Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 22/14 PS 23/14 PS 24/14 Innhold Søknad om alminnelig skjenkebevilling til sluttet selskap - Hammerfest Turist AS Høring -reservasjonsordning for fastleger Søknad om støtte fra Akkarfjord skole - Arrangementer i Oslo 17.mai i forbindelse med Grunnlovsjubileet PS 25/14 Søknad om støtte til 1. mai arrangement 2014 PS 26/14 Byggeprosjektoppfølging mars 2014 PS 27/14 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2013 PS 28/14 PS 29/14 Ekstern finansieringsmodell Godkjenning av protokoll Muntlig orientering: Kl. 10:00 - fra studietur til Oslo Elever VG3 ved Hammerfest videregående skole Kl. 11:45 - om arbeidet med skisseprosjektet Hammerfest sykehus og strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset v/utviklingssjef Anne Grethe Olsen, Finnmarkssykehuset Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2013/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning /14 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om serveringsbevilling av Politiets høringsuttalelse av Skatteetatens høringsuttalelse av Rus og psykiatritjenestens høringsuttalelse av Søknad om alminnelig skjenkebevilling til sluttet selskap - Hammerfest Turist AS Saken gjelder Hammerfest Turist AS søker om alminnelig skjenkebevilling i Isbjørnklubbens lokaler (Hamnegata 3) for sluttede selskap. Rådmannens innstilling i saksfremlegget er at skjenkebevilling innvilges. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest Turist AS har fremmet søknad om alminnelig skjenkebevilling i Isbjørnklubbens lokaler i Hamnegata 3 i Hammerfest. Det søkes om bevilling til sluttet selskap for ulike typer lukkede arrangementer (bryllup, adlingsseremonier, middager o.l.), hvilket innebærer at arrangementer med skjenking av alkohol ikke vil være åpen for utenforstående. Virksomheten vil fortsatt ha reiseliv, utstillinger og suvenirsalg som sin hovedvirksomhet, men de ønsker å utvikle sine tjenester med blant annet kurs og konferansetjenester for bedriftskunder, hovedsakelig på kveldstid og i helgene. Hammerfest Turist AS har fem eiere; Hammerfest Turist AS (42,18 %), Hammerfest kommune (37,28 %), Kvalsund kommune (8,26 %), Rica Hotels Finnmark (6,7 %) og AS Havøysund Hotell (5,58 %).

3 Lokalene til Isbjørnklubben eies av Hammerfest Eiendom KF. Styrer for skjenkebevillingen er daglig leder for Hammerfest Turist AS, Knut-Arne Iversen, og stedfortreder er Sofia Maria Anttila. Begge har avlagt kunnskapsprøven. Hammerfest Turist AS har ikke fremmet søknad om serveringsbevilling, men opplyser at de samarbeider med cateringsselskaper ved matservering. Det søkes om alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 innenfor kommunens maksimaltid. Det er oppgitt i søknaden at det skal være 18 års aldersgrense på arrangementene. I søknaden fremgår at siden alle arrangementer er lukket vil virksomheten ha oversikt over navn og alderen til alle deltagerne på forhånd, slik at de kan passe på hvilke drikkevarer som blir servert, og at de vil sørge for å lage rutiner og organisere serveringen slik at det ikke serveres alkoholgruppe 2 og 3 til de mellom 18 og 20 år. Høringsuttalelser Søknaden har rutinemessig vært sendt på høring til politiet og rus og psykiatritjenesten for en vurdering av de ordensmessige og ruspolitiske forholdene, samt til skattemyndighetene og skatteoppkreveren. Skatt Nord har avgitt følgende høringsuttalelse; «Skatt Nord har ingen anmerkning til omspurte selskap eller personer.» Politiet har avgitt følgende høringsuttalelse; «Det er foretatt vandelssjekk av følgende: Hammerfest Turist AS, orgnr: , ingen anmerkninger. Hammerfest kommune, orgnr: , ingen anmerkninger. Kvalsund Kommune, orgnr: , ingen anmerkinger. Rica Hotels Finnmark, orgnr: , ingen anmerkninger. AS Havøysund hotell, orgnr: , ingen anmerkninger. Knut Arne Iversen f., ingen anmerkninger. Sofia Maria Anttila f., ingen anmerkninger. Politiet har ellers ingen anmerkninger til søknaden.» Rus og psykiatritjenesten har avgitt følgende høringsuttalelse; «Søknaden fremkommer som litt upresis i forhold til tidligere søknader. Som vi kan se ut fra opplysninger i søknaden er dette et nytt serverings og skjenkested men kun for lukkede selskap. Synes ikke det fremkommer tydelig at dette er et nytt serverings og skjenkested for allmennheten. Ville se det som mer hensiktsmessig at det blir søkt for hver enkelt anledning. Det søkes om aldersgrense 18 år med kl 1, 2 og 3, minner søker på sitt ansvar for personer under 20 år og kl 3, se Alkohollovens 1.5.»

4 Rådmannens vurdering I henhold til alkoholloven 1-4a kan salg og skjenking av alkohol bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Denne saken gjelder skjenkebevilling til sluttet selskap, og det er kommunen som avgjør slike søknader. Alkoholloven oppstiller noen absolutte krav til den virksomhet som ønsker å inneha bevilling for skjenking av alkohol. For øvrig er den enkelte kommune gitt et betydelig rom for skjønn i vurderingen av om bevilling skal innvilges eller ikke. Sluttet selskap I henhold til alkoholloven 4-2 annet ledd kan bevillingen være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap. Med sluttet selskap forstås at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale. Kretsen må ikke være åpen for utenforstående. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner bare skriver seg på en liste eller kjøper billetter, selv om antall gjester er begrenset. Initiativet må vanligvis komme fra andre enn skjenkestedet selv. Klubber o.l. med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttede selskap, heller ikke vanlige medlemsmøter i foreninger. Denne søknaden gjelder deltakere i sluttet selskap. Det fremgår av søknaden at skjenking bare vil foregå til lukkede selskaper og at lokalene ikke vil være tilgjengelige for andre når det finner sted arrangementer med skjenking. Rådmannen vurderer at de selskap som Hammerfest Turist AS tar sikte på å arrangere faller under kategorien «sluttet selskap» i alkoholloven 4-2 annet ledd. Krav om serveringsbevilling Som hovedregel er det et krav om at et skjenkested må ha serveringsbevilling for å kunne utøve skjenkebevillingen. I dette tilfellet har Hammerfest Turist AS ikke serveringsbevilling fra før, og har heller ikke fremmet søknad om det. Det opplyses i søknaden at de samarbeider med cateringfirma i forbindelse med matservering. I henhold til serveringsloven 3 fremgår at «den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen.» I 2 er det presisert at loven gjelder for «alle serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet». Det er rådmannens oppfatning at den type arrangementer som Hammerfest Turist AS har til formål å drive med faller under serveringslovens bestemmelser, og at det dermed er et krav om serveringsbevilling. Søknaden om skjenkebevilling kan likevel behandles, men en eventuell skjenkebevilling kan altså ikke tas i bruk før det foreligger en gyldig serveringsbevilling. Absolutte krav for skjenkebevilling I henhold til alkoholloven 1-7b er det for det første et krav om at bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte og avgifts og regnskapsloven.

5 Det er innhentet høringsuttalelser fra skatte og avgiftsmyndighetene, samt politiet, og disse har ingen bemerkninger til bevillingshaver, styrer, stedfortreder eller de øvrige virksomhetene som innehar eierinteresser i Hammerfest Turist AS. Dette vilkåret anses således oppfylt. Videre er det i 1-7c et krav om at det skal utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndighetene. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ansatt på salgs eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Styrer må ha reell styringsrett over salg eller skjenking, og ha ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I tillegg må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, og ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. I denne saken er styrer for skjenkebevillingen daglig leder for Hammerfest Turist AS, Knut- Arne Iversen, og stedfortreder Sofia Maria Anttila. Begge er over 20 år og har fremlagt dokumentasjon på at de har avlagt kunnskapsprøven. Høringsinstansene hadde ingen anmerkninger til deres vandel. Som daglig leder ved Hammerfest Turist AS må det legges til grunn at Knut-Arne Iversen vil ha en reell styringsrett over skjenkingen, og naturlig være den som har tilsynsansvaret for at utøvelsen av bevillingen skjer i samsvar med loven. Det er fremlagt dokumentasjon på at stedfortreder Sofia Maria Anttila er fast ansatt i 100 % stilling ved virksomheten. På denne bakgrunn er samtlige vilkår knyttet til styrer og stedfortreder oppfylt. Rådmannen vurderer at de absolutte kravene for at Hammerfest Turist AS kan inneha en skjenkebevilling dermed er oppfylt. Kommunens frie skjønn Det må videre foretas en totalvurdering av søknaden der kommunen må ta stilling til om de ønsker å innvilge denne skjenkebevillingen. Alkoholloven 1-7a første ledd angir kommunens skjønn i søknader om alminnelig skjenkebevilling; «Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling.» Personer som nevnt i 1-7 b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Kommunen har i tillegg angitt enkelte momenter som vil vektlegges i punkt 5.1 syvende avsnitt i de alkoholpolitiske retningslinjene; Skjenkesteder som fremviser et variert tilbud vil bli vurdert positivt Hvorvidt lokalene er egnede og med god tilgjengelighet for funksjonshemmede Plasseringen av skjenkestedet. Det utvises forsiktighet med å gi skjenkebevilling der lokalene ligger i rene boområder eller nært skole- eller ungdomsmiljøer. Hvorvidt det foreligger vandelsmessige innvendinger. Ved fornyelse/endring av eksisterende bevilling kan det legges vekt på tidligere praktisering av bevilling. Bestemmelsen gir vide rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt, men det er likevel grenser for hvilke hensyn som anses saklige. Kommunen er ikke bundet av tidligere praksis, selv om det er i samme kommunestyreperiode. Kommunen kan derfor når som helst stramme til,

6 for eksempel fordi kommunen etter hvert kommer til at det er mange nok salgs eller skjenkesteder. I Hammerfest kommune er det i de Alkoholpolitiske retningslinjene ikke satt tak på antall skjenkebevillinger i kommunen. Innvilgelse av denne bevillingen innebærer en økning i det totale antallet bevillinger i byen da Hammerfest Turist AS ikke har hatt alminnelig skjenkebevilling tidligere. Søknaden fra Hammerfest Turist AS skiller seg imidlertid ut fra andre søknader som er behandlet hittil i 2013, ettersom den gjelder for sluttede selskaper, og således ikke innebærer etablering av et nytt skjenkested for allmennheten som sådan. Rådmannen har i utgangspunktet ingen innvendinger til at skjenkebevilling til lukket selskap innvilges til Hammerfest Turist AS, men vil sette som vilkår at arrangementene har 20 års aldersgrense dersom det skal skjenkes alkoholholdig drikke med et høyere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Dette begrunnes med at alkoholloven har strenge aldersbestemmelser i forhold til salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Personer som er fylt 18 år kan bare drikke alkoholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, mens en må være fylt 20 år for å drikke alkoholholdig drikke med et høyere alkoholinnhold enn dette. Hammerfest Turist AS har søkt om bevilling for alle alkoholgruppene, og har i søknaden opplyst at de vil lage rutiner som sikrer at personer under 20 år ikke får tilgang på alkoholdig drikke med et høyere alkoholinnhold enn 22 prosent. Rådmannen vurderer at det både kan være vanskelig å holde oversikten over hvem som er over og under 20 år når alle er i det samme lokalet, i tillegg til at det er vanskelig å sikre at en person under 20 år ikke mottar alkoholholdig drikke med et høyere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra andre personer i selskapet. Rådmannen vurderer på denne bakgrunn at det er rimelig og saklig å stille krav om at arrangementene til Hammerfest Turist AS må ha 20 års aldersgrense dersom det skal skjenkes alkoholholdig drikke med et høyere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Dette er også særskilt påpekt i høringsuttalelsen fra rus og psykiatritjenesten. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for perioden ; Bevillingssøker Hammerfest Turist AS Virksomhetens navn Hammerfest Turist AS Skjenkested Isbjørnklubbens lokaler, Hamnegata 3 i Hammerfest Driftskonsept Reiselivsarrangementer Antall gjesteplasser 50 Aldersgrense 18/20 år ut i fra alder på deltakerne Uteservering Nei Alkoholgruppe Gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid (kun innendørs) Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag

7 klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Styrer Knut Arne Iversen f Kunnskapsprøve Avlagt Stedfortreder Sofia Maria Anttila f Kunnskapsprøve Avlagt Skjenkebevillingen kan ikke utøves før det foreligger gyldig serveringsbevilling i henhold til serveringsloven 3. For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med over 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

8 Saksbehandler: Grethe Gebhardt Saksnr.: 2014/195-3/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning /14 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Høringsnotat Saksdokumenter ikke vedlagt: Høring - reservasjonsordning for fastleger Saken gjelder Helse - og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring forslag til to lovendringer og to forskriftsendringer: Endringer i helse - og omsorgstjenesteloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmuligheter for fastleger) Endringer i pasient - og brukerrettighetsloven (rett til å skifte fastlege ved reservasjon) Endringer i fastlegeforskriften Endringer i forskrift om pasient - og brukerrettigheter i fastlegeordningen Sakens bakgrunn og fakta Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet en tilføyelse i helse - og omsorgstjenesteloven 3-2 tredje ledd. Tilføyelsen skal gi hjemmel til forskrifter om mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død menes først og fremst abort. Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til abort. Departementet foreslår også endringer i fastlegeforskriften (forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i kommunene) og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen (forskrift 29. august 2012 nr. 843). Kommuner skal få adgang til å inngå

9 avtaler med fastleger om at disse kan reservere seg av samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Fastlegen som reserverer seg må sørge for at kvinner på hans/hennes liste som vurderer eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag. Personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til en fastlege som ikke har reservert seg. Før kommunene skal inngå en avtale om reservasjon, må fastlegen dokumentere at han eller hun har inngått en skriftlig avtale med en kollega som forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene. Fastlegene som har reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som vurderer eller ønsker henvisning til abort om de kan henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning fra fastlege. Personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til en fastlege som ikke har reservert seg. Før kommunen skal inngå en avtale om reservasjon, må den forsikre seg om at det er andre fastleger i nærheten med åpne lister slik at de som ønsker det kan skifte til en fastlege som ikke har reservert seg. Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listeinnbyggere om reservasjonsavtalen straks avtalen er inngått. Kommunen skal sørge for at alle innbyggere får informasjon om hvilke leger som til enhver til har reservert seg. Fastleger skal etter forslaget ikke få en rett til reservasjon, men en mulighet. Det vil være opp til den enkelte kommune å avgjøre om de ønsker å inngå avtaler om reservasjon, såfremt vilkårene for å inngå slik avtale er oppfylt. Rådmannens vurdering Høringsnotatet fra helse og omsorgsdepartementet er sendt ut til legene i kommunehelsetjenesten Hammerfest kommune for å innhente synspunkter. Tilbakemeldingen fra legene på høringsnotatet viser at over 90 % er i mot reservasjonsretten, ingen av legene ville selv benyttet seg av en eventuell reservasjonsrett. De foreslåtte endringene i helse og omsorgstjenesteloven, pasient og brukerrettighetsloven pg tilhørende forskrifter, åpner for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort, dette kan medføre et dårligere helsetilbud i vår kommune og sette sårbare kvinner i en vanskelig situasjon. Legen sin rett til å reservere seg mot å hjelpe skal ikke gjelde over pasienten sin rett til hjelp. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret ønsker ikke å åpne for at leger i Hammerfest kommune skal kunne reservere seg mot å henvise til abort slik endringsforslaget legger opptil 2. Kommunestyret støtter derfor ikke forslaget som høringen inviterer til.

10 Saksbehandler: Alf E. Jakobsen Saksnr.: 2014/780-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning /14 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om støtte til tur til 17.mai i Oslo for Akkarfjord skole 2 Brev fra Oslo kommune/17.mai-komiteen datert Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen. Søknad om støtte fra Akkarfjord skole - Arrangementer i Oslo 17.mai i forbindelse med Grunnlovsjubileet Saken gjelder Foreldreutvalget ved Akkarfjord skole har tidligere søkt 17.mai-komiteen i Oslo om å få delta i årets 17.mai-feiring i hovedstaden. De har fått positivt svar fra komiteen i Oslo og de får også gå som nr.3 i toget som i praksis er helt fremst i hovedtoget (se vedlagte svarbrev fra 17.maikomiteen datert ). Det er lagt opp til et omfattende program mens de er i Oslo, på selve grunnlovsdagen skal de i tillegg til å gå i hovedtoget, delta i barnefesten på Rådhuset og Jubileumskonserten om kvelden. De skal også besøke Eidsvoll og Eidsvollsbygningen. De vil på denne måten bli en aktiv deltaker i Grunnlovsjubileet og 200-årsmarkeringen i Oslo. I de to dagene de er i Oslo mellom Eidsvollsbesøket og 17.mai vil de ha et undervisningsopplegg der de besøker Sjøfartsmuseet, Vikingskipene og Folkemuseet, Holmenkollen og eventuelt andre kulturelle attraksjoner hovedstaden har å by på. Sakens bakgrunn og fakta Foreldreutvalget har anslått kostnadene til kr ,- for 13 elever og 8 voksne. De søker kommunen om dekning av ,- av kostnadene. Oppholdet i Oslo omfatter 4 netter på hotell.

11 Opplegget vil både være nyttig og gi kunnskap til elevene i forhold til samfunnskunnskap. Akkarfjord er en liten distriktskole som ikke på samme måte som de sentrale byskolene kan ta del i det som skjer på ulike arenaer for samfunnskunnskap. Ordførers vurdering Hammerfest kommune har ikke avsatt midler på kommunens budsjett for 2014 i en størrelsesorden som kan dekke kr ,- til et slikt enkeltarrangement. Vi har tidligere hatt henvendelser om støtte eksempelvis for reise for en klasse ved Breilia skole som ble Nordisk mester i First Lego Leage og som ble invitert til konkurranse med sitt prosjekt i USA. Videre støttet kommunen en klasse for samfunnsfag fra Hammerfest videregående skole til Oslo som var på Stortinget og en rekke andre virksom heter. Disse støttet Hammerfest kommune med henholdsvis kr ,- og kr ,-. De to mulighetene for dekning av tilskudd er henholdsvis en mindre post på Styret for kulturomsorg og undervisning sitt budsjett og formannskapets reserverte bevilgning. Etter samtale med KOU-styrets leder, sendes saken både til KOU-styret og formannskapet for behandling i et forsøk på å bevilge noe midler fra begge disse politiske organene. Så er det jo opp til KOU å fatte vedtak for hva de eventuelt vil bevilge og det samme vil gjelde for formannskapet. Ordføreren vil foreslå at det gis en støtte med kr ,- fra KOU-styret og kr ,- fra formannskapets post. Ordførerens forslag til vedtak: 1. Det innvilges kr ,- kr i støtte til foreldreutvalget ved Akkarfjord skole i forbindelse med reise til Oslo for å delta i arrangement i forbindelse med Grunnlovsjubileet/17.mai-arrangement. 2. Beløpet dekkes inn ved at kr ,- belastes KOU-styrets budsjett og kr ,- bevilges formannskapets bevilgning. 3. Sektor for Barn og Unge dekker kostnadene for ansatte ved skolen som skal delta på turen. 4. Før midlene betales ut må det endelig avklares om turen blir gjennomført som planlagt.

12 Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 2010/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/14 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Innholdet i søknaden datert er referert i sin helhet. Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om støtte til 1. mai arrangement 2014 Saken gjelder LO Hammerfest v/ leder Stig Ole Pedersen søker i tråd med tidligere praksis om støtte til avvikling av årets 1. mai arrangement. I søknaden har de redegjort for kostnadene ved gjennomføring av arrangement. Kostnadene er beregnet til følgende: Leie av lokaler: 5.000,- Musikk: 8.000,- Blomster/kranser 3.000,- Kjøkkentjenester 3.000,- Diverse materiell 2.000,- Annonser 3.000,- Total: ,- I 2013 ble det vedtatt å innvilge kr Ordførers forslag til vedtak: Hammerfest formannskap bevilger kr ,- som delvis dekning av utgifter til arrangementet i Hammerfest 1. mai Beløpet dekkes over formannskapets reserverte bevilgninger.

13 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2013/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/14 Formannskapet Kommunestyret Byggeprosjektoppfølging mars 2014 Saken gjelder Kommunestyret behandlet saken byggeprosjektoppfølging i desember Det ble fattet følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret i mars Kommunestyret har behandlet prosjektrapporter for omsorgssenteret og parkeringshuset i juni og i september. I junimøtet ble det vedtatt at «styringsgruppen skal ha et utvidet ansvar. Økonomiske og framdriftsmessige forhold skal godkjennes og evt rapporteres videre. Alle endringer +/ kr skal godkjennes av styringsgruppen. Daglig leder i HE KF har ansvaret for å innkalle til møter.» Sakens bakgrunn og fakta Omsorgssenteret INNGÅTTE KONTRAKTER: Følgende kontrakter er inngått: Consto AS: Bygging av nytt på Batteriet pleie og omsorgssenter med 40 sykehjemsplasser og 20 omsorgsboliger for demente. SHA/HMS: Prosjektleder er koordinator for utførelse. Det gjennomføres vernerunder hver 14 dag. Det har til nå ikke vært alvorlige skader. Prosjektleder har imidlertid gitt uttrykk til Consto AS ved flere anledninger for bekymring når det gjelder sikkerheten. Denne bekymring har vært begrunnet. Arbeidstilsynet besøkte byggeplassen for 2 uker siden. Montering av betongelementer ble da stanset inntil arbeidene var iht. forskriftene. Prosjektleder har i etterkant hatt møte med Consto AS om sikkerhet ved montering av betongelementer samt annet arbeid. Pr. dato er forholdet tilfredsstillende. HMS arbeid er imidlertid et område en må ha løpende fokus på.

14 FREMDRIFT: Fremdrift i henhold til plan. FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: På grunn av leveringstidspunkt og tilpassing for parkeringsteknikk er det inngått ny endringsavtale med Consto AS om ferdigstillelse. Parkeringsanlegget skal etter kontrakt med endringsavtale overleveres 2. mai Parkeringsteknikk er egen leveranse utenfor totalentreprisen. ENDRINGER: Det er kommet en ny endringsanmodning på bygging av varemottak for å oppfylle krav om å skille ren og skitten sone. Entreprisekost på kr ,- inkl. mva. Kjøp av parkeringsplasser kr ,- inkl. mva. ØKONOMI: Nåværende budsjett på mill ser ut til å være tilstrekkelig. Parkeringshuset INNGÅTTE KONTRAKTER: Consto AS: Bygging av parkeringshus 200 plasser med opsjon om 32 plasser. Batteriet AS: Kjøp av tomt til 200 plasser med opsjon om 32 plasser med rett til gjenkjøp. Swarco: Kjøp av parkeringsteknikk. Kommende kontrakter: Kjøp av tilleggsplasser. SHA: Prosjektleder er SHA koordinator for utførelse og det gjennomføres vernerunder hver 14 dag. Det har til nå ikke vært alvorlige skader. FREMDRIFT: Fremdrift i henhold til plan, elementmontasje, gulvstøp og malerarbeider for det meste ferdigstilt. Det pågår arbeid med montering av VVS og EL, utvendig grunn og betongarbeider. Montering av parkeringsteknikk starter i april. FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: På grunn av leveringstidspunkt og tilpassing for parkeringsteknikk er det inngått ny endringsavtale med Consto AS om ferdigstillelse. Parkeringsanlegget skal etter kontrakt med endringsavtale overleveres 2. mai Parkeringsteknikk er egen leveranse utenfor totalentreprisen. ENDRINGER: Det det er sendt 3 stk endringsordrer på til sammen eks mva. reduksjon av entreprisekost på kr eks. mva. Refuger ved innkjøring, nødstrøm pumpesump, parkeringsteknikk og snøsmelteanlegg vil utløse krav som tillegg. Kommunestyret har vedtatt kjøp av inntil 32 tilleggsplasser for kr endringen er ikke med i nåværende budsjett. ØKONOMI: Etter det en kan se er nåværende budsjett på 90 mill tilstrekkelig til å bygge 200 plasser inkl. parkeringsteknikk. Håja barnehage INNGÅTTE KONTRAKTER: o Følgende kontrakter er inngått:

15 o Nordnorsk Bygg, Bok 2. Bygningsmessig kontrakt. Disse er administrerende sideentreprenør for daglig drift. o Åge Nilsen, Bok 3.1. Rørleggerarbeider, oppvarming og varmepumpe. o Gagama Elektro, Bok 4. Elektroinstallasjon, SD-anlegg og adgangskontroll. o Jens Jensen, Bok 3.2. Ventilasjonsanlegg. o TKS Heis, Bok 5. Montering av heis (løfteplatform). o Pågående kontrakt: Nordnorsk Bygg, Bok 6. Riving av eksisterende barnehage. o Kommende kontrakter: Inventar (i hovedsak gjennom rammeavtaler). SHA: o Byggeleder er SHA koordinator for utførelse og det gjennomføres vernerunder hver 14 dag. Det har til nå ikke vært alvorlige materielle skader eller personskader. Vi har mottatt rapporter om til sammen 13 stk uønskede hendelser. FREMDRIFT: o Fremdrift er i grove trekk i henhold til oppsatt plan, noen arbeider ligger foran, ander noe etter. Grunnet større mengde grunnarbeider har ikke teknisk installasjon kommet i gang helt slik det opprinnelig var henspeilet, det pågår derfor avklaringer i forhold til krav om forsering og bemanning. Bindingsverk i innvendige delevegger er for det meste ferdigstilt. Det pågår arbeid med montering av VVS og EL. Utvendig starter arbeider med riving og opparbeiding av områder i overgangen april/mai. FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: o Barnehagen skal etter kontrakt overleveres 7. juli ENDRINGER: o Det er ikke endret på beskrevet løsninger i prosjektet. Tilleggsarbeider kommer av mangler og feil i beskrivelse, som byggherre ikke kan unngå å måtte ta regningen for så lange kontrakt er skrevet og prosjektet er byggherrestyrt. Det er sendt ca. 95 stk endringsanmodninger/avvik i prosjektet fra entreprenører. Brorparten av disse tilhører Bok 2. Bygningsmessig kontrakt. Herav klarerte tillegg på ,- forventede tillegg ,- og omtvistede krav for ,- (omtvistet beløp er ikke medtatt i totalstatus under). o Prosjektleder har tatt bort arbeider i kontrakt for ,- for å redusere kostnadssprekk, dette beløp er ført som en negativ endring (alle tall eks. mva). o Det pågår avklaringer i forhold til renhold angående hvor stor del av utstyr og materialer prosjektet er pålagt å dekke. Maskiner for renhold, vogner, mopper osv. ØKONOMI: o Nåværende budsjett på 63,5mill er sannsynligvis noe lavt for å komme i mål med prosjektet. Prosjektleder forsøker å ta ned prosjektet der det viser seg mulig, men vi må stå igjen med et operativt bygg ved overlevering, og det er da begrenset hvor mye som lar seg fjerne. Inventarposten viser seg trolig for lav, oppsett på nødvendig innkjøp utarbeides. Vi har pr overskredet marginer og reserver med ,-. 15 omsorgsboliger på omsorgssenteret Budsjettet er på 46,7 mill kr. Prognose er på 45,6 mill kr. Ferdigstillelse etter plan. Avventer Husbankens endelige tilbakemelding før kontrakter ounderskrives. Kjøkken Rypefjord sykehjem INNGÅTTE KONTRAKTER: Byggtjeneste. Utarbeidelse av anbudspapirer, ansvarlig søker og rådgivende brann. Kommende kontrakter:

16 Totalentreprise for ombygging til sentralkjøkken. Innkjøp av inventar og utstyr til kjøkkenet (noe gjenbruk). SHA: Prosjektleder er SHA koordinator for prosjektering og utførelse. FREMDRIFT: Det planlegges i anbudspapirer oppstart på byggeplass etter 2.juni 2014, med ferdigstillelse innen nyttår FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Avklaringer vil bli gjort ved kontrahering av entreprenør. ENDRINGER: Det pågår avklaring i forhold til krav om sprinkling av resterende sykehjem. Vi legger opp til å ikke måtte sprinkle resten av bygget, men dette kan presse seg gjennom som et krav. Sprinkling er kostnads estimert til 1.2mill for bygget. ØKONOMI: Nåværende budsjett på 8 mill er sannsynligvis noe lavt for å komme i mål med prosjektet hvis bygget må sprinkles. Så snart anbud kommer inn er vi bedre skikket til å si hvordan budsjett ligger an. Turnhall INNGÅTTE KONTRAKTER: Følgende kontrakter er inngått: Ingen, samtaler mot rådgivere pågår. Kommende kontrakter (tenkt løp): Prosjetering av grunnarbeider og anbudsbeskrivelse grunnarbeider. Byggherrestyrt entreprise for grunnarbeider, oppstart tiltenkt sommer Funksjonsbeskrivelse av bygning, brannteknisk strategi og anbudsbeskrivelse. Totalentreprise bygning og teknisk montasje, oppstart tiltenkt vår/sommer Innkjøp av inventar og utstyr. SHA: Prosjektleder er SHA koordinator for prosjektering og utførelse. FREMDRIFT: Det planlegges i anbudspapirer oppstart på byggeplass sommer 2014, med ferdigstillelse i løpet av årsskiftet 2015/ FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Avklaringer vil bli gjort ved kontrahering av entreprenør. ENDRINGER: Det må gjøres avklaring om brannkrav til resterende bygg har konsekvens for tilbygg, bruksmessige og vedlikeholdsmessige hensyn må også vurderes opp mot eksisterende bygning. ØKONOMI: Nåværende budsjett på 5 mill i 2014 vil sannsynligvis dekke grunnarbeider. Budsjett for 2015 på 13,5mill kan vise seg å være noe lavt for å komme i mål med prosjektet hvis Isbjørnhallen må sprinkles. Så snart prosjekteringen har kommet noe videre (brannstrategi spesielt) kan vi anslå dette med større sikkerhet. Brannstasjon Akkarfjord Kostnadsrammen beregnes til 1,5 mill kr. Planlegging pågår med planlagt ferdigstillelse oktober 2014.

17 Allmed legesenter. Planlegging pågår. Det vurderes leie eller opprusting av eksisterende lokaler. Avklaringer gjøres i nærmeste framtid. Rypefjord sykehjem Planlegging pågår. Andre prosjekter Mellomvannet omsorgsboliger - budsjettramme 52,2 mill kr. Ferdig Planlegging pågår. Baksalen skole budsjettramme 3,6 i 2014 og 171,6 mill kr i Planlegging pågår. 16-mannsboligen brannskade, planlegging pågår. Økonomi Nedenfor følger oversikt over prosjektene. Økonomisk er det en urfordring med Håja barnehage. Rapport Budsjett Prognose Til disp Kontrakt Endring Rekvisisjon Forv tillegg LPS Utbetalt Omsorgssenteret Parkeringshuset Håja barnehage omsorgsboliger på omsorgsenteret Omsorgsboliger Mellomvannet Kjøkken Rypefjord sykehjem Skjermet enhet Rypefjord sykehjem Baksalen skole Allmed legekontor leie/renovering Turnhall Branngarasje Akkarfjord Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret i juni 2014.

18 Saksbehandler: Arve Solvi Paulsen Saksnr.: 2014/603-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning /14 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2013 Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvalitet i Hammerfestskolen Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2013 Saken gjelder Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Sakens bakgrunn og fakta Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Denne meldingen skal gi skoleeier dokumentasjon som er en del av grunnlaget for å vurdere om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Sammen med blant annet økonomiplan og budsjett legger meldingen føringer i forhold til videre oppfølging av resultatene. Føringene blir tatt med ved rullering av planverket for skolene i Hammerfest kommune.

19 Rådmannens vurdering Denne tilstandsrapporten gir en oppsummering av tilstanden ved grunnskolen i Hammerfest kommune. Sentralt i meldingen er data fra GSI, Kostra samt resultater fra de ulike nasjonale undersøkelsene som skolene deltar i. Hammerfestskolen er en skole i utvikling; vi ser at vi varierer i resultater på kartlegginger, nasjonale prøver og på eksamen. Totalt sett er Hammerfestskolen fornøyd med våre resultater på de nasjonale prøvene i I forhold til den lokale målsettingen om å være på nivå med snittet i Finnmark ligger vi på samme nivå og over på alle prøver utenom lesing 8. trinn, lesing 9. trinn og regning 9. trinn. Eksamenskarakterene fra 2013 viser en tilbakegang i matematikk og Norsk hoved- og sidemål og en framgang i engelsk i forhold til eksamen Samtidig viser resultatene at vi oppnår samme eksamensresultater som snittet i Finnmark i engelsk og norsk hovedmål. Det er bekymringsfullt at vi har en stor gruppe av våre barn som leser for dårlig. Dette er en viktig årsak til at vi ikke oppnår de ønskede resultatene i Hammerfestskolen. Dette krever en forsterket innsats i skolen, i de ulike hjem og i lokalsamfunnet generelt. I Kommunebarometer for 2012 ser vi at vi blir plassert blant de kommunene i Norge med lavest skåre. Dette må Hammerfestskolen ta på alvor. Det er et paradoks at vi oppnår bedre resultater på eksamen og kartlegginger enn i standpunkt. For å nå våre mål må det være en sterkere styring fra sektor innen våre satsingsområder. Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett 2013 å styrke den faglige veiledningen i skolene. Gjennom en sterkere styring av satsingsområder og felles fokus, er det et mål å få høyere kvalitet i grunnskolen. I tilstandsrapporten skisseres utfordringer og tiltak. Rapporten gir føringer om et felles fokus på: Lesing med fokus på de svakeste leserne implementere nye rutiner knyttet til spesialundervisning videre fokus på «vurdering for læring» gjennom et spesielt fokus på lesing og regning. fortsatt fokus på læringsmiljø og mobbing tettere og forbedret dialog med foresatte og skolene om elevenes faglige utvikling samt en spesiell satsing på forsterket innsats i skolen, i de ulike hjem og i lokalsamfunnet generelt for å sammen kunne styrke elevens faglige utvikling. Disse skal, sammen med «Kvalitet i Hammerfestskolen», gjenspeiles i skolenes arbeid i årene framover Rådmannens forslag til vedtak: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering 2. Hovedsatsingsområdene i 2014 skal være: Lesing med fokus på de svakeste leserne fokus på læringsmiljø og mobbing implementere arbeidsplanene i «Tidlig innsats» videre fokus på «vurdering for læring» gjennom et spesielt fokus på lesing og regning. tettere og forbedret dialog med foresatte og skolene om elevenes faglige utvikling samt en spesiell satsing på forsterket innsats i skolen, i de ulike hjem og i lokalsamfunnet generelt for å sammen kunne styrke elevens faglige utvikling.

20 Saksbehandler: Odd-Børge Pedersen Saksnr.: 2013/1814-9/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Ekstern finansieringsmodell Saken gjelder Utredning av ekstern finansieringsmodell, modell 3, og tilrettelegging for å benytte denne finansieringsformen til utbygging av næringsarealer. Sakens bakgrunn og fakta Kommunestyret vedtok 20/6-13 at administrasjonen skulle utrede muligheten for alternative modeller for ekstern finansiering med hensyn til opparbeidelse av næringsarealer i Hammerfest. Administrasjonen fremla for kommunestyret 17/10-13 i sak 13/1814, 3 alternative modeller for å få realisert utbygging av næringsarealer i Hammerfest kommune. Kommunestyret vedtok å delegere til administrasjonen å tilrettelegge for at modell 3, ekstern finansiering, kan benyttes. Arbeidet med tilretteleggingen for dette har vært gjennomført i flere parallelle prosesser. Juridisk bistand har vært innhentet fra advokatfirmaet Thommessen AS. Et profilert firma ble foretrukket fordi at vi ved å legge til rette for modell 3, beveger oss mellom offentlig- og privatrettslige problemstillinger, samt at modellen byr på endel «nybrottsarbeid» i Norge blant annet gjennom EØS-/ skatt- og anskaffelsesregler. På disse feltene er advokatfirmaet langt fremme og innehar en betydelig kompetanse. Organisering og kjøreregler for å benytte modell 3 er gjennom dette arbeidet juridisk sikret, slik at vi er godt innenfor gjeldende lover og regler. Juridisk vurdering er unndratt offentlighet (jf. Offl 6 første ledd nr 2 bokstav b, og fvl. 13 første ledd nr. 2), på grunn av at det ikke er ønskelig å offentliggjøre den juridiske «oppskriften» til modellen.

21 Modell 3 Illustrert Modellens eksterne forretningsmessige faktorer som viser hvordan eksterne finansiering oppnås. Interne faktorer i modellen som viser hvordan Hammerfest kommune får inntekter fra egne næringsarealer.

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Presentasjon av film om Læringsopplevelser i Finnmark. Presentasjonen blir gitt av voksenopplæringsforbundet i Finnmark v/kirsten Ramberg.

Presentasjon av film om Læringsopplevelser i Finnmark. Presentasjonen blir gitt av voksenopplæringsforbundet i Finnmark v/kirsten Ramberg. Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/1295-4 9004/14 04.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 18.02.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.06.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/137 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 HØRING RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Rådmannens

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 7. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 7. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201119196-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling Søknad om skjenkebevilling Bevillingstype Det søkes om [ ] Ny bevilling [ ] Endret bevilling Er virksomheten overdratt? Dato for overdragelse Informasjon om tidligere eier Navn på selskap Type bevilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200601111-128 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001486-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201120103-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020.

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Eigersund kommune Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Søknadsfrist 21. januar 2016 SKJENKESTEDET Navn på skjenkestedet: Adr.: Evt. tidligere

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003917-47 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00.14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Leder

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8 Arkivsaksnr.: 14/112-2 Arkivnr.: G21 &13 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommunestyre støtter

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200915838-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene.

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201303748-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Alkoholloven ble endret, stort sett i samsvar med forslaget, den 12. desember 2014.

SAKSDOKUMENT. Alkoholloven ble endret, stort sett i samsvar med forslaget, den 12. desember 2014. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/00293-114 Arkivkode: 0, U63 Saksbehandler Tom Kristoffersen Kvernhaugen Saksgang Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg 02.05.2016 FORSLAG TIL ENDRING AV «FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 Hol Telefon: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no Hjemmeside: http://www.hol.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201400179-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Muntlig orientering: Endringer i barnehagestrukturen nedlegging av Fuglenesfjellet barnehage

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Muntlig orientering: Endringer i barnehagestrukturen nedlegging av Fuglenesfjellet barnehage Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Fagnotat - Harbour Apartments, Sandviksboder 9/10 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Harbour Apartments, Sandviksboder 9/10 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200904199-36 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Nygårdsgt. 31. Bean & Breakfast - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering

Fagnotat - Nygårdsgt. 31. Bean & Breakfast - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201314740-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201217489-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 23. september 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 23. september 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201011721-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-12 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 21.02.05 på tlf 78 42

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201524042-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SØKNADSSKJEMA FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 4-5 SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING I HHT. ALKOHOLLOVEN 1-6, 2 LEDD Lyngen kommune Kjosveien 12 9060 LYNGSEIDET SØKNAD OM AMBULERENDE

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413657-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges.

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/981-3 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN 2012-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse-

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer