INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Kartlegging og vurdering Bakgrunn Kjennetegn ved undervisningen Hvorvidt organiseringen varierer fra skole til skole Konsekvenser for den ordinære undervisningen Kriterier for utvelgelse av lærere Hvordan tilbudet oppfattes Samarbeidet med videregående skole Eventuelle forbedringer Vurderinger Hvilke effekter har Ny GIV? Vedlegg Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

4 SAMMENDRAG Hovedbudskap På skolene i Stavanger oppleves Ny GIV som et positivt tiltak, som skaper entusiasme, motivasjon og trivsel blant elever, foresatte og lærere. Så langt er det imidlertid ikke mulig å dokumentere at tiltaket har ført til redusert frafall i videregående skole. Bakgrunn for intensivundervisning Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det kun 70 prosent som fullfører 1. For å bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet iverksatt prosjektet Ny GIV, som blant annet består av Overgangsprosjektet. Gjennom dette prosjektet gis elever tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring siste semester på ungdomsskolen. Gode grunnleggende ferdigheter skal øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Tilbudet er avgrenset til de ti prosent svakest presterende elevene halvveis på 10. trinn, og elevene plukkes ut på bakgrunn av karakterer. Målet med Ny GIV-prosjektet på landsbasis er å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til 75 prosent innen Nås dette målet, vil det innebære en samfunnsmessig gevinst på nærmere 5,4 milliarder kroner pr årskull (Kilde: Senter for økonomisk forskning, rapport nr 08/09; Kostnader av frafall i videregående opplæring). Kjennetegn ved undervisningen Tilbudet om intensivundervisning handler om mer enn forbedring av karakterer. Elevene skal ikke bare få gode grunnleggende ferdigheter, men også redskaper for læring, opplevelser av mestring og bedre selvfølelse, noe som i neste omgang kan bidra til å øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Et eget opplæringstilbud til lærerne som skal undervise elevene er etablert. Undervisningen som gis elevene legges opp på en annen måte enn den ordinære. Undervisningen skal være tilpasset elevenes faglige nivå, og lærerne benytter ny undervisningsmetodikk, som blant annet innebærer bruk av spill og konkretiseringsmateriell. Negative mønstre og oppfatninger hos den enkelte elev skal endres. Organisering på den enkelte skole Samtlige skoler har trukket elevene ut i egne grupper for gjennomføring av intensivopplæring, og alle skolene har inngått forpliktende samtykkeerklæringer. Lærerne forteller at de har brukt mye tid på å forklare elever og foreldre hva tilbudet innebærer, og 1 Nasjonale tall for elevene som startet videregående opplæring i 2005 (2005-kullet). 2 Fullført og bestått i løpet av fem år (2010-kullet). Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

5 lærerne har i sin presentasjon fremhevet undervisningstilbudets mulighet for tett oppfølging. Samtlige skoler oppgir at antallet timer har vært i tråd med rundskrivet fra skolesjefen i Stavanger kommune. Flere skoler har prøvd å legge intensivundervisningen utenfor ordinær skoletid, men dårlig oppmøte har tvunget skolene til å legge undervisningen innenfor den ordinære skoletiden. Alle skolene forsøker å spre hvilke timer elevene går glipp av, for å unngå at elevene blir rammet uforholdsmessig i ett eller flere fag. Samtlige skoler har fulgt skolesjefens henstilling om maksimalt 12 elever i hver gruppe. Ved St Svithun har man riktignok slått to grupper i sammen, med to lærere på 20 elever i begge fag, men både elever og lærere ved skolen har opplevd dette grepet som vellykket. Etter vår vurdering fremstår skolene som svært enhetlige i måten de har valgt å løse denne oppgaven. En ulempe med dette kan være at man ikke får testet ut ulike tilnærmingsmåter. Kostnader Ny GIV-opplæringen koster i utgangspunktet hver skole i overkant av kroner hvert år. På kommunenivå er det utgifter til nettverksmøter, skolering, videreføring av kompetanseutvikling og forkurs til videregående skole. Endret tilrettelegging av ordinær undervisning? Flere Ny GIV-skolerte lærere oppgir at de har gitt opplæring i fellessamlinger for de andre lærerne på skolen. Samtidig forteller lærerne at den viktigste kunnskapsspredningen foregår i lærerteamene og ved uformelt samarbeid lærerne imellom. Skoler som Gautesete og Tastaveden, har sendt flere lærere på skoleringskurs enn hva som kreves til intensivundervisningen. Ved Tastaveden har omlag halvparten av lærerne deltatt. Samtidig melder flere lærere ved andre skoler at de ikke har fått god nok anledning til å spre sine erfaringer og kompetanse til resten av lærerkollegiet. Etter vår vurdering bør det settes i verk tiltak ved den enkelte skole for å bedre på dette. Samtlige skoler melder om at Overgangsprosjektet ikke har ført til færre ressurser til den ordinære undervisningen. Utvelgelse av lærere Samtlige rektorer og avdelingsledere melder at de har lagt vekt på følgende kriterier i utvelgelsen: Motivasjon Personlig egnethet Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

6 Fagkrets (norsk eller matematikk i fagkretsen) Muligheter med hensyn til timeantall Imidlertid åpner flere skoleledere for at en lærer uten norsk eller matematikk i fagkretsen kan undervise intensivelevene. Etter vår vurdering fremstår skolene likevel som veldig samstemte på dette punktet, og det er ser ut til at skolene legger vekt på å få med lærere med ekstra gode forutsetninger for oppgaven. Hvordan tilbudet oppfattes Både lærere, elever og foresatte sier seg fornøyde med intensivopplæringen. Elevenes trivsel med tiltaket viser igjen i Stavanger kommunes lave tall på hvor mange intensivelever som har sluttet i løpet av skoleåret. I etterkant av intensivopplæringen i 2011 og 2012 gjennomførte Stavanger kommune en nettbasert elevundersøkelse. Det overordnede inntrykket er at elevene er svært fornøyde, både med tilbudet som sådan og elevenes utbytte av undervisningen. Samarbeidet med videregående skole Rektorene melder om at de gjerne skulle visst mer om hvordan intensivelevene blir fulgt opp på videregående. Siden undervisningen på videregående følger læreplanen, er det faglige innholdet i intensivopplæringen gitt. Det er dermed ikke innholdet som er utfordringen, men om de videregående skolene klarer å videreføre metodene som er brukt i intensivopplæringen. Flere arenaer med representanter fra fylkeskommunen og kommunen er etablert. Samtidig melder flere grunnskolelærere at de gjerne skulle visst mer om hvordan elevene blir fulgt opp på videregående, og om de kunne gjort noe annerledes i sin intensivundervisning, for å sikre elevene et sammenhengende opplæringsløp. Etter vår vurdering bør tiltak for å sikre en bedre informasjonsutveksling vurderes. Forslag til forbedringer Skoleledelse og lærere kommer med flere forslag til forbedringer: Lærerne ønsker mer faglig påfyll Spredning blant lærerkollegier: Lærerne ønsker mer tid til å dele med andre hva de har lært. For kort tid: Intensivundervisningen bør starte fra begynnelsen av åttende klasse, eller enda tidligere. Ønske om mer ressurser: Elevene kan for eksempel få utdelt en lettlest bok til odel og eie, fremfor en bunke kopierte ark... Flere lærere bør skoleres: Dette vil skape et større fagmiljø, og flere lærere vil trolig benytte metodikken på et tidlig tidspunkt. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

7 Informasjon om hvordan elevene blir fulgt opp på videregående: Lærerne på ungdomstrinnet ønsker å vite hva de kunne gjort bedre og hva de videregående skolene forventer. Hvilke effekter har Ny GIV? Til tross for at prosjektet har blitt godt mottatt både blant elever, lærere og foresatte, er det vanskelig å dokumentere effekter hvis en kun ser på karakterutvikling og gjennomføring. Resultatene fra Statistisk sentralbyrå sin først delrapport viser den samme tendensen på nasjonalt nivå. I rapporten skriver SSB at intensivopplæringen ikke har hatt noen direkte effekt på elevenes resultatmål (dvs. gjennomstrømning i videregående opplæring (fullføring av Vg1 og overgang til Vg2 på normert tid), skoleprestasjoner i grunnog videregående skole, samt motivasjon) 3. Intensivopplæringen har fått en overveiende positiv mottakelse, både hos elever, foresatte og lærere. De involverte peker på at tiltaket har ført til: - Økt trivsel, økt motivasjon, større engasjement hos både elever og lærere. - Nye interessante pedagogiske grep. - Klarere målsettinger for undervisningen Alle disse forholdene skulle tilsi at tiltaket gir gode effekter, men på dette området er det vanskelig å måle og dokumentere ønskede effekter. Det blir spesielt vanskelig når man skal gi seg inn på årsaksforklaringer, fordi elevenes prestasjoner også er avhengig av andre forhold enn selve undervisningen. Våren 2015 har det første Ny-GIV kullet hatt fem år til rådighet på videregående skole. På dette tidspunktet vil man kunne si mer om hvorvidt målsettingen om økt gjennomføringsgrad (fra 70 til 75 %), er nådd. Samtidig vil det bli utfordrende å vurdere hva som er de sannsynlige årsakene til en eventuell endring. Tall revisjonen har hentet inn fra Rogaland fylkeskommunes register, viser at blant Ny GIV elevene som fulgte intensivundervisningen våren 2011 (2011-kullet), var det 117 elever som begynte på Vg1. Så langt har 43 av disse elevene (37 prosent), normal progresjon. Revisjonens anbefalinger: Vi anbefaler kommunen å arbeide videre med analyse og dokumentasjon av Ny GIV, for å sikre at innsatsen settes inn der den gir best effekt, spesielt nå som ordningen er blitt permanent. 3 For mer informasjon om resultatene i SSB sin første delrapport, se vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

8 Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å sikre spredning av erfaringer og kompetanse i tilknytning til Ny GIV på den enkelte skole. Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å øke samarbeidet mellom skoleslagene med hensyn til valg av fag- og læringsstrategier. Vi anbefaler kommunen å videreføre tilbudet om intensivundervisning til elever med svake karakterprestasjoner. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

9 RÅDMANNENS KOMMENTAR Kommentar fra rådmannen datert : Rogaland Revisjon IKS har foretatt en omfattende gjennomgang av Intensivopplæring i regi av Ny GIV. Rapporten er grundig og belyser viktige spørsmål i Ny GIV-Overgangsprosjektet. Å styrke elevenes motivering for å gjennomføre og bestå videregående opplæring er overordnede mål for Ny GIV. Rådmannen sier seg enig i at det så langt er vanskelig å dokumentere effekter av tiltaket hvis en kun ser på karakterutvikling. Rådmannen er glad for at revisjonsrapporten understreker at intensivopplæringen får en overveiende positiv mottakelse både hos elever, foreldre og lærere. Dette er et viktig utgangspunkt for å sikre motivering for videre opplæring. Videre er det positivt at 37 % av Ny GIV elevene fra 2011-kullet ligger an til å gjennomføre på normert tid. Denne prosentandelen er høyere enn for elever med tilsvarende karakterutgangspunkt som ikke har deltatt i Ny GIV. Rådmannen merker seg revisjonens anbefalinger og støtter disse: Å arbeide videre med analyse og dokumentasjon av Ny GIV for å sikre at innsatsen settes inn der den gir best effekter. Å vurdere tiltak som kan sikre spredning av erfaringer og kompetanse knyttet til Ny GIV på den enkelte skole. Å vurdere tiltak for å øke samarbeidet mellom skoleslagene med hensyn til valg av fag- og læringsstrategier. Å videreføre tilbudet om intensivundervisning til elever med svake karakterprestasjoner. Fra januar 2014 går Ny GIV fra prosjektorganisering over til skolens ordinære drift. Tilbud om intensivopplæring vil fortsatt bli gitt de svakest presterende elevene på 10. trinn. Etter rådmannens syn er det nødvendig med slik spesifikk oppmerksomhet for å ivareta elevene med de faglig sett svakeste forutsetningene, slik at alle elever som er i stand til det, kan gjennomføre og bestå videregående opplæring. Rådmannen finner rapporten interessant og vil følge utviklingen videre. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

10 RAPPORTEN Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

11 Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på tilbudet om intensivopplæring på 10. trinn, og hvordan tilbudet blir oppfattet blant lærere, elever og foresatte. Mandatet for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hva kjennetegner undervisningen som gis i forbindelse med Overgangsprosjektet kontra ordinær undervisning? Varierer organiseringen fra skole til skole? Har Overgangsprosjektet endret tilretteleggingen av den ordinære undervisningen? Har prosjektet ført til færre ressurser til den ordinære undervisningen? Hvilke kriterier er lagt til grunn for utvelgelse av lærere til prosjektet? Hvordan oppfattes tilbudet blant elevene, lærere og foresatte? Hvordan oppleves samarbeidet med de videregående skolene? Hva kan forbedres? Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier: Opplæringslovens 1-3 om tilpasset opplæring Stavanger kommunes Kvalitetsplan for skole God, bedre, best! Kommunale vedtak, retningslinjer, kvalitetssystem o.l. Sammenligninger innad i kommunen Foruten fagpersonell i administrasjonen i Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Statistisk sentralbyrå, har revisjonen intervjuet skoleledelse og lærere ved følgende skoler: St Svithun, Austbø, Tastaveden, Smiodden, Kannik, Gautesete og Ullandhaug. Dette er de skolene som har hatt flest intensivelever siste tre år. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

12 Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

13 Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det kun 70 prosent som fullfører (i henhold til nasjonale tall for elevene som startet videregående opplæring i 2005). For å bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet iverksatt prosjektet Ny GIV, som består av tre delprosjekter: Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen. Oppfølgingsprosjektet bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Overgangsprosjektet systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. Det er først og fremst dette siste prosjektet vi har sett nærmere på i denne forvaltningsrevisjonen. Gjennom Overgangsprosjektet gis utvalgte elever tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring siste semester på ungdomsskolen. Gode grunnleggende ferdigheter skal øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Tilbudet er avgrenset til de ti prosent svakest presterende elevene halvveis på 10. trinn, og elevene plukkes ut på bakgrunn av karakterer. Deltakerne får også en egen oppfølging når de starter i videregående skole. Overgangsprosjektet baserer seg på innsikt om betydningen av tidlig innsats, som innebærer at arbeidet med frafall bør starte før elevene begynner på videregående skole. Denne innsikten gjenspeiler seg også i andre utdanningspolitiske tiltak som økning i timetallet i kjernefagene i grunnskolen, oppfølging av kartleggingsprøver, veilederkorps, vurdering for læring etc. I 2011 var Stavanger kommune eneste kommune i Rogaland som deltok i Overgangsprosjektet. De andre kommunene har kommet til etter hvert og fra 2013 omfatter satsingen alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet. Målet med Ny GIV-prosjektet på landsbasis er å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til 75 prosent innen Nås dette målet, vil det innebære en samfunnsmessig gevinst på nærmere 5,4 milliarder kroner pr årskull (Kilde: Senter for økonomisk forskning, rapport nr. 08/09; Kostnader av frafall i videregående opplæring). 4 Fullført og bestått i løpet av fem år (2010-kullet). Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

14 Ny GIV er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen. Andre viktige tiltak er arbeidet for å sikre læreplasser, etterutdanning i fag- og yrkesopplæring, og innføring av valgfag på ungdomstrinnet. Ny GIV-opplæringen koster i utgangspunktet hver skole i overkant av kr. Tre skoler har hatt så mange elever at de har hatt to opplæringsgrupper. Skolesjefen har tilført disse skolene ekstra midler slik at den økonomiske belastningen ikke blir høyere for disse enn for de andre skolene. For skolene har det også påløpt en del vikarutgifter i forbindelse med nettverkssamlinger og kurs for lærerne. Kommunen har for sin del hatt utgifter til nettverksmøter, skolering, videreføring av kompetanseutvikling og forkurs til videregående skole. Statlige midler, kompetansemidler og midler bevilget fra samhandlingsmidlene har vært tilstrekkelig til å dekke utgiftene kommunen har hatt så langt (Kilde: Saksfremlegg til Kommunalstyret for oppvekst Ny GIV Overgangsprosjektet - Statusrapport). Hva som er årsaken til at ulike elever ikke får tatt ut sitt potensiale på skolen vil variere; noen har lærevansker, sosiale vansker og/eller psykiske vansker eller det er andre forhold som gjør seg gjeldende. Ved uttaket til intensivopplæringen er det kun elevenes karakterer som er avgjørende, ikke grunnlaget for disse. I prosjektbeskrivelsen er målgruppen beskrevet som de 10 prosent svakest presterende elevene første semester på 10. trinn, men noen forbehold tas likevel: Kun elever som søkes inn i videregående skole på ordinære vilkår tilhører målgruppen. Elever med rett til spesialundervisning og nyankomne minoritetsspråklige elever skal kun inkluderes i målgruppen dersom de kan nyttiggjøre seg tiltaket 5. I tråd med nasjonale føringer blir elevene plukket ut på kommunenivå for å sikre likebehandling. Det fører til stor variasjon i antall elever fra skole til skole, og antallet har variert fra 1 til 26 elever. Samtidig må man være klar over at skolene har ulikt antall elever totalt sett og ulike levekårsforutsetninger. I tillegg vil tilfeldige variasjoner forekomme. Grensen for deltakelse i intensivundervisningen har i større kommuner vært ca. 2,8-2,9 i snittkarakter. I Stavanger kommune har deltakerne hatt følgende gjennomsnittskarakterer til jul, 10. trinn: 5 For mer informasjon, se rapportens vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

15 2011: 2, : 2, : 2,86 Vi ser at gjennomsnittskarakteren har steget noe, noe som har resultert i at det totale antallet er redusert 146 til 128. Stigende gjennomsnittskarakterer må ses på bakgrunn av at Stavanger kommune har strammet inn på hvem som får delta, (færre elever med enkeltvedtak), men den viktigste forklaringen er likevel naturlige svingninger. Tabell 1 Totalt antall elever i Stavanger kommune som har fått intensivundervisning i regi av Ny GIV siste tre år (Kilde: Stavanger kommune) Totalt 3 år St Svithun Austbø Tastaveden Smiodden Kannik Gautesete Ullandhaug Lunde Revheim Hinna Tastarustå Kristianslyst Teinå Buøy Gosen Kommentar: Variasjonen i det totale antallet fra år til år skyldes at undervisningen kom sent i gang første året og at kommunen har strammet inn på hvem som får tilbudet. I tillegg var det flere som takket nei i prosent av elevmassen i Stavanger kommune totalt sett, vil utgjøre om lag 130 elever. Skoler med mer markerte levekårsutfordringer har noe flere intensivelever enn andre skoler. Dersom målsettingen om økt gjennomføringen i videregående skole nås, vil dette kunne ha en positiv innvirkning på den enkelte elevs levekår. I neste omgang kan dette være med å utjevne forskjeller mellom levekårssonene i Stavanger. Kjønnsfordelingen viser at det blant intensivelevene i Stavanger er flest gutter (Kilde: Stavanger kommune): 2011: 60 prosent gutter og 40 prosent jenter 2012: 64 prosent gutter og 36 prosent jenter Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

16 2013: 65 prosent gutter og 35 prosent jenter Vi registrerer altså også her at det er markant forskjell på gutter og jenter. At jentene jevnt over gjør det bedre på skolen kommer også frem i Statistisk sentralbyrå sin årlige statistikk. Statistikken som er utarbeidet blant elevene som gikk ut av grunnskolen i 2013, viser at jentene fikk i gjennomsnitt 42,1 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 38,1. Tilbudet om intensivundervisning handler om mer enn forbedring av karakterer. Elevene skal få gode grunnleggende ferdigheter, redskaper for læring, opplevelser av mestring og bedre selvfølelse, noe som i neste omgang kan bidra til å øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Tilbudet innebærer tilpasset opplæring og ny undervisningsmetodikk, og styrking av elevenes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter står sentralt. Undervisningen skal videre legges opp på en annen måte enn den ordinære. Et eget opplæringstilbud til lærere som skal undervise intensivelevene er etablert. Skoleringen av lærerne er en viktig del av Overgangsprosjektet. Kursopplegget er utarbeidet av Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. I skoleringen får lærerne økt kunnskap om læringsmiljø, motivasjon, vurdering for læring og Ny GIV-metodikk. Stavanger kommune har arrangert lokale 3- dagers Ny GIV kurs, med tema som grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og «vurdering for læring». Alle skolene med ungdomstrinn har deltatt med 2 4 lærere på kurset. Lærerne sier seg svært fornøyde med kursene som er arrangert. En lærer fremhever at «når har jeg fått en del konkretiseringsmateriell i hendene. Jeg slipper å sitte hjemme og lage melkekartonger.. og jeg kan billedliggjøre abstrakte begreper. Dette er veldig positivt!» Mange av Ny GIV-elevene har manglende kunnskaper både med hensyn til grunnleggende ferdigheter og i enkeltfag. Mangler i basiskunnskapen medfører store utfordringer når eleven skal tilegne seg ny kunnskap. Elevene får undervisning i basiskunnskap og grunnleggende ferdigheter på deres nivå. En del av undervisningen innebærer å klargjøre begreper og ord, og elevene lærer hvordan de skal tilegne seg kunnskap (læringsstrategier). I undervisningen brukes gjerne felles samtale og refleksjon i gruppen. Lærerne bruker også mye tid på å endre etablerte mønstre og oppfatninger hos den enkelte elev. Lærerne forsøker å gi elevene: Opplevelser av mestring, for å styrke elevenes utholdenhet. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

17 Økt selvfølelse og bedre selvbilde. Redsel hos den enkelte elev for å mislykkes blir forsøkt dempet. Prøving og feiling er positivt! Dette er gjerne elever med et dårlig forhold til skole og lærere generelt. Flere lærere melder om at de bruker mye tid i starten på å endre elevenes holdninger. En lærer sier det slik: «Eleven må forstå at læreren ikke er der for å finne ut hva eleven kan, men hva læreren kan hjelpe dem med. Læreren er ingen kontrollør, men en hjelper». En annen lærer sier det slik: «Relasjonen til elevene er viktigere enn innholdet. Som lærer må du gi den enkelte elev tid og oppmerksomhet og ha tro på vedkommende. Dette er elever som har opplevd mange nederlag, og som har mye sperrer, deriblant sperrer mot skriftlige prøver. Elevene er gjerne styrt av selvoppfyllende profetier. De har bestemt seg for at de ikke får det til. Som lærer må jeg forsøke å oppmuntre dem. Vi forsøker å jobbe som et lag. Vi skal få til noe sammen. Det er om å gjøre å tenne en gnist hos den enkelte elev. Vi skal vise de andre elevene at vi kan noe. En positiv holdningsendring vil komme eleven til gode i andre timer også». Eksempel: Ved Austbø skole forsøker lærerne å få elevene til å luke vekk dårlige vaner, som å komme fem minutter for sent og ha med feil bøker. Gode vaner gjør det enklere å konsentrere seg om undervisningen. Eksempel: Ved Tastaveden skole tar lærerne utgangspunkt i fagstoff fra elevenes ordinære undervisning i deler av intensivundervisningen. Ny GIV-læreren har gjerne snakket med faglærer om hva som skal gjennomgås i den ordinære undervisningen. Intensivelevene får mulighet til å møte til den ordinære undervisningen med gode forkunnskaper om emnet, noe som øker motivasjonen Samtidig er innlæring av grunnleggende ferdigheter viktigst i intensivundervisningen. Intensivundervisningen er praktisk orientert, med bruk av spill og konkretiseringsmateriell. Eksempelvis bruker elevene spikerbrett med strikker som kan brukes til arealberegning, for å synliggjøre trekanter og geometriske figurer i regning. Eller de bruker kortstokker til å regne algebra og brøk. For flere eksempler på innholdet i intensivopplæringen, både i regning og i skrive- og leseopplæringen, se rapportens vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

18 I departementets oppdragsbeskrivelse poengteres det at det ikke er lagt særskilte statlige føringer på organiseringen eller innholdet i intensivopplæringen 6. Intensivopplæringen kan gis som forsterket opplæring innenfor ordinær klasse med ekstra lærerressurser eller i en gruppe. Felles for alle ungdomsskolene i Stavanger er at de har trukket elevene ut i egne grupper for gjennomføring av intensivopplæring. For elevene innebærer dette at de i større grad blir sett og hørt, og at de får undervisning tilpasset deres mestringsnivå. Tiltaket om intensivopplæring for en avgrenset gruppe elever kan ses på som et brudd på den etablerte normen om mest mulig integrering og tilpasset undervisning i sammenholdte klasser. Intensivundervisningen legger også opp til avvik fra opplæringsloven 8-2, ved at det gis anledning til å organisere undervisningen på bakgrunn av faglig nivå 7. Grundig timeplanlegging, gode romløsninger og en maksgrense på antall elever i hver gruppe blir nevnt av flere lærere som forutsetninger for at tiltaket skal fungere godt. I tråd med skolesjefens henstilling bør en gruppe med Ny GIV-elever ikke være særlig større en 12 elever. Dersom skolen har flere enn dette, bør en deling av gruppa vurderes. St Svithun skole har valgt å slå de to gruppene med intensivelever sammen, med til sammen 20 elever i hver gruppe, men med to lærere til hver av gruppene. Dette er blitt gjort i begge fag. Lærerne forteller at både elever og lærere opplevde at dette fungerte bra. For å avklare forventninger, krav og forpliktelser mellom skole, foresatte og elever, har skolesjefen bedt ungdomsskolene å inngå en formell avtale med involverte parter i forkant av oppstart. Avtalen omfatter både lærer, elev og foresatte. Alle parter må skrive under, både elev, lærer og foresatte, noe som gjør tiltaket mer forpliktende. Selve avtalen/samtykkeerklæringen er en felles mal utarbeidet av Stavanger kommune, som inneholder informasjon om pedagogisk opplegg og antall timer. Samtlige skoler forteller at slike avtaler er blitt inngått. Lærerne har brukt mye tid på å forklare både elever og foresatte hva tilbudet innebærer, herunder konsekvenser for ordinær undervisning. Lærerne har i sin fremstilling lagt vekt på at tilbudet innebærer en unik mulighet for tett oppfølging. Skolene har også benyttet foreldremøter til å gi informasjon om tiltaket. At tilbudet er frivillig, er også et viktig poeng, for å unngå stigmatisering. 6 I departementets brev til kommunene, datert For mer informasjon, se vedlegg Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

19 I tråd med departementets oppdragsbeskrivelse har skolesjefen i Stavanger bedt skolene gjennomføre intensivopplæringen med minimum 8 timer per uke, i minimum 8 uker, jf. rundskriv til skolene av Totalt i året blir dette 76 timer, fordelt på 38 timer lesing/skriving og 38 timer regning. I tillegg har skolene fått beskjed om å tilby elevene 1-2 undervisningstimer per uke de siste ukene før eksamen. Samtlige skoler oppgir at antallet timer har vært i tråd med skolesjefens rundskriv. Alle skolene har erfart utfordringer med plasseringen av intensivopplæringen på timeplanen. Flere skoler har prøvd å legge intensivundervisningen utenfor ordinær skoletid, men skolen har gått bort fra dette da fraværsprosenten ble for høy. Det er dermed i praksis umulig å unngå at elevene mister ordinær undervisning. Åtte timer i uken utgjør omlag en tredjedel av det totale timeantallet på 30 timer i uken. For den enkelte faglærer som skal sette karakter, vil stort fravær gi redusert vurderingsgrunnlag. Av denne grunn har skolene forsøkt å parallellegge intensivundervisningen i større eller mindre grad. Eksempelvis vil Kannik skole inneværende skoleår legge deler av intensivopplæringen i regning til samme tidspunkt som den ordinære matematikkundervisningen. For de fleste skolene vil imidlertid en parallellegging være svært vanskelig å få til. Lærerne ved Kannik og ved de andre skolene fremhever for øvrig at parallellegging ikke alltid er den beste løsningen. Ved parallellegging vil eleven miste timer med ordinær undervisning, noe som er betenkelig, all den tid intensivundervisningen ikke følger læreplanen. Alle skolene melder om at de forsøker å spre hvilke timer elevene går glipp av, slik at de ikke blir rammet uforholdsmessig i ett fag. Ved Austbø skole blir gjerne spesialtimer og styrkingstimer brukt til Ny GIV-undervisning. Samtidig argumenterer Ny GIV-lærerne for at undervisningen bør samles i størst mulig grad, og at enkelttimer ofte gir for lite tid. Det varierer forøvrig om undervisningen gis i enkelttimer eller dobbelttimer. Kannik har fra skoleåret 2012/13 lagt inn doble økter med matematikk for klasser og elever, noe som vil gjøre det enklere å kunne få til parallellegging. Det er faglærer sitt ansvar å sette karakterer, selv om det dreier seg om en Ny GIVelever. Elevene skal ha vurdering på samme måte, de skal heller ikke ha unntak fra læreplanen, og elevene skal delta på de ordinære prøvene. Av denne grunn melder alle skolene at de forsøker å få til en viss kobling mellom innholdet i intensivundervisningen og i den ordinære undervisningen. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

20 Skoleledelsen ved Austbø skole legger vekt på at faglærerne på et tidlig tidspunkt skal få vite hvilke elever som vil bli tatt ut av den ordinære undervisningen. I tillegg har Ny GIV-lærerne ved Austbø skole har et tett samarbeid med faglærer for å kunne gi faglærer et vurderingsgrunnlag. Eksempelvis jobber gjerne elevene med en muntlig fremføring i intensivundervisningen som de senere skal holde for den ordinære klassen, eller kun for faglæreren. Ved St Svithun sier lærerne seg fornøyde med hvordan skoleledelsen har støttet dem i arbeidet. Lærerne har fått gehør for sine ønsker både når det gjelder: Valg av tidspunkt på dagen, Hvorvidt man skal ha dobbelttimer eller enkelttimer, Hvorvidt man skal ha to grupper eller én gruppe med to lærere og Valg av rom Vurdering: Samtlige ungdomsskoler har trukket elevene ut i egne grupper for gjennomføring av intensivopplæring, og alle skolene har inngått forpliktende samtykkeerklæringer, som involverer både elev, lærer og foresatte. Lærerne forteller at de har brukt mye tid på å forklare foreldre og elever hva tilbudet innebærer, og lærerne har i sin presentasjon fremhevet muligheten tilbudet gir til tett oppfølging Samtlige skoler oppgir at antallet timer har vært i tråd med rundskrivet fra skolesjefen i kommunen. Flere skoler har prøvd å legge intensivundervisningen utenom ordinær skoletid, men grunnet dårlig oppmøte har skolene endret på dette. Alle skolene melder at de forsøker å spre hvilke timer elevene går glipp av, for å unngå at elevene blir rammet uforholdsmessig i ett fag. Ved St Svithun er to grupper med intensivelever blitt slått sammen, med to lærere og 20 elever i én og samme gruppe. Dette er gjort i begge fag. Både elever og lærere opplevde at dette grepet som vellykket. Etter vår vurdering fremstår skolene som svært enhetlige i måten de har valgt å løse oppgaven. Alle skolene har fulgt skolesjefens henstillinger. Kommunen har hatt et klart ønske om å samordne organiseringen i tråd med departementets ønsker, og har lykkes med dette. Samtidig har dette ikke gitt rom for å prøve ut ulike organisasjonsformer. Lærerne som har gjennomført skoleringen i regi av Ny GIV, uttrykker begeistring for metodene de har lært seg, og forteller med iver hvordan metodene blir brukt, også i den ordinære undervisningen. Utfordringen slik de ser det, er å få resten av kollegiet til å ta i bruk de nye metodene. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet...

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet... Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Sammendrag... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultater... 4 Overgang til videregående skole... 4 Elever og undervisningspersonale... 5 Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer