Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet"

Transkript

1 Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Onsdag 1. mars Til stede: Lars Gunnar Nag, Johanne Fjellestad, Magne Engebretsen, Trude Rime fra Utdanningsdirektoratet (Udir) og Widar Skogan, Bjørn Lien, Ingar Lae, Ragnar Johansen, Rune Kilander, Dagny Ringheim, Helge Vatne og Torgeir Flateby fra Friskolenes Kontaktforum (FK) Sakslisten er FKs innspill til saker i møtet, Konklusjonen er det enighet om etter at U-dir har akseptert protokollen.. 1. Enhetsregistrering. Vi ber om svar på saken i protokollen fra møtet 7/12 sak 2 : U-dir mener at det fortsatt kan være uklarheter i spørsmålet om registrering i Enhetsregisteret og om underregistrering tilfredsstiller kravene om å være eget rettssubjekt i friskoleloven med forarbeider. Udir vil gjøre nye undersøkelser for å avklare dette og vil melde tilbake svaret til organisasjonene forholdsvis raskt. Etter grundige undersøkelser konkluderer Utdanningsdirektoratet med at det ikke er forenlig med kravene i friskoleloven å registrere en friskole som underenhet/underavdeling i et rettssubjekt. En friskole må være registrert som selvstendig rettssubjekt med hovednummer i Enhetsregisteret. Skoler som ikke har fått dette på plass, vil få en bestemt tid til å ordne dette. U-dir vil informere fylkesmennene om situasjonen, og komme tilbake til en ny frist for skolene. 2. Om at skoler selv oppretter og eier et selskap for annen virksomhet. Vi drøftet dette sist og vi kan ikke se at punkt 3 i retningslinjene fra U-dir om annen virksomhet er endret. Vi leser: Dersom en friskole har aktiviteter av en type som ikke er godkjent etter friskoleloven, mener Utdanningsdirektoratet at skolen må etablere et eget rettssubjekt for denne virksomheten. Ikke minst i lys av hensikten med friskoleloven 1-4 første ledd og bestemmelsene om registrering er det Utdanningsdirektoratets syn at det gjør det vanskeligere å føre kontroll med om statstilskuddet blir brukt som forutsatt i loven, hvis Utdanningsdirektoratet er ekstensiv i sin tolkning av 1-4 annet ledd. Vi tok i siste møte ut fra loven opp med U-dir at skoleselskapet ikke må drive annen virksomhet og vi stilte spørsmål ved om skolene kan eie annen virksomhet. Vi leser dette nå entydig slik at en skole selv kan opprette a/s eller annet rettssubjekt/selskap til å eie skolens tidligere virksomhet på områder som ikke går inn under ordinær friskolevirksomhet og til å forvalte virksomhet skolen ser det nødvendig å ha, men ikke faller inn under

2 virksomhetsområdet. Det må også bety at skolen kan være eier eller deleier av selskaper eller eiendommer eller a/s som er egne rettsubjekter. Vi ber om bekreftelse på at vår forståelse er rett. Noen skoler har arvet virksomhet, noen skoler har virksomhet som ikke entydig er skolevirksomhet og skoler kan f.eks eie gymsal sammen med idrettslag eller kommune. Da må man endog kjøpe seg inn i et aksjeselskap for å kunne løse f.eks gymsalbehovet. Dette er uten unntak virksomhet som enten er med å bygge opp under den pedagogiske virksomheten ved skolen eller det er virksomhet med en økonomisk avkastning som i sin helhet pløyes inn i skolevirksomheten. Utdanningsdirektoratet forstår de nevnte problemstillinger og finner dem relevante. U-dir er av den oppfatning at en friskole kan opprette og eie et annet selskap. Siden friskolen som sådan ikke kan drive annen virksomhet enn godkjent skole etter friskoleloven, er dette en løsning både for å kunne skille ut virksomhet og for å kunne ta i mot virksomhet f.eks ved arv. Dette er nevnt i forarbeidene som en mulighet. Spørsmålet om muligheten til å skyte inn selskaps- eller driftskapital fra friskolen, må imidlertid vurderes i det enkelte tilfelle i forhold til om en slik disposisjone er i tråd med friskolelovens krav om at statstilskudd og elevpenger skal komme elevene til gode. 3. Detaljert godkjente elevtall på de enkelte studieretninger og de enkelte år innen dette. Vi ber om svar på saken i protokollen fra møtet 7/12 sak 8 : Udir noterer seg KFs ønske om mer fleksible ordninger og vil vurdere framlagte konkrete forslag. Når det gjelder parallellskoler, ønsker Utdanningsdirektoratet å opprettholde den forvaltningspraksis som nyttes i dag uten endringer i retning av det friskoleorganisasjonene har foreslått. Forholdet mellom friskolene og kommuner/fylker er tjent med slike klare ordninger. Direktoratet vil på nytt vurdere om mer fleksible ordninger kan praktiseres for 6Askolene. Man kan uansett ikke utelukke at dette kan endres i ny lov, og både U-dir og friskoleorganisasjonene bør evt ta opp disse forhold i høringsrunden. 4. Realkompetansevurdering Flere av de vg friskolene som kan ta inn voksne har vanskeligheter med treg realkompetansevurdering av eldre elever og trege svar når de ber om å gi elever inntak ved et års omvalg. Saken har mange elementer i seg. Noen få fylker tar dette greitt, men mange er trege. Noen fylker vet ikke hva dette handler om, fordi de ikke er kjent med at de skal gjøre dette for friskolene. Noen fylker behandler ikke søkere fordi det ikke er noe å realkompetansevurdere. Da må de i det minste godkjenne søknaden. Når noen fylker tross at gjør vurderingen blir det lett forskjellsbehandling mellom elever når noen få det raskt og noen ikke får det før ved skolestart. Det siste skaper jo også problemer med timeplan og lignende for skolene. Noe fylker krever endog betalt fra eleven for å gi vurdering av elever uten rett. Noen elever ønsker ikke realkompetansevurdering, men det må de ha slik vi ser det Hva kan U-dir gjøre for å øke kompetansenivået hos fylkene, gi grunnlag for mer likebehandling av eleven og sette fart i de fylkene som setter behandling av søknader fra

3 friskolene langt bak i køen eller i realiteten nekter å behandle søknadene om realkompetansevurdering. (Kan evt skolene ta inn elevene med forbehold i forhold til at realkompetansevurderingen kan gi litt endrede undervisningsbehov? Kunne U-dir f.eks sertifisere en fra hver skole som denne retten til å ta inn voksne, slik at de selv kunne gjøre en faglig korrekt realkompetansevurdering? Kunne U-dir utvirke at fylkene evt ved ikke å svare innen en en gitt frist gir skolen ansvaret for vurderingen?) Utdanningsdirektoratet er opptatt av at voksne elever har rett til avkorting i opplæringen når deres realkompetanse gir grunnlag for dette. Å få sin realkompetanse vurdert er således en elevrettighet. Friskoleorganisasjonene bes rapportere til direktoratet konkrete eksempler på svikt i rutinene i fylkene. Rettighetselever har krav på gratis realkompetansevurdering, mens det for ikke-rettselever kan bli krevd betaling fra eleven. Ulikhet i pris er lovlig. 5. Markedsleie. a. Noen skoler leier lokaler av skoleeier, stifter, landsomfattende organisasjon som skolen er en del av, eller av andre nærstående. Flere skoler har hatt endringer i dette fra 1. januar pga ny enhetsregistrering. Det er etter forarbeidene i friskoleloven anledning til å ta inntil markedsleie i dette forholdet. Hva slags vurderinger legger U-dir og fylkesmennene til grunn når man evt går inn i vurderinger av markedsleiens størrelse? b. Noen skoler har egne eiendomsavdelinger innen skolens eget rettssubjekt bl.a for å kunne ha en langsiktig kontroll med vedlikehold og nødvendig fornyelse av lokalene. Er det noe til hinder for å overføre en markedsleieordning også her? a. Utdanningsdirektoratet legger vekt på at friskolene må vise nøkternhet og langsiktighet når leiepris fastsettes mellom eier av lokalene og skolen som leietaker når eier er nærstående part. Regnskapstall for bygget kan danne grunnlag for beregning av leie. Takst fra takstmenn er også ok, men vil ikke si at dette er nødvendig eller at det må være flere takster for at nivået kan være innenfor loven. Det er ikke anledning til å sette en høy leie bare fordi anledningen byr seg. b. U-dir har foreløpig ingen respons på dette punkt, men vil komme tilbake til saken senere. 6. Forholdet læreplaner friskoler 6A og fagskoler. Mange privatskoler/friskoler ble godkjent lenge før R-94 og friskoleloven i Enkelte av disse skolene har søkt, eller vurderer å søke, om fagskolegodkjenning. I denne sammenhengen har lovforslaget fra Djupedal skapt problemer, fordi han vil fjerne bestemmelsen i 8 i fagskoleloven om at friskoler som blir godkjent fagskoler vil miste retten til finansiering tilsvarende friskoleloven. Dette gjør at f.eks. kunstskoler som har søkt om fagskolegodkjenning kan "risikere" å få sine planer godkjent på fagskolenivået, men uten at de kan melde overgang til fagskolestatus p.g.a. finansieringsproblemet. Spørsmålet til direktoratet blir da: Vil direktoratet akseptere at skoler som har fått godkjent planene for fagskolevirksomhet, kan fortsette som friskoler og bruke de godkjente læreplanene?

4 Etter Utdanningsdirektoratets syn er det ikke mulig å drive en friskole etter friskoleloven med læreplaner godkjent etter fagskoleloven. En skole som i dag er parallellskole, kan ikke regne med å få dagens R94-læreplan godkjent som 6A-skole når Kunnskapsløftet er innført. Hvis dette er for å beholde gamle læreplaner, er saken klar, men man kan ikke utelukke at det finnes tilbud som reelt kan bli godkjent etter 6A fordi det er gode fagtilbud. NOKUTgodkjente fagskoletilbud kan ikke godkjennes etter 6A. 7. Hva ligger i finansieringsgrunnlaget for friskolene? Det er positivt at Utdanningsdirektoratet nå legger opp til mer enhetlig retningslinjer for tilsyn, men det er fortsatt vanskelig å drøfte dette med tilsynsmyndighet når det ligger så mange uklarheter / ukjente faktorer i finansieringsgrunnlaget. I forbindelse med byggesaker ønsker skoler å avsette midler til dette, her er det uklarheter mht om man kan avsette midler, hva er lov? Når effekten av den nye finansieringsordninger slår ut for fullt dette året dukker nye spørsmål opp. Når en skole får avkortet statstøtten med 7 % pga. kommunenes satsing på skole, betyr det at skolen kan øke foreldrebetalingen med 7 % for å kompensere dette? Vil direktoratet gjennomføre en grundig gjennomgang av finansieringsordningen for å skape større klarhet i finansieringsordningen. Økonomiforskriften som skal komme, vil regulere spørsmålet om fondsavsetning. Selv om stortingsbehandlingen etter Høybråtenutvalget ga tilslutning til prinsippene om at friskoler kan avsette penger til investeringsfond etter gitte regler, mener direktoratet det er noe uklarhet på området. Dette må bli løst i ny forskrift. Direktoratet vil komme med mer informasjon om hvordan tilskuddet til friskoler er beregnet og hvilke kommunale utgifter som er tatt med i beregningsgrunnlaget. Det er ikke anledning til å øke skolepengene pga at tilskuddet er korrigert ned i en vertskommune. Beregning av høyeste skolepengenivå tar utgangspunkt i tilskuddsgrunnlaget. 8. Spørsmål om voksne elever og statsstøtte. I Rundskriv informerer departementet om nytt regelverk for inntak av voksne elever i videregående friskoler. Det står følgende: Om inntak av voksne uten rett til videregående opplæring. Med hjemmel i friskoleloven 3 1 femte ledd kan Utdannings- og forskningsdepartementet bl.a. gi forskrifter om inntak av voksne søkere uten rett til videregående opplæring. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. desember Med virkning fra 1. august 2005 har departementet vedtatt følgende endring i 7 i forskrift nr til friskoleloven: Frittståande vidaregåande skoler kan som hovudregel ikkje ta inn vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring, jf. friskolelova 3 1 andre ledd første punktum. Følgjande skolar kan likevel ta inn vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring: Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar, jf. friskolelova 6A 3 andre ledd Skolar for funksjonshemma, jf. friskolelova 3 1 andre ledd andre punktum

5 Deretter følger en konkret opplisting av 18 skoler som fortsatt får anledning til å ta inn voksne elever, inntil et definert kvotetall pr. skole. Til slutt i dette avsnittet står det så: Andre frittståande vidaregåande skolar som tidlegare har hatt rett etter sin godkjenning til å ta inn vaksne søkjarar utan rett til vidaregåande opplæring og som per 1. oktober 2004 hadde slike elevar, kan for skoleåret ta inn slike elevar inntil det faktiske talet vaksne elevar utan rett til vidaregåande opplæring dei hadde per 1. oktober Etter skoleåret kan ikkje desse skolane ta inn vaksne søkjarar utan rett. Flere av NFFLs medlemsskoler mener at både saksbehandlingen og effekten av dette vedtaket rammer skolene urettferdig og truer skolenes rekrutteringsgrunnlag. Dette fordi skolene både har tradisjon og spesifikk kompetanse for voksne elever. Spørsmålene blir: 1. Vil direktoratet foreta seg noe for å vurdere om den saksbehandlingen som ble gjort i januar 2005 kan ha medført tilfeldige og utilsiktede utslag overfor skoler som har en stor del av sin virksomhet basert på inntak av voksne elever. 2. Kan slike skoler, eventuelt, oppnå statsstøtte for voksne elever etter regelverket for kap. 6A-skoler (75 %), dersom de følger læreplaner som pr. definisjon ikke lenger vil være lik offentlige læreplaner, når Kunnskapsløftets læreplaner innføres? I forbindelse med ny forskrift til friskoleloven vil U-dir i løpet av våren også gjennomgå bestemmelsen om voksne elever uten rett. De er kjent med at flere skoler var misfornøyd med saksbehandlingen.. Ang. spm 2, se svar under pkt 6 ovenfor. 9. Lov om midlertidig stopp i godkjenning av nye friskoler. Hvordan vurderer direktoratet den åpning som ligger i lovforslaget om godkjenning av grendeskoler og utvidelser ved eksisterende skoler, hvordan blir disse sakene behandlet og kan noen av disse skolene forvente å få starte høsten 06 med tilskudd? I det forslag til midlertidig friskolelov som har vært på høring, går departementet inn for som utgangspunkt at ingen skoler skal kunne få starte opp til høsten eller få behandlet sine søknader før ny lov foreligger. Unntakene er meget få, men kan gjelde grendeskoler. Direktoratet kan på nåværende tidspunkt ikke svare ytterligere på dette spørsmålet før nytt lovforslag ikke foreligger. Det er heller ikke behandlet i Stortinget, og departementet vil først etter stortingsbehandlingen gi regler til U-dir om videre saksbehandling.

6 Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Onsdag 21. juni 2006 Til stede: Lars Gunnar Nag, Magne Engebretsen, Trude Rime, Jostein Aune og Trine Reitan fra Utdanningsdirektoratet (Udir) og Widar Skogan, Arild Strømsheim, Ingar Lae, Rune Kilander, Helge Vatne og Torgeir Flateby fra Friskolenes Kontaktforum (FK) Sakslisten er FKs innspill til saker i møtet, Konklusjonen er det enighet om etter at Utdanningsdirektoratet har akseptert protokollen.. 1. Ang. inntaksreglement Friskoleorganisasjonene har tidligere fått muntlig aksept i et møte for at frittstående videregående skoler kan ta inn elever på særskilt vilkår f.eks ved i inntaksreglement å sette en tidligere søknadsfrist og et antall eller en prosent slike elever. Slik har noen KFF-skoler sikret seg å kunne ta inn noen spesialelever. De fleste av disse elevene ville på mange skoler ellers ikke nådd opp i poengberegningen som veier tyngst ved inntaket. Den muntlige aksept bunner i at KFF selv noterte på møtet i U-dir 21. juni i 2005: På konkret spørsmål erkjenner direktoratet at de feilaktig har nektet skoler å ha inntak på særskilt grunnlag med i inntaksreglementet pga misforståelse. Slik særskilt inntak ble da akseptert som inntaksregel på en skole som ble godkjent sist sommer. Vi anser dette fortsatt å være i samsvar med friskl. 3-1 Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar. Denne bestemmelsen gjør forskrift til opplæringsloven 6-20 relevant: Søkjaren har rett til inntak til det særskilt prioriterte grunnkurset dersom han eller ho har valt på grunnlag av og i samsvar med den sakkunnige vurderinga. Problem med dette nå er at enkelte Fylkesmenn mener denne forståelse er feil. Fylkesmannen i Vestfold skriver f.eks til én skole: Vi anser at det ikke er åpning etter friskoleloven til å praktisere en ordning med særskilt inntak. Andre fylkesmenn skriver merknader til dette i tilsynsrapporter og dette blir da betraktet som feil som også kan bli slått opp i aviser som ulovlighet. Mener fortsatt U-dir at vår lovforståelse er riktig? Hva kan U-dir gjøre for å formidle synet overfor til fylkesmennene? Utdanningsdirektoratet bekrefter det syn direktoratet har gitt uttrykk for tidligere, nemlig at en mindre andel elever kan tas inn på særskilte vilkår hvor ordinære kriterier for prioritering av søkere ikke anvendes. Egen søknadsfrist for særskilt inntak er mulig, men ikke nødvendig. Vedtak om slikt inntak er enkeltvedtak, og eleven har klagerett som ved ordinært inntak. Ved avslag på søknad om inntak på særskilt grunnlag skal søknaden gå videre til ordinært inntak. Hvis skolen er full og søker heller ikke kommer inn ved ordinært inntak, har søker ny klagefrist. Direktoratet vil informere Fylkesmannskontorene om dette.

7 2. Søknader som ikke blir ferdigbehandler, brev som ikke blir besvart Vi viser til e-post til Utdanningsdirektoratet fra KFF 11. mai 2006 hvor det etterlyses svar på søknader fra 5 navngitte skoler. Vår henvendelse er ikke besvart, og skoler dette gjelder venter fortsatt på svar fra U-dir. I noen av sakene hvor det er etterlyst svar, skyldes den lange saksbehandlingstiden at skolen har feil og mangler ved bl.a reglementer. Direktoratet erkjenner at første svar til søker, med spørsmål om å ettersende dokumenter, bør komme tidligere enn 13 måneder etter søknadsfristens utløp. Arbeidssituasjonen har umuliggjort dette denne gang. 3. Ny læreplaner etter Kunnskapsløftet KFFs søknad om alternative planer via advokat er fortsatt ikke skriftlig besvart slik lovt i møte for flere måneder siden. Direktoratet har ikke prioritert å besvare brev fra KFF ang alternative læreplaner i kristne grunnskoler. Derimot er kristne videregående skoler prioritert med hensyn til læreplan i kristendomsfaget. 4. Ny forskrift for friskolene hadde høringsfrist 15/4. Har U-dir noen formening om når forskriften blir gjort gjeldende og når den blir vedtatt? En kan vel ikke regne med at den skal gjelde fra neste skoleår når den fortsatt ikke foreligger? Er det mulig å si noe om problemstillinger som har blitt aktuelle underveis? Kan det etter all kritikken av behandlingen av fastsettelse av antall voksne ved en rekke enkeltskoler bli noen endring på dette før neste skoleårs start? (Om det siste se også evt sak 9) Det er forventet at både ny forskrift til opplæringsloven og til friskoleloven skal vedtas med ikrafttredelse august Forskrift til friskoleloven er avhengig av at opplæringslovforskriften vedtas først. Organisasjonene ba utdanningsdirektoratet om bare inntaksantallet for voksne uten rett kunne endres dersom eventuelt ikke hele forskriften rekker å bli endret nå. Jamfør også sak 9 nedenfor. 5. Ny midlertidig lov. Saksbehandling av unntakssøknader Unntakssøknader skulle inn til 20/6. Er det mange registrert til nå? Vil svar på de søknader som er fullstendige foreligge såpass tidlig i juli at oppstart ved skolestart i august er tenkelig? Foreløpig er 12 søknader innkommet, men noen flere kan komme inn da det er poststemplet dato som er avgjørende for om fristen er holdt. Skoler som ikke var i drift , enten

8 de ikke var kommet i gang eller hadde et pauseår, har mistet godkjenningen. Skoler som har pauseår som en normal del av driften har også mistet godkjenningen, men kan søke om ny godkjenning under unntaksbestemmelsen om særlige tilfeller i loven. Lovens begrep grendeskole kan i prinsippet også brukes om videregående skoler. Skoler som planlegger oppstart høsten 2007, har søknadsfrist Når det gjelder vurderingen av hva som er vesentlige negative konsekvenser for kommunen når en friskole starter opp, anser direktoratet siste instruks fra departementet som en endring i retning av at kommunens syn på hva som er negativ konsekvens tillegges større vekt enn før. Direktoratet har meldt til departementet at man ikke finner hjemmel innenfor direktoratets delegerte myndighet til å godkjenne forsøksordninger ved skolene i Kenya og Etiopia da loven ikke hjemler en slik forsøksvirksomhet som et enstemmig Storting på merknadsplass i Inst.O.nr.45( ) ber om blir godkjent. 6. Skyss Kommunens ansvar. Kommunen/ fylkeskommunen har ansvar for skyss til elever innen kommunegrensen der eleven bor. Mange skoler må la elevene gå av ved veien nær skolen. Noen buss-selskaper vil ikke ta dette ansvaret uten busslomme. Noen selskaper krever snulomme. Er det ikke naturlig ut fra ansvaret i dette at kommunen/fylkeskommunen også koster busslomme? Hvis dette ikke er innenfor budsjettene i fylkeskommunen, som ofte har alt ansvar for busstransport, kan det kreves at skolene selv skal koste dette? Kan en skole nektes tilskudd og igangsettelse i nytt lokale fra høsten fordi busslomme ikke er på plass? Er det rimelig at skolen selv må erverve areal og koste dette arbeid. En friskole har ikke anledning til å ekspropriere grunn og får ofte en større kostnad enn når det offentlige selv gjør dette. Dette spørsmålet kunne ikke bli besvart i møtet denne gang, men man kommer tilbake til saken. 7. Tilskuddsgrunnlaget. U-dir sa i siste møte slik fremgår i referatet pkt 7: Direktoratet vil komme med mer informasjon om hvordan tilskuddet til friskoler er beregnet og hvilke kommunale utgifter som er tatt med i beregningsgrunnlaget. Passer det å gjøre dette denne gangen? Beregning av tilskuddet til friskoler bygger på innrapporterte tall fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA). Det er vel kjent at systemet har sine svakheter, men det blir for omfattende å gå inn i detaljer. Når det gjelder utredning av om tilskuddet på videregående nivå skal gjøres avhengig av økonomien i den fylkeskommunen skolen ligger i, så er den saken til politisk behandling i departementet. Friskolene ba etter dette ikke om at saken settes på sakskartet på ny foreløpig mill kr til digitale læremidler

9 I forbindelse med revidert ble det bevilget 50 mill kr til digitale læremidler. Fylkeskommuner som skoleeiere er nevnt. Friskolene forventer å få tilgang til de samme midler for at ikke elevene i vg skole skal forskjellsbehandles. Er U-dir kjent med søknadsprosedyrer for dette? Kan friskole søke til U-dir sin avdeling i Molde? Vil det bli gitt informasjon om dette slik at søknader med sikete på kommende skoleår kan utformes? Kriterier for tildeling av disse midlene er ikke fastsatt, men det er klart at målet er å støtte større prosjekter, ikke enkeltskoler. Departementet er informert om at friskoler, eventuelt friskoleorganisasjoner, er skoleeiere som kan være mulige mottakere av prosjektmidler, men det er ikke gitt løfter om at skolene kan søke på og få slike midler. Utdanningsdirektoratet vil ved en anledning ta denne saken opp med departementet på nytt.

10 9. Voksne I sak 8 i møtet 1. mars sier referatet: I forbindelse med ny forskrift til friskoleloven vil U-dir i løpet av våren også gjennomgå bestemmelsen om voksne elever uten rett. Vi er i juni. Hva er kommet fram i denne gjennomgangen? Endret forskrift forventes vedtatt med ikrafttredelse august 2006, jfr sak 4 ovenfor. Utgangspunktet er at skolene skal få beholde elevtallet fra skoleåret Skoler har også søkt om mer og begrunnet det. Det er feilene som kan forventes rettet opp. Direktoratet noterer seg at Lukas Stiftelsen videregående skole har skrevet brev (av ) om tildelingen av plasser for voksne og venter svar.

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Tirsdag 9. september 2009 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Plather, Trine Ytre-Arna,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 10. oktober 2012 kl 12-14.10 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Direkte tlf: 23 30 27 96 E-post: cha@udir.no Vår dato: Vår referanse: 12.1.2011 2010/3972 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att.

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer