Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2011 Fredag 11. november 1. Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet 2. Difi-satsing: Kostnader ned innovasjon opp 3. Entreprise-utmaningar for byggherrar 4. Samordnar statlege innkjøp på ulikt vis 5. Flyruter, leverandørkurs og miljødeklarasjon 6. Til felts mot «laveste pris» og papirbyrde 7. Dialog med markedet forut for grønne kjøp 8. Før-kommersielle anskaffelser for innovasjon Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet Forslaget til nye håndhevingsregler kommer fra regjeringen om kort tid, og i kjølvannet av EUs regelrevisjon skal vårt nasjonale regelverk inklusive terskelverdier, til vurdering. Dette opplyste departementsråd Ingelin Killengreen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) (bildet) på årets Anskaffelseskonferanse i regi av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Tre stikkord gikk for øvrig igjen hos mange av foredragsholderne. Kvalitet, internkontroll og kompetanse. Nærmere 500 ny rekord var påmeldt til den fjerde i rekken av Difis årlige anskaffelseskonferanser. Departementsråd Killengreen kunne der fortelle at håndhevingsproposisjonen fra regjeringen var rett rundt hjørnet at de bare var snakk om uker før den ble sendt Stortinget. Forslaget gjelder innfasing av EUs håndhevingsdirektiv i norsk rett, men har også føringer som gjelder KOFA. Det er innstillingen fra det såkalte håndhevingsutvalget som ligger til grunn for forslaget, og departementsråden kunne fortelle at departementet ser gode argumenter for utvalgets forslag om å overføre retten til å ilegge overtredelsesgebyr til domstolene. I dag har KOFA denne retten. I kjølvannet av behandlingen av håndhevingsproposisjonen kommer også en gjennomgang av erfaringene med KOFA, nemndas virkemåte, resultater osv. Nasjonalt regelverk Likeledes kunne hun fortelle at når EUs revisjon av anskaffelsesreglene var avsluttet, ville det komme en vurdering av vårt nasjonale anskaffelsesregelverk det vil si reglene som gjelder for anskaffelser med en verdi under EU/EØS-regelverket. En slik vurdering vil også omfatte terskelverdier, sa departementsråden, som dessuten pekte på at hun ikke syntes samarbeidet mellom bestiller og anskaffelsesenheten i virksomhetene var 1

2 godt nok. Bestillerkompetansen er ikke god nok, og hun poengterte at det var viktig for ledelsen å sikre slik kompetanse. Departementsråd Killengreen reiste også spørsmål om ledelsen i virksomheten hadde tilstrekkelig fokus på kvalitet, og ikke bare på pris. Strategi og internkontroll Tidligere i år publiserte Riksrevisjonen resultatene av sin forvaltningsrevisjon, og på Anskaffelseskonferansen 2011 listet riksrevisor Jørgen Kosmo opp de forhold han etter denne revisjonen mente virksomhetslederne burde ha sin oppmerksomhet innrettet mot. Det var behovet for en anskaffelsesstrategi, sa han, likeledes at ledelsen må ta ansvar som ikke var noen motsetning mot å delegere gjennomføringen. Kosmo fremhevet behovet for å skape kulturer der regelverket ble sett på som nødvendig og viktig, og at virksomhetene fikk gode rutiner for kvalitetsikring og internkontroll. Avdelingsdirektør Arne Lunde i Kunnskapsdepartementet slo fast at man må ha tilstrekkelig volum i sine innkjøp for å kunne bygge nok og god nok kompetanse. Størrelse tilstrekker seg kompetanse! Anskaffelseskonferansen 2011 Difi-satsing: Kostnader ned innovasjon opp Et kjempetrykk på innovasjon i offentlige anskaffelser og tiltak for å få ned det høye norske kostnadsnivået på gjennomføring av anskaffelser (transaksjonskostnader). Det var to av hovedpoengene i foredraget til avdelingsdirektør Dag Strømsnes (bildet) fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) på Anskaffelseskonferansen Han pekte på tre tiltak: Bruk av elektroniske verktøy i så vel anskaffelsesprosessen som i handel på kontraktene, av ferdige maler for de oftest kjøpte produktene og av muligheter som kan ligge i samordning av innkjøp. Avdelingsdirektør Strømsnes var bl.a. opptatt av resultatene fra en undersøkelse som viste at Norge har de høyeste transaksjonskostnadene pr. innkjøp i gjennomsnitt. Bruk av elektroniske verktøy gjennom hele anskaffelseskjeden er, fremholdt han, et virkemiddel som kan bidra til å redusere disse kostnadene. Et sentralt poeng er det å få ledelsesforankring i virksomhetene for å satse på disse verktøyene. Ehandelsplattformen i regi av Difi er blitt et meget godt tilbud, fortsatte Strømsnes, og for tiden er man i ferd med å rulle ut bruk av elektroniske fakturaer. Fra før av finnes et tilbud om konkurransegjennomføringsverktøy, og etter hvert kan norske virksomheter og norske leverandører gjennom elektronisk handel benytte seg av hele det europeiske markedet. Han regnet også med at de nye EU-direktivene som kommer etter at regelrevisjonen der er gjennomført, vil være en hjelp for å få flere til å benytte e-handel. Statlig samordning Et annet virkemiddel for å redusere transaksjonskostnader er rammeavtale-samordning, understreket avdelingsdirektøren, som viste til at Difi har mottatt en rapport om samordning i statlig sektor. Noe standpunkt som følge av forslagene i rapporten er ennå ikke tatt det er argumenter både for og imot, og Strømsnes ønsker å ha en pragmatisk 2

3 holdning til hva som kan være aktuelt for en samordning og hvordan den eventuelt skal være. Bruk av Difis maler for konkurransegrunnlag for noen av de produktene det offentlige ofte benytter kan også være et bidrag til reduksjon av transaksjonskostnadene. Kontorrekvisita, vikartjenester, reisebyrå, hotell/konferanser, kantine og renhold er de aktuelle produktene. Alle tre tiltakene vil også være med på å trekke ned de kostnader som leverandørene har ved tilbudsgivning og handel etter inngått kontrakt. Innovasjon I likhet med statssekretær Rikke Lind i Næringsdepartementet var Strømsnes engasjert i å fremme innovasjon gjennom bruk av offentlige anskaffelser. Difi skal sette et kjempetrykk på innovasjon, lovte han, og nevnte enkelte aktuelle tiltak: Konkurransegrunnlagene må dreies i retning av funksjonsspesifikasjoner, innkjøpere og fagspesialister må jobbe sammen, verdi for pengene må sterkere inn enn bare bruk av pris som tildelingskriterium, det er viktig med adgang til forhandlinger og vi må se på ulike sider ved kontrakter og oppfølging av disse kontraktlengde, sanksjoner, bruk av incentiver m.m. Miljø og sosiale hensyn var også en gjennomgangstone i flere av foredragene på konferansen. Strømsnes konstaterte at det alltid måtte være bærekraftige innkjøp, livsløpskostnader må sterkere inn, energikostnader reduseres, og CSR-kompasset som Difi har utviklet, er et godt verktøy for krav om sosialt ansvar i leverandørkjeden. Spesialrådgiver Grete Solli i Helse Sør-Øst RHF gav til beste erfaringene det regionale helseforetaket har fra å engasjere seg målrettet i miljø og samfunnsansvar. Hennes anbefaling var å starte arbeidet i forbindelse med én anskaffelse, først foreta en risikoanalyse, være tydelige på krav og i konkurransegrunnlag, og så følge opp leverandøren i møter, med samtaler og eventuelt en revisjon. Entreprise-utmaningar for byggherrar Ein ny standard for totalentreprisar låg før 1. juli i år. Han gjev byggherrane nokre utmaningar, mellom anna kor i samarbeidet med entreprenøren rådgjevarane høyrer heime. Totalentreprisar vert prega av at rådgjevarane sit langt frå byggherren. Eit alternativ kan vere å velje til dømes ein samhandlingskontrakt. Men her ligg òg utmaningar: Vi ser at det offentlege har ei utmaning i innkjøp av samspelsaktørar som er i tråd med lov om offentlege innkjøp, seier Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Den nye standarden vert stendig nytta meir og meir, slik RIF ser det. Samstundes, seier Roar Smelhus i fagutvalet for tekniske installasjonar i RIF, fører manglande kunnskap til misforståingar, konfliktar og dårlegare bygg. Ei samla bygge- og anleggsnæring står bak dei nye standardkontraktane for totalentreprise og totalunderentreprise, NS 8407 og NS 8417, og næringa ønskjer at dei i større grad skal verte nytta utan endringar. Totalentreprisar vert prega av at rådgjevarane sit langt frå byggherren. Dei er transporterte til entreprenøren, er mange gonger langt nede i systemet, og dei får ofte ikkje betalt som rådgjevar.- Ofte er det totalentreprenøren som kontraherer 3

4 rådgjevarane, og vi opplever at dei ikkje alltid har kompetanse til å vurdere ytingane frå rådgjevarane. Honorara og tenestene vert skvisa, og samstundes trur byggherren han skal få førstehands rådgjevartenester slik han er van med frå andre kontraktformer, seier Smelhus, og han held fram: Innkjøpskompetanse - Vi har mange røynsler med at dårleg innkjøpskompetanse har ført til at byggherren kjenner seg lurt i prosjekt, fordi han undervegs skjønar at rådgjevarane høyrer til hos entreprenøren, ikkje byggherren. Mange byggherrar trur dei får med seg sin rådgjevar i ein totalentreprise. Det gjer dei ikkje. Entrepriseforma tvingar rådgjevaren til å vere lojal til sin kontraktspart, og det er ikkje sikkert nokon når det resultatet ein ventar og ønskjer seg. Ein avklaring om forventningane i openheit er avgjerande for eit godt resultat. Alternativet kan vere å velje til dømes ein samhandlingskontrakt som i mange høve kan vere meir føremålstenleg, strekar Smelhus under. Dersom ein nyttar ein samspelskontrakt må ein sjå etter at det vert eit verkeleg samspel mellom alle aktørar, og pris bør ikkje vere einaste tildelingskriteriet. Smelhus held fram: - I denne samanhengen kan det vere ein idé å skilje samspelet på de ulike fasane eit prosjekt er igjennom. Detaljprosjektering er meir eigna som fastprisoppdrag, enn tidlegfase, samspelsfase og oppfølging under bygging. Vi ser òg ein utmaning det offentlege har i innkjøp av samspelsaktørar som er i tråd med lov om offentlege innkjøp. Energi og miljø Smelhus trur at feil bruk av totalentrepriser særskilt rammar energi- og miljøresultata i eit prosjekt: - Dei rådgjevande ingeniørane er sentrale i samband med å finne gode energiløysingar, men i totalentreprisar sit vi langt nede i systemet og opplever at alt ofte er ferdigkjøpt, påverknaden gjort og premissane lagde før vi slipp. Skal totalentreprise vere ein eigna kontraktform med tanke på energi og miljø er det viktig at rådgjevarane er med frå byrjinga, og at vi er med på å utvikle ein god spesifikasjon. I dag opplever vi ofte å måtte kompensere for avgjersler som ble tekne før vi kom inn. For å få gode energiløysingar må det planleggast og leggjast til rette frå byrjinga elles kjem ein heile tida på etterskot. Samordnar statlege innkjøp på ulikt vis Samordning av statlege innkjøp er regelen i dei nordiske landa, men måten det er organisert på, er det stor skilnad på landa imellom. Det syner ein oversikt som utgreiinga her heime om samordning av innkjøp i staten, har laga. Noreg er det einaste nordiske landet som ikkje har ei slik samordning, som går på tvers av sektorane. Fleire har ei ordning der leverandørane står for finansieringa. Oversikta syner at det er milliardar av kroner å spare på slik samordning. Det er Oslo Economics som i samarbeid med Firstventura og Oeconomica har sett nærare på føremoner og ulemper ved samordning av statlege innkjøp. Oppdragsgjevaren er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). 4

5 Av utgreiinga går det fram at svenskane har Den statlege inköpssamordningen, der fem statlege oppdragsgjevarar er såkalla rammeavtaleansvarlege. Det er åtte hovudvareområde, og dei statlege oppdragsgjevarane under regjeringa må nytte desse rammeavtalane. Når det gjeld IKT-rammeavtalar, kan òg kommunar og landsting (fylkeskommunar) nytte desse. Ordninga finansierast ved ein prosentsats på den omsetnaden som leverandørane har på avtalane tal syner at det kjøpast for 78,3 milliardar kroner på avtalene, og at prisinnsparingane er på mellom 12 og 30 prosent, medan transaksjonskostnadene er reduserte med mellom 2 og 20 prosent. Det er ikkje komne meldingar om uheldige marknadskonsentrasjonar som følgje av den svenske samordninga. Danmark Danskane har to ordningar: Statens Indköb og Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI). Statens Indkøb er ei eining under Økonomistyrelsen som femner om departementa, som, må nytte ordninga. Kommunar og sjølveigde statlege institusjonar kan vere med, men det er friviljug. 23 innkjøpsområde er med, og 2009-tal syner ein omsetnad på 6,4 milliardar kroner. Samla innsparingar fram til nå er rekna til 800 millionar kroner. SKI er eit aksjeselskap som vert eigd av staten (55 prosent) og Kommunernes Landsforening (45 prosent). Både statlege og kommunale oppdragsgjevarar kan nytte seg av rammeavtalane her, men det er i hovudsak friviljug.14 hovudvareområde er med, og finansieringa er ein prosentsats på den omsetnaden som leverandørane har på avtalane tal syner ein omsetnad på 13 milliardar, med innsparingar i storleiken 5 25 prosent. Finland og Island I Finland er det eit heilstatleg selskap under Finansdepartementet, Hilma OY, som samordnar kjøp på vegner av statlege oppdragsgjevarar. Dei er tvungne å vere med, medan det ikkje er mogeleg for kommunane å nytte avtalane. IKT, administrative tenester, utstyr og tekniske tenester der hovudgruppene når det gjeld varer og tenester. Også her er det leverandørane som finansierer gjennom ein prosentsats på den omsetnaden dei har på avtalane. Omsetnaden i året ligg på om lag 4,3 milliardar norske kroner, og innsparingane er rekna til nær 1,8 milliardar norske kroner dersom avtalene vert nytta. Rikiskaup heiter eininga på Island som samordnar statlege innkjøp. Statlege verksemder og selskap er tvungne til å vere med, og finansieringa kjem frå brukarane etter ein tariff som Finansdepartementet fastset. Rikiskaup er underlagt dette departementet. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Flyruter, leverandørkurs og miljødeklarasjon Åtte flyselskaper slåss om å få drifte 19 regionale flyruter, BTV-innkjøp kurser leverandører, og Bergen kommune skal ha seminar om samfunnsansvar. Det er kommet revidert veiledning for utarbeidelse av miljødeklarasjoner, og Forsvarsbygg har gjort kontrakt for bygging av boliger i nord for E-tjenesten. Bruk av offentlige anskaffelser i Sverige og Danmark skal sammenliknes, mens Finland har revidert sitt regelverk bl.a. med sikte på å presisere reglene for innsyn. 5

6 Åtte flyselskaper slåss om 19 flyruter Ved anbudsåpning nylig hadde Samferdselsdepartementet mottatt tilbud fra åtte flyselskaper for drift av regionale flyruter fra 1. april Selskapene er: Svenska Direktflyg AB, NextJet AB, AVIES AS, Helitrans AS, Widerøe s Flyveselskap AS, North Flying A/S, UAB DOT LT og Danish Air Transport A/S. Tilbudene er kommet inn etter en åpen anbudskunngjøring 25. august i år, der flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere inn anbud på drift av regionale ruteflyginger på i alt 19 ruteområder i Norge, melder departementet. Det vil bli tildelt enerett til regional ruteflygning til flyselskapene som har lavest krav til godtgjørelse fra staten og som ellers oppfyller de kravene som Samferdselsdepartementet har fastsatt for rutedriften. Kontraktene er på fire, respektive fem år, og gjelder flyruter på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Vestlands-rutene har tilknytning til Oslo og Bergen. To flyruter gjelder Østlandet. Arrangerer leverandørkurs Innkjøpssamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV Innkjøp) arrangerer leverandørkurs i fylkeshuset i Drammen 21. november. Påmeldingsfrist er 11. november. Formålet er å gjøre det enkelt å levere til det offentlige. Blant temaene: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, terskelverdier strengere krav jo høyere verdi, rammeavtaler, konkurranser rettigheter som tilbyder, demonstrasjon av konkurransegjennomføringsverktøy, e-handel og hvordan vinne konkurranser som liten tilbyder? Veiledning for miljødeklarasjoner I regi av Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner (EPD-Norge) har SINTEF Byggforsk videreutviklet veiledningen som gir anvisning på fremgangsmåten ved utarbeidelse av miljødeklarasjoner. En slik deklarasjon utarbeides etter standarder fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Deklarasjonen dokumenter ressursbruk og miljøpåvirkning gjennom hele produktets levetid (råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending). Hensikten med miljødeklarasjoner er, i tillegg til å dokumentere miljøegenskapene til et produkt, å tillate sammenlikning av to produkter som hører til samme produktgruppe. Seminar om samfunnsansvar i praksis Bergen kommune inviterer til seminar om samfunnsansvar i praksis.. Innkjøpsseksjonen inviterer ledere, innkjøpere og andre interesserte i Hordaland til ettermiddagsseminar fredag 25. november. Påmeldingsfrist er 18. november. Blant foredragsholderne er Jacob Landsvik, tidligere seniorrådgiver i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og innkjøpssjef i Oslo kommune, prosjektleder NHO, Tore André Sines, og direktør for samfunnsansvar, Eli Munkelien i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Bergen kommune er en partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling og arbeider sammen gjennom pilotprosjektet "Alarmer for demente". Byggekontrakt i Finnmark for E-tjenesten Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Bra Bo Entreprenør AS i Bodø om bygging av 28 leiligheter i Finnmark. Verdien på kontrakten er på vel 51 millioner kroner inkludert mva. 6

7 Prosjektet gjelder nybygg av 22 leiligheter i Vadsø og seks i Vardø. Boligenhetene skal dekke det framtidige behovet for boliger til de ansatte i E-tjenesten. Entreprenøren samarbeider med et firma fra Estland som bl.a. har levert flere boligprosjekter i Bodø og Lofoten. Arbeidet starter i april 2012 og de nye boligene skal etter planen stå ferdige før utgangen av Sammenligner anskaffelser i Sverige og Danmark Danmarks offentlige innkjøpere (IKA) og det danske Udbudsrådet gjennomfører sammen en spørreundersøkelse for å samle inn kunnskap om bruk av offentlige anskaffelser i Sverige og Danmark. Analysen gjennomføres i samarbeid med organisasjonen for svenske innkjøpere (SOI). Resultatet av undersøkelsen inngår i en større sammenlikning av regler og rammer for offentlig konkurranse i de to landene, og forventet offentliggjøring av resultatene er mars Finland presiserer innsyn Finland har iverksatt visse endringer i sine regler for offentlige anskaffelser. Det gjelder bl.a. åpning for frivillig bruk av elektroniske auksjoner og dynamiske innkjøpssystemer, i tillegg til presisering av hva slags offentlighet som skal gjelde ved krav om innsyn. Partene skal bare få tilgang til priser (inkl. enhetspriser i visse tilfeller) og andre faktorer som benyttes ved sammenlikning av tilbudene, ikke forretnings- eller yrkeshemmeligheter. Hva som er slike hemmeligheter skal avgjøres i hvert enkelt tilfelle, melder kommunerna.net. Til felts mot «laveste pris» og papirbyrde Vil ikke ha «laveste pris» som avgjørende kriterium lenger, vil redusere papirbyrden ved kvalifikasjonsprosessen og gjerne heve terskelverdiene, hvis nødvendig. Dette fremgår av en resolusjon som Europaparlamentet nylig har vedtatt. Innspillet inngår i det arbeidet som EU-kommisjonen nå gjør, for å revidere regelverket for offentlige anskaffelser. I slutten av oktober gjorde Europaparlamentet seg ferdig med sine første innspill til EU-kommisjonens arbeid med revidert regelverk for offentlige anskaffelser. Etter planen skal Kommisjonen legge fram forslag til nytt regelverk omkring kommende årsskifte. Parlamentarikerne er opptatt av at «laveste pris» ikke lenger skal være et avgjørende kriterium ved tildeling av kontrakter. I stedet ønsker de å utvide det andre hovedkriteriet, «økonomisk mest fordelaktig» til noe i retning av «det mest fordelaktige tilbudet når det gjelder økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler, tatt i betraktning de totale livsløpskostnadene for varer, tjenester og bygg og anlegg». Ifølge resolusjonen gjelder denne vridningen fra «laveste pris» i første rekke anskaffelser som sykehusmat og/eller knyttet til sektorer som eldreomsorg, skoler og barnehager. Her spiller kvalitet og produksjonsmetoder en viktig rolle, heter det. Forenkling I tillegg er parlamentarikerne opptatt av å forenkle regelverket. Et eksempel er forslaget om å innføre et elektronisk innkjøpspass gyldig i hele EU-området. Dette skal 7

8 dokumentere at den leverandøren som har et slikt pass, lever opp til de kvalifikasjonskrav som gjelder for offentlige anskaffelser. Dermed slipper leverandørene for hver konkurranse å skaffe seg og sende all dokumentasjon som i dag er krevet for å passere nåløyet som en kvalifikasjonsprosess er. Et annet forslag fra Europaparlamentet i samme retning er bruk av «selvangivelses»- prinsippet i forbindelse med kvalifikasjons- og dokumentasjonskravene. Bare vinner av konkurransen eller de som blir kvalifisert, må i slike tilfelle stille med originaldokumenter, ifølge innspillet. SMB-tiltak For de mindre leverandørene tar Europaparlamentet til orde for at oppdragsgivere i større grad bør benytte seg av muligheten til å dele opp kontraktene. Samtidig ber parlamentet Kommisjonen om å vurdere etableringen av en såkalt «ansvarskjede» i forbindelse med kontrakter for underleverandører. Det betyr i tilfelle at den som får hovedkontrakten, blir holdt ansvarlig for at de små og mellomstore underleverandørene ikke får dårligere arbeidsvilkår enn hovedkontraktøren selv. Bredere tildelingskriterie-grunnlag og systematisk åpning for alternative tilbud vil gjøre offentlige anskaffelser til en virkelig driver for innovasjon, fremholder Europaparlamentet i sin resolusjon. Her ber man også om at EU-kommisjonen på nytt gjør en vurdering av om dagens terskelverdier er de mest egnede og hvis nødvendig, heve dem. Dialog med markedet forut for grønne kjøp En teknisk dialog med markedet i forkant av en anskaffelse er å anbefale når en offentlig oppdragsgiver skal gjøre grønne innkjøp. Dermed får man en oversikt over hva markedet kan levere, samtidig som det blir varslet om at det snart kommer en kunngjøring av en konkurranse med miljøkrav. Rådet kommer fra EU-kommisjonen i en oppdaterte versjon av deres håndbok i å gjøre slik innkjøp. En annen mulighet for å forberede markedet på at grønne innkjøp er på vei, er å flagge det i en veiledende kunngjøring. Det er nå sju år siden EU-Kommisjonen kom med den første utgaven av «Buying Green! A Handbook on green public procurement». Utgaven som nå foreligger, er en fullstendig oppdatert versjon. Den gir en oversikt over status for grønne innkjøp i EUområdet, gir innføring i konseptet grønne innkjøp, og oppsummerer hva som er det viktigste ved politikken på området i henholdsvis EU og i medlemsland. Håndboken inneholder stoff om de legale sidene knyttet til bruk av denne typen innkjøp, likeledes om «valuta-for-pengene»-aspektet forbundet med grønne innkjøp. Det grunnleggende budskapet er en oppfordring til å ta i bruk kriterier som fremmer produkter som er mer skånsomme mot klima og miljø for øvrig. Imidlertid må de grunnleggende EU-prinsippene som likebehandling, ikke-diskriminering, åpenhet etc. alltid ligge i bunn, og det må ikke stilles krav som bidrar til å hindre konkurransen i markedet. Legges dette til grunn, heter det i publikasjonen, er det intet i veien for at den enkelte oppdragsgiveren kan benytte seg av høye miljøstandarder ved sine innkjøp. 8

9 Dialog med markedet For å vite mer om hvorledes de ulike kravene kan påvirke markedet, anbefales dialog med markedet en såkalt «teknisk dialog» i forkant av en anskaffelse. Forutsetningen er at en slik dialog gjennomføres i åpenhet og er rettferdig. Også bruk av en veiledende kunngjøring der oppdragsgiveren signaliserer bruk av miljøkrav, kan bidra til å forsikre seg om at markedet er klart for slike krav. I omtalen av «valuta-for-pengene»-perspektivet legges det i publikasjonen vekt på livsløpsbetraktningen, dvs. at en oppdragsgiver legger livsløpskostnader (LCC) til grunn for sine omkostningsberegninger knyttet til grønne innkjøp. Da kan store økonomiske besparelser bli resultatet. Et eksempel i publikasjonen er hentet fra Storbritannia, der sentralmyndighetene hadde gjort et regneeksempel over hvor mye man ville spare over en lengre tidsperiode dersom alle departementene la til grunn miljøkriteriene i sine møbelkjøp. Over en 11-årsperiode ville besparelsene bli i størrelsesorden 400 millioner kroner. Redusert utslipp av drivhusgasser, økt bruk av resirkulert materiale, redusert omfang på møbelutskiftningene og reduserte avfallskostnader var grunnene til besparelsene. Konkrete eksempler Publikasjonen har en rekke konkrete eksempler fra offentlige oppdragsgivere omkring i Europa som har gjennomført grønne innkjøp. Også Skandinavia er representert: Hvis hele EU-området la til grunn de miljøkravene som den finske byen Turku benyttet ved kjøp av lys- og kontorutstyr, ville CO2-utslippet reduseres med 15 millioner tonn årlig. Det konkrete kjøpet førte med seg et redusert energiforbruk på 50 prosent. Dersom hele den europeiske, offentlige sektoren benyttet retningslinjene til det danske Miljøministeriet for bilkjøp, ville CO2-utslippet bli redusert med tonn årlig. Samtidig ville drivstoff- og driftskostnadene gå ned med en tredel. Hvis alle bilene i Europa levet opp til disse standardene, ville CO2-utslippene gå ned med 220 millioner tonn, fremgår det av den reviderte «Buying Green! A Handbook on green public procurement» utgitt av EU-kommisjonen. Før-kommersielle anskaffelser for innovasjon Blant mange innspill til Sveriges kommende nasjonale innovasjonsstrategi står bruk av offentlige anskaffelser. Et forslag om økt bruk av før-kommersielle anskaffelser er nettopp kommet fra en gruppe med tung forankring i forskning og næringsliv. Den svenske regjeringen slo selv til med en ekstrabevilgning på 24 millioner kroner i høst for å fremme bruk av offentlige anskaffelser i arbeidet med innovasjon. Neste høst kommer regjeringen i vårt naboland med sitt forslag til innovasjonsstrategi. Bak publikasjonen «Innovationsplan Sverige underlag til en svensk innovationsstrategi» står Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA) i samarbeid med næringsliv og høyskoler. Når publikasjonen legges fram nå, er det fordi den svenske regjeringen har lovet å fremlegge et forslag til nasjonal innovasjonsstrategi høsten Ett av virkemidlene for å fremme innovasjon og for å skape et klima for initiativ er offentlige anskaffelser, ifølge publikasjonen. Det tas til orde for at såkalte 9

10 innovasjonsanskaffelser i det offentlige må økes på en slik måte at det gir nye løsninger fra små og mellomstore leverandører. Før-kommersielle anskaffelser Det forfatterne av publikasjonen mer konkret tenker på, er økt bruk av før-kommersielle anskaffelser: - Vi foreslår en ny type offentlig innovasjonsanskaffelse, såkalt før-kommersiell anskaffelse, heter det. Det innebærer en strukturert prosess som springer ut av et behov, men hvor løsningen ikke blir definert. Utgangspunktet er at en aktør i den offentlige sektoren identifiserer behovet for et nytt produkt eller tjeneste. Deretter får foretakene presentere ideer, hvoretter konseptløsning blir tema for en anskaffelse. I høstens budsjettforslag har den svenske regjeringen satt av 24 millioner kroner til arbeid med offentlige innovasjonsanskaffelser i år. Det er VINNOVA som skal ta hånd om dette beløpet, I tillegg vil det bli bevilget ni millioner kroner per år til formålet. VINNOVA er et statlig verk under Näringsdepartementet med formål å fremme innovasjon. Flere innovasjonsinnspill Foreningen Teknikföretagen mener, ifølge presseoppslag, at det er positivt både med de 24 millionene og forslag om før-kommersielle anskaffelser. En god begynnelse, heter det. Foreningen foreslår imidlertid at offentlige oppdragsgivere får i oppdrag å avsette én prosent av det man bruker årlig på sine anskaffelser, til innovasjonsanskaffelser. For et drøyt år siden forelå dessuten innstillingen fra den såkalte Innovationsupphandlingsutredningen i Sverige. Her tok man til orde for en egen lov om før-kommersielle anskaffelser og etablering av en form for direkteanskaffelse for å fremme innovasjon. Dessuten ble det foreslått en lovendring med bør -krav til alle offentlige oppdragsgivere om å ta innovasjonshensyn, slik det i dag gjelder for miljø og sosiale hensyn. 10

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2010 Fredag 3. september 1. Smartere innkjøp gir bedre bygg 2. Vil skjerpe kontroll

Detaljer

Strakshjelp for korrekt regelbruk

Strakshjelp for korrekt regelbruk Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs,

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere

Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 14/2010 Fredag 16. april 1. Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere 2. Forsvaret

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer

Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend

Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 08/2013 Fredag 22. februar 1. Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend 2. Oslo over til

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2010 Fredag 21. mai 1. Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år 2. Sosial dumping, prestisjekontrakt

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer