BOLIGPOLITISK PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGPOLITISK PLAN 2015-2018"

Transkript

1 BOLIGPOLITISK PLAN august 2014

2 Innhold Innledning og organisering av arbeidet... 3 Situasjon... 4 Bakgrunn... 4 Bo-tilbudet... 5 Attraktivt samfunn for alle... 5 Kommunalt eide boliger... 6 Boliger i alt i Flatanger kommune, Kommunale boliger i Flatanger... 6 Tomteområder i Flatanger... 7 Omsetning av boligeidommer... 7 Boligbehov i åre fremover... 8 Tildeling av boliger... 9 Kommunale husleiepriser Nøkkeltall for norsk økonomi, SSBs prognoser Folketallsutvikling i Flatanger Bedrifter og sysselsetting Sysselsetting, inn og utpdling Handlingsplan Mål, strategi og tiltak BOILIGPOLITISK PLAN

3 Innledning og organisering av arbeidet Prosjekteier: Politisk ledelse i Flatanger kommune Prosjektansvarlig: Rådmann Arbeidsgruppe: Rune Strøm, Hans Petter Haukø, Kari Leknes Prosjektsekretær: Namdalshag AS Boligpolitisk plan for Flatanger kommune er et resultat av søknad til Kommunal- og Regionaldepartemtet om prosjektmidler til prosjektet «Boligetablering i distriktet» i februar En boligpolitisk plan er et politisk styringsredskap som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommuns boligpolitikk. Plan skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligpolitikk i Flatanger kommune, samt gi grunnlag for samarbeid med befolkning og aktører i boligmarkedet. Samtidig inneholder plan gjnomgang av kommuns behov for og bruk av boligpolitiske virkemidler i d gjeldde period. Bygninges kvalitet, utforming og funksjonalitet regnes som forutsetning for god kvalitet i kommunes tjestetilbud (NOU 2004:22). Boligmass får innvirkning på kommuns eldreomsorg, d påvirker kvalitet i arbeidet med gerell bosetting og d kan ha stor innvirkning på hvordan kommun evner å rekruttere nye arbeidstakere. Boligstandard kan også ha betydning i et folkehelseperspektiv, slik Stortingsmelding nr. 17 (s. 41) påpeker: «Helsa blir skapt der folk lever og bur. Det betyr at omsynet til bustad, bumiljøet, nærmiljøet og lokalsamfunnet må inkluderast i arbeidet for god folkehelse. Å ha ein god og trygg bustad er i seg sjølv bra for helsa. Bustade må også vere utforma slik at dei kan førebyggje sjukdom og skadar, og slik at dei utgjer ei ramme for helsefremjande og førebyggjande arbeid.» I NOU 2011:15 Rom for alle, understrekes kommunes betydning og ansvar for gjnomføring av boligpolitikk. Det å lykkes med det boligpolitiske arbeidet er forutsetning for å lykkes med å løse andre velferdsoppgaver. Utvalget idtifiserer fem suksesskriterier for at kommune skal lykkes: Samordning Forankring og eierskap Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet Boligsosial kompetanse Økonomiske ressurser Disse kritiske faktore må søkes oppnådd på måte som er tilpasset d kelte kommunes forutsetninger, både når det gjelder utfordringer, politiske målsetninger og rammebetingelser. Flatanger kommunes Boligpolitiske plan er delt inn i to deler, situasjonsdel med statistikk og handlingsdel. I handlingsdel presteres kommuns målsettinger, strategier og tiltak for planperiod. BOILIGPOLITISK PLAN

4 Situasjon Bakgrunn Flatanger er kystkommune som er preget av sin nærhet til sjø og attraktiv skjærgård. Dette gjspeiler seg i næringslivet, der to av de største næringe er lakseoppdrett og reiseliv. Kommun har også betydelig arbeidsinnvandring fra utlandet på grunn av vekst i kommuns næringsliv samt arbeidsmuligheter i offtlig sektor. Flatanger erfarer at arbeidsplasser ikke er det este som må være på plass for å skape vekst i kommun. Attraktive bosted må også ha et godt boligtilbud, byggeklare tomter og god offtlig og privat service. I tillegg til vanlig reiseliv er kommun populær kommune for fritidsbebyggelse, med over 700 hytter og fritidshus. På boligmarkedet er kjøpere av fritidshus i konkurranse med de øvrige boligkjøperne. Flatanger har i perioder et boligmarked som kan virke begrsde med hsyn til tilflytting og rekruttering av arbeidskraft. Kombinasjon av mangel på nybygging og lite boliger til leie og til salgs, kan være et hinder for befolkningsvekst i Flatanger. Dette begrunnes gjnom få innflyttingsklare leieboliger og at bolighus også blir brukt som fritidsboliger for slekt og familie. I tillegg er det svingninger i arbeidsmarkedet og i næringslivet. Kommuns har behov for nyrekruttering i nær fremtid i forbindelse med at vi har arbeidsstokk med høy gjnomsnittsalder. Da kan vi forvte stigde etterspørsel etter bolig de nærmeste åra. Nyrekruttering inn område oppvekst og helse vil komme uansett - selv om vi totalt skal redusere antall ansatte (ut fra økonomi) og om kommun blir del av større kommune i framtida. Kommuneplans samfunnsdel er på mange måter kommuns politiske kompass som skal vise hvilk vei kommun skal ta. Her definerer politikere hvilke prioriterte mål de har for utvikling av lokalsamfunnet Flatanger. Som forlgelse av dette, har kommunestyret gjnom kommunal planstrategi, vedtatt at skal utarbeide eg boligpolitisk plan som legger mer konkrete føringer på boligutvikling i kommun. En skal her prøve å finne mål og strategier for hvordan utfordringe kan møtes på best mulig måte. BOILIGPOLITISK PLAN

5 Boligtilbudet Kommun har i mange år hatt begrset tilgang på egne boliger. Situasjon med svingninger i boligmarkedet som er beskrevet foran, er utfordrde for kommun. Ungdom har både gjnom samtaler og møter etterlyst et mer variert bo-tilbud, spesielt tilpassa ungdomms ønsker og økonomi. Det har skjedd utvikling mot at gode strumsnære boliger selges til fritidsformål. Kjøpere er ofte utbygdsbode, som ønsker seg et sommersted på kyst, stralt og med god standard. Dette støttes av rapport fra Aktiv Samfunnsutvikling; Hvordan øke innbyggertallet i Flatanger? Sitat: Når kommun er blitt svært populært for fritidsbeboere, har dette gitt store utfordringer for fastbode som ønsker å skaffe seg bolig. Eneboliger blir ofte brukt som feriebolig i stedet for at de selges. Det er like dyrt å bygge her som andre steder, og et begrset arbeidsmarked samt lave snittlønner kan være medvirkde til at det er lav byggeaktivitet. Dne utfordring bør løses slik at boligmangel ikke skal stå i vei for tilflytting. Spesielt er det etterspørsel etter boliger og leiligheter, som kan leies i startfase, før etablerer bolig i eg regi. Flatanger kommune har vurdert 0-konsesjon, m i 2010 ble dette nedstemt i kommunestyret. Dette er et tiltak som byttes for å redusere bruksdring av bolig fra bolig til fritidsbolig. Ulike erfaringer fra andre, og egne betkeligheter(spesielt hva angår prissetting) gjorde at kommun ikke gikk inn for dette. Kommun har derimot strg praksis på at strumsnære bygg som er brukt som bolig ikke skal omklassifiseres til fritidshus. Kommun har valgt å bruke SSB s betegnelse: Bolig brukt til fritidsformål. Flatanger kommune har pr. i dag lit tilgang på egnede boliger, spesielt mindre heter. Stor hybel/lit leilighet(40-70 km2) er blant de boligtyper som er ønsket både i samtale med ungdom og i møte med næringslivet. Attraktivt samfunn for alle Kommun gjnomførte 1. kvartal 2010 spørreundersøkelse blant fastbode innbyggere. Bakgrunn var at kommun ønsket å vite mer om hva fastbode vurderte som de viktigste grunne til å bosette seg i kommun. De viktigste grunne som blir oppgitt, kan gi viktig kunnskap om hvordan kommun kan markedsføre seg og hvordan de skal prioritere sin boligpolitikk. De fem viktigste grunne jf. spørreundersøkels: 1. Gode muligheter for aktivt friluftsliv på sjø og i fjellet 2. Trygt oppvekstmiljø for barn 3. Fikk jobb i Flatanger 4. Mange i nær familie bor her 5. Lite kriminalitet Tilsynelatde indikerer dne undersøkels at jobb ikke er d viktigste faktor ved flytting til Flatanger. Dette strider imidlertid noe mot de funn Telemarksforskning har gjort i forhold om sammhg mellom attraktivt bosted og mulighet for jobb. Ut grundigere analyse er mulighete for å velge feil strategi absolutt til stede. Man kan risikere å sette lite realistiske mål og få boligpolitikk som ikke virker. Ut fra de undersøkelser som er gjort (Aktiv samfunnsutvikling, Norsk Turistutvikling, BOILIGPOLITISK PLAN

6 Telemarksforskning, egne undersøkelser i forb. med kommuneplan, Distrikktssteret) mer vi likevel at vi har et relativt solid grunnlag for sette realistiske mål. For å bli attraktiv som bosted: 1. Stimulere boligbygging 2. Skape sosiale møteplasser 3. Ha kommunale boliger for tilflyttere For å bli attraktiv for bedrifter: 1. Bli attraktiv for kompetanse 2. Nettverk og samarbeid over kommunegrser 3. God infrastruktur Kommunalt eide boliger Kommunalt eide boliger, eks. omsorgsboliger 1749 Flatanger Tabell: 04695, SSB Boliger i alt i Flatanger kommune, Tabell under viser at boligmass i Flatanger i stor grad består av eboliger. I de siste åre har dette dret seg noe, og det har også blitt bygget andre typer boliger, både i privat regi og med kommun. (SSB, tabell 06265: Boliger, etter bygningstype (K)). Flatanger Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Kommunale boliger i Flatanger Ant. Leiligheter Status Utleid Brøndbo 1 Investeringsbeslutning, leilighet i sokkel Ja Trygdheim 4 Delvis restaurert 2 heter Kvitveistunet 4 Ja Lauvsneshaug 3 Utleie til næringsliv/åpne marked Ja, treårskontrakt BOILIGPOLITISK PLAN

7 Tomteområder i Flatanger I Flatanger finnes følgde kommunale tomtefelt: Navn Antall tomter Ledige Rebuodd, Lauvsnes 27 4 Jeriko, Vik Prestgårdsmo, Vik 19 4 Fløaskog, ca antall Lauvsneshaug, Lauvsnes 38 4 Private felt Navn Antall tomter Ledige Vikholm, Vik 5 5 Nordheim, Lauvsnes 5 5 (fritidsbolig/bolig) I private hyttefelt/-planer, regulert til fritidsformål, kan det være avsatt tomter hvor det kan bygges bolig. Et annet konsept/momt er at i Flatanger tilbys det «finn din eg tomt», et konsept som muliggjør spredt boligbygging, ut reguleringsplan. Omsetning av boligeidommer Diagrammet under viser hvordan pris på fast eidom med bolig har utviklet seg de siste 3 åre fra I 2012 øker pris og tds kan synes at Flatanger har større vekst i prise n for fylket gerelt. Datae er noe usikre fordi det kan være snakk om salg av flere boliger på samme eidom, ut at det fremgår i talle. Det er likevel rimelig å anta at d jevne utvikling over tid speiler faktisk prisvekst i boligmarkedet. Som graf også indikerer er prisnivået for boliger i Flatanger fortsatt lavere n det gjnomsnittlige prisnivået i Nord-Trøndelag fylke. SSB-tabell: 06726: Omsetning av boligeidommer med bygning i fritt salg, etter Gjnomsnittlig kjøpesum (K). I kelte tilfeller kan omsetning omfatte flere boliger. Boligeidommer ut oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabell. Blå strek = Flatanger. Orange strek = Nord-Trøndelag Gj.snitt Gj.snitt BOILIGPOLITISK PLAN

8 Boligbehov i åre fremover 1. Rekruttering av arbeidskraft til offtlig og privat sektor 2. Unge i etablering 3. Boliger tildelt etter sosiale kriterier 1.. Rekruttering av arbeidskraft til offtlig og privat sektor Mange av næringslivets nyansatte rekrutteres utfor kommun. Dette indikerer et boligbehov ved jobbstart. Ofte er dette personer ut vestlig tilknytning og forhåndskjnskap til kommun. Dette, kombinert med at de er i ny jobb, gjør at de fleste ønsker å leie bolig i periode før de tar valget om de skal kjøpe eller bygge mer permant bolig. Behovet for arbeidskraft i næringslivet er forholdsvis jevn i Flatanger. En utfordring er konjunkturutsatte næringer (bygg/anlegg, båtbygging). Samtidig kan vekst i havbruksnæring og reiseliv komme bedre til syne gjnom økt etterspørsel for bolig. Det kommunale behov for rekruttering p.g.a. alderssammsetning i arbeidstokk er allerede nevnt. Næringslivet har få egne boliger som tilbys nyansatte. Dermed kan det være naturlig å utvikle et samarbeid mellom næringsliv, bygg-treprørvirksomhet og kommun. Det å kunne være behjelpelig med bolig ansees som stor fordel når det skal rekrutteres. Her ligger det både utfordringer og muligheter for Flatanger. Dersom boligbehovet ikke dekkes kan det være utfordrde å rekruttere rett kompetanse både i offtlig og privat virksomhet. Det gir også muligheter for nybygging og tilflytting hvis lykkes med de mål setter seg. De bolige det i første omgang vil være størst rift om er utleieboliger. De som kommer til kommun, og spesielt de som ikke har ann tilknytning n jobb, velger i stor grad å leie i første omgang. Følgde spørsmål kan reises framover: Er det behov for flere boliger som er øremerket nytilflyttede og/ eller nyansatte, dvs. form for prøvebolig - bolig som man til å begynne med kan leie for sere å kjøpe. Er svarte ja, bør det være del av strategi.- varierte mindre boliger til leie. Det kan settes max leietid på f. eks. 3 år, og at det man har betalt som boligdel i lei, kan gå til fradrag på kjøpesum hvis man velger å kjøpe husværet, altså slags leasing. 2. Unge i etableringsfas Per i dag eksisterer det verk boligtilbud eller andre tiltak som er spesielt rettet mot unge i etableringsfas, med mindre disse faller inn under no av de øvrige kategorie som tilbys bolig. Et godt alternativ kan være å gjnomføre tiltaket under pkt. 1. (leie/lease/kjøpe). Et annet virkemiddel som kommun ser som viktig er: Målrettet informasjon BOILIGPOLITISK PLAN

9 Det eksisterer i dag ulike gode tilbud gjnom husbank og andre finansinstitusjoner, som startlån, grunnlån, toppfinansiering o.a. (se under virkemidler) Her kan kommun gi bedre og mer målrettet informasjon. Kommun må utvikle klar og konkret måte å gi de unge informasjon på. Kortfattet brosjyre hvor ordninge beskrives som sdes unge i etableringsfas. Dette kan gjerne kombineres med invitasjon til å møte kommun, hvor ansatt får spesiell kompetanse for å gi oversikt over de muligheter som finnes. 3.Bolig tildelt etter sosiale kriterier Dette omfatter stor og ulik kategori som kommun har et spesielt ansvar for. a. De som regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Disse kan deles inn i to hovedgrupper; (1) personer med lav inntekt, som t bor i uegnet bolig eller har høy boutgiftsbelastning, og (2) bostedsløse. Kommun har ing øremerkede boliger til dne grupp, m Flatanger har ing registrerte i dne grupp pr i dag. b. Flyktninger. Flatanger har i dag ing i dne grupp. Vurderes. c. Utviklingshemmede. Utviklingshemmede kommer under helse og omsorg og kommun har kontroll på brukergrupp. d. Rus og psykiatri. Kommun har ikke spesielt tilpassede boliger til dne grupp. Bolige kalles gjerne hardbruksboliger og må tåle sterk slitasje. Kommun har ikke hatt nevneverdige utfordringer her. e. Helse og omsorg. Samhandlingsreform(2012) har gitt økde utfordringer inn oppgavefordeling i helseveset. Flatanger kommune har et eget prosjekt vedrørde det kommunale tilbudet. Virkemidler i boligpolitikk Flatanger kommune har følgde ordninger for boligetablering som kan byttes: Startlån Grunnlån Boligtilskudd o Tilpasning o Etablering Behovsregulert bostøtte Billigere tomt ved å bygge med utleiehet Tilskudd til prosjektering o Kompetanse kan tilbys i kommunal regi o Næringsfondmidler Tildeling av boliger Tildeling av kommunale boliger er vanligvis et keltvedtak i hhold til forvaltningslov. Det er likevel ikke uvanlig med ulik praksis i kommune (NOU 2011:15). Tildeling av kommunalt disponerte boliger i Flatanger kommune skjer som følger; Boliger som tildeles gjnom helse- og omsorgshet, Gjnom bolignemnd (forvaltningsvedtak), BOILIGPOLITISK PLAN

10 Ut fra kommuns behov for rekruttering Ut fra behov i næringsliv Boliger til vanskeligstilte i det ordinære boligmarkedet tildeles gjnom bolignemda. I Bolignemda er følgde heter represtert: NAV Helse/omsorg/kommuneledelse Teknisk het I dag hvises øvrige boligsøkde til servicemottaket i kommun, som legger frem sak for bolignemnda for vurdering. Det foreligger liste over søkere og søknadsgrunnlag. Det er imidlertid ikke vedtatt bestemte kriterier for tildeling. Det foreligger heller ikke nedfelte retningslinjer for hvordan søknader om bolig mottas og behandles. Kommun fungerer også tidvis som formidler for private aktører som melder inn at de har ledige boliger, og kommun formidler dette videre. Dette gjelder primært for det ordinære boligmarkedet. Kommunale husleiepriser Det finnes flere mulige vinklinger for å fastsette kommunale husleiepriser. Kostnadsdekkde Utgiftsbasert Vurdering av betalingsevne Historiske priser Markedstilpassede priser Flatanger kommune går mer i retning av markedstilpasset prissetting. Gjeldde vedtak om prissetting for husleie er gjort i kommunestyrets vedtak 10/13 av «Ved inngåelse av nye leiekontrakter for boliger/leiligheter på det frie markedet i kommuns eksisterde boligmasse, settes utleiepris i 2013 til kr. 90,- pr. måned pr. kvadratmeter brutto boareal. Dette inkluderer kommunale avgifter, husforsikring og vannavgift. Dette justeres kommde år med konsumprisindeks. Rådmann gis i det kelte utleieforhold fullmakt i å kunne nedjustere huslei med inntil 20% i tilfelle vedlikeholdsmessig standard skulle tilsi dette». Dette vedtaket medvirker til at Flatanger beveger seg i retning av markedstilpassede utleiepriser. I sak er det belyst at private boligbyggere ligger over kr. 100,- pr. kvm. eks. kommunale avgifter. BOILIGPOLITISK PLAN

11 Nøkkeltall for norsk økonomi, SSBs prognoser År Boligprisvekst 5,3 4,3 3,4 2,9 Årslønnsvekst 3,7 3,8 3,8 4,0 Inflasjon 1,8 1,9 2,1 2,2 Utlånsrte 3,8 3,9 4,5 5,1 Pgemarkedsrte 1,8 2 2,7 3,3 Arbeidsledighetsrate 3,6 3,5 3,5 3,4 Alle tall i prost. Kilde: SSB Økonomiske analyser, 3/2013 Folketallsutvikling i Flatanger Framskrevet folkemgde, etter, kjønn, alder, tid og statistikkvariabel Totalt i Flatanger Mn Kvinner Tabell: 10213, SSB En observasjon her er i forbindelse med evtuell nedgang, er trd samtidig økde andel av eldre innbyggere. Bedrifter og sysselsetting Bedrifter og sysselsatte i industri, etter, næring (SN2007), sysselsettingsgruppe, tid og statistikkvariabel Bedrifter Bedrifter Bedrifter 1749 Flatanger Totalt Sysselsatte i alt sysselsatte sysselsatte sysselsatte sysselsatte BOILIGPOLITISK PLAN

12 Sysselsetting, inn og utpdling Sysselsatte per 4. kvartal, etter, næring (SN2007), tid og statistikkvariabel Med bosted i e n 2011, sysselsatte: Som pdle r inn i Som pdle r ut av Med arbeids sted i Med boste d i 2012, sysselsatte Som pdle r inn i Som pdle r ut av Med arbeids sted i Med boste d i Som pdle r inn i 2013, sysselsatte Som pdle r ut av Med arbeidss ted i e n Flata nger, alle nærin ger Tabell 07983, SSB, Med arbeidssted i Som pdler ut av sysselsatte: sysselsatte sysselsatte Som pdler inn i Med bosted i Med arbeidssted i Som pdler ut av Som pdler inn i Med bosted i Med arbeidssted i Som pdler ut av Som pdler inn i Med bosted i BOILIGPOLITISK PLAN

13 Handlingsplan Det er et overordnet mål i norsk boligpolitikk at alle skal kunne bo trygt og godt. Dette er også av bærebjelke i d norske velferdspolitikk.i Stortingsmelding nr , blir de statlige måle for boligpolitikk definert slik: 1. Bustader for alle i gode bumiljø 2. Trygg etablering i eigd og leigd bustad 3. Buforhold som fremjar velferd og deltaking 4. Godt utforma, sikre, ergieffektive og sunne bygg 5. Betre og meir effektive byggjeprosesser I Kommuneplans samfunnsdel for Flatanger kommune, har følgde overordnede målsetting: I løpet av planperiod skal folketallet stabiliseres og økes ved å: o Utnytte lokale fortrinn for næringsutvikling o Framstå som helhetlig reiselivskommune o Fokusere på alle tiltak som fremmer bolyst Hvor hovedutfordring er folketallsutvikling, kjønnsfordeling og dret alderssammsetning. Flatanger kommune har god dialog med næringslivet og det er framkommet at følgde er viktig for næringslivet framover: Solide kommunale tilbud er viktig for rekruttering av arbeidskraft til eksisterde næringsliv, og for at etablerere skal ønske å satse her. Felles visjon, felles mål og felles markedsføring er spesielt viktig for reiselivsnæringa, m også for annet næringsliv og kommun for å kunne framstå som synlig og attraktiv. Næringslivet er viktig del av kommuns samfunnsplan. Bedre/klere markedsføring av ledige hyttetomter, og faste arrangemt for hyttefolket. «Boligbygging er et av de viktigste tiltake for å nå målsetting om å stabilisere og øke innbyggere inn utgang av Dags samfunn med bedre kommunikasjonsmuligheter gjør at vi lever i felles bo- og arbeids, og «konkurrerer» i større grad med våre nabokommuner om bosetting. Det er derfor viktig å ha ferdig opparbeidet tomter i attraktive områder. Det er også nødvdig å vise / markedsføre tomter, boliger for salg og utleie til mulige etablerere i.» BOILIGPOLITISK PLAN

14 Mål, strategi og tiltak Mål Strategi Tiltak 1. Bosatte skal fortrinnsvis eie og bo i sin eg bolig Kommunale utleieboliger skal kun være midlertidig boform Ikke inngå utleiekontrakter med mer n 3 års varighet. Ved ny utlysning av ledig bolig har i utgangspunktet tidligere leietakere ikke no fortrinnsrett. 2. I Flatanger kommune skal det forefinnes boligmasse tilpasset framtidige behov 1.2. Aktiv bruk av husbanks virkemidler i forbindelse med oppføring og restaurering av boliger Strumsområder skal fortrinnsvis forbeholdes bolig og næringsbebyggelse Kommun skal tilby attraktive og «prisgunstige» tomter Omdisponering av fritidsbolig til bolig skal være mulig Kommun som organisasjon skal fortrinnsvis eie boliger til utleie som er forbeholdt vanskeligstilte og beboere med spesielle behov og til egne ansatte i rekrutteringssammhg. Ved ledighet frembys bolige i det øvrige boligmarkedet Øvrig behov for boliger, herunder utleieboliger, skal fortrinnsvis tilbys fra næringsliv og private evt. i samarbeid med kommune Kommun skal bidra til å gjøre husbanks finansieringsordninger kjt, og bistå i søkeprosess Terskel for å få innrømmet startlån skal være lav og i hhold til Husbanks regelverk Høy terskel for å få omgjort boliger til fritidshus i strumsområde i tråd med egne retningslinjer.(her bruker kommun alternativet: Bolig brukt som fritidshus) Tomter skal tilbys til selvkost Det skal være lav terskel for omgjøring av fritidsbolig til bolig så lge kravet til veg, vann og kloakk fylles og bygningstekniske krav er innfridd Kommun bør bygge 3-4 utleieleiligheter i tillegg til eksisterde boligmasse på attraktiv tomt Det kan, etter søknad, gis et gerelt tilskudd på kr. 30,000,- for bygging av utleiehet i forbindelse med bygging av ny bolig Forutsatt at private aktører planlegger og bygger utleieboliger med 3 eller flere heter, kan kommun, etter skjærskilt vurdering, garantere for leie av het. BOILIGPOLITISK PLAN

15 Mål Strategi Tiltak Bygger kommun utleieheter der ansatte i lokalt næringsliv har prioritet, skal søke lokalt næringsliv om å garantere for husleie for deler eller hele boligmass. 3. Kommun skal inneha avklarte arealer tilrettelagt for boligbygging på strumsnært og attraktivt område 4. Kommun skal ha lav terskel for bygging i LNF områder 5. Kommuns boligpolitikk skal bidra til et velfungerde boligmarked 6. Det er et langsiktig boligpolitisk mål at kommun bør inneha mulighet for å kunne tilby boheter til nyinnflyttede som evtuelt ønsker å «prøvebo» i kommun før fast bolig erverves I forbindelse med arealplanlegging skal det innreguleres attraktive områder for boligbygging i strumsområder Utfor strumsområder skal det praktiseres; Finn din eg boligtomt Kommunale utleiepriser skal ikke legges på et slikt nivå at dette utkonkurrerer private anlegg og initiativ. 6.1Tilby kjøp i leieperiod, eller ved leieperiods slutt Ved tilstrekkelig interesse, skal kommun vurdere gå inn som deleier i et boligbyggerselskap samm med private (OPS-offtlig, privat selskap) Må tas hsyn til ved rullering av kommuneplans arealdel Fullføre regulering i nyervervet tomteareal Det skal være lett å få etablert boliger utom regulerte områder der ikke strale sektorinteresser blir vestlig berørt og at vei, vatn og avløp kan etableres Hjemlet i kommuneplans arealdel Tas jevnlig opp til politisk vurdering Vurdere leasingavtale. (Fradrag i kjøpesum for leis boligdel.) BOILIGPOLITISK PLAN

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 1.0 INNLEDNING 1.1 INNLEDNING OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER AT ALLE SKAL KUNNE BO TRYGT OG GODT. BOLIGSITUASJONEN FOR DE ALLER FLESTE

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE

RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE Vigdis Nygaard Tittel: Boligmarkedsanalyse Solund kommune Forfattere: Vigdis Nygaard Norut Alta RAPPORT: 2014:6 ISBN: 978-82-7571-243-9 Oppdragsgiver:

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Boligpolitisk analyse Bodø kommune

Boligpolitisk analyse Bodø kommune 2012 Boligpolitisk analyse Bodø kommune Alle skal kunne bo trygt og godt Innhold 1. Innledning...3 2. Befolkningsutvikling og demografiske trekk..4 2.1 Aldersstruktur og befolkningsutvikling.6 2.2 Husholdningstyper.9

Detaljer