Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland"

Transkript

1 Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport /KL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen av felles eierskapspolitikk på Hadeland. Selskapskontroll er en oppgave som er hjemlet i er hjemlet i kommuneloven 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kap. 6 ( 13 15). Prosjektarbeidet er utført i perioden september 2014 til januar Kristian Lein har utført arbeidet med rapporten og står også som oppdragsansvarlig. Utkast til rapport ble sendt selskapene til uttalelse. Etter høringen til selskapene ble rapporten deretter sendt til kommunene v/ordfører for uttalelse. De høringssvar vi mottok ligger vedlagt rapporten. Vi gjør oppmerksom på at faktafeil, samt endringer i selskapene, som er blitt påpekt i uttalelsene er rettet i denne utgaven av rapporten. Vi takker selskapene som er omtalt i rapporten, samt ordførerne på Hadeland for samarbeidet. Lillehammer, mars 2015 Kristian Lein Oppdragsansvarlig Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING OM DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER LESEVEILEDNING METODE KILDER FOR REVISJONSKRITERIER HADELAND ENERGI AS/HADELAND KRAFT AS OM SELSKAPENE Hadeland Energi AS Hadeland Kraft AS PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I SELSKAPENE? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP)? ER SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL AVKLART I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPENE? ER DET STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS OM SELSKAPET PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I SELSKAPET? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP)? ER SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL AVKLART I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPET? ER DET STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 6 HADELANDPRODUKTER AS OM SELSKAPET PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I SELSKAPET? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP)? ER SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL AVKLART I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPET? ER DET STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? KOMMUNENES OPPFØLGING AV DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN GRAN LUNNER JEVNAKER ETTERLEVELSEN AV KOMMUNENES FELLES EIERSKAPSPOLITIKK VURDERINGER OG KONKLUSJONER PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I KOMMUNALT EIDE SELSKAPER? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/ REPRESENTANTSKAP)? HAR KOMMUNENE VURDERT OM DET ER BEHOV FOR Å AVKLARE SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR RÅDMANNEN OVERSIKT OVER, OG INNSIKT I, SELSKAPENE KOMMUNEN ER MEDEIER I? AVHOLDER KOMMUNEN OPPLÆRING I EIERSKAPSSTYRING FOR SINE POLITIKERE? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPENE? ER DET BLITT STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? 53 9 OPPSUMMERING AV ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG 1 UTTALELSE FRA DE OMFATTEDE SELSKAPENE VEDLEGG 2 UTTALELSE FRA EIERKOMMUNENE Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Formålet med revisjonen er å evaluere etterlevelsen av de tre kommunenes eierskapspolitikk. Ut fra de enkelte punktene i eierskapspolitikken har vi formulert følgende problemstillinger: 1. På hvilken måte tilstrebes åpenhet i kommunalt eide selskaper? 2. Skjer eierstyring gjennom eierorganet (generalforsamling/representantskap)? Er det noen konflikt mellom dette og muligheten for styremedlemmer til å ta opp saker politisk med ordfører? 3. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsetninger og eierspørsmål i aksjonæravtaler? 4. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med «vesentlig økonomisk eller politisk interesse»? 5. Er valg til styre foretatt etter innstilling fra en valgkomité? 6. Er styret sammensatt ut fra at det er et kollegialt organ, der medlemmene «utfyller hverandre kompetansemessig»? 7. Er det utarbeidet styreinstruks i selskaper med «vesentlig virksomhet»? 8. Har rådmannen sørget for at administrasjonen har oversikt over, og innsikt i, selskapene kommunen er medeier i? 9. Avholder kommunen opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? 10. Har kommunene foretatt skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? 11. Er det stilt krav til avkastning i selskaper som «har karakter av næringsdrift», og er prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjort? 12. Sikrer selskapene likebehandling av eierne med hensyn til informasjon om selskapet? 13. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder? For å evaluere etterlevelsen av eierskapspolitikken så mente vi det ville være riktig å ta for seg hvordan den er blitt fulgt opp i selskaper kommunene i regionene eier. Følgende selskaper er studert for å se på oppfølgingen av eierskapspolitikken: Hadeland Energi AS, Hadelandskommune eier til sammen 51 prosent av aksjene Hadeland Kraft AS, Hadelandskommune eier til sammen 51 prosent av aksjene Hadelandprodukter AS, Hadelandskommune eier til sammen 52,3 prosent av aksjene Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA), Hadelandskommune eier til sammen 46,1 prosent av aksjene Nedenfor har vi trukket sammen konklusjonene for de 13 problemstillingene. For problemstillinger der vi mener eierskapspolitikken tilsier at praksis bør endres, har vi også formulert en anbefaling. Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 1. På hvilken måte tilstrebes åpenhet i kommunalt eide selskaper? Det er vårt inntrykk at selskapene generelt ønsker å være åpne overfor sine eiere og offentligheten. Vi har imidlertid ikke gått langt i å kartlegge hvordan selskapene legger til rette for åpenhet i praksis. Hadeland Energi er etter egen vurdering underlagt offentlighetslovens regler for nettvirksomheten (Hadeland Energi Nett AS). For de øvrige deler av konsernet er man av den oppfatning at man ikke er underlagt offentlighetsloven. HRA har etter gjennomføringen av selskapskontrollen konkludert med at selskapet er omfattet av offentlighetslovens regelverk, og opplyser at man følger dette. Hapro har ikke foretatt noen vurdering om selskapet er omfattet av offentlighetslovens regelverk. Vi har ikke i dette prosjektet vurdert selskapenes virksomhet sett opp mot unntakene i offentlighetsloven for «rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private», jf 2 i loven. Etter vår oppfatning er dette en vurdering som selskapene selv bør gjøre, evt ved hjelp av juridisk bistand. Hadeland Energi/Hadeland Kraft sitt forhold til offentlighetslovens bestemmelser ble vurdert i selskapskontroll i 2012 (rapport ). Anbefaling Hapro bør gjennomføre en vurdering av om selskapet er unntatt fra offentlighetslovens regelverk, jf 2 i loven. 2. Skjer eierstyring gjennom eierorganet (generalforsamling/representantskap)? Er det noen konflikt mellom dette og muligheten for styremedlemmer til å ta opp saker politisk med ordfører? Så langt vi har kartlagt fakta så skjer eierstyringen i selskapene av generalforsamlingen på vegne av eierkommunene. Det ser ikke ut til at anledningen til å avklare saker som «ikke er av strategisk art» med ordfører har vært benyttet i særlig utstrekning. Etter vårt syn kan det ligge innebygd en motsetning mellom denne adgangen for styremedlemmer til å avklare saker, og prinsippet om at eierstyring skal skje gjennom eierorganet. Formuleringen i eierskapspolitikken kan gi inntrykk av at ordføreren/kommunen kan utøve eierstyring via «sitt» styremedlem, noe som kan være uheldig med tanke på styrets funksjon og rolle som organ. 3. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsetninger og eierspørsmål i aksjonæravtaler? Aksjonæravtale ble i 2001 inngått i HRA, i 2002 i Hadeland Energi og Hadeland Kraft og i 2014 i Hapro (mellom de offentlige eierne). Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Tre av de fire avtalene er over ti år gamle, og det kan da være et spørsmål om avtalene bør gjennomgås på nytt. Revisjonskriteriet sier imidlertid ikke noe om revidering av slike avtaler. Det er også et moment at i selskapene hvor avtalene er relativt gamle, så er det i løpet av de siste årene inngått strategidokumenter på eiernivå. 4. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med «vesentlig økonomisk eller politisk interesse»? I alle selskapene avholdes eiermøter årlig. Det er kun HRA som avholder faste, årlige eiermøter utenom generalforsamlingene. Eierskapspolitikken setter imidlertid ikke krav om at møtene skal holdes utenom generalforsamlingene. Det er ikke undersøkt om det er tatt referat fra eiermøtene. Alle selskapene ser ut til å ha en innarbeidet rutine med eiermøter minst én gang pr år. Eierskapspolitikken er dermed fulgt opp på dette punktet. 5. Er valg til styre foretatt etter innstilling fra en valgkomité? I Hapro foretas valg til styre etter innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen velges på generalforsamlingen. Hadeland Energi vedtok innføring av valgkomité i november Hadeland Kraft og HRA har ikke opprettet valgkomité. Anbefaling HRA og Hadeland Kraft bør etablere valgkomité. Valgkomiteen bør sammensettes for å speile eierandel. 6. Er styret sammensatt ut fra at det er et kollegialt organ, der medlemmene «utfyller hverandre kompetansemessig»? Vår vurdering er at eierskapspolitikkens ordlyd er blitt fulgt opp i Hapro ved at det er opprettet en valgkomité som har fått i instruks å sette sammen et styre ut fra krav til kompetanse og kvalifikasjoner. I Hadeland Energi/Hadeland Kraft og HRA praktiseres en ordning der kommunene utnevner kandidater til styret som ledd i valg av medlemmer til ulike verv i kommunene. Kommunene har ifølge innhentede opplysninger lagt vekt på å finne kandidater som er godt egnet, og man mener dermed å ha fått en god sammensetning av styrene. Likevel vil vi fremheve at det er risiko for at en ordning der styremedlemmer pekes ut av ulike kommuner uavhengig av hverandre, samlet sett kan gi en sammensetning som ut fra en totalvurdering ikke er optimal med hensyn til styrets kompetanse. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 Oppnevning av valgkomité i Hadeland Energi, samt mulige endringer i vedtektene, kan innebære endringer i sammensetningen av styret i selskapet. Anbefaling I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det sentralt at dette gjøres ut fra en vurdering av selskapenes kompetansebehov. Viktig i denne sammenhengen er at det blir opprettet en valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Slik sett er det en fordel om det er fastsatt retningslinjer for denne komitéen, der behovet for relevant kompetanse i styret kommer tydelig fram. 7. Er det utarbeidet styreinstruks i selskaper med «vesentlig virksomhet»? HRA og Hapro har vedtatt styreinstruks. I Hadeland Energi og Hadeland Kraft foreligger det ikke styreinstruks. Av selskapene som ikke har laget styreinstruks må Hadeland Energi sies å ha «vesentlig virksomhet», og i henhold til eierskapspolitikken bør dette selskapet ha styreinstruks. Hadeland Kraft AS har ingen ansatte og ingen ordinær omsetning, men Hadeland Kraft-konsernet har tre ansatte og relativt betydelig omsetning. Anbefaling Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS. 8. Har rådmannen sørget for at administrasjonen har oversikt over, og innsikt i, selskapene kommunen er medeier i? Alle kommunene har fulgt opp dette punktet, og plassert ansvaret for å følge opp praktiske sider ved kommunens eierskap i sin organisasjon. Eierskapspolitikken sier ikke noe nærmere om hvordan rådmannen skal organisere dette. 9. Avholder kommunen opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? Når det gjelder opplæring i eierstyring for politikerne mener vi at Lunner kommune og Jevnaker kommune har oppfylt eierskapspolitikken på dette punktet. Gran kommune har ikke gjennomført opplæring knyttet til eierrollen og kommunens eierskap. Ingen av kommunene har tilbud om opplæring til kommunens valgte representanter til styrer, evt andre selskapsorganer. Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 Anbefaling Gran kommune bør innføre en rutine som inkluderer «opplæring av kommunestyrets medlemmer om eierrollen generelt og om kommunens eierskap spesielt» i starten av hver valgperiode. Alle kommunene bør vurdere om det skal tilbys opplæring til styremedlemmer utpekt av kommunene. 10. Har kommunene foretatt skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? Hapro har normalt ikke noe kunde-/leverandørforhold til kommunene. Det er NAV som i hovedsak kjøper tjenester knyttet til attføring og arbeidsmarked. Hadeland Kraft selger ikke strøm eller andre tjenester til kommunene. For Hadeland Energi og HRA tilsier de opplysninger vi har innhentet at det praktiseres et skille mellom kunde- og eierrolle i selskapene. Både fra selskapenes og kommunenes side ser det ut til å være bevissthet knyttet til denne problematikken. 11. Er det stilt krav til avkastning i selskaper som «har karakter av næringsdrift», og er prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjort? Formulering av utbyttepolitikk anses ikke som noen relevant problemstilling for Hapro da selskapet i henhold til lovverket ikke kan betale utbytte. Utbyttepolitikk kan være aktuelt i Hadeland Energi/Hadeland Kraft og HRA. Revisjonskriteriet omhandler en eventuell utbyttepolitikk, og vår tolkning er at det eventuelt bør være opp til eiere og styre å fremme ønske om dette. Når det gjelder avkastning så stiller revisjonskriteriet krav til hvordan eierne bør opptre overfor selskapene, samt hvilket ansvar selskapene har for å sikre rimelig avkastning på kommunenes investeringer. Krav til avkastning har ikke vært fremmet i de selskaper vi har tatt for oss i denne kontrollen. Anbefaling Selskapene og de kommunale eierne bør i henhold til eierskapspolitikken gjennomgå om det kan være aktuelt å stille krav, evt mål knyttet til avkastning på investert kapital i selskapene. 12. Sikrer selskapene likebehandling av eierne med hensyn til informasjon om selskapet? Selskapene opplyser at eierne likebehandles, blant annet ved at de får den samme informasjon i eiermøter og generalforsamling. Vår vurdering er at det synes å være bevissthet knyttet til å behandle aksjonærene likt med hensyn til informasjon. Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 13. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Etterlevelsen på dette punktet er noe varierende, men mye er på plass eller i ferd med å innføres. Anbefaling Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at de sikrer at det settes opp en årlig plan for styrets arbeid og daglig leders arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 1 INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget i Lunner kommune fattet følgende vedtak i møte : «Alle kommunene på Hadeland (Gran, Lunner og Jevnaker) har vedtatt likelydende eierskapspolitikk. Temaet kan derfor egne seg for et felles revisjonsprosjekt i de tre kommunene. Saken drøftes på fellesmøte mellom kontrollutvalgene i de tre kommunene høsten Innlandet Revisjon IKS bes om å lage et forslag til prosjektplan til et felles revisjonsprosjekt til dette møtet.» Alle de tre kommunene har gjennom behandling av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll prioritert oppfølging av den felles eierskapspolitikken, og prosjektplanen tok utgangspunkt i at prosjektet skulle utføres i fellesskap mellom de tre kontrollutvalgene. Prosjektplanen ble lagt fram på felles kontrollutvalgsmøte Alle de tre kontrollutvalgene vedtok følgende: «Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre revisjonsprosjektet i tråd med den fremlagte planen». Etter behandlingen i møtet ble det gjort noen mindre justeringer i prosjektplanen. 1.2 OM DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN Kommunene på Hadeland vedtok i 2010 en likelydende eierskapspolitikk. I den videre omtalen tar vi utgangspunkt i dokumentet som Gran kommune har utarbeidet. Jevnaker og Gran har like dokumenter. Lunner kommune har et politikkdokument som skiller seg noe i form og oppbygning, men som er likt i innhold. I kapittel 2 angis generelle krav til eierrollen for en kommune: At det utøves et synlig og tydelig eierskap At det utøves et ryddig og profesjonelt eierskap At det utøves et samordnet og forutsigbart eierskap Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Nedenfor gjengir vi sentrale deler av den felles eierskapspolitikken (kapittel 3-6), delt i henholdsvis politikk for eierutøvelse, politikk for krav til selskap, samt hva dokumentet sier om eierstrategier og eiermeldinger. Politikk for eierutøvelse Åpenhet. Kommunalt eide selskap skal legge til rette for åpenhet om alle forhold som ikke må unntas offentlighet av konkurransemessige hensyn. Det skal være åpenhet om rådmannens og administrasjonens eventuelle rolle i selskapene. Eierstyring. Eierstyring skal skje i det operative eierorganet; generalforsamling eller representantskap. Representanter til det operative eierorganet velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Kommunestyret kan gi instrukser/signaler til sine representanter i det operative eierorganet. Disse representantene opptrer på vegne av kommunestyrets flertall og skal stemme likt. Aksjonæravtaler og eiermøter. Kommunene ønsker primært at det skal inngås aksjonæravtaler e.l. for de selskap der en er eier. Hensikten med slike avtaler vil være å avklare: Sentrale målsetteringer med øvrige eiere. Eierspørsmål som for eksempel stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt, forkjøpsrett m.m. I alle selskap der kommunen har vesentlig økonomisk eller politisk interesse, skal det avholdes årlige eiermøter. Møtene skal være arena for drøfting av felles strategi og utfordringer. Ordfører og rådmann deltar i eiermøter. De valgte eierrepresentantene skal inviteres til å delta. Selskapets styre skal være representert. Det skal føres referat fra alle eiermøter. Valg av styremedlemmer. Valg av styre og styreleder i aksjeselskap og interkommunale selskap skal fortrinnsvis skje på grunnlag av en begrunnet innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen skal sammensettes for å speile eierandel. Styret bør sammensettes ut fra at det er et kollegialt organ, og medlemmene bør utfylle hverandre kompetansemessig. Styret skal sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. For å unngå habilitetskonflikter, skal kommunens ledende politikere og kommunens toppledelse som regel ikke sitte i selskapsstyrer. Det bør utarbeides styreinstruks i alle selskap med vesentlig virksomhet. Kjøreregler for å ta opp saker politisk. Dersom det skulle dukke opp saker som styremedlemmer i selskaper mener trenger politisk avklaring, men som ikke er av strategisk art, skal styremedlemmet kunne ta dette opp med ordfører. Ordfører vurderer henvendelsens karakter, og hvorvidt henvendelsen skal utløse politisk behandling. I vurderingen skal særlig vektlegges hensynet til styrets uavhengighet og ivaretakelsen av generalforsamling/representantskap som operativt eierorgan. Rådmannens ansvar. Rådmannen er ansvarlig for å saksbehandle eiersaker som skal til politisk behandling, jf. kommunelovens 23 nr. 2. Rådmannen er også ansvarlig for at det i administrasjonen finnes tilstrekkelig oversikt over, og innsikt i, de selskap kommunen er eier i. Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 Opplæring av folkevalgte. Som en del av opplæringen av folkevalgte, skal det i starten av hver valgperiode gjennomføres opplæring av kommunestyrets medlemmer om eierrollen generelt og om kommunens eierskap spesielt. Kommunens valgte representanter i selskapsorganer gis særskilt opplæring knyttet til deres rolle. Skille mellom kunde- og eierrolle. Kommunen skal tydelig skille mellom kunde- og eierrollene i de selskap en er eier i. Dette gjelder også selskap som er opprettet kun for å løse kommunale oppgaver. Utbyttepolitikk. I selskap der virksomheten har karakter av næringsdrift, og der formålet ikke er politisk, vil kommunen stille de samme krav til avkastning på investert kapital som en privat eier. For selskap som opererer innenfor et marked, skal prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet. Vurderingen skal legge til grunn langsiktighet, samfunnsansvar, selskapets økonomiske situasjon og mulighet for alternativ avkastning på investert kapital. Politikk for krav til selskap Samfunnsansvar. Kommunalt eide selskap skal opptre som ansvarlige samfunnsaktører og være seg bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar omfatter bl.a. hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, lønns- og bonusordninger mv. Selskapenes samfunnsansvar skal omtales i årsrapporten. Samfunnsregnskap bør framlegges. Avkastning. Kommunalt eide selskap skal være seg bevisst sitt forretningsmessige ansvar, noe som innebærer at en sikrer eierne en rimelig avkastning på den kapital som er stilt til disposisjon. Likebehandling av aksjonærer. Aksjonærer i selskap der kommunen er eier skal likebehandles og gis tilgang til samme informasjon av betydning for utøvelse av eierskapet. Kapital. Åpningsbalansen i nye selskap skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet. Plan for styrets og daglig leders arbeid. Styret i kommunalt eide selskaper skal hvert år sette opp en plan for sitt og daglig leders arbeid. Planen skal også inneholde en egenevaluering av egen og daglig leders kompetanse og arbeid. Angående eierstrategi og eiermeldinger I politikkdokumentet (under «Videre prosess») heter det at det forutsettes utarbeidet eierstrategier for kommunens eierskap. For enkelte selskaper, der kommunene har felles eierskap, «vil det være aktuelt at kommunene på Hadeland i fellesskap utarbeider eierstrategier». Ifølge dokumentet bør det lages årlige eierskapsmeldinger «for å gi oversikt over, og bevisstgjøring på, kommunens eierskap»,, en slik melding vil også gi grunnlag for å drøfte konkret de ulike selskapene.» Første eierskapsmelding ble forutsatt lagt fram høsten Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 Kommunene har vedtatt felles eierstrategi for Hadeland Energi AS/Hadeland Kraft AS (i 2010/2011) og for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 1 (i 2013). Jevnaker utarbeidet sin første eierskapsmelding i Gran sin første eierskapsmelding ble behandlet av kommunestyret i september Lunner har foreløpig ikke utarbeidet eierskapsmelding. 1.3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med prosjektarbeidet er å evaluere etterlevelsen av de tre kommunenes eierskapspolitikk. Ut fra de enkelte punktene i eierskapspolitikken har vi formulert følgende problemstillinger: 1. På hvilken måte tilstrebes åpenhet i kommunalt eide selskaper? 2. Skjer eierstyring gjennom eierorganet (generalforsamling/representantskap)? Er det noen konflikt mellom dette og muligheten for styremedlemmer til å ta opp saker politisk med ordfører? 3. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsetninger og eierspørsmål i aksjonæravtaler? 4. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med «vesentlig økonomisk eller politisk interesse»? 5. Er valg til styre foretatt etter innstilling fra en valgkomité? 6. Er styret sammensatt ut fra at det er et kollegialt organ, der medlemmene «utfyller hverandre kompetansemessig»? 7. Er det utarbeidet styreinstruks i selskaper med «vesentlig virksomhet»? 8. Har rådmannen sørget for at administrasjonen har oversikt over, og innsikt i, selskapene kommunen er medeier i? 9. Avholder kommunen opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? 10. Har kommunene foretatt skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? 11. Er det stilt krav til avkastning i selskaper som «har karakter av næringsdrift», og er prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjort? 12. Sikrer selskapene likebehandling av eierne med hensyn til informasjon om selskapet? 13. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Nytteverdien av prosjektet ligger primært i å bevisstgjøre kontrollutvalg og kommunestyrer med hensyn til kommunens ansvar som eier/medeier i selskaper. En kartlegging av i hvilken grad eierskapspolitikken etterleves med etterfølgende refleksjon rundt eierstyring kan bidra til å gjøre eierstyringen bedre og mer profesjonell. 1.4 LESEVEILEDNING Rapporten er bygd opp som følger: Kapittel 2 beskriver metode, informasjonskilder og gjennomføring av prosjektet. Kapittel 3 tar for seg kilder for revisjonskriterier. Kapittel 4 6 er kapitler som 1 I fellesskap med de øvrige eierne, Hole kommune og Ringerike kommune. Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 beskriver hvordan de enkelte punktene i eierskapspolitikken er fulgt opp i de fire selskapene som er omtalt i rapporten. I kapittel 7 tar vi for oss hvordan kommunene har fulgt opp konkrete punkter i eierskapspolitikken som de har ansvar for. Revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger er samlet i kapittel 8, delt inn etter de 13 problemstillingene i prosjektet. Rapportens anbefalinger er oppsummert i kapittel 9. Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 2 METODE Selskapskontrollen er utført i overenstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77, samt forskrift om kontrollutvalg Vi har i hovedsak lagt til grunn Norges Kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Kommunerevisorforbundet har laget en egen veileder for selskapskontroller (jf Norges Kommunerevisorforbund 2010). Denne er også i noen grad blitt benyttet. Bedriftsutvalg For å evaluere etterlevelsen av eierskapspolitikken så mente vi det ville være riktig å ta for seg hvordan den er blitt fulgt opp i selskaper kommunene i regionene eier. Ettersom noen av de viktigste/største kommunalt eide selskapene i regionen eies i felleskap av kommunene, så mente vi det ville være riktig å prioritere å se på etterlevelsen av eierskapspolitikken overfor noen av disse. Ut fra dette ble Hadeland Energi AS, Hadeland Kraft AS, Hadelandprodukter AS og Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS valgt ut. Vi har i utgangspunktet sett på etterlevelsen av eierskapspolitikken i perioden 2010 til Dokumentgjennomgang Vi tilskrev selskapene v/styreleder og daglig leder for å få informasjon som kunne belyse problemstillingene i prosjektet 2. Fra alle selskapene mottok vi skriftlig informasjon. I tillegg har vi fått, evt hentet inn relevant dokumentasjon i form av vedtekter, aksjonæravtaler, interne instrukser og årsmeldinger. Vi har også benyttet åpne kilder, slik som proff.no, for å hente dokumentasjon knyttet til selskapene. Fra kommunene har vi hentet (evt hentet fra kommunenes hjemmesider) eierskapsmeldinger og politisk behandling av saker knyttet til kommunens eierskap i selskaper. Vi har også benyttet relevante opplysninger fra selskapskontroll av Hadeland Kraft AS og Hadeland Energi i 2012 (Innlandet Revisjon rapport ). Intervjuer I løpet av november 2014 gjennomførte vi intervjuer med ordførerne i de tre kommunene for å hente informasjon om praktisering av kommunens eierskapspolitikk. For å supplere tidligere innhentet skriftlig informasjon fra selskapene ba vi om et møte med styreleder. 2 Ettersom Hadelandprodukter AS også har private eiere, betyr det at revisjonen i utgangspunktet ikke hadde innsynsrett i «indre forhold» i dette selskapet. Imidlertid utgjorde ikke dette noen utfordring i prosjektarbeidet. Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Nedenfor følger en oversikt over hvem som er blitt intervjuet: Styremedlemmer/daglige ledere: Styreleder Ole Petter Løbben og dgl leder Kjell Olav Kolrud, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Styreleder Øyvind Hamre, Hadelandprodukter AS I Hadeland Energi AS/Hadeland Kraft AS ble ikke styreleder intervjuet pga skifte av styreleder i november Ordførere: Knut Lehre, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Det ble utarbeidet intervjuguider for å styrke påliteligheten og gyldigheten til datainnsamlingen. Vi mener å ha intervjuet sentrale nøkkelpersoner sett opp mot problemstillingene for prosjektet. Datagrunnlaget er bekreftet gjennom at referater fra intervju ble gjennomlest og godkjent. Vurdering av metode og datagrunnlag Vi vurderer at de innhentede dataene og øvrig informasjon er tilstrekkelig til å kunne svare på problemstillingene. RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. Denne selskapskontrollen er kvalitetssikret i samsvar med kravene i RSK 001. Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Prinsippene som framkommer av den felles eierskapspolitikken utgjør revisjonskriteriene. De relevante deler av eierskapspolitikken er gjengitt i kapittel 1.2, og gjentas derfor ikke her. KS har utarbeidet en «Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll med kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». Vi synes det kan være relevant å trekke fram hva denne inneholder av anbefalinger knyttet til de temaene som er tatt inn i problemstillingene. For noen problemstillinger/temaer vil disse anbefalingene utgjøre et supplement til eierskapspolitikken, f.eks hva angår skille mellom kunde- og eierrolle (nr 5), kompetanse i styrene (nr 9) samt bruk av valgkomité (nr 10). Nr. 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og krysssubsidiering. Nr 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene. Nr 10 Valgkomité for styreutnevnelse Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité. Formålet er å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. Representantskapet/generalforsamlingen velger leder av valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes slik at den reflekterer eierandel. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Vi kommer tilbake til dette i kapittel 8. For problemstilling 1, som går på åpenhet, vil vi komme inn på offentlighetslovens bestemmelser for kommunalt eide selskaper. Vi behandler dette i kapittel 8.1. Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 4 HADELAND ENERGI AS/HADELAND KRAFT AS Selskapene behandles samlet ettersom de er relatert til hverandre gjennom felles administrasjon og felles eiere. Selskapene har separate styrer, men med samme styreleder og felles eierutnevnte styremedlemmer for øvrig. I dette avsnittet vises det til informasjon fra styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er tidligere styreleder Lars Velsand. 4.1 OM SELSKAPENE De to selskapene er morselskaper i to konserner, hhv Hadeland Energi-konsernet og Hadeland Kraftkonsernet. Begge selskaper har hovedkontor på Jaren HADELAND ENERGI AS Hadeland Energi AS er et holdingsselskap/morselskap. Pr hadde konsernet Hadeland Energi to datterselskaper og 36 ansatte. Av disse var 13 ansatt i Hadeland Energi AS. Omsetningen i konsernet var i ,9 mill. kroner, og årsresultatet etter skatt var 19,6 mill. Året før var omsetningen 160,1 mill kroner, mens resultat etter skatt var 9,1 mill kroner. Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 Hadeland Energi AS er eid av Energiselskapet Buskerud AS med 49 % av aksjene, Gran kommune med 34 % og Lunner og Jevnaker kommuner med 8,5 % hver. Aksjekapitalen er på 38,2 mill. kroner. Selskapet er morselskap i konsernet og ivaretar konsernets samlede forretnings- og organisasjonsutvikling og innehar konsernets fellesadministrative stab- og støttefunksjoner og utøver disse også overfor datterselskapene. Hovedinntektene til Hadeland Energi AS er salg av tjenester til datterselskapene i tillegg til aksjeutbytte fra virksomhet hvor selskapet har eierinteresser. Det heleide datterselskapet Hadeland Energi Nett AS står for distribusjon av elektrisk kraft i konsesjonsområdet. Dette er en monopoltjeneste, hovedinntekten er nettleie. Nettselskapet har ansvaret for planlegging, bygging og drift av konsernets nettvirksomhet i Hadelandsregionen. NVE styrer rammebetingelsene for nettvirksomheten gjennom årlige effektivitetsmålinger og kvalitetsjusterte inntektsrammer. I 2005 ble Hadeland Bredbånd AS stiftet som et heleid datterselskap under Hadeland Energi AS. Navnet ble endret til Hadeland og Ringerike Bredbånd AS i I 2009 ble det også foretatt en kapitalutvidelse ved at det kom nye eiere inn i selskapet. Disse var Lyse FiberInvest AS (34 %) og Energiselskapet Buskerud AS (17 %). Hadeland Energi AS eier 49 % av aksjene i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS, og selskapet er dermed ikke lenger et datterselskap i Hadeland Energi konsernet. Samtidig med endring i eierstrukturen i Hadeland og Ringerike Bredbånd, ble den delen av virksomheten som gjaldt salg av strøm utskilt som et eget selskap; Hadeland Energi Strøm AS. Dette selskapet er nå et datterselskap, 100 % eid av Hadeland Energi AS. Etter fusjonen med Fredrikstad Energimontasje og EB Energimontasje eier HE 34 % av aksjene i Entreprenør Holding (resterende aksjer eies av Energiselskapet Buskerud). Dette selskapet som tilbyr elektroentreprenørtjenester, eier 100 prosent av Hadeland Nettpartner AS. Hadeland Energi AS eier også 13,89 % av Elektroskolen Norge AS HADELAND KRAFT AS Hadeland Kraft AS, som er morselskapet til Hadeland Kraft-konsernet, eies av de tre Hadelandskommunene med 51 % (Gran har 25,5 % av aksjene, Jevnaker og Lunner har 12,75 % hver) og EB Kraftproduksjon AS med 49 %. Selskapet Hadeland Kraft AS er en overordnet juridisk enhet for det heleide datterselskapet Hadeland Kraftproduksjon AS. Selskapet produserer elektrisk kraft i kraftstasjonen på Toverud, og er 50 % aksjeeier i Viul Kraft AS. Dette selskapet har det daglige ansvaret for drift og vedlikehold av AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk sine kraftstasjoner i Randselva, Bergerfoss og Kistefoss. Hadeland Kraftproduksjon AS forvalter halvparten av kraftproduksjonen i Randselva, og selger denne videre til EB Handel AS, sammen med kraften som produseres i Toverud kraftstasjon. Samlet utgjorde dette for Hadeland Kraftproduksjon AS 114 GWh i Innlandet Revisjon IKS Side 20

Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL Selskapskontroll Hadeland FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Versjon Søndre Land kommune Revidert utgave Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-217/KL Selskapskontroll Gjøvikregionen

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-180/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Versjon Gjøvik kommune Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-202/KL Selskapskontroll Gjøvikregionen FORORD Denne rapporten

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Versjon Nordre Land kommune Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-355/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2015 2015-626/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å vurdere om Nord-Fron kommunes oppfølging av sitt eierskap

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6102/14 Arkivsaksnr.: 14/1206-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL IKOMM AS" Vedlegg: Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 ::

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 :: Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS Skien kommune 2016 :: 406 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...3 1.2 Metode...3 1.3 Kriterier...3

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS ORDFØRER Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Solbergveien 3 4615 KRISTIANSAND S Vår ref.: 201701735-1 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 17.02.2017 Skriftlig spørsmål til ordføreren fra

Detaljer

Styre valg, evaluering, og styresammensetning

Styre valg, evaluering, og styresammensetning Styre valg, evaluering, og styresammensetning Eierskapskontroll Sauherad kommune 2017 :: 422 003 Forord er et av landets største interkommunale revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer Saknr. 15/8014-6 Saksbehandler: Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 - Utpeking av styremedlemmer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 05.03.204 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune i perioden mars til september

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer