Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland"

Transkript

1 Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport /KL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen av felles eierskapspolitikk på Hadeland. Selskapskontroll er en oppgave som er hjemlet i er hjemlet i kommuneloven 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kap. 6 ( 13 15). Prosjektarbeidet er utført i perioden september 2014 til januar Kristian Lein har utført arbeidet med rapporten og står også som oppdragsansvarlig. Utkast til rapport ble sendt selskapene til uttalelse. Etter høringen til selskapene ble rapporten deretter sendt til kommunene v/ordfører for uttalelse. De høringssvar vi mottok ligger vedlagt rapporten. Vi gjør oppmerksom på at faktafeil, samt endringer i selskapene, som er blitt påpekt i uttalelsene er rettet i denne utgaven av rapporten. Vi takker selskapene som er omtalt i rapporten, samt ordførerne på Hadeland for samarbeidet. Lillehammer, mars 2015 Kristian Lein Oppdragsansvarlig Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING OM DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER LESEVEILEDNING METODE KILDER FOR REVISJONSKRITERIER HADELAND ENERGI AS/HADELAND KRAFT AS OM SELSKAPENE Hadeland Energi AS Hadeland Kraft AS PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I SELSKAPENE? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP)? ER SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL AVKLART I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPENE? ER DET STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS OM SELSKAPET PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I SELSKAPET? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP)? ER SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL AVKLART I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPET? ER DET STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 6 HADELANDPRODUKTER AS OM SELSKAPET PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I SELSKAPET? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP)? ER SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL AVKLART I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPET? ER DET STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? KOMMUNENES OPPFØLGING AV DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN GRAN LUNNER JEVNAKER ETTERLEVELSEN AV KOMMUNENES FELLES EIERSKAPSPOLITIKK VURDERINGER OG KONKLUSJONER PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I KOMMUNALT EIDE SELSKAPER? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/ REPRESENTANTSKAP)? HAR KOMMUNENE VURDERT OM DET ER BEHOV FOR Å AVKLARE SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR RÅDMANNEN OVERSIKT OVER, OG INNSIKT I, SELSKAPENE KOMMUNEN ER MEDEIER I? AVHOLDER KOMMUNEN OPPLÆRING I EIERSKAPSSTYRING FOR SINE POLITIKERE? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPENE? ER DET BLITT STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? 53 9 OPPSUMMERING AV ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG 1 UTTALELSE FRA DE OMFATTEDE SELSKAPENE VEDLEGG 2 UTTALELSE FRA EIERKOMMUNENE Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Formålet med revisjonen er å evaluere etterlevelsen av de tre kommunenes eierskapspolitikk. Ut fra de enkelte punktene i eierskapspolitikken har vi formulert følgende problemstillinger: 1. På hvilken måte tilstrebes åpenhet i kommunalt eide selskaper? 2. Skjer eierstyring gjennom eierorganet (generalforsamling/representantskap)? Er det noen konflikt mellom dette og muligheten for styremedlemmer til å ta opp saker politisk med ordfører? 3. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsetninger og eierspørsmål i aksjonæravtaler? 4. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med «vesentlig økonomisk eller politisk interesse»? 5. Er valg til styre foretatt etter innstilling fra en valgkomité? 6. Er styret sammensatt ut fra at det er et kollegialt organ, der medlemmene «utfyller hverandre kompetansemessig»? 7. Er det utarbeidet styreinstruks i selskaper med «vesentlig virksomhet»? 8. Har rådmannen sørget for at administrasjonen har oversikt over, og innsikt i, selskapene kommunen er medeier i? 9. Avholder kommunen opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? 10. Har kommunene foretatt skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? 11. Er det stilt krav til avkastning i selskaper som «har karakter av næringsdrift», og er prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjort? 12. Sikrer selskapene likebehandling av eierne med hensyn til informasjon om selskapet? 13. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder? For å evaluere etterlevelsen av eierskapspolitikken så mente vi det ville være riktig å ta for seg hvordan den er blitt fulgt opp i selskaper kommunene i regionene eier. Følgende selskaper er studert for å se på oppfølgingen av eierskapspolitikken: Hadeland Energi AS, Hadelandskommune eier til sammen 51 prosent av aksjene Hadeland Kraft AS, Hadelandskommune eier til sammen 51 prosent av aksjene Hadelandprodukter AS, Hadelandskommune eier til sammen 52,3 prosent av aksjene Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA), Hadelandskommune eier til sammen 46,1 prosent av aksjene Nedenfor har vi trukket sammen konklusjonene for de 13 problemstillingene. For problemstillinger der vi mener eierskapspolitikken tilsier at praksis bør endres, har vi også formulert en anbefaling. Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 1. På hvilken måte tilstrebes åpenhet i kommunalt eide selskaper? Det er vårt inntrykk at selskapene generelt ønsker å være åpne overfor sine eiere og offentligheten. Vi har imidlertid ikke gått langt i å kartlegge hvordan selskapene legger til rette for åpenhet i praksis. Hadeland Energi er etter egen vurdering underlagt offentlighetslovens regler for nettvirksomheten (Hadeland Energi Nett AS). For de øvrige deler av konsernet er man av den oppfatning at man ikke er underlagt offentlighetsloven. HRA har etter gjennomføringen av selskapskontrollen konkludert med at selskapet er omfattet av offentlighetslovens regelverk, og opplyser at man følger dette. Hapro har ikke foretatt noen vurdering om selskapet er omfattet av offentlighetslovens regelverk. Vi har ikke i dette prosjektet vurdert selskapenes virksomhet sett opp mot unntakene i offentlighetsloven for «rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private», jf 2 i loven. Etter vår oppfatning er dette en vurdering som selskapene selv bør gjøre, evt ved hjelp av juridisk bistand. Hadeland Energi/Hadeland Kraft sitt forhold til offentlighetslovens bestemmelser ble vurdert i selskapskontroll i 2012 (rapport ). Anbefaling Hapro bør gjennomføre en vurdering av om selskapet er unntatt fra offentlighetslovens regelverk, jf 2 i loven. 2. Skjer eierstyring gjennom eierorganet (generalforsamling/representantskap)? Er det noen konflikt mellom dette og muligheten for styremedlemmer til å ta opp saker politisk med ordfører? Så langt vi har kartlagt fakta så skjer eierstyringen i selskapene av generalforsamlingen på vegne av eierkommunene. Det ser ikke ut til at anledningen til å avklare saker som «ikke er av strategisk art» med ordfører har vært benyttet i særlig utstrekning. Etter vårt syn kan det ligge innebygd en motsetning mellom denne adgangen for styremedlemmer til å avklare saker, og prinsippet om at eierstyring skal skje gjennom eierorganet. Formuleringen i eierskapspolitikken kan gi inntrykk av at ordføreren/kommunen kan utøve eierstyring via «sitt» styremedlem, noe som kan være uheldig med tanke på styrets funksjon og rolle som organ. 3. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsetninger og eierspørsmål i aksjonæravtaler? Aksjonæravtale ble i 2001 inngått i HRA, i 2002 i Hadeland Energi og Hadeland Kraft og i 2014 i Hapro (mellom de offentlige eierne). Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Tre av de fire avtalene er over ti år gamle, og det kan da være et spørsmål om avtalene bør gjennomgås på nytt. Revisjonskriteriet sier imidlertid ikke noe om revidering av slike avtaler. Det er også et moment at i selskapene hvor avtalene er relativt gamle, så er det i løpet av de siste årene inngått strategidokumenter på eiernivå. 4. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med «vesentlig økonomisk eller politisk interesse»? I alle selskapene avholdes eiermøter årlig. Det er kun HRA som avholder faste, årlige eiermøter utenom generalforsamlingene. Eierskapspolitikken setter imidlertid ikke krav om at møtene skal holdes utenom generalforsamlingene. Det er ikke undersøkt om det er tatt referat fra eiermøtene. Alle selskapene ser ut til å ha en innarbeidet rutine med eiermøter minst én gang pr år. Eierskapspolitikken er dermed fulgt opp på dette punktet. 5. Er valg til styre foretatt etter innstilling fra en valgkomité? I Hapro foretas valg til styre etter innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen velges på generalforsamlingen. Hadeland Energi vedtok innføring av valgkomité i november Hadeland Kraft og HRA har ikke opprettet valgkomité. Anbefaling HRA og Hadeland Kraft bør etablere valgkomité. Valgkomiteen bør sammensettes for å speile eierandel. 6. Er styret sammensatt ut fra at det er et kollegialt organ, der medlemmene «utfyller hverandre kompetansemessig»? Vår vurdering er at eierskapspolitikkens ordlyd er blitt fulgt opp i Hapro ved at det er opprettet en valgkomité som har fått i instruks å sette sammen et styre ut fra krav til kompetanse og kvalifikasjoner. I Hadeland Energi/Hadeland Kraft og HRA praktiseres en ordning der kommunene utnevner kandidater til styret som ledd i valg av medlemmer til ulike verv i kommunene. Kommunene har ifølge innhentede opplysninger lagt vekt på å finne kandidater som er godt egnet, og man mener dermed å ha fått en god sammensetning av styrene. Likevel vil vi fremheve at det er risiko for at en ordning der styremedlemmer pekes ut av ulike kommuner uavhengig av hverandre, samlet sett kan gi en sammensetning som ut fra en totalvurdering ikke er optimal med hensyn til styrets kompetanse. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 Oppnevning av valgkomité i Hadeland Energi, samt mulige endringer i vedtektene, kan innebære endringer i sammensetningen av styret i selskapet. Anbefaling I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det sentralt at dette gjøres ut fra en vurdering av selskapenes kompetansebehov. Viktig i denne sammenhengen er at det blir opprettet en valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Slik sett er det en fordel om det er fastsatt retningslinjer for denne komitéen, der behovet for relevant kompetanse i styret kommer tydelig fram. 7. Er det utarbeidet styreinstruks i selskaper med «vesentlig virksomhet»? HRA og Hapro har vedtatt styreinstruks. I Hadeland Energi og Hadeland Kraft foreligger det ikke styreinstruks. Av selskapene som ikke har laget styreinstruks må Hadeland Energi sies å ha «vesentlig virksomhet», og i henhold til eierskapspolitikken bør dette selskapet ha styreinstruks. Hadeland Kraft AS har ingen ansatte og ingen ordinær omsetning, men Hadeland Kraft-konsernet har tre ansatte og relativt betydelig omsetning. Anbefaling Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS. 8. Har rådmannen sørget for at administrasjonen har oversikt over, og innsikt i, selskapene kommunen er medeier i? Alle kommunene har fulgt opp dette punktet, og plassert ansvaret for å følge opp praktiske sider ved kommunens eierskap i sin organisasjon. Eierskapspolitikken sier ikke noe nærmere om hvordan rådmannen skal organisere dette. 9. Avholder kommunen opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? Når det gjelder opplæring i eierstyring for politikerne mener vi at Lunner kommune og Jevnaker kommune har oppfylt eierskapspolitikken på dette punktet. Gran kommune har ikke gjennomført opplæring knyttet til eierrollen og kommunens eierskap. Ingen av kommunene har tilbud om opplæring til kommunens valgte representanter til styrer, evt andre selskapsorganer. Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 Anbefaling Gran kommune bør innføre en rutine som inkluderer «opplæring av kommunestyrets medlemmer om eierrollen generelt og om kommunens eierskap spesielt» i starten av hver valgperiode. Alle kommunene bør vurdere om det skal tilbys opplæring til styremedlemmer utpekt av kommunene. 10. Har kommunene foretatt skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? Hapro har normalt ikke noe kunde-/leverandørforhold til kommunene. Det er NAV som i hovedsak kjøper tjenester knyttet til attføring og arbeidsmarked. Hadeland Kraft selger ikke strøm eller andre tjenester til kommunene. For Hadeland Energi og HRA tilsier de opplysninger vi har innhentet at det praktiseres et skille mellom kunde- og eierrolle i selskapene. Både fra selskapenes og kommunenes side ser det ut til å være bevissthet knyttet til denne problematikken. 11. Er det stilt krav til avkastning i selskaper som «har karakter av næringsdrift», og er prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjort? Formulering av utbyttepolitikk anses ikke som noen relevant problemstilling for Hapro da selskapet i henhold til lovverket ikke kan betale utbytte. Utbyttepolitikk kan være aktuelt i Hadeland Energi/Hadeland Kraft og HRA. Revisjonskriteriet omhandler en eventuell utbyttepolitikk, og vår tolkning er at det eventuelt bør være opp til eiere og styre å fremme ønske om dette. Når det gjelder avkastning så stiller revisjonskriteriet krav til hvordan eierne bør opptre overfor selskapene, samt hvilket ansvar selskapene har for å sikre rimelig avkastning på kommunenes investeringer. Krav til avkastning har ikke vært fremmet i de selskaper vi har tatt for oss i denne kontrollen. Anbefaling Selskapene og de kommunale eierne bør i henhold til eierskapspolitikken gjennomgå om det kan være aktuelt å stille krav, evt mål knyttet til avkastning på investert kapital i selskapene. 12. Sikrer selskapene likebehandling av eierne med hensyn til informasjon om selskapet? Selskapene opplyser at eierne likebehandles, blant annet ved at de får den samme informasjon i eiermøter og generalforsamling. Vår vurdering er at det synes å være bevissthet knyttet til å behandle aksjonærene likt med hensyn til informasjon. Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 13. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Etterlevelsen på dette punktet er noe varierende, men mye er på plass eller i ferd med å innføres. Anbefaling Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at de sikrer at det settes opp en årlig plan for styrets arbeid og daglig leders arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 1 INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget i Lunner kommune fattet følgende vedtak i møte : «Alle kommunene på Hadeland (Gran, Lunner og Jevnaker) har vedtatt likelydende eierskapspolitikk. Temaet kan derfor egne seg for et felles revisjonsprosjekt i de tre kommunene. Saken drøftes på fellesmøte mellom kontrollutvalgene i de tre kommunene høsten Innlandet Revisjon IKS bes om å lage et forslag til prosjektplan til et felles revisjonsprosjekt til dette møtet.» Alle de tre kommunene har gjennom behandling av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll prioritert oppfølging av den felles eierskapspolitikken, og prosjektplanen tok utgangspunkt i at prosjektet skulle utføres i fellesskap mellom de tre kontrollutvalgene. Prosjektplanen ble lagt fram på felles kontrollutvalgsmøte Alle de tre kontrollutvalgene vedtok følgende: «Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre revisjonsprosjektet i tråd med den fremlagte planen». Etter behandlingen i møtet ble det gjort noen mindre justeringer i prosjektplanen. 1.2 OM DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN Kommunene på Hadeland vedtok i 2010 en likelydende eierskapspolitikk. I den videre omtalen tar vi utgangspunkt i dokumentet som Gran kommune har utarbeidet. Jevnaker og Gran har like dokumenter. Lunner kommune har et politikkdokument som skiller seg noe i form og oppbygning, men som er likt i innhold. I kapittel 2 angis generelle krav til eierrollen for en kommune: At det utøves et synlig og tydelig eierskap At det utøves et ryddig og profesjonelt eierskap At det utøves et samordnet og forutsigbart eierskap Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Nedenfor gjengir vi sentrale deler av den felles eierskapspolitikken (kapittel 3-6), delt i henholdsvis politikk for eierutøvelse, politikk for krav til selskap, samt hva dokumentet sier om eierstrategier og eiermeldinger. Politikk for eierutøvelse Åpenhet. Kommunalt eide selskap skal legge til rette for åpenhet om alle forhold som ikke må unntas offentlighet av konkurransemessige hensyn. Det skal være åpenhet om rådmannens og administrasjonens eventuelle rolle i selskapene. Eierstyring. Eierstyring skal skje i det operative eierorganet; generalforsamling eller representantskap. Representanter til det operative eierorganet velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Kommunestyret kan gi instrukser/signaler til sine representanter i det operative eierorganet. Disse representantene opptrer på vegne av kommunestyrets flertall og skal stemme likt. Aksjonæravtaler og eiermøter. Kommunene ønsker primært at det skal inngås aksjonæravtaler e.l. for de selskap der en er eier. Hensikten med slike avtaler vil være å avklare: Sentrale målsetteringer med øvrige eiere. Eierspørsmål som for eksempel stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt, forkjøpsrett m.m. I alle selskap der kommunen har vesentlig økonomisk eller politisk interesse, skal det avholdes årlige eiermøter. Møtene skal være arena for drøfting av felles strategi og utfordringer. Ordfører og rådmann deltar i eiermøter. De valgte eierrepresentantene skal inviteres til å delta. Selskapets styre skal være representert. Det skal føres referat fra alle eiermøter. Valg av styremedlemmer. Valg av styre og styreleder i aksjeselskap og interkommunale selskap skal fortrinnsvis skje på grunnlag av en begrunnet innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen skal sammensettes for å speile eierandel. Styret bør sammensettes ut fra at det er et kollegialt organ, og medlemmene bør utfylle hverandre kompetansemessig. Styret skal sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. For å unngå habilitetskonflikter, skal kommunens ledende politikere og kommunens toppledelse som regel ikke sitte i selskapsstyrer. Det bør utarbeides styreinstruks i alle selskap med vesentlig virksomhet. Kjøreregler for å ta opp saker politisk. Dersom det skulle dukke opp saker som styremedlemmer i selskaper mener trenger politisk avklaring, men som ikke er av strategisk art, skal styremedlemmet kunne ta dette opp med ordfører. Ordfører vurderer henvendelsens karakter, og hvorvidt henvendelsen skal utløse politisk behandling. I vurderingen skal særlig vektlegges hensynet til styrets uavhengighet og ivaretakelsen av generalforsamling/representantskap som operativt eierorgan. Rådmannens ansvar. Rådmannen er ansvarlig for å saksbehandle eiersaker som skal til politisk behandling, jf. kommunelovens 23 nr. 2. Rådmannen er også ansvarlig for at det i administrasjonen finnes tilstrekkelig oversikt over, og innsikt i, de selskap kommunen er eier i. Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 Opplæring av folkevalgte. Som en del av opplæringen av folkevalgte, skal det i starten av hver valgperiode gjennomføres opplæring av kommunestyrets medlemmer om eierrollen generelt og om kommunens eierskap spesielt. Kommunens valgte representanter i selskapsorganer gis særskilt opplæring knyttet til deres rolle. Skille mellom kunde- og eierrolle. Kommunen skal tydelig skille mellom kunde- og eierrollene i de selskap en er eier i. Dette gjelder også selskap som er opprettet kun for å løse kommunale oppgaver. Utbyttepolitikk. I selskap der virksomheten har karakter av næringsdrift, og der formålet ikke er politisk, vil kommunen stille de samme krav til avkastning på investert kapital som en privat eier. For selskap som opererer innenfor et marked, skal prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet. Vurderingen skal legge til grunn langsiktighet, samfunnsansvar, selskapets økonomiske situasjon og mulighet for alternativ avkastning på investert kapital. Politikk for krav til selskap Samfunnsansvar. Kommunalt eide selskap skal opptre som ansvarlige samfunnsaktører og være seg bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar omfatter bl.a. hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, lønns- og bonusordninger mv. Selskapenes samfunnsansvar skal omtales i årsrapporten. Samfunnsregnskap bør framlegges. Avkastning. Kommunalt eide selskap skal være seg bevisst sitt forretningsmessige ansvar, noe som innebærer at en sikrer eierne en rimelig avkastning på den kapital som er stilt til disposisjon. Likebehandling av aksjonærer. Aksjonærer i selskap der kommunen er eier skal likebehandles og gis tilgang til samme informasjon av betydning for utøvelse av eierskapet. Kapital. Åpningsbalansen i nye selskap skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet. Plan for styrets og daglig leders arbeid. Styret i kommunalt eide selskaper skal hvert år sette opp en plan for sitt og daglig leders arbeid. Planen skal også inneholde en egenevaluering av egen og daglig leders kompetanse og arbeid. Angående eierstrategi og eiermeldinger I politikkdokumentet (under «Videre prosess») heter det at det forutsettes utarbeidet eierstrategier for kommunens eierskap. For enkelte selskaper, der kommunene har felles eierskap, «vil det være aktuelt at kommunene på Hadeland i fellesskap utarbeider eierstrategier». Ifølge dokumentet bør det lages årlige eierskapsmeldinger «for å gi oversikt over, og bevisstgjøring på, kommunens eierskap»,, en slik melding vil også gi grunnlag for å drøfte konkret de ulike selskapene.» Første eierskapsmelding ble forutsatt lagt fram høsten Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 Kommunene har vedtatt felles eierstrategi for Hadeland Energi AS/Hadeland Kraft AS (i 2010/2011) og for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 1 (i 2013). Jevnaker utarbeidet sin første eierskapsmelding i Gran sin første eierskapsmelding ble behandlet av kommunestyret i september Lunner har foreløpig ikke utarbeidet eierskapsmelding. 1.3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med prosjektarbeidet er å evaluere etterlevelsen av de tre kommunenes eierskapspolitikk. Ut fra de enkelte punktene i eierskapspolitikken har vi formulert følgende problemstillinger: 1. På hvilken måte tilstrebes åpenhet i kommunalt eide selskaper? 2. Skjer eierstyring gjennom eierorganet (generalforsamling/representantskap)? Er det noen konflikt mellom dette og muligheten for styremedlemmer til å ta opp saker politisk med ordfører? 3. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsetninger og eierspørsmål i aksjonæravtaler? 4. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med «vesentlig økonomisk eller politisk interesse»? 5. Er valg til styre foretatt etter innstilling fra en valgkomité? 6. Er styret sammensatt ut fra at det er et kollegialt organ, der medlemmene «utfyller hverandre kompetansemessig»? 7. Er det utarbeidet styreinstruks i selskaper med «vesentlig virksomhet»? 8. Har rådmannen sørget for at administrasjonen har oversikt over, og innsikt i, selskapene kommunen er medeier i? 9. Avholder kommunen opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? 10. Har kommunene foretatt skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? 11. Er det stilt krav til avkastning i selskaper som «har karakter av næringsdrift», og er prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjort? 12. Sikrer selskapene likebehandling av eierne med hensyn til informasjon om selskapet? 13. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Nytteverdien av prosjektet ligger primært i å bevisstgjøre kontrollutvalg og kommunestyrer med hensyn til kommunens ansvar som eier/medeier i selskaper. En kartlegging av i hvilken grad eierskapspolitikken etterleves med etterfølgende refleksjon rundt eierstyring kan bidra til å gjøre eierstyringen bedre og mer profesjonell. 1.4 LESEVEILEDNING Rapporten er bygd opp som følger: Kapittel 2 beskriver metode, informasjonskilder og gjennomføring av prosjektet. Kapittel 3 tar for seg kilder for revisjonskriterier. Kapittel 4 6 er kapitler som 1 I fellesskap med de øvrige eierne, Hole kommune og Ringerike kommune. Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 beskriver hvordan de enkelte punktene i eierskapspolitikken er fulgt opp i de fire selskapene som er omtalt i rapporten. I kapittel 7 tar vi for oss hvordan kommunene har fulgt opp konkrete punkter i eierskapspolitikken som de har ansvar for. Revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger er samlet i kapittel 8, delt inn etter de 13 problemstillingene i prosjektet. Rapportens anbefalinger er oppsummert i kapittel 9. Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 2 METODE Selskapskontrollen er utført i overenstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77, samt forskrift om kontrollutvalg Vi har i hovedsak lagt til grunn Norges Kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Kommunerevisorforbundet har laget en egen veileder for selskapskontroller (jf Norges Kommunerevisorforbund 2010). Denne er også i noen grad blitt benyttet. Bedriftsutvalg For å evaluere etterlevelsen av eierskapspolitikken så mente vi det ville være riktig å ta for seg hvordan den er blitt fulgt opp i selskaper kommunene i regionene eier. Ettersom noen av de viktigste/største kommunalt eide selskapene i regionen eies i felleskap av kommunene, så mente vi det ville være riktig å prioritere å se på etterlevelsen av eierskapspolitikken overfor noen av disse. Ut fra dette ble Hadeland Energi AS, Hadeland Kraft AS, Hadelandprodukter AS og Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS valgt ut. Vi har i utgangspunktet sett på etterlevelsen av eierskapspolitikken i perioden 2010 til Dokumentgjennomgang Vi tilskrev selskapene v/styreleder og daglig leder for å få informasjon som kunne belyse problemstillingene i prosjektet 2. Fra alle selskapene mottok vi skriftlig informasjon. I tillegg har vi fått, evt hentet inn relevant dokumentasjon i form av vedtekter, aksjonæravtaler, interne instrukser og årsmeldinger. Vi har også benyttet åpne kilder, slik som proff.no, for å hente dokumentasjon knyttet til selskapene. Fra kommunene har vi hentet (evt hentet fra kommunenes hjemmesider) eierskapsmeldinger og politisk behandling av saker knyttet til kommunens eierskap i selskaper. Vi har også benyttet relevante opplysninger fra selskapskontroll av Hadeland Kraft AS og Hadeland Energi i 2012 (Innlandet Revisjon rapport ). Intervjuer I løpet av november 2014 gjennomførte vi intervjuer med ordførerne i de tre kommunene for å hente informasjon om praktisering av kommunens eierskapspolitikk. For å supplere tidligere innhentet skriftlig informasjon fra selskapene ba vi om et møte med styreleder. 2 Ettersom Hadelandprodukter AS også har private eiere, betyr det at revisjonen i utgangspunktet ikke hadde innsynsrett i «indre forhold» i dette selskapet. Imidlertid utgjorde ikke dette noen utfordring i prosjektarbeidet. Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Nedenfor følger en oversikt over hvem som er blitt intervjuet: Styremedlemmer/daglige ledere: Styreleder Ole Petter Løbben og dgl leder Kjell Olav Kolrud, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Styreleder Øyvind Hamre, Hadelandprodukter AS I Hadeland Energi AS/Hadeland Kraft AS ble ikke styreleder intervjuet pga skifte av styreleder i november Ordførere: Knut Lehre, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Det ble utarbeidet intervjuguider for å styrke påliteligheten og gyldigheten til datainnsamlingen. Vi mener å ha intervjuet sentrale nøkkelpersoner sett opp mot problemstillingene for prosjektet. Datagrunnlaget er bekreftet gjennom at referater fra intervju ble gjennomlest og godkjent. Vurdering av metode og datagrunnlag Vi vurderer at de innhentede dataene og øvrig informasjon er tilstrekkelig til å kunne svare på problemstillingene. RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. Denne selskapskontrollen er kvalitetssikret i samsvar med kravene i RSK 001. Innlandet Revisjon IKS Side 17

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune Steinkjerhallen AS Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune 2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Eierskapskontroll: gjennomføring og metode...

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer