Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 NORSK HEILPRAKTIKERSKOLE Naturmedisinsk grunnutdannelse Bli Heilpraktiker - Modulbasert heilpraktikerutdannelse over 3 ½ år - Oppstart august 2011 Homeopatiske terapier 1 + intro kurs Homeopatiske terapier 2 Homeopatiske terapier 3 / Homotoxikologi Anatomi / fysiologi / sykdomslære/ psykologi Ernæring og kosthold/ phytoterapi/ farmakologi Fysiske terapier Analyse Eksamensforberedelse / hovedoppgave og eksamen Studiet omfatter totalt 765 undervisningstimer. Studieformer er selvstudier, nettundervisning /nettkurs, klasseromsundervisning, og skriftlig hovedoppgave. Utdanningen kvalifiserer for medlemskap i NLH - Norges Landsforbund av Homøopraktikere. Vi samarbeider med den Danske heilpraktikerskolen som har utdannet heilpraktikere i Danmark i 30 år. Kvalitetssikring, utveksling av forelesere, fellesundervisning mm. Er du allerede terapeut? Vi har og tilbud til deg som ikke ønsker å ta hele utdannelsen. Ta enkeltmoduler eller enkeltfag / kurs - Kursbevis fra skolen etter hver fullførte modul. Oppdater dine kunnskaper og få ny kompetanse av Nordens beste forelesere på sine områder. Mange kurs arrangeres som nettkurs TLF Homøopraktikeren - 1/2011

3 Innhold Hovedartikler 4 SABORG sidene utdanningsseminar 7 Strålefare? Blindstudie: DECT og WLAN 20 Homotoksikologisidene 23 VEKSfag kurs 25 Gikt - Artritis urica Raimo Heino 27 Foreningsnytt Fagkurs 36 Lag NUF selskap Kjære Kollega! 1. januar 2011 har alle Helserelaterte virksomheter og terapiformer blitt fritatt for moms. Helsemyndighetene deler helsekartet i Norge i tre: Helsepersonell som er leger, sykepleiere, ambulansepersonell med mer. John Hetlelid Dette er grupper personell med autorisasjon som kommer inn under Helsepersonelloven. Den neste gruppen er Helserelatert personell som er alternative behandlere og har fått en godkjent tittel med REG. foran sin yrkestittel eksv. Reg. Homøopraktiker MNLH. Denne gruppen kommer under loven om Alternativ Behandling fra De vil kunne registrere seg i utøverregisteret for alternativ behandling i Brønnøysund. Det er en forutsetning for momsfritak. Begge disse gruppene: Helsepersonell og Helserelatert personell er fritatt moms. Den siste gruppen blir definert som velvære terapeuter. Denne gruppen må betale moms på sine velvære tjenester. De kan ikke registrere seg i utøverregisteret for alternative behandlere. Noen terapeuter og klinikker arbeider både med velvære eks. SPA og helserelatert aromaterapi, øreakupunktur, og massasje. Hvordan skal de forholde seg? Et eksempel vi kan lære av er fysioterapeutene som er under Helsepersonelloven og har autorisasjon. Mange av dem driver med akupunktur og liknende teknikker som dekkes av Loven om Alternativ Behandling. De får kun trygderefusjon for tjenester legen har rekvirert på fysioterapi, men ikke på alternative tjenester. Likeledes kan en si at velvære som SPA, velvære hudbehandling mm. må det betales moms for. Er en terapeut kvalifisert til en eller flere av de 16 fagkrav NLH stiller til sine medlemmer, kan en terapeut som arbeider med flere behandlinger, ta med den Helserelaterte virksomheten inn i utøverregisteret for alternativ behandling og bli momsfri på den delen av virksomheten som er helserelatert. Dette kan vi like eller ikke like. Myndighetene vil ha et mangfold av terapeuter under ordnede forhold i Registeret. Dette kan jo vanne ut bransjen som helhet. NLH forstår de Helserelaterte terapeuter som sper på inntekten sin med noe velvære. NLH skal gjøre det vi kan for å legge forholdene tilrette for denne gruppen best mulig. Det er derfor svært viktig at terapeuter med todelt virksomhet er klar over hvilket ansvar de har i forhold lovverk, pasientrettigheter, registerordning, markedsføring, aktsomhet mm. 1/ Homøopraktikeren 3

4 Her har NLH innført tvungen VEKS fag hvor en lærer alle slike detaljer. Et av NLHs medlemsforpliktelser er å holde sin kunnskap ved lag og stadig etterfylle sin kunnskap. Derfor har NLH siden 1994 hvert år lagt svært rimelige fagkurs hvor en virkelig får påfyll av kunnskap. For 2 år siden innførte NLH en ny parole: LØP og LÆR. Det har du virkelig mulighet til nå, den mars 2011 hvor vi i 3 dager til kun kr. 500,- for hele weekenden har fagkurs med interessante og dyktige lærere. Les mer på side i denne Homøopraktikeren. Der finner du hele programmet. LØP og LÆR, vi ses i Stavanger mars John Hetlelid Formann NLH Utdanningsseminaret 14. oktober 2010 Av Per Gunnar Swahn SABORG arrangerte det årlige utdanningsseminaret 14. oktober Møtet ble holdt i Axelsons Body Work Schools lokaler i Oslo. Denne gangen var det Representantskapets vedtak vedrørende VEKS faget, samt dokumentasjonsplikten som var temaet. Målgruppene for seminaret var utøverorganisasjonene og de ansvarlige ved utdanninger innen alternativ medisin. Av i alt 31 personer til stede var 9 utdanningsalternativer representert. 4 Anders R. Jensen, leder i SABORG. Seminaret ble åpnet ved at SABORGs AU ved Anders R. Jensen informerte om VEKS vedtakets innhold vedrørende faglig innhold og omfang. Formålet med felles minstekrav til VEKS fag er å sikre en platform for forsvarlig behandling av alle pasienter uansett hvilken behandlingsform som utøves. Representantene fra utdanningsalternativene var positive til å inkludere og tilpasse sine utdanninger til SABORGs fagkrav for VEKS fag. Anders Jensen presenterte videre arbeidet med dokumentasjonsplikt for alternative behandlere. Dokumentasjonsplikt er ikke pålagt utøvere av alternativ behandling av Lov om alternativ behandling av 7. juni Forskriften til registerordningen sier heller ikke noe spesifikt om dokumentasjonsplikt for utøvere. Dette ble behandlet av SABORGs Representantskapsmøte 8. november Vedtak ble gjort som innebærer at utøvere tilsluttet SA- BORGs medlemsorganisasjoner plikter å føre pasientjournaler. Denne plikten skal nedfelles i den enkelte organisasjons vedtekter og etiske regler. Organisasjonenes vedtekter er videre en av Direktoratets viktigste kriterier ved godkjenning av utøverorganisasjoner, jfr. Registerforskriftens 3. Dette sikrer at alle utøvere registrert i Utøverregisteret som er tilsluttet en av SABORGs medlemsorganisasjoner dokumenterer sin behandling av pasienter. Homøopraktikeren - 1/2011

5 Etter en lunsj og litt mingling presenterte Det Norske Healerforbund sin vei mot VEKS. Vigdis Anita Nogva og Kirsten Schou presenterte sitt forbunds arbeid som implementerer de vedtatte fagkrav tilrettelagt for healere. Dette arbeidet har resultert i et kompendium. Interesserte kan kontakte forbundet. Kirsten Schou og Vigdis A. Nogva fra DNH. Nogva og Schou introduserte begrepet CPD (Continuing professional development) som del av terapeutens egenutvikling på vei mot VEKS. CPD handler om å reflektere over egen behandlingspraksis i det store og hele. Kontinuerlig reflektere over egne erfaringer med behandlinger og behandlingsresultater med det formål å utvikle seg selv i behandlerrollen. Formalisert og strukturert CPD viser seg å være nyttig både for egen del, men også kollektivt ved utveksling mellom utøvere, samt som kilde til informasjon for forskning. Vi vil gjerne høre mer fra Healerforbundet om CPD etter hvert som arbeide med å implementere CPD skrider frem. Det skjer mye spennende forskning i det etablerte skolemedisinske miljøet som leder til forklaringsmodeller dette miljøets mer konservative elementer sliter med å forholde seg til. Et eksempel på dette er Christian Moltus forskning på kraften og etikken i relasjonen mellom behandler og pasient. Helt ny forskning på hjernen (muliggjort av helt ny teknologi for å studere hjernen i nor- mal aktivitet) viser nevroner som har som oppgave å speile mennesker i omgivelsene. Kort fortalt; dersom du observerer en person som vinker med en hånd, vil nevroner i din hjerne aktiviseres som om du selv vinket på samme måte. Disse speil nevronene ligger til overmål i umiddelbar nærhet av de nevroner som ville medført at du fysisk vinket. Dette beviser at mennesket påvirkes av andre mennesker i omgivelsene. Psyologien er et fag som henter sin kunnskap fra mange ulike områder. Fra forskning på samspillet mellom spedbarn og omsorgsgiver hentes kunnskap om kommunikasjon og gjensidighet som eksisterer før språket. Vi vet også at det dannes mentale strukturer som følger oss og regulerer oss mellommenneskelig gjennom hele livet. Vi får kunnskap om hvordan den kroppslige inntonede tilstedeværelsen sammen gir rom for følelser mellom mennesker, heller enn inne i den enkelte. Slik kunnskap er viktig for å forstå fenomener som empati og hjertelag som mellommenneskelige prosesser. Vi får muligheten til å forstå hvordan lidelse som ikke finner ord, allikevel kan deles, og hva som skal til for at lidelse skal lette og bli lettere å bære. Med utgangspunkt i disse erkjennelsene forsker klinisk psykolog Christian Moltu på Behandlingsrelasjonens kraft og etikk. Innenfor ulike retninger av psykoterapi har det som følge av nye erkjennelser fra de siste tiårene skjedd en relasjonell omveltning. Både dynamisk eller psykoanalytisk psykoterapi, humanistisk og eksistensiell psykoterapi, og kognitiv atferdsterapi har sett denne endringen. Forskning slår fast at det er i relasjonelle og mellommenneskelige prosesser at kraften til endring og bedring befinner seg, og ikke i terapeutens tekniske finesser. Hva betyr dette, og hvordan kan vi få kunnskap om og kultivere den gode terapeutiske 1/ Homøopraktikeren 5

6 relasjon, som kan forløse den enkeltes kraft til forandring mot bedring? Og kan andre behandlergrupper finne noe å ta med seg i sin praksis fra denne kunnskapen som psykologien har jobbet frem omkring det som skjer mellom mennesker i terapeutiske prosesser? tenkningen bli forvirret, og at det å være tilstede nesten ble umulig. På et senere tidspunkt opplevde de forløsningen, kraften og vitaliteten som ligger i det å løse opp sammen med den andre. Ikke minst den kraft og bedring som klientene opplevde. Der det er kraft er det også makt. Relasjonen mellom en som skal hjelpe og den som søker hjelp kan aldri bli likevektig. I en vanskelig mellommenneskelig situasjon kan en som terapeut ende opp med å skade heller enn å hjelpe. Kunnskap om relasjonelle prosesser øker terapeutens bevissthet omkring viktige etiske problemstillinger knyttet til den terapeutiske relasjon. Psykolog/forsker Christian Moltu Moltu presenterte studier av erfarne psykoterapeuters opplevelser i veldig vanskelige terapirelasjoner. Hvordan de på et tidspunkt kunne kjenne håpet svinne, kroppen verke, Etter Moltus innlegg ble utdanningsseminaret avrundet med interessante meningsutvekslinger. Det alle var enige om var at utdanningsseminaret hadde vært særdeles nyttig og lærerikt. Vi er på rett vei, men det er fremdeles et stykke å gå. Jeg ønsker å bli medlem i NLH og ønsker å få tilsendt medlemssøknad og all nødvendig informasjon. Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf: Faks: Epost: Medlemskap m/forsikring kr. 1 50,- Medlemskap u/forsikring kr. 1 75,- Studentmed. m/forsikring kr. 875,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem/abonnement kr. 350,- Svarslippen sendes til: Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER 6 Homøopraktikeren - 1/2011

7 Er det risiko for strålefare ved bruk av trådløs telefon (DECT) og trådløst nett (WLAN)? Trådløs telefon Blindstudie med HRV og MRT måling. Tilrettelagt av Homøopraktiker John Hetlelid. Trådløst nett Dette spørsmål er ikke lett å svare på fordi vi mennesker er individuelle personer med forskjellig arv, miljø, oppvekst, grad av stråling over tid. Hadde alle mennesker vært like kunne det være lettere å påvise de negative effekter på den menneskelige organisme. Vi kjenner til bivirkninger av skolemedisinske medisiner og faktisk også bivirkninger av noen urter. Som tidligere artikler i dette bladet (Homøopraktikeren) har vist så reagerer ikke alle mennesker likt på de bivirkninger som er beskrevet. Noen får alle bivirkninger og noen får ingen bivirkninger av medisiner de tar. Slik vil vi også oppleve stråling fra DECT telefon og WLAN. Dessverre ser det ut til at industrien utnytter det faktum at den store majoritet ikke reagerer vesentlig og at kun noen få reagerer på bestrålingen. Men hva med de personer som er følsomme for slik bestråling. Er dette kun en gruppe hypokondere? Eller er dette noen særegne freakere som har fått stråling på hjernen? Opp igjennom tidene har vi hatt grupper av mennesker som har vært overfølsomme for flere belastninger, eksempelvis geopatisk stress (jordstråling), strøm fra høyspentmaster, amalgam belastning mm. Fra historien vet vi at noen boliger ble kalt syke - hus. Her døde hele familier ut på grunn av kreft. Nye familier uten sykehistorie flyttet inn, over tid fikk også den nye familie kreft. I slutten av 80 årene hadde VG en artikkel om et ektepar som bodde nær en høyspentmast. Kona døde av kreft. Mannen i huset var overbevist at kona døde av bestrålingen. Mannen nektet å flytte fra huset, fordi han ville bevise farene ved bestrålingen. Han døde senere av kreft. I dag vet vi at barn har fått leukemi etter bestråling fra høyspentmaster. I slutten av 70 og begynnelsen av 80 årene kom ille varslene rapporter først fra Sverige. En kjent sanger stod frem i den kulørte presse og fortalte om multiple symptomer fra amalgam. Mange av disse symptomer ligner på de som blir rapportert fra El bestråling. Sangeren døde senere av kreft. Politikere og helsemyndigheter avdramatiserte hele amalgam problematikken. Det har de gjort helt frem til langt ut i det 21. århundre. I denne måned januar 2011 har den første tannlege assistent fått erstatning for amalgam skader. Hva med de hundrevis av tusen som har plager fra amalgam i tennene? Disse eksempler burde vise med all tydelighet at når grupper av mennesker føler sterkt ubehag og sykdommer av bestråling registreres, så bør dette tas på alvor før det blir for sent og hele befolkningen kan ta skade av feil politikk og grådige industriledere. Dette var utgangspunktet for at Homøopraktiker John Hetlelid med flere foretok et blindstudie av personer som mente de reagerte på bestråling fra trådløs telefon og trådløst nett. Videre i artikkelen kan du lese om studiet og de spennende resultater det gav. 1/ Homøopraktikeren 7

8 Blindstudie med HRV og MRT måling. Testpersoner ble belastet av DECT telefon og WLAN 12. desember Testene ble utført i lokalene til Spesialklikken. Før testene ble utført var lokalene grundig målt av Ing. Dag Gabrielsen. Lokalene var strålefri for de stråler testpersonene muligens var overfølsomme for. Testpersonene ble plassert i eget stålefritt rom mellom testene. Hverken testpersoner, medarbeidere eller John Hetlelid som var ansvarlig for testene visste i hvilke tester testpersonene ble eksponert, eller hva de ble eksponert med. Eksponeringen med DECT og WLAN hadde en avstand på 2 meter fra testpersonens hode. Testpersonene ble intervjuet før testing og måtte fylle ut et Egenvurdering EMF-test skjema. Det ble laget et slikt skjema for hver test. På siste skjema ble de spurt om når testpersonen mente de selv ble eksponert. Dette for å fange opp en mulig placebo virkning. HRV måleinstrument ble brukt til hovedmåling. Her finnes ingen menneskelig påvirkning uten testpersonen selv. HRV-Analyse er basert på målinger av hjerterytmevariasjonene med EKG overvåkning. Analysen gir ingen diagnose, men kan ved eksponering vise en klar tendens og forandring i hjerterytmen, herunder Bpm (puls), forhold mellom det sympatiske og parasympatiske nervesystem mm. Forandring i tidsbaserte målinger som STV (short term variation også benevnt som SDNN), LTV (long term variation også benevnt som SDANN), eller forandring i frekvens baserte målinger som HF, LF, VLF hvor første bokstav står for High, Low, Very Low frequncy. Videre ble det målt fysisk trend som er en matematisk kalkulasjon av tidsbaserte og frekvensbaserte måleverdier. Det ble også tatt RT resonanstest. RT test er en skin resistance test. Dette er en test hvor en måler motstandsforandring i huden til testpersonen. Dette er en test som kan oppfattes 8 noe subjektiv ettersom det finnes en testperson som utfører testen. Testen ble utført av HP John Hetlelid (JH) som har brukt slikt test utstyr i 23 år. Alle RT tester ble tatt umiddelbart etter hver HRV test uten at JH hadde noen viten om HRV test resultat. Slik fremstår RT testen svært objektiv. I RT testen testes 3 parameter: 1. forandring i Matrix (det basale vev i et organ, bindevev) 2. forandring i Lymfesystemet (immunforsvar) 3. forandring i det Endokrine system (hormonelt) Om testpersonene: En av personene hadde noe influensa. Vi kunne ikke på forånd vite hvor overfølsomme disse testpersoner var foruten den egen vurdering de presenterte. Foruten den ene med influensa virket testpersonene friske og normalt godt trent. Vi vet at noen personer tror de er overfølsomme. Flere kroppslige forhold kan forsterke den følbare virkning av eksponering som f.eks. en kropp med høy matrix verdi. (ubalanse) Tidspunkt for testene: Testene ble utført mellom kl 11:00-16:00 den 12. desember Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S Homøopraktikeren - 1/2011

9 Test 1. HRV Test. Testperson 1. Eksponert. i 3. test med WLAN Test Norm -> Variabel mot < 0,9 HF, VLF startet Måling HRV--> Bpm STV LTV LF Fysisk Trend Test 1 11: ,378 Pasient komm Test 2 11: ,241 Eksponert Test 3 12:11 WLAN ,837 Bpm STV LF WLAN WLAN WLAN LTV WLAN Husk fagkurs mars 2011 i Stavanger. Se side 27 1/ Homøopraktikeren 9

10 Fysisk Trend Kommentar til HRV måling: 1. testperson. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 WLAN På HRV testen har denne person en klar forverring av tilstand med eksponering i test 3. LF 773 viser en parasympatisk dominans hvor baroresptorer trigger det autonome nervesystem og aktiviserer stresshormonet Noradrenalin. Denne pasienten trodde han ble eksponert i test 2, men ble eksponert i test 3. Dette viser at placebo effekten kommer noe inn i test 2, men er mindre enn eksponeringen i test 3. Interessant og se hvordan pulsen (Bpm) reduseres ved placebo og eksponering. Puls synker ved vasomotorisk/nerval belastning. Resonanstest 1 (RT test) 1 Testperson, ble testet rett etter hver HRV test. Test startet Bio Index Lymfe Index Endokin Index Pasient komm Test 1 11: Test 2 11: Eksponert Test 3 12: Bio Index Lymfe Index WLAN WLAN Husk årsmøte 26. mars 2011 i Stavanger. Se side Homøopraktikeren - 1/2011

11 Endokin Index Kommentar til RT måling: 1. testperson. 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 Alle indekser øker ved eksponering. Viser en klar forverring ved eksponering på matrix, immunforsvar. WLAN EMF test 1 (Egenvurdering skjema hvor 0 er vurdering frisk, 10 er den verste belastning) Skjema viser tester fra 1-3. Eksponert i test 3. Hodeverk, synsforstyrrelse, kvalme,trykk i bryst, uvel øker ved eksponering. Referanse -> Kvalm Hodeverk Svimmelhet Synsforstyrrelse Hjertebank Trykk i bryst Uvel Pasient komm Test Test 2 Uten Pustebesvær eksponering Test 3 WLAN Pustebesvær HFEcom Pro HRV måleapparat Databasert målemetode viser objektiv måling ved forandringer i hjerterytmen. Endogene, eksogene, fysiske eller psykiske forandringer i hjerterytmen. Vanlige tidsbaserte kalkulasjoner finner du under STV (SDNN) og LTV (SDANN). Frekvensbaserte kalkulasjoner VLF, LF, HF, ANS Balanse (LF/HF ratio), Mental TF, Frekvens HRV og Fysisk patologi. Dette apparatet ble brukt i blindstudiet i denne artikkelen. 1/ Homøopraktikeren 11

12 Test 1. HRV Test. Testperson 2. Eksponert. i 3. test med DECT telefon Test Norm -> Variabel mot < 0,9 HF, VLF startet Måling HRV--> Bpm STV LTV LF Fysisk Trend Test 1 11: ,907 Pasient komm Test 2 12: ,271 Eksponert Test 3 13:43 DECT ,804 Eksponert? Bpm STV DECT DECT LTV LF DECT DECT Program for fagkurset. Se side Homøopraktikeren - 1/2011

13 Fysisk Trend Kommentar til HRV måling: 2. testperson DECT På denne testen er det mest målbar forverring i test 2. Eksponering er i test 3. Selv mente testpersonen at han ble eksponert i test 2, men kanskje og i test 3. Her ser en klart effekten av placebo effekt i test 2. Det er en klar forverring av testbilde fra test 1-2 på LF som går fra , men eksponering er høyere enn 1. test. Ellers ser vi den samme trend i Bpm (puls) og fysisk trend som testperson 1. Resonanstest 1 (RT test) 2. Testperson, ble testet rett etter hver HRV test. Test startet Bio Index Lymfe Index Endokin Index Pasient komm Test 1 11: Test 2 12: Eksponert Test 3 13: Eksponert? Bio Index Lymfe Index DECT DECT Husk Lockfoot og PEK kurs februar i Stavanger. Se side 28 1/ Homøopraktikeren 13

14 Endokin Index Kommentar til RT måling: 2. testperson Her ser vi igjen at alle indekser øker mest ved eksponering i 3. test og svekker matrix, immunforsvar og øker stressnivået i kroppen. Denne pasienten trodde han ble eksponert i test DECT Testperson 2. Egenvurdering EMF test. Hodeverk, svimmelhet, hjertebank og uvelhets følelse øker ved eksponering. Referanse -> Kvalm Hodeverk Svimmelhet Synsforstyrrelse Hjertebank Trykk i bryst Uvel Pasient komm Test Test 2 Uten Eksponert eksponering Test 3 DECT Usikker Test 1. HRV Test. Testperson 3. Eksponert i 3. test med DECT telefon Test Norm -> Variabel mot < 0,9 HF, VLF startet Måling HRV--> Bpm STV LTV LF Fysisk Trend Test 1 12: ,978 Pasient komm Test 2 13: ,782 Eksponert Test 3 14:02 DECT ,423 Med RT test måler vi: forandring i Matrix (det basale vev i et organ, bindevev), forandring i Lymfesystemet (immunforsvar), forandring i det Endokrine system (hormonelt) 14 Homøopraktikeren - 1/2011

15 Bpm STV DECT DECT LTV LF DECT DECT MRT systemet med RT test Brukt i blindstudiet 1/ Homøopraktikeren 15

16 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Fysisk Trend Resonanstest 1 (RT test) 3. Testperson, ble testet rett etter hver HRV test. DECT Kommentar til HRV måling: 3. testperson. Test startet Bio Index Lymfe Index Endokin Index Pasient komm Test 1 12: Test 2 13: Eksponert Test 3 14: Bio Index Lymfe Index DECT DECT På HRV testen har denne person en klar forverring av tilstand med eksponering i test 3. LF på 351 i første test øker til 613 i 3. test, nesten en dobling av målt verdi med belastning. Dette viser en parasympatisk dominans hvor baroresptorer påvirker det autonome nervesystem og aktiviserer stresshormonet Noradrenalin. Denne pasienten trodde han ble eksponert i test 2, men ble eksponert i test 3. Placebo effekten kommer noe inn i test 2, men er mindre enn eksponeringen i test 3. Interessant og se hvordan pulsen (Bpm) også i denne testen reduseres ved placebo og eksponering på tross av influensa symptomer. Puls synker ved vasomotorisk/nerval belastning. Husk vekskurs 6-8. mai 2011 i Stavanger. Se side Homøopraktikeren - 1/2011

17 Endokin Index Kommentar til RT måling: 3. testperson DECT Her ser vi igjen at alle indekser øker ved eksponering og svekker matrix, immunforsvar og øker stress nivået i kroppen. Endokrin Indeks har høyeste nivå på 6. Hos denne testperson er verdiene på alle 3 tester 6. Det kan komme av influensa. Det kan vi også registrere på HRV testen at ANS øker 1,06, 1,71, 1,79. Disse verdier vil øke ved inflammasjon. Testperson 3. Egenvurdering EMF test. Hodeverk, kvalme, hjertebank, uvelhets følelse øker ved eksponering. Referanse -> Kvalm Hodeverk Svimmelhet Synsforstyrrelse Hjertebank Trykk i bryst Uvel Pasient komm Test Forkjølet Test Forkjølet Test 3 DECT Forkjølet Kommentar til egen vurdering: Testpersonenes egen vurdering gjenspeiler testresultatene svært godt. En ser en klar økning av kroppsbelastning ved eksponering men også når placeboeffekten slår inn, spesielt når testpersonene trodde de ble eksponert. Testen viser etter mitt syn helt klart at eksponering er negativ og belastende for immunforsvaret og belaster bindevev og matrix. Konklusjon: Så langt jeg kan se er dette blindstudiet et godt bevis for at eksponering fra DECT telefon og WLAN påvirker blodtrykkskontroll, baroreseptorer i blodet som påvirker det autonome nevesystem, som på sin side aktiviserer stresshormonet Noradrenalin med de følger det får for den enkelte pasient. Blodtrykket øker, pulsen synker og en får en delvis parasympatisk dominans. Ser en rent anatomisk på dette vet vi at parasympatiske nerver kan ha en effekt i hele nakkeregionen og i nederste del av lumbal, bekkenområde og halebein. De parasympatiske nerver styrer også Nervus Vagus og hele mage/tarm funksjonen, hjerte og mye mer. Flere av de belastninger overfølsomme klager over retter seg til disse områder av kroppen. Denne test er selvfølgelig alt for lite omfattende til å slå noe helt konkret fast, men det gir en indikasjon og kan være et studie som kan være et diskusjonsgrunnlag for en videre forskning på dette spennende feltet. 1/ Homøopraktikeren 17

18 Sluttkommentar: Er det risiko for strålefare ved bruk av trådløs telefon (DECT) og trådløst nett (WLAN)? Slik begynte jeg denne artikkel. Jeg tror etter denne blindtesten og alle de erfaringer og målinger jeg har gjort på El overfølsomme at svaret er definitivt JA. Problemet er jo alltid slik at når konsekvensene kun blir belastende for en mindre gruppe foreløpig, så tar ikke politikere og industriledere dette på alvor. Det er synd, tenk på hva som har skjedd med amalgam problematikken. Nå kommer resultatene derfra. Er det ikke da fornuftig denne gang, for en gang skyld å bruke føre var prinsippet. Jeg tror det er en av de ting som vesentlig vil bedre folkehelsen og spare mange av våre små barn for en ødelagt helse. Mange forsker på dette emne rundt om i verden. Her kommer en mail adresse fra Dr. Magda Havas i USA. Her kan du se noen filmsnutter fra hennes forskning. com/watch?v=_ei9fzx4iww&feature=player_ embedded Kommentar fra en fagperson: Varmt tack för detta! Som vetenskapsman måste jag dock peka på nödvändigheten av att förankra själva försöksupplägget hos en biomedicinsk statistiker, sedan utföra en konventionell pilotstudie, utvärdera den, samt därefter besluta om den fullständiga analysen. Just nu kan man inte draga några slutsatser, bl.a. beroende på det mycket låga antalet försökspersoner. Slutsatsen blir, precis som det redan står i testrapporten, att detta är en mycket intressant modell med preliminära resultat som måste följas upp i en större, väl kontrollerad studie. Om resultaten av den faller ut på samma vis så ska studien genast presenteras i en vetenskaplig tidskrift. Mvh Olle (Olle Johansson, assoc. prof. The Experimental Dermatology Unit Department of Neuroscience Karolinska Institute Stockholm Sweden Professor, The Royal Institute of Technology Stockholm Sweden) GREEN MAGMA = SUPERMAT Råpresset korngressaft i pulverform eller tabletter, proppfullt av vitaminer, mineraler, aminosyrer, ensymer m.m.. Svært bra for: Magen/fordøyelsen Fettforbrenningen i cellene Stoffskiftet Immunforsvaret Psyken Energinivået Syre/base balansen Søvnkvalitet Huden På det norske markedet siden1988 Importeres og markedsføres av: Norsk Barley Juice Import, Tlf: Postordre: Norkost.no Tel.: ÅR I GOD FORM! Her hos oss i Helheten Naturterapi har vi brukt GREEN MAGMA helt siden starten. Vi får daglige tilbakemeldinger som viser at dette produktet gir hva det lover. Jeg har brukt det selv i 15 år og har vært i god form hele tiden. Hilsen fra Silje Tuxen Thingvoll, terapeut/daglig leder for Helheten Naturterapi Selges i helsekostbutikker Distribueres av Vitalkost AS. 18 Homøopraktikeren - 1/2011

19 Lei av å telle sauer? Sov godt - helt naturlig! De som lider av søvnproblemer, trenger ikke å bli påminnet om effekten av for lite søvn: Den intense frustrasjon og irritasjon som daglig påvirker jobbprestasjoner og det sosiale liv. Psykiateren, Dr. Craig Hudson, fra Toronto i Canada hadde så mange pasienter som klagde over søvnproblemer at han bestemte seg for å lage et naturlig søvnprodukt. Etter syv år med forskning og utvikling - var Zenbev ferdigutviklet! Når man ser på sammensetningen på produktet, ser det ganske enkelt ut. Men det er mye kompleks biokjemi som ligger bak Zenbev, forklarer Dr. Hudson. Zenbev er en pulvermix som kombinerer matingredienser i en sammensetning som hovedsakelig består av gresskarkjernemel. Ønsket om å unngå å ta medisiner appellerte til Sharon Andrews: Zenbev inneholder kun naturlige ingredienser, som gir et fantastisk resultat i form av at jeg nå sover mye tyngre og bedre. Marianne Rallon er også overbevist: Jeg prøvde Zenbev fordi det er et naturlig produkt. For en fantastisk overraskelse det var! For første gang på mange år, sov jeg som en baby og jeg var totalt utvilt om morgenen. Helt naturlig - ja! Men tro ikke at du ved å spise gresskarkjernefrø vil få samme resultat, advarer Dr. Hudson. Gresskarkjernebasen tilfører en aminosyre som vi trenger å få tilført gjennom mat, men det er i kombinasjon med andre matingredienser at kroppen produserer sitt eget søvn-fremmende kjemikal, naturlig melatonin. For de som ikke ønsker å drikke noe før sengetid, kan vi anbefale en deilig sjokoladebit, som kalles RestBites - din perfekte snack før sengetid! Doktors anbefaling? Gi kroppen din ingrediensene den trenger for å sove helt naturlig! 1/ Homøopraktikeren 19

20 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Avgiftningsterapi med Derivatio H Av Heilpraktiker Thomas Kjærsgaard Bindevevsterapi Terapi av cellemiljøet spiller en vesentlig rolle ved alle kronisk degenerative sykdommer, allergier, immunsvekkelser, sopptilstander og lignende sykdomsforløp. Følgesykdommer av vår moderne livsstil fører ofte til at interaksjonen mellom cellene og det omgitte miljøet blir innskrenket. Denne begrensning eller blokkering vil uvilkårlig føre til sykdommer. Det vegetative grunnregulasjonssystem Grunnsystemet iflg. Prof. Dr. Pischinger beskriver disse sammenhengene. Som man vet er alle celler i kroppen omgitt av et ekstracellulært vev som er en del av bindevevet, og hvor kapillærvevet så vel som det vegetative nervesystem fritt munner ut i. Dette grunnsystem, bestående av celler, lymfebaner, kapillærvev, vegetative nerver og ekstracellulærvæske er en av livets elementære byggesteiner. Alle materielle substanser som surstoff og glukose, hormonelle informasjoner, transmitterstoffer fra nerveendene så vel som elektriske impulser, når kun til cellen ved å passere det ekstracellulære miljøet og blir derved påvirket av dets funksjonsdyktighet. Omvendt tar det omgitte cellemiljø imot alle stoffskifteproduktene fra cellenes aktivitet og uskadeliggjør dem før det utmunnende kapillærvev. Forskningen viser at det bindevevet som er i kontakt med samtlige cellevegger har en filtrerende egenskap og spiller via dets høye elektriske ledeevne en viktig rolle for informasjonsformidlingen i organismen. Alle stimuli 20 som rammer organismen blir derved tatt opp og ledet videre i et nettverk til de rette celler. De mangesidede innrettede stamceller i bindevevet har en spesiell betydning som er ansvarlige for oppbygningen av de fleste kroppsceller. De svarer reaktivt på informasjonen fra miljøet og danner erytrocytter, makrofager og mikrofager, lymfocytter, plasmaceller, fast og elastisk bindevev og mye mer. Er kommunikasjonen mellom disse stamceller og det omgitte miljø ødelagt eller med feil, vil det oppstå dårlige ytelser. Resultatet kan bli manglende cellenydannelser (degenerative sykdommer, immunsvekkelse), overskytende reaksjoner (allergier) eller celleforandringer (tumorceller). Biofysikken og spesielt biofotonforskningen viser at kvaliteten av den cellulære kommunikasjon inntar en nøkkelposisjon for sunnhet og sykdom. Hva har skadelig innflytelse på cellemiljøsystemet? Vår moderne livsstil overbelaster organismen med en overflod av syntetisk fremstilte substanser som ikke er sett før i menneskets evolusjon. Fagfolk skjønner at vi daglig kommer i berøring med ca fremmedlegemer. Kroppen må først mellomlagre disse stoffer, da organismen mangler enzymer til oppspalting av disse fremmedlegemer og våre avgiftningsorganer er ofte overbelastet. Et slikt mellomdepot er bindevevet med dets faste og løse former, samt det tilhørende ekstracellularrom. Som følge av denne deponering tilslagges det omgitte cellemiljø mer og mer. Celleåndedrettet blir innskrenket og begun- Homøopraktikeren - 1/2011

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2008 - 4. årgang Senhøst i Lundsvågen nær Stavanger. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. årgang Forsommer på Flor og Fjære i Ryfylke. Foto av B.H. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Vår i luften. Marøy med snø på lyseheia. Norges

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Svaner i Pyntesundet Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. årgang Senhøst i Våland skogen, Stavanger Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Minnesmerket ved slaget i Hafrsfjord. Norges Landsforbund av

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 4-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Vinterstemning på Varden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Kurskatalog. Hjernen. trenger også hvile. Alt handler om balanse. Utdannelse/kurs Våren 2015. En tallerken medisin takk!

Kurskatalog. Hjernen. trenger også hvile. Alt handler om balanse. Utdannelse/kurs Våren 2015. En tallerken medisin takk! Kurskatalog BODY WORK SCHOOL Utdannelse/kurs Våren 2015 En tallerken medisin takk! ANIMAL MASSAGE SCHOOL Hjernen trenger også hvile Hva smarttelefoner og sosiale medier gjør med oss Alt handler om balanse

Detaljer

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: 51563537, Faks: 51563536 NORGES E-mail: john@org-nlh.com, Hjemmeside: www.org-nlh.com LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial-

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF Gestaltterapeuten nr208 NGF Alt er mulig i et parforhold Sterkt møte med gestaltterapeutene Ragnar Karem og Bente Vikebø Spirituality and gestalt therapy Spennende artikkel om tre ulike verdensbilder av

Detaljer

Nr. 2 - oktober 2013 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER

Nr. 2 - oktober 2013 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER Nr. 2 - oktober 2013 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER www.kroniskesmerter.no Glimt 2/2013 1 www.kroniskesmerter.no www.kroniskesmerter.no www.kroniskesmerter.no www.kroniskesmerter.no

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 3-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Syv søstre i Geirangerfjorden. De fire elementer - Ild - Jord - Luft - Vann. Norges

Detaljer

Relasjonsmesteren. estaltterapeuten. Gestaltterapeuten. Gestaltterapeuten. nr107 NGF. AKTUELT: Gratulerer til alle gestaltterapeuter MNGF!

Relasjonsmesteren. estaltterapeuten. Gestaltterapeuten. Gestaltterapeuten. nr107 NGF. AKTUELT: Gratulerer til alle gestaltterapeuter MNGF! Gestaltterapeuten nr107 NGF AKTUELT: Gratulerer til alle gestaltterapeuter MNGF! NY REDAKTØR: Siw Stenbrenden gleder seg over utviklingen i faget SPENNENDE LESESTOFF: KROPP, en artikkel om kroppen som

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA

Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA Et studie i effekten av tverrfaglig behandling innen komplementær behandling. 1995-2000 1 Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA består av Prosjektleder:

Detaljer

Kurs- katalog Utdannelse/kurs

Kurs- katalog Utdannelse/kurs Kurs- BODY WORK SCHOOL katalog Utdannelse/kurs Høsten 2014 ANIMAL MASSAGE SCHOOL Personlig trener med fokus på helheten Et mangfold av massasje - finn metoden som passer deg Risikogruppe ble Frisk-gruppe

Detaljer