Allmøte 30. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmøte 30. september 2013"

Transkript

1 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: Allmøte 30. september 2013 Møteleder: Ingrid Anna Teigen (SPR medisin) Referent: Cathinka Thyness Sak 01/13: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02/13: - Valg av møteleder: Ingrid Anna Teigen Valg av referent: Cathinka Thyness Sak 03/13: Framtidens medisinstudium Innledninger ved Knut Lundin (UiO) og Hilde Grimstad (NTNU), deretter åpnes det for debatt og spørsmål fra salen. Knut Lundin Knut Lundin la frem den nye studieplanen i Oslo. Han sa at utgangspunktet i denne omgang ikke var at man hadde et nytt mål for medisinstudiet, men at studieplanen over år hadde levd sitt eget liv og at det nå var et ønske om å hente seg inn igjen og strukturere den. Han trakk frem at Global helse Brukerperspektiv Behandlingsforløp Er nye krav som de måtte tenke på i utforming av ny studieplan, mens eksamen og ex.phil er den samme. Noe nytt er innføring av valgfrie emner og overgangen fra semestere til moduler. Det friske menneske vil komme først i studiet, men indremedisinsk og kirurgisk tenking og fag vil også være noe tilstedeværende. I den nye studieplanen går man bort fra PBL modellen og en ukentlig studiedag. I tillegg øker man antallet undervisningstimer per studieuke.

2 Når det gjelder karakterdebatten forteller Lundin at det har vært stor oppslutning fra fagmiljøene om å innføre karakterer. Det er studentene og samfunnsmedisin som har uttalt seg negative. Innføringen av karakterer skal skje innen 2017, men etter en prosess hvor man kvalitetssikrer eksamen og ser nærmere på hvor og hvordan karakterer skal innføres. Det er åpnet for at enkelte eksamener/emner kan ha bestått/ikke bestått. Som argumenter for og imot trekker Lundin frem For Standarisert og etterprøvbar tilbakemelding Motivere for innsats Potensiell ressurs ved senere jobbsøknad Bedre forutsetning for å vurdere samlet faglig nivå Mot Kan dreie læring mot det eksamensrelevant kunnskap Svekke samarbeid Skape stress Og generere flere klager Lundin trekker frem at når man ikke har karakterer i USA, så er det annerledes ettersom de har en felles, nasjonal embetseksamen. Han sier at det ikke finnes noen pedagogisk dokumentasjon for eller imot, men alle andre fag ved UiO har det, og når psykologstudenter, sykepleiestudenter og fysioterapistudenter takler det, bør medisinstudenter også gjøre det. Det medisinske fakultet ved universitetet i Oslo (UiO) har bestemt at de ikke vil senke strykgrensen når de nå har innført karakterer. Det medisinske fakultet ved UiO stiller seg positive til en felles nasjonal embetseksamen. Hilde Grimstad Hilde Grimstad startet med å fortelle litt om det medisinske fakultets (DMFs) strategi og hvordan denne skal legge grunnlaget også i vurderingen av karakterer. DMFs strategi har visjonen «Helse for en bedre verden». Det er definert et samfunnsoppdrag DMF ønsker å ta på seg, der de «skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt». I tillegg er det vedtatt at fakultetet ønsker å huse det beste medisinstudiet i Norge, som utdanner leger med tydelig NTNU profil. Dette ligger til grunn for alt arbeidet som gjøres. Grimstad forteller at selv om Oslo begynner med karakterer, ønsker ikke DMF NTNU å ta opp debatten umiddelbart. De vil imidlertid følge med på hvordan det går i Oslo. Revisjonsgruppen som er nedsatt for å se på medisinstudiet i Trondheim har ikke fått beskjed om å vurdere karakterer. Videre trekker Grimstad frem de syv rollene leger skal ha: Medisinsk ekspert Kommunikator Akademiker (vitenskaplig holdning) Profesjonell (empati, etikk, holistisk etc) Samarbeidspartner (tverrfaglig og med andre leger) Leder Helseopplyser Og legger til at fakultet i tillegg har lagt til noe som er relevant for Norge og norden: - Samfunnsmedisiner I Norge skal legen være forvalter av felleskapets ressurser, i tillegg til å være pasientens advokat. DMF fikk fult medisinstudium fra Den gangen ble PBL modellen inført og man gikk over fra en 12 trinnsskala til bestått/ikke bestått. Der bestått grensen ligger på 65% og skal tilsvare en C etter nasjonale retningslinjers beskrivelser. En av de viktige argumentene da man gikk inn for bestått/ikke bestått var at man da kunne heve grensen for hva som ble bestått. Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget er det ingen entydig dokumentasjon. Er det slik at karakterer kan forutsi hvem som blir gode leger? Association of Medical Education in Europe finansierte i 2006 BEME til å utarbeidet en rapport på temaet. Der kom det frem at i den dokumentasjonen som forelå var undergraduate grades and rankings [ ] moderately correlated with internship and residency performance. Grimstad forteller at korrelasjonen var størst der testene på medisinstudiet ble sammenlignet på tester av lignende type fra spesialistutdannelsen (internships and residency). Hun stiller spørsmålstegn ved om dette viser alle sidene ved det å være lege.

3 Grimstad holder frem at målet med karakterer er å motivere til mer læring (for det som testes på eksamen) og å rangere studentene (for ansettelser som turnus og PhD). Mens det finnes lite dokumentasjon fra høyere utdanning, trekker Grimstad frem debatten fra barneskolen der argumentene mot å innføre karakterer. Der mener ekspertene at følelsen av mestring hos barn er sterkere dersom barna selv får sette målene for hva de ønsker å lære seg. Denne formen for indre motivasjon, dvs. et ønske om å lære og forbedre sine kunnskaper og ferdigheter for egen del, er det man ønsker å fremme med et karakterfritt studium. Det motsatte, ytre motivasjon, der man ønsker å lære og forbedre sine kunnskaper, tror man fremmes av karakterer. Ytre motivasjon er motivasjon om å demonstrere sin kompetanse og vise mer kompetanse enn andre, som ikke er den typen adferd Grimstad ønsker å fremme. Grimstad forteller at hun ønsker seg leger som ønsker, av indre motivasjon, å bli gode leger, på alle områder. Videre trekkes læringsmiljøet frem. Det er ikke dokumentasjon på at man bygger oppunder samarbeid ved ikke å ha karakterer, men, sier Grimstad, det tror hun og det viser også dokumentasjon fra erfaringer de har gjort seg på Standford. Grimstad ønsker at studentene skal lære å dele kunnskap for å løse oppgaver, lære å bli gode leger for pasienten, lære dypere enn pugg til eksamen, og at man skal lære å lære slik at studiet er starten på en livslang læringsprosess. I en nasjonal rapport som nylig kom: Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning; kommer det frem at NTNU er den utdanningsinstitusjonen i Norge der det er vanskligst å få gode karakterer. Grimstad stiller spørsmålstegn ved karakterers validitet når de ikke engang er sammenlignbare på tvers av norske institusjoner. Hun trekker frem at ved NTNU var strykprosenten i ,5% mens den ved UiB (universitetet i Bergen) var 1,2%. Hvis man innfører karakterer, fremholder Grimstad at man må følge standard retningslinjer om hva karakterene betyr, ikke minst den som brukes for andre MNT fag (medisin, naturvitenskap og teknologi). I dette systemet tilsvarer en D: «Kandidaten viser i noen grad analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser selvstendighet i noen grad. Kandidaten viser oversikt over de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i emnets faglige innhold, men denne oversikten er preget av noen vesentlige mangler. Kandidaten viser i noen grad evne til å bruke kunnskapen aktivt, men prestasjonen er noe dårligere enn gjennomsnittet.» Signalene fra myndighetene Turnusstillingene Vil bli starten på spesialistutdanningen Sykehusene vil bli opptatt av å rekruttere de Som har den etterspurte kompetansen personlige egenskaper tilknyttet forskningssenter etterspurte spesialiteter NTNU vil tydliggjøre hvilken kompetanse vi har med oss (skriftlig beskrivelse) Konklusjon: Opptatt av gode læringsprosesser i studiet Sikre at arbeidsgiver har innsikt i kompetansen til kandidater fra NTNU For å utdanne den gode lege hjelper ikke bokstavkarakterer Helge Waldum: Sentral til 1993: Ledet gruppering som gikk mot PBL og ikke karakterer Tapte med små marginer Uvitenskapelig tilnærming Skulle sammenlignet studiesteder Hvem skal velge ut arbeidsledige og de som skal få jobb? Bekjentskaper blir stadig viktigere Hvilken annen institusjon er bedre egnet til å vurdere kandidatene enn universitetet? Spørsmål Evidens: Det er mye synsing, fordi det er lite evidens i bruk av karakterer finnes det artikler som motstrider alt fra å gi motivasjon, angst går opp, studentenes interesse for ikkepensum faglitratur. Hva slags signal sender UiO i 2013 når de i denne saken ikke bruker evidens man har fra de siste 100 år? Lundin er kjent med litteraturen. Vet at karakterer setter press. Kjenner seg ikke igjen med det med pensum. Pasienten er pensum. Har læringsmål: Mange læringsmål. Det er ikke en bok du skal lese. Det er en prosess du skal igjennom. Opplever ikke at litteraturen er entydig. Målet er fremdeles den samme, men veien er en annen.

4 Tenker på å heve karaktergrensen? Hvordan kan dere gjøre det når dere innfører karakterer? Vil beholde stågrensen. Idag evalueres ikke nivået. Poengsummen på eksamen er helt irrelevant. Er ikke interessert i å stryke flere studenter. Kanskje flere får en dårlig ståkarakter som resultat av prosessen. Hvordan skal de karaktersette prestasjoner? Ikke normalfordeling. Kommer til å se på poengsummer når de setter karakterer. Mye tyder på at det fremover blir et trangere arbeidsmarked for leger. Karakterer fra de forskjellig universitetene betyr ikke nødvendigvis det samme på alle universitetene. Særlig kan man kanskje ikke sammenligne karakterer fra alle de som utdannes i Øst-Europa. Lundin kommenterte. Det er mange motivasjoner til at et enkelt universitet ønsker å gi gode karakterer. Det samme gjelder videregående skoler. Tilbakemeldingene fra de som skal ansette, som Lundin og co har snakket med, ønsker å skille de gode fra de veldig gode. De aller fleste har ingenting å frykte. Hilde: Karakterpanel: Skal være bestått/ikke-bestått som er lik der det har vært likt. Forventning til samarbeid innad i Norge. De fleste som studerer utenlands studerer i EØS, noe samarbeid her. Hva tenker Trondheim de kan sette på vår CV annet enn karakter? Beskrivelse av vitenskaplig kompetanse (hovedoppgaven) Samhandlingskompetanse (EiT, interprofessjonell, primærhelsetjeneste kompetanse) Etterspurt nasjonalt, finnes ofte ikke blant utenlandsutdannete Ny studie: Medisinstudenter strever mer enn andre studenter. Burde ta grep for å gjøre noe med dette. Hva tenker dere om å gi karakterer til studenter som allerede strever psykisk? Lundin: Hvordan kommer det å bli? Hvordan minske karakterjaget? De tror at de som skal ansette vil ikke se entydig på karakterene. Karakterer behøver ikke være entydig negativt i en slik situasjon. Etterprøvbar tilbakemeldingene Bergensstudentene plages mest. Kan kanskje ha noe med karakterer å gjøre. Da overraskende hvor få som stryker. Kan ha med andre sider ved studiet å gjøre. Medisinstudenter etterspørr tilbakemeldinger. Hvordan kan man få inn det i studiemodellen? Et grep for å styrke læringsmiljøet. Utenomfaglige egenskaper. I Trondheim skjer det mye utenomfaglig. Flest studentorganisasjoner i hele Norge. Hva skjer med frivillig arbeid hvis det innføres karakterer? Hilde: Ikke sikker. Karakterer vil ikke være det eneste ansettere ser på. Medisinstudenter fra Norge er godt ansett PBL modellen uten karakterer er en godt likt modell. Studenter foretrekker den stort sett. Hva tenker dere om nasjonal eksamen slik at karakterer ikke går utover en godt likt studiemodell? Litt imot en nasjonal prøve. Blir fort en prøve: Puggestoff: Recall. Skal det bli nasjonal prøve må det bli 360 graders prøve. Teste MYE: samhandling, forståelse osv. Nasjonale prøver kan bli et tema, men litt prematurt å gå inn på. Ikke noe problem å teste kliniske ferdigheter på eksamen. Gjøres med skuespillere eller pasienter idag. PBL som undervisningsform: Ikke så populær i Oslo. Tilbakemelding: Fungerer dårlig. Hvordan kan man sikre at karakteren gjenspeiler studentens kompetansenivå? Finnes metoder for dette idag Hvordan skal man gjøre det med Konting og strategisk konting? Velger du å stryke må du ta et år ekstra. På juss er det innført en kvote. Du kan ta opp så og så mange. Må finne en mellomløsning der studentene kan prøve på nytt, men ikke kan prøve i det uendelige. Litt uløslig problem at studenter som leverer blankt må få konte. Må prøve å unngå at alle skal forbedre sine eksamner. Hvor lenge blir karakterene verdsatt? Kun til første møtet med arbeidslivet, dvs turnus? Er karakterer en god løsning på det administrative problemet med ansettelser? Knut Lundin mener ikke dette er det eneste poenget. Da kunne de som ansetter i nybegynnerstillinger lage sin egen prøve. Vanskelig å spå hva karakterer bil gjøre eller 2022 før det første kullet har karakterer i Oslo. Vanskelig å se hvordan arbeidsmarkedet blir da. Stress forbundet til karakterer. Selvstendighet. Når dere går imot studentunionen og samfunsmedisinen. Er dere ikke redd for at dette vil ramme dere når studenter skal søke? Lavere kvalifikasjoner ved opptak. Er du ikke redd det kan gi lavere kvalitet? Motivasjon på studiet: Vist i dokumentasjon på Yale. USA kan ikke sammenlignes med norge. Har liscencing exam, nøye tilbakemeldinger. Leger måles i stadig større grad i samfunnet. I USA så tar de en viss grense, over den så blir du tatt inn til intervju. Prosessen i Oslo har vært veldig grundig. Studentene har og vil være med i alt arbeidet. Har ikke kommet dem i møte på dette ene punktet. Yale skjønner ikke hvordan man kan ha et medisinstudium som ikke karaktersettes. Hva er motivasjonen for å innføre karakterer? Interne prosesser hos den enkelte student: Kontinuerlig evaluering og tilbakemelding. Gi studenten et mere presist papir på hvor flink vedkommende har vært på sitt studium. DYKTIG ikke flink.

5 IT i Oslo hadde normalfordeling. Introduksjonsfag: Bare de som hadde studert lenge eneste som tok det. Fikk alle de beste karakterene. Viste at du lærer mye av det grunnleggende senere. Hvordan vet man at kandidaten ikke har lært dette senere? Ikke normalfordelt! Klart og tydelig i UHR politikk Karakterkort viktig Lærte B-celle utvikling senere enn til den første eksamen. Kan komme på endelig eksamen. Slik er det i mange kliniske eksamener. Møter ofte studenter som sier det hadde jeg for lenge siden, spiller ingen rolle: Pasienten er der fremdeles. Hvor nyttig er karakterer senere? Hvis de skal være nyttige senere, må de si noe om studentens evne til å presisere i senere yrkesutøvelse. Eksamen dermed viktig. Paradoks at det er så stor uenighet i Oslo mellom studenter og fakultet om hva eksamen er? Er det en forskjell mellom teori og praksis her? Veldig interessant. En eksamen falt uheldig ut. Den som høstet latter i Oslo. Enkelthendelse (fikk medhold i klagenemnda). Hilde har nettopp evaluert medisinstudiet i Oslo. Gruppen var positiv til eksamenen. Hvilke tanker har dere gjort dere rundt å få fremmet de andre egenskapene en lege skal ha, annet enn puggekunskap? Dette ligger i måten man tenker om eksamen. Har som mål å teste resonering. Målet er ikke å sette dem inn på en lesesal og få dem til å lese bøker. Skal hele tiden jobbe i team, i smågrupper. Selvfølgelig skal man strekke seg mot de syv legeroller. Så dårlig er ikke eksamenene at de bare tester bokkunnskap Hvordan skal karakterer skille studentene? Skal studentene ta opp fag for å få ønsket stilling? Kan ikke tenke meg at folk som er ferdige skal komme tilbake å ta eksamen. Som arbeidsgiver ville Lundin sett på en profil hos den som søkte. Skulle man ha en nybegynner: Hvordan har personen gjort det i de kliniske emnene? Det er en måte å differensiere studenter på. Noen har gjort mye ekstra. Noen er dyktige sosiale, politisk, andre har jobbet gjevnt og trutt. Ingenting i veien med å gjøre noe litt dårlig i starten for så å hente seg inn. Burde ikke vil lede ann til en bedre læringsform? Er det ikke slik at lederutdanninger også har strevd med å teste kompetanse, annet enn fagkunskap? Blir det ikke skjev vekting av sosial kompetanse, lederkunnskap osv. Kontra fagkunnskap? Ingen som tester dette idag. Tror ikke det er så lett å si noe annet enn at det er slik eksamen er idag. De fagene de har eksamen i er de mest interessante. Dårlig oppmøte på forelesninger det ikke gis eksamen i. I Norge har man ikke eksamen i spesialistutdanningen lenger. Noen vil ha målbarhet hele veien. Noe vil dokumentere hele veien hva de har gjort. Personlig tilbakemelding er det man hele tiden kommer tilbake til. For studentene er det med karakterene en viktig del av det som skjer. Når 87% er imot innføring av karakterer. Turnus og søknadsbasert ordning er nevnt mange ganger. Men dette sier dere ikke skal være en viktig grunn. Det andre du har nevnt er tilbakemeldinger, men studentene ønsker ikke dette. Hva er da grunnen til å innføre det da? Studentene fikk fjernet karakterene i Oslo '96. Karakterer ble sett på som uheldig pga PBL modellen. I starten av prosessen gjorde ikke studentene i Oslo noe. Studentene bestemte seg tidlig: Ifjor høst tok de opp saken til behandling. Overvelmende motstand. Interaksjoner: Når Lundin møter studenter i smågruppeundervisnins: Møter annen respons enn på møtene med studentdemokratiet. Alle undervisere. Sak 04/13: PBL Er det ønskelig med kun studentveiledere i stadium I? Innledning ved ITR Johannes Orvin Hansen Noen gir kunnskap til gruppen Teoretisk: Hvem som helst kan være PBL veileder i teorien Hva er det egentlig vi ikke liker? Viktige: Bryr de seg om å være PBL fasilitator. Burde heller si at det å være PBL veileder skal ikke bare fylle timer, men være noe man ønsker å gjøre. Er det blitt vurdert å gjøre det samme i 3. som 4.? Studentrådet jobber for det Burde ikke være avhengig av PBL-veileder som avgjør hva man lærer. PBL veileder skal ikke gi mini-forelesning PBL i første klasse handlet om mye som ikke var pensum. Førte for noen at de ikke prioriterte det så høyt. Ønsker man relevant PBL, så vil studenter være bedre egnet, enn de som ikke har medisinsk kunnskap, til å veilede. Samarbeidsevnene lærer man enter veilederen er der eller ikke. Det er lange ventelister med medisinstudenter som ønsker å være PBL fasilitatorer. Hvorfor skal ikke de få være det? Kan være skadelig for samarbeidet om man har en faglig autoritet til stedet. Veileder skal være utenfor diskusjonen. Vet du at veileder kan gi alle svarene, vil du se etter denne. Studentveiledere i stadium en har vært en fin ressurs for å påpeke når gruppen går i feil retning. Når mange studenter i stadium en kommer til feil konklusjoner, er det viktig at noen kan påpeke det. Finnes flinke veiledere som ikke er leger/medisinstudenter. Kanskje mer interessant hvordan veiledning foregår? Skal studentene ha mer mulighet til å si ifra når det som skjer ikke er godt nok?

6 Ser det ikke er så enkelt. Hva hvis vedtaket viser stor splitting? Sak 05/13: Orientering om arbeidet i Studentrådets ledergruppe Ved FTR2 Nadeem Qureshi Seminar til uken. Takke for alle bra innspill til strategien Prosjekter det jobbes med PBL veiledere Utveksling Praktisk undervisning NOKUT rapporten og kvalitetssikring: Veldig tydlige stillingsbeskrivelser Bruke digitale løsninger Jobber med konteeksamens sensur Sosiallokaler Nyhetsbrev? Sak 06/13: Møtekritikk Burde føres taleliste Viktig å endre kurs hvis studentene ønsker det Fint å få med folk fra administrasjonen Synd at Hilde måtte gå Flinke på tidsbruk Knut lundin følte seg godt mottatt Fint med innledere Synd med studenter som går Sak 07/13: Eventuelt Byråkratisering av helsevesenet tema på neste allmøtet Blir ekstraordinær generalforsamling etter allmøtet Skrevet av Cathinka Thyness Konsulent Signert av Ingrid Anna Teigen (sign.) SPR medisin

Studentledergruppemøte dato 2013

Studentledergruppemøte dato 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Studentledergruppemøte dato

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.november

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR1) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR1) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte 14.

Detaljer

Referat fra Allmøte 06.februar Møteleder: Aril Stolsmo. Sak 1 Formalia Saksliste og innkalling godkjent.

Referat fra Allmøte 06.februar Møteleder: Aril Stolsmo. Sak 1 Formalia Saksliste og innkalling godkjent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat fra Allmøte 06.februar

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad valgt til ordstyrer og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad valgt til ordstyrer og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 01.oktober

Detaljer

Nmf Trondheims spørreundersøkelse om nasjonal eksamen

Nmf Trondheims spørreundersøkelse om nasjonal eksamen Nmf Trondheims spørreundersøkelse om nasjonal eksamen Etter allmøtet 2. mars om nasjonal eksamen var det ønsket at Nmf Trondheim skulle sende ut en spørreundersøkelse om nasjonal eksamen på placebolistene.

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/4489 28. oktober 2014

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/4489 28. oktober 2014 Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/4489 28. oktober 2014 Høringssvar Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU Sør-Trøndelag Legeforening (STLF) vil takke for anledningen til å komme med innspill til gjennomgangen

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Referat Studentrådsmøte onsdag 07.mars 2012. Møteleder: Johanne Marie Iversen(FTR2) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte onsdag 07.mars 2012. Møteleder: Johanne Marie Iversen(FTR2) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte onsdag

Detaljer

Sak 3 Valg av hovedtillitsvalgt for master(htm) Ekstraordinært valg i forbindelse med at HTM valgt på valgallmøtet har trukket seg.

Sak 3 Valg av hovedtillitsvalgt for master(htm) Ekstraordinært valg i forbindelse med at HTM valgt på valgallmøtet har trukket seg. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte mandag 07.11.2011

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 08.09.2011. Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 08.09.2011. Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: studentrad_dmf@org.ntnu.no Webadresse: http://org.ntnu.no/studentrad_dmf Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat

Detaljer

Panel A Medisin, ernæring, odontologi, psykologi. Jarle Vaage MEDFAK, Universitetet i Oslo

Panel A Medisin, ernæring, odontologi, psykologi. Jarle Vaage MEDFAK, Universitetet i Oslo Panel A Medisin, ernæring, odontologi, psykologi Jarle Vaage MEDFAK, Universitetet i Oslo Morten Erik Berge, odontologi, Universitetet i Bergen Christine Henriksen, klinisk ernæring, Universitetet i Oslo

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Utviklende læringsmiljø

Utviklende læringsmiljø Utviklende læringsmiljø Knut Mørken Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Læringsmiljøutvalget 26. mai 2015 Hva er utfordringene? Stort frafall? For dårlig oppfølging? Ingen podcasts?

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.12.2011

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken ved mailkorrespondanse.

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken ved mailkorrespondanse. Den norske legeforening Deres ref.: 14/4489 Vår ref.: TJT/ES. Dato: 24.10.2014 dokument1 Høring Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU Det vises til høringssak datert 14.10.2014. Styret i Norsk overlegeforening

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i Vedtektene for Studentrådet

Detaljer

Referat fra Studentrådssekretariatsmøte 09.01.2012. Møteleder: Marius Tufte. Tilstede:

Referat fra Studentrådssekretariatsmøte 09.01.2012. Møteleder: Marius Tufte. Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat fra Studentrådssekretariatsmøte

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket (KRV) Prosess ved DMF 2010/2011

Kvalifikasjonsrammeverket (KRV) Prosess ved DMF 2010/2011 Kvalifikasjonsrammeverket (KRV) Prosess ved DMF 2010/2011 Hva er KRV? Enhetlig beskrivelse av kvalifikasjoner/læringsutbytte ved et utdanningssystem Inndelt i 3 kategorier: 1. Kunnskaper 2. Ferdigheter

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i vedtektene for Studentrådet

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/449 ELI103 Dato: 28.04.2014 MØTEINNKALLING Til: Programstyret medisin Møtetid: 30. april 2014 kl. 14:00-15:30 Møtested: MH U8.103 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Felles seminar og råds- og fakultetsøte UHR, NRT og NFmR Tromsø 12-13 november 2015 Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt UiO Panelets medlemmer: Carl Henrik

Detaljer

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studiekvalitet ved Norges idrettshøgskole Dette er studentene ved Norges idrettshøgskole sitt svar på kvalitetsmeldingen i høyere utdanning.

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk,

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, implementering på NTNU og på DMF Det medisinske fakultet, NTNU internt seminar 4. oktober 2010 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen 40 år gammel konstatering, motivasjon

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 Arkivkode: Sak nr.: Sak: Møte: NASJONAL UTVEKSLING Bakgrunn Spørsmålet om nasjonale utveksling for medisinstudenter har vært tatt opp ved flere anledninger. Saken

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Fornying av medisinstudiet

Fornying av medisinstudiet Fornying av medisinstudiet Regional utdanningskonferanse Ålesund 18. september 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Disposisjon Om medisinstudiet ved NTNU Identifiserte utfordringer

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Status for revisjonen

Status for revisjonen Status for revisjonen Jan Frich, faglig prosjektleder jan.frich@medisin.uio.no Studieplanseminar 18.11. 2014 Oslo 2014 hvorfor revisjon? Forrige plan (Oslo 96) etablert på 1990 tallet Planen ikke revidert

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Handlingsplan for utdanning

Handlingsplan for utdanning Handlingsplan for utdanning -2016 Strategipunkter Tiltak Tidsramme 1. Våre studieprogram skal være forskningsbaserte, av høy kvalitet og utvikle akademisk dannelse. Vi skal arbeide for å få etablert et

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Universitetet i Oslo Master, Universitetet i Oslo Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,6 4,1 4,4 4,6 Jeg er, alt i

Detaljer

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Om forskningsdesignet Hvem er fremtidens leger? Hvorfor studere i Tromsø? Disposisjon Sentrale funn: Om ulike aspekter ved

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv?

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv? æsculap Hospitering på bygda i Sør-Etiopia Life down under Æsculap & medisinstudiet gjennom tidene Helse i et okkupert land Mitt innbilte møte med dengue Spesialisten: Ortoped Mens vi venter på turnus

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

HELSEFAGLIG UTDANNING YRKESOPPLÆRING RING ELLER AKADEMISK STUDIUM? Knut Rasmussen

HELSEFAGLIG UTDANNING YRKESOPPLÆRING RING ELLER AKADEMISK STUDIUM? Knut Rasmussen HELSEFAGLIG UTDANNING YRKESOPPLÆRING RING ELLER AKADEMISK STUDIUM? Knut Rasmussen FRA ET LANGT MEDISINSK PEDAGOGISK LIV 1960 - Pedagogisk revisjon. Brodal-komité, Harlem-komité, forskerlinjer? 1962 - Opprør

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene Stjørdal, 6. juni 2014 Prodekan utdanning

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Om harmonisering av karaktersetting av mastergradsoppgaver innenfor realfag Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Studieutvalget

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Læringsmål som ledetråd i medisinstudiet

Læringsmål som ledetråd i medisinstudiet Læringsmål som ledetråd i medisinstudiet Asbjørn M. Nilsen, IKM, NTNU Hvorfor læringsmål? Dreining av oppmerksomheten fra undervisning til læring. Studentene må selv bevisstgjøre seg på hva de trenger

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Semestersluttevaluering- 10. sem. - høsten 08

Semestersluttevaluering- 10. sem. - høsten 08 Semestersluttevaluering- 10. sem. - høsten 08 Publisert fra 28.01.2009 til 12.03.2009 57 respondenter (57 unike) 2. Er du? 1 Kvinne 55,4 % 31 2 Mann 44,6 % 25 Total 56 1 4. Har du barn? 1 Ja 16,4 % 9 2

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Kunnskapsbasert kommunikasjonstrening i medisinstudiet ved NTNU?

Kunnskapsbasert kommunikasjonstrening i medisinstudiet ved NTNU? 1 Kunnskapsbasert kommunikasjonstrening i medisinstudiet ved NTNU? Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske i fakultet t NTNU Kunnskapssenterets årskonferanse 2011 2 Mål Hva er kunnskapsbasert undervisning

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Karakterpanel G. Nedsatt av UHR i 2013:

Karakterpanel G. Nedsatt av UHR i 2013: Karakterpanel G Nedsatt av UHR i 2013: Ramona Lorentsen, Studieleder HiT Oddbjørn Johansen, Studieleder HiNT Per Arne Olsen Prodekan for undervisning, HiOA Nita Ørmen, Programansvarlig, barnevern, HiØ

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

Eksamensformer og prestasjoner

Eksamensformer og prestasjoner UiO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ILS Eksamensformer og prestasjoner Dagsseminar om papirløs eksamen. Trondheim 17. november 2014 Ketil Mathiassen Universitetet i Oslo. Det untdanningsvitenskapelige

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Nasjonal delprøve veien mot en pilot

Nasjonal delprøve veien mot en pilot Nasjonal delprøve veien mot en pilot Jan Frich jan.frich@medisin.uio.no Gardermoen, 18.5. 2016 Hva skjer - ute i verden? EU/EØS: Gjensidig anerkjennelse (Directive 2005/36/EC) USA: United States Medical

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE UTDANNINGSMØTE FOR MEDISIN, TROMSØ 2.APRIL 2009

REFERAT FRA DET NASJONALE UTDANNINGSMØTE FOR MEDISIN, TROMSØ 2.APRIL 2009 REFERAT FRA DET NASJONALE UTDANNINGSMØTE FOR MEDISIN, TROMSØ 2.APRIL 2009 Tilstede: Fra UiT: Fra UiB: Fra UiO: prodekan undervisning Nils-Erik Huseby, seksjonsleder Elin Skog, seniorkonsulent Ole Martin

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Bachelor, 6 5 4 3 6 5 4 3 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,0

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Intervjumal vitenskapelige stillinger 2014

Intervjumal vitenskapelige stillinger 2014 POA 07.03.2014 Intervjumal vitenskapelige stillinger 2014 GODE RÅD FOR TILSETTINGSINTERVJU/INTERVJUTEKNIKK Aktuelle kandidater bør få rimelig tid til forberedelse, som hovedregel minst fire dager fra innkalling

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN Onsdag 21. september 2016 Kl. 13.00 15.00 Sted: Rom 437 AHH TILSTEDE: Arne Tjølsen (leder), Ole Jacob

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester 28.11.2007 13:54:50 QuestBack eksport - Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Evaluering av min undervisning i GEOV276, våren 2016 (emneansvarlig) Undertegnede hadde eneansvar for forelesningene og øvelsene i GEOV276/Teoretisk seismologi våren 2016.

Detaljer

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret 30.04.2014 Orienteringssaker: Status Psykiatrisenter Status tilsetting av faglig koordinator for HEVET Utvikling av masterprogramporteføljen Mulig etablering

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2016 Høst

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2016 Høst PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2016 Høst Emneansvarlig: Ådne Thomassen, Institutt for Samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer