ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT NHOs ARBEIDSMILJØFOND 2010

2 2 Innhold Forord Historikk 4 Virksomheten i Prosjekter. 6 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet. 8 HMS-rådgivere i landsforeningene arbeidet i Økonomiske nøkkeltall 9 Innvilgede prosjekter

3 3 Forord Fondets avkastning har også i 2010 vært utsatt for svingninger: Fra å ha en gunstig utvikling tidlig i året, til negativ ultimo april, for så å gå sterkt opp igjen tidlig på høsten. Da fondet ikke har andre inntekter enn avkastningen, medfører slike svingninger at man må ha god oversikt og justere rammene. Imidlertid vet vi fra den historiske utviklingen at resultatene vil jevne seg ut. For vårens søknadsbehandling besluttet Utvalget for Arbeidsmiljøfondet en noe strammere ramme enn forutsatt, men da at utviklingen tok seg opp i august, åpnet utvalget for en søknadsrunde på høsten. Bevilgningene følger satsingsområdene i den strategiske planen for perioden, men utvalget hadde gjerne sett at flere landsforeninger tok initiativ til prosjekter på områder der det kan være utfordringer eller behov for ny kunnskap. Ny kunnskap kan være avgjørende for å utforme nye tiltak og løsninger. Prosjektene som kommer i betraktning har en forankring i landsforening eller regionforening. Dette er viktig med tanke på erfaringsoverføring fra prosjektene til andre bransjer og bedrifter. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har hatt prosjektpresentasjoner på alle sine møter. Det er viktig for utvalget å danne seg et bilde av hvilken kunnskap prosjektene utvikler. Utvalget er svært opptatt av at erfaringene fra prosjektet blir formidlet til andre, og at kunnskapene kan tas i bruk av så mange som mulig. Utvalget er opptatt av at de verktøy, resultater og hjelpemidler som er et resultat av prosjektene, blir lett tilgjengelig for medlemsbedriftene. Tom Ivar Myhre Utvalgs leder

4 4 Historikk NHOs Arbeidsmiljøfond Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskildene for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv. Fondets prosjekter og resultater har vært til stor nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Medlemsbedrifter, bransje- og landsforeninger, forskningsinstitusjoner og bedriftshelsetjenester har kunnet søke om midler til prosjekter ved en årlig søknadsfrist. Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet støttet forsknings- og utviklingsprosjekter for over 580 millioner kroner. Historikk: NHOs Arbeidsmiljøfond ble opprettet i 1987, med en startkapital på 377 millioner kroner. Kapitalen hadde sin opprinnelse fra Sykelønnsordningens fond, som ble etablert mellom LO og NHO (N.A.F) under tariffoppgjøret i I 1976 ble Folketrygden endret og arbeidstakerne ble sikret full lønn under sykdom. Dermed falt formålet med sykelønnsfondet bort. LO og NHO ble enige om å avvikle ordningen og midlene ble fordelt mellom de to partene. NHO (N.A.F.) besluttet i 1987 å benytte sin del av fondet til å etablere et arbeidsmiljøfond, med formål å støtte aktiviteter som skulle bidra til å forbedre arbeidsmiljø og helse i norsk arbeidsliv. Realverdien av fondet ble inntil 2000 vedlikeholdt og årlig justert for prisstigningen. I henhold til vedtak i NHOs Arbeidsutvalg i september 1999, i forbindelse med utredningen Arbeidsmiljøfondets fremtidige bruk av midler, skal fondets kapitalbase være i størrelsesorden 550 millioner kroner. Det ble vedtatt i NHO Arbeidsutvalget i mars 2003 at Arbeidsmiljøfondets strategi skal bygge opp under NHO-fellesskapets strategier og utfordringer. Utvalg og administrasjon Utvalg for NHOs Arbeidsmiljøfond vedtar bevilgninger og gir gjennom strategiplaner og satsingsområder faglige føringer for Arbeidsmiljøfondets virksomhet. Utvalget har bestått av: Tom Ivar Myhre, HMS/KS-direktør, AS Backe (leder) Pål Eriksen, HR Direktør, Nofima Tore Krog, bedriftsoverlege, Ringnes AS Marit Refsland, HR Direktør, Veolia Transport Bjørn Olsen, HMS&KS-direktør nybygg, Aker Solutions Thomas Rudolf Thomassen, konsernlege, Heidelberg Cement Northern Europe Gyda Ulleberg Bugge, Director of Human Resources, Scandic Hotels AS - t.o.m Kristin Flagstad, HR-sjef ISS Sør fra Fra NHO har følgende vært knyttet til Arbeidsmiljøfondets virksomhet i 2010: Seniorrådgiver Siri Møllerud, spesialrådgiver Ann Torill Benonisen, konsulent Hilde Rønneberg

5 5 Virksomheten i 2010 Økonomi Året 2010 begynte godt med signaler i årets første måneder om normal avkastning på syv prosent. Utvalget vedtok på sitt mars-møte å utvide aktiviteten i forhold til den fastlagte rammen på 12 millioner kroner. Imidlertid ble det registrert negativ avkastning allerede fra midten av april. På bevilgningsmøtet tredje juni besluttet utvalget å holde en strammere ramme. Fra august måned økte fondskapitalen igjen, fra 580 millioner kroner til vel 635 millioner kroner. Det ble besluttet å ha en ekstra søknadsrunde spesielt beregnet på lands- og regionforeninger. Avkastningen var spesielt god fra september til oktober, på hele 40 millioner kroner. Bevilgninger fra eldre, urealiserte og avsluttede prosjekter er blitt tilbakeført til fondet for om lag 4.5 millioner kroner. Pr var den samlede fondskapital på millioner kroner. Prosjektbevilgninger Til vårens søknadsrunde var det 25 søknader til behandling til en søknadssum på 21.6 millioner kroner. Det ble totalt bevilget prosjekter for 9.2 millioner kroner. For høstens søknadsrunde forelå det 6 søknader fra landsforeninger og en søknad fra regionforening, til en søknadssum på 3.3 millioner kroner. Det ble bevilget 2.7 millioner kroner. I alt ble det for 2010 bevilget 11.9 millioner kroner i prosjektstøtte. Strategiske satsingsområder Arbeidsmiljøfondet skal være et strategisk virkemiddel for NHO-fellesskapet for å gjennomføre utviklingstiltak på område knyttet til arbeid, velferd (arbeidslinjen) og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine prioriteringer bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsliv. De fire satsingsområdene i strategien for perioden er som følger: - Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer o Redusere sykefraværet o Ledelse og samarbeid - Arbeid og velferd o Det skal lønne seg å jobbe styrking av arbeidslinjen o En helhetlig politikk for arbeidslivet - Fysiske og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet o Eksponeringskarakterisieringer og målinger pilotprosjekter o Ny arbeidsskadelov og utvidelse av sykdomslisten - Regelverk o Forenkling o Veiledninger

6 6 Prosjekter I det følgende omtales noen av de bevilgede prosjektene, fordelt på de ulike satsingsområdene: Inkluderende arbeidsliv Sammen bedre på IA NHO Østfold har fått støtte til å sluttføre det store regionale prosjektet Sammen bedre på IA, for en bearbeiding og vitenskaplig publisering av resultatene i prosjektet. Målsettingen er blant annet å få dokumentasjon på flere av forholdene som er kommet opp i prosjektet. Dette gjelder betydningen av partssamarbeid og medvirkning fra ansatte, "jobbrelatert dissonans"(misforhold mellom individuelle forutsetninger og arbeidsplassen), kommunikasjonskompetanse fra ledere på alle plan, jobbvandring mellom bedrifter i nettverk, tillitsvalgtes rolle og rolleforståelse i godt IAarbeid/rammer samt samarbeid med NAV. Det skal videre skrives og publiseres et antall vitenskapelige artikler i relevante tidsskrifter og noen populærvitenskapelige artikler for bransjetidsskrifter o.a. Sluttrapport fra hele prosjektet vil foreligge i mars Inkluderende arbeidsliv i ulike bransjer Formålet med prosjektet er å gjøre analyser og få frem kunnskap om ansatte som har vært ansatt i IA-bedrift hele IA-perioden, mot de som har vært ansatt i IA-bedrift i kortere perioder og de som aldri har vært ansatt i IA-bedrift. Flere av landsforeningene står bak og støtter prosjektet, som er i regi av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), og er en videreføring av et tidligere prosjekt om sykefravær i ulike bransjer. Arbeid og velferd Nytt rehabiliteringsprogram for sykemeldte International Research Institute of Stavanger (IRIS) vil se nærmere på et bedre arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for målgruppen sykmeldte ansatte med uspesifikke muskel- og skjelettsykdommer og -plager. Delmål i prosjektet er å utvikle et nytt rehabiliteringsprogram for sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer/-plager og tilby dette programmet til aktuelle sykmeldte i Dalane-regionen. Deretter vil man vurdere effekten programmet har hatt på sykefravær, tilbakeføringstidspunkt samt kost/nytte-effekten. Til slutt skal erfaringene med programmet fra sykmeldte og bidragsytere sammenfattes og resultatene formidles til arbeidslivets parter, brukerorganisasjoner, Nav, helsetjenesten og aktuelle utdanninger. Prosjektet er forankret i Norsk Industri, som har fulgt opp prosjektet ved bl.a. deltagelse i referansegruppe. Flere av medlemsbedriftene til Norsk Industri i regionen har deltatt og bidratt i prosjektet. Gradering av sykmeldte Prosjektet skal skaffe ny kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til gradering av sykmeldte og dermed konsekvensene av medfinansieringsansvar av langtidssykmeldinger. Dette vil også være ny kunnskap på sentrale deler av den nye IA-avtalen ( ), og da spesielt på legers sykmeldingspraksis og arbeidsgivers tilretteleggingspraksis som pr. i dag er mangelfull og fragmentert. Det er Sintef som er prosjektansvarlig. Fysiske og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet Senskader i hjertet etter innrapporterte, alvorlige strømulykker. Prosjektet skal kartlegge hjertets tilstand med en omfattende klinisk undersøkelse som også inkluderer ultralyd og belastningstest hos elektrikere med innrapporterte strømskader fra perioden Bakgrunnen for prosjektet er elektrikernes store risiko for å bli utsatt for strømskade, og hvordan slik skade eventuelt vil påvirke deres helse i ettertid. Skader i akuttfasen er vel dokumentert, men det

7 7 har vært liten vitenskapelig oppmerksomhet knyttet til senskader, som prosjektet er fokusert på. Norsk Teknologi og Sykehuset i Vestfold er prosjektansvarlige. Yrkeseksponering for PAH i kreosot-impregnerte stolper ved Trondheim Energi Nett Montørene i energibransjen arbeider i stolper som er impregnert med kreosot for å hindre råte. Kreosot inneholder flere kjemiske stoffer som er helseskadelige. Den viktigste stoffgruppen er Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner, forkortet til PAH. Flere forbindelser er klassifisert som kreftfremkallende. For å bedre kunne vurdere risikoen med arbeid i stolpene må en kjenne til hvor mye montørene blir eksponert for. I dette prosjektet vil man gjennomføre eksponeringsmålinger av montører som til daglig arbeider i kreosotimpregnerte stolper og sammenligne disse med en kontrollgruppe. Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien Støtten til prosjekt-koordinator til oljeindustriens store prosjekt om kjemisk arbeidsmiljø videreføres også i Prosjektet skal sikre at risiko relatert til kjemikaliebruk i olje- og gassindustrien, offshore og landbasert, er identifisert, vurdert og kontrollert. Målet skal være at alt arbeid er lagt til rette på en slik måte at potensiell risiko kan håndteres på fullt forsvarlig nivå. Prosjektet er initiert av Arbeidsdepartementet og Petroleumstilsynet. Potensiell risiko skal håndteres på et fullt forsvarlig nivå i henhold til Kjemikalieforskriftens bestemmelser. Det dreier seg både om historisk og nåværende eksponering for kjemikalier i arbeidsmiljøet og om overvåkning av arbeidshelse. Arbeidet organiseres som et bredt prosjekt underlagt oljebransjens Sikkerhetsforum. Prosjekt Lavtemperaturasfalt LTA 2011 Prosjektet har til hensikt å undersøke endringer i oljekonsentrasjonen i asfaltproduksjon ved temperaturreduksjoner fra 10 til 25 prosent, basert på ulike produksjonsteknikker og ved bruk av forskjellige kjemikalietilsettinger. Asfalt legges vanligvis ut ved høye temperaturer fordi produktet da blir bearbeidelig/lettere å legge ut. Statens Arbeidsmiljøinstitutt skal parallelt med målingen av det kjemiske arbeidsmiljøet også måle mekanisk belastning hos operatøren. Prosjektet er i regi av Foreningen Asfalt og Veiservice. Regelverk Formålet med prosjektet er å utvikle rutiner og hjelpemidler til bruk på bedriftsnivå som ivaretar den nye ansvarsfordelingen mellom byggherren etter byggherreforskriften og arbeidsgiverne etter arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Et viktig element vil være tolkninger av ansvar for risikovurdering som tilligger byggherren på den ene siden og arbeidsgiverne på den andre siden. Standardisert praksis innen dette området vil medføre store forbedringer. Boligprodusentenes Forening har hånd om prosjektet, som vil bidra til harmonisering av ny praksis ved at det utvikles bransjerutiner som felles rutiner for foretakene i byggevirksomheten. Resultatene skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmene i BNL gjennom det web-baserte dokumentsystemet Nytt Bygg.

8 8 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet Utvalget har hatt tre møter i 2010, hvorav to bevilgningsmøter. Utvalget har fått orienteringer om prosjekter som er underveis eller avsluttet. Det er eksempelvis blitt orientert om prosjektene Trygg på jobben i regi av NHO Mat og Bio, Kompetanse, opplæring og Mangfold v/nho Mat og Drikke, avsluttede og pågående prosjekter knyttet til KOLS i arbeidslivet ved Norsk Industri. Utvalget har videre fått orientering om aktuelle saker som NHO arbeider med, herunder det løpende IA- tre-parts samarbeidet med tilhørende rapporter og evalueringer, nettkurs med ny pensjonsreform, Arbeidstilsynets regelverksprosjekt, høringsarbeid knyttet til relevante NOUer, nye forskrifter og regler, arrangementer og konferanser, m.v. HMS-rådgivere i landsforeningene Også i år er det 18 landsforeninger som har mottatt lønnstilskudd til i alt 23 ansatte på HMS-området (HMS-rådgiverordningen). Til grunn for støtten utarbeider landsforeningene handlingsplaner for HMS-området, knyttet til Arbeidsmiljøfondets satsingsområder. HMS-rådgiverne møter månedlig i et felles HMS-forum og er gjennom arbeidsgrupper engasjert i ulike tema innen HMS-området, for å få en mer helhetlig innsikt for rådgivning overfor bedriftene. Alle HMS-rådgiverne forplikter seg til å delta i felles aktiviteter og arbeid knyttet til NHO-fellesskapet. I år som tidligere år har arbeidet med inkluderende arbeidsliv vært svært sentralt i det felles arbeidet. Arbeidet i 2010 Felles innsatsområder Sentralt i felles innsatsområder er IA-arbeidet. Ny IA-avtale kom på plass i slutten av februar. NHOområdet ønsker å få gode resultater, noe som krever systematisk arbeid hos alle. IA-arbeidet må være forankret hos styrene i landsforeningene. Alle landsforeningene skal igangsette og rapportere aktiviteter i samarbeid med sine respektive forbund. Alle hovedorganisasjonene i IA-avtalen rapporterer på grunnlag av disse to ganger årlig via Arbeidsdepartementet til arbeidslivspolitisk råd. Formidling og informasjon Aktuelle og relevante saker og prosjekter blir presentert på HMS-forums møter, samt at enkelt landsforeninger omtaler prosjekter og tiltak i sine bransjeblader og nettsider. I løpet av året har en rekke prosjekter vært lagt frem for forumet. Dette er et viktig ledd erfaringsutveksling og kompetanseheving for HMS-rådgivernettverket. Av tema som har vært orientert om er eksempelvis ankenemda for sykepenger, Ledelse og inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter, Nærværskultur og de gode hjelperne, mfl. Gjennomgang av sykelønnsordningen i Nederland var ett særskilt tema i forkant av HMS-forums studietur til Nederland i september. Nettsidene til NHO og landsforeningene blir brukt til omtale av de ulike prosjektene.

9 9 Økonomiske nøkkeltall 2010 Balanse per EIENDELER (Beløp i hele kr) Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre kortsiktige fordringer Opptjente ikke forfalte renter 0 0 Sum fordringer Investeringer Aksjer og obligasjoner Utenlandske aksjefond Norske obligasjoner Utenlandske obligasjoner Andre finansielle investeringer Sertifikater 0 0 Sum investeringer Bankinnskudd Bankinnskudd Sum bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD FONDSKAPITAL Fondskapital Resultat Sum fondskapital GJELD Ikke utbetalte bevilgninger Kortsiktig gjeld Sum forpliktelser og gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 10 Resultatregnskap (Beløp i hele kr.) Note Finansinntekter og kostnader Finansinntekter og finanskostnader SUM FINANSPOSTER Driftskostnader Adm. kostnader finansforvaltning Adm. kostnader regnskapsføring Sekretariatstjenester Revisjonshonorar Bevilgninger Overført til NHO Sum kostnader RESULTAT Note 2 Bevilgninger: Vedtatte bevilgninger HMS medarbeidere landsforeninger Tilbakeførte bevilgninger Sum bevilgninger

11 11 Innvilgede Prosjekter 2010 Bedriftshelsen as Prosjekt Kartlegging av manganeksponering ved vedlikeholdsarbeid i norsk industri. Kr Norsk Teknologi Senskader i hjertet etter innrapporterte, alvorlige strømulykker Kr EDB Businesspartner Norge AS Prosjekt 180 Kr IRIS De gode hjelperne Kr Yara Norge as Prosjekt Mulig sammenheng mellom kols og arbeidsmiljø, Yara Porsgrunn Kr Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Inkluderende arbeidsliv i ulike bransjer Kr Energi Norge Prosjekt Yrkeseksponering for PAH i kreosot impregnerte stolper ved Trondheim Energi Nett. Kr SINTEF Gradering av sykemeldte: Muligheter og utfordringer. Kr Boligprodusentenes forening Prosjekt Byggherreforskriften Kr OLF Prosjekt Kjemisk arbeidsmiljø i olje og gassindustrien Kr NHO Telemark Prosjekt Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Læring på tvers Kr Norsk Industri Kreftundersøkelse hos sponplatearbeidere forprosjekt Kr NHO Reiseliv Fra fravær til nærvær Kr NHO Østfold Sammen bedre for IA (SABIA) Kr Logistikk- og transportindustriens Landsforening Prosjekt LTL-NTF-NAV Oslo Nord, delmål I og II i IA-avtalen Kr Norsk Industri Utvikling av e-læringskurs i bruk og forståelse av sikkerhetsdatablader Kr NHO Mat og Drikke Kompetanse, opplæring, mangfold Kr Foreningen Asfalt og Veiservice Prosjekt Lavtemperaturasfalt kr NHO Service Prosjekt Sykefravær i renholdsbedrifter i Trondheimsregionen. Kr

12 12

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2013 2 Innhold Forord side 3 NHOs Arbeidsmiljøfond side 4 Virksomheten i 2012 side 5 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet side 7 HMS-rådgivere i landsforeningene side 8 Formidling

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf.

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf. ISBN nr: 82-90112-28-9 Årsrapport 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo www.arbeidstilsynet.no Tlf. 815 48 222 FORORD 4 ARBEIDSTILSYNET 5 Administrasjon og ledelse 5 Arbeidstilsynet

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer