Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2011 Fredag 11. november 1. Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet 2. Difi-satsing: Kostnader ned innovasjon opp 3. Entreprise-utmaningar for byggherrar 4. Samordnar statlege innkjøp på ulikt vis 5. Flyruter, leverandørkurs og miljødeklarasjon 6. Til felts mot «laveste pris» og papirbyrde 7. Dialog med markedet forut for grønne kjøp 8. Før-kommersielle anskaffelser for innovasjon Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet Forslaget til nye håndhevingsregler kommer fra regjeringen om kort tid, og i kjølvannet av EUs regelrevisjon skal vårt nasjonale regelverk inklusive terskelverdier, til vurdering. Dette opplyste departementsråd Ingelin Killengreen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) (bildet) på årets Anskaffelseskonferanse i regi av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Tre stikkord gikk for øvrig igjen hos mange av foredragsholderne. Kvalitet, internkontroll og kompetanse. Nærmere 500 ny rekord var påmeldt til den fjerde i rekken av Difis årlige anskaffelseskonferanser. Departementsråd Killengreen kunne der fortelle at håndhevingsproposisjonen fra regjeringen var rett rundt hjørnet at de bare var snakk om uker før den ble sendt Stortinget. Forslaget gjelder innfasing av EUs håndhevingsdirektiv i norsk rett, men har også føringer som gjelder KOFA. Det er innstillingen fra det såkalte håndhevingsutvalget som ligger til grunn for forslaget, og departementsråden kunne fortelle at departementet ser gode argumenter for utvalgets forslag om å overføre retten til å ilegge overtredelsesgebyr til domstolene. I dag har KOFA denne retten. I kjølvannet av behandlingen av håndhevingsproposisjonen kommer også en gjennomgang av erfaringene med KOFA, nemndas virkemåte, resultater osv. Nasjonalt regelverk Likeledes kunne hun fortelle at når EUs revisjon av anskaffelsesreglene var avsluttet, ville det komme en vurdering av vårt nasjonale anskaffelsesregelverk det vil si reglene som gjelder for anskaffelser med en verdi under EU/EØS-regelverket. En slik vurdering vil også omfatte terskelverdier, sa departementsråden, som dessuten pekte på at hun ikke syntes samarbeidet mellom bestiller og anskaffelsesenheten i virksomhetene var 1

2 godt nok. Bestillerkompetansen er ikke god nok, og hun poengterte at det var viktig for ledelsen å sikre slik kompetanse. Departementsråd Killengreen reiste også spørsmål om ledelsen i virksomheten hadde tilstrekkelig fokus på kvalitet, og ikke bare på pris. Strategi og internkontroll Tidligere i år publiserte Riksrevisjonen resultatene av sin forvaltningsrevisjon, og på Anskaffelseskonferansen 2011 listet riksrevisor Jørgen Kosmo opp de forhold han etter denne revisjonen mente virksomhetslederne burde ha sin oppmerksomhet innrettet mot. Det var behovet for en anskaffelsesstrategi, sa han, likeledes at ledelsen må ta ansvar som ikke var noen motsetning mot å delegere gjennomføringen. Kosmo fremhevet behovet for å skape kulturer der regelverket ble sett på som nødvendig og viktig, og at virksomhetene fikk gode rutiner for kvalitetsikring og internkontroll. Avdelingsdirektør Arne Lunde i Kunnskapsdepartementet slo fast at man må ha tilstrekkelig volum i sine innkjøp for å kunne bygge nok og god nok kompetanse. Størrelse tilstrekker seg kompetanse! Anskaffelseskonferansen 2011 Difi-satsing: Kostnader ned innovasjon opp Et kjempetrykk på innovasjon i offentlige anskaffelser og tiltak for å få ned det høye norske kostnadsnivået på gjennomføring av anskaffelser (transaksjonskostnader). Det var to av hovedpoengene i foredraget til avdelingsdirektør Dag Strømsnes (bildet) fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) på Anskaffelseskonferansen Han pekte på tre tiltak: Bruk av elektroniske verktøy i så vel anskaffelsesprosessen som i handel på kontraktene, av ferdige maler for de oftest kjøpte produktene og av muligheter som kan ligge i samordning av innkjøp. Avdelingsdirektør Strømsnes var bl.a. opptatt av resultatene fra en undersøkelse som viste at Norge har de høyeste transaksjonskostnadene pr. innkjøp i gjennomsnitt. Bruk av elektroniske verktøy gjennom hele anskaffelseskjeden er, fremholdt han, et virkemiddel som kan bidra til å redusere disse kostnadene. Et sentralt poeng er det å få ledelsesforankring i virksomhetene for å satse på disse verktøyene. Ehandelsplattformen i regi av Difi er blitt et meget godt tilbud, fortsatte Strømsnes, og for tiden er man i ferd med å rulle ut bruk av elektroniske fakturaer. Fra før av finnes et tilbud om konkurransegjennomføringsverktøy, og etter hvert kan norske virksomheter og norske leverandører gjennom elektronisk handel benytte seg av hele det europeiske markedet. Han regnet også med at de nye EU-direktivene som kommer etter at regelrevisjonen der er gjennomført, vil være en hjelp for å få flere til å benytte e-handel. Statlig samordning Et annet virkemiddel for å redusere transaksjonskostnader er rammeavtale-samordning, understreket avdelingsdirektøren, som viste til at Difi har mottatt en rapport om samordning i statlig sektor. Noe standpunkt som følge av forslagene i rapporten er ennå ikke tatt det er argumenter både for og imot, og Strømsnes ønsker å ha en pragmatisk 2

3 holdning til hva som kan være aktuelt for en samordning og hvordan den eventuelt skal være. Bruk av Difis maler for konkurransegrunnlag for noen av de produktene det offentlige ofte benytter kan også være et bidrag til reduksjon av transaksjonskostnadene. Kontorrekvisita, vikartjenester, reisebyrå, hotell/konferanser, kantine og renhold er de aktuelle produktene. Alle tre tiltakene vil også være med på å trekke ned de kostnader som leverandørene har ved tilbudsgivning og handel etter inngått kontrakt. Innovasjon I likhet med statssekretær Rikke Lind i Næringsdepartementet var Strømsnes engasjert i å fremme innovasjon gjennom bruk av offentlige anskaffelser. Difi skal sette et kjempetrykk på innovasjon, lovte han, og nevnte enkelte aktuelle tiltak: Konkurransegrunnlagene må dreies i retning av funksjonsspesifikasjoner, innkjøpere og fagspesialister må jobbe sammen, verdi for pengene må sterkere inn enn bare bruk av pris som tildelingskriterium, det er viktig med adgang til forhandlinger og vi må se på ulike sider ved kontrakter og oppfølging av disse kontraktlengde, sanksjoner, bruk av incentiver m.m. Miljø og sosiale hensyn var også en gjennomgangstone i flere av foredragene på konferansen. Strømsnes konstaterte at det alltid måtte være bærekraftige innkjøp, livsløpskostnader må sterkere inn, energikostnader reduseres, og CSR-kompasset som Difi har utviklet, er et godt verktøy for krav om sosialt ansvar i leverandørkjeden. Spesialrådgiver Grete Solli i Helse Sør-Øst RHF gav til beste erfaringene det regionale helseforetaket har fra å engasjere seg målrettet i miljø og samfunnsansvar. Hennes anbefaling var å starte arbeidet i forbindelse med én anskaffelse, først foreta en risikoanalyse, være tydelige på krav og i konkurransegrunnlag, og så følge opp leverandøren i møter, med samtaler og eventuelt en revisjon. Entreprise-utmaningar for byggherrar Ein ny standard for totalentreprisar låg før 1. juli i år. Han gjev byggherrane nokre utmaningar, mellom anna kor i samarbeidet med entreprenøren rådgjevarane høyrer heime. Totalentreprisar vert prega av at rådgjevarane sit langt frå byggherren. Eit alternativ kan vere å velje til dømes ein samhandlingskontrakt. Men her ligg òg utmaningar: Vi ser at det offentlege har ei utmaning i innkjøp av samspelsaktørar som er i tråd med lov om offentlege innkjøp, seier Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Den nye standarden vert stendig nytta meir og meir, slik RIF ser det. Samstundes, seier Roar Smelhus i fagutvalet for tekniske installasjonar i RIF, fører manglande kunnskap til misforståingar, konfliktar og dårlegare bygg. Ei samla bygge- og anleggsnæring står bak dei nye standardkontraktane for totalentreprise og totalunderentreprise, NS 8407 og NS 8417, og næringa ønskjer at dei i større grad skal verte nytta utan endringar. Totalentreprisar vert prega av at rådgjevarane sit langt frå byggherren. Dei er transporterte til entreprenøren, er mange gonger langt nede i systemet, og dei får ofte ikkje betalt som rådgjevar.- Ofte er det totalentreprenøren som kontraherer 3

4 rådgjevarane, og vi opplever at dei ikkje alltid har kompetanse til å vurdere ytingane frå rådgjevarane. Honorara og tenestene vert skvisa, og samstundes trur byggherren han skal få førstehands rådgjevartenester slik han er van med frå andre kontraktformer, seier Smelhus, og han held fram: Innkjøpskompetanse - Vi har mange røynsler med at dårleg innkjøpskompetanse har ført til at byggherren kjenner seg lurt i prosjekt, fordi han undervegs skjønar at rådgjevarane høyrer til hos entreprenøren, ikkje byggherren. Mange byggherrar trur dei får med seg sin rådgjevar i ein totalentreprise. Det gjer dei ikkje. Entrepriseforma tvingar rådgjevaren til å vere lojal til sin kontraktspart, og det er ikkje sikkert nokon når det resultatet ein ventar og ønskjer seg. Ein avklaring om forventningane i openheit er avgjerande for eit godt resultat. Alternativet kan vere å velje til dømes ein samhandlingskontrakt som i mange høve kan vere meir føremålstenleg, strekar Smelhus under. Dersom ein nyttar ein samspelskontrakt må ein sjå etter at det vert eit verkeleg samspel mellom alle aktørar, og pris bør ikkje vere einaste tildelingskriteriet. Smelhus held fram: - I denne samanhengen kan det vere ein idé å skilje samspelet på de ulike fasane eit prosjekt er igjennom. Detaljprosjektering er meir eigna som fastprisoppdrag, enn tidlegfase, samspelsfase og oppfølging under bygging. Vi ser òg ein utmaning det offentlege har i innkjøp av samspelsaktørar som er i tråd med lov om offentlege innkjøp. Energi og miljø Smelhus trur at feil bruk av totalentrepriser særskilt rammar energi- og miljøresultata i eit prosjekt: - Dei rådgjevande ingeniørane er sentrale i samband med å finne gode energiløysingar, men i totalentreprisar sit vi langt nede i systemet og opplever at alt ofte er ferdigkjøpt, påverknaden gjort og premissane lagde før vi slipp. Skal totalentreprise vere ein eigna kontraktform med tanke på energi og miljø er det viktig at rådgjevarane er med frå byrjinga, og at vi er med på å utvikle ein god spesifikasjon. I dag opplever vi ofte å måtte kompensere for avgjersler som ble tekne før vi kom inn. For å få gode energiløysingar må det planleggast og leggjast til rette frå byrjinga elles kjem ein heile tida på etterskot. Samordnar statlege innkjøp på ulikt vis Samordning av statlege innkjøp er regelen i dei nordiske landa, men måten det er organisert på, er det stor skilnad på landa imellom. Det syner ein oversikt som utgreiinga her heime om samordning av innkjøp i staten, har laga. Noreg er det einaste nordiske landet som ikkje har ei slik samordning, som går på tvers av sektorane. Fleire har ei ordning der leverandørane står for finansieringa. Oversikta syner at det er milliardar av kroner å spare på slik samordning. Det er Oslo Economics som i samarbeid med Firstventura og Oeconomica har sett nærare på føremoner og ulemper ved samordning av statlege innkjøp. Oppdragsgjevaren er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). 4

5 Av utgreiinga går det fram at svenskane har Den statlege inköpssamordningen, der fem statlege oppdragsgjevarar er såkalla rammeavtaleansvarlege. Det er åtte hovudvareområde, og dei statlege oppdragsgjevarane under regjeringa må nytte desse rammeavtalane. Når det gjeld IKT-rammeavtalar, kan òg kommunar og landsting (fylkeskommunar) nytte desse. Ordninga finansierast ved ein prosentsats på den omsetnaden som leverandørane har på avtalane tal syner at det kjøpast for 78,3 milliardar kroner på avtalene, og at prisinnsparingane er på mellom 12 og 30 prosent, medan transaksjonskostnadene er reduserte med mellom 2 og 20 prosent. Det er ikkje komne meldingar om uheldige marknadskonsentrasjonar som følgje av den svenske samordninga. Danmark Danskane har to ordningar: Statens Indköb og Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI). Statens Indkøb er ei eining under Økonomistyrelsen som femner om departementa, som, må nytte ordninga. Kommunar og sjølveigde statlege institusjonar kan vere med, men det er friviljug. 23 innkjøpsområde er med, og 2009-tal syner ein omsetnad på 6,4 milliardar kroner. Samla innsparingar fram til nå er rekna til 800 millionar kroner. SKI er eit aksjeselskap som vert eigd av staten (55 prosent) og Kommunernes Landsforening (45 prosent). Både statlege og kommunale oppdragsgjevarar kan nytte seg av rammeavtalane her, men det er i hovudsak friviljug.14 hovudvareområde er med, og finansieringa er ein prosentsats på den omsetnaden som leverandørane har på avtalane tal syner ein omsetnad på 13 milliardar, med innsparingar i storleiken 5 25 prosent. Finland og Island I Finland er det eit heilstatleg selskap under Finansdepartementet, Hilma OY, som samordnar kjøp på vegner av statlege oppdragsgjevarar. Dei er tvungne å vere med, medan det ikkje er mogeleg for kommunane å nytte avtalane. IKT, administrative tenester, utstyr og tekniske tenester der hovudgruppene når det gjeld varer og tenester. Også her er det leverandørane som finansierer gjennom ein prosentsats på den omsetnaden dei har på avtalane. Omsetnaden i året ligg på om lag 4,3 milliardar norske kroner, og innsparingane er rekna til nær 1,8 milliardar norske kroner dersom avtalene vert nytta. Rikiskaup heiter eininga på Island som samordnar statlege innkjøp. Statlege verksemder og selskap er tvungne til å vere med, og finansieringa kjem frå brukarane etter ein tariff som Finansdepartementet fastset. Rikiskaup er underlagt dette departementet. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Flyruter, leverandørkurs og miljødeklarasjon Åtte flyselskaper slåss om å få drifte 19 regionale flyruter, BTV-innkjøp kurser leverandører, og Bergen kommune skal ha seminar om samfunnsansvar. Det er kommet revidert veiledning for utarbeidelse av miljødeklarasjoner, og Forsvarsbygg har gjort kontrakt for bygging av boliger i nord for E-tjenesten. Bruk av offentlige anskaffelser i Sverige og Danmark skal sammenliknes, mens Finland har revidert sitt regelverk bl.a. med sikte på å presisere reglene for innsyn. 5

6 Åtte flyselskaper slåss om 19 flyruter Ved anbudsåpning nylig hadde Samferdselsdepartementet mottatt tilbud fra åtte flyselskaper for drift av regionale flyruter fra 1. april Selskapene er: Svenska Direktflyg AB, NextJet AB, AVIES AS, Helitrans AS, Widerøe s Flyveselskap AS, North Flying A/S, UAB DOT LT og Danish Air Transport A/S. Tilbudene er kommet inn etter en åpen anbudskunngjøring 25. august i år, der flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere inn anbud på drift av regionale ruteflyginger på i alt 19 ruteområder i Norge, melder departementet. Det vil bli tildelt enerett til regional ruteflygning til flyselskapene som har lavest krav til godtgjørelse fra staten og som ellers oppfyller de kravene som Samferdselsdepartementet har fastsatt for rutedriften. Kontraktene er på fire, respektive fem år, og gjelder flyruter på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Vestlands-rutene har tilknytning til Oslo og Bergen. To flyruter gjelder Østlandet. Arrangerer leverandørkurs Innkjøpssamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV Innkjøp) arrangerer leverandørkurs i fylkeshuset i Drammen 21. november. Påmeldingsfrist er 11. november. Formålet er å gjøre det enkelt å levere til det offentlige. Blant temaene: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, terskelverdier strengere krav jo høyere verdi, rammeavtaler, konkurranser rettigheter som tilbyder, demonstrasjon av konkurransegjennomføringsverktøy, e-handel og hvordan vinne konkurranser som liten tilbyder? Veiledning for miljødeklarasjoner I regi av Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner (EPD-Norge) har SINTEF Byggforsk videreutviklet veiledningen som gir anvisning på fremgangsmåten ved utarbeidelse av miljødeklarasjoner. En slik deklarasjon utarbeides etter standarder fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Deklarasjonen dokumenter ressursbruk og miljøpåvirkning gjennom hele produktets levetid (råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending). Hensikten med miljødeklarasjoner er, i tillegg til å dokumentere miljøegenskapene til et produkt, å tillate sammenlikning av to produkter som hører til samme produktgruppe. Seminar om samfunnsansvar i praksis Bergen kommune inviterer til seminar om samfunnsansvar i praksis.. Innkjøpsseksjonen inviterer ledere, innkjøpere og andre interesserte i Hordaland til ettermiddagsseminar fredag 25. november. Påmeldingsfrist er 18. november. Blant foredragsholderne er Jacob Landsvik, tidligere seniorrådgiver i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og innkjøpssjef i Oslo kommune, prosjektleder NHO, Tore André Sines, og direktør for samfunnsansvar, Eli Munkelien i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Bergen kommune er en partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling og arbeider sammen gjennom pilotprosjektet "Alarmer for demente". Byggekontrakt i Finnmark for E-tjenesten Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Bra Bo Entreprenør AS i Bodø om bygging av 28 leiligheter i Finnmark. Verdien på kontrakten er på vel 51 millioner kroner inkludert mva. 6

7 Prosjektet gjelder nybygg av 22 leiligheter i Vadsø og seks i Vardø. Boligenhetene skal dekke det framtidige behovet for boliger til de ansatte i E-tjenesten. Entreprenøren samarbeider med et firma fra Estland som bl.a. har levert flere boligprosjekter i Bodø og Lofoten. Arbeidet starter i april 2012 og de nye boligene skal etter planen stå ferdige før utgangen av Sammenligner anskaffelser i Sverige og Danmark Danmarks offentlige innkjøpere (IKA) og det danske Udbudsrådet gjennomfører sammen en spørreundersøkelse for å samle inn kunnskap om bruk av offentlige anskaffelser i Sverige og Danmark. Analysen gjennomføres i samarbeid med organisasjonen for svenske innkjøpere (SOI). Resultatet av undersøkelsen inngår i en større sammenlikning av regler og rammer for offentlig konkurranse i de to landene, og forventet offentliggjøring av resultatene er mars Finland presiserer innsyn Finland har iverksatt visse endringer i sine regler for offentlige anskaffelser. Det gjelder bl.a. åpning for frivillig bruk av elektroniske auksjoner og dynamiske innkjøpssystemer, i tillegg til presisering av hva slags offentlighet som skal gjelde ved krav om innsyn. Partene skal bare få tilgang til priser (inkl. enhetspriser i visse tilfeller) og andre faktorer som benyttes ved sammenlikning av tilbudene, ikke forretnings- eller yrkeshemmeligheter. Hva som er slike hemmeligheter skal avgjøres i hvert enkelt tilfelle, melder kommunerna.net. Til felts mot «laveste pris» og papirbyrde Vil ikke ha «laveste pris» som avgjørende kriterium lenger, vil redusere papirbyrden ved kvalifikasjonsprosessen og gjerne heve terskelverdiene, hvis nødvendig. Dette fremgår av en resolusjon som Europaparlamentet nylig har vedtatt. Innspillet inngår i det arbeidet som EU-kommisjonen nå gjør, for å revidere regelverket for offentlige anskaffelser. I slutten av oktober gjorde Europaparlamentet seg ferdig med sine første innspill til EU-kommisjonens arbeid med revidert regelverk for offentlige anskaffelser. Etter planen skal Kommisjonen legge fram forslag til nytt regelverk omkring kommende årsskifte. Parlamentarikerne er opptatt av at «laveste pris» ikke lenger skal være et avgjørende kriterium ved tildeling av kontrakter. I stedet ønsker de å utvide det andre hovedkriteriet, «økonomisk mest fordelaktig» til noe i retning av «det mest fordelaktige tilbudet når det gjelder økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler, tatt i betraktning de totale livsløpskostnadene for varer, tjenester og bygg og anlegg». Ifølge resolusjonen gjelder denne vridningen fra «laveste pris» i første rekke anskaffelser som sykehusmat og/eller knyttet til sektorer som eldreomsorg, skoler og barnehager. Her spiller kvalitet og produksjonsmetoder en viktig rolle, heter det. Forenkling I tillegg er parlamentarikerne opptatt av å forenkle regelverket. Et eksempel er forslaget om å innføre et elektronisk innkjøpspass gyldig i hele EU-området. Dette skal 7

8 dokumentere at den leverandøren som har et slikt pass, lever opp til de kvalifikasjonskrav som gjelder for offentlige anskaffelser. Dermed slipper leverandørene for hver konkurranse å skaffe seg og sende all dokumentasjon som i dag er krevet for å passere nåløyet som en kvalifikasjonsprosess er. Et annet forslag fra Europaparlamentet i samme retning er bruk av «selvangivelses»- prinsippet i forbindelse med kvalifikasjons- og dokumentasjonskravene. Bare vinner av konkurransen eller de som blir kvalifisert, må i slike tilfelle stille med originaldokumenter, ifølge innspillet. SMB-tiltak For de mindre leverandørene tar Europaparlamentet til orde for at oppdragsgivere i større grad bør benytte seg av muligheten til å dele opp kontraktene. Samtidig ber parlamentet Kommisjonen om å vurdere etableringen av en såkalt «ansvarskjede» i forbindelse med kontrakter for underleverandører. Det betyr i tilfelle at den som får hovedkontrakten, blir holdt ansvarlig for at de små og mellomstore underleverandørene ikke får dårligere arbeidsvilkår enn hovedkontraktøren selv. Bredere tildelingskriterie-grunnlag og systematisk åpning for alternative tilbud vil gjøre offentlige anskaffelser til en virkelig driver for innovasjon, fremholder Europaparlamentet i sin resolusjon. Her ber man også om at EU-kommisjonen på nytt gjør en vurdering av om dagens terskelverdier er de mest egnede og hvis nødvendig, heve dem. Dialog med markedet forut for grønne kjøp En teknisk dialog med markedet i forkant av en anskaffelse er å anbefale når en offentlig oppdragsgiver skal gjøre grønne innkjøp. Dermed får man en oversikt over hva markedet kan levere, samtidig som det blir varslet om at det snart kommer en kunngjøring av en konkurranse med miljøkrav. Rådet kommer fra EU-kommisjonen i en oppdaterte versjon av deres håndbok i å gjøre slik innkjøp. En annen mulighet for å forberede markedet på at grønne innkjøp er på vei, er å flagge det i en veiledende kunngjøring. Det er nå sju år siden EU-Kommisjonen kom med den første utgaven av «Buying Green! A Handbook on green public procurement». Utgaven som nå foreligger, er en fullstendig oppdatert versjon. Den gir en oversikt over status for grønne innkjøp i EUområdet, gir innføring i konseptet grønne innkjøp, og oppsummerer hva som er det viktigste ved politikken på området i henholdsvis EU og i medlemsland. Håndboken inneholder stoff om de legale sidene knyttet til bruk av denne typen innkjøp, likeledes om «valuta-for-pengene»-aspektet forbundet med grønne innkjøp. Det grunnleggende budskapet er en oppfordring til å ta i bruk kriterier som fremmer produkter som er mer skånsomme mot klima og miljø for øvrig. Imidlertid må de grunnleggende EU-prinsippene som likebehandling, ikke-diskriminering, åpenhet etc. alltid ligge i bunn, og det må ikke stilles krav som bidrar til å hindre konkurransen i markedet. Legges dette til grunn, heter det i publikasjonen, er det intet i veien for at den enkelte oppdragsgiveren kan benytte seg av høye miljøstandarder ved sine innkjøp. 8

9 Dialog med markedet For å vite mer om hvorledes de ulike kravene kan påvirke markedet, anbefales dialog med markedet en såkalt «teknisk dialog» i forkant av en anskaffelse. Forutsetningen er at en slik dialog gjennomføres i åpenhet og er rettferdig. Også bruk av en veiledende kunngjøring der oppdragsgiveren signaliserer bruk av miljøkrav, kan bidra til å forsikre seg om at markedet er klart for slike krav. I omtalen av «valuta-for-pengene»-perspektivet legges det i publikasjonen vekt på livsløpsbetraktningen, dvs. at en oppdragsgiver legger livsløpskostnader (LCC) til grunn for sine omkostningsberegninger knyttet til grønne innkjøp. Da kan store økonomiske besparelser bli resultatet. Et eksempel i publikasjonen er hentet fra Storbritannia, der sentralmyndighetene hadde gjort et regneeksempel over hvor mye man ville spare over en lengre tidsperiode dersom alle departementene la til grunn miljøkriteriene i sine møbelkjøp. Over en 11-årsperiode ville besparelsene bli i størrelsesorden 400 millioner kroner. Redusert utslipp av drivhusgasser, økt bruk av resirkulert materiale, redusert omfang på møbelutskiftningene og reduserte avfallskostnader var grunnene til besparelsene. Konkrete eksempler Publikasjonen har en rekke konkrete eksempler fra offentlige oppdragsgivere omkring i Europa som har gjennomført grønne innkjøp. Også Skandinavia er representert: Hvis hele EU-området la til grunn de miljøkravene som den finske byen Turku benyttet ved kjøp av lys- og kontorutstyr, ville CO2-utslippet reduseres med 15 millioner tonn årlig. Det konkrete kjøpet førte med seg et redusert energiforbruk på 50 prosent. Dersom hele den europeiske, offentlige sektoren benyttet retningslinjene til det danske Miljøministeriet for bilkjøp, ville CO2-utslippet bli redusert med tonn årlig. Samtidig ville drivstoff- og driftskostnadene gå ned med en tredel. Hvis alle bilene i Europa levet opp til disse standardene, ville CO2-utslippene gå ned med 220 millioner tonn, fremgår det av den reviderte «Buying Green! A Handbook on green public procurement» utgitt av EU-kommisjonen. Før-kommersielle anskaffelser for innovasjon Blant mange innspill til Sveriges kommende nasjonale innovasjonsstrategi står bruk av offentlige anskaffelser. Et forslag om økt bruk av før-kommersielle anskaffelser er nettopp kommet fra en gruppe med tung forankring i forskning og næringsliv. Den svenske regjeringen slo selv til med en ekstrabevilgning på 24 millioner kroner i høst for å fremme bruk av offentlige anskaffelser i arbeidet med innovasjon. Neste høst kommer regjeringen i vårt naboland med sitt forslag til innovasjonsstrategi. Bak publikasjonen «Innovationsplan Sverige underlag til en svensk innovationsstrategi» står Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA) i samarbeid med næringsliv og høyskoler. Når publikasjonen legges fram nå, er det fordi den svenske regjeringen har lovet å fremlegge et forslag til nasjonal innovasjonsstrategi høsten Ett av virkemidlene for å fremme innovasjon og for å skape et klima for initiativ er offentlige anskaffelser, ifølge publikasjonen. Det tas til orde for at såkalte 9

10 innovasjonsanskaffelser i det offentlige må økes på en slik måte at det gir nye løsninger fra små og mellomstore leverandører. Før-kommersielle anskaffelser Det forfatterne av publikasjonen mer konkret tenker på, er økt bruk av før-kommersielle anskaffelser: - Vi foreslår en ny type offentlig innovasjonsanskaffelse, såkalt før-kommersiell anskaffelse, heter det. Det innebærer en strukturert prosess som springer ut av et behov, men hvor løsningen ikke blir definert. Utgangspunktet er at en aktør i den offentlige sektoren identifiserer behovet for et nytt produkt eller tjeneste. Deretter får foretakene presentere ideer, hvoretter konseptløsning blir tema for en anskaffelse. I høstens budsjettforslag har den svenske regjeringen satt av 24 millioner kroner til arbeid med offentlige innovasjonsanskaffelser i år. Det er VINNOVA som skal ta hånd om dette beløpet, I tillegg vil det bli bevilget ni millioner kroner per år til formålet. VINNOVA er et statlig verk under Näringsdepartementet med formål å fremme innovasjon. Flere innovasjonsinnspill Foreningen Teknikföretagen mener, ifølge presseoppslag, at det er positivt både med de 24 millionene og forslag om før-kommersielle anskaffelser. En god begynnelse, heter det. Foreningen foreslår imidlertid at offentlige oppdragsgivere får i oppdrag å avsette én prosent av det man bruker årlig på sine anskaffelser, til innovasjonsanskaffelser. For et drøyt år siden forelå dessuten innstillingen fra den såkalte Innovationsupphandlingsutredningen i Sverige. Her tok man til orde for en egen lov om før-kommersielle anskaffelser og etablering av en form for direkteanskaffelse for å fremme innovasjon. Dessuten ble det foreslått en lovendring med bør -krav til alle offentlige oppdragsgivere om å ta innovasjonshensyn, slik det i dag gjelder for miljø og sosiale hensyn. 10

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Innovasjon og anskaffelser

Innovasjon og anskaffelser Innovasjon og anskaffelser Bjørn Grønli, innovasjonssjef, Avdeling for forskning og innovasjon Presentasjon for LFH 29.03.12 Forankring - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med øvrige

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Liv Lunde, seniorrådgiver, Konkurransepolitisk avdeling, Nærings- og fiskeridepartementet

Liv Lunde, seniorrådgiver, Konkurransepolitisk avdeling, Nærings- og fiskeridepartementet PARALLELL 1 I denne parallellen vil man bli presentert for nyttige tips for gode miljøeffektive anskaffelser. Disse vil bli krydret med gode eksempler fra offentlig og privat sektor. Dessuten vil det bli

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Lovens 5 krav til rutiner Seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup, Difi Regelverket viktig for bærekraft Store utfordringer i Europa Løsningen: 2020 strategien

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Fremtidens byer Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Grønne anskaffelser og miljø Presentasjonsrunde Overordnet om Difi Hvorfor er offentlige anskaffelser viktig? Jobber Fremtidens byer

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

Livssykluskostnader i nytt anskaffelsesregelverk

Livssykluskostnader i nytt anskaffelsesregelverk Livssykluskostnader i nytt anskaffelsesregelverk Seniorrådgiver Jannicke Klepp Tryggestad GOD offentlig prosjektledelse og LCC 15.02.2017 Nytt anskaffelsesregelverk Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Fakta 160-240 milliarder kr per år største sektor 20 % av kommunenes budsjett Over 90

Detaljer

Miljøvennlige og innovative innkjøp. Hans Olaf Delviken Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT

Miljøvennlige og innovative innkjøp. Hans Olaf Delviken Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT Miljøvennlige og innovative innkjøp Hans Olaf Delviken Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT Hovedpoeng Ha alltid en god tidligfase Anskaffelsesregelverket gir flere muligheter for å få inn

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav Lars Kr. Bjørløw 2017-02-02 Endringer i lover og nye forskrifter Endringer i lov om offentlige anskaffelser, i fra 1. januar 2017 Ny forskrift om offentlige

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 201204904-1 Arkivnr. 18 Saksh. Dahl, Frank Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.06.2012 TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER SAMANDRAG

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Hvordan stille miljøkrav i innkjøp Fremtidens byer 17. mars 2010 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Overordnede rammer Lov om offentlige anskaffelser Krav om at miljø skal vektlegges Politiske

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser 5. Miljø, menneskerettigheter og andre

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2011 Fredag 7. oktober 1. Økt innkjøpssamordning; KOFA til vurdering 2. Smarte innkjøp

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat November 2011 - October 2013 Tema: Økologisk mat Hva er økologisk mat Prinsippene for økologisk landbruk HELSE-prinsippet Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker

Detaljer

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september Velkommen til KS anskaffelsesseminar 2017 Holmen fjordhotell 6-7. september Nytt om anskaffelser Kristine Vigander og Kristine Røed Brun, KS Advokatene Nyheter offentlige anskaffelser Agenda: Ny stortingsmelding

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Leverandørkonferansen 2014

Leverandørkonferansen 2014 PROGRAM Tidspunkt Tema 08.00 Registrering med kaffe og te 09.00 Velkommen Direktør Ingelin Killengren, Difi 09.10 Fornye, forenkle og forbedre gjennom digitalisering og fjerning av tidstyver Statssekretær

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser 01.11.2017 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Norges 7.største kommune Ca 80.000 innbyggere Anskaffer varer og tjenester for ca 1,2 milliarder årlig 2 Anskaffelsesenheten o Sentralt o 7 ansatte

Detaljer

Kapittel 11 Plikt til å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser

Kapittel 11 Plikt til å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser Fra: Watz Sissel Sendt: 27. oktober 2014 10:40 Til: Postmottak NFD Emne: NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser - høring Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår

Detaljer

TRANSPORT- KURS. 17. oktober 2011. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar

TRANSPORT- KURS. 17. oktober 2011. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar TRANSPORT- KURS 17. oktober 2011 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar Tema Miljøkriterier Hva er det og hvorfor? Litt om innhold Konsekvenser Hva skjer i andre land

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

ANSKAFFELSESREGELVERKET: HANDLINGSROM FOR KRAV TIL AVFALLSBRANSJEN

ANSKAFFELSESREGELVERKET: HANDLINGSROM FOR KRAV TIL AVFALLSBRANSJEN ANSKAFFELSESREGELVERKET: HANDLINGSROM FOR KRAV TIL AVFALLSBRANSJEN Avfallskonferansen, Trondheim 14. mai 2014 Arne Torsten Andersen, ALT Advokatfirma AS Mitt budskap i dag 2 Betydelig handlingsrom for

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for

Anskaffelsesstrategi for Anskaffelsesstrategi for Strand kommune for perioden 2014-2017 Dokumentansvarlig: Jon Ola Syrstad Utarbeidet av: Bente Aanestad Fjelde Dato opprettet: 28.02.14 Dato sist endret: 28.02.14 Arkivreferanse:

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Knutepunkt Hordaland

Knutepunkt Hordaland Knutepunkt Hordaland samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan Gjelder knutepunktfunksjonen i Hordaland hvor Fylkesmannsembetet innehar den ledende oppgaven Prosjektet er initiert av Regjeringen

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser KS anskaffelsesseminar 6. september 2017 Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Agenda: Regelverk Ny LOA 5 Veiledning, maler og verktøy Oppgave

Detaljer

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene?

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? 20. oktober 2011 Adm.dir. Jon Sandnes Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 1 Bestillers valg vedr. kortsiktighet vs. langsiktighet HAR BETYDNING

Detaljer

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik Cecilie Møller Endresen Hva skal dere sitte igjen med etter møtet? Ha en god innsikt

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2010 Fredag 29. oktober 1. Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering 2. Helse Sør-Øst

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 28. september 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli i år. De gjelder alle sammen anskaffelser som

Detaljer

Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no

Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no Opprettet 1. januar 2008 Består av tidligere Statskonsult Norge.no E-handelssekretariatet Det er også overført enkelte oppgaver og stillinger fra Fornyings- og

Detaljer