Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: kl til ca Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Sigvard Thy (etter 19. april), tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen leder Monica Aarønes sekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/3 Godkjenning av protokoll fra ADMU møte 7. februar /968 RS 12/1 Orienteringer til ADMU /967 PS 12/4 Forslag til retningslinjer for kompensasjon for ansattes bruk av egen bil i tjenesten 2008/594 PS 12/5 Reglement for administrasjonsutvalget (ADMU) 2012/203 Side 2

3 Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2012/968-1 Saksbehandler: Monica Aarønes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjons- og likestillingsutvalg 12/ Godkjenning av protokoll fra ADMU møte 7. februar 2012 Saken legges frem for Administrasjons- og likestillingsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Administrasjons- og likestillingsutvalget godkjenner protokoll fra møte Saksopplysninger Møteprotokollen ble utsendt til utvalgets medlemmer og varamedlemmer i e-post av etter underskrift av utvalgets leder. Just Ingebrigtsen rådmann Nils T. Walseth personalsjef Side 3

4 Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2012/967-1 Saksbehandler: Monica Aarønes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjons- og likestillingsutvalg 12/ Orienteringer til ADMU Orientering om Aktiv Kommune v/ NAV-leder Geir Obed Nordli 2. Orientering om uønsket deltid v/ prosjektleder Trine Åkvik Orienteringene vil bli gitt første i møte. Nils T. Walseth personalsjef Monica Aarønes personalrådgiver Side 4

5 Arkiv: 541 Arkivsaksnr: 2008/594-9 Saksbehandler: Monica Aarønes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjons- og likestillingsutvalg 12/ Forslag til retningslinjer for kompensasjon for ansattes bruk av egen bil i tjenesten Vedlegg: Forslag til retningslinjer justert etter høringsrunden samt forslag til avtale med den enkelte ansatte. Uttalelser fra høringsrunden. Saken legges frem for Administrasjons- og likestillingsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Administrasjons- og likestillingsutvalget vedtar forslag til retningslinjer for kompensasjon for ansattes bruk av egen bil i tjenesten. Saksopplysninger Nye Kristiansund kommune har ikke hatt lokale retningslinjer på dette området. ADMU i gamle Kristiansund kommune vedtok den retningslinjer som fram til i dag har vært praktisert. Flere ansatte / grupper av ansatte har nå søkt om fast bilgodtgjørelse og det har aktualisert et behov for å ha oppdaterte retningsliner, samt at det er ønskelig å endre avgjørelsesnivået. Kommunen har vært svært restriktiv i sin holdning til praktisering av kompensasjon for bruk av egen bil. Pr. dato er det 16 personer som har kompensasjon med årsbeløp mellom kr og kr a. Rådmannens strategiske ledergruppe (7) har en fast bilgodtgjørelse på kr som ble innført i Kompensasjonen gis istedenfor at det skrives regning for kilometergodtgjørelse innenfor kommunegrensen. b. Ut over dette har 2 i sentraladministrasjonen, 4 i Basis-team, 1 ved Helsestasjonen og 2 på Bygg og eiendom en ordning med fast bilgodtgjørelse Side 5

6 mellom kr og kr Disse skriver i tillegg reiseregning med kilometersats for antall kjørte kilometer. Særavtalen om reiser innenlands for statens regning (også kalt Reiseregulativet) Sentral generell særavtale (SGS) 1001, regulerer det gjeldende kronebeløpet. SGS 1001 ble sist endret med ikrafttredelse og 4 lyder som følger: 4 Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten Der det er nødvendig å benytte bil for å få utført kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens tjenester, stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon. I motsatt fall bør arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker inngå avtale om kompensasjon for jevnlig bruk av egen bil i tjenesten. Slik kompensasjon godtgjøres med inntil kr pr. år. Størrelsen på beløpet vurderes ut fra lokale forhold. Arbeidstakeren forplikter seg, om nødvendig, til å tegne forsikring slik at leiebil kan disponeres når egen bil ikke er disponibel. Arbeidsgiver dekker eventuelt dokumentert tilleggspremie. Økonomiske konsekvenser For ansatte En fast bilgodtgjørelse er skattepliktig for den ansatte. Det skal beregnes 14,1 % arbeidsgiveravgift av beløpet. For kommunen Avtalen gjøres mellom enheten og den enkelte ansatte. Det må derfor være budsjettmessig inndekning i enheten for tiltaket. Medvirkning Utkast til nye retningslinjer har vært sendt på høring til arbeidstakerorganisasjonene og til enhetene i perioden Det har kommet inn 11 merknader, de fleste som kommentarer, begrunnelser eller spørsmål, ikke som vesentlige endringer til det utsendte forslaget. Flere enhetsledere har hatt spørsmål til retningslinjene. De har fått svar tilbake samt at noen har dannet grunnlag for presisering i retningslinjene (spesielt punkt a). Spørsmål har kommet fra Tormod Sandvik, Åse Bjerkestrand, Ragnhild Svardal, Arne Andresen og Helge Hansen. I tillegg har enkelte hatt forslag til mindre endringer eller tilføyelser. Disse innspillene ligger som vedlegg til saken. Forslag på presiseringer/endringer som rådmannen kommenterer: Fra enhetsleder Helge Hansen ved KO a. ønsker økonomisk fleksibilitet fra % b. avtale etter drøftinger med tillitsvalgte Rådmannens merknad: a. Det er foreslått to satser, 1/1 eller ½ sats ut fra det eksisterende maksbeløpet pr. dato. Det er et ønske om en forenklet vurdering og en effektiv og korrekt behandling for lønnsavdelingen som skal utføre oppdraget og foreta justeringer når satsene endres. Forslag om to satser opprettholdes. b. Avtalen gjøres med kommunen og den enkelte ansatt. Det er derfor ikke behov eller ønskelig med drøftinger for hver individuell avtale. Side 6

7 Fra Norsk Sykepleierforbund: Punktet om at man må stille egen bil til disposisjon for andre arbeidstakere hvis man inngår den avtalen mener vi må fjernes fra avtalen Rådmannens merknad: Punktet lå i tidligere retningslinjer, men er tatt ut av dette forslaget. Fra Fagforbundet: a. Har spørsmål om punkt c og e kan slås sammen b. Ønsker at endringer av retningslinjer skjer etter drøftinger med tillitsvalgte (punkt j). Rådmannens merknad: a. Punkt e) krav om leiebil strykes. Rådmannen finner slik ordning som lite hensiktsmessig og tungvint å administrere. Ny setning innarbeides i punkt d): Dersom arbeidstakers egen bil er ute av drift, vurderer enhetsleder driftskonsekvenser samt evt. endringer i den økonomiske kompensasjonen. Setning om avtale med den enkelte flyttes til punkt f). b. Punkt j) endres til: Myndighet til å endre retningslinjene delegeres rådmannen, etter drøftinger med tillitsvalgte. Rådmannens vurdering Rådmannen mener at kommunen bør praktisere en streng vurdering i hvert enkelt tilfelle om bruk av egen bil i tjeneste er nødvendig. Vurderingen bør foretas i forbindelse med utlysning av stillinger og eventuelt tas inn som vilkår i utlysningsteksten. Statens satser for kjøregodtgjørelse etter reiseregulativet skal i utgangspunktet dekke alle kostnader knyttet til bruk av egen bil i kommunal tjeneste. Praksisen i forhold til utlysning av stillinger må innskjerpes, slik at det klart fremgår av utlysningsteksten om arbeidsgiver forutsetter at ansatte må disponere egen bil i tjenesten. Forslaget innebærer ingen spesielle klima eller miljøkonsekvenser ut over dagens praksis med tjenestekjøring. Just Ingebrigtsen rådmann Nils T. Walseth personalsjef Side 7

8 Forslag til Retningslinjer for kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten vedtatt av ADMU Gjeldende fra samme dato. a) Kompensasjon etter disse retningslinjer er en fast økonomisk godtgjørelse for at den ansatte bruker egen bil i tjenesten. Godtgjørelsen kommer i tillegg til kilometergodtgjørelse etter reiseregulativet SGS b) Den ansatte må ha et fast tilsettingsforhold i Kristiansund kommune eller et midlertidig tilsettingsforhold på minimum 6 mnd. c) Arbeidstakerens behov for transport i sitt daglige arbeid må være av en slik karakter og et slikt omfang at arbeidet ikke kan utføres tilfredsstillende uten at det til enhver tid disponeres bil. d) Arbeidstakeren forplikter seg til å stille bil til disposisjon i arbeidet. Dersom arbeidstakers egen bil er ute av drift, vurderer enhetsleder driftskonsekvenser samt evt. endringer i den økonomiske kompensasjonen. e) Ansatte som mottar godtgjørelse etter disse retningslinjene kan ikke reservere seg mot å kjøre tjenestebil når arbeidsgiver finner dette mest hensiktsmessig. f) Avtalene inngås mellom Kristiansund kommune v/ enhetsleder og den enkelte ansatte. Avtalene har en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned. Tidsavgrensede avtaler opphører automatisk ved utløpsdato. g) Årsbeløpet er pr. dato på inntil kr Årsbeløpet endres i samsvar med evt. endringer i SGS Godtgjørelsen vurderes avkortet ved uttak av delvis pensjon / permisjon, reduksjon i stillingsandel eller lignende. Godtgjørelsen bortfaller ved hel permisjon uten lønn, sykemelding over tre måneder, eller lignende fravær. h) Det foretas som hovedregel en vekting av årsbeløpet. Dette kan gjøres i forhold til stillingsprosent og/eller omfang av bruken. Satsen som velges skal være enten ½ eller 1/1 del av det til enhver tid gjeldende årsbeløp. Vektingen gjøres av enhetsleder. i) Årsbeløpet utbetales med 1/12 hver måned i det tidsrommet den enkelte avtale gjelder for. Beløpet belastes den enkelte enhets budsjett. j) Myndighet til å endre retningslinjene delegeres rådmannen, etter drøftinger med tillitsvalgte. Forslag til avtale på neste side Side 8

9 AVTALE OM Å STILLE BIL TIL DISPOSISJON FOR KRISTIANSUND KOMMUNE Ress.nr: Etternavn, fornavn: Fødselsdato (6 siffer): Med hjemmel i SGS 1001 Reiseregulativet, 4, samt Kristiansund kommunes retningslinjer for bruk av den aktuelle bestemmelsen i SGS 1001, er det inngått avtale om at arbeidstakeren har plikt til å stille bil til disposisjon for Kristiansund kommune som arbeidsgiver i forbindelse med utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Som kompensasjon for denne forpliktelsen mottar arbeidstakeren en fast godtgjørelse pr. år. Godtgjørelsen vurderes avkortet ved uttak av delvis pensjon / permisjon, reduksjon i stillingsandel eller lignende. Godtgjørelsen bortfaller ved hel permisjon uten lønn, sykemelding over tre måneder, eller lignende. Godtgjørelsen etter 7 i reiseregulativet ytes uavhengig av godtgjøring etter regulativets øvrige bestemmelser. Avtalen gjelder f.o.m. dato: eller Avtalen er tidsavgrenset, og gjelder t.o.m. dato: Dato: underskrift arbeidsgiver: Dato: underskrift arbeidstaker: Oppsigelse: 1. Tidsavgrenset avtale opphører automatisk ved utløpsdato. 2. Gjensidig oppsigelsesfrist ellers: 1 måned eller ved opphør av ansettelsesforholdet. Rettigheter og plikter ellers reguleres av tariffavtaler, lovverk og reglementer. Konto: Ansvar: Kostra: Årsbeløp (grunnlag): Månedsbeløp: Dato: Anvist av: Sendes personalseksjonen! Side 9

10 Høringsrunde retningslinjer for kompensasjon for ansattes bruk av egen bil i tjenesten. Enhetsleder Åse Bjerkestrand, barn, familie og helse: Kommentarer til retningslinjer for kompensasjon for ansatte bruk av egen bil i tjenesten i) Siste setning Beløpet belastes den enkelte enhets budsjett. Dette kan være svært ressurskrevende for den enkelte enhet. Vår enhet, Barn, familie og helse har ansatte på to ulike arbeidsplasser og har en utadrettet virksomhet der de aller fleste ansatte (55 stk) må bruke bil for å utføre jobben sin. Flertallet av de ansatte bruker egen bil minst to-tre ganger pr uke, ofte mer. De vil, etter punkt b) ha rett til denne godtgjørelsen. For ca. 50 ansatte vil det utgjøre ca. en halv million kroner pr år. Dette klarer ikke enheten å finansiere uten tilførsel av penger. Ordningen må ikke være slik at enhetens økonomi avgjør hvem som får tilskuddet, det må være likt for alle ansatte som kommer inn under kriteriene uavhengig av enhetens budsjett. Utdanningsforbundet v/ Asbjørn Dypbukt: Utdanningsforbundet har ingen kommentar til innholdet i avtalen, men har kommentar til praktisering av avtalen: Kommentar til praktisering: Utdanningsforbundet mener at nåværende praktisering er for streng med hensyn til hvem avtalen kan gjelde for. Dette gjelder spesielt for mange ansatte ved Kristiansund Opplæringssenter som i løpet av en arbeidsdag har mange forflytninger. Norsk Sykepleierforbund v/ Britt E. Hjelle: I dag er det flere tjenesteområder som bruker privat bil i tjenesten uten at de har inngått avtale om dette med kommunen. Disse skriver reiseregning. For medlemmer i Norsk Sykepleierforbund gjelder dette spesielt ansatte ved Helsestasjonen og enkelte ved Hjemmetjenesten, Tildeling og koordinering og sykehjem - Ved Frei Helsestasjon bruker de privat bil pga lange avstander mellom tjenesteområdene og brukere som de drar på hjemmebesøk til. Det er umulig å få utført jobben sin uten å bruke bil som fremkomstmiddel. - Ved Kristiansund Helsestasjon- tar man enten buss eller går for det meste mellom tjenesteområdene (fra Helsehuset til ulike skoler og ved hjemmebesøk). Dette anser vi som lite effektivt bruk av arbeidstiden. Den tiden man bruker på å gå eller vente på, og kjøre buss, kunne vært brukt direkte til å utføre tjenester til brukerne. Årsaken til at man går, er at man ikke vil stille privat bil til dispensasjon for kommunen uten å få økonomisk kompensasjon for dette. De er heller ikke ansatt med bil i tjenesten. Vi mener at disse arbeidstakerne absolutt burde komme inn under kommunens avtale om bruk av privat bil i tjenesten. Alternativt må disse få tjenestebil, slik ansatte i Barnevernstjenesten har, og som kanskje ikke er avhengig av bil i like stor grad som ansatte ved Helsestasjonen for å få utført arbeidet sitt. - Ansatte i Hjemmetjenesten og Tildeling og Koordinering som bruker bil mellom hjemmebesøk og møtevirksomhet, bruker egen bil når tjenestebil er opptatt. De skriver reiseregning for antall kilometer. For de fleste av disse vil det ikke være aktuelt å inngå avtale om bruk av egen bil. Likeså ansatte i sykehjem som er på ukentlige møter ved Inntak av pasienter ved sykehjem. Unntaket vil være de som har arbeidssted både på Frei og I Kristiansund og som bruker egen bil svært hyppig. Side 10

11 Norsk Sykepleierforbund mener at for arbeidstakere som er avhengig av bil for å utføre jobben sin, må få inngå avtale om bruk av egen bil å få kompensasjon for dette. Alternativt må kommunen stille med tjenestebil. Man kan ikke forvente at ansatte skal stille egen bil til dispensasjon for kommunen, uten godtgjøring utover kilometer godtgjørelse for dette. Sli regelverket praktiseres i dag er det altfor strengt. Punktet om at man må stille egen bil til disposisjon for andre arbeidstaker hvis man inngår denne avtalen mener vi må fjernes fra avtalen. Kristiansund , For Norsk Sykepleieforbund, Britt E. Hjelle, HTV Enhetsleder Ragnhild Svardal hjemmetjenesten Distrikt 1 og 3: Retningslinjene synes greie de. NITO v/ Pål Harstad: Viser til utsendte notat med forslag til retningslinjer for kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten. NITO har ingen spesielle kommentarer til de foreslåtte retningslinjene som etter vårt skjønn ikke skiller seg vesentlig fra retningslinjene som praktiseres pr. i dag. Det er positivt at det legges opp til at vurderingen om kompensasjon blir foretatt ved utlysning av alle stillinger, og at dette blir tatt med som vilkår i utlysningsteksten. Enhetsleder Helge Hansen Kristiansund Opplæringssenter (KO): Merknader fra KO 1. Ang Om plikt til å stille egen bil Jeg forstår disse retningslinjene slik at det avtalen berører er arbeidsstaker plikt til å stille bil til disposisjon. Det forstår jeg da videre slik at den godtgjøring som tas opp her gjelder en godtgjøring for denne plikten. En videreføring av denne forståelsen er da at arbeidstaker som da må stille sin bil til disposisjon, skal ha betalt med statens satser den kjøring som er pålagt i arbeidet. Hvis retningslinjene er å forstå slik at det ikke er en kompensasjon for plikten til å stille egen bil, men en fast kompensasjon for den kjøring en arbeidstaker er pålagt, bør dette uttrykkes tydeligere/ må presiseres. Pkt d) kan oppfattes som forståelse av at godtgjøringen er en fast godtgjøring for pålagt kjørestrekning. Rent prinsipielt mener jeg at det er riktig med En kompensasjon for plikten til å stille egen bil En kompensasjon for den faktiske kjøring en arbeidstaker er pålagt (gjennom føring av kjørebok) Alternativet er selvfølgelig at Kristiansund kommune går over til stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon. 2. Fra Bakgrunn for saken For kommunen Avtalen gjøres mellom enheten og den enkelte ansatte. Det må derfor være budsjettmessig inndekning i enheten for tiltaket. Denne føringen kan gi ulike ordninger innad i kommunen slik jeg leser den. Selvfølgelig må en enhet ha økonomisk dekning for det man gjør. Side 11

12 Innfører Kristiansund kommune slike retningslinjer, må det forventes at de enheter som pga av arbeidets art må forlange at arbeidstakere stiller egen bil til disposisjon gjøres økonomisk i stand til å inngå denne avtalen som kommunen vil skal benyttes. 3. Fra Retningslinjer h) Det foretas som hovedregel en vekting av årsbeløpet. Dette kan gjøres i forhold til stillingsprosent og/eller omfang av bruken. Satsen som velges skal være enten ½ eller 1/1 del av det til enhver tid gjeldende årsbeløp. Vektingen gjøres av enhetsleder.(nb Min understrekning) Denne bestemmelsen om enten ½ eller 1/1 del ser jeg på som ugunstig og lite fleksibel. Det er ifølge retningslinjene to forhold som skal vurderes: Stillingsprosent Omfang av bruken Uansett om begge forhold skal tas med, eller kun en av disse, vil et være ugunstig med en fast vurdering(enten hel eller halv kompensasjon). Jeg ønsker her en kompensasjon som er helt fleksibel (fra 0 100%). Jeg ser ikke det som vanskelig å avgjøre denne vurderingen, etter drøfting med tillitsvalgt. I samme uttalelse lå følgende: Uttalelse fra plasstillitsvalgt ved Utdanningsforbundet KO, Avd Goma: Det er viktig å få en slik avtale for ansatte ved KO som daglig kjører mellom ulike arbeidssteder. Avstandene er ofte forholdsvis korte i km noe som resulterer i at en kaldkjører som igjen medfører dobbelt forbruk. Dagens ordning dekker ikke drivstoffutgiftene og langt i fra de andre driftsutgiftene. Ved en fast godtgjørelse vil en få en tilnærmet realistisk kompensasjon. Helge Bolseth, plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet, KO Avd Goma Fagforbundet v/ Astrid Rønning: Fagforbundet Kristiansund har noen merknader til retningslinjene c) når arbeidstakers bil er ute av drift, vil dette da si at arbeidstaker kan låne bil av noen eller skal forsikringen være så god at dette dekker leiebil? e) her står det at arbeidsgiver dekker evt. tilleggsforsikringer på leiebil. Bør c og e være et punkt? j) endringer av retningslinjer etter drøftinger med tillitsvalgte Side 12

13 Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2012/203-3 Saksbehandler: Sigvard Thy Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjons- og likestillingsutvalg 12/ Reglement for administrasjonsutvalget (ADMU) Vedlegg: Forslag til reglement for administrasjonsutvalget. Saken legges frem for administrasjonsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Administrasjonsutvalget vedtar fremlagt forslag til reglement. Saksopplysninger Rådmannens forslag til nytt reglement for ADMU ble fremlagt for og behandlet av ADMU i møte , sak 12/1. Her ble det fremlagt forslag til reglement vedtatt. Under utvalgets behandling av saken kom Bjarne Elde (AP) med følgende tilleggsforslag som fikk enstemmig tilslutning: Rådmannen bes fremme ny sak om ADMU`s ansvarsområde myndighet og bestemmelser om mindretallsanke. Rådmannens vurdering Når det først gjelder spørsmålet om det skal være adgang til mindretallsanke, ble det ved foregående fremlegging av saken foreslått at et mindretall av utvalgets medlemmer skulle ha adgang til å anke et vedtak i ADMU til overordnet organ. Med bakgrunn i at gjeldende kommunelov ikke inneholder noen bestemmelse om mindretallsanke for ADMU, foreslås det at punktet om slik ankes tas ut av reglementet. I henhold til kommunelovens 1 treffer kommunestyret vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet ikke følger av lov eller delegasjonsvedtak. Når det gjelder ADMU`s ansvars-/myndighetsområde, så er dette direkte fastsatt i kommunelovens 25 nr. 1 og hovedavtalen del 2 4. Det som fremgår av disse bestemmelsene er tatt inn i det forslag til reglement som ble vedtatt på møte Kommunestyret har adgang til å delegere ytterligere myndighet til ADMU. Slik delegasjon foreligger ikke pr. i dag, og rådmannen ser ikke behov for at dette blir gjort. Rådmannen vil etter dette tilrå at reglementet slik det ble vedtatt i sak 12/1 blir stadfestet med unntak av bestemmelsen om mindretallsanke, som tas ut. Side 13

14 Karl Kjetil Skuseth rådmann Nils T. Walseth personalsjef Side 14

15 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET (ADMU) I KRISTIANSUND KOMMUNE Fastsatt av ADMU i medhold av Hovedavtalens del B 4, med endringer sist vedtatt Sammensetning ADMU består av 16 medlemmer med varamedlemmer. 11 av medlemmene med varamedlemmer velges av bystyret, som også velger leder og nestleder. 5 medlemmer med varamedlemmer velges av arbeidstakerorganisasjonene. 2. Ansvarsområde - myndighet ADMU skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte. ADMU er også kommunens likestillingsutvalg. ADMU treffer vedtak og gir tilråding i saker som vedrører kommunens overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv (Hovedavtalen del B 4). Utvalget skal herunder Fastsette/tilpasse retningslinjer/reglement innen arbeidsgiver-/ personalpolitikk. Gi uttalelse i saker vedrørende større omorganiseringer og/eller saker av prinsipiell karakter, herunder nye organisasjons- og bemanningsplaner. Gi uttalelse ved ansettelse av rådmann. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte (Hovedavtalen del B 4). I saker der ADMU ikke treffer endelig vedtak innen sitt ansvarsområde, skal utvalget behandle sakene/avgi uttalelse før disse fremmes for formannskap/bystyre. 3. Møterett Rådmann, kommunalsjefer og personalsjef har møte- og talerett i utvalgets møter. 4. Utvalgets møter Utvalget holder møter for åpne dører når ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens 31. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier Side 15

16 dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvor møteleder krever det eller utvalget vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. Møter holdes i henhold til oppsatt møteplan, og ellers etter behov. Det avholdes møter når lederen eller minimum 1/3 del av medlemmene krever det. Møtene kunngjøres på kommunens hjemmeside. Sakslisten og andre sakspapirer som ikke er unntatt offentlighet skal være tilgjengelig på hjemmesiden. Leder av utvalget, i samarbeid med personalsjefen, setter opp saksliste for det enkelte møte, og sørger samtidig for at de saker som er oppsatt på møtekartet er tilfredstillende utredet. Innkalling og sakspapirer utsendes senest 7 dager før møtet til utvalgets medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Møter ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge meldt forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har utvalgets leder dobbeltstemme. Utvalgets vedtak fattes normalt i møter. Dersom utvalgets leder imidlertid vurderer det som særlig påkrevet å få avgjort en sak før neste møte, kan han/hun beslutte saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller skriftlig saksbehandling. Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede (medregnet varamedlemmer) og avgir stemme i den enkelte sak. Det føres protokoll for alle møter. Godkjenning av protokollen skjer i førstkommende utvalgsmøte. Godkjent protokoll underskives av møteleder og sekretariat. 5. Sekretariat Sekretariatsfunksjonen for utvalget legges til personalsjefen. 6. Funksjonstid ADMU sin funksjonstid er sammenfallende med valgperioden. Side 16

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Oppvekst- og kulturutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Oppvekst- og

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

Bystyrets behandling i møte den : 1 Formål og mandat. 2 Sammensetning. 3 Valg av representanter. Votering. Vedtak.

Bystyrets behandling i møte den : 1 Formål og mandat. 2 Sammensetning. 3 Valg av representanter. Votering. Vedtak. Bystyrets behandling i møte den 27.10.2016: Votering Enstemmig vedtatt Vedtak 1 Formål og mandat 1.1 Hjemmel Administrasjonsutvalget er et lovfestet organ med hjemmel i kommunelov av 25. september 1992,

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller på e-post til: monica.aarones@kristiansund.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller på e-post til: monica.aarones@kristiansund.kommune. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:00-09:00 MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/1401 REVISJON AV TILSETTINGSREGLMENTET

Detaljer

Reglement Hemne formannskap

Reglement Hemne formannskap 09/1578-6 033 &00 Reglement Hemne formannskap Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 15/12 2009, sak 112/09 Innholdsfortegnelse: 1. Valg og sammensetning...3 2. Formannskapets ansvars- og myndighetsområde...3

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009 FRA SAKSNR: 6/09 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/09 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Administrasjonsutvalg og formannskap

Administrasjonsutvalg og formannskap Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Administrasjonsutvalg og formannskap Fra Rådmannen Saksbehandler Emil Schmidt Dato 09.10.2013 Svar på spørsmål vedrørende kommunal kjøregodtgjørelse Saken ble behandlet

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Bjørn Kahrs, nestleder Jarle Bø, leder Anita Egeli Gunnar Hiim Ellinor

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 29.11.07 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

PS 09/9 Årsrapport 2008 - likestilling 2008/2534

PS 09/9 Årsrapport 2008 - likestilling 2008/2534 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Partsammensatt Utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 29.05.2008 FRA SAKSNR: 12/08 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 16/08 TIL KL: 17.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Administrasjonsutvalget i VFK Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Reglement for administrasjonsutvalget Kapittel 5 - Reglementer for diverse råd nemnder og utvalg 1. Valg og sammensetning

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 09:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2013/7970-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Godkjenning av reglement for gjeldende fra 01.11.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Side 1 av 5 Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Dok.ID: NAKSO.4.3.01 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Utarbeidet av rådmannen ihht kommunestyret fullmakt av 26.10.2006 i sak 68/06. 1. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 17.12.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 17.12.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0052 REGLEMENT

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 22.03.2017 10:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF

VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF Fastsatt av Alta kommunestyre 08. mai 2001 i medhold av Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Justert, jf. K-sak 081/01 av 24.9.2001, K-sak 033/2010

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Opplæringsmodul. For driftsstyrer i Osloskolen

Oslo kommune Utdanningsetaten Opplæringsmodul. For driftsstyrer i Osloskolen Opplæringsmodul For driftsstyrer i Osloskolen Årshjul driftsstyreopplæring Når Hva Hvordan Ansvar I løpet av februar/mars 2017: I løpet av mars/april Fra 2018: I andre driftsstyremøte hvert år Medio oktober

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 08.10.2015 kl. 16.30 18.15 Sted: Ås kulturhus. Lille sal. MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: Tid: 13:00-14:20

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: Tid: 13:00-14:20 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 15.08.2013 Tid: 13:00-14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torhild Aarbergsbotten

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 20.11.2013, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl18:00 Møtested: Rådhuset, Møterom 1,1.etg (gamle rådhus) Fra til saksnr.: 13/56 13/62 Frammøte: Medlemmer Møtt

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER Innhold 1. Gjennomføring av politiske møter i Rana kommune... 3 1.1. Praktisk gjennomføring... 3 1.1.1. Møteplan... 3 1.1.2. Annonsering...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. GODTGJØRING FOR MANGFOLDSRÅDET Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. GODTGJØRING FOR MANGFOLDSRÅDET Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til innstilling: GODTGJØRING FOR MANGFOLDSRÅDET Arkivsaksnr.: 08/37656 Saksframlegg Forslag til innstilling: Medlemmer av mangfoldsrådet gis en godtgjøring tilsvarende 2% av kommunalråds lønn. Leder gis en godtgjøring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: E-postmøte Tidspunkt: 07.11.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 414 71 166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Administrasjonsutvalg Formannskapssalen, Rådhuset 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00-11 :20 Følgende faste medlemmer møtte: Bjørn Inge Mo Svein Leiros Jani

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer