Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet"

Transkript

1 Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Onsdag 1. mars Til stede: Lars Gunnar Nag, Johanne Fjellestad, Magne Engebretsen, Trude Rime fra Utdanningsdirektoratet (Udir) og Widar Skogan, Bjørn Lien, Ingar Lae, Ragnar Johansen, Rune Kilander, Dagny Ringheim, Helge Vatne og Torgeir Flateby fra Friskolenes Kontaktforum (FK) Sakslisten er FKs innspill til saker i møtet, Konklusjonen er det enighet om etter at U-dir har akseptert protokollen.. 1. Enhetsregistrering. Vi ber om svar på saken i protokollen fra møtet 7/12 sak 2 : U-dir mener at det fortsatt kan være uklarheter i spørsmålet om registrering i Enhetsregisteret og om underregistrering tilfredsstiller kravene om å være eget rettssubjekt i friskoleloven med forarbeider. Udir vil gjøre nye undersøkelser for å avklare dette og vil melde tilbake svaret til organisasjonene forholdsvis raskt. Etter grundige undersøkelser konkluderer Utdanningsdirektoratet med at det ikke er forenlig med kravene i friskoleloven å registrere en friskole som underenhet/underavdeling i et rettssubjekt. En friskole må være registrert som selvstendig rettssubjekt med hovednummer i Enhetsregisteret. Skoler som ikke har fått dette på plass, vil få en bestemt tid til å ordne dette. U-dir vil informere fylkesmennene om situasjonen, og komme tilbake til en ny frist for skolene. 2. Om at skoler selv oppretter og eier et selskap for annen virksomhet. Vi drøftet dette sist og vi kan ikke se at punkt 3 i retningslinjene fra U-dir om annen virksomhet er endret. Vi leser: Dersom en friskole har aktiviteter av en type som ikke er godkjent etter friskoleloven, mener Utdanningsdirektoratet at skolen må etablere et eget rettssubjekt for denne virksomheten. Ikke minst i lys av hensikten med friskoleloven 1-4 første ledd og bestemmelsene om registrering er det Utdanningsdirektoratets syn at det gjør det vanskeligere å føre kontroll med om statstilskuddet blir brukt som forutsatt i loven, hvis Utdanningsdirektoratet er ekstensiv i sin tolkning av 1-4 annet ledd. Vi tok i siste møte ut fra loven opp med U-dir at skoleselskapet ikke må drive annen virksomhet og vi stilte spørsmål ved om skolene kan eie annen virksomhet. Vi leser dette nå entydig slik at en skole selv kan opprette a/s eller annet rettssubjekt/selskap til å eie skolens tidligere virksomhet på områder som ikke går inn under ordinær friskolevirksomhet og til å forvalte virksomhet skolen ser det nødvendig å ha, men ikke faller inn under

2 virksomhetsområdet. Det må også bety at skolen kan være eier eller deleier av selskaper eller eiendommer eller a/s som er egne rettsubjekter. Vi ber om bekreftelse på at vår forståelse er rett. Noen skoler har arvet virksomhet, noen skoler har virksomhet som ikke entydig er skolevirksomhet og skoler kan f.eks eie gymsal sammen med idrettslag eller kommune. Da må man endog kjøpe seg inn i et aksjeselskap for å kunne løse f.eks gymsalbehovet. Dette er uten unntak virksomhet som enten er med å bygge opp under den pedagogiske virksomheten ved skolen eller det er virksomhet med en økonomisk avkastning som i sin helhet pløyes inn i skolevirksomheten. Utdanningsdirektoratet forstår de nevnte problemstillinger og finner dem relevante. U-dir er av den oppfatning at en friskole kan opprette og eie et annet selskap. Siden friskolen som sådan ikke kan drive annen virksomhet enn godkjent skole etter friskoleloven, er dette en løsning både for å kunne skille ut virksomhet og for å kunne ta i mot virksomhet f.eks ved arv. Dette er nevnt i forarbeidene som en mulighet. Spørsmålet om muligheten til å skyte inn selskaps- eller driftskapital fra friskolen, må imidlertid vurderes i det enkelte tilfelle i forhold til om en slik disposisjone er i tråd med friskolelovens krav om at statstilskudd og elevpenger skal komme elevene til gode. 3. Detaljert godkjente elevtall på de enkelte studieretninger og de enkelte år innen dette. Vi ber om svar på saken i protokollen fra møtet 7/12 sak 8 : Udir noterer seg KFs ønske om mer fleksible ordninger og vil vurdere framlagte konkrete forslag. Når det gjelder parallellskoler, ønsker Utdanningsdirektoratet å opprettholde den forvaltningspraksis som nyttes i dag uten endringer i retning av det friskoleorganisasjonene har foreslått. Forholdet mellom friskolene og kommuner/fylker er tjent med slike klare ordninger. Direktoratet vil på nytt vurdere om mer fleksible ordninger kan praktiseres for 6Askolene. Man kan uansett ikke utelukke at dette kan endres i ny lov, og både U-dir og friskoleorganisasjonene bør evt ta opp disse forhold i høringsrunden. 4. Realkompetansevurdering Flere av de vg friskolene som kan ta inn voksne har vanskeligheter med treg realkompetansevurdering av eldre elever og trege svar når de ber om å gi elever inntak ved et års omvalg. Saken har mange elementer i seg. Noen få fylker tar dette greitt, men mange er trege. Noen fylker vet ikke hva dette handler om, fordi de ikke er kjent med at de skal gjøre dette for friskolene. Noen fylker behandler ikke søkere fordi det ikke er noe å realkompetansevurdere. Da må de i det minste godkjenne søknaden. Når noen fylker tross at gjør vurderingen blir det lett forskjellsbehandling mellom elever når noen få det raskt og noen ikke får det før ved skolestart. Det siste skaper jo også problemer med timeplan og lignende for skolene. Noe fylker krever endog betalt fra eleven for å gi vurdering av elever uten rett. Noen elever ønsker ikke realkompetansevurdering, men det må de ha slik vi ser det Hva kan U-dir gjøre for å øke kompetansenivået hos fylkene, gi grunnlag for mer likebehandling av eleven og sette fart i de fylkene som setter behandling av søknader fra

3 friskolene langt bak i køen eller i realiteten nekter å behandle søknadene om realkompetansevurdering. (Kan evt skolene ta inn elevene med forbehold i forhold til at realkompetansevurderingen kan gi litt endrede undervisningsbehov? Kunne U-dir f.eks sertifisere en fra hver skole som denne retten til å ta inn voksne, slik at de selv kunne gjøre en faglig korrekt realkompetansevurdering? Kunne U-dir utvirke at fylkene evt ved ikke å svare innen en en gitt frist gir skolen ansvaret for vurderingen?) Utdanningsdirektoratet er opptatt av at voksne elever har rett til avkorting i opplæringen når deres realkompetanse gir grunnlag for dette. Å få sin realkompetanse vurdert er således en elevrettighet. Friskoleorganisasjonene bes rapportere til direktoratet konkrete eksempler på svikt i rutinene i fylkene. Rettighetselever har krav på gratis realkompetansevurdering, mens det for ikke-rettselever kan bli krevd betaling fra eleven. Ulikhet i pris er lovlig. 5. Markedsleie. a. Noen skoler leier lokaler av skoleeier, stifter, landsomfattende organisasjon som skolen er en del av, eller av andre nærstående. Flere skoler har hatt endringer i dette fra 1. januar pga ny enhetsregistrering. Det er etter forarbeidene i friskoleloven anledning til å ta inntil markedsleie i dette forholdet. Hva slags vurderinger legger U-dir og fylkesmennene til grunn når man evt går inn i vurderinger av markedsleiens størrelse? b. Noen skoler har egne eiendomsavdelinger innen skolens eget rettssubjekt bl.a for å kunne ha en langsiktig kontroll med vedlikehold og nødvendig fornyelse av lokalene. Er det noe til hinder for å overføre en markedsleieordning også her? a. Utdanningsdirektoratet legger vekt på at friskolene må vise nøkternhet og langsiktighet når leiepris fastsettes mellom eier av lokalene og skolen som leietaker når eier er nærstående part. Regnskapstall for bygget kan danne grunnlag for beregning av leie. Takst fra takstmenn er også ok, men vil ikke si at dette er nødvendig eller at det må være flere takster for at nivået kan være innenfor loven. Det er ikke anledning til å sette en høy leie bare fordi anledningen byr seg. b. U-dir har foreløpig ingen respons på dette punkt, men vil komme tilbake til saken senere. 6. Forholdet læreplaner friskoler 6A og fagskoler. Mange privatskoler/friskoler ble godkjent lenge før R-94 og friskoleloven i Enkelte av disse skolene har søkt, eller vurderer å søke, om fagskolegodkjenning. I denne sammenhengen har lovforslaget fra Djupedal skapt problemer, fordi han vil fjerne bestemmelsen i 8 i fagskoleloven om at friskoler som blir godkjent fagskoler vil miste retten til finansiering tilsvarende friskoleloven. Dette gjør at f.eks. kunstskoler som har søkt om fagskolegodkjenning kan "risikere" å få sine planer godkjent på fagskolenivået, men uten at de kan melde overgang til fagskolestatus p.g.a. finansieringsproblemet. Spørsmålet til direktoratet blir da: Vil direktoratet akseptere at skoler som har fått godkjent planene for fagskolevirksomhet, kan fortsette som friskoler og bruke de godkjente læreplanene?

4 Etter Utdanningsdirektoratets syn er det ikke mulig å drive en friskole etter friskoleloven med læreplaner godkjent etter fagskoleloven. En skole som i dag er parallellskole, kan ikke regne med å få dagens R94-læreplan godkjent som 6A-skole når Kunnskapsløftet er innført. Hvis dette er for å beholde gamle læreplaner, er saken klar, men man kan ikke utelukke at det finnes tilbud som reelt kan bli godkjent etter 6A fordi det er gode fagtilbud. NOKUTgodkjente fagskoletilbud kan ikke godkjennes etter 6A. 7. Hva ligger i finansieringsgrunnlaget for friskolene? Det er positivt at Utdanningsdirektoratet nå legger opp til mer enhetlig retningslinjer for tilsyn, men det er fortsatt vanskelig å drøfte dette med tilsynsmyndighet når det ligger så mange uklarheter / ukjente faktorer i finansieringsgrunnlaget. I forbindelse med byggesaker ønsker skoler å avsette midler til dette, her er det uklarheter mht om man kan avsette midler, hva er lov? Når effekten av den nye finansieringsordninger slår ut for fullt dette året dukker nye spørsmål opp. Når en skole får avkortet statstøtten med 7 % pga. kommunenes satsing på skole, betyr det at skolen kan øke foreldrebetalingen med 7 % for å kompensere dette? Vil direktoratet gjennomføre en grundig gjennomgang av finansieringsordningen for å skape større klarhet i finansieringsordningen. Økonomiforskriften som skal komme, vil regulere spørsmålet om fondsavsetning. Selv om stortingsbehandlingen etter Høybråtenutvalget ga tilslutning til prinsippene om at friskoler kan avsette penger til investeringsfond etter gitte regler, mener direktoratet det er noe uklarhet på området. Dette må bli løst i ny forskrift. Direktoratet vil komme med mer informasjon om hvordan tilskuddet til friskoler er beregnet og hvilke kommunale utgifter som er tatt med i beregningsgrunnlaget. Det er ikke anledning til å øke skolepengene pga at tilskuddet er korrigert ned i en vertskommune. Beregning av høyeste skolepengenivå tar utgangspunkt i tilskuddsgrunnlaget. 8. Spørsmål om voksne elever og statsstøtte. I Rundskriv informerer departementet om nytt regelverk for inntak av voksne elever i videregående friskoler. Det står følgende: Om inntak av voksne uten rett til videregående opplæring. Med hjemmel i friskoleloven 3 1 femte ledd kan Utdannings- og forskningsdepartementet bl.a. gi forskrifter om inntak av voksne søkere uten rett til videregående opplæring. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. desember Med virkning fra 1. august 2005 har departementet vedtatt følgende endring i 7 i forskrift nr til friskoleloven: Frittståande vidaregåande skoler kan som hovudregel ikkje ta inn vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring, jf. friskolelova 3 1 andre ledd første punktum. Følgjande skolar kan likevel ta inn vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring: Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar, jf. friskolelova 6A 3 andre ledd Skolar for funksjonshemma, jf. friskolelova 3 1 andre ledd andre punktum

5 Deretter følger en konkret opplisting av 18 skoler som fortsatt får anledning til å ta inn voksne elever, inntil et definert kvotetall pr. skole. Til slutt i dette avsnittet står det så: Andre frittståande vidaregåande skolar som tidlegare har hatt rett etter sin godkjenning til å ta inn vaksne søkjarar utan rett til vidaregåande opplæring og som per 1. oktober 2004 hadde slike elevar, kan for skoleåret ta inn slike elevar inntil det faktiske talet vaksne elevar utan rett til vidaregåande opplæring dei hadde per 1. oktober Etter skoleåret kan ikkje desse skolane ta inn vaksne søkjarar utan rett. Flere av NFFLs medlemsskoler mener at både saksbehandlingen og effekten av dette vedtaket rammer skolene urettferdig og truer skolenes rekrutteringsgrunnlag. Dette fordi skolene både har tradisjon og spesifikk kompetanse for voksne elever. Spørsmålene blir: 1. Vil direktoratet foreta seg noe for å vurdere om den saksbehandlingen som ble gjort i januar 2005 kan ha medført tilfeldige og utilsiktede utslag overfor skoler som har en stor del av sin virksomhet basert på inntak av voksne elever. 2. Kan slike skoler, eventuelt, oppnå statsstøtte for voksne elever etter regelverket for kap. 6A-skoler (75 %), dersom de følger læreplaner som pr. definisjon ikke lenger vil være lik offentlige læreplaner, når Kunnskapsløftets læreplaner innføres? I forbindelse med ny forskrift til friskoleloven vil U-dir i løpet av våren også gjennomgå bestemmelsen om voksne elever uten rett. De er kjent med at flere skoler var misfornøyd med saksbehandlingen.. Ang. spm 2, se svar under pkt 6 ovenfor. 9. Lov om midlertidig stopp i godkjenning av nye friskoler. Hvordan vurderer direktoratet den åpning som ligger i lovforslaget om godkjenning av grendeskoler og utvidelser ved eksisterende skoler, hvordan blir disse sakene behandlet og kan noen av disse skolene forvente å få starte høsten 06 med tilskudd? I det forslag til midlertidig friskolelov som har vært på høring, går departementet inn for som utgangspunkt at ingen skoler skal kunne få starte opp til høsten eller få behandlet sine søknader før ny lov foreligger. Unntakene er meget få, men kan gjelde grendeskoler. Direktoratet kan på nåværende tidspunkt ikke svare ytterligere på dette spørsmålet før nytt lovforslag ikke foreligger. Det er heller ikke behandlet i Stortinget, og departementet vil først etter stortingsbehandlingen gi regler til U-dir om videre saksbehandling.

6 Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Onsdag 21. juni 2006 Til stede: Lars Gunnar Nag, Magne Engebretsen, Trude Rime, Jostein Aune og Trine Reitan fra Utdanningsdirektoratet (Udir) og Widar Skogan, Arild Strømsheim, Ingar Lae, Rune Kilander, Helge Vatne og Torgeir Flateby fra Friskolenes Kontaktforum (FK) Sakslisten er FKs innspill til saker i møtet, Konklusjonen er det enighet om etter at Utdanningsdirektoratet har akseptert protokollen.. 1. Ang. inntaksreglement Friskoleorganisasjonene har tidligere fått muntlig aksept i et møte for at frittstående videregående skoler kan ta inn elever på særskilt vilkår f.eks ved i inntaksreglement å sette en tidligere søknadsfrist og et antall eller en prosent slike elever. Slik har noen KFF-skoler sikret seg å kunne ta inn noen spesialelever. De fleste av disse elevene ville på mange skoler ellers ikke nådd opp i poengberegningen som veier tyngst ved inntaket. Den muntlige aksept bunner i at KFF selv noterte på møtet i U-dir 21. juni i 2005: På konkret spørsmål erkjenner direktoratet at de feilaktig har nektet skoler å ha inntak på særskilt grunnlag med i inntaksreglementet pga misforståelse. Slik særskilt inntak ble da akseptert som inntaksregel på en skole som ble godkjent sist sommer. Vi anser dette fortsatt å være i samsvar med friskl. 3-1 Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar. Denne bestemmelsen gjør forskrift til opplæringsloven 6-20 relevant: Søkjaren har rett til inntak til det særskilt prioriterte grunnkurset dersom han eller ho har valt på grunnlag av og i samsvar med den sakkunnige vurderinga. Problem med dette nå er at enkelte Fylkesmenn mener denne forståelse er feil. Fylkesmannen i Vestfold skriver f.eks til én skole: Vi anser at det ikke er åpning etter friskoleloven til å praktisere en ordning med særskilt inntak. Andre fylkesmenn skriver merknader til dette i tilsynsrapporter og dette blir da betraktet som feil som også kan bli slått opp i aviser som ulovlighet. Mener fortsatt U-dir at vår lovforståelse er riktig? Hva kan U-dir gjøre for å formidle synet overfor til fylkesmennene? Utdanningsdirektoratet bekrefter det syn direktoratet har gitt uttrykk for tidligere, nemlig at en mindre andel elever kan tas inn på særskilte vilkår hvor ordinære kriterier for prioritering av søkere ikke anvendes. Egen søknadsfrist for særskilt inntak er mulig, men ikke nødvendig. Vedtak om slikt inntak er enkeltvedtak, og eleven har klagerett som ved ordinært inntak. Ved avslag på søknad om inntak på særskilt grunnlag skal søknaden gå videre til ordinært inntak. Hvis skolen er full og søker heller ikke kommer inn ved ordinært inntak, har søker ny klagefrist. Direktoratet vil informere Fylkesmannskontorene om dette.

7 2. Søknader som ikke blir ferdigbehandler, brev som ikke blir besvart Vi viser til e-post til Utdanningsdirektoratet fra KFF 11. mai 2006 hvor det etterlyses svar på søknader fra 5 navngitte skoler. Vår henvendelse er ikke besvart, og skoler dette gjelder venter fortsatt på svar fra U-dir. I noen av sakene hvor det er etterlyst svar, skyldes den lange saksbehandlingstiden at skolen har feil og mangler ved bl.a reglementer. Direktoratet erkjenner at første svar til søker, med spørsmål om å ettersende dokumenter, bør komme tidligere enn 13 måneder etter søknadsfristens utløp. Arbeidssituasjonen har umuliggjort dette denne gang. 3. Ny læreplaner etter Kunnskapsløftet KFFs søknad om alternative planer via advokat er fortsatt ikke skriftlig besvart slik lovt i møte for flere måneder siden. Direktoratet har ikke prioritert å besvare brev fra KFF ang alternative læreplaner i kristne grunnskoler. Derimot er kristne videregående skoler prioritert med hensyn til læreplan i kristendomsfaget. 4. Ny forskrift for friskolene hadde høringsfrist 15/4. Har U-dir noen formening om når forskriften blir gjort gjeldende og når den blir vedtatt? En kan vel ikke regne med at den skal gjelde fra neste skoleår når den fortsatt ikke foreligger? Er det mulig å si noe om problemstillinger som har blitt aktuelle underveis? Kan det etter all kritikken av behandlingen av fastsettelse av antall voksne ved en rekke enkeltskoler bli noen endring på dette før neste skoleårs start? (Om det siste se også evt sak 9) Det er forventet at både ny forskrift til opplæringsloven og til friskoleloven skal vedtas med ikrafttredelse august Forskrift til friskoleloven er avhengig av at opplæringslovforskriften vedtas først. Organisasjonene ba utdanningsdirektoratet om bare inntaksantallet for voksne uten rett kunne endres dersom eventuelt ikke hele forskriften rekker å bli endret nå. Jamfør også sak 9 nedenfor. 5. Ny midlertidig lov. Saksbehandling av unntakssøknader Unntakssøknader skulle inn til 20/6. Er det mange registrert til nå? Vil svar på de søknader som er fullstendige foreligge såpass tidlig i juli at oppstart ved skolestart i august er tenkelig? Foreløpig er 12 søknader innkommet, men noen flere kan komme inn da det er poststemplet dato som er avgjørende for om fristen er holdt. Skoler som ikke var i drift , enten

8 de ikke var kommet i gang eller hadde et pauseår, har mistet godkjenningen. Skoler som har pauseår som en normal del av driften har også mistet godkjenningen, men kan søke om ny godkjenning under unntaksbestemmelsen om særlige tilfeller i loven. Lovens begrep grendeskole kan i prinsippet også brukes om videregående skoler. Skoler som planlegger oppstart høsten 2007, har søknadsfrist Når det gjelder vurderingen av hva som er vesentlige negative konsekvenser for kommunen når en friskole starter opp, anser direktoratet siste instruks fra departementet som en endring i retning av at kommunens syn på hva som er negativ konsekvens tillegges større vekt enn før. Direktoratet har meldt til departementet at man ikke finner hjemmel innenfor direktoratets delegerte myndighet til å godkjenne forsøksordninger ved skolene i Kenya og Etiopia da loven ikke hjemler en slik forsøksvirksomhet som et enstemmig Storting på merknadsplass i Inst.O.nr.45( ) ber om blir godkjent. 6. Skyss Kommunens ansvar. Kommunen/ fylkeskommunen har ansvar for skyss til elever innen kommunegrensen der eleven bor. Mange skoler må la elevene gå av ved veien nær skolen. Noen buss-selskaper vil ikke ta dette ansvaret uten busslomme. Noen selskaper krever snulomme. Er det ikke naturlig ut fra ansvaret i dette at kommunen/fylkeskommunen også koster busslomme? Hvis dette ikke er innenfor budsjettene i fylkeskommunen, som ofte har alt ansvar for busstransport, kan det kreves at skolene selv skal koste dette? Kan en skole nektes tilskudd og igangsettelse i nytt lokale fra høsten fordi busslomme ikke er på plass? Er det rimelig at skolen selv må erverve areal og koste dette arbeid. En friskole har ikke anledning til å ekspropriere grunn og får ofte en større kostnad enn når det offentlige selv gjør dette. Dette spørsmålet kunne ikke bli besvart i møtet denne gang, men man kommer tilbake til saken. 7. Tilskuddsgrunnlaget. U-dir sa i siste møte slik fremgår i referatet pkt 7: Direktoratet vil komme med mer informasjon om hvordan tilskuddet til friskoler er beregnet og hvilke kommunale utgifter som er tatt med i beregningsgrunnlaget. Passer det å gjøre dette denne gangen? Beregning av tilskuddet til friskoler bygger på innrapporterte tall fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA). Det er vel kjent at systemet har sine svakheter, men det blir for omfattende å gå inn i detaljer. Når det gjelder utredning av om tilskuddet på videregående nivå skal gjøres avhengig av økonomien i den fylkeskommunen skolen ligger i, så er den saken til politisk behandling i departementet. Friskolene ba etter dette ikke om at saken settes på sakskartet på ny foreløpig mill kr til digitale læremidler

9 I forbindelse med revidert ble det bevilget 50 mill kr til digitale læremidler. Fylkeskommuner som skoleeiere er nevnt. Friskolene forventer å få tilgang til de samme midler for at ikke elevene i vg skole skal forskjellsbehandles. Er U-dir kjent med søknadsprosedyrer for dette? Kan friskole søke til U-dir sin avdeling i Molde? Vil det bli gitt informasjon om dette slik at søknader med sikete på kommende skoleår kan utformes? Kriterier for tildeling av disse midlene er ikke fastsatt, men det er klart at målet er å støtte større prosjekter, ikke enkeltskoler. Departementet er informert om at friskoler, eventuelt friskoleorganisasjoner, er skoleeiere som kan være mulige mottakere av prosjektmidler, men det er ikke gitt løfter om at skolene kan søke på og få slike midler. Utdanningsdirektoratet vil ved en anledning ta denne saken opp med departementet på nytt.

10 9. Voksne I sak 8 i møtet 1. mars sier referatet: I forbindelse med ny forskrift til friskoleloven vil U-dir i løpet av våren også gjennomgå bestemmelsen om voksne elever uten rett. Vi er i juni. Hva er kommet fram i denne gjennomgangen? Endret forskrift forventes vedtatt med ikrafttredelse august 2006, jfr sak 4 ovenfor. Utgangspunktet er at skolene skal få beholde elevtallet fra skoleåret Skoler har også søkt om mer og begrunnet det. Det er feilene som kan forventes rettet opp. Direktoratet noterer seg at Lukas Stiftelsen videregående skole har skrevet brev (av ) om tildelingen av plasser for voksne og venter svar.

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Torsdag 5. juni 2008 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Øystein Rovde. Friskolene: Ragnar

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova Side 1 av 12 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 26.06.2015 15.05.2015 2015/3340 Høring - endringer i forskrift til privatskolelova INGEN MERKNADER TIL

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: post@montessorinorge.no Referat fra møte i Utdanningsdirektoratet 13. oktober 2010 Agenda for møtet: Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Onsdag 16. april 2008 Tilstede: Utdanningsdir.: Eva Først, Magne Engebretsen, Einar Plahter, Øystein Rovde. Friskolene:

Detaljer

KFFs Skolelederkonferanse 2009

KFFs Skolelederkonferanse 2009 KFFs Skolelederkonferanse 2009 Utdanningsdirektoratets time Nytt om lov, forskrifter, rundskriv og veiledere Lærlinger Spesialundervisning Lønns- og arbeidsvilkår psl 4-4: Nytt om forskrifter, rundskriv

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 12. juni 2013. Kl. 12-14 Tilstede: Fra Udir: Magne H. Engebretsen,

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Postmottak@kd.dep.no Oslo 23. februar 2008 Høring forslag om

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: nina@montessorinorge.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 21. april 2010. Tilstede fra privatskoleorganisasjonene: Cathrine

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015)

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015) Friskoleloven «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til to nye godkjenningsgrunnlag

Detaljer

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1 Private skoler med rett til statstilskudd Fylkesmennene Privatskoleorganisasjonene Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Elevorganisasjonen (EO) Om inntak av elever til private skoler med rett til

Detaljer

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: 23302767 kbl@udir.no Vår dato: 27.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3618 Deres referanse: Aust Agder fylkeskommune v/ Trine Nilsen Hordaland

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no Friskoleorganisasjonenes eget referat fra møte med U-dir 18. november 2008 Til stede på møtet:

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Gjennestad videreg#ende skole Kommune Stokke

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009)

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) Besl. O. nr. 129 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129 Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 7.desember 2011 1200-1500 1. Ny 3-årig avtale om etter- og videreutdanning av lærere. De private skolene har ikke deltatt i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366)

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366) Vår saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: Vår referanse: 01.04.2016 2015/2368 Deres dato: Deres referanse: 31.03.2015 Hordaland Privatgymnas AS petter.alvik@akademiet.no Vedtak om avslag -

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Oslo 14.01.2008 Høring NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Kristne Friskolers Forbund er interesseorganisasjon

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2011: Norske Fag- og Friskolers Landsforbund Epost: nffl@friskoler.no Mobil: 92 60 86 84 Leder: Ragnar Johansen Referat fra kontaktutvalgsmøte mellom friskoleorganisasjonene

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag Skyssreglement for elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag 1. GENERELT I henhold til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa ( opplæringslova) og lov om frittståande skolar (friskolelova), er fylkeskommunen

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Tirsdag 9. september 2009 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Plather, Trine Ytre-Arna,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud Departementet har foreslått at innføringstilbud skal bli lovlig «regelverket ikke bør være til

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Verdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til landslinjer under statsbudsjettets kap. 225 post 60. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar

Detaljer

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre.

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre. Høringsuttalelse til ny friskolelov Lov om frittstående skoler Dato: 7. januar Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken 02.2015 - Side 1 av 6 HB 7.B.8 02.2015 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

v/ styreleder i KFF, rektor Ståle Andersen og gen.sekr i KFF Torgeir Flateby

v/ styreleder i KFF, rektor Ståle Andersen og gen.sekr i KFF Torgeir Flateby v/ styreleder i KFF, rektor Ståle Andersen og gen.sekr i KFF Torgeir Flateby 1 1. Vi har gjort en undersøkelse i KFF-skolene som dere har vært med på og som vi kommer tilbake til Vi vil vise utvalgte inntekts-

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov)

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Oslo Dep 0032 Oslo St Germain en Laye, 14/1 2015 Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Formålet med retningslinjene Bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene Lik praksis i kommunene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15 Side 1 av 4 Tønsberg kommune JournalpostID 14/61676 Saksbehandler: Erik Relander Tømte, telefon: 33 34 83 27 Oppvekst Høring- forslag om endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) Utvalg Møtedato

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 01.04.2013 Vår referanse: 2004/2701 Deres referanse: Noroff videregående skole - Kristiansand AS v/styrets leder 4638 Kristiansand

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer