittkarakteren røper imidlertid at de ikke helt frikjenner oppdragsgiverne. Vet om mer enn ett tilfelle: 4,3 Blant de mellomstore er det også et overveldende flertall som mener de ikke kjenner til slike tildelinger. Noen unntak er det imidlertid: Utvidelser skjer hele tiden uten at det blir lyst ut,..andre har fått jobber som vi ikke er forespurt på veldig mange anbud i vår sektor som ikke blir fornyet, dvs. at de har benyttet eksisterende leverandør mye lenger enn anbudsperioden tilsier. 17

18 Bedriftstype Karakter Små Vet om ulovlige kontrakttildelinger: 3,4 Vet om mer enn ett tilfelle: 2,6 Begrunnelse To av tre oppgir at de kjenner til at leverandører har fått kontrakt direkte uten konkurranse. Kommentarene til småbedriftene utdyper: oppdrag er delt i mange små deler og kommer da ikke ut på anbud, Men ikke sentralt, dette forekommer ute i fylkene. Har hørt om flere, oppsplitting av kontrakter er vanlig for å komme under kravet til utlysning. På spørsmålet om de kjenner til mer enn ett tilfelle, svarer nærmere halvparten at de kjenner til flere, eventuelt mange, tilfeller. Oppsummering Her er det mange usikkerhetsfaktorer ute og går, og resultatene må tolkes forsiktig. Det er to tendenser som eventuelt kan forfølges: 1. Svarene på de to spørsmålene det her gjelder, indikerer at ulovlige direkteanskaffelser foregår. Ikke bare er det på ryktenivå, men det er beretninger om konkrete og kjente eksempler. 2. Det er forskjell mellom innholdet i svarene fra småbedriftene på den ene siden og de to andre bedriftsgruppene på den andre. Det kan tyde på at i det markedssegmentet de små opererer, er det mer vanlig med direktetildelinger av kontrakter, og at dette er en kjent sak. Dermed ikke sagt at alle direktetildelingene er ulovlige. Det faktum at småbedriftsgruppen svarer som den gjør, er i seg selv en dokumentasjon på at klageadgangen må være enkel og rask. Formodentlig vegrer mange seg fremdeles for å klage, rimeligvis også til KOFA, i frykt for å få dårlig omdømme hos potensielle oppdragsgivere. Mange småbedrifter holder seg innenfor det samme geografiske området hele tiden, og da er det, mener mange, ikke klokt å legge seg ut med mulige kunder. Men i debatten om klagemuligheter er småbedriftenes svar en indikasjon på at klagemulighetene heller bør bli enda mindre formelle enn KOFA, om man skal få redusert tilfellene av ulovlige direkteanskaffelser i dette segmentet. j. Kunngjøring av konkurranse Kunngjøring er viktig for at potensielle leverandører skal få kunnskap om anskaffelsen. Det er et virkemiddel til å få i gang konkurransen. Spørsmålet er hvordan de ulike markedene, representert ved de bedriftene som har svart på vår undersøkelse, oppfatter virkeligheten. 18

19 Bedriftstype Karakter Store Inntrykk av at konkurranser kunngjøres: 4 Begrunnelse Seks av sju, svarer ja. Noen har valgt å svare, både ved ja eller nei og ved samtidig å sette karakter. Et gjennomgående trekk er bruken av Doffin for å skaffe seg informasjon. Det er krevende å følge med, og bare i ett av svarene blir begrepet ekstremt mye tid benyttet i denne sammenhengen. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Mellomstore Inntrykk av at konkurranser I svarene finner vi at Doffin er mindre fokusert. Ingen indikasjoner på at det betyr at Doffin brukes kunngjøres:5 mindre enn for eksempel av de store, mer at de i tillegg til Doffin også benytter andre kunngjøringskilder, for eksempel på nett. Å følge med er krevende og tar tid, og dette momentet fremheves mer hos de mellomstore enn de store. Bedriftstype Karakter Små Inntrykk av at konkurranser kunngjøres:3,4 Begrunnelse Av de som har svart ja eller nei, er fordelingen så nær som mulig. Det er like mange som mener at regelverkets krav om kunngjøring etterleves, som antallet som ikke mener det. Grunnen er antakeligvis at de små bedriftene opererer i markeder med oppdrag av lavere verdi. I større grad enn i de andre to bedriftsgruppene fremgår det at det kan være oppdrag som ikke blir kjent. Noen av disse gjelder oppdrag av så vidt lav verdi at oppdragsgiveren bare tar kontakt med et fåtall direkte for å få konkurranse. Også blant svarene fra småbedriftene finner vi henvisninger til Doffin, og at det tar mye tid å følge med der. Oppsummering Doffin, ulike nettsteder og formidlingsselskaper som Mercell og Visma Kionor har gjort at kunngjøringen i utgangspunkt bør være tilgjengelig for dem som følger med og følger opp. Selvsagt vet ikke leverandørene om oppdrag som ikke kunngjøres, men i relativt små markeder som i Norge, går ryktene likevel fort. Her er det indikasjoner på at kunngjøringsomfanget i sin alminnelighet er på god vei til å bli tilfredsstillende i sin alminnelighet. Det gjelder under to forutsetninger: Hvis det er riktig at store bedrifter stort sett konkurrerer om oppdrag over den nasjonale terskelverdien, og at de mellomstore for det meste også henter sine oppdrag der. 19

20 Segmentene som småbedriftene konkurrerer i, ligger mye i det området der det er frivillig å kunngjøre. Der gjelder imidlertid også grunnprinsippene for konkurranse. En forutsetning er da at markedet blir kjent med oppdraget på en eller annen måte. Undersøkelsen gir ingen presise indikasjoner på om kunngjøring helt ut mangler eller om det er kontakt med nærmere bestemte leverandører for å få konkurranse, som gjør at det ikke er større tilfredshet i småbedriftsgruppen med offentlige oppdragsgiveres kunngjøringsevne /-vilje. De som ikke blir kontaktet, men mener de burde vært det, misliker selvfølgelig at de ikke får delta og det skaper lett misnøye. k. Likebehandling Regelverket forutsetter at alle som er med i en konkurranse, skal likebehandles. Har du eksempler på det motsatte? Det var ordlyden i et spørsmål som hadde som formål å avdekke hva slags inntrykk og erfaringer leverandørene hadde med et av de grunnleggende prinsippene. Det gjaldt kravet om at det skal være like vilkår for alle som deltar i en konkurranse om en offentlig kontrakt. Svarene favner alt fra konkrete opplevelser til tredjeparts beretninger og subjektive oppfatninger. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Store Likebehandling: 4,7 Nær to tredjeparter blant de som valgte å svare ja eller nei kunne imidlertid meddele at de hadde eksempler på det motsatte av likebehandling. De store bedriftene er alminnelig tilfredse, men peker på en rekke forhold som kan indikere mangel på likebehandling. To eksempler på utsagn: Konkurrerer med offentlige etater som finansieres via kommunale budsjetter spesialtilpasset konkurransegrunnlag. Konklusjonen er vel at dette med like vilkår stort sett håndteres ok når det kommer til stykke, men med forbehold. Bedriftstype Karakter Begrunnelse Mellomstore Likebehandling: 3,3 De mellomstore bedriftene mener: at lokale bedrifter er foretrukket, at mindre firmaer vinner uten selv å ha kapasitet, at behovene er tilpasset bestemte leverandører, subjektive oppfatninger De fleste som kommenterer, har ett eller annet eksempel på noe som ikke harmonerer med likebehandlingsprinsippet. 20

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel

Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel Notater 1/2011 Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer