Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland"

Transkript

1 Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport /KL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen av felles eierskapspolitikk på Hadeland. Selskapskontroll er en oppgave som er hjemlet i er hjemlet i kommuneloven 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kap. 6 ( 13 15). Prosjektarbeidet er utført i perioden september 2014 til januar Kristian Lein har utført arbeidet med rapporten og står også som oppdragsansvarlig. Utkast til rapport ble sendt selskapene til uttalelse. Etter høringen til selskapene ble rapporten deretter sendt til kommunene v/ordfører for uttalelse. De høringssvar vi mottok ligger vedlagt rapporten. Vi gjør oppmerksom på at faktafeil, samt endringer i selskapene, som er blitt påpekt i uttalelsene er rettet i denne utgaven av rapporten. Vi takker selskapene som er omtalt i rapporten, samt ordførerne på Hadeland for samarbeidet. Lillehammer, mars 2015 Kristian Lein Oppdragsansvarlig Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING OM DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER LESEVEILEDNING METODE KILDER FOR REVISJONSKRITERIER HADELAND ENERGI AS/HADELAND KRAFT AS OM SELSKAPENE Hadeland Energi AS Hadeland Kraft AS PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I SELSKAPENE? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP)? ER SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL AVKLART I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPENE? ER DET STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS OM SELSKAPET PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I SELSKAPET? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP)? ER SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL AVKLART I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPET? ER DET STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 6 HADELANDPRODUKTER AS OM SELSKAPET PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I SELSKAPET? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP)? ER SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL AVKLART I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPET? ER DET STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? KOMMUNENES OPPFØLGING AV DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN GRAN LUNNER JEVNAKER ETTERLEVELSEN AV KOMMUNENES FELLES EIERSKAPSPOLITIKK VURDERINGER OG KONKLUSJONER PÅ HVILKEN MÅTE TILSTREBES ÅPENHET I KOMMUNALT EIDE SELSKAPER? SKJER EIERSTYRING GJENNOM EIERORGANET (GENERALFORSAMLING/ REPRESENTANTSKAP)? HAR KOMMUNENE VURDERT OM DET ER BEHOV FOR Å AVKLARE SENTRALE MÅLSETNINGER OG EIERSPØRSMÅL I AKSJONÆRAVTALER? ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER? ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER INNSTILLING FRA EN VALGKOMITÉ? HVORDAN ER KOMPETANSE VEKTLAGT I SAMMENSETNINGEN AV STYRET? ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? HAR RÅDMANNEN OVERSIKT OVER, OG INNSIKT I, SELSKAPENE KOMMUNEN ER MEDEIER I? AVHOLDER KOMMUNEN OPPLÆRING I EIERSKAPSSTYRING FOR SINE POLITIKERE? HAR KOMMUNENE FORETATT SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPENE? ER DET BLITT STILT KRAV TIL AVKASTNING, OG ER PRINSIPPENE FOR EVENTUELL UTBYTTEPOLITIKK KLARGJORT? SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE MED HENSYN TIL INFORMASJON OM SELSKAPET? SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID, HERUNDER EVALUERING AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER? 53 9 OPPSUMMERING AV ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG 1 UTTALELSE FRA DE OMFATTEDE SELSKAPENE VEDLEGG 2 UTTALELSE FRA EIERKOMMUNENE Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Formålet med revisjonen er å evaluere etterlevelsen av de tre kommunenes eierskapspolitikk. Ut fra de enkelte punktene i eierskapspolitikken har vi formulert følgende problemstillinger: 1. På hvilken måte tilstrebes åpenhet i kommunalt eide selskaper? 2. Skjer eierstyring gjennom eierorganet (generalforsamling/representantskap)? Er det noen konflikt mellom dette og muligheten for styremedlemmer til å ta opp saker politisk med ordfører? 3. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsetninger og eierspørsmål i aksjonæravtaler? 4. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med «vesentlig økonomisk eller politisk interesse»? 5. Er valg til styre foretatt etter innstilling fra en valgkomité? 6. Er styret sammensatt ut fra at det er et kollegialt organ, der medlemmene «utfyller hverandre kompetansemessig»? 7. Er det utarbeidet styreinstruks i selskaper med «vesentlig virksomhet»? 8. Har rådmannen sørget for at administrasjonen har oversikt over, og innsikt i, selskapene kommunen er medeier i? 9. Avholder kommunen opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? 10. Har kommunene foretatt skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? 11. Er det stilt krav til avkastning i selskaper som «har karakter av næringsdrift», og er prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjort? 12. Sikrer selskapene likebehandling av eierne med hensyn til informasjon om selskapet? 13. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder? For å evaluere etterlevelsen av eierskapspolitikken så mente vi det ville være riktig å ta for seg hvordan den er blitt fulgt opp i selskaper kommunene i regionene eier. Følgende selskaper er studert for å se på oppfølgingen av eierskapspolitikken: Hadeland Energi AS, Hadelandskommune eier til sammen 51 prosent av aksjene Hadeland Kraft AS, Hadelandskommune eier til sammen 51 prosent av aksjene Hadelandprodukter AS, Hadelandskommune eier til sammen 52,3 prosent av aksjene Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA), Hadelandskommune eier til sammen 46,1 prosent av aksjene Nedenfor har vi trukket sammen konklusjonene for de 13 problemstillingene. For problemstillinger der vi mener eierskapspolitikken tilsier at praksis bør endres, har vi også formulert en anbefaling. Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 1. På hvilken måte tilstrebes åpenhet i kommunalt eide selskaper? Det er vårt inntrykk at selskapene generelt ønsker å være åpne overfor sine eiere og offentligheten. Vi har imidlertid ikke gått langt i å kartlegge hvordan selskapene legger til rette for åpenhet i praksis. Hadeland Energi er etter egen vurdering underlagt offentlighetslovens regler for nettvirksomheten (Hadeland Energi Nett AS). For de øvrige deler av konsernet er man av den oppfatning at man ikke er underlagt offentlighetsloven. HRA har etter gjennomføringen av selskapskontrollen konkludert med at selskapet er omfattet av offentlighetslovens regelverk, og opplyser at man følger dette. Hapro har ikke foretatt noen vurdering om selskapet er omfattet av offentlighetslovens regelverk. Vi har ikke i dette prosjektet vurdert selskapenes virksomhet sett opp mot unntakene i offentlighetsloven for «rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private», jf 2 i loven. Etter vår oppfatning er dette en vurdering som selskapene selv bør gjøre, evt ved hjelp av juridisk bistand. Hadeland Energi/Hadeland Kraft sitt forhold til offentlighetslovens bestemmelser ble vurdert i selskapskontroll i 2012 (rapport ). Anbefaling Hapro bør gjennomføre en vurdering av om selskapet er unntatt fra offentlighetslovens regelverk, jf 2 i loven. 2. Skjer eierstyring gjennom eierorganet (generalforsamling/representantskap)? Er det noen konflikt mellom dette og muligheten for styremedlemmer til å ta opp saker politisk med ordfører? Så langt vi har kartlagt fakta så skjer eierstyringen i selskapene av generalforsamlingen på vegne av eierkommunene. Det ser ikke ut til at anledningen til å avklare saker som «ikke er av strategisk art» med ordfører har vært benyttet i særlig utstrekning. Etter vårt syn kan det ligge innebygd en motsetning mellom denne adgangen for styremedlemmer til å avklare saker, og prinsippet om at eierstyring skal skje gjennom eierorganet. Formuleringen i eierskapspolitikken kan gi inntrykk av at ordføreren/kommunen kan utøve eierstyring via «sitt» styremedlem, noe som kan være uheldig med tanke på styrets funksjon og rolle som organ. 3. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsetninger og eierspørsmål i aksjonæravtaler? Aksjonæravtale ble i 2001 inngått i HRA, i 2002 i Hadeland Energi og Hadeland Kraft og i 2014 i Hapro (mellom de offentlige eierne). Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Tre av de fire avtalene er over ti år gamle, og det kan da være et spørsmål om avtalene bør gjennomgås på nytt. Revisjonskriteriet sier imidlertid ikke noe om revidering av slike avtaler. Det er også et moment at i selskapene hvor avtalene er relativt gamle, så er det i løpet av de siste årene inngått strategidokumenter på eiernivå. 4. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med «vesentlig økonomisk eller politisk interesse»? I alle selskapene avholdes eiermøter årlig. Det er kun HRA som avholder faste, årlige eiermøter utenom generalforsamlingene. Eierskapspolitikken setter imidlertid ikke krav om at møtene skal holdes utenom generalforsamlingene. Det er ikke undersøkt om det er tatt referat fra eiermøtene. Alle selskapene ser ut til å ha en innarbeidet rutine med eiermøter minst én gang pr år. Eierskapspolitikken er dermed fulgt opp på dette punktet. 5. Er valg til styre foretatt etter innstilling fra en valgkomité? I Hapro foretas valg til styre etter innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen velges på generalforsamlingen. Hadeland Energi vedtok innføring av valgkomité i november Hadeland Kraft og HRA har ikke opprettet valgkomité. Anbefaling HRA og Hadeland Kraft bør etablere valgkomité. Valgkomiteen bør sammensettes for å speile eierandel. 6. Er styret sammensatt ut fra at det er et kollegialt organ, der medlemmene «utfyller hverandre kompetansemessig»? Vår vurdering er at eierskapspolitikkens ordlyd er blitt fulgt opp i Hapro ved at det er opprettet en valgkomité som har fått i instruks å sette sammen et styre ut fra krav til kompetanse og kvalifikasjoner. I Hadeland Energi/Hadeland Kraft og HRA praktiseres en ordning der kommunene utnevner kandidater til styret som ledd i valg av medlemmer til ulike verv i kommunene. Kommunene har ifølge innhentede opplysninger lagt vekt på å finne kandidater som er godt egnet, og man mener dermed å ha fått en god sammensetning av styrene. Likevel vil vi fremheve at det er risiko for at en ordning der styremedlemmer pekes ut av ulike kommuner uavhengig av hverandre, samlet sett kan gi en sammensetning som ut fra en totalvurdering ikke er optimal med hensyn til styrets kompetanse. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 Oppnevning av valgkomité i Hadeland Energi, samt mulige endringer i vedtektene, kan innebære endringer i sammensetningen av styret i selskapet. Anbefaling I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det sentralt at dette gjøres ut fra en vurdering av selskapenes kompetansebehov. Viktig i denne sammenhengen er at det blir opprettet en valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Slik sett er det en fordel om det er fastsatt retningslinjer for denne komitéen, der behovet for relevant kompetanse i styret kommer tydelig fram. 7. Er det utarbeidet styreinstruks i selskaper med «vesentlig virksomhet»? HRA og Hapro har vedtatt styreinstruks. I Hadeland Energi og Hadeland Kraft foreligger det ikke styreinstruks. Av selskapene som ikke har laget styreinstruks må Hadeland Energi sies å ha «vesentlig virksomhet», og i henhold til eierskapspolitikken bør dette selskapet ha styreinstruks. Hadeland Kraft AS har ingen ansatte og ingen ordinær omsetning, men Hadeland Kraft-konsernet har tre ansatte og relativt betydelig omsetning. Anbefaling Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS. 8. Har rådmannen sørget for at administrasjonen har oversikt over, og innsikt i, selskapene kommunen er medeier i? Alle kommunene har fulgt opp dette punktet, og plassert ansvaret for å følge opp praktiske sider ved kommunens eierskap i sin organisasjon. Eierskapspolitikken sier ikke noe nærmere om hvordan rådmannen skal organisere dette. 9. Avholder kommunen opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? Når det gjelder opplæring i eierstyring for politikerne mener vi at Lunner kommune og Jevnaker kommune har oppfylt eierskapspolitikken på dette punktet. Gran kommune har ikke gjennomført opplæring knyttet til eierrollen og kommunens eierskap. Ingen av kommunene har tilbud om opplæring til kommunens valgte representanter til styrer, evt andre selskapsorganer. Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 Anbefaling Gran kommune bør innføre en rutine som inkluderer «opplæring av kommunestyrets medlemmer om eierrollen generelt og om kommunens eierskap spesielt» i starten av hver valgperiode. Alle kommunene bør vurdere om det skal tilbys opplæring til styremedlemmer utpekt av kommunene. 10. Har kommunene foretatt skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? Hapro har normalt ikke noe kunde-/leverandørforhold til kommunene. Det er NAV som i hovedsak kjøper tjenester knyttet til attføring og arbeidsmarked. Hadeland Kraft selger ikke strøm eller andre tjenester til kommunene. For Hadeland Energi og HRA tilsier de opplysninger vi har innhentet at det praktiseres et skille mellom kunde- og eierrolle i selskapene. Både fra selskapenes og kommunenes side ser det ut til å være bevissthet knyttet til denne problematikken. 11. Er det stilt krav til avkastning i selskaper som «har karakter av næringsdrift», og er prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjort? Formulering av utbyttepolitikk anses ikke som noen relevant problemstilling for Hapro da selskapet i henhold til lovverket ikke kan betale utbytte. Utbyttepolitikk kan være aktuelt i Hadeland Energi/Hadeland Kraft og HRA. Revisjonskriteriet omhandler en eventuell utbyttepolitikk, og vår tolkning er at det eventuelt bør være opp til eiere og styre å fremme ønske om dette. Når det gjelder avkastning så stiller revisjonskriteriet krav til hvordan eierne bør opptre overfor selskapene, samt hvilket ansvar selskapene har for å sikre rimelig avkastning på kommunenes investeringer. Krav til avkastning har ikke vært fremmet i de selskaper vi har tatt for oss i denne kontrollen. Anbefaling Selskapene og de kommunale eierne bør i henhold til eierskapspolitikken gjennomgå om det kan være aktuelt å stille krav, evt mål knyttet til avkastning på investert kapital i selskapene. 12. Sikrer selskapene likebehandling av eierne med hensyn til informasjon om selskapet? Selskapene opplyser at eierne likebehandles, blant annet ved at de får den samme informasjon i eiermøter og generalforsamling. Vår vurdering er at det synes å være bevissthet knyttet til å behandle aksjonærene likt med hensyn til informasjon. Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 13. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Etterlevelsen på dette punktet er noe varierende, men mye er på plass eller i ferd med å innføres. Anbefaling Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at de sikrer at det settes opp en årlig plan for styrets arbeid og daglig leders arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 1 INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget i Lunner kommune fattet følgende vedtak i møte : «Alle kommunene på Hadeland (Gran, Lunner og Jevnaker) har vedtatt likelydende eierskapspolitikk. Temaet kan derfor egne seg for et felles revisjonsprosjekt i de tre kommunene. Saken drøftes på fellesmøte mellom kontrollutvalgene i de tre kommunene høsten Innlandet Revisjon IKS bes om å lage et forslag til prosjektplan til et felles revisjonsprosjekt til dette møtet.» Alle de tre kommunene har gjennom behandling av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll prioritert oppfølging av den felles eierskapspolitikken, og prosjektplanen tok utgangspunkt i at prosjektet skulle utføres i fellesskap mellom de tre kontrollutvalgene. Prosjektplanen ble lagt fram på felles kontrollutvalgsmøte Alle de tre kontrollutvalgene vedtok følgende: «Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre revisjonsprosjektet i tråd med den fremlagte planen». Etter behandlingen i møtet ble det gjort noen mindre justeringer i prosjektplanen. 1.2 OM DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN Kommunene på Hadeland vedtok i 2010 en likelydende eierskapspolitikk. I den videre omtalen tar vi utgangspunkt i dokumentet som Gran kommune har utarbeidet. Jevnaker og Gran har like dokumenter. Lunner kommune har et politikkdokument som skiller seg noe i form og oppbygning, men som er likt i innhold. I kapittel 2 angis generelle krav til eierrollen for en kommune: At det utøves et synlig og tydelig eierskap At det utøves et ryddig og profesjonelt eierskap At det utøves et samordnet og forutsigbart eierskap Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Nedenfor gjengir vi sentrale deler av den felles eierskapspolitikken (kapittel 3-6), delt i henholdsvis politikk for eierutøvelse, politikk for krav til selskap, samt hva dokumentet sier om eierstrategier og eiermeldinger. Politikk for eierutøvelse Åpenhet. Kommunalt eide selskap skal legge til rette for åpenhet om alle forhold som ikke må unntas offentlighet av konkurransemessige hensyn. Det skal være åpenhet om rådmannens og administrasjonens eventuelle rolle i selskapene. Eierstyring. Eierstyring skal skje i det operative eierorganet; generalforsamling eller representantskap. Representanter til det operative eierorganet velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Kommunestyret kan gi instrukser/signaler til sine representanter i det operative eierorganet. Disse representantene opptrer på vegne av kommunestyrets flertall og skal stemme likt. Aksjonæravtaler og eiermøter. Kommunene ønsker primært at det skal inngås aksjonæravtaler e.l. for de selskap der en er eier. Hensikten med slike avtaler vil være å avklare: Sentrale målsetteringer med øvrige eiere. Eierspørsmål som for eksempel stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt, forkjøpsrett m.m. I alle selskap der kommunen har vesentlig økonomisk eller politisk interesse, skal det avholdes årlige eiermøter. Møtene skal være arena for drøfting av felles strategi og utfordringer. Ordfører og rådmann deltar i eiermøter. De valgte eierrepresentantene skal inviteres til å delta. Selskapets styre skal være representert. Det skal føres referat fra alle eiermøter. Valg av styremedlemmer. Valg av styre og styreleder i aksjeselskap og interkommunale selskap skal fortrinnsvis skje på grunnlag av en begrunnet innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen skal sammensettes for å speile eierandel. Styret bør sammensettes ut fra at det er et kollegialt organ, og medlemmene bør utfylle hverandre kompetansemessig. Styret skal sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. For å unngå habilitetskonflikter, skal kommunens ledende politikere og kommunens toppledelse som regel ikke sitte i selskapsstyrer. Det bør utarbeides styreinstruks i alle selskap med vesentlig virksomhet. Kjøreregler for å ta opp saker politisk. Dersom det skulle dukke opp saker som styremedlemmer i selskaper mener trenger politisk avklaring, men som ikke er av strategisk art, skal styremedlemmet kunne ta dette opp med ordfører. Ordfører vurderer henvendelsens karakter, og hvorvidt henvendelsen skal utløse politisk behandling. I vurderingen skal særlig vektlegges hensynet til styrets uavhengighet og ivaretakelsen av generalforsamling/representantskap som operativt eierorgan. Rådmannens ansvar. Rådmannen er ansvarlig for å saksbehandle eiersaker som skal til politisk behandling, jf. kommunelovens 23 nr. 2. Rådmannen er også ansvarlig for at det i administrasjonen finnes tilstrekkelig oversikt over, og innsikt i, de selskap kommunen er eier i. Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 Opplæring av folkevalgte. Som en del av opplæringen av folkevalgte, skal det i starten av hver valgperiode gjennomføres opplæring av kommunestyrets medlemmer om eierrollen generelt og om kommunens eierskap spesielt. Kommunens valgte representanter i selskapsorganer gis særskilt opplæring knyttet til deres rolle. Skille mellom kunde- og eierrolle. Kommunen skal tydelig skille mellom kunde- og eierrollene i de selskap en er eier i. Dette gjelder også selskap som er opprettet kun for å løse kommunale oppgaver. Utbyttepolitikk. I selskap der virksomheten har karakter av næringsdrift, og der formålet ikke er politisk, vil kommunen stille de samme krav til avkastning på investert kapital som en privat eier. For selskap som opererer innenfor et marked, skal prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet. Vurderingen skal legge til grunn langsiktighet, samfunnsansvar, selskapets økonomiske situasjon og mulighet for alternativ avkastning på investert kapital. Politikk for krav til selskap Samfunnsansvar. Kommunalt eide selskap skal opptre som ansvarlige samfunnsaktører og være seg bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar omfatter bl.a. hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, lønns- og bonusordninger mv. Selskapenes samfunnsansvar skal omtales i årsrapporten. Samfunnsregnskap bør framlegges. Avkastning. Kommunalt eide selskap skal være seg bevisst sitt forretningsmessige ansvar, noe som innebærer at en sikrer eierne en rimelig avkastning på den kapital som er stilt til disposisjon. Likebehandling av aksjonærer. Aksjonærer i selskap der kommunen er eier skal likebehandles og gis tilgang til samme informasjon av betydning for utøvelse av eierskapet. Kapital. Åpningsbalansen i nye selskap skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet. Plan for styrets og daglig leders arbeid. Styret i kommunalt eide selskaper skal hvert år sette opp en plan for sitt og daglig leders arbeid. Planen skal også inneholde en egenevaluering av egen og daglig leders kompetanse og arbeid. Angående eierstrategi og eiermeldinger I politikkdokumentet (under «Videre prosess») heter det at det forutsettes utarbeidet eierstrategier for kommunens eierskap. For enkelte selskaper, der kommunene har felles eierskap, «vil det være aktuelt at kommunene på Hadeland i fellesskap utarbeider eierstrategier». Ifølge dokumentet bør det lages årlige eierskapsmeldinger «for å gi oversikt over, og bevisstgjøring på, kommunens eierskap»,, en slik melding vil også gi grunnlag for å drøfte konkret de ulike selskapene.» Første eierskapsmelding ble forutsatt lagt fram høsten Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 Kommunene har vedtatt felles eierstrategi for Hadeland Energi AS/Hadeland Kraft AS (i 2010/2011) og for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 1 (i 2013). Jevnaker utarbeidet sin første eierskapsmelding i Gran sin første eierskapsmelding ble behandlet av kommunestyret i september Lunner har foreløpig ikke utarbeidet eierskapsmelding. 1.3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med prosjektarbeidet er å evaluere etterlevelsen av de tre kommunenes eierskapspolitikk. Ut fra de enkelte punktene i eierskapspolitikken har vi formulert følgende problemstillinger: 1. På hvilken måte tilstrebes åpenhet i kommunalt eide selskaper? 2. Skjer eierstyring gjennom eierorganet (generalforsamling/representantskap)? Er det noen konflikt mellom dette og muligheten for styremedlemmer til å ta opp saker politisk med ordfører? 3. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsetninger og eierspørsmål i aksjonæravtaler? 4. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med «vesentlig økonomisk eller politisk interesse»? 5. Er valg til styre foretatt etter innstilling fra en valgkomité? 6. Er styret sammensatt ut fra at det er et kollegialt organ, der medlemmene «utfyller hverandre kompetansemessig»? 7. Er det utarbeidet styreinstruks i selskaper med «vesentlig virksomhet»? 8. Har rådmannen sørget for at administrasjonen har oversikt over, og innsikt i, selskapene kommunen er medeier i? 9. Avholder kommunen opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? 10. Har kommunene foretatt skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? 11. Er det stilt krav til avkastning i selskaper som «har karakter av næringsdrift», og er prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjort? 12. Sikrer selskapene likebehandling av eierne med hensyn til informasjon om selskapet? 13. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Nytteverdien av prosjektet ligger primært i å bevisstgjøre kontrollutvalg og kommunestyrer med hensyn til kommunens ansvar som eier/medeier i selskaper. En kartlegging av i hvilken grad eierskapspolitikken etterleves med etterfølgende refleksjon rundt eierstyring kan bidra til å gjøre eierstyringen bedre og mer profesjonell. 1.4 LESEVEILEDNING Rapporten er bygd opp som følger: Kapittel 2 beskriver metode, informasjonskilder og gjennomføring av prosjektet. Kapittel 3 tar for seg kilder for revisjonskriterier. Kapittel 4 6 er kapitler som 1 I fellesskap med de øvrige eierne, Hole kommune og Ringerike kommune. Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 beskriver hvordan de enkelte punktene i eierskapspolitikken er fulgt opp i de fire selskapene som er omtalt i rapporten. I kapittel 7 tar vi for oss hvordan kommunene har fulgt opp konkrete punkter i eierskapspolitikken som de har ansvar for. Revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger er samlet i kapittel 8, delt inn etter de 13 problemstillingene i prosjektet. Rapportens anbefalinger er oppsummert i kapittel 9. Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 2 METODE Selskapskontrollen er utført i overenstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77, samt forskrift om kontrollutvalg Vi har i hovedsak lagt til grunn Norges Kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Kommunerevisorforbundet har laget en egen veileder for selskapskontroller (jf Norges Kommunerevisorforbund 2010). Denne er også i noen grad blitt benyttet. Bedriftsutvalg For å evaluere etterlevelsen av eierskapspolitikken så mente vi det ville være riktig å ta for seg hvordan den er blitt fulgt opp i selskaper kommunene i regionene eier. Ettersom noen av de viktigste/største kommunalt eide selskapene i regionen eies i felleskap av kommunene, så mente vi det ville være riktig å prioritere å se på etterlevelsen av eierskapspolitikken overfor noen av disse. Ut fra dette ble Hadeland Energi AS, Hadeland Kraft AS, Hadelandprodukter AS og Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS valgt ut. Vi har i utgangspunktet sett på etterlevelsen av eierskapspolitikken i perioden 2010 til Dokumentgjennomgang Vi tilskrev selskapene v/styreleder og daglig leder for å få informasjon som kunne belyse problemstillingene i prosjektet 2. Fra alle selskapene mottok vi skriftlig informasjon. I tillegg har vi fått, evt hentet inn relevant dokumentasjon i form av vedtekter, aksjonæravtaler, interne instrukser og årsmeldinger. Vi har også benyttet åpne kilder, slik som proff.no, for å hente dokumentasjon knyttet til selskapene. Fra kommunene har vi hentet (evt hentet fra kommunenes hjemmesider) eierskapsmeldinger og politisk behandling av saker knyttet til kommunens eierskap i selskaper. Vi har også benyttet relevante opplysninger fra selskapskontroll av Hadeland Kraft AS og Hadeland Energi i 2012 (Innlandet Revisjon rapport ). Intervjuer I løpet av november 2014 gjennomførte vi intervjuer med ordførerne i de tre kommunene for å hente informasjon om praktisering av kommunens eierskapspolitikk. For å supplere tidligere innhentet skriftlig informasjon fra selskapene ba vi om et møte med styreleder. 2 Ettersom Hadelandprodukter AS også har private eiere, betyr det at revisjonen i utgangspunktet ikke hadde innsynsrett i «indre forhold» i dette selskapet. Imidlertid utgjorde ikke dette noen utfordring i prosjektarbeidet. Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Nedenfor følger en oversikt over hvem som er blitt intervjuet: Styremedlemmer/daglige ledere: Styreleder Ole Petter Løbben og dgl leder Kjell Olav Kolrud, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Styreleder Øyvind Hamre, Hadelandprodukter AS I Hadeland Energi AS/Hadeland Kraft AS ble ikke styreleder intervjuet pga skifte av styreleder i november Ordførere: Knut Lehre, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Det ble utarbeidet intervjuguider for å styrke påliteligheten og gyldigheten til datainnsamlingen. Vi mener å ha intervjuet sentrale nøkkelpersoner sett opp mot problemstillingene for prosjektet. Datagrunnlaget er bekreftet gjennom at referater fra intervju ble gjennomlest og godkjent. Vurdering av metode og datagrunnlag Vi vurderer at de innhentede dataene og øvrig informasjon er tilstrekkelig til å kunne svare på problemstillingene. RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. Denne selskapskontrollen er kvalitetssikret i samsvar med kravene i RSK 001. Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Prinsippene som framkommer av den felles eierskapspolitikken utgjør revisjonskriteriene. De relevante deler av eierskapspolitikken er gjengitt i kapittel 1.2, og gjentas derfor ikke her. KS har utarbeidet en «Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll med kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». Vi synes det kan være relevant å trekke fram hva denne inneholder av anbefalinger knyttet til de temaene som er tatt inn i problemstillingene. For noen problemstillinger/temaer vil disse anbefalingene utgjøre et supplement til eierskapspolitikken, f.eks hva angår skille mellom kunde- og eierrolle (nr 5), kompetanse i styrene (nr 9) samt bruk av valgkomité (nr 10). Nr. 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og krysssubsidiering. Nr 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene. Nr 10 Valgkomité for styreutnevnelse Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité. Formålet er å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. Representantskapet/generalforsamlingen velger leder av valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes slik at den reflekterer eierandel. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Vi kommer tilbake til dette i kapittel 8. For problemstilling 1, som går på åpenhet, vil vi komme inn på offentlighetslovens bestemmelser for kommunalt eide selskaper. Vi behandler dette i kapittel 8.1. Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 4 HADELAND ENERGI AS/HADELAND KRAFT AS Selskapene behandles samlet ettersom de er relatert til hverandre gjennom felles administrasjon og felles eiere. Selskapene har separate styrer, men med samme styreleder og felles eierutnevnte styremedlemmer for øvrig. I dette avsnittet vises det til informasjon fra styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er tidligere styreleder Lars Velsand. 4.1 OM SELSKAPENE De to selskapene er morselskaper i to konserner, hhv Hadeland Energi-konsernet og Hadeland Kraftkonsernet. Begge selskaper har hovedkontor på Jaren HADELAND ENERGI AS Hadeland Energi AS er et holdingsselskap/morselskap. Pr hadde konsernet Hadeland Energi to datterselskaper og 36 ansatte. Av disse var 13 ansatt i Hadeland Energi AS. Omsetningen i konsernet var i ,9 mill. kroner, og årsresultatet etter skatt var 19,6 mill. Året før var omsetningen 160,1 mill kroner, mens resultat etter skatt var 9,1 mill kroner. Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 Hadeland Energi AS er eid av Energiselskapet Buskerud AS med 49 % av aksjene, Gran kommune med 34 % og Lunner og Jevnaker kommuner med 8,5 % hver. Aksjekapitalen er på 38,2 mill. kroner. Selskapet er morselskap i konsernet og ivaretar konsernets samlede forretnings- og organisasjonsutvikling og innehar konsernets fellesadministrative stab- og støttefunksjoner og utøver disse også overfor datterselskapene. Hovedinntektene til Hadeland Energi AS er salg av tjenester til datterselskapene i tillegg til aksjeutbytte fra virksomhet hvor selskapet har eierinteresser. Det heleide datterselskapet Hadeland Energi Nett AS står for distribusjon av elektrisk kraft i konsesjonsområdet. Dette er en monopoltjeneste, hovedinntekten er nettleie. Nettselskapet har ansvaret for planlegging, bygging og drift av konsernets nettvirksomhet i Hadelandsregionen. NVE styrer rammebetingelsene for nettvirksomheten gjennom årlige effektivitetsmålinger og kvalitetsjusterte inntektsrammer. I 2005 ble Hadeland Bredbånd AS stiftet som et heleid datterselskap under Hadeland Energi AS. Navnet ble endret til Hadeland og Ringerike Bredbånd AS i I 2009 ble det også foretatt en kapitalutvidelse ved at det kom nye eiere inn i selskapet. Disse var Lyse FiberInvest AS (34 %) og Energiselskapet Buskerud AS (17 %). Hadeland Energi AS eier 49 % av aksjene i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS, og selskapet er dermed ikke lenger et datterselskap i Hadeland Energi konsernet. Samtidig med endring i eierstrukturen i Hadeland og Ringerike Bredbånd, ble den delen av virksomheten som gjaldt salg av strøm utskilt som et eget selskap; Hadeland Energi Strøm AS. Dette selskapet er nå et datterselskap, 100 % eid av Hadeland Energi AS. Etter fusjonen med Fredrikstad Energimontasje og EB Energimontasje eier HE 34 % av aksjene i Entreprenør Holding (resterende aksjer eies av Energiselskapet Buskerud). Dette selskapet som tilbyr elektroentreprenørtjenester, eier 100 prosent av Hadeland Nettpartner AS. Hadeland Energi AS eier også 13,89 % av Elektroskolen Norge AS HADELAND KRAFT AS Hadeland Kraft AS, som er morselskapet til Hadeland Kraft-konsernet, eies av de tre Hadelandskommunene med 51 % (Gran har 25,5 % av aksjene, Jevnaker og Lunner har 12,75 % hver) og EB Kraftproduksjon AS med 49 %. Selskapet Hadeland Kraft AS er en overordnet juridisk enhet for det heleide datterselskapet Hadeland Kraftproduksjon AS. Selskapet produserer elektrisk kraft i kraftstasjonen på Toverud, og er 50 % aksjeeier i Viul Kraft AS. Dette selskapet har det daglige ansvaret for drift og vedlikehold av AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk sine kraftstasjoner i Randselva, Bergerfoss og Kistefoss. Hadeland Kraftproduksjon AS forvalter halvparten av kraftproduksjonen i Randselva, og selger denne videre til EB Handel AS, sammen med kraften som produseres i Toverud kraftstasjon. Samlet utgjorde dette for Hadeland Kraftproduksjon AS 114 GWh i Innlandet Revisjon IKS Side 20

Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL Selskapskontroll Hadeland FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål

Detaljer

Versjon Søndre Land kommune Revidert utgave Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-217/KL Selskapskontroll Gjøvikregionen

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-180/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Versjon Gjøvik kommune Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-202/KL Selskapskontroll Gjøvikregionen FORORD Denne rapporten

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2015 2015-626/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å vurdere om Nord-Fron kommunes oppfølging av sitt eierskap

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser Vestby kommune Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser EIERMELDING 2015-2017 Ajour pr 19/8-15 Forord Vestby kommune tar sin oppgave som eier med

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gran kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 21. september 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Selskapskontroll Trønderenergi

Selskapskontroll Trønderenergi Selskapskontroll Trønderenergi Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 12.03.2014 012/14 Saksbehandler: Torbjørn Brandt Arkivkode: 216, &58 Arkivsaknr.: 12/33-10 Kontrollutvalgssekretariatets

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Kari Marie Engnæs (Sp) Peter

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS Formannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 62/15 Behandling: Etter spørsmål og diskusjon om pkt 2.1 og 2.5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

KARTLEGGING AV PRAKSIS OG ANBEFALING TIL GOD EIERSTRATEGI

KARTLEGGING AV PRAKSIS OG ANBEFALING TIL GOD EIERSTRATEGI Eierskap, styre og ledelse i norsk energibransje KARTLEGGING AV PRAKSIS OG ANBEFALING TIL GOD EIERSTRATEGI Espen Fossum, Partner THEMA Consulting Group AGENDA Bakgrunn Resultater fra undersøkelsen Anbefalinger

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.09.2014, kl. 14:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Møteom 1, rådhuset Tom Skare, leder Lindis Heggvik

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 4/2012 31. Mai 2012 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 4/2012 31. Mai 2012 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 4/2012 31. Mai 2012 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2012/14015-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Laila Somby Sandvik,

Detaljer