Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune"

Transkript

1 23. juni 2014 BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG 23.juni 2014 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på og i Hol 1. Bakgrunn I desember 2013 ble partnerskapsavtalen mellom Hol og fornyet og enstemmig vedtatt av formannskapet og styret. Denne avtalen har en overordnet målsetting om å sikre en langsiktig utvikling av Hol som reisemål. Partnerskapet skal utvikle attraktive lokalsamfunn med en bærekraftig utvikling sosialt, økonomisk, kulturelt og miljømessig. Et av styringsdokumentene til partnerskapet er en handlingsplan for 2014, og et av punktene i denne planen er å videreutvikle ns miljøprofil. Igangsettelsen av arbeidet med å kvalifisere for «Merket for Bærekraftig Reisemål» er i så måte et av tiltakene og det er som har tatt initiativ til prosessen. Arbeidet skal samordne eksisterende planer og innhente dokumentasjon som behøves for å sikre den bærekraftige utviklingen som partnerskapet ønsker. Samordningen skal øke attraksjonskraften til og Hol i både nasjonal og internasjonal sammenheng. Det er videre naturlig at som Nasjonalparklandsby og Hol som Nasjonalpark innretter seg etter ordningen for å styrke sin troverdighet. Arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål ble besluttet igangsatt av styret i i september er prosjekteier. I styringsgruppen sitter: Tony Kjøl ordfører i Hol Elfrid Tufte Bere Turistinformasjon Svein Tore Valde Sport (styremedlem ) Pål Knutsson Medhus turistsjef og daglig leder i Pål K. Medhus leder styringsgruppens arbeid og er prosjektansvarlig. Tove Sletto Medhus fra Høve Støtt Hallingdal er prosjektleder for Merkearbeidet. Anne Dorte arlson fra Occasio onsulting er engasjert som prosessveileder. 2. Strategier og målsetninger Visjonen for Partnerskapet mellom Hol og as er: skal være spydspissen i reiselivsn Hol, og den ledende helårlige fjelldestinasjonen i Norge. o Partnerskapet skal utvikle attraktive lokalsamfunn med en bærekraftig utvikling sosialt, økonomisk, kulturelt og miljømessig. o Partnerskapet skal utvikle attraktive og inkluderende lokalsamfunn i hele n med et rikt kultur- og friluftsliv, der flest mulig av de som jobber i reiselivet er bosatt i n. o Partnerskapet skal utvikle trygge lokalsamfunn som gir både fastboende og tilreisende meningsfylte opplevelser. o Utviklingen av reiselivet skal være lokalt forankret og kunnskapsbasert.

2 3. Forankring, oppfølging og rapportering Alt arbeid rundt Merket for Bærekraftig Reisemål er tidlig og grundig forankret i Partnerskapsstyret, Formannskapet i Hol og i Styret i as. Videre skal prosessen orienteres om i Hol Kommunestyre i alle faser. Det er etablert en arbeidsgruppe på bakgrunn av Partnerskapet som heter Ressursgruppe Reiselivet. Denne gruppen er bestående av alle i Hol som jobber med reiselivsrelaterte saker. Videre er det etablert Styringsgruppe og Arbeidsgruppe som også er godt informert. Emnene og fremdriften blir skildret og informert om ukentlig til alle medlemmer av as, og i Hol via e-poster. Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling er utviklet i samarbeid med medlemsbedrifter i, representanter fra Hol og andre aktører med interesse for utviklingen av og Hol. 2. juni 2014 ble det gjennomført et møte der disse aktørene møttes og kom med innspill til tiltak i handlingsplanen. Innspillene fra møtet er bearbeidet, sortert og inkludert som tiltak i handlingsplanen. Det er i tillegg laget en statusrapport på alle kriteriene og indikatorene i standarden for bærekraftig reisemål. Kriterier og indikatorer som ikke innfrir er også inkludert i planen. Utkast til handlingsplan ble sendt ut på høring/ innspillsrunde 10. juni blant medlemmene i, reiselivsaktører og Hol. Styringsgruppa godkjenner den endelige handlingsplanen i juni og styret orienteres om handlingsplanen og det videre arbeidet i styret 25. juni Prosjektet «Merket for bærekraftig reisemål» vil være ansvarlig for å iverksette tiltak i tråd med planen i prosjektperioden samt oppdatere planen ved prosjektets utgang våren Etter prosjektperioden er det som har ansvaret for å organisere og følge opp arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling samt rapportere arbeidet årlig til styret og næringen så vel som til Hol. Planen bør gjennomgås og oppdateres årlig. Revisjon av planen bør skje i forbindelse med remerking hvert 3. år, første gang i Revidert plan skal til behandling og godkjenning i styret og i sitt styre. 4. Tiltaksplan Tiltaksplanen er utgangspunktet for Merkearbeidet fra høsten 2014 til våren Den vil bli revidert når kvalifiserer for merket våren Tiltaksplanen er delt inn i tråd med de 5 områdene i Merkeordningen med sine respektive prinsipper for bærekraft innunder disse. Temaet kommunikasjonstiltak kommer i tillegg for å sikre at Merket for bærekraftig reisemål tydeliggjøres i sitt kommunikasjons- og profileringsarbeid. 4.1 Presisering av forholdet mellom Handlingsplan for Bærekraftig reisemålsutvikling og Hol s offentlige planer: 1. Hol har sine mål, visjoner og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel (12 års perspektiv) 2. Tematiske delplaner/ handlingsplaner eller tiltaksplaner utarbeides for å konkretisere strategier og tiltak innen enkelte fagfelt (4-12 års perspektiv) 3. Tiltak fra disse planene må innarbeides i ns årlige handlingsprogram og budsjett før de kan gjennomføres (4 års perspektiv) Handlingsplan for Bærekraftig reisemålsutvikling er en privat plan tilhørende for framtidig reisemålsutvikling og tiltakene i denne anses som innspill til ns planarbeid. Tiltak som medfører større økonomiske konsekvenser for Hol må innarbeides og prioriteres i ns handlingsprogram og årsbudsjett som revideres hver høst. Handlingsplan for Bærekraftig reisemålsutvikling er omfattende og har i punkt 5 på side 8-9 en prioritert tiltaksliste med ekstra fokus fra høsten Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling for og Hol Side 2 Foto: Paul Lockhart

3 PL = Prosjektleder Tove Sletto Medhus / PA = Prosjektansvarlig Indikator Tiltak Kort beskrivelse Involverer Frist/Framdrift Ansvar A Forankring og implementering politisk A2-1 Orientering i styret 1 gang i halvåret Kommunestyret, Løpende involvering i planlegging, gjennomføring (vår og høst) KS: medlemsbedrifter, PL/ PA og overvåking av handlingsplanen Informasjon på medlemsmøtene til, Medl.møte: andre aktører samt i andre nettverksforum når nødvendig A2,2 Revidere handlingsplanen for bærekraftig Revidere planen ved utgangen av fase 3 Styringsgruppe Våren 2016 PL/ PA reisemålsutvikling Samordne bærekraftig handlingsplan med ns offentlige planer B. Forankring og implementering på destinasjonen B1-2 Iverksette tiltak som synliggjør og fremmer bedrifter som er merket/ sertifisert B2 Opprettholde og forbedre informasjonskanaler og møteplasser for lokale aktører, hytteeiere og ns politikere. Bevaring av natur, kultur og miljø Prinsipp 1: Kulturell rikdom 1-3 Det skal arbeides for utvikling og innovasjon innen det lokale mattilbudet og kortreist mat i samarbeid med lokalt landbruk. Bidra i arbeidet med å videreutvikle aktiviteter relatert til landbruket, f.eks. levende stølskultur Utvikling av nærsti-turer i sentrum av, samt utvikling av nærstiområder i alle grendene Utbedre skilting og informasjon om kulturminner, historiske steder, flora, fauna og nasjonalpark. Skjøtselsplaner. Utvikle jordet som møteplass for alle Løfte fram og synliggjøre lokale kulturer, kulturaktører og kulturelle arenaer Tiltakene i bærekraftig handlingsplan er innspill til ns planarbeid. Tett samarbeid for å sikre fellestiltak. Styringsgruppe, Visit, Hol Synliggjøring på geilo.no og andre markedskanaler, gi merverdi (premiering) Aktuelle arenaer: medlemsmøter, frokostmøte, alle med ordfører, facebook, nettside, fredagsmail, aktører, hytteeiere, hyttemøter, møter ml og næring, velforeninger, seminar, kurs. Fastsette møteplaner/ tider, n lage en oversikt som sikrer forutsigbarhet Synliggjøre utsalg lokalmat, løftes fram på geilo.no, samarbeide med Hallingkost Åpne gårder, stølsbesøk, sauesank, kuslepp, markedsføre og lage et program Merking, rydding, skilting, informasjon på flere språk, lavterskel, nasjonalparkopplevelser utenfor verneområder. Ustedalsfjorden rundt, Fekjo, Land of the Lords, Hallingskarvet, kirker, museer. På flere språk Dans/musikk, trivsel, kultursti, utstillinger, mat Et levende kulturmiljø i Hol bør implementeres i det kommersielle reiselivsproduktet Lokale aktører, Hallingkost, støler, gårder Lokale aktører, matprodusenter Hol, Visit Eget prosjekt for å få laget en mal/standard jordets venner, SNO, Hol Lokale aktører, Hol Kulturskule, frivillige org.,, løpende Høsten 2014, løpende Høsten 2014, løpende Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling for og Hol Side 3 PA PL/ PL/ Hallingkost Høsten Høsten 2014 Høsten 2014 Høsten 2014 PL/ Hol / PA/ jordets venner / Hol Foto: Marius Rua

4 Prinsipp 2: Landskapets fysiske og visuelle integritet Etablere autentiske og visuelt integrerte velkomstpunkt til og i nasjonalparklandsbyen Prinsipp 3: Biologisk mangfold Prosjekt «Tålegrense» Sikre at kvaliteten på økosystemene bevares og styrkes Samarbeide om at innholdet i NINA-rapport vedrørende villrein i Nordfjella blir ivaretatt Samordning og bedre tilrettelegging for fiske Rydding og tilrettelegging for aktiviteter ved Slåttahølen/ Fetahølen med omegn Prinsipp 4: Rent Miljø og ressurseffektivitet 4-1 Øke antall miljøsertifiserte bedrifter gjennom bedre tilrettelegging, informasjon og oppfølging 4-1 Øke antall miljøsertifiserte arrangementer gjennom bedre tilrettelegging, informasjon og oppfølging 4-4 Det skal arbeides aktivt for å redusere utslipp/ transportbehov innad på og i Hol 4-4 Lage en mulighets-studie som kartlegger hvordan man kan komme seg til på mest mulig miljøvennlig måte 4-5 Kartlegge energiforbruket i reiselivsbedriftene Utvikle eksisterende skilt-tavler ved innkjøringene til nasjonalparklandsby Utvikling versus nedbygging. Hvor går grensen for hva naturen tåler? Mangfoldet må beskyttes og tas hensyn til i utbyggingen. Kan ses i sammenheng med prosjekt «Tålegrense». Villreinens beiteområder i øst må ivaretas og ikke omdisponeres til turistformål. Ses i sammenheng med prosjekt «Tålegrense». Sentrumsnære områder, fjellvann, ulike typer fiske for folk i alle aldre, salg av fiskekort Tilrettelegge for aktiviteter i nærområdet, kano, kajakk osv. I samarbeid med ns Mulighetsstudie for Slåttahølen. Kurs, info-møter, ha konsulenter tilgjengelig, samkjøring av bransjer, felles løsninger, i samsvar med ns handlingsplan for klima og energi Hol, Visit, grunneiere Hol, utbyggere, grunneiere Hol, viltfaglige organer, sivilsamfunnet (Naturvernforbundet) Villreinforvaltningen, NINA, Hol Hol, Lag/foreninger, JFF, grunneiere Hol, Jeger og Fisk, grunneiere Alle næringsdrivende Miljøkonsulenter, Hol Høsten vår / Hol Hol Hol Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling for og Hol Side 4 Løpende Høsten 2014 og løpende i fase 3 Sette krav til miljøsertifisering for å få tilskudd Arrangører, idrettslag PL Miljøvennlig skibuss, buss for alle hele året, inkludere severdigheter/aktiviteter/steder i utkantene, utleie av el-biler, ski in/ski out (oppleve alt uten egen bil), landsbysykkel/spark evt. el-sykler, i samsvar med ns handlingsplan for klima og energi harter, tog, båt, bil, buss osv. og reiseruter Miljøfyrtårnbedrifter har kartlagt dette, men dette er for få. Hol, Visit, transportnæringen lokalt Transportselskaper, Reiselivsaktører, Hol I løpet av fase 3 Fase 3/ eget prosjekt Hol PL/ Hol / PL PL/ PA PL/ Hol

5 Redusere energiforbruket i reiselivsbedriftene Bedre tilrettelegging av avfallshåndtering og kildesortering for bedrifter og hyttefelt. D. Styrking av sosiale verdier Prinsipp 5: Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping D5-1 Utarbeide etiske retningslinjer for å skape gode holdninger til samfunnsansvar D5-2 Utvikle systemer som oppfordrer besøkende og lokalbefolkningen til å bidra til fellesgoder, kulturarv og bevaring av biologisk mangfold D5 D5 Skape møteplasser for lokalbefolkningen Tilrettelegge og synliggjøre tilgjengelige kurs og kompetansetiltak D5 Opprettholde og videreutvikle møteplasser og diskusjonsforum mellom lokalbefolkningen og n D5 Etablere folkehelse som grunnprinsipp og levemåte Prinsipp 6: Lokal kontroll og engasjement D6-1/D8-3 Gjennomføre bedriftsundersøkelse for å kartlegge næringens status ift bærekraftig reiselivsutvikling samt besvare definerte kriterier/indikatorer. D6-2 Opprettholde og videreutvikle vertskapskursene som inkluderer kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling Redusere lyd- og lysstøy fra bedriftene; innføre ENØK-tiltak hos alle, belysningstiltak; led, bevegelsessensorer, mindre lys på når stengt, i samsvar med ns handlingsplan for klima og energi og i samarbeid med oppstartet prosjekt til Ustekveikja Energi Tydelig informasjon, lett tilgjengelig, bevisstgjøring og kunnskap, flere molok, hyppig tømming, øke antall bedrifter som kildesorterer, i samsvar med ns handlingsplan for klima og energi Inkluderes i vertskapskursene og i vedtektene til Sette alle eksisterende ordninger i system som informerer bedre om hvordan man kan bidra. Oppfordring gjennom bevisstgjøring Tematiserte møtesteder, nyheter og informasjon på e-post, lage en e-post database med ambassadører som er informert og kan «selge». Utvikle en kurskalender som løfter fram tilbudet; mat, kultur, økonomi, ledelse, web, sang/ musikk, språk, selvstudier, videreutd. Oppfordre til språkkurs Regelmessige møter med ulike tema, lage en møteplan, turer med temaet turist i egen bygd, velkommen til bygda som innflytter Utvikle leveregler for folkehelse i samarbeid med overlege i Hol Gjennomføres med Questback el.l. til bedrifter listet i Næringsoversikten Besvarer definerte kriterier/indikatorer «Eg er stolt av bygda mi», lære å selge hverandre, inkludere skolen, gjestearbeidere og hyttefolk Reiselivsaktører, Hol, Ustekveikja Energi Hol, reiselivsaktører, Hallingdal Renovasjon og reiselivsaktører Hol, Visit Lag, foreninger, lokalbefolkningen Hol, Visit Hol, Visit, lokalbefolkningen Hol, lokalbefolkningen, eget prosjekt I løpet av fase 3, ved neste vertskapskurs PL/ Ustekveikja Energi PL/ Hol Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling for og Hol Side 5 PL Løpende / Hol Hol / Hol / Hol Reiselivsnæringen Våren PL/, Hol, reiselivsaktører, hyttefolk PL/

6 D6 D6 Kartlegge frivillige organisasjoner og lag/ foreninger som vil og kan bidra til en bærekraftig utvikling Opprette samarbeidsavtaler med opplevelsesparker/ senter i Hallingdal Prinsipp 7: Jobbkvalitet for reiselivsansatte D7-2 Utvikle en «arbeidspool» som ivaretar sesongarbeideren og forbedrer bedriftenes tilgang på arbeidskraft hele året D7 Kick off for sesongarbeidere Prinsipp 8: Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet 4-2/D8-1 Gjennomføre gjesteundersøkelse for å kartlegge gjestenes reisemåte, tilfredshet, oppfatning av bærekraft på og holdning til bærekraftig utvikling. D8-1-3 D8-2 Iverksette tiltak som følge av funn i gjesteundersøkelse Gjennomføre risikoanalyse og lage tiltaksplan for å sikre gjesters sikkerhet på destinasjonen Sikre lokal forankring og engasjement, sikre bredden i demokratiet Synliggjøre mengden opplevelser i Hallingdal, få folk til å være lenger. Baseferie Målet er å ivareta vinteransatte for sommerjobb (sesongforlengelse), samarbeid mellom bedrifter, et jobbnettverk Arrangere en dag med informasjon om / n, tilbud, muligheter og testing av aktiviteter. Matservering og fest. Gjennomføres med Questback el.l. Samarbeid mellom overnattingsbedrifter for å lage distribusjonsliste på e-postadresser, feltstudie, 2-språklig Besvarer definerte kriterier/indikatorer Gjennomføre evalueringsmøter med næring, og. Utarbeide en mal/ metode for gjennomføring, se til gjeldende beredskapsplan for Hol Mersalg, salg av hverandre, en egen salgskampanje Unngå trafikale konflikter mellom gjennomgangstrafikk og boende/ ferierende, unngå kø, utbedre rundkjøringer D8 Utarbeide og markedsføre 5 gode grunner til å bli en dag til D8 Jobbe for sikre og trygge trafikale løsninger og tiltak i sentrum i samarbeid med Hol og gjeldende planer E. Økonomisk levedyktighet Prinsipp 9: Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping E9-1 Innarbeide en økende medlemskontingent blant medlemsbedrifter i en 3 års periode for å sikre at destinasjonsselskapet er levedyktig E9-2 Utarbeid en modell for innbetalt medlemskontingent, som øremerkes til kommunikasjon av fellesgoder som langrennsløyper og stier Etablering av tidlig-løyper Forslått økt med 10% pr år i 3 år Det må lages en kommunikasjonsplan som omhandler fellesgoder i Hol og finansieringen av disse Etablere forutsigbare avtaler med grunneiere der tidlig-løyper kan etableres Lag/ foreninger, organisasjonslivet, sivilsamfunnet Reiselivsnæringen aktører i Hallingdal, Reiselivsnæringen, gjestearbeidere Reiselivsnæringen,, Hol PL/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling for og Hol Side 6 PL/ berørte aktører Reiselivsaktører PL/ PA Berørte aktører, Visit, Hol, reiselivsnæringen, reiselivsaktører Hol / Visit, medlemsbedrifter, medlemsbedrifter Grunneiere, Visit, Idrettslag PL PL/ PA Løpende PL/ / Hol

7 E9-3 Lage en felles markedsplan for reiselivet i Hol Etablere faste møtepunkt for innovasjon innen reiselivet Utvikle flere arrangement i ulike sesonger i samarbeid med lokale arrangører som f.eks Idrettslag, Hol Idrettslag og Hol Idrettsråd. Kartlegge og Hol s muligheter for å være vertskap for idrettsturisme Videreutvikle sykkeltilbudet på og i Hol Gjennomføre innbyggerundersøkelse E9-4 Bedrifter, aktiviteter og arrangementer med bærekraftig profil skal fremheves i markedsføringstiltak E9-5/E10- Utvikling av gjestestrukturen og antall gjestedøgn 1 skal overvåkes Samle og koordinere eksisterende planer/ tiltak på og i Hol bør sette seg i førersetet på innovasjon innen nasjonalparkopplevelser og utviklingen av opplevelser tilknyttet nasjonalpark Inngå et tettere samarbeid for å kunne utvikle og Hol som arena for flere typer arrangement hele året. Hva kreves av fasiliteter, kapasitet, bemanning osv. Videreutvikling av Rallarvegen med start, ref Masterplanen til, kan brukes til langrenn på vinterstid, rundturer, stisykling Kartlegge lokalbefolkningens holdning til reiselivssatsingen og bærekraft-arbeidet, samordning med Hol s innbyggerundersøkelse Informere gjennom etablert kommunikasjon, bruke lokalpressen, bruke aktivt i markedsføring (web, annonsering etc.) Reiselivsnæringen,, Hol, Hol, SNO, BFK, politiske partier, lokale idrettslag, lokale arrangører, lokale idrettslag, reiselivsnæringen Lokalbefolkningen, næring, grunneiere, Lokalbefolkningen Reiselivsaktører, Visit Hol Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling for og Hol Side 7 /vår og idrettslagene PL Innarbeide rutiner og systemer for overvåking Oppdatere TØI-undersøkelse for Hol Ringvirkningsanalyse Hol Hol Prinsipp 10: Økonomisk levedyktig og konkurransedyktige reiselivsbedrifter E10-2 Hvilke produkter kan vi tilby til hvem? Det skal tilrettelegges for produktutvikling i Kartlegging av ubenyttet potensiale for Aktivitetsbedrifter, mellomsesonger produktutvikling/ opplevelser ift PL/ kundegrunnlaget E10-4 Stimulere og oppfordre næringen og lokalbefolkningen til å handle lokalt, lokalproduserte varer og lokale tjenester Arrangere og sette i system et kompetanseløp som reiselivsaktører kan delta på via sin bedrift eller som enkeltperson Involvere i utviklingen av næringsplan for Hol for å sikre samkjøring av næringsinteresser Bevisstgjøring og synliggjøring, styrke hverandre, bruke møteplasser og kommunikasjonskanaler. Kompetanse inne ulike temaer valgt i samråd med næringen Næringsplanen utvikles høsten 2014 av Hol, utvalgte tiltak fra bærekraftig handlingsplan skal innarbeides i handlingsplan for næringsutvikling Alle og reiselivsaktører Hol / Visit, styringsgruppe / Hol

8 Iverksette næringsutviklingstiltak i samarbeid med Hol Kommunikasjon Utarbeide plan for kommunikasjon av Merket for bærekraftig reisemål Utarbeide presse-media plan for kommunikasjon av Merket for Bærekraftig reisemål Ha god dialog med Hol og eksterne virkemiddelapparat og sørge for at næringen får tilgang til tilgjengelige bedriftsutviklingstiltak Etablere plan og budsjett. Legg inn arrangementer og tiltak Kontakte profesjonelt presse/mediabyrå for å legge strategi for presse/media Hol, næringsaktører, gründere, potensielle eksterne bedrifter Hol, Nucleus 5. Prioriterte tiltak fra handlingsplanen Handlingsplanen for Bærekraftig reisemålsutvikling er en omfattende plan som skal sikre en bærekraftig reismålsutvikling i framtida. Den har et langsiktig perspektiv og målet er kontinuerlige forbedringer innen de 10 prinsippene for bærekraft. Denne listen over prioriterte tiltak er grunnlag for budsjettet i fase 3 med tilhørende bevilgninger fra Innovasjon Norge til drift av arbeidet/ prosjektet frem til våren Tiltak med uthevet skrift er tiltak som bør gjennomføres parallelt og som med fordel kan samordnes i et felles prosjekt. Indikator Tiltak Kort beskrivelse Involverer Frist/Framdrift Ansvar. Bevaring av natur, kultur og miljø Prinsipp 1: Kulturell rikdom Merking, rydding, skilting, informasjon på Utvikling av nærsti-turer i sentrum av, samt flere språk, lavterskel, Hol, Visit utvikling av nærstiområder i alle grendene nasjonalparkopplevelser utenfor verneområder. Utbedre skilting og informasjon om kulturminner, historiske steder, flora, fauna og nasjonalpark. Skjøtselsplaner. Prinsipp 2: Landskapets fysiske og visuelle integritet Etablere autentiske og visuelt integrerte velkomstpunkt til og i nasjonalparklandsbyen Prinsipp 3: Biologisk mangfold Samordning og bedre tilrettelegging for fiske Rydding og tilrettelegging for aktiviteter ved Slåttahølen/ Fetahølen med omegn Ustedalsfjorden rundt, Fekjo, Land of the Lords, Hallingskarvet, kirker, museer. På flere språk Utvikle eksisterende skilt-tavler ved innkjøringene til nasjonalparklandsby Sentrumsnære områder, fjellvann, ulike typer fiske for folk i alle aldre, salg av fiskekort Tilrettelegge for aktiviteter i nærområdet, kano, kajakk osv. I samarbeid med ns Mulighetsstudie for Slåttahølen. Eget prosjekt for å få laget en mal/standard Hol, Visit, grunneiere Hol, Lag/foreninger, JFF, grunneiere Hol, Jeger og Fisk, grunneiere Hol / / Hol PL/ Hol / Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling for og Hol Side 8 Foto: Terje Bjørnsen

9 Prinsipp 4: Rent Miljø og ressurseffektivitet Redusere energiforbruket i reiselivsbedriftene Bedre tilrettelegging av avfallshåndtering og kildesortering for bedrifter og hyttefelt. D. Styrking av sosiale verdier Prinsipp 5: Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping D5 Etablere folkehelse som grunnprinsipp og levemåte Prinsipp 6: Lokal kontroll og engasjement D6-2 Opprettholde og videreutvikle vertskapskursene som inkluderer kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling Prinsipp 7: Jobbkvalitet for reiselivsansatte D7 Kick off for sesongarbeidere Redusere lyd- og lysstøy fra bedriftene; innføre ENØK-tiltak hos alle, belysningstiltak; led, bevegelsessensorer, mindre lys på når stengt, i samsvar med ns handlingsplan for klima og energi og i samarbeid med oppstartet prosjekt til Ustekveikja Energi Tydelig informasjon, lett tilgjengelig, bevisstgjøring og kunnskap, flere molok, hyppig tømming, øke antall bedrifter som kildesorterer, i samsvar med ns handlingsplan for klima og energi Utvikle leveregler for folkehelse i samarbeid med overlege i Hol «Eg er stolt av bygda mi», lære å selge hverandre, inkludere skolen, gjestearbeidere og hyttefolk Arrangere en dag med informasjon om / n, tilbud, muligheter og testing av aktiviteter. Matservering og fest. Prinsipp 8: Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet D8 Utarbeide og markedsføre 5 gode grunner til å bli en dag til Mersalg, salg av hverandre, en egen salgskampanje E. Økonomisk levedyktighet Prinsipp 9: Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping E9-1 Innarbeide en økende medlemskontingent blant medlemsbedrifter i en 3 års periode for å sikre at Forslått økt med 10% pr år i 3 år destinasjonsselskapet er levedyktig Prinsipp 10: Økonomisk levedyktig og konkurransedyktige reiselivsbedrifter E10-2 Det skal tilrettelegges for produktutvikling i mellomsesonger Hvilke produkter kan vi tilby til hvem? Kartlegging av ubenyttet potensiale for produktutvikling/ opplevelser ift kundegrunnlaget Reiselivsaktører, Hol, Ustekveikja Energi Hol, reiselivsaktører, Hallingdal Renovasjon Hol, lokalbefolkningen, Hol, reiselivsaktører, hyttefolk Reiselivsnæringen,, Hol, reiselivsaktører, medlemsbedrifter Aktivitetsbedrifter,, eget prosjekt PL/ Ustekveikja Energi PL/ Hol Hol PL/ PL/ PL/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling for og Hol Side 9

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Vestlandsforsking-notat nr. 5/2011tittel her hvis det er noen Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Hanna Nyborg Storm Forfatternes navn Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer