Elektro Skagerrak AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektro Skagerrak AS"

Transkript

1 FDV 401 ELEKTRO

2 KAP. NR. 0 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL NR.: 1. VEILEDNING 2. GENERELLE OPPLYSNINGER 3. FORVALTNING A. GENERELL INFORMASJON B. INFORMASJON OM FDV-ARBEIDET 4. ELKRAFTINSTALLASJONER A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD C. DOKUMENTASJON 5. TELE OG AUTOMATISERING A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD C. DOKUMENTASJON 7. UTENDØRS ELANLEGG A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD C. DOKUMENTASJON 8. DIVERSE 9. TEGNINGER, SKJEMAER

3 KAP. NR. 1 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 1 1. VEILEDNING Denne FDV- manual er utarbeidet for å dekke elektriske installasjoner i nybygg (storsal) og ombygging av blokk A-B-C ved Stinta skole Manualen er utarbeides som en FDV-instruks, og skal inngå i skolens IK-system. Omfang og detaljeringsgrad tilpasses etablerte rutiner i den utstrekning dette er hensiktsmessig Forvaltning De respektive kapitler er selvforklarende. Etablerte rutiner for vedlikehold og oppfølging skal følges. Kapittel 4, 5, og 7 Systeminformasjon, driftsinstrukser og feilsøking tas med for hver anleggsdel.

4 KAP. NR. 2 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 3 2. GENERELLE OPPLYSNINGER 2.1 BYGGHERRE Byggherre: Arendal kommune Eiendom Adresse: Bjorbekk, Postboks 10, 4801 Arendal Telefon: Telefax: Kontaktpersoner: Arnfinn Olimstad 2.2 DATA OM BYGNINGEN Type bygg: Byggeår: Bygningenes areal: Sum: m2 brutto/netto

5 KAP. NR. 2 REV. NR.01 / / AS. SIDE 2 AV FIRMALISTER ELEKTRO ENTREPRENØR: Solsiden 1, PB Risør Telefon: Telefaks: RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO: EL Prosjektering AS TK-Senteret Longum park Serviceboks 705, 4808 Arendal Telefon Telefaks: BYGG ENTREPRENØR: Br.Reme AS Longum park Serviceboks Arendal Telefon: Telefaks: RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG: Trønderplan Postboks Namsos Telefon: Telefaks: VVS ENTREPRENØR K301 Oras Agder Skrubbedalsveien Arendal Telefon: Telefaks: VVS ENTREPRENØR K302

6 Bravida Sør Øst Postboks Kristiansand Telefon: Telefaks: RÅDGIVENDE INGENIØR VVS Ing.Willy H. Norrman AS Cort Adlers gate 10A 3722 Skien Telefon: Telefaks: Side 3 av 3

7 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 5 3. FORVALTNING INNHOLDSFORTEGNELSE A.0 Generell informasjon A.1 Orientering A.2 Offentlige myndigheter og andre instanser A.3 Godkjenningsdokumenter B.0 Informasjon om FDV-arbeidet B.1 FDV-organisjon B.2 Stillingsinstrukser B.3 Serviceavtaler B.4 Utstyr og hjelpemidler B.5 Merkesystem B.6 Reservedellager B.7 Informasjon til bruker B.8 Erfaringer C. Økonomi D. Tidstyring

8 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 2 AV 5 A. GENERELL INFORMASJON A.1 ORIENTERING FDV er en forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Med økende teknisk utvikling er det nødvendig med planmessig oversikt og rutiner for betjening, bruk og vedlikehold av de tekniske installasjoner. Ulike forskrifter krever også at det skal etableres rutiner og serviceavtaler for drift og vedlikehold. Ref.: Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL) 9, og Internkontrollforeskriften. Et fornuftig FDV-opplegg skal sikre god og økonomisk drift av anleggene ved hjelp av de oppsatte rutiner. For at opplegget skal være til mest mulig nytte for eier/bruker, er det viktig at bruken følges aktivt opp internt, slik at eventuelle korreksjoner og tilpasninger kan foretas etter hvert. Det viktigste ved opplegget er å følge tidsplanene slik at vedlikeholdet kan utføres rettidig. Definisjoner sentrale begrep: FORVALTNING: Administrativ styring av bygningen og de tekniske installasjoner for å opprettholde et ønsket nivå. Styringen skal være et verktøy for systematisk drift og vedlikehold, økonomisk planlegging og kontroll. DRIFT: De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget. VEDLIKEHOLD: De aktiviteter som opprettholder ønsket kvalitet, kapasitet og levetid for bygget. TILSYN: Jevnlig inspeksjon og kontroll av bygningsdeler og installasjoner for å oppdage unormale tilstander og feil. REPARASJON: Uforutsette aktiviteter for å utbedre skader og feil og for å gjenopprette en normal tilstand.

9 KAP. NR. 3 REV. NR. 01 / / AS. SIDE 3 AV 5 ANLEGG: Teknisk installsjon som har til oppgave å utføre en bestemt hovedfunksjon i bygningen. (eks. lysanlegg) SYSTEM: Underoppdeling av Anlegg / Bygningsdel. En type anlegg kan bestå av et eller flere mer eller mindre like systemer. KOMPONENT: Deler av et System. Oppdelt på den mest mulig hensiktsmessige måte med tanke på drift og vedlikehold. MERKING: Visualisering av kodetall, betegnelser, beskrivelser ved hjelp av skilt, bokstaver, tall, symboler o.l. på stedet. For Stinta skole henviser merkingen til: Bygg (Blokk) A-B-C og Rom nr., hvor første siffer er plan (etasje) nr., for eksempel A211: Blokk A, etasje 2, rom 11., og til system/ fordeling for eksempel Underfordeling A-3 + kurs nr. A.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG ANDRE INSTANSER -Direktoratet for Brann og Elsikkerhet (DBE) -Det Lokale Eltilsyn (DLE) -Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL) -Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 400:2002 Plan og bygningsloven (PBL) A.3 GODKJENNINGSDOKUMENTER Godkjenningsdokumenter vedlegges som bilag, også kopi av samsvarserklæring, søknad om ansvarsrett og kontrollplan samt egenprotokoll. B.0 INFORMASJON OM FDV-ARBEIDET

10 B.1 FDV-ORGANISASJON Denne FDV-manualen inngår i etablerte FDV/IK system B.2 STILLINGSINSTRUKSER Ingen spesielle, viser til Stinta skoles etablerte IK

11 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 4 AV 5 B.3 SERVICEAVTALER Installasjonene som omfattes av denne FDV manualen er for det meste utvidelse av eksisterende systemer og det henvises til etablerte serviceavtaler. B.4 UTSTYR OG HJELPEMIDLER Ingen spesielle. B.5 MERKESYSTEM I sentraler er det merket med kurs nr. med beskrivelse av kursens dekningsområde; rom nr. Uttak er merket med sentral nr. og kurs nr. B.6 RESERVEDELLAGER Rutiner for lageret bør beskrives sammen med kodesystem og opplysninger om leverandør. B.7 INFORMASJON TIL BRUKERNE Henviser til etterfølgende kapitler med beskrivelse og dokumentasjon. B.8 ERFARINGER Erfaringer ved bruk av anleggene bør registreres. Dette kan inngå ved ajourføring av FDV-systemet.

12 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 5 AV 5 C. ØKONOMI Henviser til IK system for Stinta skole D. TIDSTYRING Inngår i IK systemet for Stinta skole Månedlig - Kontroll av elfordelinger - Idriftsetting/kontroll av varmekabelanlegg (vår/høst) - Varmeanlegg generelt - Sjekk/kontroll av lysutstyr - Avlesning av temperatur eller forbruk - Batterisjekk av nødlysutstyr - Krav til daglige, månedlige og årlige rutiner, inspeksjoner og testinger. - Brannalarmanlegg - Øvrige alarmanlegg Avvik behandling iflg. IK for Stinta skole

13 REV. NR.01 / / AS. KAP. NR ELKRAFTINSTALLASJONER INNHOLDSFORTEGNELSE A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON 41. Generelle anlegg 43. Fordelingsanlegg 44. Lysanlegg 45. Elvarmeanlegg 46. Driftstekniske anlegg B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Rutiner med skjemaer C. DOKUMENTASJON MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Materialspesifikasjon 3. Teknisk informasjon 4. Henvisninger til lover/forskrifter 5. Beregninger (FEBdok, lysberegninger, o.s.v.) 6. Måleprotokoller 7. Tegninger

14 REV. NR.01 / / AS KAP. NR. 4 4A DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON 41 GENERELLE ANLEGG 410 GENERELL INFORMASJON Nettsystem: 230V 50Hz IT. Netteier: Agder Energi. Tilknyttet trafo montert i rom B 109. Jordfeilovervåking på stigekabel nivå. 411 BÆRESYSTEMER Kabelstiger, pregalvanisert stål, er montert for fremføring av stigekabler og lokale kurser i bygningenes etasjer. Kabelstigene inngår i anleggets føringsveier sammen med kabelrør, etasjeskille gjennomføringer og installasjonskanaler Fabrikat: Wibe, type KHZSP, 300 og 500mm Stigene er felles for alle kabelsystemer; elkraft og tele/data/alarm. Kap. (4 og 5) Lokaliseringen av føringsveier er inntegnet på plantegninger for elkraft og tele. Henvisning: C 2: Materialspesifikasjon, og C 7: Tegninger Driftsinformasjon Ingen spesielle. 412 JORDING:

15 Systeminformasjon Jordelektrode forlagt som fundament/ringjord, rundt tilbygget på blokk C: storhall og området X-04 til 10/ Y-35 til 38. Elektroden, 25mm 2 CU wire, er avgrenet for tilkobling i krypkjeller C115 X-10/Y35 hvor det er montert CU jordskinne. Fra denne til hovedjordskinne i tavlerom B113 er det forlagt PN 50mm 2. Den opprinnelige jordelektroden for Stinta er hovedvannledningen, som er sentralt tilkoblet i fyrrom B108, er tilkoblet hovedjordskinne i B113. Fra hovedjordskinne er beskyttelsesledere fordelt; integrert i stigekabler til underfordelinger. Antennemast er tilkoblet direkte fra mast til hovedjordskinne. SR-jord er forlagt fra hovedjordskinne til hovedfordeling tele/data, Telematikkrom C329. Utjevningsforbindelser til utsatte anleggsdeler: kabelstiger ventilasjonskanaler osv. er tilkoblet fra lokale fordelinger. Henvisning: Hovedfordeling skjema og tegninger Driftsinformasjon Ingen spesielle. Jordingsanlegget koblinger sjekkes visuelt rutinemessig. Måles ved revisjon. 414 BRANNTETTINGER All branntetting er utført v/ K 201 Se FDV for bygg

16 REV. NR.01 / / AS KAP. NR FORDELINGSANLEGG 430 GENERELL INFORMASJON Prinsipiell oppbygging: Inntaksledninger TXXP 2x3x400mm 2 CU fra AE`s trafo i Blokk B, plan 1 til Hovedtavle i B113. Inntaksbryter i Hovedtavle, 3x3200A Fra Hovedtavlen: Effektbrytere for stigekabler til Underfordelinger, i Blokk A plan 2 og 3, Blokk B plan 2 og 3 og Blokk C plan 2 og 3. I tillegg er det en Underfordeling for storsalen og stigekabler til ventilasjonsanlegg i A, B og C, samt til heisen i Blokk B. Alle øvrige stigekabler, eksisterende til Blokk D, SFO og Stintahallen er tilkoblet den nye Hovedtavlen. Alle stigekabler er jordfeilovervåket og rapporterer til sentralt instrument i Hovedtavlen, hvor jordfeilen blir logget, og varsler til den blir utbedret/reset. Hovedtavlen har et måler arrangement, med en måler for hele anlegget. (unntatt elektrokjelen) Måleren rapporterer til SD anlegget: Kverneland Elektriske AS Datavaktmester for logging av kwh forbruk og maksimaltopper. Underfordelinger er bestykket med gruppe jordfeilbrytere, utkobling ved 300mA, og i tillegg for kurser for utvendige stikkontakter: 30mA.

17 REV. NR.01 / /AS. KAP. NR INNTAKS- OG STIGELEDNINGER: Stigekabler fra Hovedtavlen til underfordelingene A-3/2, B-3/2, C1-2/C-3, C2-2, heis Blokk B, VVS05-3, VVS06-4, VVS07-4,og VVS08-4 Stigekablene er type PFSP/AL dimensjonert etter forventet belastning med margin, og forlagt på føringsveier (kabelstiger), som vist på plantegninger. Stigekabel til heis i Blokk B er funksjonsikker kabel med CU ledere Ingen spesielle, kablene ettersees for skader rutinemessig. Tavleskjema for Hovedtavle og underfordelinger, FebDok beregninger, og plantegninger. 432 HOVEDFORDELINGER. Prefabrikkert Hovedtavle i system TABULA, kapslet utførsel IP 20. Tavleverksted: Lunde og Rougthvedt AS, Porsgrunn. Inntaksbryter/overbelastningsvern: MG Masterpact NW 3200amp. Overspenningsvern: OBO V20. Automatisk jordfeil søkesystem Bender RCMS470 overvåker alle utgående stigekabler. Sentralt tavleinstrument MF 3CT4 S 1000/166 måleområde V, A, W/VA PF, Hz, kwh, og kvah. Stigekabel kurser: Effektbrytere MG Compact NS N Tavlerommet skal holdes rent og fritt for uvedkommende gjenstander og ting. Tavlen ettersees rutinemessig. Se etter varmegang på effektbrytere og misfarge på deksel. Forbruk og nettanalyse avleses på instrument i fronten av tavlen, Spenning (per fase), strøm (per fase), fasevinkel (PF), frekvens (Hz) nå effekt kw og kva, og forbrukt effekt kwh og kvah Kontroller jordfeilsøkesystemet. Feil som er eller har vært er registrert og markert på RCMS470`s sentral (i tavlens målerfelt). Feilen markeres til instrumentet re - settes. Tidspunktet for når feilen oppsto kan ses ved å bla tilbake i instrumentets register. Utkoblet sikring (effektbryter eller elementautomat) settes tilbake til 1 (på). Hvis en utkoblet sikring settes på og kobler ut momentant foreligger det mest sannsynlig en kortslutning, og sikring skal forbli i 0 til kursen er feilsøkt og feilen er rettet. Sikringen er valgt for å møte de feilstrømmer som kan oppstå i fordelingsanlegget, men bør (skal) ikke betjenes mot maksimal kortslutning mer enn to ganger, helst bare en. (en kortslutning forsvinner sjeldent av seg selv) La en elektriker feilsøke/reparere. Tavleskjema og kursfortegnelse, FebDok beregning og komponent dokumentasjon

18 For jordfeilsøkesystemet henvises til brukermanual under 4C. Det samme gjelder for tavleinstrumentet MF 3CT4 S. 433 UNDERFORDELINGER. Prefabrikkert Underfordelinger i system TABULA, kapslet utførsel IP 20. Det er montert Underfordelinger i blokk A, B og C; en i hver etasje/plan 2 og 3, bak senen i storesalen, og lokalt i Hovedtavlen.. Underfordelingene forsyner kurser for lys, nødlys, stikkontakter, varme og SD anlegg i sine nærområder (etasjer). SD undersentraler er montert i sin respektive underfordeling. Grupper av sikringskurser er forankoblet jordfeilbryter med typisk jordfeilutløsning: 300mA. For utvendige stikkontakter: 30 ma. Underfordelingene har kursfortegnelse med kursnr. og beskrivelse av dekningsområde basert på rom nr. Tavlerommene og fordelingene skal holdes rent og fritt for uvedkommende gjenstander og ting. Tavlen ettersees rutinemessig. Se etter varmegang på effektbrytere og misfarge på deksel. Utkoblet sikring (effektbryter eller elementautomat) settes tilbake til 1 (på). Hvis en utkoblet sikring settes på og kobler ut momentant foreligger det mest sannsynlig en kortslutning, og sikring skal forbli i 0 til kursen er feilsøkt og feilen er rettet. Sikringen er valgt for å møte de feilstrømmer som kan oppstå i fordelingsanlegget, men bør (skal) ikke betjenes mot maksimal kortslutning mer enn to ganger, helst bare en. (en kortslutning forsvinner sjeldent av seg selv) La elektriker feilsøke og reparere. Underfordelingens SD undersentral styrer radiatorvarme via termostatstyrte magnetventiler, og Rom ventilasjon via CO 2 styrte spjeld. Funksjonene kan tvangsstyres ved hjelp av releer som er koblet mellom SD undersentralens utganger og magnetventilene/spjeldene. Disse er merket etter skjema for undersentralen, og kan betjenes mekanisk. (ikke gjør dette hvis det ikke er høyst nødvendig) Tavleskjema og kursfortegnelse, FebDok beregning og komponent dokumentasjon Koblingsskjema for SD anleggets US Kverneland Elektriske AS Datavaktmester. 434 FORDELINGER FOR BYGNINGSDRIFT Sentraler for drift av ventilasjonsanleggene i Blokk A, B, C og Storsalen. Prefabrikkerte styretavler; fabrikat Kverneland Elektriske AS, levert av K-302 Bravida Sør AS Gjelder systemene VVS05-4, VVS06-4, VVS07-4 og VVS08-4. Viser til FDV fra K-302, ventilasjon, og generelt for tavler/fordelinger beskrevet under 433. Systemskjema, kursfortegnelse og plantegninger

19 REV. NR.01 / / AS KAP. NR LYSANLEGG 440 GENERELL INFORMASJON Kursopplegg for lys og nødlys i: Blokk A plan 2,3 og delvis 4. Blokk B plan 1 (delvis), plan 2, plan 3 og delvis plan 4. Blokk C. omlegging i plan 1, hele plan 2, 3 og plan 4 Kabelanlegg fra respektive underfordeling, forlagt på kabelstiger i korridorer, i rør over himling og på vegg i kanal (for eksempel ned til bryter). Lysanlegget i korridorer og fellesarealer er tidsstyrt av SD anlegget, med lokal overstyring av impulsbrytere som gir lys i en innstilt tid. Nød og ledelys er tilkoblet sikringskurs for lys i de arealene de er montert. Kurser med nød/ledelys er markert med grønn farge i respektive underfordelinger. Storsalen, lærer rom og konferanserom i blokk C har lysdemping system Dali DigiDim. I storsalen vil lyset øke til maksimalt ved utløst brannalarm. 441 KURSOPPLEGG Kabelanlegg forlagt på kabelstige i korridorer, i rør over himling og på vegg. Typisk kabeltype PFXP 3G2,5. Bokser og bryterte er av fabrikat Norwesko Basic. For armaturer innfelt i himlinger er det montert stikkontakter over himling, og armaturene er tilkoblet disse med ledning og støpsel. Armaturer for lysdemping er koblet direkte. Generell ettersyn for skader og brekkasje rutinemessig. Skadet materiell og komponenter skiftes/utbedres. Isolasjonstest etter rutiner i Stinta skoles IK. Tavleskjema i respektive fordeling, materiell og komponent dokumentasjon, og plantegninger. 442 BELYSNINGSUTSTYR. Lysarmaturer montert etter armaturliste som er vedlagt under 442C. Listen beskriver armatur nr. og rom nr., og med vedlegg for lysarmatur fabrikanten Fagerhult AS` typelist under armaturlistens nr. Eksempel på armatur nr.: (26). Det er montert armaturer innfelt i himlinger: HF/T5 lysrør, downlights innfelt i himlinger, HF/kompaktlysrør, lav volt halogen downlights innfelt i himling i mediatek, nedhengte HF/T5 ved tavler i klasserom, og over kontorarbeidsplasser. Utenpåliggende HF/T5 i tak, spesielt i trappehus, utenpåliggende på vegg i trappehus og over handvasker.

20 Generellvedlikehold: Sjekke at armaturene er komplette til enhver tid, og at den lyser som den skal. Sjekke eventuelt strekkavlastere i armatur/støpsel. Planlagt lysrørskift etter 1 år - 2 år avhengig av type lysrøret. Rengjør reflektor og rastere rutinemessig, senest ved hvert lysrørskifte. Bruk myk klut, fuktet med et nøytralt vaskemiddel uttynnet i vann, eller eventuelt et spesialmiddel for aluniniumsreflektoere. Armaturliste med rom nr./fagerhult typeliste, armaturdokumentasjon 442C og plantegninger. 443 UTSTYR FOR NØDLYS. Desentralisert nødlysanlegg med markeringslys ved definerte utganger og ledelys i korridorer og rømningsveier. Markeringslys lyser alltid, og fortsetter å lyse i 3 timer etter strømbrudd. Armaturene har påklistret piktogram med internasjonalt symbol (løpende mann(person)) og pil mot utgang. Ledelys er mørke inntil strømbrudd, da tenner de, og lyser i 3 timer. Alle armaturene er adresserte og er tilkoblet sentral for overvåking av armaturenes tilstand, batteri, lysrør osv. Sentralen tester også armaturene rutinemessig, og rapporterer til skriver for dokumentasjon. Nødlysanlegget er fabrikat ESMI, med sentral Easicheck EC 1001 Armaturene ettersees og rengjøres rutinemessig, Skader på deksel og skjermer utbedres umiddelbart. Rutinemessig lysrørskift, spesielt for markeringslys armaturene (som lyser hele tiden). Ledelysene kontrolleres visuelt ved å slå av sikringen på lyskursen for område. Sentralen EC 1001 vil teste armaturene rutinemessig, og det skrives ut for dokumentasjon ifølge Stinta skole`ik. Skjema for respektive underfordelinger, brukerveiledning for EC 1001 og dokumentasjon av ESMI nødlysarmaturer 443C, og plantegninger.

21 REV. NR.01 / / AS. KAP. NR ELVARMEANLEGG 450 GENERELL INFORMASJON Varmekabel som frostsikring i taknedløp i området Blokk C Storsal Varmekabel som tilleggsvarme i gulv Blokk B rom B102 Varmekabel som tilleggsvarme i gulv Blokk C rom C217 Vindfang 451 KURSOPPLEGG Kabel fra respektive underfordeling til tilkobling av varmekabler, på kabelstige og i rør i vegg. Varmekablene er tilkoblet i veggboks/koblingsboks. Varmekabel for tilleggsvarme er behovstyrt med gulvføler tilkoblet SD anlegget, som videre melder til varmekabelenes styrerele. For varmekabel på tak/i nedløp styrer SD anlegget etter utetemperatur føler Generelt vedlikehold og ettersyn som for kapittel 441 Lysanlegg Kablene styres av SD anlegget og driftstilstanden kan kontrolleres fra SD driftsbilde på vaktmesterens PC. 454 VARMEKABLER. På tak, i taknedløp: Selvregulerende frostsikringskabel GM 2X, 65 meter Rom B102 TKXP 1250w Rom C217 TKXP 1250w 456 STYRING OG REGULERING FOR VARMEKABEL: Temperatur behov - styrt fra SD anlegget. Lokale temp.følere som gulvføler i rør i gulvstøp: PT motstand. Utvendig frostsikring styres av SD via uteføler. Tavleskjema for Underfordelinger, utstyrsdokumentasjon, plantegninger og Skjema SD anlegget: Kverneland Elektriske AS` FDV instruks (egen FDV)

22 KAP. NR. 4 REV. NR. 01/ / AS SIDE 7 AV DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 461 KURSOPPLEGG Kabelanlegg fra ventilasjonsanleggenes styretavler (Underfordelinger merket VVS) og respektive ventilasjonsaggregater i Blokkene A, B og C. Kabelforlegning på vegg/kabelstige. Fra respektive underfordelinger til stikkontakter for drift, i klasserom montert i installasjonskanaler langs yttervegger og på skillevegger langs skoletavler. Stikkontakter til drift av skolekjøkken og kantine, 230 v tilførsel til sentraler for Tele/data, alarmanlegg og adgangskontroll, og 230v tilførsel til SD undersentraler. Kursopplegget er utført som kabelanlegg forlagt på stige i korridor og i installasjonskanal. Uttak i kanaler er integrerte komponenter tilpasset kanalen. Thorsman FrontLine CYB. Øvrige komponenter Norwesko serie UNI Generell ettersyn for skader og brekkasje rutinemessig. Skadet materiell og komponenter skiftes/utbedres. Isolasjonstest etter rutiner i Stinta skoles IK For VVS, Tavleskjema for ventilasjonstavler og Kverneland Elektriske AS` FDV instruks Dokumentasjon av materiell (kabel og føringsveier) og plantegninger for Blokkene A, B, C plan 4

23 REV. NR. 01/ / AS. KAP. NR TELE OG AUTOMATISERING INNHOLDSFORTEGNELSE A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON. 51. Generelle anlegg 52. Tele/data fordelinger og spredenett 54. Alarm og signalanlegg Brannalarm Innbruddsalarmanlegg Tidanlegg (skoleringing) Adgangskontroll 55. Antenneanlegg radio/tv 56. Automatiseringsanlegg B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Rutiner og skjemaer C. DOKUMENTASJON MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Materiellspesifikasjon 3. Teknisk informasjon 4. Henvisninger til lover/forskrifter 5. Beregninger 6. Måleprotokoller 7. Skjemaer 8. Tegninger 511 GENERELLE ANLEGG, BÆRESYSTEMER

24 Kabelstiger og kanaler er beskrevet i kapittel 411. Alle anlegg i del 5 deler føringsveier med anleggene i del 4. Som 411: materialspesifikasjon og plantegninger 521 TELE/DATA FORDELINGER OG SPREDENETT Grensesnitt for telelinjer er montert i rom C329 Telematikk. Telenor linjer er koblet her, omlagt fra opprinnelig plassering i Blokk D. I nevnte rom: C329 er det montert skap, system19 som Hovedfordeling for tele/data spredenett. Fra Hovedfordeling til telematikkrom i Blokk D: 1 stk 50 par telekabel og 1 stk 12-fiber. Fra Hovedfordeling til Underfordeling B, og videre til Underfordeling A: 1 stk 50-par telekabel og 1 stk 12-fiber. Telekabel type IVXI 50-par (kat 3) Fiberkabel type multimodus ODC/LSZH 50/ fiber. Hovedfordelingen: Tilkoblet i patchpanel, tele/data uttak i Blokk C Underfordeling B: Tilkoblet i patchpanel, tele/data uttak i Blokk B Underfordeling A: Tilkoblet i patchpanel, tele/data uttak i Blokk A Spredenettet fra Hovedfordelingen og Underfordelinger i Blokkene C, B, A er strukturert spredenettverk kobberkabel, 4-par uskjermet UTP kategori 5 100mHz. Garantert nettverk ifølge LexCom Office utstyr og kabel. Merking: I fordelinger, bygningsfordeling (for eksempel B) uttak type og linjenr. (for eksempel T for tele, og 01 for linje/kabel nr.) Dette gir følgende ID: B-T01. Ute i anlegget er uttakene merket med tilsvarende ID. Nettverkselektronikk er ikke en del av leveransen, og dokumenteres ikke i denne FDV instruks. Anlegget er målt og dokumentert i henhold til NS-EN Det er ingen spesielle vedlikeholdsrutiner utover vanlig ettersyn for skader på kabel og uttak. For eksempel vil knekk på kabelen(e) kunne redusere hastigheten radikalt. Materialspesifikasjon, Måleprotokoll, Skjema og Plantegninger. 54 ALARM OG SIGNALANLEGG 542 Brannalarmanlegg.

25 I Blokkene C, B, og A er det montert, som en utvidelse av eksisterende anlegg, ESMI adresserbar brannsentral type ESA Utvidelsen omfatter branndeteksjon for hele nevnte bygningsmasse. Alle detektorer er adressert til sentralen og merket fysisk med sin ID. Anlegget omfatter også brannalarmering v/ ringeklokker, dørmagneter for lukking av definerte dører i korridorer, styring av ventilasjonsanlegget ved brannalarm (øker avtrekk), styring av lyset i Storsalen, låser opp rømnings dør i storsalen og nødutgang i plan 1 Blokk A, samt overvåking av sprinkleranlegget (trykkvakt) Anlegget varsler Arendal Brannvesen; som før. Anlegget er selvovervåkende, og sentralen varsler feil, og angir hva som er feil. Det er installert med brannalarmkabel PFL 2x1 +j i tur/retur (sløyfe) og det er montert sløyfbruddmoduler for å begrense omfanget av kabelskader. Vedlikehold /kontroll ifølge etablert serviceavtale og Stinta skoles IK rutine. Kontroll og idriftsettelse rapport er vedlagt. Se også sjekklister for sluttkontroll generelt. Materialspesifikasjon, brukerveiledning, kontrolljournal, adresselister, plantegninger Blokkene A, B, og C, alle etasjer. 543 Innbruddsalarmanlegg I Blokkene C, B, og A er det montert, som en utvidelse/ omlegging av eksisterende anlegg, ESMI adresserbar innbruddsalarmsentral type ESKY Utvidelsen omfatter inbruddsalarmdeteksjon for nevnte bygningsmasse i plan 2 og korridorer. Alle IR detektorer er adressert til sentralen og merket fysisk med sin ID Varsling/alarmering ved innvendige sirener og til Arendal brannvakt via ALTEL senderen som eksisterende anlegg. Anlegget er selvovervåkende og varsler for feil eller sabotasje. Alle IR detektorer i korridorer og klasserom er av type antimask. Anlegget er selvovervåkende, og sentralen varsler feil, og angir hva som er feil. Det er installert med alarmkabel CABS8 8x0,22 med skjerm og sabotasjesløyfe for overvåking av forsøk på å skade kabel eller utstyr Vedlikehold /kontroll ifølge etablert serviceavtale og Stinta skoles IK rutine. Kontroll og idriftsettelse rapport er vedlagt. Se også sjekklister for sluttkontroll generelt. Materialspesifikasjon, brukerveiledning, kontrolljournal, adresselister, plantegninger Blokkene A, B, og C, plan Tidanlegg (skoleringing) Utvidelse og omlegging av eksisterende skoleringeanlegg. Kabelanlegg på føringsveier og i rør til nye ringeklokker som drives fra eksisterende elektronisk skoleur, montert i

26 hovedtavlerom Blokk B plan 1. På grunn av utvidelsen er strømforsyningen 230/24 VAC utvidet til 105VA. Driftsspenning for anlegget: 24VAC. For eksternt kabel og utstyr, ingen spesielle. Vanlig ettersyn for fysiske skader. Sentraluret er ikke omfattet av denne instruks. Henviser for øvrig til IK for Stinta skole Materialspesifikasjon, plantegninger Blokkene A, B, og C, alle etasjer. 547 Adgangskontrollanlegg. Adgangskontrollanlegg type ESMI 5000 med sentral tilkoblet PC på vaktmesterkontor rom C231. Anlegget er basert på undersentraler for dører, tilkoblet i nettverk til hovedsentralen i rom C112. Det er montert kortleser utenfor hovedinngang i Blokk C for tid-uavhengig adgang, øvrige dører er tid-styrt eller fra PC i vaktmesterkontor. Nødutgang fra Blokk A (ved vaktmesterbolig) er styrt av adgangskontrollanlegget, som styres av adresseenhet på brannsløyfen. Døren holden med elektromagnet. Anlegget registrer og logger hendelser, og loggen kan skrives ut på printer. Kabelanlegget til sentraler og komponenter er forlagt på føringsveier og i rør. Kabel type PTS 6-par x 0,6 (for det meste). Driftspenning 24VDC. Elektriske dør-sluttstykker som betjenes av anlegget er levert av K- 201, likeså magnetbrytere i dørkarmer og microbrytere i låsekasser. Kabel og utstyr ettersees rutinemessig som i Stinta skoles IK instruks. Microbrytere og magnetbrytere funksjonsprøves en gang per måned. (de skal melde dørens tilstand låst/åpen til sentralen og er vesentlig for anleggets funksjon) For justering av microbrytere i låsekasser henvises det til FDV bygning. Materialspesifikasjon, brukerveiledning, kontrolljournal, adresselister, plantegninger Blokkene A, B, og C. 552 Antenneanlegg. Antenneanlegg for FM radio, NRK 1, NRK 2, TV 2 og TV Norge Antennemast over møne på endegavl Blokk C (mot Blokk B) for mottak av ovennevnte stasjoner. Antenne får sine signaler fra senderen på Hisøy. Det er montert hovedforsterker: Wiki VS 80 plan 4 Blokk C (loft) rett under antennemasten, og

27 kabelanlegget er forgrenet herfra, med stamkabel til Blokk C, Blokk B, og Blokk A Splittere og forgrenere er montert på kabelstiger over himling i korridorer. Strukturen er beskrevet i blokkskjema og antennekontakters plassering på plantegning. Kabeltype, stamkabel: KTV 1,6/7,3-11F. Grenkabel til kontakter: KVT 0,8/3,6F5967 Anlegget tilfredsstiller Teknisk Foreskrift Kabel TV internt nett. Signalstyrke på antennekontakter 61 til 80 db Anlegget ettersees rutinemessig for skader på kabel og utstyr. Henviser til IK for Stinta skole Materialspesifikasjon, kontrolljournal/ blokkskjema, plantegninger Blokkene A, B, og C.

28 REV. NR.01 / / AS KAP. NR AUTOMATISERINGSANLEGG SD anlegg, PC basert system Datavaktmester fra Kverneland Elektriske AS. Systemet er utbygd for hele skolen og Stintahallen. Her tas med installasjonene for Blokkene A, B og C. Anlegget styrer romtemperatur ved romtermostat og magnetventil på radiatorkursen for rommet. Romluftkvalitet ved CO2 føler og motorstyrte spjeld på inn/ut luft fra ventilasjonsanleggene. Lys i korridorer og trapper tidsstyres, med overstyring fra impulsbryter montert i området for lys etter behov utom tidene, Utvendig belysning ved fotocellebryter. Systemet leser måleren og kan iverksette utkobling som maksimalvokter. Utvendig termostat logger temperaturen for optimal varmeregulering. I tillegg styres ventilasjonsaggregatene og hovedsirkolasjonsystemet for varme. Anlegget styres fra vaktmesterkontoret ved PC / driftsbilder for de forskjellige systemene. Det henvises til egen FDV instruks fra Kverneland Elektriske AS; som omhandler hele anlegget. Anlegget er desentralisert, med undersentral i Hovedtavlen, alle underfordelinger så nær som Uf C 2-2 (bak senen i storhallen) og i ventilasjonsfordelingene. Fra Undersentraler (US) er det installert kabel PTS 0,6 til reguleringskomponenter og givere/loggere. Vaktmester PC og undersentraler er sammenkoblet i nettverk, og PC er tilkoblet ISDN telefonlinje for fjernavlesing/styring. Driftsinformasjon er gitt i FDV for SD anlegget. Kabelanlegg og komponenter ettersees rutinemessig som beskrevet i Stinta skoles IK rutiner. Mellom magnetventiler og spjeld er det i respektive underfordelinger montert sokkelrele Releene er merket med utgang nr. etter koblingsskjema for SD undersentralen. I en feilsituasjon kan releene betjenes manuelt på hvis nødvendig for romdrift. FDV instruks for SD anlegget: Kverneland Elektriske AS Skjema og kursfortegnelse for Hovedfordeling og Underfordelinger. Plantegninger (for Blokkene A, B og C (alle plan))

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

E-verkets stikkledning til effektbryter. Overspenningsavledere som spesifisert. Evt. sikring for måler. UZ. Sikring for instrumenter.

E-verkets stikkledning til effektbryter. Overspenningsavledere som spesifisert. Evt. sikring for måler. UZ. Sikring for instrumenter. 30V, 50Hz &08%3' X&%'$X Nett innkoblet til SD. T E-verkets stikkledning til effektbryter Eff.br. 00-300A 6 x 3 x 400? Overspenningsavledere som spesifisert. ellesfeil til SD. a Jordfeilindikatortablå m/trafo

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 01.12 2014 DOKUMENTASJON ELEKTROINSTALLASJONER DENNE PERMEN INNEHOLDER EN BESKRIVELSE AV DET ELEKTRISKE ARBEIDENE

Detaljer

Strandkanten K3 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Strandkanten K3 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Strandkanten K3 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 1. Installatørens samsvarserklæring 2. Jording 3. Inntak og stigerledninger 4. Sikringsskap 5. Tegninger 6. Belysning 7. R/TV, Telefon 8. Brannvarsling 1.0

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 16. november 2006 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.:

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO MARSELIS GATE 24 SILOEN Avrop 283 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Lover, normer, forskrifter og veiledninger

Lover, normer, forskrifter og veiledninger Lover, normer, forskrifter og veiledninger Security & Technology Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte 1 HVA BESTÅR ET LEDESYSTEM AV Lede system Talevarsling FG`s regelverk,

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

U IO oppdatert 2015-02-16

U IO oppdatert 2015-02-16 6 sider, side 1 50. Tele og automatisering, generelt Alle nye installasjoner skal utføres i henhold til kravene i følgende spesifikasjoner: - NEK EN 50173-1:2002 - NEK EN 50174, del 1, 2 og / eller 3 -

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 5 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Figur

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

54 Alarm og signalsystemer

54 Alarm og signalsystemer 521(555) 54 Alarm og signalsystemer 01.54.2.0 Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst. 01.54.2.1 KAPSLINGSGRAD:

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

EVOline the e-place design

EVOline the e-place design EVOline Express - pluggbare løsninger Hvordan ser det ut under ditt arbeidsbord?.. Slik ser ofte kablingen ut, under et arbeidsbord. Fremstår som en rotete løsning, og slik utstyret er plassert blir det

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09 Togvarme Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TOGVARMEANLEGG...3 2.1 Område for togvarmeanlegget... 3 2.2 Fordelinger og vern...4 2.2.1 Høyspenningsfordeling...4 2.2.2 Hovedkabel...5 2.2.3 1000V-fordeling...5

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 40 Generelle krav og bestemmelser. 400 Omfang. Prosjekt Omsorgsbolig Vaale omfatter følgende: Nybygg BRA 440m2 som inneholder 3 stk. omsorgsleiligheter, kontorer, møterom og teknisk

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Elkraft Kapittel 4 av 7 Februar 2009 4. ELKRAFT...3 40 ELKRAFT, GENERELT...3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT...4 411 Systemer for kabelføring...4 412 Jording...4 43

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 Funksjoner for innbruddsalarm kan integreres i ESMIKKO 200 systemet med DBC604 adresseenheter. Disse benytter samme buss som de øvrige enhetene. DBC604 adresseenhet kobles

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015 8.50. 1 50 TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT Alle punkter under kap. 40.1 til 40.5 gjelder også for anleggsdeler under bygningsdel 5. Teletekniske installasjoner skal prosjekteres, leveres og monteres/utføres

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse - Ytelsesbeskrivelse Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 1 2 Tilgjengelige ressurser 1 3 Driftsavtale: 2 3.1 Generelt 2 3.2 Tilleggskostnader 2 3.3 Gjennomføring 2 3.4 Driftsstabilitet 3 3.5 Prisbærende

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel:

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel: Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E11 Krav til identifikasjons- og merkesystem 02 Implementering av kap. 5 27.02.13 MAF PEG ØYS 01 For anbudsforespørsel 15.09.13 MAF PEG ØYS Rev. Beskrivelse

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Datablad UNI-signalskap

Datablad UNI-signalskap Mai 2016 Side 1 av 11 Datablad UNI-signalskap Innhold: Side 1 Generell beskrivelse 2 2 Funksjon 2 3 Vedlikehold 5 4 Konstruksjon og tekniske data 5 5 Koblingsskjema 10 6 Målskisser 11 Mai 2016 Side 2 av

Detaljer

PA 4001 Elkraft PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder

PA 4001 Elkraft PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4001 Elkraft Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for elkraft. Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONSLISTE PA 4001 Dokumentet er lagret som: PA4001-Elkraft_Ver REVISJONER

Detaljer

JERNBANEVERKETS LAVSPENNINGSANLEGG. Innføring i jernbaneteknikk

JERNBANEVERKETS LAVSPENNINGSANLEGG. Innføring i jernbaneteknikk JERNBANEVERKETS LAVSPENNINGSANLEGG Innføring i jernbaneteknikk Mål Litt elektro Generelt om Jernbaneverkets lavspenningsanlegg Jording som beskyttelse Begrep Spenning er "trykket" som driver elektronene

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF. 4 El 4 ELKRAFT. Kvitteringsfelt. Revisjonsdato: 16.05.12 AVVIK ARK PGL RIV RIB RIE ITB

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF. 4 El 4 ELKRAFT. Kvitteringsfelt. Revisjonsdato: 16.05.12 AVVIK ARK PGL RIV RIB RIE ITB 4 ELKRAFT 4.0 ELKRAFTINSTALLASJONER GENERELT 4.1 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4.2 HØYSPENT FORSYNING 4.3 LAVSPENT FORSYNING 4.4 LYS 4.5 ELVARME Side 1 av 10 4.0 ELKRAFTINSTALLASJONER GENERELT 4.0.1

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer