INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Kartlegging og vurdering Bakgrunn Kjennetegn ved undervisningen Hvorvidt organiseringen varierer fra skole til skole Konsekvenser for den ordinære undervisningen Kriterier for utvelgelse av lærere Hvordan tilbudet oppfattes Samarbeidet med videregående skole Eventuelle forbedringer Vurderinger Hvilke effekter har Ny GIV? Vedlegg Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

4 SAMMENDRAG Hovedbudskap På skolene i Stavanger oppleves Ny GIV som et positivt tiltak, som skaper entusiasme, motivasjon og trivsel blant elever, foresatte og lærere. Så langt er det imidlertid ikke mulig å dokumentere at tiltaket har ført til redusert frafall i videregående skole. Bakgrunn for intensivundervisning Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det kun 70 prosent som fullfører 1. For å bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet iverksatt prosjektet Ny GIV, som blant annet består av Overgangsprosjektet. Gjennom dette prosjektet gis elever tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring siste semester på ungdomsskolen. Gode grunnleggende ferdigheter skal øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Tilbudet er avgrenset til de ti prosent svakest presterende elevene halvveis på 10. trinn, og elevene plukkes ut på bakgrunn av karakterer. Målet med Ny GIV-prosjektet på landsbasis er å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til 75 prosent innen Nås dette målet, vil det innebære en samfunnsmessig gevinst på nærmere 5,4 milliarder kroner pr årskull (Kilde: Senter for økonomisk forskning, rapport nr 08/09; Kostnader av frafall i videregående opplæring). Kjennetegn ved undervisningen Tilbudet om intensivundervisning handler om mer enn forbedring av karakterer. Elevene skal ikke bare få gode grunnleggende ferdigheter, men også redskaper for læring, opplevelser av mestring og bedre selvfølelse, noe som i neste omgang kan bidra til å øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Et eget opplæringstilbud til lærerne som skal undervise elevene er etablert. Undervisningen som gis elevene legges opp på en annen måte enn den ordinære. Undervisningen skal være tilpasset elevenes faglige nivå, og lærerne benytter ny undervisningsmetodikk, som blant annet innebærer bruk av spill og konkretiseringsmateriell. Negative mønstre og oppfatninger hos den enkelte elev skal endres. Organisering på den enkelte skole Samtlige skoler har trukket elevene ut i egne grupper for gjennomføring av intensivopplæring, og alle skolene har inngått forpliktende samtykkeerklæringer. Lærerne forteller at de har brukt mye tid på å forklare elever og foreldre hva tilbudet innebærer, og 1 Nasjonale tall for elevene som startet videregående opplæring i 2005 (2005-kullet). 2 Fullført og bestått i løpet av fem år (2010-kullet). Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

5 lærerne har i sin presentasjon fremhevet undervisningstilbudets mulighet for tett oppfølging. Samtlige skoler oppgir at antallet timer har vært i tråd med rundskrivet fra skolesjefen i Stavanger kommune. Flere skoler har prøvd å legge intensivundervisningen utenfor ordinær skoletid, men dårlig oppmøte har tvunget skolene til å legge undervisningen innenfor den ordinære skoletiden. Alle skolene forsøker å spre hvilke timer elevene går glipp av, for å unngå at elevene blir rammet uforholdsmessig i ett eller flere fag. Samtlige skoler har fulgt skolesjefens henstilling om maksimalt 12 elever i hver gruppe. Ved St Svithun har man riktignok slått to grupper i sammen, med to lærere på 20 elever i begge fag, men både elever og lærere ved skolen har opplevd dette grepet som vellykket. Etter vår vurdering fremstår skolene som svært enhetlige i måten de har valgt å løse denne oppgaven. En ulempe med dette kan være at man ikke får testet ut ulike tilnærmingsmåter. Kostnader Ny GIV-opplæringen koster i utgangspunktet hver skole i overkant av kroner hvert år. På kommunenivå er det utgifter til nettverksmøter, skolering, videreføring av kompetanseutvikling og forkurs til videregående skole. Endret tilrettelegging av ordinær undervisning? Flere Ny GIV-skolerte lærere oppgir at de har gitt opplæring i fellessamlinger for de andre lærerne på skolen. Samtidig forteller lærerne at den viktigste kunnskapsspredningen foregår i lærerteamene og ved uformelt samarbeid lærerne imellom. Skoler som Gautesete og Tastaveden, har sendt flere lærere på skoleringskurs enn hva som kreves til intensivundervisningen. Ved Tastaveden har omlag halvparten av lærerne deltatt. Samtidig melder flere lærere ved andre skoler at de ikke har fått god nok anledning til å spre sine erfaringer og kompetanse til resten av lærerkollegiet. Etter vår vurdering bør det settes i verk tiltak ved den enkelte skole for å bedre på dette. Samtlige skoler melder om at Overgangsprosjektet ikke har ført til færre ressurser til den ordinære undervisningen. Utvelgelse av lærere Samtlige rektorer og avdelingsledere melder at de har lagt vekt på følgende kriterier i utvelgelsen: Motivasjon Personlig egnethet Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

6 Fagkrets (norsk eller matematikk i fagkretsen) Muligheter med hensyn til timeantall Imidlertid åpner flere skoleledere for at en lærer uten norsk eller matematikk i fagkretsen kan undervise intensivelevene. Etter vår vurdering fremstår skolene likevel som veldig samstemte på dette punktet, og det er ser ut til at skolene legger vekt på å få med lærere med ekstra gode forutsetninger for oppgaven. Hvordan tilbudet oppfattes Både lærere, elever og foresatte sier seg fornøyde med intensivopplæringen. Elevenes trivsel med tiltaket viser igjen i Stavanger kommunes lave tall på hvor mange intensivelever som har sluttet i løpet av skoleåret. I etterkant av intensivopplæringen i 2011 og 2012 gjennomførte Stavanger kommune en nettbasert elevundersøkelse. Det overordnede inntrykket er at elevene er svært fornøyde, både med tilbudet som sådan og elevenes utbytte av undervisningen. Samarbeidet med videregående skole Rektorene melder om at de gjerne skulle visst mer om hvordan intensivelevene blir fulgt opp på videregående. Siden undervisningen på videregående følger læreplanen, er det faglige innholdet i intensivopplæringen gitt. Det er dermed ikke innholdet som er utfordringen, men om de videregående skolene klarer å videreføre metodene som er brukt i intensivopplæringen. Flere arenaer med representanter fra fylkeskommunen og kommunen er etablert. Samtidig melder flere grunnskolelærere at de gjerne skulle visst mer om hvordan elevene blir fulgt opp på videregående, og om de kunne gjort noe annerledes i sin intensivundervisning, for å sikre elevene et sammenhengende opplæringsløp. Etter vår vurdering bør tiltak for å sikre en bedre informasjonsutveksling vurderes. Forslag til forbedringer Skoleledelse og lærere kommer med flere forslag til forbedringer: Lærerne ønsker mer faglig påfyll Spredning blant lærerkollegier: Lærerne ønsker mer tid til å dele med andre hva de har lært. For kort tid: Intensivundervisningen bør starte fra begynnelsen av åttende klasse, eller enda tidligere. Ønske om mer ressurser: Elevene kan for eksempel få utdelt en lettlest bok til odel og eie, fremfor en bunke kopierte ark... Flere lærere bør skoleres: Dette vil skape et større fagmiljø, og flere lærere vil trolig benytte metodikken på et tidlig tidspunkt. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

7 Informasjon om hvordan elevene blir fulgt opp på videregående: Lærerne på ungdomstrinnet ønsker å vite hva de kunne gjort bedre og hva de videregående skolene forventer. Hvilke effekter har Ny GIV? Til tross for at prosjektet har blitt godt mottatt både blant elever, lærere og foresatte, er det vanskelig å dokumentere effekter hvis en kun ser på karakterutvikling og gjennomføring. Resultatene fra Statistisk sentralbyrå sin først delrapport viser den samme tendensen på nasjonalt nivå. I rapporten skriver SSB at intensivopplæringen ikke har hatt noen direkte effekt på elevenes resultatmål (dvs. gjennomstrømning i videregående opplæring (fullføring av Vg1 og overgang til Vg2 på normert tid), skoleprestasjoner i grunnog videregående skole, samt motivasjon) 3. Intensivopplæringen har fått en overveiende positiv mottakelse, både hos elever, foresatte og lærere. De involverte peker på at tiltaket har ført til: - Økt trivsel, økt motivasjon, større engasjement hos både elever og lærere. - Nye interessante pedagogiske grep. - Klarere målsettinger for undervisningen Alle disse forholdene skulle tilsi at tiltaket gir gode effekter, men på dette området er det vanskelig å måle og dokumentere ønskede effekter. Det blir spesielt vanskelig når man skal gi seg inn på årsaksforklaringer, fordi elevenes prestasjoner også er avhengig av andre forhold enn selve undervisningen. Våren 2015 har det første Ny-GIV kullet hatt fem år til rådighet på videregående skole. På dette tidspunktet vil man kunne si mer om hvorvidt målsettingen om økt gjennomføringsgrad (fra 70 til 75 %), er nådd. Samtidig vil det bli utfordrende å vurdere hva som er de sannsynlige årsakene til en eventuell endring. Tall revisjonen har hentet inn fra Rogaland fylkeskommunes register, viser at blant Ny GIV elevene som fulgte intensivundervisningen våren 2011 (2011-kullet), var det 117 elever som begynte på Vg1. Så langt har 43 av disse elevene (37 prosent), normal progresjon. Revisjonens anbefalinger: Vi anbefaler kommunen å arbeide videre med analyse og dokumentasjon av Ny GIV, for å sikre at innsatsen settes inn der den gir best effekt, spesielt nå som ordningen er blitt permanent. 3 For mer informasjon om resultatene i SSB sin første delrapport, se vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

8 Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å sikre spredning av erfaringer og kompetanse i tilknytning til Ny GIV på den enkelte skole. Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å øke samarbeidet mellom skoleslagene med hensyn til valg av fag- og læringsstrategier. Vi anbefaler kommunen å videreføre tilbudet om intensivundervisning til elever med svake karakterprestasjoner. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

9 RÅDMANNENS KOMMENTAR Kommentar fra rådmannen datert : Rogaland Revisjon IKS har foretatt en omfattende gjennomgang av Intensivopplæring i regi av Ny GIV. Rapporten er grundig og belyser viktige spørsmål i Ny GIV-Overgangsprosjektet. Å styrke elevenes motivering for å gjennomføre og bestå videregående opplæring er overordnede mål for Ny GIV. Rådmannen sier seg enig i at det så langt er vanskelig å dokumentere effekter av tiltaket hvis en kun ser på karakterutvikling. Rådmannen er glad for at revisjonsrapporten understreker at intensivopplæringen får en overveiende positiv mottakelse både hos elever, foreldre og lærere. Dette er et viktig utgangspunkt for å sikre motivering for videre opplæring. Videre er det positivt at 37 % av Ny GIV elevene fra 2011-kullet ligger an til å gjennomføre på normert tid. Denne prosentandelen er høyere enn for elever med tilsvarende karakterutgangspunkt som ikke har deltatt i Ny GIV. Rådmannen merker seg revisjonens anbefalinger og støtter disse: Å arbeide videre med analyse og dokumentasjon av Ny GIV for å sikre at innsatsen settes inn der den gir best effekter. Å vurdere tiltak som kan sikre spredning av erfaringer og kompetanse knyttet til Ny GIV på den enkelte skole. Å vurdere tiltak for å øke samarbeidet mellom skoleslagene med hensyn til valg av fag- og læringsstrategier. Å videreføre tilbudet om intensivundervisning til elever med svake karakterprestasjoner. Fra januar 2014 går Ny GIV fra prosjektorganisering over til skolens ordinære drift. Tilbud om intensivopplæring vil fortsatt bli gitt de svakest presterende elevene på 10. trinn. Etter rådmannens syn er det nødvendig med slik spesifikk oppmerksomhet for å ivareta elevene med de faglig sett svakeste forutsetningene, slik at alle elever som er i stand til det, kan gjennomføre og bestå videregående opplæring. Rådmannen finner rapporten interessant og vil følge utviklingen videre. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

10 RAPPORTEN Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

11 Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på tilbudet om intensivopplæring på 10. trinn, og hvordan tilbudet blir oppfattet blant lærere, elever og foresatte. Mandatet for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hva kjennetegner undervisningen som gis i forbindelse med Overgangsprosjektet kontra ordinær undervisning? Varierer organiseringen fra skole til skole? Har Overgangsprosjektet endret tilretteleggingen av den ordinære undervisningen? Har prosjektet ført til færre ressurser til den ordinære undervisningen? Hvilke kriterier er lagt til grunn for utvelgelse av lærere til prosjektet? Hvordan oppfattes tilbudet blant elevene, lærere og foresatte? Hvordan oppleves samarbeidet med de videregående skolene? Hva kan forbedres? Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier: Opplæringslovens 1-3 om tilpasset opplæring Stavanger kommunes Kvalitetsplan for skole God, bedre, best! Kommunale vedtak, retningslinjer, kvalitetssystem o.l. Sammenligninger innad i kommunen Foruten fagpersonell i administrasjonen i Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Statistisk sentralbyrå, har revisjonen intervjuet skoleledelse og lærere ved følgende skoler: St Svithun, Austbø, Tastaveden, Smiodden, Kannik, Gautesete og Ullandhaug. Dette er de skolene som har hatt flest intensivelever siste tre år. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

12 Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

13 Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det kun 70 prosent som fullfører (i henhold til nasjonale tall for elevene som startet videregående opplæring i 2005). For å bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet iverksatt prosjektet Ny GIV, som består av tre delprosjekter: Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen. Oppfølgingsprosjektet bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Overgangsprosjektet systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. Det er først og fremst dette siste prosjektet vi har sett nærmere på i denne forvaltningsrevisjonen. Gjennom Overgangsprosjektet gis utvalgte elever tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring siste semester på ungdomsskolen. Gode grunnleggende ferdigheter skal øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Tilbudet er avgrenset til de ti prosent svakest presterende elevene halvveis på 10. trinn, og elevene plukkes ut på bakgrunn av karakterer. Deltakerne får også en egen oppfølging når de starter i videregående skole. Overgangsprosjektet baserer seg på innsikt om betydningen av tidlig innsats, som innebærer at arbeidet med frafall bør starte før elevene begynner på videregående skole. Denne innsikten gjenspeiler seg også i andre utdanningspolitiske tiltak som økning i timetallet i kjernefagene i grunnskolen, oppfølging av kartleggingsprøver, veilederkorps, vurdering for læring etc. I 2011 var Stavanger kommune eneste kommune i Rogaland som deltok i Overgangsprosjektet. De andre kommunene har kommet til etter hvert og fra 2013 omfatter satsingen alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet. Målet med Ny GIV-prosjektet på landsbasis er å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til 75 prosent innen Nås dette målet, vil det innebære en samfunnsmessig gevinst på nærmere 5,4 milliarder kroner pr årskull (Kilde: Senter for økonomisk forskning, rapport nr. 08/09; Kostnader av frafall i videregående opplæring). 4 Fullført og bestått i løpet av fem år (2010-kullet). Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

14 Ny GIV er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen. Andre viktige tiltak er arbeidet for å sikre læreplasser, etterutdanning i fag- og yrkesopplæring, og innføring av valgfag på ungdomstrinnet. Ny GIV-opplæringen koster i utgangspunktet hver skole i overkant av kr. Tre skoler har hatt så mange elever at de har hatt to opplæringsgrupper. Skolesjefen har tilført disse skolene ekstra midler slik at den økonomiske belastningen ikke blir høyere for disse enn for de andre skolene. For skolene har det også påløpt en del vikarutgifter i forbindelse med nettverkssamlinger og kurs for lærerne. Kommunen har for sin del hatt utgifter til nettverksmøter, skolering, videreføring av kompetanseutvikling og forkurs til videregående skole. Statlige midler, kompetansemidler og midler bevilget fra samhandlingsmidlene har vært tilstrekkelig til å dekke utgiftene kommunen har hatt så langt (Kilde: Saksfremlegg til Kommunalstyret for oppvekst Ny GIV Overgangsprosjektet - Statusrapport). Hva som er årsaken til at ulike elever ikke får tatt ut sitt potensiale på skolen vil variere; noen har lærevansker, sosiale vansker og/eller psykiske vansker eller det er andre forhold som gjør seg gjeldende. Ved uttaket til intensivopplæringen er det kun elevenes karakterer som er avgjørende, ikke grunnlaget for disse. I prosjektbeskrivelsen er målgruppen beskrevet som de 10 prosent svakest presterende elevene første semester på 10. trinn, men noen forbehold tas likevel: Kun elever som søkes inn i videregående skole på ordinære vilkår tilhører målgruppen. Elever med rett til spesialundervisning og nyankomne minoritetsspråklige elever skal kun inkluderes i målgruppen dersom de kan nyttiggjøre seg tiltaket 5. I tråd med nasjonale føringer blir elevene plukket ut på kommunenivå for å sikre likebehandling. Det fører til stor variasjon i antall elever fra skole til skole, og antallet har variert fra 1 til 26 elever. Samtidig må man være klar over at skolene har ulikt antall elever totalt sett og ulike levekårsforutsetninger. I tillegg vil tilfeldige variasjoner forekomme. Grensen for deltakelse i intensivundervisningen har i større kommuner vært ca. 2,8-2,9 i snittkarakter. I Stavanger kommune har deltakerne hatt følgende gjennomsnittskarakterer til jul, 10. trinn: 5 For mer informasjon, se rapportens vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

15 2011: 2, : 2, : 2,86 Vi ser at gjennomsnittskarakteren har steget noe, noe som har resultert i at det totale antallet er redusert 146 til 128. Stigende gjennomsnittskarakterer må ses på bakgrunn av at Stavanger kommune har strammet inn på hvem som får delta, (færre elever med enkeltvedtak), men den viktigste forklaringen er likevel naturlige svingninger. Tabell 1 Totalt antall elever i Stavanger kommune som har fått intensivundervisning i regi av Ny GIV siste tre år (Kilde: Stavanger kommune) Totalt 3 år St Svithun Austbø Tastaveden Smiodden Kannik Gautesete Ullandhaug Lunde Revheim Hinna Tastarustå Kristianslyst Teinå Buøy Gosen Kommentar: Variasjonen i det totale antallet fra år til år skyldes at undervisningen kom sent i gang første året og at kommunen har strammet inn på hvem som får tilbudet. I tillegg var det flere som takket nei i prosent av elevmassen i Stavanger kommune totalt sett, vil utgjøre om lag 130 elever. Skoler med mer markerte levekårsutfordringer har noe flere intensivelever enn andre skoler. Dersom målsettingen om økt gjennomføringen i videregående skole nås, vil dette kunne ha en positiv innvirkning på den enkelte elevs levekår. I neste omgang kan dette være med å utjevne forskjeller mellom levekårssonene i Stavanger. Kjønnsfordelingen viser at det blant intensivelevene i Stavanger er flest gutter (Kilde: Stavanger kommune): 2011: 60 prosent gutter og 40 prosent jenter 2012: 64 prosent gutter og 36 prosent jenter Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

16 2013: 65 prosent gutter og 35 prosent jenter Vi registrerer altså også her at det er markant forskjell på gutter og jenter. At jentene jevnt over gjør det bedre på skolen kommer også frem i Statistisk sentralbyrå sin årlige statistikk. Statistikken som er utarbeidet blant elevene som gikk ut av grunnskolen i 2013, viser at jentene fikk i gjennomsnitt 42,1 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 38,1. Tilbudet om intensivundervisning handler om mer enn forbedring av karakterer. Elevene skal få gode grunnleggende ferdigheter, redskaper for læring, opplevelser av mestring og bedre selvfølelse, noe som i neste omgang kan bidra til å øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Tilbudet innebærer tilpasset opplæring og ny undervisningsmetodikk, og styrking av elevenes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter står sentralt. Undervisningen skal videre legges opp på en annen måte enn den ordinære. Et eget opplæringstilbud til lærere som skal undervise intensivelevene er etablert. Skoleringen av lærerne er en viktig del av Overgangsprosjektet. Kursopplegget er utarbeidet av Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. I skoleringen får lærerne økt kunnskap om læringsmiljø, motivasjon, vurdering for læring og Ny GIV-metodikk. Stavanger kommune har arrangert lokale 3- dagers Ny GIV kurs, med tema som grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og «vurdering for læring». Alle skolene med ungdomstrinn har deltatt med 2 4 lærere på kurset. Lærerne sier seg svært fornøyde med kursene som er arrangert. En lærer fremhever at «når har jeg fått en del konkretiseringsmateriell i hendene. Jeg slipper å sitte hjemme og lage melkekartonger.. og jeg kan billedliggjøre abstrakte begreper. Dette er veldig positivt!» Mange av Ny GIV-elevene har manglende kunnskaper både med hensyn til grunnleggende ferdigheter og i enkeltfag. Mangler i basiskunnskapen medfører store utfordringer når eleven skal tilegne seg ny kunnskap. Elevene får undervisning i basiskunnskap og grunnleggende ferdigheter på deres nivå. En del av undervisningen innebærer å klargjøre begreper og ord, og elevene lærer hvordan de skal tilegne seg kunnskap (læringsstrategier). I undervisningen brukes gjerne felles samtale og refleksjon i gruppen. Lærerne bruker også mye tid på å endre etablerte mønstre og oppfatninger hos den enkelte elev. Lærerne forsøker å gi elevene: Opplevelser av mestring, for å styrke elevenes utholdenhet. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

17 Økt selvfølelse og bedre selvbilde. Redsel hos den enkelte elev for å mislykkes blir forsøkt dempet. Prøving og feiling er positivt! Dette er gjerne elever med et dårlig forhold til skole og lærere generelt. Flere lærere melder om at de bruker mye tid i starten på å endre elevenes holdninger. En lærer sier det slik: «Eleven må forstå at læreren ikke er der for å finne ut hva eleven kan, men hva læreren kan hjelpe dem med. Læreren er ingen kontrollør, men en hjelper». En annen lærer sier det slik: «Relasjonen til elevene er viktigere enn innholdet. Som lærer må du gi den enkelte elev tid og oppmerksomhet og ha tro på vedkommende. Dette er elever som har opplevd mange nederlag, og som har mye sperrer, deriblant sperrer mot skriftlige prøver. Elevene er gjerne styrt av selvoppfyllende profetier. De har bestemt seg for at de ikke får det til. Som lærer må jeg forsøke å oppmuntre dem. Vi forsøker å jobbe som et lag. Vi skal få til noe sammen. Det er om å gjøre å tenne en gnist hos den enkelte elev. Vi skal vise de andre elevene at vi kan noe. En positiv holdningsendring vil komme eleven til gode i andre timer også». Eksempel: Ved Austbø skole forsøker lærerne å få elevene til å luke vekk dårlige vaner, som å komme fem minutter for sent og ha med feil bøker. Gode vaner gjør det enklere å konsentrere seg om undervisningen. Eksempel: Ved Tastaveden skole tar lærerne utgangspunkt i fagstoff fra elevenes ordinære undervisning i deler av intensivundervisningen. Ny GIV-læreren har gjerne snakket med faglærer om hva som skal gjennomgås i den ordinære undervisningen. Intensivelevene får mulighet til å møte til den ordinære undervisningen med gode forkunnskaper om emnet, noe som øker motivasjonen Samtidig er innlæring av grunnleggende ferdigheter viktigst i intensivundervisningen. Intensivundervisningen er praktisk orientert, med bruk av spill og konkretiseringsmateriell. Eksempelvis bruker elevene spikerbrett med strikker som kan brukes til arealberegning, for å synliggjøre trekanter og geometriske figurer i regning. Eller de bruker kortstokker til å regne algebra og brøk. For flere eksempler på innholdet i intensivopplæringen, både i regning og i skrive- og leseopplæringen, se rapportens vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

18 I departementets oppdragsbeskrivelse poengteres det at det ikke er lagt særskilte statlige føringer på organiseringen eller innholdet i intensivopplæringen 6. Intensivopplæringen kan gis som forsterket opplæring innenfor ordinær klasse med ekstra lærerressurser eller i en gruppe. Felles for alle ungdomsskolene i Stavanger er at de har trukket elevene ut i egne grupper for gjennomføring av intensivopplæring. For elevene innebærer dette at de i større grad blir sett og hørt, og at de får undervisning tilpasset deres mestringsnivå. Tiltaket om intensivopplæring for en avgrenset gruppe elever kan ses på som et brudd på den etablerte normen om mest mulig integrering og tilpasset undervisning i sammenholdte klasser. Intensivundervisningen legger også opp til avvik fra opplæringsloven 8-2, ved at det gis anledning til å organisere undervisningen på bakgrunn av faglig nivå 7. Grundig timeplanlegging, gode romløsninger og en maksgrense på antall elever i hver gruppe blir nevnt av flere lærere som forutsetninger for at tiltaket skal fungere godt. I tråd med skolesjefens henstilling bør en gruppe med Ny GIV-elever ikke være særlig større en 12 elever. Dersom skolen har flere enn dette, bør en deling av gruppa vurderes. St Svithun skole har valgt å slå de to gruppene med intensivelever sammen, med til sammen 20 elever i hver gruppe, men med to lærere til hver av gruppene. Dette er blitt gjort i begge fag. Lærerne forteller at både elever og lærere opplevde at dette fungerte bra. For å avklare forventninger, krav og forpliktelser mellom skole, foresatte og elever, har skolesjefen bedt ungdomsskolene å inngå en formell avtale med involverte parter i forkant av oppstart. Avtalen omfatter både lærer, elev og foresatte. Alle parter må skrive under, både elev, lærer og foresatte, noe som gjør tiltaket mer forpliktende. Selve avtalen/samtykkeerklæringen er en felles mal utarbeidet av Stavanger kommune, som inneholder informasjon om pedagogisk opplegg og antall timer. Samtlige skoler forteller at slike avtaler er blitt inngått. Lærerne har brukt mye tid på å forklare både elever og foresatte hva tilbudet innebærer, herunder konsekvenser for ordinær undervisning. Lærerne har i sin fremstilling lagt vekt på at tilbudet innebærer en unik mulighet for tett oppfølging. Skolene har også benyttet foreldremøter til å gi informasjon om tiltaket. At tilbudet er frivillig, er også et viktig poeng, for å unngå stigmatisering. 6 I departementets brev til kommunene, datert For mer informasjon, se vedlegg Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

19 I tråd med departementets oppdragsbeskrivelse har skolesjefen i Stavanger bedt skolene gjennomføre intensivopplæringen med minimum 8 timer per uke, i minimum 8 uker, jf. rundskriv til skolene av Totalt i året blir dette 76 timer, fordelt på 38 timer lesing/skriving og 38 timer regning. I tillegg har skolene fått beskjed om å tilby elevene 1-2 undervisningstimer per uke de siste ukene før eksamen. Samtlige skoler oppgir at antallet timer har vært i tråd med skolesjefens rundskriv. Alle skolene har erfart utfordringer med plasseringen av intensivopplæringen på timeplanen. Flere skoler har prøvd å legge intensivundervisningen utenfor ordinær skoletid, men skolen har gått bort fra dette da fraværsprosenten ble for høy. Det er dermed i praksis umulig å unngå at elevene mister ordinær undervisning. Åtte timer i uken utgjør omlag en tredjedel av det totale timeantallet på 30 timer i uken. For den enkelte faglærer som skal sette karakter, vil stort fravær gi redusert vurderingsgrunnlag. Av denne grunn har skolene forsøkt å parallellegge intensivundervisningen i større eller mindre grad. Eksempelvis vil Kannik skole inneværende skoleår legge deler av intensivopplæringen i regning til samme tidspunkt som den ordinære matematikkundervisningen. For de fleste skolene vil imidlertid en parallellegging være svært vanskelig å få til. Lærerne ved Kannik og ved de andre skolene fremhever for øvrig at parallellegging ikke alltid er den beste løsningen. Ved parallellegging vil eleven miste timer med ordinær undervisning, noe som er betenkelig, all den tid intensivundervisningen ikke følger læreplanen. Alle skolene melder om at de forsøker å spre hvilke timer elevene går glipp av, slik at de ikke blir rammet uforholdsmessig i ett fag. Ved Austbø skole blir gjerne spesialtimer og styrkingstimer brukt til Ny GIV-undervisning. Samtidig argumenterer Ny GIV-lærerne for at undervisningen bør samles i størst mulig grad, og at enkelttimer ofte gir for lite tid. Det varierer forøvrig om undervisningen gis i enkelttimer eller dobbelttimer. Kannik har fra skoleåret 2012/13 lagt inn doble økter med matematikk for klasser og elever, noe som vil gjøre det enklere å kunne få til parallellegging. Det er faglærer sitt ansvar å sette karakterer, selv om det dreier seg om en Ny GIVelever. Elevene skal ha vurdering på samme måte, de skal heller ikke ha unntak fra læreplanen, og elevene skal delta på de ordinære prøvene. Av denne grunn melder alle skolene at de forsøker å få til en viss kobling mellom innholdet i intensivundervisningen og i den ordinære undervisningen. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

20 Skoleledelsen ved Austbø skole legger vekt på at faglærerne på et tidlig tidspunkt skal få vite hvilke elever som vil bli tatt ut av den ordinære undervisningen. I tillegg har Ny GIV-lærerne ved Austbø skole har et tett samarbeid med faglærer for å kunne gi faglærer et vurderingsgrunnlag. Eksempelvis jobber gjerne elevene med en muntlig fremføring i intensivundervisningen som de senere skal holde for den ordinære klassen, eller kun for faglæreren. Ved St Svithun sier lærerne seg fornøyde med hvordan skoleledelsen har støttet dem i arbeidet. Lærerne har fått gehør for sine ønsker både når det gjelder: Valg av tidspunkt på dagen, Hvorvidt man skal ha dobbelttimer eller enkelttimer, Hvorvidt man skal ha to grupper eller én gruppe med to lærere og Valg av rom Vurdering: Samtlige ungdomsskoler har trukket elevene ut i egne grupper for gjennomføring av intensivopplæring, og alle skolene har inngått forpliktende samtykkeerklæringer, som involverer både elev, lærer og foresatte. Lærerne forteller at de har brukt mye tid på å forklare foreldre og elever hva tilbudet innebærer, og lærerne har i sin presentasjon fremhevet muligheten tilbudet gir til tett oppfølging Samtlige skoler oppgir at antallet timer har vært i tråd med rundskrivet fra skolesjefen i kommunen. Flere skoler har prøvd å legge intensivundervisningen utenom ordinær skoletid, men grunnet dårlig oppmøte har skolene endret på dette. Alle skolene melder at de forsøker å spre hvilke timer elevene går glipp av, for å unngå at elevene blir rammet uforholdsmessig i ett fag. Ved St Svithun er to grupper med intensivelever blitt slått sammen, med to lærere og 20 elever i én og samme gruppe. Dette er gjort i begge fag. Både elever og lærere opplevde at dette grepet som vellykket. Etter vår vurdering fremstår skolene som svært enhetlige i måten de har valgt å løse oppgaven. Alle skolene har fulgt skolesjefens henstillinger. Kommunen har hatt et klart ønske om å samordne organiseringen i tråd med departementets ønsker, og har lykkes med dette. Samtidig har dette ikke gitt rom for å prøve ut ulike organisasjonsformer. Lærerne som har gjennomført skoleringen i regi av Ny GIV, uttrykker begeistring for metodene de har lært seg, og forteller med iver hvordan metodene blir brukt, også i den ordinære undervisningen. Utfordringen slik de ser det, er å få resten av kollegiet til å ta i bruk de nye metodene. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Problemstilling og Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet Fyr-prosjektet Rådgiversamling 20.-21. september 2012 Stort frafall i videregående opplæring Karakterer fra grunnskolen har stor betydning GIV = gjennomføring i

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Overgangsprosjektet. Administrativ håndbok

Overgangsprosjektet. Administrativ håndbok Overgangsprosjektet Administrativ håndbok Hordaland 2012 2 Innledning Denne håndboka er et hjelpemiddel for administrativt personale i grunnskolen og andre aktører i skolen som har et felles ansvar og

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Fleire fullfører med Ny GIV Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Ny Giv, 3 prosjekter 2 i fylket Overgang 10% svakest presterende elever i 10 kl Følges tett siste halvår i 10 kl og over i vgo Tilbys

Detaljer

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole 1-10.trinn, Randaberg kommune Veier Utfordringer Stabbesteiner Relasjoner Mestring «Me har aldri lest ei bok altså...» «Eg hate å skriva..» «Du, kor lenge è det te påske egentlig...» «Me kan vel se film

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor har Ny GIV slått an? Hvilke valg har vi gjort? Hvor er vi nå? Hva tenker vi videre?

Detaljer

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012 Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv Øystein Neegaard, 14.05.2012 1 Hva er nasjonale prøver? Om nasjonale prøver på Udir Resultata skal brukast av skolar og skoleeigarar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling

Detaljer

Fra gode intensjoner til varige resultater Betydningen av profesjonell ledelse i Ny Giv.

Fra gode intensjoner til varige resultater Betydningen av profesjonell ledelse i Ny Giv. Eirik J. Irgens Fra gode intensjoner til varige resultater Betydningen av profesjonell ledelse i Ny Giv. Erfarings- og inspirasjonskonferanse Et fylkessamarbeid mellom Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Bjørnar Alseth og Are Turmo Oktober 2009 Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Innhold Innledning 3 Teknisk analyse

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 UNGDOMMENS BYSTYRE I STAVANGER

ÅRSMELDING 2014 UNGDOMMENS BYSTYRE I STAVANGER ÅRSMELDING 2014 UNGDOMMENS BYSTYRE I STAVANGER Medlemmer Ungdommens bystyre har to representanter fra følgende skoler : Videregående skoler våren 2014: Bergeland, Hetland, Noroff, St. Olav, Rogaland Sjøaspirantskole,

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Nye tall om ungdom Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Liv Anne Støren Det har vært mye fokus på den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer