REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM"

Transkript

1 REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM l '7

2 STERNA Bind 9, hefte 1 Februar 1970 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger Trykket med bidrag fra Norgcs Alrnenvitcnska~elige Forskningsdd INNHOLD Roy Nordbakkc og Olc Stcnsrud: Hckkcndc isfugl ved Haldcn Svcin Myrberget: Fra et h~nschaukredc i Tronis Olav Ottar Folkcstad og Arne Moksncs: Obscrvasjoner av tr-kkendc xrfugl i Tr~ndela~ Ragnar Syvcrcscn: Litcn gulbcinsnipc i Vcstfold hhthis Kvnrne: Obscrvasjoncr fra brushanenc; spillplasscr pi Fokstun~yra 1969 Birgcr A. Andcrsen og Reidar Borgstr~m: Kcgistrcring av fugl ved Stolsvannsniagasinet i Hallingdal Forcningsnytt, irsiiiclding, årsinote, regnskap 1968 Vcdtcktcr for Norsk Ornitologisk Forening N.O.F. i Naturvcrnårct :orsidc: Urusliniie 1x1 Fokstunlyrn. Foto Machis Kvxrnc.

3 HEKKENDE ISFUGL VED HALDEN Av Roy Nordbakke og Olc Stcnsrtid Fotos: Vidar Liart Isfuglen, Alcedo attbis ispida L., er med sikkerhet funnet hekkende i Norge in gang tidligere, nxr Halden i 1962 (Fatrna 15: 172). Hekkelokaliteten denne gangen ligger ved en elv mil lenger Gr. Elva er på stedet der reirhullet ble funnet, langsomtflytende og omgitt av en meget frodig lauvskogvegetasjon (dominerende treslag er svartor, osp, hegg og selje). Der skogen ikke er så tett, er det tette bestander av vassrprkvein. Reirhullet ble funnet den 26. mai Det var gravet vannrett inn i et elvemel som var ca. 2 m på det hgyeste. Reirhullet lå ca. 40 cm under den utoverhengende graskanten. Jorden var her sterkt sandholdig. Reirgangen var 56 cm dyp, og svingte mot venstre slik at det var umulig å sc den rugende fuglen, som trykket meget hardt. Ham og hunn skiftet om å ruge med 2 til 3 timers mcllomrorn. Når den ene ankom, pep den kraftig, og den andre kom da ut og forsvant. Den nyankomne flpy inn og overtok. Ungene ble hgrt fprste gang den 18. juni. De ga fra seg en svakt surrende lyd. Til å begynne med ble de matet med forskjellige smådyr. Men allerede den 20. juni brakte isfuglene fisk inn i reirhullet. En av de voksne lå alltid hos ungene de forste dagene. Den 25. juni holdt fuglene på å grave nye reirhull, i alt tre. De fullfprte bare ett, og det ble 63 cm dypt. Det nye hullet lå 90 cm til venstre og noe hpyere enn det bebodde. Hunnen var den ivrigste til å grave. Hun var inne og grov et par minutter av gangen, og kom så ut og badet fm en lav grein like på utsiden. To ganger så vi hunnen bli matet av hannen. Fisken ble slukt hel med hodet fprst. Den ene av fiskene var nesten like lang som fuglen selv. Den 4. juli lå hunnen og ruget på et nytt kull i det nye reirhullet. De voksne skiftet også nå om å ruge, men hunnen var ivrigst. Den 11. juli flgy ungene fra fprste kull ut. Ingen av oss var tilstede da det skjedde, så vi vet ikke sikkert hvor mange unger det var, Den 12. juli så vi to unger et stykke oppover elva. De lignet meget pi de voksne fuglene.

4 Isfuglen ( 9 ) med fisk i nebbet. Elvemelet hvor isfuglene hekket. Reirhullcne midt pi bildet, helt oppunder den utoverhengende kanten. 2

5 Den 23. juli hprte vi ungene i kull nr. 2 for fgrste gang. Den 10. august kunne vi se at ungene var ganske store. De var kledt med en tynn, voksaktig hinne utenpå fjærene. Dette er for å beskytte fjzrdraktcn mot å bli griset til inne i reiret. Hos isfuglen fjerner ikke foreldrene ungenes ekskrementer, slik de fleste småfuglene gj~r. Den 17. august kl kom den fgrste ungen ut. Den satte seg på en grein like over reirhullet. En halv time seinere kom unge nr. 2 ut. Den ca. 30 m oppover elva og slo seg ned pi en lav grein. Vi så ikke at ungene ble matet etter at de var kommet ut, men de var flere ganger ute av syne. De voksne fortsatte å mate de to ungene som var igjen inne i reirhullet, og gjorde ikke noe synlig for~k på å lokke dem ut. Juv. lignet sterkt på ad., men var noe mattere i fargene og hadde gråfiolette bein, mens beina hos ad. var korallrpde. Vokshinnen som hadde beskyttet fjaerene, var fullstendig borte da ungene kom ut, - Kl samme dag stupte en av ungene i vannet fra en lav grein. Det var umulig å se om den hadde fått noe bytte. Den 19. august var reirhullet tomt. Isfuglene var alltid meget sky. Fikk de pye på oss når de kom i lav, rettlinjet flukt over vannet, flgy de straks inn i skogen. Fuglene fisket fra utoverhengende greiner fra 1-3 m over vannflaten. Dc satt urgrlig med hodet på skakke og kikket ned i vannet. Fikk de pye på et bytte, lot de seg falle rett ned i vannet. De returnerte straks til den samme kvisten. Fisken ble da rettet inn slik at hodet pekte framover i nebbets retning og halen bakover langs fuglens hode. Isfuglene fisket også ved å stå på svirrende vinger 3-4 m over vannflaten og stupe omtrent som en terne. Det vanligste byttet var laue og mort (A. albtirnrrs, R. rtrtiltrs), noen ganger også lakseyngel (Salmo salar). En gang så vi at de hadde tatt en gjedde (Esox ljrci1ts). Den vanligste st~rrelsen på fiskene var 5 til 10 cm. SUMMARY: NESTING KINGFISHERS IN S.E.-NORWAY 1969 A pair of Kingfishers, Akedo atthis, were found breeding near Halden in Pstfold, Norway, in the summer of The nest was discovered 3

6 Parti fra elva. / on 26th May. The young were first heard on 18th June and left the ncst on l l th July. Prior to this, Ad whilst the parent birds were still feeding rheir young in nest No. I, eggs wcre hid in a second nestholc about 4th July. Young were hcard on 23rd July and thcy left the ncst on 17th August. This is thesecond definite rccord of breeding of this species in Norway.

7 FRA ET HØNSEHAUKREDE I TROMS Av Svein Myrberget Undertegnede har fra og med 1960 drevet undersgkelser over lirypas pkologi på Tranpya (69' 0,9' N - 17' 25' E), Tranpy, Troms fylke. Våren 1964 opererte en hønsehauk på øya i tiden omkring sngl0sningcn og senere i mai måned, og ikke få liryper ble dens bytte. Den 19. juni fikk vi opplysninger om at et rovfuglrede var funnet ved Vesterfjellet på Senja, Trangy. Avstanden fra dette redet til Trangya er ca. 1 mil i luftlinje. Da vi undcrspkte redet, viste det seg å inneholde fire unger av hpnsehauk. Redet lå i et stort bjgrketre i tett gammel bjørkeskog, med andre ord i en typisk hekkehabitat for h~nsehauk. Ungenes alder ble ifglge beskrivelser gitt av Hagen (1952) anslått til to til tre uker. Ifølge Holstein (1942) tar eggleggingen noe over en uke. Hunnen starter rugingen nesten med en gang etter det fprste egg er lagt, men da rugingen til å begynne med er meget ustadig, klekker eggene vanligvis innenfor et tidsrom på 2 til 3 døgn. De enkelte egg ruges fra 3 5 til 38 dggn. Dette antyder at eggleggingen i redet på Senja trolig har foregått i lgpet av siste uke av april. I Sgr-Norge foregår eggleggingen omkring midten av april eller i slutten av denne måned, i Finnmark i andre uke av mai (Hagen op. cit.). Redeplassen på Senja er relativt nær kysten, og det er grunn til å tro at eggleggingen her vil kunne foregå relativt tidlig p3 året sammenlignet med indre strfik av landsdelen. I selve redet var det lite næringsrester, ialt vesentlig rester etter ryper og etter ett individ av gråtrost. I nærheten av redet innenfor en avstand av 100 m lå det imidlertid mengder av fjær og andre rester etter hgnsehaukens måltider, alt av ryper. Ialt ble det funnet 57 brystbein av voksne ryper innenfor dette områdct. Restene blc ikke underspkt på art. Innenfor det omridet som man kan anta utgjgr den vesentligste del av hgnsehaukens jaktterreng, er lirypen dominerende. En overfladisk unders~kelse av stprrelsen av brystbenene utffirt på stedet, likeså av fjærrestene, antydet at det ialt vesentlig dreide seg om liryper. Det kan dog ikke helt utelukkes at enkelte fjellryper inngikk i byttematerialet.

8 Det er vel kjent fra en rekke undcrsgkelser fra Nord-Europa at skoghpnscne, Tctraotiidac, utgjgr en vesentlig del av hønsehaukcns næring (Lund 1950, Hagen op. cit. Semenow-Tjan-Sanskij 1960, Sulkava I 964, Hoglund 1964). De fleste av disse unders~kclser er imidlertid utfgrt i skogstrakter hvor skogsfugl utgjør et viktig bytte. I Hagens materiale på 306 fugler som byttedyr utgjorde rypene 62 stykker. Hønsehauken på Senja var altså en ren spesialist på ryper, med unntak av den ene drepte gråtrosten. Det er av mange forfattere diskutert om hønsehauken har en spesialisering av bytte som kan skyldes arskilte ungdomserfaringer (jfr. Uttendorfer 1939). Lund (op. cit.) konkluderer som et resultat av sine undcrsgkelser, at en utpreget spesialisering pi bestemte arter nsringsdyr ikke er plvist. Fra utlandet b1.a. ved Holstein (op. cit.) er imidlertid en slik spesialisering påvist i enkelte tilfeller. Lirypen utgjpr det viktigste potensielle byttedyr for hpnsehauken innenfor underspkelsesområdet, slik at overvekten av lirype i materialet trolig i stor grad avspeiler hva som er tilgjengelig for hgnsehauken og ikke et spesielt valg. Man ville imidlertid vente et innslag av kråkefugler og sjflfugl, som måker, som hekker relativt vanlig innenfor området. Disse arter kan i flokker verge seg ganske godt mot rovfugler. Undertegnede er likevel av den oppfatning at utvalget av byttedyr hos denne familie av hønsehauk til dels kan skyldes en spesialisering på ryper. I det minste omkring 1. mai, i tiden da sngløsningen for alvor har begynt, og steggene eksponerer seg sterkt grunnet territorieforsvar, er muligens rypene arlig utsatt for predasjon. Man kunne da vente en overvekt av stegger blant byttedyrene, men en unders~kelw av rypenes kj~nn ble ikke foretatt. Ved foten av redetreet lå en rypevinge med et vingemerke Stat. vilt Dette var satt på en voksen høne av lirype ved kyllingkull på selve Tranøya 6. juli Erfaringene med kontroller av merkedc ryper gjennom flere år antyder at i det minste hvis forplantningen er vellykket ett Ar, vil rypene komme tilbake til noenlunde samme terrengavsnitt neste år. Det er derfor a11 grunn til å tro at hgnsehauken hadde hentet lirypa på Tran~ya våren Reviret til hgnsehauken er i Tyskland av Brull (1958) anslått til å være km" i enkelte deler av Sverige

9 mener Hoglund (op. cit.) at områdene er større enn dette. På Senja hekker hgnsehauken sparsomt og det er nok grunn til å tro at Tranøya lå innenfor det normale jaktrevir til dette hønsehaiikpar. Selv om hønsehauk hver vår beskatter rypene på Tranøya, er det ikke i Igpet av de 10 år påvist hgnsehaukrcir normere pya enn dette. De fleste undersøkelser over fgdeforbruket hos hgnsehauk er utfgrt på fugl holdt i fangenskap, og det er vanskelig å vite i hvor stor utstrekning disse resultater kan overfpres til den fri natur. På grunnlag av data ved flere forfattere sammenstilt av Hoglund (1964 p ) er det ikke urimelig å anta at hver hpnsehauk, ung eller gammel, vil kunne forbruke omkring 5 kg bytte pr. måned. De voksne haukene kan holde seg ved rugeplassen omkring 4 måneder. Fgdeforbruket av en hønsehaukunge inntil den forlater klekkestedet, ble av Hoglund (loc. cit.) anslått til ialt 10 kg. Ialt vil Sledes fødebehovet for denne familien på fire unger dreie seg om ca. 80 kg for hele forplantningssesongen. Forutsatt at disse også i den siste del av ungetiden ialt vesentlig ernærer seg av ryper, tildels også av rypeunger, vil en slik familie årlig i hekketiden forbruke ryper. Virkningene av denne predasjon på rypebestanden er dog ikke lett å fastslå. Generelt er det meget vanskelig å slutte noe om dette problem fra en byttedyrliste (BN , 1964). Det er ennå ikke klarlagt om det er slik at alle de ryper som overlever vinteren, vil kunne forplante seg dersom de ikke blir drept av rovvilt. Likeså vil om våren trolig steggene være mest utsatt, og en predasjon av disse etter at rypene er befruktet, vil neppe influere i mr- 1ig grad på kyllingproduksjonen. Vi har dog fra Trangy dette år flere eksempler på at rypehgner ble drept av hønsehauken like fgr og under eggleggingen. I ett tilfelle ble en hunnrype drept like ved redet i rugetiden. En viss effekt på den påfølgende hpsts rypebestand må man derfor vente at predasjonen grunnet h~nsehauk har hatt. Dette punkt vil dog bli narmere droftet i en annen sammenheng. Til slutt vil nevnes at den ene av ungene 7. desember samme år ble gjenfunnet skadet og senere avlivet i Henningsvær, Vågan, Nordland, ca. 170 km sydvest fra merkestedet (Martinsen og Hagen 1966). 7

10 SUMMARY: ON A NEST OF ACC. GENTILIS IN N. NORWAY In the spring of 1964 a nest of Goshawk with four young, 2-3 weeks old, was found on the island of Senja in Troms, about 69O 10' N. lat. The eggs were probably laid during the last week of April. From in and around the nest remains were collected of at least 57 ind. of Lagoptis sp. (probably mainly L. Iagop~rs) and of one Tlirdris pilaris. One wing tag in the nest indicated that one female of these Willow Grousc had bccn caught at a study area on a small island in the fiord 10 km. away. Quite a few Willow Grouse, both males and femalcs, were known to have been killed in this area in the spring by Goshawks, probably the aforemcntioned family. As some female grousc were killed during the egg-laying and incubation periods, the predation may have some influence on the production of the grouse population this year. As no remains of crows or gulls, that are fairly common in the district, were found at the hawk nest, it is possible that this family of hawks hrs been specializing in grouse. Willow Grouse, and espccially males, may be vulnerable towards predation during the period of snow melting and territory defence. LITTERATUR B r u l l, H. v o n, 1956: Studien fiber die Bedeutung des Habichts im Niedcrwildrcvier, Z. ~agdtvissettsch. 2 (3)) B r u l l, H. v o n, 1958: Jagdliclie Forschung auf Iandschaftsbiologischcr Grundlage. - Ibid 4 (4), B r u l l, H. v on, 1964: Studien zur Bedeutung von Habicht (Accijiter gentilis) und Sperber (Accipifer ttisrrs) in der Landschaft. - Derrtscher Falhenordm, H a g e n, Y., 19 12: Rovfltglene og Viltpleien. - Oslo, 603 pp. H o l s t e i n, V., 1942: Dtrch#gen. - Kgbenhavn, 15 5 pp. H 6 g l u n d, N., 1964: Uber die ErnPhrung des Habichts (Accijiter gentilis Lin.) in Schweden. - Viltrevy 2 (j), Lund, H. Mu n t h e-kaas, 1950: Et bidrag til kjennskapen om hgnsehaukens nxring i Norge. - Skogdir. Årsrn , 27 pp. Martinsen, M. & Hagen, Y., 1966: Ringmerking av forskjellige fuglearter i Mcdd. Stat. vilttrn<lcrs. 2 (24) 3 1 pp. Semenow-Tjan-Sanskij, O. I., 1960: Die Okologie der Birkht~hnvogel (Tetraoniden). - Moskva, 41 1 pp. (Fra russisk.) S u I k a v a, S., 1964: Zur Nahrungs-biologie dcs Habichts, Acci~iter gentilis (L.) - Aqttilo Ser , U t t e n d o r f e r, 0., 1952: Neire Ergebnisse iiber die ErnZhrtrng der GrcifvQel trttd Etrlert. - Stuttgart, 230 pp.

11 OBSERVASJONER AV TREKKENDE ÆRFUGL I TRØNDELAG Av Alv Oftar Folkcsfad og Arrte Mohites Denne artikkelen omhandler en del observasjoner som indikerer at det om viren foregår et trekk av ærfugl, Sonzateria ~rzollissima, fra Trondheimsfjorden over land mot gst og et korresponderende trekk tilbake om hpsten. De fleste observasjonene som understgtter dette, er gjort i Stjørdal, men trekkende rerfugl er også sett i Meråker, Tydal og Stod. De forskjellige observasjonsstedene er angitt i figur 1. Obscrvasjorzer. Under en ekskursjon med zoologistudenter fra Trondheim til Stjprdal 23. april 1969 så vi en flokk ærfugl som lettet fra Stjbrdal havn innerst i Stjørdalsfjorden (fig. 2). Flokken steg opp og flgy innover land mot pst i typisk trekkformasjon. Klokka var 191 1, like etter solnedgang. 1 minutter senere oppdaget vi en Fig. 1. Lokaliteter hvor trekkende acrfugl er observert. - Districls wbere migrating Eiders have hen observed.

12 ...../ 'L,.. H omme lvi k Fig. 2. Kart over Stjgrdalsfjorden og Stjgrdal. Ærfugltellingene er forctatt innenfor områdene I og 11, som er merket Map of Stj9rdalsfjorden and Stjprdal. The Eider corirrts have been made within Areas I and 11, vrarked flokk på 19 zrfugl, derav 8 hanner, som kretset over riksveg E 6 like nord for Vzrnes flyplass. Muligens var det den samme flokken. De flgy i plogformasjon, inen skiftet mye. Etter hvert gikk dc h~jerc opp i lufta og satte kursen i en hpyde av m. Vi fulgte flokken med teleskop, og da den var kommet 5-6 km inn over land, kretset den hflyere opp igjen og forsvant

13 til slutt mot gst i en hgyde av minst 200 m. Vi haddc da hatt flokken under observasjon i 10 minutter. 10 minutter senere så vi en ny flokk på 25 individer som i ca. 50 m hpyde kretset over Stjgrdalselven ved Hell. Flertallet var hanner. En hann svingte av fm flokken og satte kursen mot fjorden, og resten av flokken fulgte etter og gikk tilsynelatende ned på sjpen. På denne tiden var det store konsentrasjoner av xrfugl i Stigrdalsfjordcn. Den 13. april haddc en av oss (A. M.) sett flere flokker som tilsammen ble anslått til stgrrelsesordenen individer som lå et stykke utenfor Stjgrdal havn. Ved Velvang, litt lenger ute i Stjgrdalsfjorden, hadde vi den 23. april sett over 500 individer tidligere p3 kvelden. Adferdcn til de to flygende flokkene var helt ulik den en vanligvis ser hos aerfugl i flukt og ga inntrykk av typisk trekkadferd. Dette ble også understgttet av at den ene flokken forsvant over land rett mot gst. Vi besluttet derfor å holde xrfuglene i den indre del av Stjgrdalsfjorden under oppsikt en tid framover. Den 24. april var vi ved Stjgrdalsfjorden mellom kl og 2025 og observerte da en del uro og flukt i flokkene på fjorden. Kl kom en flokk p3 ca. 120 individer i regelmessig plogformasjon inn over Stjgrdal ved Værnes flyplass. Vi fulgte etter flokken i langs mellomriksvegen (E 75). Kl mistet vi kontakten med flokken. De var da i anslagsvis m hgyde og hadde fremdeles stø kurs mot øst, omtrent på hgyde med Hegra ca. 10 km oppe i Stj~rdalcn. Farten var anslagsvis 70 km/t, og det var begynt å bli ganske mgrkt. I tiden framover til den 11. mai ble det gjort observasjoner i ytterligere 6 dager i Stjgrdal. En oversikt over observasjonene er gitt i tabell 1 og 2. Totalt viste 11 flokker med tilsammen over 500 individer karakteristisk trekkaktivitet, og 4 av flokkene fløy inn over land med tydelig orientering mot ~st. Antall xrfugl på fjorden minket også betydelig i observasjonsperioden (tabell 2), men noen av de trekkende flokkene kom tydeligvis inn lenger vestfra. I de flokkene som lå igjen den 8. mai, var det stort overskudd av hanner, minst 240 av ca. 3 50, mens det i de trekkende flokkene s$ ut til å være omtrent like mange hanner som hunner.

14 Tabell 1. Observasjoner av trekk og adferd som indikerer trekk. Tegnforklaring: a: hvilte på vatnet, b: kretset inn over land eller over sigen, c: på trekk mot vest, d: på trekk mot pst. - Observations of migration or Gebaviorrr indicating migration. Syntbols: a: rating on the water, b: niigratory rcstlessness, c: niigratiott totuards West, d:?nigration towards East. Dato Klokkeslett Antall LokaJitet Adferd Trekkhgydc Dat c Time Ntrrnber Locali ty Behaviotrr Heigh l of migration Nov.-6 i? > 100 Tydal a 8/ O Stod c ca.10m 10/7-68 ca. 15 D C l W Meråker a 23/ Stjørdal d >200m s b ca.5orn 24/ O v b ca.30m 24/ ca. 120 v d m 2 5 / ca. 75 B b ca.5om 25/ ca.30 v b / v b ca.5om 28/ ca. 60 > b 3-400m 29/ ca.60 B d ca.5om 5/ ca. 75 D b ca.5om 11/ ca. 50 v d m Tabell 2. Antall xrfugl registrert i Stjprdalsfjorden Områdene I og I1 er vist på fig Nlnwbcr of Eidcrs cotrtrted in Sfj~rda~sfjordcn itt Arras I and 11 Irre shotun it1 Fig. 2. Dato Antall observert Andel 6 6 Område Dat c Nxnrler obscrvcd Part d d Area 2. jan. ca. 600 I 13. april I 23. april > 500 I1 28. april ca. 300 I 29. april I 5. mai ca. 350 (55 Cfd : 20 99) l +I1 8. mai ca dd l +I1

15 Vi har ikke sammenhengende takseringer av ærfugl i Stj6rdalsfjorden vinteren 1969, men om vi sammenlikner med en telling den 2. januar av ca. 600 individer i den indre del av fjorden, skulle det tyde på en klar konsentrasjon i første halvdel av april for så å avta igjen mot midten av mai, akkurat i det tidsrommet da vi hadde observasjoner av trekkaktivitet. Det er nxrliggende å sette disse trekkobservasjonene i sammenheng med et par observasjoner som ble gjort under hovedfagskurs ved Biologisk Stasjon, Snåsavatn, i Stod høsten 1968: Sammen med Kjell Håbesland d en av oss (A. O. F.) den 8. september en flokk på 10 ærfugl på kort hold, alle i feminin drakt, på trekk mot vest over Snåsavatnet i en høyde av ca. 10 m. På samme lokalitet så Svein Haftorn en flokk på i I individer, derav 1 ad. hann, den 10. september samme år. Også denne flokken trakk rett mot vest. Da det forelå indikasjoner på at det foregår et aerfugltrekk dstover fra Trondheimsfjorden, kontaktet vi ornitologisk interesserte i grensetraktene i Trøndelag for å høre om de kanskje kunne ha gjort observasjoner av interesse. Det viste seg da at vilt- og fiskekonsulent Hans Inge Lund-Tangen i Meråker hadde sett en fullt utfarget aerfuglhann liggende i Stjørddselva ved Merakernes 11. april 1969 kl Fuglen var borte dagen etter. Han hadde ellers de siste 3-1 årene enkelte kvelder i trekktiden om våren sett storre flokker av dykkender som i stor høyde passerte dalforet fra vest mot øst, uten å kunne identifisere dem. Like interessante opplysninger fikk vi av damvokter Paul Græsli ved Sylsjpen i Tydal. Han hadde i november i et av årene sett en stor flokk ærfugl på vannet ved demningen i Sylsj~n. Han mente at det i alle fall var over 100 individer. Flokken besto av begge kjønn. Det hadde vaert kraftig uvzr i fjellet en tid, og flokken var trolig blitt tvunget til å gå ned, eventuelt også ut av kurs. Græsli husket ikke hvor lenge de lå der, men da de dro, var det en hunn som ikke greidde å lette og ble liggende igjen. Denne ble senere skutt. Diskusjon. Alle disse observasjonene skulle understotte hverandre godt og gi klare indikasjoner på at det foregår et trekk østover fra Trond-

16 heimsfjorden om våren og et korresponderende trekk tilbake om høsten. Dessverre oppdaget vi denne trekkaktiviteten så sent på våren at det var vanskelig å sette igang undersøkelser som eventuelt kunne gi konkrete bevis for et slikt trekk og hvor disse fuglene hekker. Det er velkjent at visse populasjoner av ærfugl trekker, b1.a. Østersjpbestanden som hovedsakelig tilbringer vinteren i danske farvann. Dette understpttes av et godt materiale både av visuelle observasjoner og ringmerkingsfunn (Svardson 1959, Paludan 1962, Mathiasson 1962). En har gått ut fra at trekket foregår vesentlig langs kystene, men store deler av Østersjøbestanden passerer på vårtrekket tvers over Skåne i stor høyde (Mathiasson 1962). Videre foretar størsteparten av hannene og ungfuglene i Østersjpn et storstilt fellingstrekk ned gjennom Kalmar Sund (Svardson 1959) og videre til Danmark, hvor de passerer tvers over S~nder-Jylland og foretar fellingen i Vadehavet (Behrends 1955 og 1966). Trekk over land over lengre distanser har en derimot f% holdepunkter for, bortsett fra tilfeldige enkeltindivider som sannsynligvis har mistet orienteringen. B1.a. foreligger det et ringmerkingsfunn av en svensk fugl i Zurichsj*n i Sveits (Salomonsen 1967). Hos praktzerfugl, S. spectabilis, har en imidlertid konstatert langtrekk over land. Fugl fra praktisk talt hele arktisk Canada samles for 3 felle svingfjærene i et relativt lite område ved Vest- Grgnland ctter å ha tilbakelagt opptil 2500 km. St~rstepanen trekker rett over Baffin Island, ofte i en hgyde av m (Salomonsen 1967). Mange av de flokkene vi observerte i Stjørdal, kom inn over land i stor hpyde. Det samme gjelder observasjoner andre steder, og dersom en ikke er spcsielt oppmerksom på det, er dct lett d overse et slikt trekk, eller en kan forveksle det med andre arter. Dette kan være en av grunnene til at ærfugltrekket i Trgndelag ikke er blitt oppdaget f ~r. Observasjonene tyder også på at trekk over land er særlig hyppig om natta, da det er umulig å oppdage uten radar. I samme retning peker dc radarobscmasjoncr som Goran Bergman (pers. medd.) har gjort over trekkende Melaraitta og Clarrgtrla over Finland. Det ble imidlertid ogd gjort en obser-

17 vasjon av trekkaktivitet om dagen i Stjørdal (tabeli 1). (Øyvind Lunde pers. medd.), selv om våre observasjonsperioder stort sett var avgrenset til kveldene. En kunne tro at det her var tale om ærfugl fra nordlige deler av Østersjøen, men observasjoner og ringmerkingsfunn tyder på at ærfugl også fra Finland drar sørover til Danmark (Paludan 1962). Imidlertid foreligger det et gjenfunn av finsk ærfugl fra Vest-Norge (oktober) (Salomonsen 1967) og et fra Tunhovdfjorden i Buskerud (Paludan 1962). Dessuten hekker det nesten ikke ærfugl ved Bottenhavet og ingen i Bottenvika. Det kan derfor ikke utelukkes at det kan være fugl enda lenger gstfra, fra Kvitsjøen, som trekker rett over Finland og Skandinavia. I denne forbindelse kan en peke på at praktærfugl er regelmessig å finne i Trondheimsfjorden, der den også har hekket (Ytreberg 1960). I trekktidene har en mange observasjoner av arten i Finland, men få i Sør-Sverige og Danmark (Curry-Lindahl 1953). En kan derfor tenke seg at en del praktærfugl slår seg sammen med eventuelle trekkende ærfugl p3 et vesttrekk fra Nord-Russland over land til kysten av Midt-Norge, muligens Trondheimsfjorden der det er temmelig mange tusen ærfugl om vinteren. Denne forklaringen pekte også Goran Bergman (pers. medd.) på da vi la fram observasjonene for ham. Selv hadde han ventet et trekk av ærfugl over land fra Kvitsjøen etter samme rute som Melanitta og Clangula fglger, men har ingen observasjoner som tyder på at dette er tilfelle. Det foreligger planer om en nærmere undersøkelse over trekkforholdene hos overvintrende ærfugl i Trondheimsfjorden. I forste omgang tar en sikte på å få en oversikt over bestanden (sammen med Melatzitta og Clangt~la som også er tallrike vinterstid) og gjennom observasjoner i trekktidene prøve å få klarlagt vandringer. Det vil bli forsøkt S gjennomføre ringmerking, eventuelt også fargemerking, for om mulig å få konkrete holdepunkter for hvor fuglene kommer fra. Det er meningen å s~ke samarbeid med andre lands ornitologer, først og fremst i de aktuelle områdene i Nord-Sverige og Finland der Goran Bergman har sagt seg interessert i radar-underqkelser. I denne forbindelse ville det vært av stor interesse om den overvintrende zrfuglbestanden kunne undersøkes langs større deler av

18 vår nordvestkyst. Spesielt vil alle observasjoner av trekkende xrfugl vaire av stor interesse. Vi tar derfor med takk imot alle opplysninger om dette (antall, tidspunkt, trekkretning, trekkhpyde 0.1.) dersom noen skulle ha gjort slike iakttagelser. Samtidig vil vi be alle ornitologisk interesserte i det aktuelle området om 1 være på utkikk etter flokker eller enkeltindvider av ærfugl i trekktidene, fra midten av april til midten av mai og fra september og utover hpsten. Vi håper at det gjennom samarbeid vil la seg gjgre å få klarlagt disse interessante sp~rsmålene i Iflpet av de nærmeste år. SUMMARY: OBSERVATIONS ON MIGRATING EIDERS IN TRØNDELAG, NORWAY In the perid from 23rd April to 11th May, 1969, we made some observations on migrating Eiders, Sotnaleria mollissirira, in Stjgrdal (Fig. 1). 11 flocks consisting of more than 450 individuals showing marked migratory behaviour were observed (Table i). Some flocks flcw straight over land astwards. Most of the observations were made between 6 p.m. and 9.35 pm., but there was also one observation during the day. The flocks camc in from the sea, high above the ground. On 24th April a migrating flock was followed by car along the main road (E 75) to Sweden. When we lost sight of the birds, they had flown 10 km. from the sea eastwards. They werc m, abovc the g-ound and flew at high speed, appr. 70 km/hour. In 1969 we did not count the winter population of Eiders in Stjdrdalsfjorden regularly, but it seems to have reached 3 peak in the first half of April when individuals were observed in the inner part of the fiord. The population showed a marked decrease until the middle of May, just at the time when the migration was observed (Tablc 2). Regarding observations from the inner part of Trgndelag, one male Eider was seen in Meråker on 15 th April In September 1968, two flocks migrating towards West were seen over Snåsavatnct in Stod, and in one of the years a flock was observed on Sylsjpen in Tydal (Tablc 1 and Fig. 1). The observations indicate a migration towards East from Trondheimsfjorden in the spring and a corresponding migration towards the West in the autumn. A possible explanation for this migration is that Eiders breeding in the northern part of the Baltic pass over Scandinavia and spend the

19 winter on the Norwegian coast. However, observations and recoveries of banded birds show that Finnish and Swedish Eiders in winter migratc south to Denmark, but one Finnish bird has bcen rccovered in Western Norway. Further, the Eiders do not breed in the northern part of the Gulf of Bothnia. It is therefore possible that birds farthcr from the East-from Thc White Sea-miarate " across Finland and North Scandinavia to the Norwegian coast. In this connection it might be mentioned that radar observations have shown that Melanitta and Clangtrla migrate from the White Se3 across Finland. but the Eider is not observed on tliis routc. Further investigation on the winter population of Eiders in Trondheimsfjorden is planned, and we hope that observations on migration and banding may verify where the birds breed. Co-operation with ornitologists in the actual areas in Northern Sweden and Finland would probably have been of great value. Author's address: Alv O. Folkestad 6060 Hareid Arne Moksnes Universitetet i Trondheim h l. Institutt, Rosenborg 7000 Trondheim LITTERATUR Bchrends, : Maritimt sommertræk over det gstligc Sonderjylland. Plora og Parrtta 61: B e h r e n d s, : Om ederfuglenes (Sontatcria mollissirira (L.) ) sommertmk over Sgnderjylland. Flora og Farrna 72: C u r r y - L i n d a h l, K Praktsrfugl, Sortrateria spectalrilis (Linne). I: Holmstrom, C. T., Henrici, P., Rosenberg E., Soderbcrg, R, (norsk utg. v. Frithjof Økland): Fuglene i Nordcn, bd. Ugler- Stormfugler. Oslo (Aschehoug), 283 pp. M a t h i ass o n, S. 1962: Fågelstracket vid Falsterbo år Vår FågelrGrld 21: P a l u d a n, K. 1962: Ederfuglene i de danske farvande. Darrskc t~ilrltrrndersogelser, heftc pp. S a l o m o n s e n, F. 1967: Fugletrr~kket og dets gåder. K~benhavn (Munksgaard), pp. S v a r d s o n, G. 1919: Sjofågelstriicket i Kalmarsund Sui.rtsk Jakt 97: Y c r e b e r g, N. J. 1960: Praktxrfuglen (Somateria spectabilis (L.) ) ruget i Norge i Sterna 4:

FUGL I NORSKE BILAND. - 2. BOUVET-@YA.

FUGL I NORSKE BILAND. - 2. BOUVET-@YA. I...- --.... -. - --- - --. -.-.- -..-.,'I. I I,i..,.I. I :,." ~ s':,!:~!; 9,,,, :,,E~~~,~R ',',,. A,:,,,,,,,,,,, I,, x,, l >, ',, ' I ' :., 8, ' I,,,, I,, ' \,,,, *,,,: ;',,'. I I,..I,. I.. >., I S m

Detaljer

STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1

STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1 STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1 STERNA Tidsskrirt utgitt av Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 7, hefte 4 Novem ber 1966 GRESSHOPPESANGERENS FOREKOMST I NORGE Av Tore Nielsen

Detaljer

i J,, d' r+ 4 ., A' r -w. .-.L -, ---LL.L. a- L, -'.'- 1 RIDAKSJOM OG KIPEDISJONI SIAVAMOER MUSEUM

i J,, d' r+ 4 ., A' r -w. .-.L -, ---LL.L. a- L, -'.'- 1 RIDAKSJOM OG KIPEDISJONI SIAVAMOER MUSEUM w. a L, '.' i J,,, d' r+ 4., A' r..l, LL.L. RIDAKSJOM OG KIPEDISJONI SIAVAMOER MUSEUM Bind 0, hefte 4 Desember 97 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse:

Detaljer

STERNA. c*rtrelf svar pi forholdet omkring rovviltproblemet, han svarer. At1 Edvurd K. Burfb.

STERNA. c*rtrelf svar pi forholdet omkring rovviltproblemet, han svarer. At1 Edvurd K. Burfb. STERNA Tidsskrift utgitt ov Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 3, hefte 1 Januar 1958 ROVFUGLENE I NATURENS HUSHOLDNING At1 Edvurd K. Burfb. Nir det gjelder rovfuglene, koiiinier probleniet

Detaljer

REDAKSJON 00 EKIPEDISJOHI STAVAWGER MUSEUM

REDAKSJON 00 EKIPEDISJOHI STAVAWGER MUSEUM REDAKSJON 00 EKIPEDISJOHI STAVAWGER MUSEUM STERNA Blnd 9, hefte 4 Desember 1970 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger

Detaljer

Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996 Totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåking av hekkende vadefugl og tyvjo

Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996 Totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåking av hekkende vadefugl og tyvjo Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996 Totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåking av hekkende vadefugl og tyvjo Karl-Birger Strann NINA. NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER

BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER Rovfuglene er ikke bare et vakkert og interessant innslag i vir fauna. Vi må også regne med at de har en n~dvcndig funksjon i de livssamfunn de tilhgrcr. Fgrst i den senere

Detaljer

Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN

Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN STERNA Lytt Tidsskrift utgitt ov Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 3, hefte 8 November 1959 FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN I dette hundreket er det bare få notiser cn kan finne i littcraturen

Detaljer

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Torstein Myhre NOF rapport 3-2009 Norsk Onitologisk Forening e-post: nof@birdlife.no Rapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Detaljer

BUSKSKVETTEN. Nr. 2 * 2003 * 19. årgang RØDSTRUPE. Organ for Norsk Ornitologisk Forening. Avdeling Buskerud. Buskskvetten 19 (2003), nr.

BUSKSKVETTEN. Nr. 2 * 2003 * 19. årgang RØDSTRUPE. Organ for Norsk Ornitologisk Forening. Avdeling Buskerud. Buskskvetten 19 (2003), nr. BUSKSKVETTEN Nr. 2 * 2003 * 19. årgang RØDSTRUPE Organ for Norsk Ornitologisk Forening Buskskvetten 19 (2003), nr. 2 Side 29 Avdeling Buskerud REDAKSJONELT: REDAKTØR: Jens Erik Nygård OPPLAG: 300 Brinken

Detaljer

KRAFTLEDNING/FUGL-PROBLEMATIKK I GRUNNFJORDEN NATURRESERVAT, ØKSNES KOMMUNE, NORDLAND. Per Gustav Thingstad

KRAFTLEDNING/FUGL-PROBLEMATIKK I GRUNNFJORDEN NATURRESERVAT, ØKSNES KOMMUNE, NORDLAND. Per Gustav Thingstad NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: 1989-2 KRAFTLEDNING/FUGL-PROBLEMATIKK I GRUNNFJORDEN NATURRESERVAT, ØKSNES KOMMUNE, NORDLAND Per Gustav Thingstad I UNIVERSITETET I TRONDHEIM VITENSKAPSMUSEET Notat fra Zoologisk

Detaljer

Fuglevennen. Din naturkontakt Høst 2008. Tema: Bli kjent med duene Slik lager du en naturholk Matkrise - også på fuglebrettet?

Fuglevennen. Din naturkontakt Høst 2008. Tema: Bli kjent med duene Slik lager du en naturholk Matkrise - også på fuglebrettet? Fuglevennen Din naturkontakt Høst 2008 Tema: Bli kjent med duene Slik lager du en naturholk Matkrise - også på fuglebrettet? Nye brettgjester - også hos deg? Foto stillits (over): Morten Vang; kjernebiter:

Detaljer

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene.

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Roar Solheim Trond Vidar Vedum Fugleskole Kurshefte utviklet av Norsk Ornitologisk Forening På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Fugleskole

Detaljer

Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. Svein-Håkon Lorentsen

Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. Svein-Håkon Lorentsen 629 Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 25 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen 716 Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Terna måkenes elegante kusine

Terna måkenes elegante kusine Årets Fugl 2006: Terna måkenes elegante kusine Terna er en kjent og kjær fugl for småbåteiere, sportsfiskere og andre som ferdes langs kysten. Den er lett å kjenne igjen på sitt dolkeformede røde nebb,

Detaljer

Felthandbok - FJELLREV

Felthandbok - FJELLREV NINA Temahefte 29 Felthandbok - FJELLREV En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolkning av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev Dette heftet er utarbeidet av

Detaljer

Åkerriksa Crex Karma

Åkerriksa Crex Karma Åkerriksa Crex Karma Oppfostring av en unge i fangenskap. Tiltak og erfaringer fra Karmøy 2012. Innhold 1. Sammendrag 3 2. Bestanden av åkerrikse i Karmøy 2012. 3 2.1 Kart over registrerte funn 4 2.2 Handlingsplan

Detaljer

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa Fjellrev i Norge 20122 Resultater fra det nasjonal le overvåkingsprogrammet for fjellrev Kristine Ulvund Øystein Flagstad Nina E. Eide Arild Landa NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen!

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen! Terje Bøhler Nå med Fugleskolen! Fugler Et idé- og aktivitetshefte Illustrasjoner av Rune Roalkvam Forslag til ulike prosjekter til bruk i skolen, ungdomsklubber, speideren etc. 2013, versjon 3.0 1814

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Kunnskapsstatus og forslag til nasjonal handlingsplan for horndykker Tomas Aarvak & Ingar J. Øien NOF rapport 5-2009

Kunnskapsstatus og forslag til nasjonal handlingsplan for horndykker Tomas Aarvak & Ingar J. Øien NOF rapport 5-2009 Kunnskapsstatus og forslag til nasjonal handlingsplan for horndykker Tomas Aarvak & Ingar J. Øien NOF rapport 5-2009 Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim E post: nof@birdlife.no Forsidebilde: Horndykker

Detaljer

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus DN rapport 2008-1 Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Handlingsplaner for trua ar ter i Norge Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Rapport 2008-1 Utgiver: Direktoratet

Detaljer

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen UTVALGTE FUGLEARTERS BRUK AV LISTASTRENDENE Sandløper Gunnar Gundersen Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder M. Wold, J.E. Røer, V. Bunes 23. mars 2012! INNHOLD Forord!... 2 Konklusjon!... 4 Listastrendene

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 5 juli / august / september 2009 Fra innholdet : Faste spalter SBU One Loft Race 2009 FCI One Loft Race 2009 Slipprapport gruppe 6 Annonser Superspeed over

Detaljer

Hekkeinvestering og voksendødelighet

Hekkeinvestering og voksendødelighet Hekkeinvestering og voksendødelighet hos norske sjøfugler Kjell Einar Erikstad Tycho Anker-Nilssen Magne Asheim Robert T. Barrett Jan Ove Bustnes Karl-Otto Jacobsen Ivar Johnsen Bernt-Erik Sæther Torkild

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS &

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS & . 0 -r WW NATURVERN I NORGE LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE ARss KR1 FT 954. TR2KT HOS FABRITIUS & SØNNER OSLO 1955 og REDAKSJON : THV. KIERULF INNHOLD ) Lov on naturvern. Hja/mo B inn, 3 Krets

Detaljer

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Rapporter 30/2011 Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien

Detaljer

Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita. Anne Sverdrup-Thygeson, Oddvar Hanssen, Frode Ødegaard

Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita. Anne Sverdrup-Thygeson, Oddvar Hanssen, Frode Ødegaard 632 Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita Anne Sverdrup-Thygeson, Oddvar Hanssen, Frode Ødegaard NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer