Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring"

Transkript

1 Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater Tormod Øia Rapport nr 9/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

2 Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater TORMOD ØIA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/2011

3 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet i 1996 og er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Instituttet er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Instituttet har som formål å drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Instituttet skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet, samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester. Instituttet har et særlig ansvar for å utføre forskning om sosiale problemer, offentlige tjenester og overføringsordninger ivareta og videreutvikle forskning om familie, barn og unge og deres oppvekstvilkår ivareta og videreutvikle forskning, forsøks- og utviklingsarbeid med særlig vekt på utsatte grupper og barnevernets temaer, målgrupper og organisering ivareta og videreutvikle gerontologisk forskning og forsøksvirksomhet, herunder også gerontologien som tverrfaglig vitenskap Instituttet skal sammenholde innsikt fra ulike fagområder for å belyse problemene i et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 2011 NOVA Norwegian Social Research ISBN ISSN Illustrasjonsfoto: Desktop: Trykk: Kerstin Mertens / Samfoto Torhild Sager Allkopi Henvendelser vedrørende publikasjoner kan rettes til: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Munthesgt. 29 Postboks 3223 Elisenberg 0208 Oslo Telefon: Telefaks: Nettadresse: 2 NOVA Rapport 9/11

4 Forord På oppdrag fra og finansiert av Kunnskapsdepartementet har NOVA gjennomført en undersøkelse for å gi en nærmere beskrivelse av de unges skolemotivasjon. Hvilke faktorer er det som hemmer eller fremmer skolemotivasjonen, og dermed forutsetninger for mestring og læring? Det er sett både på forhold knytta til læringsmiljøet på skolen og på dimensjoner utafor skole i særskilt grad relasjoner til foreldrene og ulik bruk av fritida. Datamaterialet har vært en omfattende nasjonal undersøkelse gjennomført i 2010 med et utvalg på rundt Jeg vil særlig takke Anders Bakken og Lars Gulbrandsen på NOVA og Håkon Kavli i Kunnskapdepartementet for gode og konstruktive gjennomlesinger og kommentarer underveis. Oslo, mars 2011 Tormod Øia Ungdomsskoleelever 3

5 4 NOVA Rapport 9/11

6 Innhold Sammendrag Bakgrunn Skolens plass Problemstillinger og målsettinger Tre hovedspor En modell Datamaterialet Analyseteknikker Tilpasning og mestring av skolen Skolemotivasjon Et vanskelig begrep Ønsket om å slutte skolen Skulking Konsentrasjonsvansker og skoletrøtthet Samband ulike indikatorer på skolemotivasjon Samlemål for skolemotivasjon to varianter Fravær av høy motivasjon De høyt motiverte elevene Endringer i motivasjon ut fra klassetrinn Karakterer Norsk skriftlig, engelsk og matematikk Snittkarakterer og skolemotivasjon Læringsmiljøet Trivsel og tilpasning Ja takk begge deler! Undervisningen Trivsel en god indikator Skolehverdag, motivasjon og karakterer Motstand, konflikter og uorden Fire indikatorer Samlemål for konflikter og uorden i undervisningen Framtidige utdanningsplaner Sentrale funn Foreldrene Sosiale og kulturelle forskjeller Familiens sammensetning Etniske forskjeller...70 Ungdomsskoleelever 5

7 3.4 Uformell sosial kontroll To indikatorer Foreldreinnsyn, motivasjon og karakterer Sosiale ulikhet Fattige familier Om foreldrene er sysselsatt eller ikke Kulturell kapital Foreldrenes utdanningsnivå Et samlemål for foreldrenes utdanning Antall bøker i heimen Foreldrerelasjoner oversikt Sentrale funn Karakterer Skolemotivasjon Jamnaldermiljøet Fritid en ny oppfinnelse Samværsform Popularitet evnen til å få venner Sjølbilde Samlemål for popularitet og vennskap Livsstil bruk av fritida Ulike aktiviteter Fritidsaktiviteter og skolemotivasjon Karakterer og aktiviteter Bruk av spill Dataspill - TV-spill og PC-spill Pengespill Jamnaldermiljøet oversikt Sentrale funn Karakterer Skolemotivasjon Utsatte grupper Mestring og marginalisering Å være mobbeoffer Utagerende atferd Antisosialitet og kriminalitet Samlemål for antisosial og kriminell atferd Kriminell atferd og konflikter på skolen Bruk av alkohol og andre rusmidler Alkohol Bruk av narkotiske stoffer Narkotika, skolemotivasjon og karakterer Psykisk helse Hopkins Symptom Checklist Samlemål for psykiske problemer NOVA Rapport 9/11

8 5.6 Utsatte grupper oversikt Sentrale funn Karakterer Skolemotivasjon Utviklingstrekk Metodiske utfordringer Konflikter på skolen Skolemotivasjon Skulking Slutte skolen Konsentrasjonsvansker Tid brukt på lekser Utdanningsplaner Opplevelse av skolemiljøet Trivsel Læringssituasjonen Sentrale endringer Kunnskapsstatus og sammenfattende analyser Skolen Motivasjon Karakterer Trivsel og mistrivsel Undervisningen Konflikter bråk og uorden Utdanningsplaner Foreldrene Kjennetegn ved familien Uformell sosial kontroll Kulturell kapital Fritid, aktiviteter og jamnaldermiljø Sosialitet og samvær Aktiviteter Spill Marginalisert atferd Antisosial atferd Bruk av rusmidler Psykisk helse og mobbing Endringer fra 1992 til Motivasjon, innsats og konflikter Skole og læringsmiljøet Multivariate analyser Karakterer Motivasjon Summary Litteraturliste: Ungdomsskoleelever 7

9 8 NOVA Rapport 9/11

10 Sammendrag Hvilke faktorer er det som hemmer eller fremmer skolemotivasjonen, og dermed forutsetninger for mestring og læring? I denne rapporten er det sett både på forhold knytta til læringsmiljøet på skolen og på dimensjoner utafor skole i særskilt grad relasjoner til foreldrene og ulik bruk av fritida. Datamaterialet har vært en omfattende nasjonal undersøkelse gjennomført i 2010 med et utvalg på rundt I rapporten er det brukt to innfallsvinkler for å fange inn et mål på skolemotivasjon. For det første «fravær av høy skolemotivasjon». Mange ønsker å slutte på skolen. Av disse er det en klar overvekt av gutter. Hver fjerde elev har skulka skole så mye som en hel dag det siste året, og mange sliter med ulike former for konsentrasjonsvansker i undervisningen. For å identifisere de særskilt høyt skolemotiverte er det også sett på andelen av de unge som bruker lang tid på lekser. Elever som bruker 2 3 timer eller mer daglig, og som i tillegg ikke viser noen tegn på lav skolemotivasjon er definert som særskilt høyt skolemotivert. I denne gruppa er jentene i flertall. Med økende alder faller skolemotivasjonen. Det store flertallet av de unge, nesten 90 prosent oppgir at de trives på skolen. Samtidig er sju av ti «helt» eller «litt enig» i at de kjeder seg. Flest gutter kjeder seg. Det er altså fullt mulig både å trives og å kjede seg på samme tid. De som har lav skolemotivasjon, kjeder seg betydelig mer. Derimot samvarierer trivsel sterkt positivt med høy skolemotivasjon. Nesten halvparten av elevene opplever at de blir forstyrret i undervisningen fordi det er «alt for mye bråk og uro i timene», mens nesten 80 prosent flest gutter opplever at undervisningen er for teoretisk. De elevene som mener at undervisningen består av for mye teori, har klart lavere skolemotivasjon, og de får klart dårligere karakterer. Ulike konflikter mellom lærere og elever er ganske utbredt. Det gjelder krangling og banning. Hver fjerde elev har det siste året blitt sendt ut av klasserommet. Elever som havner i mange konflikter på skolen, har dårligere skolemotivasjon, og de får dårligere karakterer. Guttene er i klart flertall. Ungdomsskoleelever 9

11 Flest jenter ser for seg et videre utdanningsløp på universitet eller høyskole, mens flest gutter peiler seg inn mot yrkesfaglig utdanning. Unge som ønsker seg videre på en yrkesfaglig utdanning, skiller seg ut gjennom lavere skolemotivasjon og svakere karakterer. Vel 70 prosent av utvalget bor sammen både med mor og far. For de som ikke bor sammen med begge sine foreldre, er det klart vanligst å bo sammen med mor. Høyest skolemotivert er de som bor sammen med mor og far. Rundt 7 prosent av elevene har begge foreldrene født i et annet land. Elever med norskfødte foreldre får best karakterer, mens elever fra Afrika, Asia og Latin-Amerika får dårligst karakterer. Mellom fire og fem prosent av elevene lever i fattige familier. Elever som vokser opp i velstående familier har høyest skolemotivasjon, og de får best karakterer. Foreldrene utøver en betydelig uformell sosial kontroll. Et klart flertall av de unge rapporterer både at foreldrene «pleier å vite hvor jeg», og at de «vet ganske godt hvem jeg er sammen med i fritida». Enkelt er det slik at desto bedre oversikt og kontroll foreldrene har, desto bedre er både skolemotivasjonen og karakterene. Elever med høyt utdannede foreldre får bedre karakterer og er mer skolemotivert. Tilsvarende øker både skolemotivasjonen og snittkarakterene i norsk, engelsk og matematikk med antall bøker i heimen. Mest skolemotivert er de unge som er med i en gjeng av ungdommer «som holder sammen». Minst motivert er det som ikke så ofte er sammen med jamnaldrende. Karakterfordelingen ser ut til å følge et underliggende mønster. Desto flere venner, desto bedre karakterer. De fleste unge har et godt sjølbilde i den meningen at de opplever både at de er populære og godt likt. Både for gutter og jenter gjelder at desto mer populær den enkelte opplever seg sjøl, og desto lettere de har for å få venner, desto høyere er karakternivået. Det er svært vanlig å trene i idrettslag eller trimme på egen hånd. Unge som trener i idrettslag, har høyere skolemotivasjon og de får bedre karakterer. Skolemotivasjon og karakterer korrelerer også positivt med å være mye alene hjemme og med å være flink til å hjelpe til i huset. Jentene leser klart flest bøker, mens avislesing er mer jevnt fordelt. Generelt korrelerer lesevaner sterkt positivt både med hvor skolemotivert den enkelte er og med karakterer. Spesielt er utslagene sterke for boklesing. 10 NOVA Rapport 9/11

12 Unge bruker mye tid på ulike former for TV-spill og PC-spill. Moderat bruk av slike spill ser ikke ut til å påvirke skolemotivasjonen. Først de som spiller ut over én til to timer daglig, har klart dårligere skolemotivasjon. Samtidig får de som spiller mye, klart dårligere karakterer. Det er ikke så vanlig å spille mye på ulike former for pengespill. Suverent mest utbredt er kjøp av skrapelodd. Uten unntak er det slik at unge som har benytta seg av ulike pengespill siste året, er mindre skolemotivert. Rundt halvparten av spilltypene gir ikke signifikante utslag på karakterer, mens den andre halvparten korrelerer signifikant negativt med snittkarakterer. Det er konstruert et samlemål for utagerende antisosial og kriminell atferd satt sammen av ti enkelthandlinger: fra å snike på buss og tog til å være i slåsskamp med våpen. Ulike former for antisosial, utagerende, kriminell eller trøblete atferd korrelerer sterkt negativt både med skolemotivasjon og karakterer. Andelen som har drukket seg tydelig beruset stiger kraftig fra 8. til 10. klassetrinn. Bruk av alkohol på dette alderstrinnet korrelerer sterkt negativt både med skolemotivasjon og med karakterer. Bruk av hasj og marihuana og andre narkotiske stoffer har en marginal utbredelse blant elevene i ungdomsskolen. De som i så ung alder prøver ut ulike former for narkotiske stoffer, er dårligere skolemotivert, og de får dårligere karakterer. Psykisk helse er målt ved hjelp av et batteri henta fra Hopkins Symptom Checklist (SCL). Ulike former for psykiske plager og problemer er utbredt. Med økende klassetrinn stiger omfanget av psykiske problemer spesielt blant jentene. Unge med høy grad av psykiske problemer er mindre skolemotivert, og de får dårligere karakterer. Det samme gjelder for unge som regelmessig blir utsatt for mobbing. For en del av skolevariablene er det sett på endringer over tid, fra 1992 via 2002 og til Omfanget av skolekonflikter fra 1992 til 2002 har gått ned. Den store endringen har skjedd fra 2002 til Tilsvarende er det færre, både av guttene og jentene, som skulker skolen i 2010 sammenliknet med 1992 og Derimot er det noen flere i 2010 som har et ønske om å slutte på skolen. For omfanget av konsentrasjonsvansker er helhetsbildet at konsentrasjonsvanskene var større i 2002 sammenliknet med Utviklingen fra 2002 til 2010 har gått i retning av at de unge bruker mer tid på lekser. Ungdomsskoleelever 11

13 Antallet elever som er «helt» eller «litt» enige i at de trives på skolen, økte fra 1992 til I den samme tidsperioden har andelen som oppgir at de kjeder seg, blitt noe redusert. Derimot er det flere i 2010, sammenliknet med 1992, som opplever at «det er for mye teori i undervisningen». De unges videre utdanningsplaner er sammenliknet for 2002 og Tendensen går i retning av at flere i 2010 ønsker seg allmennfaglig utdanning eller utdanning på universitet eller høgskoler. Spesielt gjelder dette for jentene. Kontrollert mot alle andre variabler ser det ut til at følgende står seg som bidrag til å forklare variasjon i snittkarakterer i norsk, engelsk og matematikk: Følgende variabler samvarierer med høyere skolemotivasjon: Lest i en bok Foreldrenes innsyn i de unges fritid Antall bøker i heimen Lengden på foreldrenes utdanning Foreldrenes tilknytning til arbeidsmarkedet Trent i idrettslag Har mange venner Vært hjemme alene Bor med begge foreldrene Lest avis Følgende variabler samvarierer med dårligere skolemotivasjon: Spilt data eller TV-spill Vært i butikker og kanskje kjøpt noe Utagerende, antisosial eller kriminell atferd Utsatt for å bli mobba Kontrollert mot alle andre variabler ser det ut til at følgende står seg som bidrag til å forklare bedre eller dårligere karakterer: Følgende variabler samvarierer med bedre karakterer: Foreldrenes innsyn i de unges fritid Lese bøker Hjulpet til hjemme Bor sammen med begge foreldrene Lengden på foreldrenes utdanning Antall bøker i heimen Følgende variabler samvarierer med dårligere karakterer: Spilt data- og TV-spill Utagerende antisosial atferd Drukket seg tydelig beruset Psykiske problemer Brukt kvelden ute med venner 12 NOVA Rapport 9/11

14 1 Bakgrunn 1.1 Skolens plass Hva er forutsetningene for, og hva påvirker eller samvarierer med elevenes motivasjon og læring i ungdomsskolen? Rapporten skal belyse ulike sider ved elvenes læringsmiljø, men også trekke inn forhold utafor skolen som kan tenkes å hemme eller fremme motivasjon og læring. Fra 1950-tallet til i dag har ulike skolereformer i sterk grad endra både barnas og tenåringenes hverdag. Skolen tar mer tid og ressurser. Ungdom tilbringer svært mye av sin våkne tid på skolebenken. Vi behøver ikke gå så langt tilbake for å finne at skolegangen hadde en annen plass i de unges liv. Skolen er møteplass for all ungdom. Gjennom skolen får de unge testet muligheter, forutsetninger, interesser og begrensninger. Den representerer et kvalifiserende møte mellom nåtid og framtid. For de aller fleste norske ungdommene er skolen en nødvendig inngangsport til yrkeslivet. Samtidig er skolehverdagen et møtested og en arena for en viktig del av individets sekundære sosialisering. Gjennom skolen lærer barn og unge regler og normer for atferd og samkvem med andre. Elevene blir samtidig del av en skolekultur og jamnalderkultur. Det som foregår på skolen har betydning på mange måter. Der blir de unge kjent med jevnaldrende og får venner. Trivsel på skolen er derfor av stor betydning for ungdommenes generelle trivsel og tilpasning. Skolen er også en viktig utsilingsmekanisme og derfor en konkurransearena. De unge er både sammen som venner og som konkurrenter. Skillet følger Sartres distinksjon mellom serie og gruppe. En seriell tilstand innebærer at en gruppe mennesker er i samme situasjon, men ikke i en felles situasjon (Østerberg 1977, 1994). Hvordan den enkelte lykkes i skolesystemet har stor betydning for hvilke utdanningsretninger og muligheter som seinere åpner seg, og dermed også for voksen yrkesplassering. Grunnskolen bygger på prinsippet om en fellesskole eller enhetsskole. Det innebærer at skolen skal gi en likeverdig og tilpassa opplæring til alle. Samtidig skal skolen bidra til personlig utvikling. Hver elev skal behandles Ungdomsskoleelever 13

15 som et individ med behov, ønsker og interesser ulikt alle andre. Gjennom disse to parallelle, men samtidig ulike målsettingene stilles det krav til skolen både om likebehandling, og om evne til å se den enkelte elev, individuelle forskjeller, variasjon og mangfold. Elevene gir mange, forskjellige og til dels motsatte informasjoner om skolen. De fleste gir et positivt bilde. Skolen er viktig, den spiller en sentral rolle i hverdagen, og er et særdeles viktig ledd i framtidsplanene deres (Øia og Fauske 2010). Etter krigen, fra 1950-tallet og utover, hadde tenåringen et positivt og reelt valg mellom skolegang og arbeid. 15-åringer som var lei av skolen, kunne skaffe seg jobb, begynne i lære eller de kunne dra til sjøs. I dag er mulighetene for å starte arbeidskarrieren rett etter grunnskolen få. Normen er 13 års grunnutdanning for alle. De som avslutter skolegangen etter ti år har vanskelig for å få arbeid. Mange blir gående ledige. De gode og fristende mulighetene for tenåringen til å gå ut i yrkeslivet er ikke der i samme grad som tidligere. Tenåringen har med andre ord blitt synonymt med skoleeleven. Gjennom at ungdom ikke lenger er produsenter, og slik sett plassert utafor det voksne samfunnet, tydeliggjøres de som gruppe for seg sjøl og for andre. Samtidig har det blitt langt vanligere å ta høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Norsk skole har fra 1990-tallet og utover opplevd flere større skolepolitiske reformer. De viktigste er Reform 94, reform 97 og Kunnskapsløftet. Reform 94 ga rett til videregående opplæring for alle. En sentral begrunnelse var at landet ikke fikk «nok kompetanse ut av befolkningens talent» (Sandberg og Markussen 2007: 31). En annen begrunnelse var at 16-åringer hadde få reelle alternativer til videregående utdanning. Det hadde gradvis blitt vanskeligere å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet for de under 20 år og spesielt for de som mangla formell kompetanse. Ut fra dette perspektivet var det eksisterende systemet for videregående opplæring ikke godt nok (Sandberg og Markussen 2007). Med reform 97 fikk grunnskolen et nytt læreplanverk og skolestart blei skjøvet fram til 6 års alder. Gjennom Kunnskapsløftet 2006 (Utdanningsdirektoratet 2006) blei læreplanene samordna og gjennomgående for et 13-årig utdanningsløp. Til tross for disse nye reformene, og til tross for at skolen er tilført betydelige ressurser, er det fremdeles slik at frafallet i videregående, spesielt på yrkesfag, er betydelig. Blant elevene som starta på grunnkurs for første gang i 14 NOVA Rapport 9/11

16 2002, fullførte 57 prosent på normert tid. 12 prosent fullførte på mer enn normert tid, mens 7 prosent fortsatt var i videregående opplæring høsten 2007 (Raabe 2009). Fremdeles er de sosiale forskjellene store. Støren, Helland og Grøgaard (2007) trekker i sin evaluering av reform 94 mellom annet følgende konklusjoner: - Avgangselever i grunnskolen med foreldre med høyere akademisk utdanning, får gjennomsnittlig over en hel karakter bedre i hvert fag sammenliknet med elever som har foreldre med bare grunnskoleutdanning prosent av elever med høyt utdannede foreldre gjennomfører videregående opplæring på normert tid, mot 50 prosent av elever med foreldre som bare har grunnskoleutdanning. - Andelen som tar høyere utdanning blant unge med høyt utdannete foreldre er 40 prosent, mot 8 prosent for de som har foreldre med bare grunnskoleutdanning. Med økende alder øker alvoret. Hernes (1975) legger vekt på at skolen utgjør en av samfunnets viktigste sorteringsmekanismer, og at den bidrar til å vedlikeholde og reprodusere sosial ulikhet. Tilsvarende fant Bjørnson (1995) at sosial bakgrunn har store konsekvenser både for mestring i form av karakterer og for valg av utdanningsretning. Bakken har sett på ungdomsskoleelever og diskutert årsakene til at karakterer og tilpasning til skolen varierer i så stor grad mellom ulike sosiale lag og klasser. Han finner at den viktigste årsaken ligger i hjemmeforhold. Elever fra høyere sosiale lag «utstyres med faglig kunnskap» og «de får hjelp hjemmefra som gir direkte avkastning i skolen». Videre finner han en sekundær årsak i at «skolen på ulike måter diskriminerer eller forskjellsbehandler elever med mindre privilegert klassetilhørighet» (Bakken 2007: 59). Derimot finner han at motivasjon ikke er en viktig årsak til prestasjonsgapet mellom ulike sosiale lag. Videre finner han at sosial bakgrunn, målt gjennom foreldrenes utdanning, gir mindre utslag på karakterer og motivasjon på skoler som generelt oppnår gode resultater for elevene (Bakken 2009). Det er grunn til å mene at mye både av prestasjonsforskjeller og av frafallet i videregående skole, kan føres tilbake til prosesser og erfaringer i tidligere faser av livet. I en gjennomgang av kunnskapsstatus trekker Sabine Wollscheid (2010) følgende konklusjon: Ungdomsskoleelever 15

17 Grupper som generelt sett har høyere risiko for å ikke gjennomføre videregående opplæring, er elever med svake grunnskolekarakterer, elever med lavt utdannede foreldre, gutter, minoritetsspråklige elever med manglende norskkunnskap og yrkesfagelever med dårlige grunnferdigheter. (Wollscheid 2010, 7) Samtidig trekker Wollscheid den konklusjonen at liten motivasjon for læring i ungdomsskolen i stor grad påvirker om den enkelte gjennomfører videregående opplæring enten på yrkesfaglig eller allmennfaglig. Uavhengig av skoleprestasjoner har motivasjon i grunnskolen betydning for gjennomføring i videregående opplæring. 1.2 Problemstillinger og målsettinger Tre hovedspor Drøftingene i rapporten skal følge tre hovedspor. For det første er målet å gi en detaljert og deskriptiv beskrivelse av ungdomsskoleelevenes skolemotivasjon, deres holdninger og opplevelse av skole, skolegangen og framtidige utdanningsplaner. Som del av dette skal det gis indikatorer på elevenes vurdering av læringsmiljøet. Det handler om forhold som trivsel, kjedsomhet, mobbing på skolen og skolevegen og elevens vurdering av forholdet mellom teori og praksis i undervisningen. Læringsmiljøet blir også påvirka av ulike former for negativ eller destruktiv atferd fra enkeltelever, som bråk og uro i timen, skulking, mobbing av medelever og ulike former for konflikter med lærerne. Ut fra slike beskrivelser er det et mål å vise hvordan skolemotivasjon og ulike indikatorer på elevenes læringsmiljø henger sammen. Det endelige målet på i hvilken grad skolen lykkes eller mislykkes i sine læringsmål, er de karakterene elevene oppnår. En sentral problemstilling blir derfor hvordan disse ulike læringsfaktorene er relatert til skoleprestasjoner målt gjennom karakter. Det er sett på karakterer i matematikk, engelsk og norsk hovedmål skriftlig. For det andre, hvordan er skolemotivasjon, oppnådde karakterer og generell tilpasning til de kravene og forventningene skolen setter relatert til andre arenaer, forhold eller felt i de unges hverdag? Her er skilt ut tre slike felt: foreldrene, jamnaldermiljøet og ulike former for marginalisering eller problematferd. I drøftingen av foreldrenes betydning skal oppmerksomheten spesielt konsentreres om sosiale og kulturelle forskjeller mer spesifikt 16 NOVA Rapport 9/11

18 foreldrenes innsyn i de unges fritid, fattigdom, foreldrenes yrkestilknytning, deres utdanning og kulturelle kapital. Relatert til fritida og jamnaldermiljøet er det sett på hvem de unge er sammen med, ulike former for fritidsaktiviteter og om de er populære og har lett for å få venner. Temaet marginalisering og problematferd dekkes i denne sammenhengen av fenomener som depressive symptomer, atferdsvansker og utagerende atferd i form av kriminalitet, bruk av alkohol og illegale rusmidler. For det tredje skal det gis oversikter over tidstrender i skolemotivasjon, skoleinnsats og elevens opplevelse av læringsmiljøet over en 18-årsperiode fra 1992 via 2002 til Mer konkret skal dette handle om skulking og komme for seint til undervisningen, tid brukt på lekser, utdanningsvalg, skoletrivsel, atferdvansker i skolen, fokus og konsentrasjon i skoletimene og elevens vurdering av omfang av teori og praksis på skolen. For noen av disse dimensjonene finnes det data bare tilbake til En modell Til grunn for analyser, drøftinger og framstilling ligger en enkel modell eller idé om hvordan disse ulike variablene danner et større sammenhengende hele og relaterer seg til hverandre. Denne modellen har primært en strukturerende funksjon som et hjelpemiddel til å finne tråden i framstillingen: Skolehverdag Tilpasning og holdning til skole og utdanning Motivasjon mellomliggende variabel Resultater Karakterer Familieforhold - relasjoner og kommunikasjon Fritid, venner, jamnaldermiljø Frafall eller bortvalg Marginalisering, problemer og utagerende atferd Ungdomsskoleelever 17

19 Forutsetningen som legges til grunn i denne modellen, er at opplevelser i skolehverdagen, tilpasning og holdninger til skole og utdanning, bidrar til å øke eller redusere elevenes læringsmotivasjon og de ambisjonene elevene legger i skolearbeidet. Motivasjon påvirker igjen innsats og læring målt gjennom karakterer. Denne sammenhengen er godt dokumentert (Hattie 2009, Dale 2010). Analyser basert på elevundersøkelsen bekrefter også sterk sammenheng mellom motivasjon, innsats og læring (Topland og Skaalvik 2010). Samtidig er det en del andre forhold utafor skolen, som også kan tenkes å påvirke motivasjon. Det gjelder familieforhold, både i form av sosial bakgrunn, og som relasjoner og kommunikasjon mellom foreldre og barn, aktiviteter, opplevelser, verdier og holdninger knytta til fritid, venner og jamnaldermiljø og ulike former for problemer og marginalisert atferd. Imidlertid antyder modellen en kausalitet som ikke alltid vil være til stede. Det er i mange tilfeller slik at årsaksretningen kan gå begge veger. Karakterer kan for eksempel påvirke motivasjon, slik at de som oppnår gode karakterer er mer motivert til å bruke tid og energi på lekser. Dæhlen, Smette og Strandbu konkluderer i sin intervjuundersøkelse av 52 ungdomsskoleelever med at karakterer har en effekt på elevenes motivasjon og innsats i undervisningen. «De skoleflinke elevene forteller gjerne at karakterer bidrar til at de gjør lekser og forbereder seg til prøver» (Dæhlen mfl. 2011: 9). For svakere elever derimot finner de at samspillet mellom karakterer, motivasjon og innsats er mer tvetydig. Redselen eller frykten for å mislykkes kan tvert om føre til at en del elver unngår å lese lekser. Sjøl om de øver får de dårlige karakterer. Motivasjon er derfor også sterkt knytta til mestring. Elever som mestrer skolearbeidet føler seg trygge i klassen og er ikke redde for å dumme seg ut. Og motsatt: elever som er faglig svake forteller at de deltar mindre fordi de er redde for å avsløre at de ikke kan (Dæhlen mfl. 2011: 42). Tilsvarende er det lett å tenke at de som er høyt skolemotiverte også tolker opplevelser og erfaringer på skolen mer positivt, eller at unge som er høyt skolemotivert og har ambisjoner om en yrkeskarriere av den grunn avholder seg fra negative eller antisosiale handlinger. Det er også helt åpenbart at motivasjon som mellomliggende variabel, bare i noen grad forklarer spredning i karakterer. Mange sider ved bakgrunnsmiljøet vil direkte kunne 18 NOVA Rapport 9/11

20 påvirke eller samvariere med karakterer uten at motivasjon nødvendigvis framtrer som mellomliggende. En annen grunnleggende svakhet er at individuelle forskjeller i form av evner og anlegg, som både kan påvirke motivasjon, innsats og karakternivå, ikke fanges inn. Dette er en svakhet som generelt gjelder for alle slike modeller. Modellen indikerer videre at skolemotivasjon har to mulige effekter. For det første øker høy skolemotivasjon både arbeidslysten og interesse for fagene, slik at høy motivasjon bidrar til bedre karakterer. For det andre, og minst like viktig, kan skolemotivasjon påvirke frafallet eller «bortvalget» av høyere utdanning (Markussen mfl. 2007). Mens begrepet frafall peker mot en passiv hendelse, en skjebne, eller en prosess, styrt av sosiale krefter utafor individets kontroll, understreker termen «bortvalg» at individet har et valg. Individet kunne valgt annerledes og i stedet benytta seg av retten til videregående opplæring. Sammenhengen kan være slik at avhengig av motivasjon faller elever med likt karakternivå og ellers like forutsetninger, i ulik grad ut av skolen eller de velger bort skolen i ulik grad. Datasettet gir ikke muligheter til verifisere eller falsifisere en slik sammenheng. Påstanden blir i denne sammenhengen stående som et postulat. Ikke desto mindre ligger det også her gode grunner til å diskutere hva som hemmer eller fremmer elevenes skolemotivasjon. 1.3 Datamaterialet Beskrivelsen baserer seg på Ung i Norge undersøkelsen Den inneholder et stort, nasjonalt representativt og skolebasert utvalg av elever fra ungdomsskole og videregående skole. Undersøkelsen omfatter elever fra 7ende til 10. trinn, samt Vg1 og Vg2 og dekker med dette aldersspennet 12 til 17 år. I denne sammenhengen er det de tre trinna på ungdomsskolen som legges til grunn. Innsamling av data til Ung i Norge 2010 fulgte malen til de tidligere Ung i Norge undersøkelsene (Rossow og Bø (2003). De samme skolene som hadde deltatt i 2002 fikk også forespørsel om å delta i I 2002 deltok 47 ungdomsskoler. Av disse var det 40 som sa seg villige til å delta også i Ungdomsskolene blei stratifisert etter 5 regioner og antall elever på skolen slik at alle elever hadde lik sjanse til å delta. Fem nye skoler ble rekrut- Ungdomsskoleelever 19

Ung i Norge 2011. Skuleleiarkonferansen 2011 29. september 2011. Anders Bakken, NOVA

Ung i Norge 2011. Skuleleiarkonferansen 2011 29. september 2011. Anders Bakken, NOVA Ung i Norge 2011 Skuleleiarkonferansen 2011 29. september 2011 Anders Bakken, NOVA Bekymringer om ungdommen Frafall i skolen Kriminalitet og mobbing Rus Seksualitet og kropp Ungdomsopprør Nye medier Psykiske

Detaljer

Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid

Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid Fellesmøte i rammeplanutvalgene for LU 8-13 19. oktober 2011 Anders Bakken, NOVA Sammenheng mellom skoleprestasjoner 7. og 10. trinn Grunnskolepoeng etter

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Vestfold var første fylke med egen Ungdata- rapport på fylkesnivå Vestfold fylkeskommune var pådriver for å gjennomføre undersøkelsen, og ansvarlig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring?

Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring? Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring? Hva kan vi i så fall gjøre med det? Fagsamling for PPT, OT, spesialpedagogiske rådgivere og NAV Jægtvolden

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Skole og framtid U-skole Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 4 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3

Detaljer

Om ungdommen «nå til dags» - og unge i Buskerud. Hanne C. Hougen, NOVA, HIOA

Om ungdommen «nå til dags» - og unge i Buskerud. Hanne C. Hougen, NOVA, HIOA Om ungdommen «nå til dags» - og unge i Buskerud Hanne C. Hougen, NOVA, HIOA Helheten i ungdoms liv Familie NÆRE RELASJONER Familie Vennenettverk Lokalmiljø SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og lekser Skulking

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at:

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at: Kunnskapsminister Kristin Halvorsens tale ved PALSkonferansen i regi av Atferdssenteret, Oslo 16. september 2010. PALS: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling skolen Skoleelever utgjør bare

Detaljer

Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole?

Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole? Per Egil Mjaavatn Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU: Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole? Et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU 1

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2016 - oppfølging Melding Arkivsak-dok. 17/122-1 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist Ung i Bærum veien videre! Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist 10.3.16 Ungdata-undersøkelsene i Asker og Bærum 2014 Mange kommuner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 197 Svarprosent: 79 Presentasjon 26.mai 2016 Kommunestyret HVA ER UNGDATA? Fellesprosjekt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Notat

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Pengespill og dataspill Endringer over to år blant ungdommer i Norge

Pengespill og dataspill Endringer over to år blant ungdommer i Norge Pengespill og dataspill Endringer over to år blant ungdommer i Norge GEIR SCOTT BRUNBORG, MARIANNE BANG HANSEN & LARS ROAR FRØYLAND RAPPORT NR 2/13 NOVA NORSK INSTITUTT FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFERD

Detaljer

Skole og framtid VGS. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden

Skole og framtid VGS. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Skole og framtid VGS Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall:

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen Robust oppvekst i helsefremmende kommuner Ole Trygve Stigen Hva er robust oppvekst? Hva gjør en helsefremmende kommune? 2 Faktorer som har betydning for oppvekst - eksempler Familiesituasjon (stabilitet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten?

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten? Ungdataundersøkelsen - Verdal Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) 496 Hva er svarprosenten? 91 % Hvem står bak Ungdata? Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Samfunnsforskning Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Analyse av Elevundersøkelsen våren 2015 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent: 82% Skole

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen Thomas Nordahl 24.08.11 Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

En verdig skolehverdag for emosjonelt sårbare elever. Krever det spesielle tilpasninger av læringsmiljøet? Edvin Bru Senter for atferdsforskning

En verdig skolehverdag for emosjonelt sårbare elever. Krever det spesielle tilpasninger av læringsmiljøet? Edvin Bru Senter for atferdsforskning En verdig skolehverdag for emosjonelt sårbare elever. Krever det spesielle tilpasninger av læringsmiljøet? Edvin Bru Senter for atferdsforskning Finnes det emosjonelt sårbare barn og unge? Det biologiske

Detaljer

Ungdata i Nord-Troms

Ungdata i Nord-Troms Ungdata i Nord-Troms Deltakelse og svarprosent i Nord-Troms Svarprosent Skjervøy (88 elever) Nordreisa (121 elever) Kvænangen (34 elever) Storfjord (65 elever) Lyngen (108 elever) 91 90 85 84 81 Kåfjord

Detaljer

Figurene under viser sammenheng mellom skolemotivasjon og familieøkonomi.

Figurene under viser sammenheng mellom skolemotivasjon og familieøkonomi. Ungdataresultater Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført på ungdomstrinnet høsten 213 gir et bilde av sosial ulikhet. Resultatene under ses opp mot familieøkonomi. Vi ser at familieøkonomi har betydning

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Læring, undervisning og relasjoner. Thomas Nordahl

Læring, undervisning og relasjoner. Thomas Nordahl Læring, undervisning og relasjoner 29.01.11 Utfordringer i skolen Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen i skolen. Gjennomstrømning i ungdomsutdannelsene

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. 21.11.16 Innhold Utdanningens betydning i dagens samfunn Foreldre og samarbeid med skolen Foreldres rolle i læringsarbeidet

Detaljer