STRATEGIDOKUMENT Spørsmål fra de folkevalgte til rådmannens forslag og rådmannens svar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIDOKUMENT 2013-16. Spørsmål fra de folkevalgte til rådmannens forslag og rådmannens svar"

Transkript

1 STRATEGIDOKUMENT Spørsmål fra de folkevalgte til rådmannens forslag og rådmannens svar Utgave pr 12. desember 2012

2 2 Innholdsfortegnelse 1) Bibliotek - kostnader ) Diverse tiltak innen NMT-komitéen. Utfyllende opplysninger ) Avsetning til disposisjonsfond og tilleggsbevilgningskontoen ) Kulturskolen elevtall og undervisningsomfang ) Frøy skole - innsparingsforslag ) Kulturskolen - statsbudsjettet ) Frivillige lag og foreninger - statsbudsjettet ) Kulturskolen elever med enkeltundervisning ) Kulturskolen oversikt over kurstilbudet ) Kulturskolen ressurser brukt til en til en undervisning ) Heldøgns omsorg bemanningsnorm og Miks-prosjektet ) Ansatte i kommunen i 2005 og ) Sentraladministrasjonen redusert bemanning ) Betalt spisepause ) Leirskole kostnader ved tilbud ) Økonomiplan regneark for å legge inn endringsforslag ) Skatt og rammetilskudd detaljert redegjørelse ) Stavern brannstasjon - nedleggelse ) Resultatenheter brutto utgifter og inntekter ) Rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Driftsfinansierte investeringer ) SFO (skolefritidsordning) endringer i bemanningsnorm ) Kulturbudsjettet øvrig kultur ) Kulturbudsjettet aktiviteter finansiert med tilskudd ) Verdensmestern konsekvenser av innsparingstiltak ) Innsparinger og disponeringer ) Idrettsbudsjettet oversikt over de største postene ) Studio Nille leieavtale og støtte fra kommunen ) Biblioteket innkjøpsbudsjettet til bøker, tidsskifter mm ) Kulturskolen lønnsutgifter og elevtall pr instrument/kunstform ) Praktisk bistand til rengjøring i hjemmet ) Langtidsopphold i institusjon fradrag for boutgifter ) Det nasjonale aldershjem for sjømenn beregning av økonomisk ramme ) HelArt i skoler og barnehager kostnader ) Hytter og fritidseiendommer utleie til enkeltpersoner eller grupper ) Renhold kostnader ) Logopedhjelp utgiftsdekning ) Kommunalt disponerte boliger ) Kontantstøtte for 2-åringer vil innføring av dette kunne gi innsparingseffekter? ) Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn kompensasjon for investeringer ) Barnehageøkonomi kostnadsnivå målt med KOSTRA-tall ) To telletidspunkter for barn i barnehager økonomiske konsekvenser ) Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2011 resultat av klagebehandling ) Barnehager antall 0-åringer og utgifter til moderasjonssatser besvarte spørsmål

3 3 1) Bibliotek - kostnader Spørsmål fra Hallstein Bast (V), 9. november Jeg har forstått at besøk og utlån logges i bibliotekene. Kan du være grei og gi meg tallene for Larvik, Hvarnes og Stavern sammen med kostnadene for å drive disse stedene så vi kan regne ut kostnad/utlån og kostnad/besøk for hvert bibliotek. Om det finnes sammenlignbare tall for andre kommuner så er det også fint. Rådmannens svar v/re-leder Sissel Åsheim, 13. november Utlånstall og besøkstall fra vår bibliotekstatistikk 2011: Hovedbiblioteket: Kostnad pr. besøk: 69.- Kostnad pr utlån: 40.- Besøk: Utlån: Budsjett: kr Stavern: Kostnad pr. besøk: 84.- Kostnad pr. utlån: 58.- Besøk: Utlån: Budsjett: kr Bibliotekfilialene i Stavern og Hvarnes kan ikke drives uten den kompetansen og personalressursen som ligger i hovedbiblioteket. Det dreier seg om tjenester som bokvalg, innkjøp, katalogisering, oppfølging av Bibliofil (biblioteksystemet), eksterne kurs og intern opplæring, kontorressurs til bokerstatninger, purringer og regnskap, transportordning, personaloppfølging, vaktplanordning og vikar ved fravær, serviceavtaler og lisenser (datasystemet). En beregning av dette i kroner er vanskelig. Personalet som jobber på filialene er også ansatt på hovedbiblioteket, og alle oppgavene gjøres som fellestjenester for alle 3 avdelingene. Ved beregning av disse utgiftene, vil kostnadene for tjenestene på filialene øke. Hvarnes: Kostnad pr. besøk: Kostnad pr. utlån: 19.- Besøk: Utlån: Kostnad: iberegnet utgifter som går av skolebudsjettet. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: Besøk: 67.- Utlån: 52.- Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er et interkommunalt bibliotek som dekker et befolkningsområde på godt over De har et betydelig høyere besøkstall pr. innbygger enn vi har i Larvik. Dette skyldes blant annet at de er lokalisert midt i sentrum av Tønsberg. De har et bygg fra 1992 som rommer møtelokaler for utleie + et arrangementsrom som benyttes av diverse foreninger for arrangement.

4 4 2) Diverse tiltak innen NMT-komitéen. Utfyllende opplysninger Spørsmål fra Turid Løsnæs (Ap), 11. november Jeg viser til vedlegg og regner med at dere har ytterligere informasjon til komiteen på onsdag. Sender dette som avtalt via Jon, men det blir jo dere som vil formidle informasjonen på onsdag. Rådmannens svar v/re-lederne Knut Hjalmar Gulliksen, Tom-Henning Ruud og daglig leder Ragnar Studsrød, LKE, 13. november Da har vi lagt inn svarene på alle spørsmålene dine. Spørsmålene knytter seg til vedleggsdokumentets innsparingsforslag (A og B-tiltak) og forslag til nye tiltak (C-tiltak). Gjengir først spørsmålet med svart skrift og deretter svaret i blå skrift. Spørsmål 1: A-003: Parkering. Hvilke 6 parkeringsplasser snakker vi om? Svar v/re-leder Knut Hjalmar Gulliksen: Det er foreløpig tenkt på: Bøkkerfjellet, Indre Havn ved Tollboden, Øvre Bøkeligate, ved biblioteket, Munken og øst for Munken. Spørsmål 2: B-003. Hem-Santra. Trenger å få repetert opphør. Svar v/re-leder Tom-Henning Ruud: Midler til, og arbeidet med, gang-sykkelvei Hem-Santra ble i KST-sak 118/12 omdisponert/-prioritert til andre oppgaver i G/S Hem-Santra ligger heller ikke inne i den kommunale planstrategien for perioden Spørsmål 3: B-006 og B-007: Mer informasjon på disse postene. Svar v/daglig leder Ragnar Studsrød, LKE: Reduksjonen på B006 gjelder reduserte FDV-kostnader på bygninger og eiendommer som er gått ut av drift på LKEs portefølje etter salg. Tiltaket er en opptrapping ifht samme tiltak som ble vedtatt av kommunestyret i Strategidokument Eksempler på avhendet eiendom er Gamle brannstasjon, Kirkestredet 6 (som tidligere huset OmFus administrasjon) og Hovland barnehage. Reduksjonen på B007 er en opptrapping på vedtatt innstramning i sist vedtatte Strategidokument. Måten dette tas ut på og hvordan dette berører tjenester ytt av LKE, vil i tilfelle framgå av LKEs Strategidokument. Det henvises derfor til dette dokumentet. Spørsmål 4: B-008: Mer informasjon. Svar v/daglig leder Ragnar Studsrød, LKE: Reduksjonen på B008 gjelder redusert renhold. Måten dette er tenkt tatt ut på er ved redusert frekvens på renhold ved at det ikke settes inn vikarer fra første dag på arealer som ikke må vaskes hver dag. I fht totale utgifter på renhold vil utgiftsreduksjonen utgjøre ca 6,5%. Spørsmål 5: C-006 0g C-007: Mer informasjon/repetisjon. Svar v/re-leder Knut Hjalmar Gulliksen: Dette er midler som går til investeringer til veiformål: Veiinvesteringer i fm vann- og avløpsanlegg, eks gatelys, fortau, Asfaltering Biler, maskiner Øya Tiltak C-007 går til nye investeringer i vei/park bl.a. i fm avtaler med private utbyggere eller at kommunen prioriterer nye tiltak i eksisterende områder. Spørsmål 6 C-008: mer informasjon og forklaring. Svar v/re-leder Knut Hjalmar Gulliksen: Dette er renteendringer, driftsendringer i forhold til gjeldende økonomiplan og at 20. millioner er tatt inn igjen som investering på vann og avløp i 2013.

5 5 Spørsmål 7: C-011, C-012, -C-013, C-0014: Mer informasjon og forklaring. Svar v/re-leder Knut Hjalmar Gulliksen: Når det gjelder C-011 er det økning med 10 millioner for rehabilitering vann, og C 12 er tilsvarende for avløp. De samlede rehabiliteringsmidlene brukes til tiltak i hele kommunen. Vår fremdriftsplan med de ulike tiltakene vil bli vist frem i komitemøte Når det gjelder C-013 og 014 er det midler som nyttes når vi skal samarbeide med private utbyggere/aktører hvor kommunen må foreta utbedringer/rehabilitering av eksisterende VA-nett opp mot det private feltet. Spørsmål 8: C-016: Hvor mye har vi greid i år, hvor mye gjenstår. Svar v/re-leder Knut Hjalmar Gulliksen: Vi har pr ca 115 km asbestsement-ledninger (benevnt AC-ledninger). I år har det blitt fornyet ca 7 km. Spørsmål 9: C-017: Mer om dette. Flere vil sikkert spørre. Tjodalyng barne- og ungdomsskole/trafikksikkerhetstiltak ved skolen. Når kommer det? Svar v/re-leder Knut Hjalmar Gulliksen: Anbudsdokumentene er ferdig. Skal gjennomføres sommeren 2013 under skoleferien. Kommer tilbake med melding til komiteen når vi ser endelig kostnad. 3) Avsetning til disposisjonsfond og tilleggsbevilgningskontoen Spørsmål fra Hallstein Bast (V), 13. november Hva har dere budsjettert til at disposisjonsfondet skal være (det er forskjellige tall i 4.02 og i men kanskje skal ingen av dem brukes?) og hva er forskjellen på tilleggsbevilgningskontoen og disposisjonsfondet? Tilleggsspørsmål, Hallstein Bast (V), 13. november Litt treig kanskje, men betyr det at det er tallet fra 4.02 ( ) som skal brukes. Og som øker eller minsker ettersom jeg legger til inntekter/utgifter i mitt forslag til justering av rådmannens forslag? Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 13. november I Hovedoversikten for drift som står i kap 4.02 er det tatt med avsetninger til disposisjonsfond på alle rapporteringsområdene. Utenom det som er årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond på Finansielle transaksjoner som er spesifisert i oversikten (tabellen) i kap 4.04, er det i hovedoversikten også summert inn avsetning til bygningsskadefond med kr på rapporteringsområde Fellesutgifter og avsetning til omsorgsboligfond med kr på rapporteringsområde Hovedinntekter. Beløpet på Tilleggsbevilgningskontoen på 1 mill kr er en budsjettert utgift som kommunestyret kan gi tilleggsbevilgninger fra. Dette har ikke noe med avsetninger til disposisjonsfond å gjøre. Tanken er at kommunestyret fra tilleggsbevilgningskontoen skal kunne dekke engangsutgifter i budsjettet og ikke være grunnlag for å prioritere inn varige utgiftsøkninger. Svar på tilleggsspørsmål 13. november: Nei, du kan bare bruke kr som årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond i For etterfølgende år er beløpet større, jf tabellen i kap 4.04, side 111: 2014: kr : kr : kr

6 6 4) Kulturskolen elevtall og undervisningsomfang Spørsmål fra Nawzad Rashid Amedi (Ap), 11. november Har en spørsmål angående sak 021/12 Satser for skolepenger for kulturskolens elever: 1. Hvor mange elever som går på kulturskolen per dato 2. Hvor mange elever er det per gruppe. 3. Hvor mange timer får de i undervisning per uke, gjennomsnitt. Rådmannens svar v/re-leder Odd Terje Lysebo, 13. november 1. Totale antall elever som deltar i undervisning på Kulturskolen i løpet av året pr. i dag er: elever Dette gjelder hele Kulturskolens virksomhet, kjernevirksomheten, undervisning i samarbeid med grunnskolen, Barnehagene, SFO m.fl. Finansieringen er ved egenbetaling, prosjektstøtte, salg av tjenester til andre m.m. 2. Antall elever pr. gruppe varierer fra enkeltundervisning til over 30 i gruppene. Faget avgjør gruppestørrelsen. Ved større grupper er det flerlærersystem. 3. Undervisningens varighet pr. uke varierer fra: 20 minutter for enkeltelever 30 minutter for 2 elever på gruppen 45 minutter for 3 eller flere elever på gruppen 1,5 time for grupper over 12 5) Frøy skole - innsparingsforslag Spørsmål fra Gina Merethe Johnsen (FrP), 14. november Ønsker bakgrunnstall for informasjonen om Frøy skole på side 25 i Strategidokumentet. Hvor mange elever går på Frøy, hvilke alderstrinn? Hvor stort er behovet i kommende år? Ønsker en tilbakemelding fra rektor angående endringen i skolemiljø en evt nedleggelse av Frostvedt vil innebære for elevene ved Frøy. Rådmannens svar v/rektor Britt Pettersen, 14. november Frøy skole 2012/13 Antall elever avd. Frøy Antall elever Gr.5 Antall elever.frigg barnehage 1 1.klasse klasse klasse 1 4.klasse 2 5.klasse 6 6.klasse klasse klasse klasse klasse 7 1 Totalt på Frøy dette skoleåret er det 55 elever Gjennomsnittet for søknader til Frøy de siste årene er 16 elever. Vi har gitt avslag til 4 søknader årlig. Søknadsfristen er 2.januar så vi har ennå ikke oversikt over søkere neste skoleår.

7 7 Fram til i dag har det vært foreldre til 5 førsteklassinger på besøk. For to av elevene er det nok aktuelt med gr. 5 og Frigg. Samarbeidet vi har med Frostvedt gjelder fire elever på Gruppe 5. For de andre elevene våre er det kun samarbeid rundt f.eks ulike kulturarrangement. Hvis det skal være samarbeid i forhold til enkeltelever på avd. Frøy forholder vi oss til den skolen som vil være elevens hjemmeskole. Vi samarbeider med Frostvedt rundt bruk av svømmehall, gymsal og rom til kompetansesenter. Vi har også felles vaktmester og skolesekretær. 6) Kulturskolen - statsbudsjettet Spørsmål fra Gina Merethe Johnsen (FrP), 14. november Er det riktig at Kulturskolen i 2013 har en reell økning i rammen pga økt tilskudd via statsbudsjettet? Kr for 2013? Rådmannens svar v/re-leder Odd Terje Lysebo, 14. november Det er ikke slik at statstilskuddet fører til en reel økning av Kulturskolens rammer. Statstilskuddet på kr er øremerket til et nytt tilbud i kulturskolene. Det er avsatt til gratis undervisning for elever i 1. til 4. klasse i et kulturskoletilbud i skoletida eller SFO for høsten Dette er et tilbud vi i dag ikke har. Følgende informasjon er sendt ut fra Departementet om det nye tilbudet: Ansvaret for kulturskolene er hjemlet i Opplæringsloven 13-6: Alle kommuner skal, aleine eller i samarbeid med andre kommuner, ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Bevilgningene til kulturskolene ligger i rammetilskuddet til kommunene. Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samarbeider for å fremme helheten i regjeringens politikk og satsingsområder når det gjelder kunst og kultur for barn og unge. Det nye kulturskoletilbudet som nå er beskrevet i Kunnskapsdepartementets budsjett for 2013, ble først varslet i Meld.St 10 ( ) Kultur, inkludering og deltaking fra Kulturdepartementet da som en prøveordning i et utvalg kommuner fra Med budsjettforslaget utvides dette tilbudet nå til å omfatte alle skoler. Stimuleringstilskuddet (40 mill) som har vært tildelt de tre siste årene etter søknad erstattes av det nye tilbudet i skoletiden/eller SFO. Det legges inn ekstra midler på toppen av de 40 millionene for at alle skoler skal omfattes. Høsten 2013 bevilges det totalt 73,8 millioner, som i hovedsak blir tildelt kommunene i rammetilskuddet og fordelt etter kostnadsnøkkel på vanlig måte (72 millioner kroner, mens resterende midler tildeles private skoler, samt Longyearbyen skole over Svalbardbudsjettet). I budsjettet for 2013 ligger høsteffekten inne. Våreffekten for våren 2014 vil komme i budsjettet den er om lag 103 millioner kroner. Totalt vil det dermed bevilges om lag 177 millioner kroner per skoleår. I kompensasjonen til kommunene er det lagt til grunn lærerlønn inkludert for- og etterarbeid. Størrelsen på bevilgningen fra staten kan sammenlignes med hva en tidligere har kompensert for ved utvidelse av en undervisningstime i grunnskolen - tildelt skoleeier i rammetilskuddet og fordelt etter kostnadsnøkkelen på vanlig måte. Det betyr at kompensasjonen legger til rette for å gi hver skole (ikke hvert trinn)minst én time i uken med kulturskoletilbud. I kompensasjonen til skoleeier (kommunene og private skoler) er det også lagt inn 15 % påslag til administrasjonskostnader m.m.. Dette gjøres fordi skolen med timetallsutvidelser blir en større virksomhet å lede for rektor. I tillegg vil det kunne medføre økt administrativt merarbeid og reiser for kulturskolene. Kommunene kan selvsagt styrke satsingen på kulturskoletilbudet med egne frie midler, som har en sterk økning i budsjettet for Det benyttes begrepet kulturskoletilbud for å legge til rette for bruk av kulturskolens lærere i skolen/sfo (eller kombinerte stillinger).

8 8 Timen skal gis i tillegg til fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. Det er kommunen som skoleeier for grunnskolen og kulturskolen som må legge til rette for et godt samarbeid, slik at tilbudet når fram til alle elever. Hvordan midlene brukes og fordeles mellom skole/sfo og kulturskole er opp til den enkelte kommune og hvordan kommunene velger å organisere tilbudet. Dette for å sikre gode rammer for lokal tilpasning av tilbudene som gis. Departementet tar sikte på å lovfeste en plikt for skoleeier til å gi elevene et slikt tilbud. Odd Terje Lysebo utdypet sitt svar med et tillegg 17. november slik: Jeg leser din kommentar i Østlands-Posten i dag lørdag 17. november "Kulturskole og ostehøvel". Siden du har stilt meg spørsmål om dette som har blitt besvart på mail, finner jeg det riktig å beklage at jeg har uttrykt meg svært uklart. Dine kommentarer stemmer dessverre ikke overens med min informasjon og fakta. Det er viktig at korrekt informasjon kommer fram. Som kommunal leder finner jeg det ikke riktig å kommunisere med politikere via Østlands-Posten, så jeg sender informasjonen direkte til deg. 1. Statsmidlene er avsatt til et nytt tiltak, en ny form for undervisning fra høsten I mitt svar presiserer jeg: "Det er ikke slik at statstilskuddet fører til en reel økning av Kulturskolens rammer. Statstilskuddet på kr er øremerket til et nytt tilbud i kulturskolene. Det er avsatt til gratis undervisning for elever i 1. til 4. klasse i et kulturskoletilbud i skoletida eller SFO for høsten Dette er et tilbud vi i dag ikke har". De nye midlene fra staten kan ikke brukes til annet enn denne nye formen for undervisning vi ikke har. Dersom pengene ikke brukes til dette formålet, vil de bli trukket tilbake. Vi må rapportere på korrekt bruk av midlene. Siden Kulturskolens budsjettet er skåret med kr ,- vil dette i praksis føre til en reel reduksjon av andre tilbud. Det nye tilbudet vil være svært forskjellige fra tilbud vi i dag har, og lærerkompetansen svært forskjellig. Det nye tilbudet vil helt finansieres med statsstøtten, slik at dette ikke vil koste Larvik kommune noe. 2. Når det gjelder Kulturskolens aktiviteter i skolen, så finansieres disse utelukkende av penger fra staten, Norsk Kulturskoleråd og andre eksterne bidragsytere. Dette er penger som Larvik kommune ellers ikke ville få, de gis kun gjennom Kulturskolen, og aktivitetene koster ikke Larvik kommune noe. Ellers vil jeg informere om at i vår grunnskolesatsing, er sang og musikk bare en liten del, vi har også med teater, dans, tegning, maling, animasjon m.m. 3. På grunn av økning av at elevkontingent på kr er lagt inn som forventede økte inntekter i budsjettet, blir det en reel økning av nedskjæringene, til , noe som er grunnlaget for at Kulturskolen rammes hardere. Beklager at jeg har uttrykt meg uklart, men håper nå misforståelsene er oppklart. Som kommunal leder er det viktig form meg at informasjonen som blir gitt er saklig og blir riktig oppfattet. 7) Frivillige lag og foreninger - statsbudsjettet Spørsmål fra Gina Merethe Johnsen (FrP), 14. november Er det riktig oppfattet at idretten kun får driftstilskudd til anlegg og "hodestøtte" i 2013? Altså ingen støtte til eventuelle søknader? Rådmannens svar v/re-leder Odd Terje Lysebo, 14. november Det er ikke vedtatt endringer i tilskudds fordeling til idrett. Rammene er i Rådmannens forslag noe redusert. Søknader sendes med søknadsfrist i mars og tildelingen skjer etter de av kommunestyret vedtatte retningslinjer. Det gis tilskudd til anlegg, «hodestøtte» og andre spesielle formål i henhold til søknader. Vedlagt "Retningslinjer for tilskudd til idretts- og friluftsforeninger."

9 9 retningslinjer tilskudd idretts- og friluftsforeninger.pdf 8) Kulturskolen elever med enkeltundervisning Spørsmål fra Nawzad Rashid Amedi (Ap), 13. november Lurte på om det er noen elever som får enkeltundervisning, hvis ja, så hvor mange? Rådmannens svar v/re-leder Odd Terje Lysebo, 13. november Undervisningen i Kulturskolens musikkavdeling bygger på at hver lærer i 100 % stilling skal ha 65 elever. Dette er et høyt antall, svært mange kulturskoler har 56 elever pr. lærer. Alle andre avdelinger har gruppeundervisning med store grupper. Ut fra faglige hensyn, instrumentets egenart, elevens behov og kvalifikasjoner, sammensetning av grupper m.m. skal fordelingen av elever foregå etter følgende prinsipp: 20 minutter for enkeltelever 30 minutter for 2 elever på gruppen 45 minutter for 3 eller flere elever på gruppen I henhold til Kulturskolelærernes arbeidsavtale, skal hver lærer i full stilling ha 20 klokketimer undervisning pr. uke. De aller fleste elevene får gruppeundervisning. Enkelte instrumenter som piano er av og til fysisk umulig å gjennomføre i grupper, men også her er det en utstrakt gruppeundervisning. Antall elever som har enetimer a 20 minutter varierer i løpet av skoleåret, avhengig av elevenes utvikling, gruppenes utvikling og sammensetning m.m. I snitt vil det være ca. 250 elever. Imidlertid har dette ingen økonomisk betydning for uansett skal hver lærer med 100 % stilling, ha 65 elever som betaler skolepenger. Ved mindre stillinger vil forholdet endres prosentvis med antall elever. 9) Kulturskolen oversikt over kurstilbudet Spørsmål fra Gina Merethe Johnsen (Frp), 14. november Jeg ønsker en fullstendig oversikt over kurstilbudet ved kulturskolen med antall deltagere ( betalende) pr. kurs. Ønsker også oversikt over tilbudene kulturskolen gir til barnehagene/skolene. Betaler barnehagene/skolene for dette? Det er ønskelig å vite hvor mange, av 3.500, som er barnehagebarn og hvem som er i skolekor/korps. Jeg ønsker antall betalende barn som deltar på tilbud i Sliperiet i tillegg til dette. Hva er årlig leie av Sliperiet? Hvor mange ansatte/årsverk er ansatt i kulturskolen. Medfører det riktighet at kulturskolens reelle kutt er ? Rådmannens svar v/re-leder Odd Terje Lysebo, 15. november Antall elever/deltakere ved Kulturskolens tilbud framkommer av oversikten under: Kurstilbud Antall elever/deltakere Fag - kjernevirksomhet 1319 Samspill - kjernevirksomhet 77 Utstrakt virksomhet - hele skoleåret 295 Utstrakt virksomhet- prosjekt - SKOLE 1652

10 10 KORPS med dirigenter fra kulturskolen 187 Samlet antall deltakere 3530 Kulturskolen har ikke kursvirksomhet, men undervisning som følger skoleåret eller er prosjektrelatert i samarbeid med eksterne partnere. Det gis undervisning i 57 forskjellige fag. Det gis undervisning i 17 barnehager hver uke, en gang pr. uke, totalt 33 avdelinger og 6 åpne barnehager med mor og barn gruppe, totalt 643 barn. Antallet varierer med størrelsen på avdelingene. Barnehagene betaler ingenting for dette tilbudet. Da tilbudet ble opprettet ble det overført kr pr. barnehage pr. år. Dette er ikke nok til å dekke kulturskolens utgifter. Hoveddelen dekkes av kulturskolens budsjett. Skolevirksomheten finansieres av eksterne midler, prosjektstøtte, m.m. og omfatter: Utstrakt virksomhet - prosjekt SKOLE Antall elever Teaterfabrikken - Frøy høst Teaterfabrikken - Tjodalyng - høst Teaterfabrikken - Jordet - høst/vår Teaterfabrikken - Brunla ungd.skole - høst/vår Teater Ibsen skrivegruppe 12 Berg 3 klasse - vår Fra elv til elv - 1.klasseprosjekt - høst SUM Kulturskolen samarbeider med skolekorpsene og korpsene betaler vanlig elevavgift for sine elever på lik linje med andre kulturskoleelever. 212 elever kommer fra skolekorpsene. Vi har samarbeid med noen av korpsene om dirigent (jfr. Kommunestyrevedtak), lønnen til dirigentene refunderes av korpsene. (Alle tall er for 2012) KORPS med dirigenter fra kulturskolen (samspill) Antall elever Larvik skolekorps - aspiranter høst Berg skolekorps høst Berg 3.klasseprosjekt høst Østre Halsen skolekorps vår Larvik skolekorps - hovedkorps vår Stavern og Brunlanes skolekorps 11 SUM 187 Antall betalende barn som deltar i tilbud i Sliperiet utover dette er 1408 Kulturskolen har 18,89 årsverk 10,8 årsverk til kjernevirksomhet dvs. kulturskoletilbud hvor elevene betaler skolepenger 1,85 årsverk til administrasjon 6,24 årsverk selvfinansierende, salg av tjenester, prosjektstøtte m.m. Reelt kutt på Kulturskolen er Enheten ble kuttet med 1,5 millioner dette ble fordelt prosentvis på de enkelte avdelingene: Kulturkontoret kr Idrett kr

11 11 Kulturskolen kr Fritid kr Utgifter til Sliperiet og de kommunestyrevedtatte overføringsutgiftene er holdt utenfor. Kuttet er foretatt i virksomhetsområdenes driftsmidler (inkl. de årlige tilskuddspottene til Lag og foreninger). Kuttet er ca. 4,07 %. I tillegg ligger en økning i forventede inntekter på kr ,-, slik at reelt kutt blir kr ,- Årlig leie av Sliperiet er kr ,- Sliperiet har en betydelig større bruk enn bare for Kulturskolen. En vesentlig del av arealene (bl.a. to store dansesaler), disponeres vederlagsfritt (kommunestyrevedtak) av Studio Nille. Likeledes har Kulturadministrasjonen 10 kontorer og Vestfold Filmsenter har kontorplass. I tillegg brukes Sliperiet til øvelseslokale for lag og foreninger, kor og korps vederlagsfritt i henhold til lov om voksenopplæring. Gjennomsnitt besøkstall i Sliperiet er ca pr. uke. 10) Kulturskolen ressurser brukt til en til en undervisning Spørsmål fra Bendik Rød Karlsson, (H), 14. november I forbindelse med representanten Amedis spørsmål, vil jeg gjerne komme med følgende tilleggsspørsmål: 1) Er det mulig å si noe om hvor store ressurser som brukes på undervisning en-til-en? 2) Er det mulig å si noe om konsekvensene av å skjære ned på individuell undervisning, både de økonomiske og undervisningsmessige? Rådmannens svar v/re-leder Odd Terje Lysebo, 14. november Undervisningen i Kulturskolens musikkavdeling bygger på at hver lærer i 100 % stilling skal ha 65 elever. Dette er et høyt antall, svært mange kulturskoler har 56 elever pr. lærer. Alle andre avdelinger i Kulturskolen har gruppeundervisning med store grupper. Ut fra faglige hensyn, instrumentets egenart, elevens behov og kvalifikasjoner, sammensetning av grupper m.m. skal fordelingen av elever foregå etter følgende prinsipp: 20 minutter for enkeltelever 30 minutter for 2 elever på gruppen 45 minutter for 3 eller flere elever på gruppen I henhold til Kulturskolelærernes arbeidsavtale, skal hver lærer i full stilling ha 20 klokketimer undervisning pr. uke. De aller fleste elevene får gruppeundervisning. Enkelte instrumenter som piano er av og til fysisk umulig å gjennomføre i grupper, men også her er det en utstrakt gruppeundervisning. Antall elever som har enetimer a 20 minutter varierer i løpet av skoleåret, avhengig av elevenes utvikling, gruppenes utvikling og sammensetning m.m. I snitt vil det være ca. 250 elever. Imidlertid har dette ingen økonomisk betydning for uansett skal hver lærer med 100 % stilling, ha 65 elever som betaler skolepenger. Ved mindre stillinger vil forholdet endres prosentvis med antall elever. 1. Siden antall elever er konstant uavhengig av størrelsen på gruppene og undervisningstiden på en til en undervisning er forholdsvis mye kortere, er det umulig å si noe om kostnadene på en til en undervisning. 2. Dersom man ønsker mindre individuell undervisning må det totale elevtallet pr. lærer økes f.eks. til 70 elever pr. lærer. Konsekvensen av det vil være et svært mye dårligere pedagogisk tilbud, særlig på de instrumentene som har veldig stor søkning som piano. For pianoundervisning vil det også føre til at man må investere i pianostudio, dvs. rom med flere pianoer for fysisk å kunne gjennomføre undervisningen. Økonomisk vil man øke inntektene med 5 elever pr. lærer i full stilling. Dvs. kr ,- pr. lærer. Antall årsverk i denne virksomheten er 10, totalbeløp kr ,-. Med søskenmoderasjon i fradrag, vil anslaget bli ca. kr ,-.

12 12 11) Heldøgns omsorg bemanningsnorm og Miks-prosjektet Spørsmål fra Gina Merete Johnson, (Frp), 14. november Jeg ønsker en oversikt over de ulike bo-tilbudene som tilhørerrapporteringsområdet heldøgns omsorg langtid. Videre ønskes en tilsvarende oversikt over gjeldende bemanningsnorm mht de ulike boligene. Hva er status for miks-prosjektet? Hvor mange utdannes hvert år, hvor mange ansettes i kommunen og hvor ansettes disse. Hva er kostnadene pr år? Rådmannens svar v/re-leder Aase Tømte, 14. november 1) Oversikt over de ulike bo-tilbudene og bemanningsnorm : Viser til vedlegget med liste over de ulike heldøgnsomsorgstilbudene, både korttid og langtid. Bemanningsnorm heldøgns omsorg o I generelle sykehjem og bofellesskap, er det en bemanning i snitt på 0,74 årsverk pr seng, noe varierende mellom 0,64 og 0,84 utfra pasientgruppe. Dette er inklusiv ledelse og renhold. I tillegg kommer bemanning på natt, i snitt 0,12 årsverk pr seng. o Spesialsenger for palliativ omsorg, intermedier, avklaringsenger etter sykehusinnleggelse og spesialsenger for ressurskrevende demente har høyere bemanning. o I omsorgsboliger er det en trygghetsbemanning med 1 person tilstede hele døgnet, samt at hjemmetjenesten gir individuelle tjenester utfra den enkeltes behov. Miks prosjektet: Hvor mange utdannes hvert år? 2011: 13 personer fulgt undervisningen 2012: 12 personer fulgt undervisningen Hvor mange er ansatt i kommunen og hvor arbeider disse? 2011: Alle 13 som fulgte undervisningen ble engasjert i Omsorgstjenesten i Larvik kommune, 3 fikk fast ansettelse (2 fikk godkjent utdanning fra hjemlandet og har fått off godkjenning som spl i Norge), de øvrige har vikariater i omsorgstjenesten, noen i store stillinger, andre i mindre stillinger, samt at de er tilkallingsvikarer ved fravær. 3 personer er i gang med utdanning til helsefagarbeider. 2012: 7 personer er engasjert som vikar i omsorgstjenesten i større og mindre vikariater, 1 har fått godkjent utdanning fra hjemlandet og er autorisert som helsefagarbeider. 5 personer har startet eller starter på helsefagarbeiderutdanning i januar Ytterligere 2 starter på utdanning seinere. 3 personer er av særskilte grunner ikke i jobb for tiden, men kommer tilbake som vikarer og er motivert for utdanning innenfor omsorg. 2 personer må fortsatt ha bedre kunnskap i norsk for å kunne arbeide i Omsorg. Hva er kostnadene pr år? Netto pr år i 2011 og 2012 for omsorgstjenesten i Larvik kommune Institusjonsplasser totalt.xlsx.xlsx

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015 Bakgrunnsdokumenter Økonomiplan 2012-2015 Betalingssatser og gebyrer Omtale av rapporteringsområder Rammer for Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer