Allmøte 30. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmøte 30. september 2013"

Transkript

1 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: Allmøte 30. september 2013 Møteleder: Ingrid Anna Teigen (SPR medisin) Referent: Cathinka Thyness Sak 01/13: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02/13: - Valg av møteleder: Ingrid Anna Teigen Valg av referent: Cathinka Thyness Sak 03/13: Framtidens medisinstudium Innledninger ved Knut Lundin (UiO) og Hilde Grimstad (NTNU), deretter åpnes det for debatt og spørsmål fra salen. Knut Lundin Knut Lundin la frem den nye studieplanen i Oslo. Han sa at utgangspunktet i denne omgang ikke var at man hadde et nytt mål for medisinstudiet, men at studieplanen over år hadde levd sitt eget liv og at det nå var et ønske om å hente seg inn igjen og strukturere den. Han trakk frem at Global helse Brukerperspektiv Behandlingsforløp Er nye krav som de måtte tenke på i utforming av ny studieplan, mens eksamen og ex.phil er den samme. Noe nytt er innføring av valgfrie emner og overgangen fra semestere til moduler. Det friske menneske vil komme først i studiet, men indremedisinsk og kirurgisk tenking og fag vil også være noe tilstedeværende. I den nye studieplanen går man bort fra PBL modellen og en ukentlig studiedag. I tillegg øker man antallet undervisningstimer per studieuke.

2 Når det gjelder karakterdebatten forteller Lundin at det har vært stor oppslutning fra fagmiljøene om å innføre karakterer. Det er studentene og samfunnsmedisin som har uttalt seg negative. Innføringen av karakterer skal skje innen 2017, men etter en prosess hvor man kvalitetssikrer eksamen og ser nærmere på hvor og hvordan karakterer skal innføres. Det er åpnet for at enkelte eksamener/emner kan ha bestått/ikke bestått. Som argumenter for og imot trekker Lundin frem For Standarisert og etterprøvbar tilbakemelding Motivere for innsats Potensiell ressurs ved senere jobbsøknad Bedre forutsetning for å vurdere samlet faglig nivå Mot Kan dreie læring mot det eksamensrelevant kunnskap Svekke samarbeid Skape stress Og generere flere klager Lundin trekker frem at når man ikke har karakterer i USA, så er det annerledes ettersom de har en felles, nasjonal embetseksamen. Han sier at det ikke finnes noen pedagogisk dokumentasjon for eller imot, men alle andre fag ved UiO har det, og når psykologstudenter, sykepleiestudenter og fysioterapistudenter takler det, bør medisinstudenter også gjøre det. Det medisinske fakultet ved universitetet i Oslo (UiO) har bestemt at de ikke vil senke strykgrensen når de nå har innført karakterer. Det medisinske fakultet ved UiO stiller seg positive til en felles nasjonal embetseksamen. Hilde Grimstad Hilde Grimstad startet med å fortelle litt om det medisinske fakultets (DMFs) strategi og hvordan denne skal legge grunnlaget også i vurderingen av karakterer. DMFs strategi har visjonen «Helse for en bedre verden». Det er definert et samfunnsoppdrag DMF ønsker å ta på seg, der de «skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt». I tillegg er det vedtatt at fakultetet ønsker å huse det beste medisinstudiet i Norge, som utdanner leger med tydelig NTNU profil. Dette ligger til grunn for alt arbeidet som gjøres. Grimstad forteller at selv om Oslo begynner med karakterer, ønsker ikke DMF NTNU å ta opp debatten umiddelbart. De vil imidlertid følge med på hvordan det går i Oslo. Revisjonsgruppen som er nedsatt for å se på medisinstudiet i Trondheim har ikke fått beskjed om å vurdere karakterer. Videre trekker Grimstad frem de syv rollene leger skal ha: Medisinsk ekspert Kommunikator Akademiker (vitenskaplig holdning) Profesjonell (empati, etikk, holistisk etc) Samarbeidspartner (tverrfaglig og med andre leger) Leder Helseopplyser Og legger til at fakultet i tillegg har lagt til noe som er relevant for Norge og norden: - Samfunnsmedisiner I Norge skal legen være forvalter av felleskapets ressurser, i tillegg til å være pasientens advokat. DMF fikk fult medisinstudium fra Den gangen ble PBL modellen inført og man gikk over fra en 12 trinnsskala til bestått/ikke bestått. Der bestått grensen ligger på 65% og skal tilsvare en C etter nasjonale retningslinjers beskrivelser. En av de viktige argumentene da man gikk inn for bestått/ikke bestått var at man da kunne heve grensen for hva som ble bestått. Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget er det ingen entydig dokumentasjon. Er det slik at karakterer kan forutsi hvem som blir gode leger? Association of Medical Education in Europe finansierte i 2006 BEME til å utarbeidet en rapport på temaet. Der kom det frem at i den dokumentasjonen som forelå var undergraduate grades and rankings [ ] moderately correlated with internship and residency performance. Grimstad forteller at korrelasjonen var størst der testene på medisinstudiet ble sammenlignet på tester av lignende type fra spesialistutdannelsen (internships and residency). Hun stiller spørsmålstegn ved om dette viser alle sidene ved det å være lege.

3 Grimstad holder frem at målet med karakterer er å motivere til mer læring (for det som testes på eksamen) og å rangere studentene (for ansettelser som turnus og PhD). Mens det finnes lite dokumentasjon fra høyere utdanning, trekker Grimstad frem debatten fra barneskolen der argumentene mot å innføre karakterer. Der mener ekspertene at følelsen av mestring hos barn er sterkere dersom barna selv får sette målene for hva de ønsker å lære seg. Denne formen for indre motivasjon, dvs. et ønske om å lære og forbedre sine kunnskaper og ferdigheter for egen del, er det man ønsker å fremme med et karakterfritt studium. Det motsatte, ytre motivasjon, der man ønsker å lære og forbedre sine kunnskaper, tror man fremmes av karakterer. Ytre motivasjon er motivasjon om å demonstrere sin kompetanse og vise mer kompetanse enn andre, som ikke er den typen adferd Grimstad ønsker å fremme. Grimstad forteller at hun ønsker seg leger som ønsker, av indre motivasjon, å bli gode leger, på alle områder. Videre trekkes læringsmiljøet frem. Det er ikke dokumentasjon på at man bygger oppunder samarbeid ved ikke å ha karakterer, men, sier Grimstad, det tror hun og det viser også dokumentasjon fra erfaringer de har gjort seg på Standford. Grimstad ønsker at studentene skal lære å dele kunnskap for å løse oppgaver, lære å bli gode leger for pasienten, lære dypere enn pugg til eksamen, og at man skal lære å lære slik at studiet er starten på en livslang læringsprosess. I en nasjonal rapport som nylig kom: Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning; kommer det frem at NTNU er den utdanningsinstitusjonen i Norge der det er vanskligst å få gode karakterer. Grimstad stiller spørsmålstegn ved karakterers validitet når de ikke engang er sammenlignbare på tvers av norske institusjoner. Hun trekker frem at ved NTNU var strykprosenten i ,5% mens den ved UiB (universitetet i Bergen) var 1,2%. Hvis man innfører karakterer, fremholder Grimstad at man må følge standard retningslinjer om hva karakterene betyr, ikke minst den som brukes for andre MNT fag (medisin, naturvitenskap og teknologi). I dette systemet tilsvarer en D: «Kandidaten viser i noen grad analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser selvstendighet i noen grad. Kandidaten viser oversikt over de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i emnets faglige innhold, men denne oversikten er preget av noen vesentlige mangler. Kandidaten viser i noen grad evne til å bruke kunnskapen aktivt, men prestasjonen er noe dårligere enn gjennomsnittet.» Signalene fra myndighetene Turnusstillingene Vil bli starten på spesialistutdanningen Sykehusene vil bli opptatt av å rekruttere de Som har den etterspurte kompetansen personlige egenskaper tilknyttet forskningssenter etterspurte spesialiteter NTNU vil tydliggjøre hvilken kompetanse vi har med oss (skriftlig beskrivelse) Konklusjon: Opptatt av gode læringsprosesser i studiet Sikre at arbeidsgiver har innsikt i kompetansen til kandidater fra NTNU For å utdanne den gode lege hjelper ikke bokstavkarakterer Helge Waldum: Sentral til 1993: Ledet gruppering som gikk mot PBL og ikke karakterer Tapte med små marginer Uvitenskapelig tilnærming Skulle sammenlignet studiesteder Hvem skal velge ut arbeidsledige og de som skal få jobb? Bekjentskaper blir stadig viktigere Hvilken annen institusjon er bedre egnet til å vurdere kandidatene enn universitetet? Spørsmål Evidens: Det er mye synsing, fordi det er lite evidens i bruk av karakterer finnes det artikler som motstrider alt fra å gi motivasjon, angst går opp, studentenes interesse for ikkepensum faglitratur. Hva slags signal sender UiO i 2013 når de i denne saken ikke bruker evidens man har fra de siste 100 år? Lundin er kjent med litteraturen. Vet at karakterer setter press. Kjenner seg ikke igjen med det med pensum. Pasienten er pensum. Har læringsmål: Mange læringsmål. Det er ikke en bok du skal lese. Det er en prosess du skal igjennom. Opplever ikke at litteraturen er entydig. Målet er fremdeles den samme, men veien er en annen.

4 Tenker på å heve karaktergrensen? Hvordan kan dere gjøre det når dere innfører karakterer? Vil beholde stågrensen. Idag evalueres ikke nivået. Poengsummen på eksamen er helt irrelevant. Er ikke interessert i å stryke flere studenter. Kanskje flere får en dårlig ståkarakter som resultat av prosessen. Hvordan skal de karaktersette prestasjoner? Ikke normalfordeling. Kommer til å se på poengsummer når de setter karakterer. Mye tyder på at det fremover blir et trangere arbeidsmarked for leger. Karakterer fra de forskjellig universitetene betyr ikke nødvendigvis det samme på alle universitetene. Særlig kan man kanskje ikke sammenligne karakterer fra alle de som utdannes i Øst-Europa. Lundin kommenterte. Det er mange motivasjoner til at et enkelt universitet ønsker å gi gode karakterer. Det samme gjelder videregående skoler. Tilbakemeldingene fra de som skal ansette, som Lundin og co har snakket med, ønsker å skille de gode fra de veldig gode. De aller fleste har ingenting å frykte. Hilde: Karakterpanel: Skal være bestått/ikke-bestått som er lik der det har vært likt. Forventning til samarbeid innad i Norge. De fleste som studerer utenlands studerer i EØS, noe samarbeid her. Hva tenker Trondheim de kan sette på vår CV annet enn karakter? Beskrivelse av vitenskaplig kompetanse (hovedoppgaven) Samhandlingskompetanse (EiT, interprofessjonell, primærhelsetjeneste kompetanse) Etterspurt nasjonalt, finnes ofte ikke blant utenlandsutdannete Ny studie: Medisinstudenter strever mer enn andre studenter. Burde ta grep for å gjøre noe med dette. Hva tenker dere om å gi karakterer til studenter som allerede strever psykisk? Lundin: Hvordan kommer det å bli? Hvordan minske karakterjaget? De tror at de som skal ansette vil ikke se entydig på karakterene. Karakterer behøver ikke være entydig negativt i en slik situasjon. Etterprøvbar tilbakemeldingene Bergensstudentene plages mest. Kan kanskje ha noe med karakterer å gjøre. Da overraskende hvor få som stryker. Kan ha med andre sider ved studiet å gjøre. Medisinstudenter etterspørr tilbakemeldinger. Hvordan kan man få inn det i studiemodellen? Et grep for å styrke læringsmiljøet. Utenomfaglige egenskaper. I Trondheim skjer det mye utenomfaglig. Flest studentorganisasjoner i hele Norge. Hva skjer med frivillig arbeid hvis det innføres karakterer? Hilde: Ikke sikker. Karakterer vil ikke være det eneste ansettere ser på. Medisinstudenter fra Norge er godt ansett PBL modellen uten karakterer er en godt likt modell. Studenter foretrekker den stort sett. Hva tenker dere om nasjonal eksamen slik at karakterer ikke går utover en godt likt studiemodell? Litt imot en nasjonal prøve. Blir fort en prøve: Puggestoff: Recall. Skal det bli nasjonal prøve må det bli 360 graders prøve. Teste MYE: samhandling, forståelse osv. Nasjonale prøver kan bli et tema, men litt prematurt å gå inn på. Ikke noe problem å teste kliniske ferdigheter på eksamen. Gjøres med skuespillere eller pasienter idag. PBL som undervisningsform: Ikke så populær i Oslo. Tilbakemelding: Fungerer dårlig. Hvordan kan man sikre at karakteren gjenspeiler studentens kompetansenivå? Finnes metoder for dette idag Hvordan skal man gjøre det med Konting og strategisk konting? Velger du å stryke må du ta et år ekstra. På juss er det innført en kvote. Du kan ta opp så og så mange. Må finne en mellomløsning der studentene kan prøve på nytt, men ikke kan prøve i det uendelige. Litt uløslig problem at studenter som leverer blankt må få konte. Må prøve å unngå at alle skal forbedre sine eksamner. Hvor lenge blir karakterene verdsatt? Kun til første møtet med arbeidslivet, dvs turnus? Er karakterer en god løsning på det administrative problemet med ansettelser? Knut Lundin mener ikke dette er det eneste poenget. Da kunne de som ansetter i nybegynnerstillinger lage sin egen prøve. Vanskelig å spå hva karakterer bil gjøre eller 2022 før det første kullet har karakterer i Oslo. Vanskelig å se hvordan arbeidsmarkedet blir da. Stress forbundet til karakterer. Selvstendighet. Når dere går imot studentunionen og samfunsmedisinen. Er dere ikke redd for at dette vil ramme dere når studenter skal søke? Lavere kvalifikasjoner ved opptak. Er du ikke redd det kan gi lavere kvalitet? Motivasjon på studiet: Vist i dokumentasjon på Yale. USA kan ikke sammenlignes med norge. Har liscencing exam, nøye tilbakemeldinger. Leger måles i stadig større grad i samfunnet. I USA så tar de en viss grense, over den så blir du tatt inn til intervju. Prosessen i Oslo har vært veldig grundig. Studentene har og vil være med i alt arbeidet. Har ikke kommet dem i møte på dette ene punktet. Yale skjønner ikke hvordan man kan ha et medisinstudium som ikke karaktersettes. Hva er motivasjonen for å innføre karakterer? Interne prosesser hos den enkelte student: Kontinuerlig evaluering og tilbakemelding. Gi studenten et mere presist papir på hvor flink vedkommende har vært på sitt studium. DYKTIG ikke flink.

5 IT i Oslo hadde normalfordeling. Introduksjonsfag: Bare de som hadde studert lenge eneste som tok det. Fikk alle de beste karakterene. Viste at du lærer mye av det grunnleggende senere. Hvordan vet man at kandidaten ikke har lært dette senere? Ikke normalfordelt! Klart og tydelig i UHR politikk Karakterkort viktig Lærte B-celle utvikling senere enn til den første eksamen. Kan komme på endelig eksamen. Slik er det i mange kliniske eksamener. Møter ofte studenter som sier det hadde jeg for lenge siden, spiller ingen rolle: Pasienten er der fremdeles. Hvor nyttig er karakterer senere? Hvis de skal være nyttige senere, må de si noe om studentens evne til å presisere i senere yrkesutøvelse. Eksamen dermed viktig. Paradoks at det er så stor uenighet i Oslo mellom studenter og fakultet om hva eksamen er? Er det en forskjell mellom teori og praksis her? Veldig interessant. En eksamen falt uheldig ut. Den som høstet latter i Oslo. Enkelthendelse (fikk medhold i klagenemnda). Hilde har nettopp evaluert medisinstudiet i Oslo. Gruppen var positiv til eksamenen. Hvilke tanker har dere gjort dere rundt å få fremmet de andre egenskapene en lege skal ha, annet enn puggekunskap? Dette ligger i måten man tenker om eksamen. Har som mål å teste resonering. Målet er ikke å sette dem inn på en lesesal og få dem til å lese bøker. Skal hele tiden jobbe i team, i smågrupper. Selvfølgelig skal man strekke seg mot de syv legeroller. Så dårlig er ikke eksamenene at de bare tester bokkunnskap Hvordan skal karakterer skille studentene? Skal studentene ta opp fag for å få ønsket stilling? Kan ikke tenke meg at folk som er ferdige skal komme tilbake å ta eksamen. Som arbeidsgiver ville Lundin sett på en profil hos den som søkte. Skulle man ha en nybegynner: Hvordan har personen gjort det i de kliniske emnene? Det er en måte å differensiere studenter på. Noen har gjort mye ekstra. Noen er dyktige sosiale, politisk, andre har jobbet gjevnt og trutt. Ingenting i veien med å gjøre noe litt dårlig i starten for så å hente seg inn. Burde ikke vil lede ann til en bedre læringsform? Er det ikke slik at lederutdanninger også har strevd med å teste kompetanse, annet enn fagkunskap? Blir det ikke skjev vekting av sosial kompetanse, lederkunnskap osv. Kontra fagkunnskap? Ingen som tester dette idag. Tror ikke det er så lett å si noe annet enn at det er slik eksamen er idag. De fagene de har eksamen i er de mest interessante. Dårlig oppmøte på forelesninger det ikke gis eksamen i. I Norge har man ikke eksamen i spesialistutdanningen lenger. Noen vil ha målbarhet hele veien. Noe vil dokumentere hele veien hva de har gjort. Personlig tilbakemelding er det man hele tiden kommer tilbake til. For studentene er det med karakterene en viktig del av det som skjer. Når 87% er imot innføring av karakterer. Turnus og søknadsbasert ordning er nevnt mange ganger. Men dette sier dere ikke skal være en viktig grunn. Det andre du har nevnt er tilbakemeldinger, men studentene ønsker ikke dette. Hva er da grunnen til å innføre det da? Studentene fikk fjernet karakterene i Oslo '96. Karakterer ble sett på som uheldig pga PBL modellen. I starten av prosessen gjorde ikke studentene i Oslo noe. Studentene bestemte seg tidlig: Ifjor høst tok de opp saken til behandling. Overvelmende motstand. Interaksjoner: Når Lundin møter studenter i smågruppeundervisnins: Møter annen respons enn på møtene med studentdemokratiet. Alle undervisere. Sak 04/13: PBL Er det ønskelig med kun studentveiledere i stadium I? Innledning ved ITR Johannes Orvin Hansen Noen gir kunnskap til gruppen Teoretisk: Hvem som helst kan være PBL veileder i teorien Hva er det egentlig vi ikke liker? Viktige: Bryr de seg om å være PBL fasilitator. Burde heller si at det å være PBL veileder skal ikke bare fylle timer, men være noe man ønsker å gjøre. Er det blitt vurdert å gjøre det samme i 3. som 4.? Studentrådet jobber for det Burde ikke være avhengig av PBL-veileder som avgjør hva man lærer. PBL veileder skal ikke gi mini-forelesning PBL i første klasse handlet om mye som ikke var pensum. Førte for noen at de ikke prioriterte det så høyt. Ønsker man relevant PBL, så vil studenter være bedre egnet, enn de som ikke har medisinsk kunnskap, til å veilede. Samarbeidsevnene lærer man enter veilederen er der eller ikke. Det er lange ventelister med medisinstudenter som ønsker å være PBL fasilitatorer. Hvorfor skal ikke de få være det? Kan være skadelig for samarbeidet om man har en faglig autoritet til stedet. Veileder skal være utenfor diskusjonen. Vet du at veileder kan gi alle svarene, vil du se etter denne. Studentveiledere i stadium en har vært en fin ressurs for å påpeke når gruppen går i feil retning. Når mange studenter i stadium en kommer til feil konklusjoner, er det viktig at noen kan påpeke det. Finnes flinke veiledere som ikke er leger/medisinstudenter. Kanskje mer interessant hvordan veiledning foregår? Skal studentene ha mer mulighet til å si ifra når det som skjer ikke er godt nok?

6 Ser det ikke er så enkelt. Hva hvis vedtaket viser stor splitting? Sak 05/13: Orientering om arbeidet i Studentrådets ledergruppe Ved FTR2 Nadeem Qureshi Seminar til uken. Takke for alle bra innspill til strategien Prosjekter det jobbes med PBL veiledere Utveksling Praktisk undervisning NOKUT rapporten og kvalitetssikring: Veldig tydlige stillingsbeskrivelser Bruke digitale løsninger Jobber med konteeksamens sensur Sosiallokaler Nyhetsbrev? Sak 06/13: Møtekritikk Burde føres taleliste Viktig å endre kurs hvis studentene ønsker det Fint å få med folk fra administrasjonen Synd at Hilde måtte gå Flinke på tidsbruk Knut lundin følte seg godt mottatt Fint med innledere Synd med studenter som går Sak 07/13: Eventuelt Byråkratisering av helsevesenet tema på neste allmøtet Blir ekstraordinær generalforsamling etter allmøtet Skrevet av Cathinka Thyness Konsulent Signert av Ingrid Anna Teigen (sign.) SPR medisin

Studentledergruppemøte dato 2013

Studentledergruppemøte dato 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Studentledergruppemøte dato

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.november

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR1) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR1) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte 14.

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad valgt til ordstyrer og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad valgt til ordstyrer og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 01.oktober

Detaljer

Nmf Trondheims spørreundersøkelse om nasjonal eksamen

Nmf Trondheims spørreundersøkelse om nasjonal eksamen Nmf Trondheims spørreundersøkelse om nasjonal eksamen Etter allmøtet 2. mars om nasjonal eksamen var det ønsket at Nmf Trondheim skulle sende ut en spørreundersøkelse om nasjonal eksamen på placebolistene.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/4489 28. oktober 2014

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/4489 28. oktober 2014 Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/4489 28. oktober 2014 Høringssvar Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU Sør-Trøndelag Legeforening (STLF) vil takke for anledningen til å komme med innspill til gjennomgangen

Detaljer

Referat Studentrådsmøte onsdag 07.mars 2012. Møteleder: Johanne Marie Iversen(FTR2) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte onsdag 07.mars 2012. Møteleder: Johanne Marie Iversen(FTR2) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte onsdag

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 08.09.2011. Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 08.09.2011. Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: studentrad_dmf@org.ntnu.no Webadresse: http://org.ntnu.no/studentrad_dmf Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.12.2011

Detaljer

Panel A Medisin, ernæring, odontologi, psykologi. Jarle Vaage MEDFAK, Universitetet i Oslo

Panel A Medisin, ernæring, odontologi, psykologi. Jarle Vaage MEDFAK, Universitetet i Oslo Panel A Medisin, ernæring, odontologi, psykologi Jarle Vaage MEDFAK, Universitetet i Oslo Morten Erik Berge, odontologi, Universitetet i Bergen Christine Henriksen, klinisk ernæring, Universitetet i Oslo

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i Vedtektene for Studentrådet

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

Fornying av medisinstudiet

Fornying av medisinstudiet Fornying av medisinstudiet Regional utdanningskonferanse Ålesund 18. september 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Disposisjon Om medisinstudiet ved NTNU Identifiserte utfordringer

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i vedtektene for Studentrådet

Detaljer

Referat fra Studentrådssekretariatsmøte 09.01.2012. Møteleder: Marius Tufte. Tilstede:

Referat fra Studentrådssekretariatsmøte 09.01.2012. Møteleder: Marius Tufte. Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat fra Studentrådssekretariatsmøte

Detaljer

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 Arkivkode: Sak nr.: Sak: Møte: NASJONAL UTVEKSLING Bakgrunn Spørsmålet om nasjonale utveksling for medisinstudenter har vært tatt opp ved flere anledninger. Saken

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene Stjørdal, 6. juni 2014 Prodekan utdanning

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE UTDANNINGSMØTE FOR MEDISIN, TROMSØ 2.APRIL 2009

REFERAT FRA DET NASJONALE UTDANNINGSMØTE FOR MEDISIN, TROMSØ 2.APRIL 2009 REFERAT FRA DET NASJONALE UTDANNINGSMØTE FOR MEDISIN, TROMSØ 2.APRIL 2009 Tilstede: Fra UiT: Fra UiB: Fra UiO: prodekan undervisning Nils-Erik Huseby, seksjonsleder Elin Skog, seniorkonsulent Ole Martin

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

HELSEFAGLIG UTDANNING YRKESOPPLÆRING RING ELLER AKADEMISK STUDIUM? Knut Rasmussen

HELSEFAGLIG UTDANNING YRKESOPPLÆRING RING ELLER AKADEMISK STUDIUM? Knut Rasmussen HELSEFAGLIG UTDANNING YRKESOPPLÆRING RING ELLER AKADEMISK STUDIUM? Knut Rasmussen FRA ET LANGT MEDISINSK PEDAGOGISK LIV 1960 - Pedagogisk revisjon. Brodal-komité, Harlem-komité, forskerlinjer? 1962 - Opprør

Detaljer

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Om forskningsdesignet Hvem er fremtidens leger? Hvorfor studere i Tromsø? Disposisjon Sentrale funn: Om ulike aspekter ved

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv?

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv? æsculap Hospitering på bygda i Sør-Etiopia Life down under Æsculap & medisinstudiet gjennom tidene Helse i et okkupert land Mitt innbilte møte med dengue Spesialisten: Ortoped Mens vi venter på turnus

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Status for revisjonen

Status for revisjonen Status for revisjonen Jan Frich, faglig prosjektleder jan.frich@medisin.uio.no Studieplanseminar 18.11. 2014 Oslo 2014 hvorfor revisjon? Forrige plan (Oslo 96) etablert på 1990 tallet Planen ikke revidert

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Fra CSE til InterAct: USITs rolle?

Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Knut Mørken! Matematisk institutt Det matematisk naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo USIT 7. november 2013 Fra Computing in Science Education til generell

Detaljer

Eksamensformer og prestasjoner

Eksamensformer og prestasjoner UiO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ILS Eksamensformer og prestasjoner Dagsseminar om papirløs eksamen. Trondheim 17. november 2014 Ketil Mathiassen Universitetet i Oslo. Det untdanningsvitenskapelige

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte 14.

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær)

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær) Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://www.dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte mandag

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Knut Mørken Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo NOKUTs seminar om kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Kunnskapsbasert kommunikasjonstrening i medisinstudiet ved NTNU?

Kunnskapsbasert kommunikasjonstrening i medisinstudiet ved NTNU? 1 Kunnskapsbasert kommunikasjonstrening i medisinstudiet ved NTNU? Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske i fakultet t NTNU Kunnskapssenterets årskonferanse 2011 2 Mål Hva er kunnskapsbasert undervisning

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Dekanmøtet i medisin 2014 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi Helseprofesjonsutdanningenes hovedoppqaver Forskningsbasert utdanning for dagens

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Kosmetisk dermatologi og hudbehandling 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Kosmetisk dermatologi og hudbehandling 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår Side 1/6 Studieplan 2012-2013 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 fax: 32 20 64 10 e-post:

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark Studentseminaret 13.11.2014 Marianne Vanem Prosjektkoordinator, UiT Fra 2009 desentralisert legeutdanning i Nordland to siste studieår Fra før: 12 5.-årsstudenter

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Utplassering» i allmennpraksis

Utplassering» i allmennpraksis Utplassering» i allmennpraksis look to Oslo? PRAKSIS-PLASS Oslo 96 Integrering: mellom ulike fagområder, spesielt mellom basalfag og kliniske fag, som et mottrekk mot en tiltakende fragmentering og spesialisering

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø

Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø Profesjonsstudiet i psykologi Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø Programevalueringskomiteen Per Kristen Mydske, professor i statsvitenskap, SVfakultetet, UiO (leder). Anne Asheim, psykolog,

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg Møtedato:.0.01 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg STi-sak /1 Opptak til NTNU Vedlegg NIFU rapport /00 UHR rapport «Internasjonale søkere til masterutdanninger

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning

Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN170_2, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer