1 Grafisk framstilling av datamateriale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Grafisk framstilling av datamateriale"

Transkript

1 1 Grafisk framstilling av datamateriale Dette notatet er laget med tanke på åfå til en rask gjennomgang av denne delen av pensum. Determentforå ha nedskrevet det som forholdsvis rakt blir sagt i forelesning, og kan også brukes som et (kortere, men dårligere) alternativ til å lese gjennom kapitlene i læreboka Løvås: Statistikk. I beskrivende statistikk er hensikten å presentere data. Med data mener vi (ihvertfall i dette faget) serier med tall som er samlet inn i forskjellige sammenhenger. En enkelt verdi i et slikt sett kalles et datapunkt, eller en observasjon. I utgangspunktet kan det være andre typer observasjoner enn tall. For eksempel kan svaralternativer som Lite, middels og mye i et spørsmål i en spørreundersøkelse legges inn som tallene 1, 2 og 3 (og kankje 0 for ubesvart) når vi skal oppsummere disse, for eksempel i et dataprogram som Excel. En slik oversettelse til tall kalles koding, ogviskali fortsettelsen tenke oss at dataene er kodet slik at vi kan snakke om data som innsamlet tallmateriale. En ubehandlet liste av data kalles rådata. Ofte er hensikten å systematisere og forenkle rådataene slik at tallmaterialet blir mer oversiktlig. En mulighet er å gruppere mulige verdier, i et begrenset antall intervaller, og angi antall observasjoner i hver gruppe i en liste som kalles en frekvensliste. I mange sammenhenger forenkles hele tallmaterialet til noen få tall som angir vesentlige egenskaper ved dette. Slike tall kalles beskrivende statistiske mål. Mest brukt er tallparet gjennomsnitt og standardavvik. Dette notatet har noen henvisninger til dette, men hensikten er å behandle beskrivende statistiske mål grundigere etter at vi er ferdige med den grafiske framstillingen. Grafisk framstilling. I presentasjoner brukes ofte grafisk framstilling av tallmateriale. Hovedhensikten med dette notatet er åsepånoenmåter å gjøre dette på. Dette vil vel være kjent for alle, både fra tidligere skolegang og media. Det vil derfor ikke vektlegges stort her. Framstillinga av dette er her gjort med tanke på den sammenhengen dette har med sannsynlighetsmodeller og statistisk analyse vi kommer til senere i kurset. Derfor vektlegges for eksempel forskjellen på histogram og stolpediagram noe, selv om disse ofte går om hverandre i hverdagsstatistikk. Arealtolkningen av histogrammer, og standarisering på relative frekvenser eller totalt areal 1 er også vesentlig for sammenhengen med sannsylighetsregninga. 1.1 Kontinuerlig og diskrete data Vi kommer til å møte på to hovedtyper data, og ikke minst i forbindelse med de stokastiske variablene senere i kurset er det viktig å skille mellom disse. Kontinuerlige data er i prinsippet reelle tall (desimaltall). Da er i teorien alle reell tall (i et område) mulige verdier av observasjoner. Det er hensiktsmessig ogsåå behandle tall som bare kan være heltall som kontinuerlige hvis det er mange forskjellige tall blant observasjonene. Gjentatte målinger av en kontinuerlig størrelse (f.eks. avstand, strømstyrke, bruddstyrke...) er et typisk eksempel på dette. På grunn av måleunøyaktighet vil verdiene variere selv om det er samme størrelse som måles flere ganger. Diskrete data brukes når bare et fåtall verdier er mulige (eller er sannsynlige). Dataene vil ofte, men ikke alltid, bestå av heltall. Disse står da gjerne for antallet av et eller annet. Eksempel på dette kan for eksempel være antall branner i en kommune per måned. Vi får da et datapunkt for hver måned, og når dette er registrert over tid får vi en liste med heltall. Disse vil vanligvis være relativt små, selv om det i prinsippet ikke er noen grense for hvor store de kan være. 1

2 2 Datasett- kontinuerlige data Som eksempel på et litt større datasett er her karakterfordelingen ved sensur av statistikkfaget ved en høgskole i Norge (før finjusteringer). Både fordi det er så mange forskjellige verdier som inngår, og fordi tallene er desimaltall er det naturlig åtenkepå dataene som reelle tall (i motsetning til heltall), og da kaller vi dataene kontinuerlige (i motsetning til diskrete). Karakterskalane går fra 1.0 (best) til 6.0 (dårligst). Svakeste ståkarakter er Rådata- tilfeldig rekkefølge I den rekkefølgen dataene tilfeldigvis foreligger (sortert på kandidatnr.) har vi rådataene. Vi skal ofte betegne disse etter mønsteret {x 1,x 2,x 3,..., x n } Ordnet datasett Sortert etter (stigende) rekkefølge kaller vi datasettet ordnet. Vi skal ofte betegne disse etter mønsteret { x [1],x [2],x [3],..., x [n] }

3 2.3 Oppsummering ved beskrivende statistiske mål En (grov) forenkling av datasettet er å beskrive det med bare noen få tall. Antall observajoner betegner vi som oftest med n. Vi bruker dessuten gjerne gjennomsnittet x (også kallt middelverdi eller empirisk forventningsverdi), som viser hvor tyngdepunktet i datasettet ligger. I tillegg brukes gjerne empirisk standardavvik s som et mål på hvor stor spredningen på dataene er. For de foreliggende dataene er dette regnet ut elektronisk (med Maple) til: Antall observasjoner n = 206 Gjennomsnitt x = 3.46 Standardavvik s = 1.26 Oppsummering ved gruppering av dataene En annen måte å gjøre datasettet mer oversiktlig er ved å dele opp mulige verdier i passende intervaller, og telle opp antall observasjoner i hvert intervall. Antall observasjoner i et intervall kalles da frekvens,mensandelen, som er frekvensen dividert med antallet totalt (eventuelt gjort om til prosent) kalles relativ frekvens. Istedenfor å angi antall innen hvert intervall, kan vi angi antall totalt mindre enn øvre grense i intervallet. Da kalles verdiene kummulative. Her har jeg delt inn intervallet i bredde på 1, og talt opp ved hjelp av Maple. Siden karakteren 4.0 er (dårligste) ståkarakter er det naturlig å ha denne sammen med de noe bedre karakteren (dvs. lavere verdier). Ved konsekvent å dele det inn slik at heltallene går til gruppen nedenfor vil karakteren 1.0 bli stående i en egen bås. Dette er lite hensiktsmessig, så jeg har valgt å gjøre det laveste intervallet noe bredere: Frekvenstabell Kummulativ frekvens Intervall Frekvens Relativ frekvens Frekvens Relativ frekvens [ ] 31 31/206 = 0.15 = 15% 31 31/206 = 0.15 = 15% ] 55 55/206 = 0.27 = 27% 86 86/206 = 0.42 = 42% ] 50 50/206 = 0.24 = 24% /206 = 0.66 = 66% ] 39 39/206 = 0.19 = 19% /206 = 0.85 = 85% ] 31 31/206 = 0.15 = 15% /206 = 1.00 = 100% 3

4 2.4 Histogram Grafisk framstilling ved Histogram. Søylene tilsvarer da frekvensen (eller den relative frekvensen) i hvert intervall. Egentlig er det arealet og ikke høyden som skal tilsvare frekvensen (viktig hvis breddene er forskjellig, men i første eksempel her tar jeg ikke hensyn til at første område egentlig er litt bredere). Som en ekstra del, som ikke er standard i histogrammer, har jeg nedenfor førsteaksen markert hvor gjennomsnittsverdien ligger, og standardavviket som en pil med lengde s ut i hver retning fra denne. Det anbefales at dere gjør det til en vane å ta med dette i løpet av dette kurset, for å oppøve en intuisjon om hva disse størrelsene sier om beliggenhet og spredning av tallmaterialet. Histogram, fordeling av n = 206 karakterer i Statistikk. relativ frekvens 0.25 frekvens x s x x + s Karakter 4

5 2.5 Histogram med ujevne kolonnebredder I 2003 ble karaktersystemet lagt om til bokstavkarakterer. Vi skal nå lage et histogram for hvordan karakterfordelingen ville vært med det nye systemet, med en omregning som framgår av følgende frekvenstabell: Bokstavkar. Tallkar. Frekvens Rel. frekv. Rel. søylehøyde Søylehøyde i cm A B C D E F Når vi lager histogrammer er det arealene som skal være proporsjonal med antall observasjoner i hvert av intervallene. Vi vil ofte standarisere slik at det totale arealet er 1. Relativ frekvens per karakterenhet A B C D E F x s x x + s 5 Tallkarakter

6 2.6 Utregning av høyder på blokkene Det viktigste er ideen med konstruksjonen av histogrammer, der arealet av blokkene er proporsjonal med frekvensen, og det totale arealet er 1. Dette er fordi dette knytter histogrammer til sannsynlighetsfunksjoner vi kommer til senere. Legg spesielt merke til at med denne skaleringen blir de to histogrammene direkte sammenliknbare. Om vi hadde et annet tilsvarende datasett ville også dette histogrammet direkte kunne sammenliknes med dette, selv om antallet n skulle være et helt annet enn 206. For fullstendighetens skyld tar jeg med hvordan jeg har regnet ut høyden på søylene. Siden arealet av hver av blokkene være det samme som den relative frekvensen, blir høyden på blokkene den relative frekvensen dividert med intervallbredden. Da blir skalaen på andreaksen relativ frekvens per enhet langs førsteaksen. For karakteren A er det naturlig å si at bredden er 0.8 (enten fordi den består av 8 forskjellige verdier, eller ved å tenke seg at den egentlig strekker seg fra 0.95 til 1.75). Høyden (y koordinaten) til denne søylen er derfor 17 Høyde for A: =0.103 På tilsvarende måte er høyden for de andre karakterene regnet ut og tatt med i nestsiste kolonne i frekvenstabellen på forrige side. Når dette faktisk skal tegnes må vi vite hvor langt opp vi skal tegne dette. Skalaen i første histogram (der breddene er 1, så det ikke er noen omregning) er valgt slik at 1 centimeter tilsvarer 5 observasjoner. For å få tilsvarende skala i andre histogram vil det altså være 1/5 = 0.2 centimeter for hver observasjon i intervall med bredde 1. Med bredde (f.eks.) 0.8 vil dermed høyden være 0.2/0.8 =0.25 centimeter per observasjon. Siden det er 17 observasjoner i denne gruppen blir dermed høyden på blokken = 4.25 centimeter. Tilsvarende tall for alle karakterene er tatt med i siste kolonne i frekvenstabellen. 6

7 3 Sektordiagrammer Sektordiagrammer, også kallt kakediagrammer (engelsk: pie charts) brukesendelnår man ønsker å illustrere hvor stor andel av det hele hver kategori utgjør. Et sektordiagram for karakterene, der karakterer dårligere en 4.0 er slått sammen til kategorien stryk kan da se slik ut: Sektordiagram for karakterfordeling % % % Stryk 34% En innvending mot bruk av sektordiagrammer er at det er vanskelig for mennesker åse størrelsen på vinkler. Det vil for eksempel være vanskelig å se hvilken sektor av to nokså jamnstore som er størst. Sektordiagrammer brukes lite i den statistiske analysen vi skal drive med i mesteparten av dette kurset, og vi kommer nok ikke til å se mer til dem. 7

8 4 Datasett- diskrete data Når dataene består av et begrenset antall heltall, eller et begrenset antall verdier som f.eks {0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1}, kaller vi dem diskrete. Ofte representerer disse dataene et antall. Hvis vi for eksempel skal telle opp antall kron i et kast med 5 mynter er mulige verdier {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Ingen andre verdier kan oppnås, det er for eksempel umulig å få 3.14 kron i et kast med 5 mynter. Eksempel Som eksempel kan vi ta de faktiske resultatene av å kaste 5 mynter og telle opp antall kron, og gjenta dette 50 ganger slik at vi får n = 50 observasjoner. Resultatet er oppsummert i følgende frekvenstabell: Antall kron Frekvens Rel. frekv. Kum. frekv. Rel. kum. frekv Beskrivende statistiske mål For disse observasjonene er: Antall: n = 50, Gjennomsnitt: x = 2.68, standardavvik: s = Stolpediagram Siden for eksempel en observasjon av 3 (kron) betyr nøyaktig 3, og ikke for eksempel 3.14 eller et tall mellom 2.5 og 3.5, vil vi ved en grafisk framstilling plassere antall kron akkurat på heltallene. Det vil si at vi istedenfor blokker som i histogrammet velger smale stolper. Denne typen diagram kalles stolpediagram. Langs andreaksen kan vi enten angi frekvens eller relativ frekvens (eller begge). Her velger jeg relativ frekvens: Relativ frekvens x s x x + s 8 Antall kron

9 5 To variable- spredningsplott Til slutt skal plott av par av observasjoner nevnes. Datapar betegnes ofte generelt {(x 1,y 1 ), (x 2,y 2 ),..., (x n,y n )}. For eksempel {(5, 85), (4, 103),..., (7, 48)}. Et (konstruert) eksempel kan for eksempel være ålax være alder og y prisen (i antall 1000kr) for n = 11 bruktbiler av en bestemt type. Dataene kan også giespå følgende tabellform: Alder x Pris y Parene kan illustreres som punkter i planet i et spredningsplott: Pris (1000kr) Alder Et spredningsplott utstyres ofte med en linje som viser gjennomsnittstendensen. Denne kalles regresjonslinjen.i kapittel 7.3 i Løvås kommer vi tilbake til hvordan denne regnes ut. Pris (1000kr) y = x Alder 9

10 6 Eksempel, diagram med flere datasett Til slutt et eksempel fra egen erfaring: Ved Norsk matematikkråds test ved oppstart høsten 2003 var resulatene for ingeniørstudentene ved HiG og i ingeniørklassen HIS1 ved Jørstadmoen nokså like. For å kunne sammenlikne resultatene selv om det var dobbelt så mange studenter ved HiG bør andel (og ikke antall) være skala langs andreaksen. Dette kan tolkes som at bakgrunnskunnskapen ved studiestart for de to gruppene var like. Disse to studentgruppene hadde same lærer (undertegnede), omtrent samme pensum og samme eksamen i de tilsvarende fagene Matematikk 10 og Matematiske metoder 1. Likevel ble eksamensresultatene klart forskjellige: Konklusjonen på dette var at undervisningen fungerte mye bedre på Jørstadmoen. Rammebetingelsene for de to gruppene er nokså forskjellig (studentene på Jørstadmoen er ansatte i forsvaret og har f.eks. møteplikt). Konsekvensen var likevel at vi prøvde å finne ut hva som fungerte bedre der, og om noe av dette kunne tilpasses undervisningen ved HiG. Blant annet var et større innslag av klasseromsundervisning et tiltak som krever ekstra ressurser, men som vi fikk klarsignal til på bakgrunn av rapporten der disse diagrammene finnes. Og strykprosenten ved HiG har vært klart lavere etter Rapporten kan finnes under diverse på hjemmesiden til Matematikk 10. Desember 2003/ Januar 2007, Hans Petter Hornæs. 10

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Notater. Jan Erik Kristiansen. Visualisering av statistikk Fra tabell til diagram. 2002/47 Notater 2002

Notater. Jan Erik Kristiansen. Visualisering av statistikk Fra tabell til diagram. 2002/47 Notater 2002 /7 Notater Jan Erik Kristiansen Notater Visualisering av statistikk Fra tabell til diagram Seksjon for informasjon og publisering Emnegruppe:.9 Forord Tallenes tale er ikke alltid like tydelig. Ofte taler

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Kompendium V-2014 MAT110. Statistikk 1. Del 1 av 2. Per Kristian Rekdal

Kompendium V-2014 MAT110. Statistikk 1. Del 1 av 2. Per Kristian Rekdal Kompendium V-2014 MAT110 Statistikk 1 Del 1 av 2 Per Kristian Rekdal 2 Figur 1: But under a different accounting convention... 3 4 Forord Dette er del I (av II) av kompendiet i faget MAT110 Statistikk

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Introduksjon Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer i statistikk, somoftegårutpååfattebeslutninger i situasjoner der tilfeldighet rår.

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad Rapport 7/2006 Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003 Ola Lotherington Vestad Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Acta Didactica Oslo 2/ i INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Rapport fra kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet for 2. årstrinn og Vg1 Bjørnar Alseth, Inger

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009. Masteroppgave

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009. Masteroppgave Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009 Masteroppgave Etterspørselen etter leie av næringslokaler i Kristiansand: Status i dag, videre

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Aasum, Jon-Henning & Maers, Rafael Lukas 1. april 2014 Sammendrag Denne artikkelen forsøker å gi en god forklaring på grunnleggende kombinatorikk og sannsynlighetsregning,

Detaljer