Hva vet vi og hva vet vi lite om?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva vet vi og hva vet vi lite om?"

Transkript

1 Hva vet vi og hva vet vi lite om? Anvendelse av ergonomisk kunnskap ved noen krav til fysiske læringsmiljøet Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

2 Teoretisk modell for forholdet mellom miljø og adferd Fysiske variabler Støy Forurensning Værtype Trengsel Terreng Arkitektur Energi Situasjonsvariabler Sosiale forhold Aktiviteter Type oppgave Personvariabler Tilpassingsnivå Evner Personlighet Kognisjon Forventninger Mål Skjemaer Affektive variabler Opplevd behagelighet Opplevd opphisselse Opplevd kontroll Stabile faktorer Miljø antatt å være passende Oppløsende faktorer Miljø antatt ikke å være passende Normal adferd Pågående adferd opprettholdes Effektiv adferd Retur til stabilitet Inneffektiv adferd Fortsatt oppløsning Dysfunksjon Fysisk Kognitiv Affektiv Adferd NEF Fostervold 2

3 Elementene i læringsmiljøet EVA 2006 Pedagogisk grunnsyn Fysiske betingelser og rammer Evalueringskultur Tilrettelegging av undervisningen NEF Fostervold 3

4 Pedagogisk grunnsyn Pedagogiske modeller omkring hvordan læring oppstår, opprettholdes og utvikles.. Antagelser og kunnskap om hvilke betingelser må være til stede for at læring skal skje. Anvendt læringsteori. Anvendelse av metoder som fremmer læring Hvordan utvikle skaperinteresse Hvordan påvirke motivasjon. NEF Fostervold 4

5 Hva former skolens/kommunens pedagogiske grunnsyn Politisk baserte ønsker og krav (I stor grad basert på mener, synes og bør ) Pedagogisk prosess Pedagogisk mål Vitenskapsbaserte ønsker og krav (I større grad basert på vet og er ) NEF Fostervold 5

6 Evalueringskultur Hvilken kultur har skolen og kommunen for å drive evaluering av egen aktivitet. Evaluering av hvordan læringsmiljøet fungerer. Basert på systematisk innsamlet informasjon Basert på konsensusdiskusjoner.. Anekdotisk evalueringr uttrykk for hvordan skolen selv Potensialet for utvikling av læringsmiljøet har basis i den innsikt og erfaring som skaffes gjennom evalueringen. NEF Fostervold 6

7 Tilrettelegging av undervisningen De spesifikke undervisningsformene og arbeidsmetodene som benyttes. Hvilke organiseringsprinsipper benyttes Gir et konkret uttrykk for skolens læringsmiljø. NEF Fostervold 7

8 Fysiske betingelser og rammer Inne- og utearealer som benyttes i skolesammenheng. Er disse bygget spesielt og innredet for å anvendes i undervisningssammenheng? Er arealene tilpasset det pedagogiske grunnsynet som benyttes? Kan arealene tilpasses endringer i pedagogisk grunnsyn? NEF Fostervold 8

9 Betydningen av nye fysiske omgivelser Nybygg og rehabilitering ser ut til å ha en positiv innvirkning på læringsmiljøet. Elevenes læringslyst bedres. Mindre hærverk og ødeleggelser Gir lærerne ny energi og virker inspirerende i forhold til å prøve nye arbeidsmetoder Kan derfor understøtte gode læringsmiljø, men ikke skape dem. NEF Fostervold 9

10 Brukermedvirkning Studier tyder på at brukermedvirkning er viktig for å skape grunnlag for et vellykket skolebygg. Brukeren er eksperten på sitt eget arbeidsmiljø. Det pedagogiske grunnsynet vil i denne sammenhengen være et sentralt element i byggeprosessen. Ofte viser det seg at skoler og kommuner ikke har konkretisert et pedagogisk grunnsyn. NEF Fostervold 10

11 To hensyn i kunnskapsinnhentingen Tilfredstiller arealene generelle krav til oppholdsrom der det skal presteres. Viktig informasjon fra andre områder av ergonomien. Virker arealene positivt inn på de spesifikke prosessene som foregår i skolen læringsmiljøet. Informasjon fra forskning tettere opp mot skolesituasjonen. NEF Fostervold 11

12 Hva finnes i litteraturen Mye informasjon omkring forhold som har generell betydning. Ofte gjennomført på voksne og tilpasset barn. Spesifikk litteratur på skoledesign er ofte case presentasjoner av eksepsjonelle bygg med antagelser om hvordan disse påvirker læringsmiljøet. Design av arkitektur er ansett som vanskelig og optimalt design blir derfor ofte antatt å være sammenfallende med det alternativet flest faller ned på. NEF Fostervold 12

13 Temperatur og luftfuktighet Menneskets komfortsone ligger innenfor et temperaturområde fra 19/20 grader til ca. 25 grader med en relativ luftfuktighet mellom 25-75%. Engelske studier tyder på at de fleste foretrekker en temperatur mellom C med en relativ fuktighet på 60%. NEF Fostervold 13

14 Temperatur og luftfuktighet For varmt eller for kaldt inneklima er en stresskilde. Prestasjon på mentale oppgaver påvirkes av temperatur. Gode lærere fremhever muligheten til å kunne kontrollere temperatur. Temperatursoner i bygget bør planlegges i forhold til sonenes funksjonalitet. Temperatur og luftfuktighet påvirker dannelsen av sopp, bakterier. NEF Fostervold 14

15 Ventilasjon Skoler bør ha spesielt gode ventilasjonsannlegg fordi: Barn har større pustevolum i forhold til kroppsmasse enn voksne. Skoler har mindre gulvplass per person enn kontorarbeidsplasser Dårlig ventilasjon har vist seg å påvirke til: Logisk resonere, skriving(data), regning, hodepine, astmasymptomer, lufveisirritasjon Klare grenseverdier for luftskifte i forhold til skoleprestasjoner mangler NEF Fostervold 15

16 Støy Høy støy er direkte skadelig. Lav støy er et irritasjonsproblem og et stressproblem. Lite støy fra utemiljø er assosiert med høyere elevprestasjon og høyere tilfredshet med klasserommet. Støy og gjenlyd i klasserommet er assosiert til lese og skriveferdighet, adferd, oppmerksomhet, konsentrasjon og elevprestasjon. NEF Fostervold 16

17 Støy Stemmer oppleves som en verre støykilde enn annen støy. Støy er et svært viktig problem for barn med hørselsvansker. Generelt viser studier at de fleste skoler har for høye støynivåer. NEF Fostervold 17

18 Bygningens alder, kvalitet og estetikk 3 % av variasjonen i elevprestasjon tilskrives bygningens alder (Justert for sosioøkonomisk status). Sammenhengen ser ut til å være størst for mattematikk og minst for samfunnsfag. Kan også være en sammenheng med adferd. Renoveringsprosesser fører til lavere skårer. Spørsmål om dette bare gjelder dårlige skoler. NEF Fostervold 18

19 Skolestørrelse Mindre skoler ser ut til å gjøre det bedre enn store skoler. Effekten ser ut til å være klarest for skoler med elever i barneskolen og elvtall under 1000 for ungdom. Vanskelig å finne klar støtte for effekter av oppdelte skoler innen samme skole. NEF Fostervold 19

20 Klassestørrelse Ufullstendige resultater om sammenhengen mellom klassestørrelse og elevprestasjoner. Opplevelsen av privat rom har betydning for trivsel. Få eller ingen studier gjort på barns opplevelse av privat rom. NEF Fostervold 20

21 Belysning Ved økende belysning øker synsskarphet. Effekten av lysmengde er sterkere ved vanskelige oppgaver enn ved lette oppgaver. Økt belysning øker evnen til raskt og oppfatte korrekt og øker diskrimineringsevnen. Ved for høye lysmengder vil dette kunne reverseres fordi lyset maskerer viktige informasjonsmarkører. NEF Fostervold 21

22 Belysning Blending både direkte og indirekte er et viktig problem. Belysning har psykososiale effekter ved for eksempel å føre til endret samtalevolum. Dagslys ser ut til må påvirke elevprestasjoner i positiv retning. Spesielle hensyn ved bruk av tavle/projektor i undervisningssituasjonen. NEF Fostervold 22

23 Forhold i klasserommet Elevenes plassering har betydning for grad av deltagelse. Elever som sitter foran i klassen deltar mest, er mest oppmerksomme og får bedre karakterer. Studie tyder på at dette holder selv om studentene ikke velger plassen selv. Elever i grupper deltar mest hvis de sitter rett ovenfor hverandre. De som sitte ved enden av bordet tar oftere på seg rollen som ledere uavhengig av om de velger plass selv. NEF Fostervold 23

24 Betydningen av klasserommets utsmykning Viktig at rommene utformes/utsmykkes for å skape identitet. Problem der rommene er sterilt hvite sies at dette ikke motiverer til lærelyst. Rommet skal fremheve bruk og brukerne. Mulighet for at elevenes arbeider kan vises fram som pedagogisk dokumentasjon. Framvisning av arbeidsprosessen og resultatene vitner om faglighet og er med på å underbygge gode læringsmiljø. NEF Fostervold 24

25 Åpne klasserom Studier i læringsmiljø utført på 70 tallet ser ut til å bekrefte funn som er gjort knyttet til åpne kontorlandskap. Spesielt knyttet til støy, mangel på eget rom og visuelle forstyrrelser. NEF Fostervold 25

26 Hva kan gjøres for å bedre situasjonen? Visuelle og auditive distraktorer bør minimaliseres. klare grenser ved demarkasjon for ulike aktiviteter. privatsoner for lærerer og elever. Tilrettelegge for enkle og effektive måter å få tak i undervisningsmateriell. Tilrettelegging av områder som kan markeres som egne for å øke identifikasjon. NEF Fostervold 26

27 Kan studier av voksne overføres til barn I mange tilfeller kan man og bør man det. Trenger likevel ikke å stemme. Studie av Havenith, (2007) Metabolisme og isolasjon fra klær hos barn og unge under skoleaktiviteter. Elever fra 9-11, og år. Ulike aktiviteter og ulike typer klær. NEF Fostervold 27

28 Resultater Metabolisme hos barn som har teoriklasser og lett praksis ligger betydelig lavere enn forventet ut fra voksne målinger (ISO 8996). For eldste aldersgruppe er resultatene sammenfallende med voksne. Barn vil sannsynligvis fortrekke høyere komforttemperatur. NEF Fostervold 28

29 Building performance analysis da Graça (2007) Multikriterie tilnærming til skolebyggkvalitet Forsøker å gi utbygger noen mer objektive kriterier å bygge beslutningene på. Analyse og dokumentasjon av kriterier på at utbyggers behov er oppnådd gjennom byggeprosessen. Miljømessig komfort, student og lærer prestasjon er ansett som de viktigste målene. NEF Fostervold 29

30 Miljømessig komfort Fire hovedpunkter: Luft og temperatur. Akustikk Belysning Romprogrammets funksjonalitet. Vurderes av en rekke eksperter på en 5 punkts semantisk skala fra dårlig til utmerket. NEF Fostervold 30

31 Design 39 planløsninger ble studert i forhold til miljømessig komfort. Kategorisering av byggningens og romplanens grunndesign. L formet sekvens av klasserom U formet sekvens av klasserom rundt åpent sentralområde. NEF Fostervold 31

32 Forholdet mellom bredde og lengde. Plandesign blir ofte bestemt som et resultat av tomtens form, størrelse og topografi. Anbefalt ratio mellom bredde og lenge for skolebygg i forhold til ulike mengder klasserom rom W/L ratio min. 0, rom W/L ratio min 0, rom W/L ratio min 0.41 NEF Fostervold 32

33 Grunndesign påvirker parametrene ulikt Termal belastning på tak, vegg og vindusflater som er utsatt for sol. Støybelastning på grunn av plassering av korridorer og andre støybarrierer. Naturlig lys reduserer energi og øker brukertilfredshet. Funksjonalitet vurdert som tapt tid i forhold til avstand til toaletter. Trapper omregnet til ramper med en helning på 10 % 10% tapt undervisningstid er dårlig, 1% utmerket. NEF Fostervold 33

34 Resultater Ingen av de undersøkte skolene tilfredstilte alle kriteriene. Analysen gav forslag til endringer og forbedringer Gir gode begrunnelser for valg av design. Kommunikasjon med brukere forbedres og forenkles. NEF Fostervold 34

35 Noen ressurser NEF Fostervold 35

36 Takk for oppmerksomheten Spørsmål? NEF Fostervold 36

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Guttenes valg av utdanning i biologi

Guttenes valg av utdanning i biologi Guttenes valg av utdanning i biologi "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?" Vegard Ovesen Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2010

Detaljer

Roser vi barn for mye?

Roser vi barn for mye? Roser vi barn for mye? I den offentlige debatten hevdes det fra tid til annen at vi har fått en generasjon av selvopptatte barn og unge. Det pekes på at ukritisk og overdreven bruk av ros og oppmuntring

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Mari Waage Hanssen- Bauer

Mari Waage Hanssen- Bauer Mari Waage Hanssen- Bauer MESTRINGSFORVENTNING OG FULLFØRING AV VIDEREGÅENDE SKOLE BLANT FØRSTE- OG ANDREGENERASJON INNVANDRERE Masteroppgave i pedagogikk Studieretning utdanning og oppvekst Våren 2014

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05

Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05 Rapport 8/2005 Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05 Fylkesrapport Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig Rannveig Andresen Ragnhild Nissen-Lie Forord Denne rapporten bygger på undersøkelser

Detaljer