Elektro Skagerrak AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektro Skagerrak AS"

Transkript

1 FDV 401 ELEKTRO

2 KAP. NR. 0 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL NR.: 1. VEILEDNING 2. GENERELLE OPPLYSNINGER 3. FORVALTNING A. GENERELL INFORMASJON B. INFORMASJON OM FDV-ARBEIDET 4. ELKRAFTINSTALLASJONER A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD C. DOKUMENTASJON 5. TELE OG AUTOMATISERING A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD C. DOKUMENTASJON 7. UTENDØRS ELANLEGG A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD C. DOKUMENTASJON 8. DIVERSE 9. TEGNINGER, SKJEMAER

3 KAP. NR. 1 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 1 1. VEILEDNING Denne FDV- manual er utarbeidet for å dekke elektriske installasjoner i nybygg (storsal) og ombygging av blokk A-B-C ved Stinta skole Manualen er utarbeides som en FDV-instruks, og skal inngå i skolens IK-system. Omfang og detaljeringsgrad tilpasses etablerte rutiner i den utstrekning dette er hensiktsmessig Forvaltning De respektive kapitler er selvforklarende. Etablerte rutiner for vedlikehold og oppfølging skal følges. Kapittel 4, 5, og 7 Systeminformasjon, driftsinstrukser og feilsøking tas med for hver anleggsdel.

4 KAP. NR. 2 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 3 2. GENERELLE OPPLYSNINGER 2.1 BYGGHERRE Byggherre: Arendal kommune Eiendom Adresse: Bjorbekk, Postboks 10, 4801 Arendal Telefon: Telefax: Kontaktpersoner: Arnfinn Olimstad 2.2 DATA OM BYGNINGEN Type bygg: Byggeår: Bygningenes areal: Sum: m2 brutto/netto

5 KAP. NR. 2 REV. NR.01 / / AS. SIDE 2 AV FIRMALISTER ELEKTRO ENTREPRENØR: Solsiden 1, PB Risør Telefon: Telefaks: RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO: EL Prosjektering AS TK-Senteret Longum park Serviceboks 705, 4808 Arendal Telefon Telefaks: BYGG ENTREPRENØR: Br.Reme AS Longum park Serviceboks Arendal Telefon: Telefaks: RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG: Trønderplan Postboks Namsos Telefon: Telefaks: VVS ENTREPRENØR K301 Oras Agder Skrubbedalsveien Arendal Telefon: Telefaks: VVS ENTREPRENØR K302

6 Bravida Sør Øst Postboks Kristiansand Telefon: Telefaks: RÅDGIVENDE INGENIØR VVS Ing.Willy H. Norrman AS Cort Adlers gate 10A 3722 Skien Telefon: Telefaks: Side 3 av 3

7 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 5 3. FORVALTNING INNHOLDSFORTEGNELSE A.0 Generell informasjon A.1 Orientering A.2 Offentlige myndigheter og andre instanser A.3 Godkjenningsdokumenter B.0 Informasjon om FDV-arbeidet B.1 FDV-organisjon B.2 Stillingsinstrukser B.3 Serviceavtaler B.4 Utstyr og hjelpemidler B.5 Merkesystem B.6 Reservedellager B.7 Informasjon til bruker B.8 Erfaringer C. Økonomi D. Tidstyring

8 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 2 AV 5 A. GENERELL INFORMASJON A.1 ORIENTERING FDV er en forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Med økende teknisk utvikling er det nødvendig med planmessig oversikt og rutiner for betjening, bruk og vedlikehold av de tekniske installasjoner. Ulike forskrifter krever også at det skal etableres rutiner og serviceavtaler for drift og vedlikehold. Ref.: Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL) 9, og Internkontrollforeskriften. Et fornuftig FDV-opplegg skal sikre god og økonomisk drift av anleggene ved hjelp av de oppsatte rutiner. For at opplegget skal være til mest mulig nytte for eier/bruker, er det viktig at bruken følges aktivt opp internt, slik at eventuelle korreksjoner og tilpasninger kan foretas etter hvert. Det viktigste ved opplegget er å følge tidsplanene slik at vedlikeholdet kan utføres rettidig. Definisjoner sentrale begrep: FORVALTNING: Administrativ styring av bygningen og de tekniske installasjoner for å opprettholde et ønsket nivå. Styringen skal være et verktøy for systematisk drift og vedlikehold, økonomisk planlegging og kontroll. DRIFT: De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget. VEDLIKEHOLD: De aktiviteter som opprettholder ønsket kvalitet, kapasitet og levetid for bygget. TILSYN: Jevnlig inspeksjon og kontroll av bygningsdeler og installasjoner for å oppdage unormale tilstander og feil. REPARASJON: Uforutsette aktiviteter for å utbedre skader og feil og for å gjenopprette en normal tilstand.

9 KAP. NR. 3 REV. NR. 01 / / AS. SIDE 3 AV 5 ANLEGG: Teknisk installsjon som har til oppgave å utføre en bestemt hovedfunksjon i bygningen. (eks. lysanlegg) SYSTEM: Underoppdeling av Anlegg / Bygningsdel. En type anlegg kan bestå av et eller flere mer eller mindre like systemer. KOMPONENT: Deler av et System. Oppdelt på den mest mulig hensiktsmessige måte med tanke på drift og vedlikehold. MERKING: Visualisering av kodetall, betegnelser, beskrivelser ved hjelp av skilt, bokstaver, tall, symboler o.l. på stedet. For Stinta skole henviser merkingen til: Bygg (Blokk) A-B-C og Rom nr., hvor første siffer er plan (etasje) nr., for eksempel A211: Blokk A, etasje 2, rom 11., og til system/ fordeling for eksempel Underfordeling A-3 + kurs nr. A.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG ANDRE INSTANSER -Direktoratet for Brann og Elsikkerhet (DBE) -Det Lokale Eltilsyn (DLE) -Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL) -Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 400:2002 Plan og bygningsloven (PBL) A.3 GODKJENNINGSDOKUMENTER Godkjenningsdokumenter vedlegges som bilag, også kopi av samsvarserklæring, søknad om ansvarsrett og kontrollplan samt egenprotokoll. B.0 INFORMASJON OM FDV-ARBEIDET

10 B.1 FDV-ORGANISASJON Denne FDV-manualen inngår i etablerte FDV/IK system B.2 STILLINGSINSTRUKSER Ingen spesielle, viser til Stinta skoles etablerte IK

11 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 4 AV 5 B.3 SERVICEAVTALER Installasjonene som omfattes av denne FDV manualen er for det meste utvidelse av eksisterende systemer og det henvises til etablerte serviceavtaler. B.4 UTSTYR OG HJELPEMIDLER Ingen spesielle. B.5 MERKESYSTEM I sentraler er det merket med kurs nr. med beskrivelse av kursens dekningsområde; rom nr. Uttak er merket med sentral nr. og kurs nr. B.6 RESERVEDELLAGER Rutiner for lageret bør beskrives sammen med kodesystem og opplysninger om leverandør. B.7 INFORMASJON TIL BRUKERNE Henviser til etterfølgende kapitler med beskrivelse og dokumentasjon. B.8 ERFARINGER Erfaringer ved bruk av anleggene bør registreres. Dette kan inngå ved ajourføring av FDV-systemet.

12 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 5 AV 5 C. ØKONOMI Henviser til IK system for Stinta skole D. TIDSTYRING Inngår i IK systemet for Stinta skole Månedlig - Kontroll av elfordelinger - Idriftsetting/kontroll av varmekabelanlegg (vår/høst) - Varmeanlegg generelt - Sjekk/kontroll av lysutstyr - Avlesning av temperatur eller forbruk - Batterisjekk av nødlysutstyr - Krav til daglige, månedlige og årlige rutiner, inspeksjoner og testinger. - Brannalarmanlegg - Øvrige alarmanlegg Avvik behandling iflg. IK for Stinta skole

13 REV. NR.01 / / AS. KAP. NR ELKRAFTINSTALLASJONER INNHOLDSFORTEGNELSE A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON 41. Generelle anlegg 43. Fordelingsanlegg 44. Lysanlegg 45. Elvarmeanlegg 46. Driftstekniske anlegg B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Rutiner med skjemaer C. DOKUMENTASJON MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Materialspesifikasjon 3. Teknisk informasjon 4. Henvisninger til lover/forskrifter 5. Beregninger (FEBdok, lysberegninger, o.s.v.) 6. Måleprotokoller 7. Tegninger

14 REV. NR.01 / / AS KAP. NR. 4 4A DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON 41 GENERELLE ANLEGG 410 GENERELL INFORMASJON Nettsystem: 230V 50Hz IT. Netteier: Agder Energi. Tilknyttet trafo montert i rom B 109. Jordfeilovervåking på stigekabel nivå. 411 BÆRESYSTEMER Kabelstiger, pregalvanisert stål, er montert for fremføring av stigekabler og lokale kurser i bygningenes etasjer. Kabelstigene inngår i anleggets føringsveier sammen med kabelrør, etasjeskille gjennomføringer og installasjonskanaler Fabrikat: Wibe, type KHZSP, 300 og 500mm Stigene er felles for alle kabelsystemer; elkraft og tele/data/alarm. Kap. (4 og 5) Lokaliseringen av føringsveier er inntegnet på plantegninger for elkraft og tele. Henvisning: C 2: Materialspesifikasjon, og C 7: Tegninger Driftsinformasjon Ingen spesielle. 412 JORDING:

15 Systeminformasjon Jordelektrode forlagt som fundament/ringjord, rundt tilbygget på blokk C: storhall og området X-04 til 10/ Y-35 til 38. Elektroden, 25mm 2 CU wire, er avgrenet for tilkobling i krypkjeller C115 X-10/Y35 hvor det er montert CU jordskinne. Fra denne til hovedjordskinne i tavlerom B113 er det forlagt PN 50mm 2. Den opprinnelige jordelektroden for Stinta er hovedvannledningen, som er sentralt tilkoblet i fyrrom B108, er tilkoblet hovedjordskinne i B113. Fra hovedjordskinne er beskyttelsesledere fordelt; integrert i stigekabler til underfordelinger. Antennemast er tilkoblet direkte fra mast til hovedjordskinne. SR-jord er forlagt fra hovedjordskinne til hovedfordeling tele/data, Telematikkrom C329. Utjevningsforbindelser til utsatte anleggsdeler: kabelstiger ventilasjonskanaler osv. er tilkoblet fra lokale fordelinger. Henvisning: Hovedfordeling skjema og tegninger Driftsinformasjon Ingen spesielle. Jordingsanlegget koblinger sjekkes visuelt rutinemessig. Måles ved revisjon. 414 BRANNTETTINGER All branntetting er utført v/ K 201 Se FDV for bygg

16 REV. NR.01 / / AS KAP. NR FORDELINGSANLEGG 430 GENERELL INFORMASJON Prinsipiell oppbygging: Inntaksledninger TXXP 2x3x400mm 2 CU fra AE`s trafo i Blokk B, plan 1 til Hovedtavle i B113. Inntaksbryter i Hovedtavle, 3x3200A Fra Hovedtavlen: Effektbrytere for stigekabler til Underfordelinger, i Blokk A plan 2 og 3, Blokk B plan 2 og 3 og Blokk C plan 2 og 3. I tillegg er det en Underfordeling for storsalen og stigekabler til ventilasjonsanlegg i A, B og C, samt til heisen i Blokk B. Alle øvrige stigekabler, eksisterende til Blokk D, SFO og Stintahallen er tilkoblet den nye Hovedtavlen. Alle stigekabler er jordfeilovervåket og rapporterer til sentralt instrument i Hovedtavlen, hvor jordfeilen blir logget, og varsler til den blir utbedret/reset. Hovedtavlen har et måler arrangement, med en måler for hele anlegget. (unntatt elektrokjelen) Måleren rapporterer til SD anlegget: Kverneland Elektriske AS Datavaktmester for logging av kwh forbruk og maksimaltopper. Underfordelinger er bestykket med gruppe jordfeilbrytere, utkobling ved 300mA, og i tillegg for kurser for utvendige stikkontakter: 30mA.

17 REV. NR.01 / /AS. KAP. NR INNTAKS- OG STIGELEDNINGER: Stigekabler fra Hovedtavlen til underfordelingene A-3/2, B-3/2, C1-2/C-3, C2-2, heis Blokk B, VVS05-3, VVS06-4, VVS07-4,og VVS08-4 Stigekablene er type PFSP/AL dimensjonert etter forventet belastning med margin, og forlagt på føringsveier (kabelstiger), som vist på plantegninger. Stigekabel til heis i Blokk B er funksjonsikker kabel med CU ledere Ingen spesielle, kablene ettersees for skader rutinemessig. Tavleskjema for Hovedtavle og underfordelinger, FebDok beregninger, og plantegninger. 432 HOVEDFORDELINGER. Prefabrikkert Hovedtavle i system TABULA, kapslet utførsel IP 20. Tavleverksted: Lunde og Rougthvedt AS, Porsgrunn. Inntaksbryter/overbelastningsvern: MG Masterpact NW 3200amp. Overspenningsvern: OBO V20. Automatisk jordfeil søkesystem Bender RCMS470 overvåker alle utgående stigekabler. Sentralt tavleinstrument MF 3CT4 S 1000/166 måleområde V, A, W/VA PF, Hz, kwh, og kvah. Stigekabel kurser: Effektbrytere MG Compact NS N Tavlerommet skal holdes rent og fritt for uvedkommende gjenstander og ting. Tavlen ettersees rutinemessig. Se etter varmegang på effektbrytere og misfarge på deksel. Forbruk og nettanalyse avleses på instrument i fronten av tavlen, Spenning (per fase), strøm (per fase), fasevinkel (PF), frekvens (Hz) nå effekt kw og kva, og forbrukt effekt kwh og kvah Kontroller jordfeilsøkesystemet. Feil som er eller har vært er registrert og markert på RCMS470`s sentral (i tavlens målerfelt). Feilen markeres til instrumentet re - settes. Tidspunktet for når feilen oppsto kan ses ved å bla tilbake i instrumentets register. Utkoblet sikring (effektbryter eller elementautomat) settes tilbake til 1 (på). Hvis en utkoblet sikring settes på og kobler ut momentant foreligger det mest sannsynlig en kortslutning, og sikring skal forbli i 0 til kursen er feilsøkt og feilen er rettet. Sikringen er valgt for å møte de feilstrømmer som kan oppstå i fordelingsanlegget, men bør (skal) ikke betjenes mot maksimal kortslutning mer enn to ganger, helst bare en. (en kortslutning forsvinner sjeldent av seg selv) La en elektriker feilsøke/reparere. Tavleskjema og kursfortegnelse, FebDok beregning og komponent dokumentasjon

18 For jordfeilsøkesystemet henvises til brukermanual under 4C. Det samme gjelder for tavleinstrumentet MF 3CT4 S. 433 UNDERFORDELINGER. Prefabrikkert Underfordelinger i system TABULA, kapslet utførsel IP 20. Det er montert Underfordelinger i blokk A, B og C; en i hver etasje/plan 2 og 3, bak senen i storesalen, og lokalt i Hovedtavlen.. Underfordelingene forsyner kurser for lys, nødlys, stikkontakter, varme og SD anlegg i sine nærområder (etasjer). SD undersentraler er montert i sin respektive underfordeling. Grupper av sikringskurser er forankoblet jordfeilbryter med typisk jordfeilutløsning: 300mA. For utvendige stikkontakter: 30 ma. Underfordelingene har kursfortegnelse med kursnr. og beskrivelse av dekningsområde basert på rom nr. Tavlerommene og fordelingene skal holdes rent og fritt for uvedkommende gjenstander og ting. Tavlen ettersees rutinemessig. Se etter varmegang på effektbrytere og misfarge på deksel. Utkoblet sikring (effektbryter eller elementautomat) settes tilbake til 1 (på). Hvis en utkoblet sikring settes på og kobler ut momentant foreligger det mest sannsynlig en kortslutning, og sikring skal forbli i 0 til kursen er feilsøkt og feilen er rettet. Sikringen er valgt for å møte de feilstrømmer som kan oppstå i fordelingsanlegget, men bør (skal) ikke betjenes mot maksimal kortslutning mer enn to ganger, helst bare en. (en kortslutning forsvinner sjeldent av seg selv) La elektriker feilsøke og reparere. Underfordelingens SD undersentral styrer radiatorvarme via termostatstyrte magnetventiler, og Rom ventilasjon via CO 2 styrte spjeld. Funksjonene kan tvangsstyres ved hjelp av releer som er koblet mellom SD undersentralens utganger og magnetventilene/spjeldene. Disse er merket etter skjema for undersentralen, og kan betjenes mekanisk. (ikke gjør dette hvis det ikke er høyst nødvendig) Tavleskjema og kursfortegnelse, FebDok beregning og komponent dokumentasjon Koblingsskjema for SD anleggets US Kverneland Elektriske AS Datavaktmester. 434 FORDELINGER FOR BYGNINGSDRIFT Sentraler for drift av ventilasjonsanleggene i Blokk A, B, C og Storsalen. Prefabrikkerte styretavler; fabrikat Kverneland Elektriske AS, levert av K-302 Bravida Sør AS Gjelder systemene VVS05-4, VVS06-4, VVS07-4 og VVS08-4. Viser til FDV fra K-302, ventilasjon, og generelt for tavler/fordelinger beskrevet under 433. Systemskjema, kursfortegnelse og plantegninger

19 REV. NR.01 / / AS KAP. NR LYSANLEGG 440 GENERELL INFORMASJON Kursopplegg for lys og nødlys i: Blokk A plan 2,3 og delvis 4. Blokk B plan 1 (delvis), plan 2, plan 3 og delvis plan 4. Blokk C. omlegging i plan 1, hele plan 2, 3 og plan 4 Kabelanlegg fra respektive underfordeling, forlagt på kabelstiger i korridorer, i rør over himling og på vegg i kanal (for eksempel ned til bryter). Lysanlegget i korridorer og fellesarealer er tidsstyrt av SD anlegget, med lokal overstyring av impulsbrytere som gir lys i en innstilt tid. Nød og ledelys er tilkoblet sikringskurs for lys i de arealene de er montert. Kurser med nød/ledelys er markert med grønn farge i respektive underfordelinger. Storsalen, lærer rom og konferanserom i blokk C har lysdemping system Dali DigiDim. I storsalen vil lyset øke til maksimalt ved utløst brannalarm. 441 KURSOPPLEGG Kabelanlegg forlagt på kabelstige i korridorer, i rør over himling og på vegg. Typisk kabeltype PFXP 3G2,5. Bokser og bryterte er av fabrikat Norwesko Basic. For armaturer innfelt i himlinger er det montert stikkontakter over himling, og armaturene er tilkoblet disse med ledning og støpsel. Armaturer for lysdemping er koblet direkte. Generell ettersyn for skader og brekkasje rutinemessig. Skadet materiell og komponenter skiftes/utbedres. Isolasjonstest etter rutiner i Stinta skoles IK. Tavleskjema i respektive fordeling, materiell og komponent dokumentasjon, og plantegninger. 442 BELYSNINGSUTSTYR. Lysarmaturer montert etter armaturliste som er vedlagt under 442C. Listen beskriver armatur nr. og rom nr., og med vedlegg for lysarmatur fabrikanten Fagerhult AS` typelist under armaturlistens nr. Eksempel på armatur nr.: (26). Det er montert armaturer innfelt i himlinger: HF/T5 lysrør, downlights innfelt i himlinger, HF/kompaktlysrør, lav volt halogen downlights innfelt i himling i mediatek, nedhengte HF/T5 ved tavler i klasserom, og over kontorarbeidsplasser. Utenpåliggende HF/T5 i tak, spesielt i trappehus, utenpåliggende på vegg i trappehus og over handvasker.

20 Generellvedlikehold: Sjekke at armaturene er komplette til enhver tid, og at den lyser som den skal. Sjekke eventuelt strekkavlastere i armatur/støpsel. Planlagt lysrørskift etter 1 år - 2 år avhengig av type lysrøret. Rengjør reflektor og rastere rutinemessig, senest ved hvert lysrørskifte. Bruk myk klut, fuktet med et nøytralt vaskemiddel uttynnet i vann, eller eventuelt et spesialmiddel for aluniniumsreflektoere. Armaturliste med rom nr./fagerhult typeliste, armaturdokumentasjon 442C og plantegninger. 443 UTSTYR FOR NØDLYS. Desentralisert nødlysanlegg med markeringslys ved definerte utganger og ledelys i korridorer og rømningsveier. Markeringslys lyser alltid, og fortsetter å lyse i 3 timer etter strømbrudd. Armaturene har påklistret piktogram med internasjonalt symbol (løpende mann(person)) og pil mot utgang. Ledelys er mørke inntil strømbrudd, da tenner de, og lyser i 3 timer. Alle armaturene er adresserte og er tilkoblet sentral for overvåking av armaturenes tilstand, batteri, lysrør osv. Sentralen tester også armaturene rutinemessig, og rapporterer til skriver for dokumentasjon. Nødlysanlegget er fabrikat ESMI, med sentral Easicheck EC 1001 Armaturene ettersees og rengjøres rutinemessig, Skader på deksel og skjermer utbedres umiddelbart. Rutinemessig lysrørskift, spesielt for markeringslys armaturene (som lyser hele tiden). Ledelysene kontrolleres visuelt ved å slå av sikringen på lyskursen for område. Sentralen EC 1001 vil teste armaturene rutinemessig, og det skrives ut for dokumentasjon ifølge Stinta skole`ik. Skjema for respektive underfordelinger, brukerveiledning for EC 1001 og dokumentasjon av ESMI nødlysarmaturer 443C, og plantegninger.

21 REV. NR.01 / / AS. KAP. NR ELVARMEANLEGG 450 GENERELL INFORMASJON Varmekabel som frostsikring i taknedløp i området Blokk C Storsal Varmekabel som tilleggsvarme i gulv Blokk B rom B102 Varmekabel som tilleggsvarme i gulv Blokk C rom C217 Vindfang 451 KURSOPPLEGG Kabel fra respektive underfordeling til tilkobling av varmekabler, på kabelstige og i rør i vegg. Varmekablene er tilkoblet i veggboks/koblingsboks. Varmekabel for tilleggsvarme er behovstyrt med gulvføler tilkoblet SD anlegget, som videre melder til varmekabelenes styrerele. For varmekabel på tak/i nedløp styrer SD anlegget etter utetemperatur føler Generelt vedlikehold og ettersyn som for kapittel 441 Lysanlegg Kablene styres av SD anlegget og driftstilstanden kan kontrolleres fra SD driftsbilde på vaktmesterens PC. 454 VARMEKABLER. På tak, i taknedløp: Selvregulerende frostsikringskabel GM 2X, 65 meter Rom B102 TKXP 1250w Rom C217 TKXP 1250w 456 STYRING OG REGULERING FOR VARMEKABEL: Temperatur behov - styrt fra SD anlegget. Lokale temp.følere som gulvføler i rør i gulvstøp: PT motstand. Utvendig frostsikring styres av SD via uteføler. Tavleskjema for Underfordelinger, utstyrsdokumentasjon, plantegninger og Skjema SD anlegget: Kverneland Elektriske AS` FDV instruks (egen FDV)

22 KAP. NR. 4 REV. NR. 01/ / AS SIDE 7 AV DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 461 KURSOPPLEGG Kabelanlegg fra ventilasjonsanleggenes styretavler (Underfordelinger merket VVS) og respektive ventilasjonsaggregater i Blokkene A, B og C. Kabelforlegning på vegg/kabelstige. Fra respektive underfordelinger til stikkontakter for drift, i klasserom montert i installasjonskanaler langs yttervegger og på skillevegger langs skoletavler. Stikkontakter til drift av skolekjøkken og kantine, 230 v tilførsel til sentraler for Tele/data, alarmanlegg og adgangskontroll, og 230v tilførsel til SD undersentraler. Kursopplegget er utført som kabelanlegg forlagt på stige i korridor og i installasjonskanal. Uttak i kanaler er integrerte komponenter tilpasset kanalen. Thorsman FrontLine CYB. Øvrige komponenter Norwesko serie UNI Generell ettersyn for skader og brekkasje rutinemessig. Skadet materiell og komponenter skiftes/utbedres. Isolasjonstest etter rutiner i Stinta skoles IK For VVS, Tavleskjema for ventilasjonstavler og Kverneland Elektriske AS` FDV instruks Dokumentasjon av materiell (kabel og føringsveier) og plantegninger for Blokkene A, B, C plan 4

23 REV. NR. 01/ / AS. KAP. NR TELE OG AUTOMATISERING INNHOLDSFORTEGNELSE A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON. 51. Generelle anlegg 52. Tele/data fordelinger og spredenett 54. Alarm og signalanlegg Brannalarm Innbruddsalarmanlegg Tidanlegg (skoleringing) Adgangskontroll 55. Antenneanlegg radio/tv 56. Automatiseringsanlegg B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Rutiner og skjemaer C. DOKUMENTASJON MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Materiellspesifikasjon 3. Teknisk informasjon 4. Henvisninger til lover/forskrifter 5. Beregninger 6. Måleprotokoller 7. Skjemaer 8. Tegninger 511 GENERELLE ANLEGG, BÆRESYSTEMER

24 Kabelstiger og kanaler er beskrevet i kapittel 411. Alle anlegg i del 5 deler føringsveier med anleggene i del 4. Som 411: materialspesifikasjon og plantegninger 521 TELE/DATA FORDELINGER OG SPREDENETT Grensesnitt for telelinjer er montert i rom C329 Telematikk. Telenor linjer er koblet her, omlagt fra opprinnelig plassering i Blokk D. I nevnte rom: C329 er det montert skap, system19 som Hovedfordeling for tele/data spredenett. Fra Hovedfordeling til telematikkrom i Blokk D: 1 stk 50 par telekabel og 1 stk 12-fiber. Fra Hovedfordeling til Underfordeling B, og videre til Underfordeling A: 1 stk 50-par telekabel og 1 stk 12-fiber. Telekabel type IVXI 50-par (kat 3) Fiberkabel type multimodus ODC/LSZH 50/ fiber. Hovedfordelingen: Tilkoblet i patchpanel, tele/data uttak i Blokk C Underfordeling B: Tilkoblet i patchpanel, tele/data uttak i Blokk B Underfordeling A: Tilkoblet i patchpanel, tele/data uttak i Blokk A Spredenettet fra Hovedfordelingen og Underfordelinger i Blokkene C, B, A er strukturert spredenettverk kobberkabel, 4-par uskjermet UTP kategori 5 100mHz. Garantert nettverk ifølge LexCom Office utstyr og kabel. Merking: I fordelinger, bygningsfordeling (for eksempel B) uttak type og linjenr. (for eksempel T for tele, og 01 for linje/kabel nr.) Dette gir følgende ID: B-T01. Ute i anlegget er uttakene merket med tilsvarende ID. Nettverkselektronikk er ikke en del av leveransen, og dokumenteres ikke i denne FDV instruks. Anlegget er målt og dokumentert i henhold til NS-EN Det er ingen spesielle vedlikeholdsrutiner utover vanlig ettersyn for skader på kabel og uttak. For eksempel vil knekk på kabelen(e) kunne redusere hastigheten radikalt. Materialspesifikasjon, Måleprotokoll, Skjema og Plantegninger. 54 ALARM OG SIGNALANLEGG 542 Brannalarmanlegg.

25 I Blokkene C, B, og A er det montert, som en utvidelse av eksisterende anlegg, ESMI adresserbar brannsentral type ESA Utvidelsen omfatter branndeteksjon for hele nevnte bygningsmasse. Alle detektorer er adressert til sentralen og merket fysisk med sin ID. Anlegget omfatter også brannalarmering v/ ringeklokker, dørmagneter for lukking av definerte dører i korridorer, styring av ventilasjonsanlegget ved brannalarm (øker avtrekk), styring av lyset i Storsalen, låser opp rømnings dør i storsalen og nødutgang i plan 1 Blokk A, samt overvåking av sprinkleranlegget (trykkvakt) Anlegget varsler Arendal Brannvesen; som før. Anlegget er selvovervåkende, og sentralen varsler feil, og angir hva som er feil. Det er installert med brannalarmkabel PFL 2x1 +j i tur/retur (sløyfe) og det er montert sløyfbruddmoduler for å begrense omfanget av kabelskader. Vedlikehold /kontroll ifølge etablert serviceavtale og Stinta skoles IK rutine. Kontroll og idriftsettelse rapport er vedlagt. Se også sjekklister for sluttkontroll generelt. Materialspesifikasjon, brukerveiledning, kontrolljournal, adresselister, plantegninger Blokkene A, B, og C, alle etasjer. 543 Innbruddsalarmanlegg I Blokkene C, B, og A er det montert, som en utvidelse/ omlegging av eksisterende anlegg, ESMI adresserbar innbruddsalarmsentral type ESKY Utvidelsen omfatter inbruddsalarmdeteksjon for nevnte bygningsmasse i plan 2 og korridorer. Alle IR detektorer er adressert til sentralen og merket fysisk med sin ID Varsling/alarmering ved innvendige sirener og til Arendal brannvakt via ALTEL senderen som eksisterende anlegg. Anlegget er selvovervåkende og varsler for feil eller sabotasje. Alle IR detektorer i korridorer og klasserom er av type antimask. Anlegget er selvovervåkende, og sentralen varsler feil, og angir hva som er feil. Det er installert med alarmkabel CABS8 8x0,22 med skjerm og sabotasjesløyfe for overvåking av forsøk på å skade kabel eller utstyr Vedlikehold /kontroll ifølge etablert serviceavtale og Stinta skoles IK rutine. Kontroll og idriftsettelse rapport er vedlagt. Se også sjekklister for sluttkontroll generelt. Materialspesifikasjon, brukerveiledning, kontrolljournal, adresselister, plantegninger Blokkene A, B, og C, plan Tidanlegg (skoleringing) Utvidelse og omlegging av eksisterende skoleringeanlegg. Kabelanlegg på føringsveier og i rør til nye ringeklokker som drives fra eksisterende elektronisk skoleur, montert i

26 hovedtavlerom Blokk B plan 1. På grunn av utvidelsen er strømforsyningen 230/24 VAC utvidet til 105VA. Driftsspenning for anlegget: 24VAC. For eksternt kabel og utstyr, ingen spesielle. Vanlig ettersyn for fysiske skader. Sentraluret er ikke omfattet av denne instruks. Henviser for øvrig til IK for Stinta skole Materialspesifikasjon, plantegninger Blokkene A, B, og C, alle etasjer. 547 Adgangskontrollanlegg. Adgangskontrollanlegg type ESMI 5000 med sentral tilkoblet PC på vaktmesterkontor rom C231. Anlegget er basert på undersentraler for dører, tilkoblet i nettverk til hovedsentralen i rom C112. Det er montert kortleser utenfor hovedinngang i Blokk C for tid-uavhengig adgang, øvrige dører er tid-styrt eller fra PC i vaktmesterkontor. Nødutgang fra Blokk A (ved vaktmesterbolig) er styrt av adgangskontrollanlegget, som styres av adresseenhet på brannsløyfen. Døren holden med elektromagnet. Anlegget registrer og logger hendelser, og loggen kan skrives ut på printer. Kabelanlegget til sentraler og komponenter er forlagt på føringsveier og i rør. Kabel type PTS 6-par x 0,6 (for det meste). Driftspenning 24VDC. Elektriske dør-sluttstykker som betjenes av anlegget er levert av K- 201, likeså magnetbrytere i dørkarmer og microbrytere i låsekasser. Kabel og utstyr ettersees rutinemessig som i Stinta skoles IK instruks. Microbrytere og magnetbrytere funksjonsprøves en gang per måned. (de skal melde dørens tilstand låst/åpen til sentralen og er vesentlig for anleggets funksjon) For justering av microbrytere i låsekasser henvises det til FDV bygning. Materialspesifikasjon, brukerveiledning, kontrolljournal, adresselister, plantegninger Blokkene A, B, og C. 552 Antenneanlegg. Antenneanlegg for FM radio, NRK 1, NRK 2, TV 2 og TV Norge Antennemast over møne på endegavl Blokk C (mot Blokk B) for mottak av ovennevnte stasjoner. Antenne får sine signaler fra senderen på Hisøy. Det er montert hovedforsterker: Wiki VS 80 plan 4 Blokk C (loft) rett under antennemasten, og

27 kabelanlegget er forgrenet herfra, med stamkabel til Blokk C, Blokk B, og Blokk A Splittere og forgrenere er montert på kabelstiger over himling i korridorer. Strukturen er beskrevet i blokkskjema og antennekontakters plassering på plantegning. Kabeltype, stamkabel: KTV 1,6/7,3-11F. Grenkabel til kontakter: KVT 0,8/3,6F5967 Anlegget tilfredsstiller Teknisk Foreskrift Kabel TV internt nett. Signalstyrke på antennekontakter 61 til 80 db Anlegget ettersees rutinemessig for skader på kabel og utstyr. Henviser til IK for Stinta skole Materialspesifikasjon, kontrolljournal/ blokkskjema, plantegninger Blokkene A, B, og C.

28 REV. NR.01 / / AS KAP. NR AUTOMATISERINGSANLEGG SD anlegg, PC basert system Datavaktmester fra Kverneland Elektriske AS. Systemet er utbygd for hele skolen og Stintahallen. Her tas med installasjonene for Blokkene A, B og C. Anlegget styrer romtemperatur ved romtermostat og magnetventil på radiatorkursen for rommet. Romluftkvalitet ved CO2 føler og motorstyrte spjeld på inn/ut luft fra ventilasjonsanleggene. Lys i korridorer og trapper tidsstyres, med overstyring fra impulsbryter montert i området for lys etter behov utom tidene, Utvendig belysning ved fotocellebryter. Systemet leser måleren og kan iverksette utkobling som maksimalvokter. Utvendig termostat logger temperaturen for optimal varmeregulering. I tillegg styres ventilasjonsaggregatene og hovedsirkolasjonsystemet for varme. Anlegget styres fra vaktmesterkontoret ved PC / driftsbilder for de forskjellige systemene. Det henvises til egen FDV instruks fra Kverneland Elektriske AS; som omhandler hele anlegget. Anlegget er desentralisert, med undersentral i Hovedtavlen, alle underfordelinger så nær som Uf C 2-2 (bak senen i storhallen) og i ventilasjonsfordelingene. Fra Undersentraler (US) er det installert kabel PTS 0,6 til reguleringskomponenter og givere/loggere. Vaktmester PC og undersentraler er sammenkoblet i nettverk, og PC er tilkoblet ISDN telefonlinje for fjernavlesing/styring. Driftsinformasjon er gitt i FDV for SD anlegget. Kabelanlegg og komponenter ettersees rutinemessig som beskrevet i Stinta skoles IK rutiner. Mellom magnetventiler og spjeld er det i respektive underfordelinger montert sokkelrele Releene er merket med utgang nr. etter koblingsskjema for SD undersentralen. I en feilsituasjon kan releene betjenes manuelt på hvis nødvendig for romdrift. FDV instruks for SD anlegget: Kverneland Elektriske AS Skjema og kursfortegnelse for Hovedfordeling og Underfordelinger. Plantegninger (for Blokkene A, B og C (alle plan))

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO TRIMVEIEN 6 Avrop 284 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG...

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Elkraft Kapittel 4 av 7 Februar 2009 4. ELKRAFT...3 40 ELKRAFT, GENERELT...3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT...4 411 Systemer for kabelføring...4 412 Jording...4 43

Detaljer

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget ITB BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. 33506 Lillestrøm VGS Nybygg 13220 (INTERN) TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Nybygg 11.1.2013 OPPDRAGSGIVER: Rev: 0 AFK Eiendom FKF Anbud

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer