Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen Nr. Sakstittel Saksordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG kl. 13:00 OPPDATERT Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Kulturprisen 2011 Anni Løvlid PS 17/11 Kulturmidler 2011 Wenche Låg Breivik PS 18/11 Søknad om prosjektmidler til nytt tak på Ulland gamle Odd Kåre Dalen skole. PS 19/11 Sluttbehandling - revidering av Plan for idrett og Bjørg Homelien friluftsliv Flesberg kommune ". PS 20/11 Revidering av plan for Den kulturelle Oppvekstsekken Bjørg Homelien (inkl. DKS) PS 21/11 Lokale retningslinjer for forskrift om likeverdig Sondre Kosmo Pauslen behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager. PS 22/11 Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen 2011/12 Eirik Bakke Fosen PS 23/11 Søknad om polutsalg.. Odd Kåre Dalen

2 FLESBERG KOMMUNE Kulturprisen 2011 Lampeland Arkiv 076 Saksmappe 2011/248 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: Kulturpris for Flesberg kommune retningslinjer (sist revidert av kommunestyret 29.mars 2007). Saksopplysninger: Kulturprisprisen deles ut av Flesberg kommune sammen med Nes Prestegjelds Sparebank. Prisen er på kr diplom. (i henhold til retningslinjene ble beløpet oppjustert fra kr i 2002). Fristen for å sende inn skriftlig begrunnede forslag til kandidater var 2.mai. Ordningen ble kunngjort gjennom annonse i Laagendalsposten og nettnyhet på kommunens hjemmeside. Saken er delegert til komiteen for livsløp og kultur fra kommunestyret i henhold til vedtak i sak 70/95 av Ved fristens utløp var det kommet inn 3 forslag innen fristen. (2010: 8 forslag). Vurdering: I henhold til praksis legges saken fram uten anbefaling fra rådmannen. OVERSIKT OVER KANDIDATER: FORSLAGSSTILLER KANDIDAT BEGRUNNELSE FRA FORSLAGSSTILLER Svene bygdekvinnelag Flesberg bygdekvinnelag Svene bygdekvinnelag foreslår Flesberg bygdekvinnelag som kandidat til årets kulturpris. Flesberg bygdekvinelag har nedlagt et enormt arbeid med stor kulturhistorisk verdi. De har samlet mønstre og laget vevde ekseplarer på Flesberg-plegg fra gamle plegg. Dette har stor verdi for fremtiden. De legger nå siste hånd på verket når det gjelder samling

3 Rådet for eldre og funksjonshemmede Flesberg pensjonistforening (styret) Flesberg historielag Flesberg skolekorps av linningsmønstre til skjorter til Flesbergstakk og mannsdraktene. I tillegg har laget skaffet ei brurekrone som er til utlån for bygdefolket. Denne innsatsen er så kulturhistorisk viktig at den virkelig fortjener en utmerkelse. Ukentlig møtes historielagets medlemmer til dugnadsarbeid for å dokumentere levd liv i Flesberg kommune. Etter mitt skjønn er dette viktig kulturvern som igjen er viktig for etterkommende slekter. Likedan arrangerer laget til kjente steder innen kommune. For nyinnflyttere som ønsker å bli kjent med sin nye bokommune, er dette spennende og fremmer tilhørighet. Lage har også merket stier, en virksomhet som de forhåpentlig fortsetter med. Flesberg er nemlig en vidstrakt kommune. Er en ukjent i terrenget, er det for å gå seg vill i skogene. Det fremmer trivsel og folkehelse å komme ut på tur til et kjent mål. Fjorårets hefte om Lyngdalsvassdraget var et flott og informativt hefte fra Historielaget. Det bekrefter at historielagets medlemmer er aktive og villige til å dele kommunehistorien med oss andre. Flesberg skolekorps har i mange år gledet Flesbergs befolkning med flott korpsmusikk. Dette håper pensjonistforeningen vil vedvare. Tidligere kulturprisvinnere: 1983: Jan Fekjan 1984: Jan Lislien 1985: Flesberg Skolekorps 1986: Guri Sandelien Eriksen og Birger Paulsen 1987: Tor Einar Evju 1988: Tormod Flåtrud og Jan Dokken 1989: Bjarne Brattås 1990: Henny Tveitstulen og Anne Marie Paulsen Side 3 av 26

4 1991: Jarl Hammervold og Arne Gulbrandsen 1992: Siri Christensen og Marius Fjellvik 1993: Ikke tildelt 1994: Steinar Lie 1995: Borghild og Olaf Bakken 1996: Liv Heyerdahl Blydenstein og Wenche Neset 1997: Kristoffer Bråta og Kåre Deildok 1998: Arne Olsen 1999: Olaf Garås Hvamb 2000: Kjell Thorberg 2001: Grendegruppa 2002: Solvoll og Høgheim Teaterlag 2003: Astri Rindem og Hjørdis Homelien 2004: Kjell Landerud 2005: Berit Ulland 2006: Lilly og Eivind Hvila 2007: Flesberg Malerklubb 2008: Flesberg pensjonistforening 2009: Øyvind Hamre 2010: Kjell Løver Side 4 av 26

5 FLESBERG KOMMUNE Kulturmidler 2011 Lampeland Arkiv 223 Saksmappe 2011/132 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 1. Lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Norges Handicapidrettsforbund og Det Frivillige Skyttervesen får tilskudd fra post Idrettsmidler. 2. Fordeling av idrettsmidler: Sum kr Svene Idrettslag kr Flesberg Idrettslag kr Flesberg Skytterlag kr Lyngdal Idrettslag kr * (under forutsetning av innleverte vedlegg) 5. Flesberg helsesportslag kr Flesberg idrettsråd kr Tilskudd til lag og foreninger allment kulturarbeid postene med underpostene 231/377/ Fordeling av kulturmidler: Sum kr Snappen/Ørn 4-H kr Lyng 4H kr Haugens Venner kr Flesberg Motorveteranklubb kr Flesberg Folkeakademi kr Flesberg historielag kr Flesberg pensjonistforening kr Flesberg Røde Kors, hjelpekorpset kr Numedal spel- og dansarlag kr Høgheim og Solvoll teaterlag kr * (under forutsetning av innlevert vedlegg) 11. Flesberg Malerklubb kr Flesberg skolekorps kr *(under forutsetning av innleverte vedlegg) Vedlegg: Retningslinjer for kulturmidler, kst-sak 10/09, vedtatt Uttalelse fra Flesberg idrettsråd av

6 Saksopplysninger: Flesberg kommune har følgende rammer for kulturmidler for 2011: Kr Forslag til fordeling av kulturmidler: Post tilskudd til idrettsarbeid kr Post m/underposter 231/377/385 tilskudd allmenn kultur kr Tilskudd til prosjekter kr Avsetning faste tilskudd kr SUM: kr Det var ved fristens utløp 31.mars 2011 kommet inn totalt 21 søknader fordelt på 6 søknader om idrettsmidler (2010:5) og 15 søknader om kulturmidler, allmen kultur, (2010: 9. Søknadene angående idrett er oversendt til Flesberg idrettsråd for uttalelse. Idrettsrådet hadde møte 18.mai og uttalelse var kommunen i hende 19.mai. 3 søknader innen allmen kultur er tatt ut under denne saksbehandlingen, vurdert i henhold til kommunens gjeldende retningslinjer: 1. Søknad fra Lyngdal bygdeutvalg som ikke oppfylte de formelle krav til en søknad. Adminsitrasjonen har skrevet brev om at dersom de ønsker at søknaden opprettholdes vil den bli tatt på delegert behandling i forhold til prosjektmidler (dreier seg om søknad om innkjøp projektor) 2. Søknad fra Numedal malerklubb. I henhold til retningslinjene må slike lag ha minst 5 medlemmer fra Flsberg og kan ikke søke dersom det er tilsvarende aktivitet i kommunen. I Flesberg eksisterer Flesberg Malerklubb og de har også søkt om kulturmidler. 3. Flesberg HLP har fått brev om at deres søknad ikke kan behandles innen denne årlige ordningen, da de primært ivaretar medlemmenes yrkes, helse - og eller økonomiske interesser. De har i stedet fått innvilget prosjektmidler på kr etter delegert behandling. Søknader til behandling - venter på vedlegg: (manglende formell godkjenning av søknader) (merket med *) a) Flesberg skolekorps har fått frist til å levere årsmelding og revidert regnskap til 31.mai. ( har mottatt urevidert regnskap) b) Lyngdal IL har fått beskjed om å levere vedlegg innen samme frist. c) Høgheim og Solvoll teaterlag har fått beskjed om å levere revidert regnskap på lesbart filformat, samme frist. (regnskapsfil som er mottatt lar seg ikke åpne) Fordeling av kulturmidler er delegert til komiteen for livsløp og kultur (k.sak 70/95). Oversikt forslag 2011/ tilskudd 2010: idrett Forslag 2011 Tilskudd 2010 Laget søker om 1. Svene Idrettslag Kr kr kr Flesberg Idrettslag Kr kr kr Flesberg Skytterlag Kr kr kr Lyngdal idrettslag Kr kr kr Flesberg helsesportlag Kr kr kr Flesberg idrettsråd Kr Ingen søknad Kr Allmen kultur forslag 2011 tilskudd 2010 Laget søker om 1. Snappen/Ørn 4-H Kr Kr Kr Lyng 4-H Kr Kr Kr Haugens Venner Kr Kr Kr Flesberg Motorveteranklubb Kr Kr Kr Side 6 av 26

7 5. Flesberg Folkeakademi Kr Kr Kr Flesberg historielag Kr Kr Kr Flesberg pensjonistforening Kr Kr Kr Flesberg Røde kors. hj. korps Kr Kr Kr Numedal spel- og dansarlag kr Ingen søknad Kr Høgheim og Solvoll teaterlag Kr Ingen søknad Kr Flesberg Malerklubb Kr Ingen søknad Kr Flesberg skolekorps Kr Ingen søknad Kr Vurdering: De vedtatte Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler sier følgende under punktet: Formål: Flesberg kommune gir tilskudd til lag og organisasjoner som driver kulturarbeid innen kommunen. Tilskuddet skal bidra til den daglige driften av laget med vekt på aktivitet. Etter en rekke presiseringer sies det følgende i siste avsnitt: Kommunen ønsker via kulturmidlene å bidra til et bredt kulturliv, for alle aldre, men der aktiviteter for barn og unge blir spesielt blir spesielt vektlagt. Følgende står under Vurdering i retningslinjene: Det foretas en skjønnsmessig vurdering etter aktivitet rettet mot barn og unge, medlemsmasse, økonomi, samt lagets bidrag til et bredt kulturliv uansett aldersgrupper. Reduksjon i rammen i 2010 med kr er altså videreført for Dette gjør at det vil bli mindre å fordele og innstillingen er gjenstand for en hard prioritering, særlig innen allmen kultur. Rammen for allmenkultur foreslåes økt med kr , med tilsvarende reduksjon i avsetning til prosjektmidler, blant annet fordi 4 av lagene som ikke søkte i fjor, har søkt i år. Rådmannen foreslår å ikke avsette hele potten til allmen kultur, men overføre kr til prosjektmidler. Lampeland Vel har f.eks søkt om prosjektmidler til gjennomføring av Lampelandmarken.. Det er allerede innvilget kr av disse prosjektmidlene, til Flesberg skolekorps (kr ) og til Flesberg HLF s kulturaktiviteter lokalt (kr. 3000). Flere søknader venter på behandling. Blant annet fra Flesberg historielag om utgivelse av hefte om Juvenes skole. Rådmannen har vurdert idrettsrådets uttalelse og finner å støtte deres forslag til fordeling innen idrett. Rådmannen anbefaling innebærer at de søknader som er merket med * er innstilt på bevilgning under forutsetning av at de leverer vedlegg senest 31.mai d.å. Saken legges med dette fram til politisk behandling. Side 7 av 26

8 FLESBERG KOMMUNE Søknad om prosjektmidler til nytt tak på Ulland grendehus Lampeland Arkiv 223 Saksmappe 2011/171 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: Søknad av fra Ulland grendehus v/styret Saksopplysninger: Ulland grendehus v/ Signe Ulland Fløtterud, representant for styret søker i brev av 29.mars 2011 om tilskudd på kr for istandsetting av tak på Ulland gamle skole. Søknaden er sendt som en søknad om prosjekttilskudd som er tilskuddsordning 2 innen Kulturmidler. De skriver følgende i søknaden (utdrag) Ulland gamle skole ble- når skolen ble nedlagt overdratt til grenda her på Ulland. Huset har vært mest benyttet av Ulland sanitetsforening som gjennom sine innsamlede midler og dugnadsarbeid har tatt seg av det aller nøedvendigste av vedlikehold, samt at de har betalt faste utgifter som strøm og forsikring. Det er likevel styret for Ulland Grendehus som har ansvar for huset. De siste årene har det vist seg at der et absolutt behov for et større vedlikeholdsarbeid dersom grenda skulle ønske å ta vare på skolen. (..) Styret inviterte alle husstander i 2010 til å svare på hva de ønsket for skolen: Ta vare på den, selge den eller la forfallet fortsette. Det var enighet om å ta vare på skolen som det kulturminnet det er. Det viktige fant de ut var å få lagt nytt tak, kostnadsoverslag fra Håvardsrud Sag & Høvleri AS ble lagt fram (basert på antall kvadratmeter tak). Styret spør seg selv om dette er for lite. Folk i grenda var positive til dugnad, problemet ligger i å skaffe penger til faktiske utgifter. Styret har opprettet en egen komite som skal jobbe med dugnaden, organisering av arbeidet og skaffe inntekter. De har planlagt å starte på forsommeren i år, forutsatt at de klarer å finansiere dette. Budsjett: Tilbud fra Håvardsrud Sag & Høvleri AS: kr inkl. mva 250 dugnadstimer a kr. 250: kr Finansiering:

9 De søker om å få dekket utgifter på materialer kr , samt at de bidrar med nevnte dugnadsinnsats selv. Saken må opp til politisk behandling da søknaden er på over kr ,-. Søknader om prosjekttilskudd delegeres ned til administrasjonen når søknadsum er på kr eller mindre. Vurdering: Historikk: Det er flere år siden tilsvarende saker ble behandlet i kommunen. Solvoll samfunnshus fikk på begynnelsen av 2000-tallet bevilget kr av formannskapet til strøm, i en overgangsfase der økonomien var svak. I retningslinjer for fordeling av kulturmidler har det siden revideringer i 1996 og 2009 vært politisk konsensus om at det er aktiviteter som skal prioriteres, ikke vedlikehold av bygg. Hovedutvalget for kultur hadde 27. april 1990 befaring til flere av de gamle skolene/grendehus og vedtok samtidig følgende prinsippvedtak i HUK-sak 22/90 (diskusjonsnotat grendehus/skolestuer i Flesberg) Hovedutvalget for kultur kan gi tilskudd til større reparasjoner- /investeringer til grendehus som bidrar til å øke byggets bruksverdi etter søknad. Både vanlig innvendig og utvendig vedlikehold, f.eks maling av vinduer, strømutgifter osv må dekkes over husets eget budsjett. Jfr. forutsetningene for oppsitterne til å overta bygningen fra kommunen. Hovedutvalget sier seg for øvrig fornøyd med oppsitternes / lagenes jobb med å ta vare på husene. HUK vedtok enstemmig på samme møte, sak 23/90 følgende vedtak pkt a) a) Ytre Svene Vel Søknaden fra Ytre Svene Vel om tilskudd til utbedring av taket på Gamle Berget skole oversendes formannskapet for videre behandling. Uti fra tidligere praksis har tilsvarende saker blitt behandlet av kommunestyret. Hovedutvalget seg det som svært vesentlig at taket er godt vedlikeholdt for at grendehusene skal kunne tas vare på og brukes. Gamle Berget skole er samtidig høyst trolig den siste skolestuen / grendehuset som har behov for en slik omfattende utbedring av taket. Taket på de andre grendehusene er for øvrig bra vedlikeholdt. Søknadssummen er også så vidt stor at hovedutvalget har vansker med bevilge en slik sum i enkeltsaker. Saksopplysning: Søknadssum var på kr ,-. Kommunestyret vedtok i 1989 å gi tilskudd til utbedring av tak på Juveli grendehus, dvs. den gamle skolestua. Rådmannen ser på dette som en prinsippsak. Det er samtidig mange år siden tilsvarende saker var oppe til behandling. Rådmannen ber derfor om å få politiske retningslinjer som administrasjonen kan forholde seg til for hvordan saksbehandle søknader som gjelder større utbedring av eldre skolebygg som nå fungerer som grendehus i bygdelagene (som oppsitterne har tatt over). Økonomisk er det ikke avsatt bevilgning til slike formål: Potten til prosjektilskudd av kulturmidler beregnes i 2011 til å være kr totalt, det er pr. i dag fordelt kr allerede. Dvs. til disposisjon pr. mai kr og flere søknader venter på behandling. Søknaden legges herved fram til politisk behandling uten anbefaling. Side 9 av 26

10 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 143 Saksmappe 2007/636 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug Sluttbehandling - revidering av Plan for idrett og friluftsliv Flesberg kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Plan for idrett og friluftsliv, revidering godkjennes, innspill innarbeides i tekstdel/handlingsprogram, jfr. rådmannens anbefaling. 2. Økonomiske konsekvenser utredes og vurderes i økonomiplansammenheng i forbindelse med årlig revidering av prioritert handlingsprogram. Vedlegg: 1. Forslag til kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet , revidering Høringsuttalelse, fra Flesberg skytterlag inkl. vedlegg. 3. Vedlegg til innspill fra Flesberg samfunnshus A/L. (de andre er referert i sin helhet) Saksopplysninger: Flesberg kommunestyre vedtok i møte 24.februar 2011, sak å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet , vedtatt av kommunestyret Det er et krav fra Kulturdepartementet for å kunne søke om og motta spillemidler at kommunen har en vedtatt handlingsplan. Planen skal oversendes fylkeskommunen innen Forslag til plan ble sendt ut på høring til Fylkeskommunen, skoler, barnehage, idrettslag og andre, den ble lagt ut til offentlig ettersyn på bibliotekene og på kommunehuset, samt annonse i Lp og som nettnyhet på kommunens nettside. Uttalelsesfristen ble satt til og det har kommet inn 4 innspill / uttalelser: 1. Flesberg samfunnshus A/L 2. Buskerud fylkeskommune 3. Flesberg skytterlag 4. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Lampeland og arbeid med kunstgressbane har det fra barn og ungdom blitt meldt inn behov og ønsker. 1. Flesberg samfunnshus A/L: (v/ styreleder Henry Dahlen, brev av er referert i sin helhet, vedlegg i tillegg).

11 Flesberg samfunnshus A/L eies av lag og foreninger. Huset rommer ca 500 personer. Det er stor aktivitet på dagtid, Flesberg skole 5-10 klasse bruker hallen hver dag. Etter skoletid blir hallen brukt av unger og voksne (trim, idrett, 17 mai for hele kommunen, skoleball, teater med mer) Det blir lagt ned mange dugnadstimer her. Det er stor slitasje på huset, og dårlig økonomi til investeringer. Det som nå skaper de største vanskelighetene ved bygget er toalettene. De bør rehabiliteres. Her er det bare 2 til damer og 2 til herrer, samt 1 handicap toalett som kan brukes i dag.. Det er for liten kapasitet ved store arrangementer. Det er 2 defekte toaletter bak de eksisterende som i dag ikke er i bruk. Disse kan legges inntil de nåværende; ved å slå ut vegger, da blir det 6 toaletter til damer og 4 til herrer. Håper på velvillig behandling av søknaden. * Tilbud på totalentreprise fra Svendsrud AS av , til rehabilitering av prosjektet er på kr ,- inkl. mva., se vedlegg. Kommentar: *Tittelen på brevet er: Søknad om statlige spillemidler til idrettsformål, men brevet er et innspill over behov som fremmes overfor revidering av idrettesplanen. 2. Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen (brev av er referert i sin helhet) Buskerud fylkeskommune mottatt revidert plan for idrett og friluftsliv fra Flesberg kommune til høring. Buskerud fylkeskommune mener planutkastet er et godt grunnlag for å innfri de hovedhensikter som nevnes i planen. Plan tilfredsstiller de minstekrav som Kulturdepartementet stiller for å kunne søke og motta spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 3. Flesberg skytterlag: (v/ Ola Fosshaug, Initiativtaker for Miniatyrskytterlag i Flesberg Kommune. Utdrag fra brev av , vedlegg i tillegg) Flesberg Skytterlag vil fremme et behov for anlegg for skytesporten i kommunen. Det arbeides i disse dager med oppstart av et Miniatyrskytterlag innenfor Norges Skytterforbund, og derav Norges Idrettsforbund, i Flesberg Kommune. Sakte men sikkert har aktiviteten økt i Numedal, og for å stimulere denne aktiviteten ønsker vi å skape en felles treningsarena for skytterne. ( ) Flesberg Skytterlag fremmer derfor følgende behov, for det planlagte miniatyrskytterlaget i kommunen, som er operativt innen utgangen av Når miniatyrlaget er opprettet, går behovet over i deres navn. Behovet er et skyteanlegg innen de olympiske øvelser 10 meter luftrifle, 50 meter frigevær samt det nasjonale programmet på 15 meter miniatyrrifle. Alt innen Norges Skytterforbund. Vi har sett på en løsning som gjør at det kan skytes innendørs (10 og 15 meter) på vinterstid, samt utendørs 50 meter på sommerstid med utgangspunkt i det samme elektroniske skivematerialet. Vårt forslag går ut på å bygge en etasje til over dagens skytehall på Stevningsmogen, som kan benyttes i vinterhalvåret til 10 og 15 meterskyting. Bakgrunnen for dette er flere. Det vil med årene komme en del vedlikeholdskostnader for kommunen i forbindelse med dagens skytehall på Stevningsmogen, da taket begynner å trenge behov for rehabilitering, samt at dagens skytehall må få på plass en nødutgang. Disse vedlikeholdskostnadene samt nødutgangen vil muligens la gjøre å få med i en ny skytehall i etasjen over. Ved å bygge en ny skytehall over den gamle for miniatyrlaget, kan begge lag dra nytte av et anlegg på hele 20 elektroniske skiver ved konkurranser. Innendørsskyting både i DFS og NSF er på full fart Side 11 av 26

12 fremover, og ingen andre baner i regionen kan ta på seg store stevner med plass til 20 skyttere av gangen. En ny skytehall her vil lett gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede og rullestorbrukere, som det ny oppstartete miniatyrlaget gjerne vil ha med på å utøve skyteidretten. Når det gjelder utendørs 50 meters skyting har vi i dag skyttere i Flesberg Skytterlag og Numedal med flere individuelle- og lagmedaljer fra Norgesmesterskap, Nordiskmesterskap, Europamesterskap og Verdensmesterskap de senere årene. Disse drar nå flere dager i uken til Oslo for å trene. Vi ser mulighetene for å bygge et standplassbygg, samt en skivevoll for 50 metersskyting i tilknytning til Flesberg Skytterlags utendørsbane på Wangestad til dette formålet. Standplassbygget bør inneholde plass til ti skyttere, man kan da benytte de samme elektroniske skivene som på den nye innendørsbanen. Vi har innhentet prisoverslag både på innendørsskytebane (10 og 15 meter) på Stevningsmogen og utendørsskytebane (50 meter) på Wangestad, samt elektroniske skiver som kan benyttes på begge anlegg. Totalt summen for begge baneanleggene blir dermed på Kr Fra barn og ungdom. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Lampeland og arbeid med kunstgressbane har det fra barn og ungdom blitt meldt inn følgende behov og ønsker: Terrengsykkelløype, sandvolleyballbane, skatepark, bedre akemuligheter, mindre anlegg for friidrett, tennis, og rasteplasser. Generelt ønske om bedre lekeplasser (nærmiljøanlegg) i boligområdene. Vurdering: Rådmannen vurderer arbeidsgruppens arbeid til å være god og foreslår at behovene over tiltak fra Flesberg samfunnshus A/L og Flesberg skytterlag innarbeides i planen, i kapittelet om nye behov, samt at disse tiltakene settes inn på det 4-årige prioriterte handlingsprogrammet for Det foreslåes at behovene fra barn og ungdom settes inn på uprioritert handlingsprogram. Handlingsprogram danner utgangspunkt for søknad om spillemidler, ved årlig rullering av handlingsprogram. I forhold til kommunens økonomiske handlingsrom, vil rullering av det årlige handlingsprogrammet bli vurdert opp i mot økonomiplan og dens vedtak/behov. Det er derfor for tidlig å vise til hvilke eventuelle økonomiske virkemidler kommunen kan avsette til idrettsformål på lengre sikt, med unntak av vedtak i gjeldende økonomiplan : Det er avsatt kr. 5 millioner på investeringsbudsjettet til tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv kunstgressbane for året 2011, samt kr. 2,5 millioner årlig i 2012 og 13 til prosjektering ny barneskole og flerbrukshall. Rådmannen går inn for at administrasjonen får fullmakt til redaksjonelle endringer, inkl. sette inn foto. Rådmannen går inn for at planen godkjennes, inkl. de nevnte tiltakene som innarbeides. Side 12 av 26

13 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 144 Saksmappe 2007/530 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug Revidering av plan for Den kulturelle Oppvekstsekken (inkl. DKS) MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 Rådmannens anbefaling: 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere Plan for den kulturelle oppvekstsekken i Flesberg, inkl. DKS Arbeidsgruppen består av representanter fra a) Skolesektoren b) Barnehagesektoren c) Biblioteket d) En representant fra komiteen for livsløp og kultur e) Kulturkonsulenten, som sekretær 2. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag som legges ut til offentlig høring fra 10.oktober 7.november Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp i november, med endelig behandling i kommunestyret i desember. 4. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen Saksopplysninger: Flesberg kommunestyre vedtok i møte 24.mars 2004 handlingsplan Kulturlinken, Den Kulturelle Oppvekstsekken, inkl. skolenes DKS, Den Kulturelle Skolesekken. Bakgrunnen var et krav fra fylkeskommunen i Buskerud om at alle kommuner skulle utarbeide overordnede lokale handlingsplaner for å iverksette ordningen. Det var Stortinget som i 2003 vedtok satsning på DKS for alle grunnskoler, med ABM-utvikling (Arkiv, bibliotek og museer) som nasjonalt statlig sekretariat, mens fylkeskommunene/statens Utdanningskontor skulle arbeide på regionalt nivå med å iverksette Stortingets vedtak. Plan for DKS skal revideres hvert 4. år. Denne planen ble revidert i 2007, for årene gjennom kommunestyrevedtak 7.12,07, sak.

14 Tiden er inne for en ny revidering for året , planen må være vedtatt av kommunestyret og sendt fylkeskommunens utviklingsavdeling som har ansvar for fylkeskommunens DKS-satsning innen utgangen av 2011 Det er et krav fra fylkeskommunen at kommunene utarbeider en plan for DKS for å få overført tilskudd til DKS etter søknad og rapportering av fjorårets tiltak. Flesberg kommune har siden den første planen fra også innarbeidet kommunens øvrige satsning innen allmenkultur - spesielt i barnehage og bibliotek og tidligere kulturskoleinn i planen. Derav begrepet den Kulturelle oppvekstsekken. Kommunens pålagte satsning innen skole, DKS er grunnstammen i planen. Kommunene har fått utbetalt tilskudd etter en viss fordelingsnøkkel, under forutsetning av at konkrete handlingsplaner ble utarbeidet, inkl. årlige aktivitetsplaner for skolene. Det er overskudd fra spillemidler som fordeles og DKS nasjonalt har i 2011 en vedtatt ramme på 167 millioner til tilskudd/prosjekter for hele landet. Det er fylkeskommunen som har ansvar for det regionale nivået. Fylkeskommunens utviklingsavdeling utarbeider egne turneer som kommunene abonnerer på, samt at de fordeler de statlige midlene, blant annet til kommunene via en bestemt fordelingsnøkkel, gjennom vedtak i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse. Vurdering: Rådmannen tar til etterretning at kommunens plan for DKS må revideres innen , som i Flesberg er en del av en større plan DKO. I likhet med den nylig reviderte Plan for idrett og friluftsliv i Flesberg , har definisjonen kommundelplan gått ut av bruk. Rådmannen foreslår at DKO-plan får samme status som idrettsplanen, med de krav til saksbehandling som den nye plan- og bygningsloven forutsetter til varsel om planstart, offentlig høring osv. Dette er i tråd med tidligere saksbehandling av denne planen. Dette gir føringer for saksbehandlingen - forslag: Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere handlingsplanen for den kulturelle oppvekstsekken, DKO, inkl. DKS. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra skolesektoren (skolekontakter?), barnehagesektoren, biblioteket, en representant fra komiteen for livsløp og kultur og en sekretær. Det er oppvekst- og kulturetaten med kulturkonsulenten som kommunekontakt for DKS, som har det daglige ansvar for dette arbeidsfeltet. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag som legges ut til offentlig høring i 4 uker fra midten av oktober. Arbeidsgruppen vurderer evt. høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp i november, med endelig behandling i kommunestyret i desember. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen Det foreslås at komiteen for livsløp og kultur foreslår navn på komiteens representant, mens administrasjonen velger de øvrige administrative representantene. Side 14 av 26

15 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv A10 Saksmappe 2011/382 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw Lokale retningslinjer for forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 formannskapet Rådmannens anbefaling: Forslag til lokale retningslinjer for praktisering av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune vedtas med følgende endringer: Andre tertialrapport i 4 byttes ut med første terialrapport. Setningen blir da: Etterjustering foretas etter behandling av første tertialrapportering (august) og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. Andre tertialrapport i 8 byttes ut med første terialrapport. Setningen blir da: Flesberg kommune vil etterjustere tilskuddet dersom det er betydelig merforbruk / mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader i de kommunale barnehagene etter behandling av første tertialrapportering og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. Vedlegg: Lokale retningslinjer for praktisering av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til Ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune. Saksopplysninger: 29.oktober 2010 ble forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtatt. Forskriften trådde i kraft 1. januar Fra samme dato ble hoveddelen av de statlige tilskuddene til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Fylkesmannen i Buskerud hadde en samling for barnehagemyndigheten i kommunene i Buskerud i desember 2010 med informasjon om den nye forskriften. Kunnskapsdepartementet har opprettet en side på nettet med ofte stilte spørsmål og svar knyttet til rammefinansiering. Her har de blant annet skrevet at: Kommunene pålegges å trappe opp andelen de private barnehagene skal motta i forhold til hva kommunale barnehager får, og de kan dermed ikke prioritere egne barnehager fremfor private. Vedtak om tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Flesberg i 2011 er foretatt og i samsvar med forskriften. En har i dette arbeidet brukt en konsulent til utarbeidelse av en modell og til selve beregningen. Flesberg kommune har hatt flere møter med eiere av de private barnehagene i Flesberg ang. ny forskrift og utarbeidelse av lokale retningslinjer. Utkastet til retningslinjer for Kongsberg

16 kommune ble innhentet og forslaget i Flesberg har tatt utgangspunkt i disse. Forslag til retningslinjer utarbeidet i fellesskap med eiere av private barnehager er sendt organisasjonene til orientering. De private barnehagene får tilskudd ut fra gjennomsnittelige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i kommunale barnehager. Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet til driftskostnader. Det skal settes en sats for barn over 3 år og en sats for barn under 3 år. Kommunen skal dokumentere beregningen. Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddsatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar underrette de ikkekommunale barnehagene om tilskuddsatsene. Flesberg kommune har ikke kommunal familiebarnehage og skal derfor benytte nasjonale satser for de private familiebarnehagene. I tillegg til tilskudd til driftskostnader skal kommunen gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass. Tilskuddet skal etterjusteres dersom kommunen gir bevilgningsendringer til ordinær drift i kommunale barnehager i løpet av året og/eller dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddsatsene (budsjettet). Vurdering: Hver kommune skal utarbeide lokale retningslinjer. Rådmannen vil nedenfor beskrive noen av de vurderingene som ligger til grunn for det endelige utkastet til lokale retningslinjer i Flesberg kommune. 3. Kommunen skal beregne nytt tilskudd ved store aktivitetsendringer. Flesberg kommune beregner nytt tilskudd blant annet ved økning eller reduksjon på 18 plasser eller mer i ordinær barnehage og 8 plasser i familiebarnehage. Rådmannen har vurdert at en bør presisere hva som menes med store aktivitetsendringer slik at dette ikke blir et tolkningsspørsmål. 4. omhandler tilskudd til driftskostnader. I tillegg til forskriften som sier at tilskuddsatsen skal beregnes ut fra årsmelding pr åååå (antall barn og oppholdstid) har rådmannen vurdert også å ta med de barna med bekreftet plass fra 1. januar.(dvs de som har takket skriftlig ja til plass). Erfaringer tilsier at foresatte som søker barnehageplass fra årsskiftet ikke ønsker å begynne i desember måned. De får tildelt plass fra 1. januar og ikke 15. desember. Det er viktig at også disse barna er med i beregningen da de har barnehageplass det året tilskuddet tildeles for. Årsmelding er ut fra SSB s telledato åååå og tar som sagt ikke høyde for å ta med barn som begynner 1 januar. I noen kommuner har en valgt å ha flere telledatoer og derved utbetale/kreve tilbakebetaling dersom det kommer flere eller færre barn i løpet av året. T.o.m 2010 var det øremerkede midler til barnehage hvor en fikk økt eller redusert statstilskudd. Dette var knyttet opp mot endringer på 2 eller flere barn i ordinær barnehage og 1 eller flere barn i familiebarnehage. Dersom det var tilfelle skulle det sendes endringsmeldinger. Etter rådmannens vurdering er det viktig å ta hensyn til at barnehagen nå er rammefinansiert dvs at staten ikke utbetaler tilskudd dersom det skjer endringer i løpet av et år. Kommunen får ikke tilført noen ekstramidler pga endringer i drift og ut fra dette vurderer rådmannen at det er naturlig med kun en telledato. Det er også et ønske å forenkle det administrative arbeidet knyttet til dette. I utkastet til retningslinjer står det at etterjustering av tilskudd foretas etter behandling av andre tertialrapportering. (Her har saksbehandler skrevet feil da det skulle stått første tertialrapportering. Dette gjelder også i 8). Det er viktig for private eiere at ev ekstra utbetaling ikke kommer for sent på året slik at de kan benytte midlene til drift inneværende år. 5. gjelder tilskudd til kapitalkostnader. Rådmannen har vurdert at en bruker nasjonale satser for alle ikke-kommunale barnehager i Flesberg når det gjelder tilskudd til kapitalkostnader. Side 16 av 26

17 Dersom en skulle utarbeide egne satser ut fra gjennomsnittelige kapitalkostnader i egne tilsvarende kommunale barnehager ville dette kreve mye arbeid og stort krav til dokumentasjon. 9.En kan sette vilkår for barnehagedriftet knyttet til kommunalt tilskudd. Et av vilkårene kunne vært krav om tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i kommunens egne barnehager. Etter rådmannens vurdering tas dette ikke med nå da en avventer departementets arbeid med denne saken. Det er mulig at det i 2014 kommer som et statlig krav når kommunen etter planen gir tilskudd til ikke-kommunale barnehager basert på 100% av kommunale kostnader. En har heller valgt å ta med noen punkter for å styrke samarbeid og forståelsen mellom kommunal og ikke-kommunal barnehage. De lokale retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med private barnehageeiere. Forskriften er vedtatt med virkningsdato Det betyr at en ikke har erfart bruken og virkningen av denne gjennom et helt år. Etter rådmannens vurdering må en skaffe seg erfaringer med bruk og konsekvenser av de lokale retningslinjene og eventuelt ta disse opp til ny gjennomgang dersom det er behov for det. Side 17 av 26

18 FLESBERG KOMMUNE Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen 2011/12 Lampeland Arkiv 431 Saksmappe 2011/366 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ragnhild Vihovde Kaldestad MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Plan for kompetanseutvikling , grunnskolen i Flesberg kommune, godkjennes. Vedlegg: Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen Saksopplysninger: Kunnskapsdepartementet beskriver i strategien Kompetanse for kvalitet at det skal utvikles og settes i verk et varig system for videreutdanning for det pedagogiske personalet. Videreutdanningen skal i første rekke rettes mot fagområde og emner som det på landsbasis er særlig behov for å styrke. Systemet er tenkt å kunne fungere i en langsiktig planlegging både ut fra den enkelte lærers yrkesmessige behov, og ut fra skolens, skoleeiers og nasjonale myndigheters behov. Formål - styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning. - bidra til å øke læreryrkets status - styrke tilliten til skolens kvalitet I tillegg til den nye strategien for videreutdanning, vil staten også legge til rette for og prioritere studietilbud for å imøtekomme dokumenterte behov for etterutdanning av lærere. Etterutdanningen skal være praksisnær, vare over noe tid og medføre refleksjon og utprøving mellom samlingene ved bruk av arbeidsplassen som læringsarena. Strategien gir rammer for kompetanseutvikling i grunnopplæringen i perioden gjennom en klar prioritering, ansvarsfordeling og organisering/finansiering. Utarbeiding av planen Vedlagte plan omhandler kap. 1.5 i langsiktig Plan for kompetanseutvikling som danner grunnlag for skolenes årlige utviklingsplaner og er utarbeidet i samarbeid med skoleledere og hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet.

19 Vesentlige behov ved den enkelte skole som ikke er tatt hensyn til i planen, har hver skole laget en egen tilleggsplan for. Denne planen skal ikke oversendes Fylkesmannen. Budsjett Tiltakene under hvert delmål er ikke kostnadsberegnet, men samlet budsjett er på ,- kroner, hvorav ,- er kommunal egenfinansiering gjennom skolenes kursbudsjett. I tillegg kommer ikke-spesifiserte ressurser som kommunen bruker til vikarutgifter og etterutdanningstiltak som blir definert på personalets arbeidsplaner og skolenes utviklingsplaner. Vurdering: Planen synes å tilfredsstille sentrale føringer og lokale behov. Side 19 av 26

20 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv U62 Saksmappe 2011/397 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Søknad om polutsalg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Flesberg kommune ønsker etablering av et polutsalg, og ber Vinmonopolet vurdere utsalgssted i kommunen når nye polutsalg skal etableres. Vedlegg: Informasjon fra Vinmonopolet: Vinmonopolet analyserer alle aktive kommuner. Saksopplysninger: Under kommunestyrets møte den , under ekstramelding d), reiste ordføreren følgende spørsmål: Ønsker kommunestyret i Flesberg at det kan jobbes videre med å etablere et Vinmonopolutsalg i kommunen? For at jeg og rådmann kan jobbe videre trenger vi å ha kommunestyret bak oss. Det er tillyst et møte 19. mai om denne saken og for at vi skal få fremdrift trenger jeg denne bekreftelsen i dag. Søknaden om en eventuell etablering vil komme sannsynligvis i kommunestyrets junimøte. Kommunestyret vedtok med 18 mot 2 stemmer at det kan jobbes videre med å etablere et Vinmonopol-utsalg i kommunen. Ordfører og rådmann gjennomførte som planlagt et møte med Vinmonopolet den På møtet ga Vinmonopolet grundig informasjon om både prosess frem mot et polutsalg, og hvilke faktorer man vektlegger for at en kommune skal kunne komme i posisjon til å få et polutsalg. Fra kommunens side ble redegjort for en god del av de fakta og analyser som har kommet på plass i prosessen med områdeplanen for Lampeland (sentrumsplan). Dette gjelder spesielt befolkningsutvikling, gjennomgangstrafikk, antall eksisterende og planlagte fritidsboliger, samt utviklingsplaner for tettstedet (utvidelsesplaner næringsliv). Styret i Vinmonopolet vedtar hver høst hvilke kommuner/steder det skal etableres polutsalg det påfølgende år. Man jobber i dag ut fra en etableringstakt de nærmeste årene på ca nye utsalg pr. år. Vinmonopolet har en egen modell som benyttes for å vurdere hvor det er hensiktsmessig og aktuelt å etablere nye utsalg. Dette er sammensatt av flere faktorer, men som utgangspunkt må det foreligge et klart ønske fra kommunen om å opprette polutsalg. Først da får kommunen status som aktiv i Vinmonopolets vurderinger. Vinmonopolet foretar en analyse basert på 5 nøkkelfaktorer: Kjøpekraft Bosetting Avstand til nærmeste pol Side 20 av 26

Kl. 11.00: Møte med helse- og omsorgssjef for å drøfte sak om hjemmetjenester. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Kl. 11.00: Møte med helse- og omsorgssjef for å drøfte sak om hjemmetjenester. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2013 kl. 13:00 Kl. 11.00: Møte med helse- og omsorgssjef for å drøfte sak om hjemmetjenester. Servering

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Etter forespørsel fra leder ble sak 16 og 17 behandlet først på sakslisten. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Etter forespørsel fra leder ble sak 16 og 17 behandlet først på sakslisten. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: kl. 13:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Anne Berit Ravnås Britt Bergan Tom

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Etter møtet var det servering og omvisning på kulturhuset Lyngdal skole ved Sigrid Molia Johansen.

HOVEDUTSKRIFT. Etter møtet var det servering og omvisning på kulturhuset Lyngdal skole ved Sigrid Molia Johansen. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Lyngdal skole Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: kl. 13.00 15.30 Følgende medlemmer møtte: Tom Roger Svendsrud, Anne-Liz Lande,

Detaljer

Orientering av helse og omsorgssjefen om inngåtte avtaler mellom Flesberg kommune og Vestre Viken HF i forbindelse med samhandlingsreformen.

Orientering av helse og omsorgssjefen om inngåtte avtaler mellom Flesberg kommune og Vestre Viken HF i forbindelse med samhandlingsreformen. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: ONSDAG 07.03.2012 kl. 13:00 Orienteringer: Orientering av helse og omsorgssjefen om inngåtte avtaler mellom Flesberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

REVIDERING 2012-2015

REVIDERING 2012-2015 FLESBERG KOMMUNE PLAN FOR IDRETT og FRILUFTSLIV 2003 2015 REVIDERING 2012-2015 Foto: Håkon Bøygard PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Revidert utgave 2012-2015 Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.6.11, sak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: kl. 17:00 - Frammøte Orienteringer Spørretime Orienteringer fra ordføreren Saksliste

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen, Eilev Bekjorden, Oddvar Garås, Bjørg

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Orientering: Kl. 13.00: NAV-leder Inger Lene Bekjorden orienterer om fattigdomskartlegging/ - og tiltak i Flesberg kommune.

Orientering: Kl. 13.00: NAV-leder Inger Lene Bekjorden orienterer om fattigdomskartlegging/ - og tiltak i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 27.11.2013 kl. 13:00 Orientering: Kl. 13.00: NAV-leder Inger Lene Bekjorden orienterer om fattigdomskartlegging/

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING "PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017"

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Bystyresalen rådhuset Møtedato: 12.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MERK TIDSPUNKTET

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet foregår på Flesbergtunet. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 23.10.2014 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 23.10.2014 kl. 13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 23.10.2014 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser noen at de

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Sande kommune MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Møterom Limbazi Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Forfall: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller per

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 8/28/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbeth Narvestad Grenager, Linda Stensby,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Halvorsen Kaasen Medlem

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2002. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Prosjekttilskudd

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 10.12.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Læringssenteret Fra saknr.: 45/13 Til saknr.: 51/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 28.11.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Krisesentertilbud for Flesberg

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer