INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Kartlegging og vurdering Bakgrunn Kjennetegn ved undervisningen Hvorvidt organiseringen varierer fra skole til skole Konsekvenser for den ordinære undervisningen Kriterier for utvelgelse av lærere Hvordan tilbudet oppfattes Samarbeidet med videregående skole Eventuelle forbedringer Vurderinger Hvilke effekter har Ny GIV? Vedlegg Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

4 SAMMENDRAG Hovedbudskap På skolene i Stavanger oppleves Ny GIV som et positivt tiltak, som skaper entusiasme, motivasjon og trivsel blant elever, foresatte og lærere. Så langt er det imidlertid ikke mulig å dokumentere at tiltaket har ført til redusert frafall i videregående skole. Bakgrunn for intensivundervisning Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det kun 70 prosent som fullfører 1. For å bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet iverksatt prosjektet Ny GIV, som blant annet består av Overgangsprosjektet. Gjennom dette prosjektet gis elever tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring siste semester på ungdomsskolen. Gode grunnleggende ferdigheter skal øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Tilbudet er avgrenset til de ti prosent svakest presterende elevene halvveis på 10. trinn, og elevene plukkes ut på bakgrunn av karakterer. Målet med Ny GIV-prosjektet på landsbasis er å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til 75 prosent innen Nås dette målet, vil det innebære en samfunnsmessig gevinst på nærmere 5,4 milliarder kroner pr årskull (Kilde: Senter for økonomisk forskning, rapport nr 08/09; Kostnader av frafall i videregående opplæring). Kjennetegn ved undervisningen Tilbudet om intensivundervisning handler om mer enn forbedring av karakterer. Elevene skal ikke bare få gode grunnleggende ferdigheter, men også redskaper for læring, opplevelser av mestring og bedre selvfølelse, noe som i neste omgang kan bidra til å øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Et eget opplæringstilbud til lærerne som skal undervise elevene er etablert. Undervisningen som gis elevene legges opp på en annen måte enn den ordinære. Undervisningen skal være tilpasset elevenes faglige nivå, og lærerne benytter ny undervisningsmetodikk, som blant annet innebærer bruk av spill og konkretiseringsmateriell. Negative mønstre og oppfatninger hos den enkelte elev skal endres. Organisering på den enkelte skole Samtlige skoler har trukket elevene ut i egne grupper for gjennomføring av intensivopplæring, og alle skolene har inngått forpliktende samtykkeerklæringer. Lærerne forteller at de har brukt mye tid på å forklare elever og foreldre hva tilbudet innebærer, og 1 Nasjonale tall for elevene som startet videregående opplæring i 2005 (2005-kullet). 2 Fullført og bestått i løpet av fem år (2010-kullet). Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

5 lærerne har i sin presentasjon fremhevet undervisningstilbudets mulighet for tett oppfølging. Samtlige skoler oppgir at antallet timer har vært i tråd med rundskrivet fra skolesjefen i Stavanger kommune. Flere skoler har prøvd å legge intensivundervisningen utenfor ordinær skoletid, men dårlig oppmøte har tvunget skolene til å legge undervisningen innenfor den ordinære skoletiden. Alle skolene forsøker å spre hvilke timer elevene går glipp av, for å unngå at elevene blir rammet uforholdsmessig i ett eller flere fag. Samtlige skoler har fulgt skolesjefens henstilling om maksimalt 12 elever i hver gruppe. Ved St Svithun har man riktignok slått to grupper i sammen, med to lærere på 20 elever i begge fag, men både elever og lærere ved skolen har opplevd dette grepet som vellykket. Etter vår vurdering fremstår skolene som svært enhetlige i måten de har valgt å løse denne oppgaven. En ulempe med dette kan være at man ikke får testet ut ulike tilnærmingsmåter. Kostnader Ny GIV-opplæringen koster i utgangspunktet hver skole i overkant av kroner hvert år. På kommunenivå er det utgifter til nettverksmøter, skolering, videreføring av kompetanseutvikling og forkurs til videregående skole. Endret tilrettelegging av ordinær undervisning? Flere Ny GIV-skolerte lærere oppgir at de har gitt opplæring i fellessamlinger for de andre lærerne på skolen. Samtidig forteller lærerne at den viktigste kunnskapsspredningen foregår i lærerteamene og ved uformelt samarbeid lærerne imellom. Skoler som Gautesete og Tastaveden, har sendt flere lærere på skoleringskurs enn hva som kreves til intensivundervisningen. Ved Tastaveden har omlag halvparten av lærerne deltatt. Samtidig melder flere lærere ved andre skoler at de ikke har fått god nok anledning til å spre sine erfaringer og kompetanse til resten av lærerkollegiet. Etter vår vurdering bør det settes i verk tiltak ved den enkelte skole for å bedre på dette. Samtlige skoler melder om at Overgangsprosjektet ikke har ført til færre ressurser til den ordinære undervisningen. Utvelgelse av lærere Samtlige rektorer og avdelingsledere melder at de har lagt vekt på følgende kriterier i utvelgelsen: Motivasjon Personlig egnethet Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

6 Fagkrets (norsk eller matematikk i fagkretsen) Muligheter med hensyn til timeantall Imidlertid åpner flere skoleledere for at en lærer uten norsk eller matematikk i fagkretsen kan undervise intensivelevene. Etter vår vurdering fremstår skolene likevel som veldig samstemte på dette punktet, og det er ser ut til at skolene legger vekt på å få med lærere med ekstra gode forutsetninger for oppgaven. Hvordan tilbudet oppfattes Både lærere, elever og foresatte sier seg fornøyde med intensivopplæringen. Elevenes trivsel med tiltaket viser igjen i Stavanger kommunes lave tall på hvor mange intensivelever som har sluttet i løpet av skoleåret. I etterkant av intensivopplæringen i 2011 og 2012 gjennomførte Stavanger kommune en nettbasert elevundersøkelse. Det overordnede inntrykket er at elevene er svært fornøyde, både med tilbudet som sådan og elevenes utbytte av undervisningen. Samarbeidet med videregående skole Rektorene melder om at de gjerne skulle visst mer om hvordan intensivelevene blir fulgt opp på videregående. Siden undervisningen på videregående følger læreplanen, er det faglige innholdet i intensivopplæringen gitt. Det er dermed ikke innholdet som er utfordringen, men om de videregående skolene klarer å videreføre metodene som er brukt i intensivopplæringen. Flere arenaer med representanter fra fylkeskommunen og kommunen er etablert. Samtidig melder flere grunnskolelærere at de gjerne skulle visst mer om hvordan elevene blir fulgt opp på videregående, og om de kunne gjort noe annerledes i sin intensivundervisning, for å sikre elevene et sammenhengende opplæringsløp. Etter vår vurdering bør tiltak for å sikre en bedre informasjonsutveksling vurderes. Forslag til forbedringer Skoleledelse og lærere kommer med flere forslag til forbedringer: Lærerne ønsker mer faglig påfyll Spredning blant lærerkollegier: Lærerne ønsker mer tid til å dele med andre hva de har lært. For kort tid: Intensivundervisningen bør starte fra begynnelsen av åttende klasse, eller enda tidligere. Ønske om mer ressurser: Elevene kan for eksempel få utdelt en lettlest bok til odel og eie, fremfor en bunke kopierte ark... Flere lærere bør skoleres: Dette vil skape et større fagmiljø, og flere lærere vil trolig benytte metodikken på et tidlig tidspunkt. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

7 Informasjon om hvordan elevene blir fulgt opp på videregående: Lærerne på ungdomstrinnet ønsker å vite hva de kunne gjort bedre og hva de videregående skolene forventer. Hvilke effekter har Ny GIV? Til tross for at prosjektet har blitt godt mottatt både blant elever, lærere og foresatte, er det vanskelig å dokumentere effekter hvis en kun ser på karakterutvikling og gjennomføring. Resultatene fra Statistisk sentralbyrå sin først delrapport viser den samme tendensen på nasjonalt nivå. I rapporten skriver SSB at intensivopplæringen ikke har hatt noen direkte effekt på elevenes resultatmål (dvs. gjennomstrømning i videregående opplæring (fullføring av Vg1 og overgang til Vg2 på normert tid), skoleprestasjoner i grunnog videregående skole, samt motivasjon) 3. Intensivopplæringen har fått en overveiende positiv mottakelse, både hos elever, foresatte og lærere. De involverte peker på at tiltaket har ført til: - Økt trivsel, økt motivasjon, større engasjement hos både elever og lærere. - Nye interessante pedagogiske grep. - Klarere målsettinger for undervisningen Alle disse forholdene skulle tilsi at tiltaket gir gode effekter, men på dette området er det vanskelig å måle og dokumentere ønskede effekter. Det blir spesielt vanskelig når man skal gi seg inn på årsaksforklaringer, fordi elevenes prestasjoner også er avhengig av andre forhold enn selve undervisningen. Våren 2015 har det første Ny-GIV kullet hatt fem år til rådighet på videregående skole. På dette tidspunktet vil man kunne si mer om hvorvidt målsettingen om økt gjennomføringsgrad (fra 70 til 75 %), er nådd. Samtidig vil det bli utfordrende å vurdere hva som er de sannsynlige årsakene til en eventuell endring. Tall revisjonen har hentet inn fra Rogaland fylkeskommunes register, viser at blant Ny GIV elevene som fulgte intensivundervisningen våren 2011 (2011-kullet), var det 117 elever som begynte på Vg1. Så langt har 43 av disse elevene (37 prosent), normal progresjon. Revisjonens anbefalinger: Vi anbefaler kommunen å arbeide videre med analyse og dokumentasjon av Ny GIV, for å sikre at innsatsen settes inn der den gir best effekt, spesielt nå som ordningen er blitt permanent. 3 For mer informasjon om resultatene i SSB sin første delrapport, se vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

8 Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å sikre spredning av erfaringer og kompetanse i tilknytning til Ny GIV på den enkelte skole. Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å øke samarbeidet mellom skoleslagene med hensyn til valg av fag- og læringsstrategier. Vi anbefaler kommunen å videreføre tilbudet om intensivundervisning til elever med svake karakterprestasjoner. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

9 RÅDMANNENS KOMMENTAR Kommentar fra rådmannen datert : Rogaland Revisjon IKS har foretatt en omfattende gjennomgang av Intensivopplæring i regi av Ny GIV. Rapporten er grundig og belyser viktige spørsmål i Ny GIV-Overgangsprosjektet. Å styrke elevenes motivering for å gjennomføre og bestå videregående opplæring er overordnede mål for Ny GIV. Rådmannen sier seg enig i at det så langt er vanskelig å dokumentere effekter av tiltaket hvis en kun ser på karakterutvikling. Rådmannen er glad for at revisjonsrapporten understreker at intensivopplæringen får en overveiende positiv mottakelse både hos elever, foreldre og lærere. Dette er et viktig utgangspunkt for å sikre motivering for videre opplæring. Videre er det positivt at 37 % av Ny GIV elevene fra 2011-kullet ligger an til å gjennomføre på normert tid. Denne prosentandelen er høyere enn for elever med tilsvarende karakterutgangspunkt som ikke har deltatt i Ny GIV. Rådmannen merker seg revisjonens anbefalinger og støtter disse: Å arbeide videre med analyse og dokumentasjon av Ny GIV for å sikre at innsatsen settes inn der den gir best effekter. Å vurdere tiltak som kan sikre spredning av erfaringer og kompetanse knyttet til Ny GIV på den enkelte skole. Å vurdere tiltak for å øke samarbeidet mellom skoleslagene med hensyn til valg av fag- og læringsstrategier. Å videreføre tilbudet om intensivundervisning til elever med svake karakterprestasjoner. Fra januar 2014 går Ny GIV fra prosjektorganisering over til skolens ordinære drift. Tilbud om intensivopplæring vil fortsatt bli gitt de svakest presterende elevene på 10. trinn. Etter rådmannens syn er det nødvendig med slik spesifikk oppmerksomhet for å ivareta elevene med de faglig sett svakeste forutsetningene, slik at alle elever som er i stand til det, kan gjennomføre og bestå videregående opplæring. Rådmannen finner rapporten interessant og vil følge utviklingen videre. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

10 RAPPORTEN Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

11 Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på tilbudet om intensivopplæring på 10. trinn, og hvordan tilbudet blir oppfattet blant lærere, elever og foresatte. Mandatet for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hva kjennetegner undervisningen som gis i forbindelse med Overgangsprosjektet kontra ordinær undervisning? Varierer organiseringen fra skole til skole? Har Overgangsprosjektet endret tilretteleggingen av den ordinære undervisningen? Har prosjektet ført til færre ressurser til den ordinære undervisningen? Hvilke kriterier er lagt til grunn for utvelgelse av lærere til prosjektet? Hvordan oppfattes tilbudet blant elevene, lærere og foresatte? Hvordan oppleves samarbeidet med de videregående skolene? Hva kan forbedres? Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier: Opplæringslovens 1-3 om tilpasset opplæring Stavanger kommunes Kvalitetsplan for skole God, bedre, best! Kommunale vedtak, retningslinjer, kvalitetssystem o.l. Sammenligninger innad i kommunen Foruten fagpersonell i administrasjonen i Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Statistisk sentralbyrå, har revisjonen intervjuet skoleledelse og lærere ved følgende skoler: St Svithun, Austbø, Tastaveden, Smiodden, Kannik, Gautesete og Ullandhaug. Dette er de skolene som har hatt flest intensivelever siste tre år. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

12 Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

13 Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det kun 70 prosent som fullfører (i henhold til nasjonale tall for elevene som startet videregående opplæring i 2005). For å bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet iverksatt prosjektet Ny GIV, som består av tre delprosjekter: Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen. Oppfølgingsprosjektet bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Overgangsprosjektet systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. Det er først og fremst dette siste prosjektet vi har sett nærmere på i denne forvaltningsrevisjonen. Gjennom Overgangsprosjektet gis utvalgte elever tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring siste semester på ungdomsskolen. Gode grunnleggende ferdigheter skal øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Tilbudet er avgrenset til de ti prosent svakest presterende elevene halvveis på 10. trinn, og elevene plukkes ut på bakgrunn av karakterer. Deltakerne får også en egen oppfølging når de starter i videregående skole. Overgangsprosjektet baserer seg på innsikt om betydningen av tidlig innsats, som innebærer at arbeidet med frafall bør starte før elevene begynner på videregående skole. Denne innsikten gjenspeiler seg også i andre utdanningspolitiske tiltak som økning i timetallet i kjernefagene i grunnskolen, oppfølging av kartleggingsprøver, veilederkorps, vurdering for læring etc. I 2011 var Stavanger kommune eneste kommune i Rogaland som deltok i Overgangsprosjektet. De andre kommunene har kommet til etter hvert og fra 2013 omfatter satsingen alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet. Målet med Ny GIV-prosjektet på landsbasis er å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til 75 prosent innen Nås dette målet, vil det innebære en samfunnsmessig gevinst på nærmere 5,4 milliarder kroner pr årskull (Kilde: Senter for økonomisk forskning, rapport nr. 08/09; Kostnader av frafall i videregående opplæring). 4 Fullført og bestått i løpet av fem år (2010-kullet). Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

14 Ny GIV er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen. Andre viktige tiltak er arbeidet for å sikre læreplasser, etterutdanning i fag- og yrkesopplæring, og innføring av valgfag på ungdomstrinnet. Ny GIV-opplæringen koster i utgangspunktet hver skole i overkant av kr. Tre skoler har hatt så mange elever at de har hatt to opplæringsgrupper. Skolesjefen har tilført disse skolene ekstra midler slik at den økonomiske belastningen ikke blir høyere for disse enn for de andre skolene. For skolene har det også påløpt en del vikarutgifter i forbindelse med nettverkssamlinger og kurs for lærerne. Kommunen har for sin del hatt utgifter til nettverksmøter, skolering, videreføring av kompetanseutvikling og forkurs til videregående skole. Statlige midler, kompetansemidler og midler bevilget fra samhandlingsmidlene har vært tilstrekkelig til å dekke utgiftene kommunen har hatt så langt (Kilde: Saksfremlegg til Kommunalstyret for oppvekst Ny GIV Overgangsprosjektet - Statusrapport). Hva som er årsaken til at ulike elever ikke får tatt ut sitt potensiale på skolen vil variere; noen har lærevansker, sosiale vansker og/eller psykiske vansker eller det er andre forhold som gjør seg gjeldende. Ved uttaket til intensivopplæringen er det kun elevenes karakterer som er avgjørende, ikke grunnlaget for disse. I prosjektbeskrivelsen er målgruppen beskrevet som de 10 prosent svakest presterende elevene første semester på 10. trinn, men noen forbehold tas likevel: Kun elever som søkes inn i videregående skole på ordinære vilkår tilhører målgruppen. Elever med rett til spesialundervisning og nyankomne minoritetsspråklige elever skal kun inkluderes i målgruppen dersom de kan nyttiggjøre seg tiltaket 5. I tråd med nasjonale føringer blir elevene plukket ut på kommunenivå for å sikre likebehandling. Det fører til stor variasjon i antall elever fra skole til skole, og antallet har variert fra 1 til 26 elever. Samtidig må man være klar over at skolene har ulikt antall elever totalt sett og ulike levekårsforutsetninger. I tillegg vil tilfeldige variasjoner forekomme. Grensen for deltakelse i intensivundervisningen har i større kommuner vært ca. 2,8-2,9 i snittkarakter. I Stavanger kommune har deltakerne hatt følgende gjennomsnittskarakterer til jul, 10. trinn: 5 For mer informasjon, se rapportens vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

15 2011: 2, : 2, : 2,86 Vi ser at gjennomsnittskarakteren har steget noe, noe som har resultert i at det totale antallet er redusert 146 til 128. Stigende gjennomsnittskarakterer må ses på bakgrunn av at Stavanger kommune har strammet inn på hvem som får delta, (færre elever med enkeltvedtak), men den viktigste forklaringen er likevel naturlige svingninger. Tabell 1 Totalt antall elever i Stavanger kommune som har fått intensivundervisning i regi av Ny GIV siste tre år (Kilde: Stavanger kommune) Totalt 3 år St Svithun Austbø Tastaveden Smiodden Kannik Gautesete Ullandhaug Lunde Revheim Hinna Tastarustå Kristianslyst Teinå Buøy Gosen Kommentar: Variasjonen i det totale antallet fra år til år skyldes at undervisningen kom sent i gang første året og at kommunen har strammet inn på hvem som får tilbudet. I tillegg var det flere som takket nei i prosent av elevmassen i Stavanger kommune totalt sett, vil utgjøre om lag 130 elever. Skoler med mer markerte levekårsutfordringer har noe flere intensivelever enn andre skoler. Dersom målsettingen om økt gjennomføringen i videregående skole nås, vil dette kunne ha en positiv innvirkning på den enkelte elevs levekår. I neste omgang kan dette være med å utjevne forskjeller mellom levekårssonene i Stavanger. Kjønnsfordelingen viser at det blant intensivelevene i Stavanger er flest gutter (Kilde: Stavanger kommune): 2011: 60 prosent gutter og 40 prosent jenter 2012: 64 prosent gutter og 36 prosent jenter Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

16 2013: 65 prosent gutter og 35 prosent jenter Vi registrerer altså også her at det er markant forskjell på gutter og jenter. At jentene jevnt over gjør det bedre på skolen kommer også frem i Statistisk sentralbyrå sin årlige statistikk. Statistikken som er utarbeidet blant elevene som gikk ut av grunnskolen i 2013, viser at jentene fikk i gjennomsnitt 42,1 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 38,1. Tilbudet om intensivundervisning handler om mer enn forbedring av karakterer. Elevene skal få gode grunnleggende ferdigheter, redskaper for læring, opplevelser av mestring og bedre selvfølelse, noe som i neste omgang kan bidra til å øke elevenes motivasjon og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Tilbudet innebærer tilpasset opplæring og ny undervisningsmetodikk, og styrking av elevenes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter står sentralt. Undervisningen skal videre legges opp på en annen måte enn den ordinære. Et eget opplæringstilbud til lærere som skal undervise intensivelevene er etablert. Skoleringen av lærerne er en viktig del av Overgangsprosjektet. Kursopplegget er utarbeidet av Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. I skoleringen får lærerne økt kunnskap om læringsmiljø, motivasjon, vurdering for læring og Ny GIV-metodikk. Stavanger kommune har arrangert lokale 3- dagers Ny GIV kurs, med tema som grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og «vurdering for læring». Alle skolene med ungdomstrinn har deltatt med 2 4 lærere på kurset. Lærerne sier seg svært fornøyde med kursene som er arrangert. En lærer fremhever at «når har jeg fått en del konkretiseringsmateriell i hendene. Jeg slipper å sitte hjemme og lage melkekartonger.. og jeg kan billedliggjøre abstrakte begreper. Dette er veldig positivt!» Mange av Ny GIV-elevene har manglende kunnskaper både med hensyn til grunnleggende ferdigheter og i enkeltfag. Mangler i basiskunnskapen medfører store utfordringer når eleven skal tilegne seg ny kunnskap. Elevene får undervisning i basiskunnskap og grunnleggende ferdigheter på deres nivå. En del av undervisningen innebærer å klargjøre begreper og ord, og elevene lærer hvordan de skal tilegne seg kunnskap (læringsstrategier). I undervisningen brukes gjerne felles samtale og refleksjon i gruppen. Lærerne bruker også mye tid på å endre etablerte mønstre og oppfatninger hos den enkelte elev. Lærerne forsøker å gi elevene: Opplevelser av mestring, for å styrke elevenes utholdenhet. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

17 Økt selvfølelse og bedre selvbilde. Redsel hos den enkelte elev for å mislykkes blir forsøkt dempet. Prøving og feiling er positivt! Dette er gjerne elever med et dårlig forhold til skole og lærere generelt. Flere lærere melder om at de bruker mye tid i starten på å endre elevenes holdninger. En lærer sier det slik: «Eleven må forstå at læreren ikke er der for å finne ut hva eleven kan, men hva læreren kan hjelpe dem med. Læreren er ingen kontrollør, men en hjelper». En annen lærer sier det slik: «Relasjonen til elevene er viktigere enn innholdet. Som lærer må du gi den enkelte elev tid og oppmerksomhet og ha tro på vedkommende. Dette er elever som har opplevd mange nederlag, og som har mye sperrer, deriblant sperrer mot skriftlige prøver. Elevene er gjerne styrt av selvoppfyllende profetier. De har bestemt seg for at de ikke får det til. Som lærer må jeg forsøke å oppmuntre dem. Vi forsøker å jobbe som et lag. Vi skal få til noe sammen. Det er om å gjøre å tenne en gnist hos den enkelte elev. Vi skal vise de andre elevene at vi kan noe. En positiv holdningsendring vil komme eleven til gode i andre timer også». Eksempel: Ved Austbø skole forsøker lærerne å få elevene til å luke vekk dårlige vaner, som å komme fem minutter for sent og ha med feil bøker. Gode vaner gjør det enklere å konsentrere seg om undervisningen. Eksempel: Ved Tastaveden skole tar lærerne utgangspunkt i fagstoff fra elevenes ordinære undervisning i deler av intensivundervisningen. Ny GIV-læreren har gjerne snakket med faglærer om hva som skal gjennomgås i den ordinære undervisningen. Intensivelevene får mulighet til å møte til den ordinære undervisningen med gode forkunnskaper om emnet, noe som øker motivasjonen Samtidig er innlæring av grunnleggende ferdigheter viktigst i intensivundervisningen. Intensivundervisningen er praktisk orientert, med bruk av spill og konkretiseringsmateriell. Eksempelvis bruker elevene spikerbrett med strikker som kan brukes til arealberegning, for å synliggjøre trekanter og geometriske figurer i regning. Eller de bruker kortstokker til å regne algebra og brøk. For flere eksempler på innholdet i intensivopplæringen, både i regning og i skrive- og leseopplæringen, se rapportens vedlegg. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

18 I departementets oppdragsbeskrivelse poengteres det at det ikke er lagt særskilte statlige føringer på organiseringen eller innholdet i intensivopplæringen 6. Intensivopplæringen kan gis som forsterket opplæring innenfor ordinær klasse med ekstra lærerressurser eller i en gruppe. Felles for alle ungdomsskolene i Stavanger er at de har trukket elevene ut i egne grupper for gjennomføring av intensivopplæring. For elevene innebærer dette at de i større grad blir sett og hørt, og at de får undervisning tilpasset deres mestringsnivå. Tiltaket om intensivopplæring for en avgrenset gruppe elever kan ses på som et brudd på den etablerte normen om mest mulig integrering og tilpasset undervisning i sammenholdte klasser. Intensivundervisningen legger også opp til avvik fra opplæringsloven 8-2, ved at det gis anledning til å organisere undervisningen på bakgrunn av faglig nivå 7. Grundig timeplanlegging, gode romløsninger og en maksgrense på antall elever i hver gruppe blir nevnt av flere lærere som forutsetninger for at tiltaket skal fungere godt. I tråd med skolesjefens henstilling bør en gruppe med Ny GIV-elever ikke være særlig større en 12 elever. Dersom skolen har flere enn dette, bør en deling av gruppa vurderes. St Svithun skole har valgt å slå de to gruppene med intensivelever sammen, med til sammen 20 elever i hver gruppe, men med to lærere til hver av gruppene. Dette er blitt gjort i begge fag. Lærerne forteller at både elever og lærere opplevde at dette fungerte bra. For å avklare forventninger, krav og forpliktelser mellom skole, foresatte og elever, har skolesjefen bedt ungdomsskolene å inngå en formell avtale med involverte parter i forkant av oppstart. Avtalen omfatter både lærer, elev og foresatte. Alle parter må skrive under, både elev, lærer og foresatte, noe som gjør tiltaket mer forpliktende. Selve avtalen/samtykkeerklæringen er en felles mal utarbeidet av Stavanger kommune, som inneholder informasjon om pedagogisk opplegg og antall timer. Samtlige skoler forteller at slike avtaler er blitt inngått. Lærerne har brukt mye tid på å forklare både elever og foresatte hva tilbudet innebærer, herunder konsekvenser for ordinær undervisning. Lærerne har i sin fremstilling lagt vekt på at tilbudet innebærer en unik mulighet for tett oppfølging. Skolene har også benyttet foreldremøter til å gi informasjon om tiltaket. At tilbudet er frivillig, er også et viktig poeng, for å unngå stigmatisering. 6 I departementets brev til kommunene, datert For mer informasjon, se vedlegg Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

19 I tråd med departementets oppdragsbeskrivelse har skolesjefen i Stavanger bedt skolene gjennomføre intensivopplæringen med minimum 8 timer per uke, i minimum 8 uker, jf. rundskriv til skolene av Totalt i året blir dette 76 timer, fordelt på 38 timer lesing/skriving og 38 timer regning. I tillegg har skolene fått beskjed om å tilby elevene 1-2 undervisningstimer per uke de siste ukene før eksamen. Samtlige skoler oppgir at antallet timer har vært i tråd med skolesjefens rundskriv. Alle skolene har erfart utfordringer med plasseringen av intensivopplæringen på timeplanen. Flere skoler har prøvd å legge intensivundervisningen utenfor ordinær skoletid, men skolen har gått bort fra dette da fraværsprosenten ble for høy. Det er dermed i praksis umulig å unngå at elevene mister ordinær undervisning. Åtte timer i uken utgjør omlag en tredjedel av det totale timeantallet på 30 timer i uken. For den enkelte faglærer som skal sette karakter, vil stort fravær gi redusert vurderingsgrunnlag. Av denne grunn har skolene forsøkt å parallellegge intensivundervisningen i større eller mindre grad. Eksempelvis vil Kannik skole inneværende skoleår legge deler av intensivopplæringen i regning til samme tidspunkt som den ordinære matematikkundervisningen. For de fleste skolene vil imidlertid en parallellegging være svært vanskelig å få til. Lærerne ved Kannik og ved de andre skolene fremhever for øvrig at parallellegging ikke alltid er den beste løsningen. Ved parallellegging vil eleven miste timer med ordinær undervisning, noe som er betenkelig, all den tid intensivundervisningen ikke følger læreplanen. Alle skolene melder om at de forsøker å spre hvilke timer elevene går glipp av, slik at de ikke blir rammet uforholdsmessig i ett fag. Ved Austbø skole blir gjerne spesialtimer og styrkingstimer brukt til Ny GIV-undervisning. Samtidig argumenterer Ny GIV-lærerne for at undervisningen bør samles i størst mulig grad, og at enkelttimer ofte gir for lite tid. Det varierer forøvrig om undervisningen gis i enkelttimer eller dobbelttimer. Kannik har fra skoleåret 2012/13 lagt inn doble økter med matematikk for klasser og elever, noe som vil gjøre det enklere å kunne få til parallellegging. Det er faglærer sitt ansvar å sette karakterer, selv om det dreier seg om en Ny GIVelever. Elevene skal ha vurdering på samme måte, de skal heller ikke ha unntak fra læreplanen, og elevene skal delta på de ordinære prøvene. Av denne grunn melder alle skolene at de forsøker å få til en viss kobling mellom innholdet i intensivundervisningen og i den ordinære undervisningen. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

20 Skoleledelsen ved Austbø skole legger vekt på at faglærerne på et tidlig tidspunkt skal få vite hvilke elever som vil bli tatt ut av den ordinære undervisningen. I tillegg har Ny GIV-lærerne ved Austbø skole har et tett samarbeid med faglærer for å kunne gi faglærer et vurderingsgrunnlag. Eksempelvis jobber gjerne elevene med en muntlig fremføring i intensivundervisningen som de senere skal holde for den ordinære klassen, eller kun for faglæreren. Ved St Svithun sier lærerne seg fornøyde med hvordan skoleledelsen har støttet dem i arbeidet. Lærerne har fått gehør for sine ønsker både når det gjelder: Valg av tidspunkt på dagen, Hvorvidt man skal ha dobbelttimer eller enkelttimer, Hvorvidt man skal ha to grupper eller én gruppe med to lærere og Valg av rom Vurdering: Samtlige ungdomsskoler har trukket elevene ut i egne grupper for gjennomføring av intensivopplæring, og alle skolene har inngått forpliktende samtykkeerklæringer, som involverer både elev, lærer og foresatte. Lærerne forteller at de har brukt mye tid på å forklare foreldre og elever hva tilbudet innebærer, og lærerne har i sin presentasjon fremhevet muligheten tilbudet gir til tett oppfølging Samtlige skoler oppgir at antallet timer har vært i tråd med rundskrivet fra skolesjefen i kommunen. Flere skoler har prøvd å legge intensivundervisningen utenom ordinær skoletid, men grunnet dårlig oppmøte har skolene endret på dette. Alle skolene melder at de forsøker å spre hvilke timer elevene går glipp av, for å unngå at elevene blir rammet uforholdsmessig i ett fag. Ved St Svithun er to grupper med intensivelever blitt slått sammen, med to lærere og 20 elever i én og samme gruppe. Dette er gjort i begge fag. Både elever og lærere opplevde at dette grepet som vellykket. Etter vår vurdering fremstår skolene som svært enhetlige i måten de har valgt å løse oppgaven. Alle skolene har fulgt skolesjefens henstillinger. Kommunen har hatt et klart ønske om å samordne organiseringen i tråd med departementets ønsker, og har lykkes med dette. Samtidig har dette ikke gitt rom for å prøve ut ulike organisasjonsformer. Lærerne som har gjennomført skoleringen i regi av Ny GIV, uttrykker begeistring for metodene de har lært seg, og forteller med iver hvordan metodene blir brukt, også i den ordinære undervisningen. Utfordringen slik de ser det, er å få resten av kollegiet til å ta i bruk de nye metodene. Intensivopplæring i regi av Ny GIV Stavanger kommune

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 Offentlig versjon Saksnr: 201005976-21 Saksbehandler: KJWE Delarkiv: SARK-223 NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 1 INNLEDNING Om Ny GIV Gjennom partnerskapet Ny GIV har regjeringen

Detaljer

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Unge som faller utenfor skole og arbeid Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Gjennomføringsbarometeret, 2 9. desember 2011 Rogaland og Hordaland Det store flertallet fullfører Det nasjonale

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Litt status pr 28. okt 2013 Ny GIV-prosjekter Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Ny GIV Et treårig prosjekt for å redusere frafall i videregående skole Hva er Ny GIV? 3-årig nasjonalt prosjekt

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomsskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Oppfølgings prosjektet Partnerskap Overgangs prosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 190 mill -

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Skoleringskonferansene fase 2, høsten 2011 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 2 Overgangsprosjektet 12. september 2011

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

Intensivopplæring i eller utenfor klassen?

Intensivopplæring i eller utenfor klassen? Berit Lødding Solveig Holen 27-11-13 Intensivopplæring i eller utenfor klassen? NIFU Rapport 42/2013 Sluttrapport fra kartleggingsprosjektet Plaza hotel, Oslo, 27. november 2013 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune IKO-modellen Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune Tidslinje 2003-2006 2006-2010 2011-2013 2013-2019 Vurdering for læring 2011- Satsing mot frafall Nasjonal satsing Mål: forhindre

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Arbeidslivsfaget status september 2012

Arbeidslivsfaget status september 2012 Arbeidslivsfaget status september 2012 135 skoler i 83 kommuner (2 priv.skoler) Første kull gikk ut våren 2012 NOVA følger forsøket, 2 delrapporter levert og sluttrapport høsten 2013 Videreføring av faget

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Problemstilling og Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 16.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet Fyr-prosjektet Rådgiversamling 20.-21. september 2012 Stort frafall i videregående opplæring Karakterer fra grunnskolen har stor betydning GIV = gjennomføring i

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 12.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-3 Dato:07.01.2015 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Ingen. Sammendrag: Denne saken inneholder

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Sanne Elever 2011 121 2012 113 2013 109 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Rådmannens svar på Forvaltningsrevisjonens anbefalinger og påpekte forbedringsområder vedrørende overgangen ungdomsskolen - vgs

Rådmannens svar på Forvaltningsrevisjonens anbefalinger og påpekte forbedringsområder vedrørende overgangen ungdomsskolen - vgs Rogaland kontrollutvalgssekretariat v/leni Tande Opplæring Vår saksbehandler: Deres ref.: Deres dato: Arkiv Vår ref.: Vår dato: Jone Haarr Telefon: 51 61 43 12 03.04.2017 FE - 200 17/13033 30.05.2017 Rådmannens

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper,

Detaljer

Ungdomstrinn i Utvikling

Ungdomstrinn i Utvikling Ungdomstrinn i Utvikling Hvor står vi? Tilnærming gjennom hovedfunn PISA mm Hovedbilde: stabilitet Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Elevene mer positive til læringsmiljøet og samhandlingen

Detaljer

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Fleire fullfører med Ny GIV Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Ny Giv, 3 prosjekter 2 i fylket Overgang 10% svakest presterende elever i 10 kl Følges tett siste halvår i 10 kl og over i vgo Tilbys

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Intensivopplæringen i Ny GIV for 10. trinnselever våren 2012

Intensivopplæringen i Ny GIV for 10. trinnselever våren 2012 Solveig Holen 30-11-12 Intensivopplæringen i for 10. trinnselever våren 2012 Kartlegging av deltagelse, organisering og opplevelse Av Solveig Holen og Berit Lødding Kartleggingsprosjektet - presentasjon

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Rapport Helsefremmende skoler

Rapport Helsefremmende skoler Rapport Helsefremmende skoler Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid på videregående skoler i Østfold. Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen (010 013) Deltakelse i kroppsøving, delprosjekt Bevegelsesglede,

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge har i brev av 16.2. fått en bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolene, jf. KU-sak 4/17. 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget har ikke beskrevet formål eller innfallsvinkel

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2871-1 Dato: 25.03.2014 LEKSEHJELP - OMPRIORITERING AV TILBUDET SAKEN ER UTSATT INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - erfaringer fra Møre og Romsdal om oppfølging av to rapporter knyttet til frafallsproblematikk i vgo.

Forvaltningsrevisjon - erfaringer fra Møre og Romsdal om oppfølging av to rapporter knyttet til frafallsproblematikk i vgo. Forvaltningsrevisjon - erfaringer fra Møre og Romsdal om oppfølging av to rapporter knyttet til frafallsproblematikk i vgo. -Ein tydeleg medspelar v/ Knut Anders Oskarson To rapporter om gjennomføring

Detaljer

Program for bedre gjennomføring - spor 2 Ungdomstrinn

Program for bedre gjennomføring - spor 2 Ungdomstrinn Program for bedre gjennomføring - spor 2 Ungdomstrinn Samarbeidsprosjekt mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), (UDE), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og forskningsstiftelsen Fafo Lære

Detaljer

FYR et nødvendig virkemiddel

FYR et nødvendig virkemiddel FYR et nødvendig virkemiddel Geir Lund, avdelingsleder utvikling og informasjon Godalen videregående skole Mandag 15. april 2013 Presentasjon av oss Hvorfor vi vil være knutepunktskole / hvorfor er FYR-prosjektet

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer