Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy"

Transkript

1 Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 96 Hva slagt type virksomhet arbeider du i? Vennligst angi hovedoppgaven du har i verdikjeden for bygg- og eiendomsforvaltning (inntil to kryss)

2 Hvem er eier av din virksomhet? Vennligst angi hvem som utgjør eier av den organisasjonen du arbeider i 9 2 Statlig etat Statlig eiet foretak (f eks HF) Statlig heleiet aksjeselskap (AS) 1 Statlig deleiet akseselskap (AS) 3 1 Fylkeskommunal enhet/etat 1 Fylkeskommunalt foretak (FKF) 4 Kommunal etat/enhet Kommunalt foretak (KF) Privat foretak (KS, AS) Annet Kommentarer: Stydentsamskipnad Organisasjon eiet av medlemmene Stiftelse Foreningen NGBC stiftelse Lovoppnevnt stiftelse asa Kommunalt heleiet aksjeselskap (AS) Forskningsstiftelse Jobber på Universitetet

3 Er din virksomhet pliktig til å etterleve Lov om offenlige anskaffelser (LOA)? Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer 3 43 Ja Nei Vet ikke Hvem har etter din vurdering avgjørende innvirkning på fastsettelsen av de økonomiske rammene ved store anskaffelser innen bygg/eiendom? Du kan krysse av inntil 3 alternativer

4 Kommentarer: Kryss 1: Departementet vi er underlagt Den mest prestisjefylte bygningen - Urbygningen -blir ikke vedlikeholdt - Deler er stengt av brannvesenet. Brukes for å synliggjøre små bevilginger - men pga forfall blir oppgradering svært kostbart.. Vår policy går på å leie foran å eie lokaler til vår virksomhet Store prosjekter godkjennes av Stortinget. Kommunestyret og formannskapet er juridisk og formell eier av bygningsmassen. Uklart om det her siktes spesielt til OFFENTLIGE anskaffelser, selv om det kan virke slik i forrige spørsmål. Vet ej. merkelig spørsmål, gjelder dette innkjøp i offentlig sektor?? Byggherresiden har alle muligheter til å sette 'riktige' rammer. Ved dårlig kompetanse her vil arkitekter og RI kunne ha avgjørende innvirkning. Bestiller er viktigst Det er jo helt avhengig av hvem som er bestiller og byggherre. Det mangler noen forutsetninger i spørsmålet. Jeg svarer derfor for min org. Livsløpsplanlegging og levesykluskostnader (LCC) Vennligst angi i hvilken grad du mener følgende påstander stemmer med praksis i din virksomhet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Velg smilefjes som passer for din vurdering. Surt fjes = helt uenig eller stemmer ikke. Smilende fjes = helt enig eller stemmer godt. Hopp over spørsmål du ikke synes er relevante Helt uenig-stemmer ikke Delvis uenig Verken enig eller uenig Devis enig - stemmer delvis Helt enig - stemmer Kommentarer: Litt vasnkelig å svare på dette som LCC-rådgiver da vi stortsett gjør LCC for andre. Litt vanskelig med smilefjes, men ja, savner et godt verktøy til LCC-vurderinger. Vår organisasjon har stor fokus på LCC, men kanksje ikke den beste forutsetning for gjennomgøring.

5 Ingen fokus på LCC, noe fokus på miljø og UU. Maler for LCC-analyse utviklet av Statsbygg i excel er OK verktøy. Manglende henslyn til LCC fra myndigheter - kun styrt av årlige bevilgninger ingen langsiktighet. LCC er 'hidden cost' uten betydning for årets budsjett Arbeid omkring større fokus på LCC er iverksatt Svarene gjelder for de byggeprosjekt vi deltar i for våre kunder hvor dette er relevant BREEAM-NOR dynamikk Vi bygger ikke.. Har for lite innsikt for å kunne svare. Vi bygger ikke, altså er noen spørsmål ikke relevante Prosjektene er stekt begrenset av økonomiske rammer satt av myndighetene og som der med gir liten (eller ingen) handlefrihet hverken i forhold til LCC eller miljø (siden disse ofte representere en noe høyere initialkostnad). (For å få tilskudd til en studentbolig kan ikke totalkostnaden pr. boenhet overskride.,-, inkludert miljøtiltak og investeringer som gir en lavere livsløpskostnad. Dermed må billigste investering så godt som alltid velges uansett om dette gir dårlig energi/miljø profil og er ugunstig med tanke på LCC vurderinger. Som arkitekt og rådgiver spiller vi inn spørsmålet dersom byggherren ikke kommer med noe krav. Responsen er fortsatt vekslende, og avhengig av respektive byggherres bevissthet omkring LCC. Mange spørsmål for ledelsen hos bestiller som ikke er kjent i organisasjonen. Vi har fått i gang en forståelse rundt LCC som forventes at skal bli politisk forankret slik at LCC blir en del av prosjektbeslutningen. Benytter ikke konkrete LCC-modeller i utstrakt grad. Men vurderinger av LCC forhold gjøres med basis i erfaringer og bidrar til fastsettelse av riktige kvaliteter. Vi bygger for det meste i tråd med det våre kunder ønsker. Vi kan tilby kompetanse og løsninger som ivaretar et lenger perspektiv. Snakker her som rådgiver, og er generelle observasjoner Kjennskap til og bruk av organisasjoner, verktøy og metoder innen LCC Vennligst angi i hvilken grad du har kjennskap til eller bruker følgende (angi det svar pr delspørsmål som passer best) Dette kjenner jeg/vi meget godt til og bruker regelmessig Våre rådgivere bruker dette aktivt i våre prosjekter Har hørt om dette, men bruker det ikke Vet ikke hva dette er

6 Kommentarer: Som rådgiver er det jobben vår å være oppdatert på hvilke verktøy som finnes og hvorledes disse kan benyttes ikke relevant i minn stilling Benytter Statsbyggs oppsett, samt egne beregningsmodeller Arbeider ikke med dette så bruker de ikke av den grund. Vi bruker LCCWeb når byggherren har bekreftet at ah ønsker LCC-beregninger. Kjenner relativt godt til verktøyene. Det rettes internt fokus på kunnskapsformidling til administrasjon og politikere. Det er etablert Faggruppe LCC i UBF KF. Igjen. Vi har kompetanse og kan tilby, men det er markedet som bestemmer hva de vil bestille. Burde vært en egen kollonne kjenner til, og ikke nødvendigvis brukes ofte Har du innspill eller tilbakemeldinger angående behovet for opplæring innen LCC og livsløpsplanlegging? Vi er svært takknemlig for dine tilbakemeldinger om behovet Fritekst Et bedre offentlig tilgjengelig verktøy enn LCCWeb hadde vært bra. Det er ikke veldig brukervennlig. I Norge frontes LCC av de store virksomhetene Stasbygg og Forsvarsbygg som metodikk for å estimere husleie. Skal man klare å få kommunene rundt om i landet til å kreve fremlegging av alternativsvurderinger/ livsløpskostnadsvurderinger må man fokusere mer på LCC-som beslutningsstøtte ifm valg av konsepter og utbyggingsstrategier. Skulle gjerne ha deltatt på seminaret, men er forhindret Dette er et tema som vi må forklare overordnede omtrent hver gang vi starter et nytt prosjekt. Markedsføringen av dette bør komme inn til rådmannen eller kommunalsjefsnivå. Og det må henvises til lovteksten. Ellers blir det bare lagt bort. Bestillere og rådgivere bør ta det inn som kriterier v anskaffelser. LCA er av mer betydning Behov for et godt LCC verktøy som drar nytte av database med erfaringstall, og samtidig også bygger opp nye erfaringstall etter hvert som den brukes. Det er behov for opplæring i byggbransjen, særlig innen utførende virksomhet. I kommunal virksomhet må kompetanse økes, særlig i små kommuner, og kontraksformularer med byggeledelse/prosjekterende må oppdateres (inneholde krav om levering av LCC-analyse, alternativsvurderinger og "som bygget"). Stort behov: 1) at det kan settes krav metoder finnes (men bevissthet og fagkunnskap er for lav ) 2) at man kan sjekke at dette karvet blir oppfylt (ikke bare tomme løfter) 3) at konsekvensene blir synliggjort idag det er for lett å skyve på "alle er enige at dette er viktig - men det haster ikke..." Det er svært mye ugjordt her. For å lykkes, må vi snu fokus bort fra å beregne samlede kostnader og fokusere mer på bruk av LCC for alternativsvalg Det er nok behov for opplæring i LCCberegninger, og anvendelsesområdene. Ja det er behov. Men det burde være obligatoriske kurs i å være byggherre for kommunalsjefer og rådmenn i kommunesktoren. I tillegg burde det være obligatorisk byggherrekurs for politikere som skal ta avgjørelser vedr FDV eller utbygging av nyprosjekter. Samme burde også gjelde de som bestemmer inntektsnivået til kommunene i Norge og det er riskpolitikerne. FDV og LCC må være like viktig dagsorden som internkontrollforskriften!! Som statlig etat som stor innkjøper av rådgivningstjenestet så burde bransjen i større grad nytte seg av standardiserte verktøy for analyser. Gir ofte ulike svar på like løsninger, avhengig av rådgiver. Gir lite troverdighet og ekstra 3 kontroll Jeg jobber med flere prosjekter for industri der de utvikler deklarasjone med miljøinformasjon (EPD, Carbon footprint etc), offentlige innkjøpere vet ikke hvordan de skal benytte informasjonen, i forbindelse med LCC burde dere også ha fokusert på LCA, LCA-info bør kobles til LCC, Om ønskelig kan vi bidra til

7 utvikling av opplæring, kontakt evt Mange rådgivere har forskjellige standarder de bruker i beregning av LCC. Det skaper problem bl a for å kunne bruke dette på riktig måte i anbudskonkurranser. Vi etterlyser derfor en eller flere standardmodeller som ikke er alfor kompliserte som er godkjente og aksepterte av bransjen og som kan brukes i anbudskonkurranser dvs grunnlag for beregning av LCC kostnader. Må forankres i overordnet myndighet dvs kunnskapsdepartementet - I akademia er vanligvis alle administrative pålegg om tiltak og nye ordninger glemt etter 4 år ( nyvalg av ledelse). Den "bærende" holdningen er at vi skal på ingen måte være noe "fyrtårn" - det koster. Dette er svært synd - jeg mener vi som høgskole har et helt spesielt samfunnsansvar med å bringe ideen og kunnskapen om LCC videre. Dere får stå på - dette er viktig! Ola Stfort behov hos de fleste Jeg ønsker mer kunnskap om LCC-beregninger i praksis. Både hvordan man utfører bergningene og årsakene til at LCC er så viktig i beslutningsprosesser. Ønsker flere kurs og seminarer, men veldig bra at seminaret 1/-212 kommer ut på film! Kommentar til det første spørsmålet: Vi er også entreprenør, men kun mulig å legge inn 2 svaralternativer. Bevisstgjøring av byggherrer er nødvendig for å gi økt fokus på LCC. Ser behov for opplæring og ønsker kurs innenfor LCC planlegging og gjennomføring. Utfordringen slik jeg ser det er å finne gode nøkkeltall og benchmarking. Kan det arrangeres et seminar med fokus og eksempler på praktisk bruk av LCC i prosjekter, eks. via lccweb. Kan LCC implementeres i eksisterende bygg for å kunne underbygge fremtidige behov og synliggjøre de faktiske FDVU kostnader. Samarbeidsfora mellom kommuner med fokus på daglige utfordringer innen FDVU og dertil også LCC. Ellers er utfordringen kunnskapsformidling og riktig forståelse hos administrasjon og politikere. vi savner verktøy, som er gode. det er derfor med litt harelabb man utfører LCC-beregninger i dag, fordi prosessene er tidskrevende, hvis de skal ha noe substans.. generelt lite kunnskap om LCC, gjør også sitt. Bruk av LCC i anskaffelser, valg av løsninger og FM for undervisningsbygg (barne/ungdom og videregående skoler) - kommunale foretak. Det er behov for bedre erfarings-tilbakeføring til prosjektene i egen organisasjon. Behov for å se sammenheng mellom drifts-organisasjon, driftsform, kompetanse og kapasitet og kravene som stilles til kvaliteter i bygg. Flere kurs, flere praktiske eksempler. Det er behov for større komp hos en rekke bestillere. Verktøyet må i noe større grad fange opp kontraktsformer og markedshensyn. Tror det er et stort behov for å demonstrere hvordan LCC og livsløpsplanlegging kan brukes som et kommunikasjonsverktøy for å påvirke beslutningene, særlig i det offentlige. Stort behov for kunnskap om dette i kommunene Det bør etableresw enkle beslutnigskriterier som ivaretar dette. Det er enkle tall som er de egentlige beslutningskriteriene.

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret!

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret! tema: rådgivere og tjenester Data eller perm? Mange virksomheter har overført sitt internkontrollsystem til en databasert løsning. Andre nøyer seg med penn og papir. Hva bør en nystartet bedrift gjøre?

Detaljer