BOLIGPOLITISK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGPOLITISK PLAN 2015-2018"

Transkript

1 BOLIGPOLITISK PLAN august 2014

2 Innhold Innledning og organisering av arbeidet... 3 Situasjon... 4 Bakgrunn... 4 Bo-tilbudet... 5 Attraktivt samfunn for alle... 5 Kommunalt eide boliger... 6 Boliger i alt i Flatanger kommune, Kommunale boliger i Flatanger... 6 Tomteområder i Flatanger... 7 Omsetning av boligeidommer... 7 Boligbehov i åre fremover... 8 Tildeling av boliger... 9 Kommunale husleiepriser Nøkkeltall for norsk økonomi, SSBs prognoser Folketallsutvikling i Flatanger Bedrifter og sysselsetting Sysselsetting, inn og utpdling Handlingsplan Mål, strategi og tiltak BOILIGPOLITISK PLAN

3 Innledning og organisering av arbeidet Prosjekteier: Politisk ledelse i Flatanger kommune Prosjektansvarlig: Rådmann Arbeidsgruppe: Rune Strøm, Hans Petter Haukø, Kari Leknes Prosjektsekretær: Namdalshag AS Boligpolitisk plan for Flatanger kommune er et resultat av søknad til Kommunal- og Regionaldepartemtet om prosjektmidler til prosjektet «Boligetablering i distriktet» i februar En boligpolitisk plan er et politisk styringsredskap som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommuns boligpolitikk. Plan skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligpolitikk i Flatanger kommune, samt gi grunnlag for samarbeid med befolkning og aktører i boligmarkedet. Samtidig inneholder plan gjnomgang av kommuns behov for og bruk av boligpolitiske virkemidler i d gjeldde period. Bygninges kvalitet, utforming og funksjonalitet regnes som forutsetning for god kvalitet i kommunes tjestetilbud (NOU 2004:22). Boligmass får innvirkning på kommuns eldreomsorg, d påvirker kvalitet i arbeidet med gerell bosetting og d kan ha stor innvirkning på hvordan kommun evner å rekruttere nye arbeidstakere. Boligstandard kan også ha betydning i et folkehelseperspektiv, slik Stortingsmelding nr. 17 (s. 41) påpeker: «Helsa blir skapt der folk lever og bur. Det betyr at omsynet til bustad, bumiljøet, nærmiljøet og lokalsamfunnet må inkluderast i arbeidet for god folkehelse. Å ha ein god og trygg bustad er i seg sjølv bra for helsa. Bustade må også vere utforma slik at dei kan førebyggje sjukdom og skadar, og slik at dei utgjer ei ramme for helsefremjande og førebyggjande arbeid.» I NOU 2011:15 Rom for alle, understrekes kommunes betydning og ansvar for gjnomføring av boligpolitikk. Det å lykkes med det boligpolitiske arbeidet er forutsetning for å lykkes med å løse andre velferdsoppgaver. Utvalget idtifiserer fem suksesskriterier for at kommune skal lykkes: Samordning Forankring og eierskap Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet Boligsosial kompetanse Økonomiske ressurser Disse kritiske faktore må søkes oppnådd på måte som er tilpasset d kelte kommunes forutsetninger, både når det gjelder utfordringer, politiske målsetninger og rammebetingelser. Flatanger kommunes Boligpolitiske plan er delt inn i to deler, situasjonsdel med statistikk og handlingsdel. I handlingsdel presteres kommuns målsettinger, strategier og tiltak for planperiod. BOILIGPOLITISK PLAN

4 Situasjon Bakgrunn Flatanger er kystkommune som er preget av sin nærhet til sjø og attraktiv skjærgård. Dette gjspeiler seg i næringslivet, der to av de største næringe er lakseoppdrett og reiseliv. Kommun har også betydelig arbeidsinnvandring fra utlandet på grunn av vekst i kommuns næringsliv samt arbeidsmuligheter i offtlig sektor. Flatanger erfarer at arbeidsplasser ikke er det este som må være på plass for å skape vekst i kommun. Attraktive bosted må også ha et godt boligtilbud, byggeklare tomter og god offtlig og privat service. I tillegg til vanlig reiseliv er kommun populær kommune for fritidsbebyggelse, med over 700 hytter og fritidshus. På boligmarkedet er kjøpere av fritidshus i konkurranse med de øvrige boligkjøperne. Flatanger har i perioder et boligmarked som kan virke begrsde med hsyn til tilflytting og rekruttering av arbeidskraft. Kombinasjon av mangel på nybygging og lite boliger til leie og til salgs, kan være et hinder for befolkningsvekst i Flatanger. Dette begrunnes gjnom få innflyttingsklare leieboliger og at bolighus også blir brukt som fritidsboliger for slekt og familie. I tillegg er det svingninger i arbeidsmarkedet og i næringslivet. Kommuns har behov for nyrekruttering i nær fremtid i forbindelse med at vi har arbeidsstokk med høy gjnomsnittsalder. Da kan vi forvte stigde etterspørsel etter bolig de nærmeste åra. Nyrekruttering inn område oppvekst og helse vil komme uansett - selv om vi totalt skal redusere antall ansatte (ut fra økonomi) og om kommun blir del av større kommune i framtida. Kommuneplans samfunnsdel er på mange måter kommuns politiske kompass som skal vise hvilk vei kommun skal ta. Her definerer politikere hvilke prioriterte mål de har for utvikling av lokalsamfunnet Flatanger. Som forlgelse av dette, har kommunestyret gjnom kommunal planstrategi, vedtatt at skal utarbeide eg boligpolitisk plan som legger mer konkrete føringer på boligutvikling i kommun. En skal her prøve å finne mål og strategier for hvordan utfordringe kan møtes på best mulig måte. BOILIGPOLITISK PLAN

5 Boligtilbudet Kommun har i mange år hatt begrset tilgang på egne boliger. Situasjon med svingninger i boligmarkedet som er beskrevet foran, er utfordrde for kommun. Ungdom har både gjnom samtaler og møter etterlyst et mer variert bo-tilbud, spesielt tilpassa ungdomms ønsker og økonomi. Det har skjedd utvikling mot at gode strumsnære boliger selges til fritidsformål. Kjøpere er ofte utbygdsbode, som ønsker seg et sommersted på kyst, stralt og med god standard. Dette støttes av rapport fra Aktiv Samfunnsutvikling; Hvordan øke innbyggertallet i Flatanger? Sitat: Når kommun er blitt svært populært for fritidsbeboere, har dette gitt store utfordringer for fastbode som ønsker å skaffe seg bolig. Eneboliger blir ofte brukt som feriebolig i stedet for at de selges. Det er like dyrt å bygge her som andre steder, og et begrset arbeidsmarked samt lave snittlønner kan være medvirkde til at det er lav byggeaktivitet. Dne utfordring bør løses slik at boligmangel ikke skal stå i vei for tilflytting. Spesielt er det etterspørsel etter boliger og leiligheter, som kan leies i startfase, før etablerer bolig i eg regi. Flatanger kommune har vurdert 0-konsesjon, m i 2010 ble dette nedstemt i kommunestyret. Dette er et tiltak som byttes for å redusere bruksdring av bolig fra bolig til fritidsbolig. Ulike erfaringer fra andre, og egne betkeligheter(spesielt hva angår prissetting) gjorde at kommun ikke gikk inn for dette. Kommun har derimot strg praksis på at strumsnære bygg som er brukt som bolig ikke skal omklassifiseres til fritidshus. Kommun har valgt å bruke SSB s betegnelse: Bolig brukt til fritidsformål. Flatanger kommune har pr. i dag lit tilgang på egnede boliger, spesielt mindre heter. Stor hybel/lit leilighet(40-70 km2) er blant de boligtyper som er ønsket både i samtale med ungdom og i møte med næringslivet. Attraktivt samfunn for alle Kommun gjnomførte 1. kvartal 2010 spørreundersøkelse blant fastbode innbyggere. Bakgrunn var at kommun ønsket å vite mer om hva fastbode vurderte som de viktigste grunne til å bosette seg i kommun. De viktigste grunne som blir oppgitt, kan gi viktig kunnskap om hvordan kommun kan markedsføre seg og hvordan de skal prioritere sin boligpolitikk. De fem viktigste grunne jf. spørreundersøkels: 1. Gode muligheter for aktivt friluftsliv på sjø og i fjellet 2. Trygt oppvekstmiljø for barn 3. Fikk jobb i Flatanger 4. Mange i nær familie bor her 5. Lite kriminalitet Tilsynelatde indikerer dne undersøkels at jobb ikke er d viktigste faktor ved flytting til Flatanger. Dette strider imidlertid noe mot de funn Telemarksforskning har gjort i forhold om sammhg mellom attraktivt bosted og mulighet for jobb. Ut grundigere analyse er mulighete for å velge feil strategi absolutt til stede. Man kan risikere å sette lite realistiske mål og få boligpolitikk som ikke virker. Ut fra de undersøkelser som er gjort (Aktiv samfunnsutvikling, Norsk Turistutvikling, BOILIGPOLITISK PLAN

6 Telemarksforskning, egne undersøkelser i forb. med kommuneplan, Distrikktssteret) mer vi likevel at vi har et relativt solid grunnlag for sette realistiske mål. For å bli attraktiv som bosted: 1. Stimulere boligbygging 2. Skape sosiale møteplasser 3. Ha kommunale boliger for tilflyttere For å bli attraktiv for bedrifter: 1. Bli attraktiv for kompetanse 2. Nettverk og samarbeid over kommunegrser 3. God infrastruktur Kommunalt eide boliger Kommunalt eide boliger, eks. omsorgsboliger 1749 Flatanger Tabell: 04695, SSB Boliger i alt i Flatanger kommune, Tabell under viser at boligmass i Flatanger i stor grad består av eboliger. I de siste åre har dette dret seg noe, og det har også blitt bygget andre typer boliger, både i privat regi og med kommun. (SSB, tabell 06265: Boliger, etter bygningstype (K)). Flatanger Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Kommunale boliger i Flatanger Ant. Leiligheter Status Utleid Brøndbo 1 Investeringsbeslutning, leilighet i sokkel Ja Trygdheim 4 Delvis restaurert 2 heter Kvitveistunet 4 Ja Lauvsneshaug 3 Utleie til næringsliv/åpne marked Ja, treårskontrakt BOILIGPOLITISK PLAN

7 Tomteområder i Flatanger I Flatanger finnes følgde kommunale tomtefelt: Navn Antall tomter Ledige Rebuodd, Lauvsnes 27 4 Jeriko, Vik Prestgårdsmo, Vik 19 4 Fløaskog, ca antall Lauvsneshaug, Lauvsnes 38 4 Private felt Navn Antall tomter Ledige Vikholm, Vik 5 5 Nordheim, Lauvsnes 5 5 (fritidsbolig/bolig) I private hyttefelt/-planer, regulert til fritidsformål, kan det være avsatt tomter hvor det kan bygges bolig. Et annet konsept/momt er at i Flatanger tilbys det «finn din eg tomt», et konsept som muliggjør spredt boligbygging, ut reguleringsplan. Omsetning av boligeidommer Diagrammet under viser hvordan pris på fast eidom med bolig har utviklet seg de siste 3 åre fra I 2012 øker pris og tds kan synes at Flatanger har større vekst i prise n for fylket gerelt. Datae er noe usikre fordi det kan være snakk om salg av flere boliger på samme eidom, ut at det fremgår i talle. Det er likevel rimelig å anta at d jevne utvikling over tid speiler faktisk prisvekst i boligmarkedet. Som graf også indikerer er prisnivået for boliger i Flatanger fortsatt lavere n det gjnomsnittlige prisnivået i Nord-Trøndelag fylke. SSB-tabell: 06726: Omsetning av boligeidommer med bygning i fritt salg, etter Gjnomsnittlig kjøpesum (K). I kelte tilfeller kan omsetning omfatte flere boliger. Boligeidommer ut oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabell. Blå strek = Flatanger. Orange strek = Nord-Trøndelag Gj.snitt Gj.snitt BOILIGPOLITISK PLAN

8 Boligbehov i åre fremover 1. Rekruttering av arbeidskraft til offtlig og privat sektor 2. Unge i etablering 3. Boliger tildelt etter sosiale kriterier 1.. Rekruttering av arbeidskraft til offtlig og privat sektor Mange av næringslivets nyansatte rekrutteres utfor kommun. Dette indikerer et boligbehov ved jobbstart. Ofte er dette personer ut vestlig tilknytning og forhåndskjnskap til kommun. Dette, kombinert med at de er i ny jobb, gjør at de fleste ønsker å leie bolig i periode før de tar valget om de skal kjøpe eller bygge mer permant bolig. Behovet for arbeidskraft i næringslivet er forholdsvis jevn i Flatanger. En utfordring er konjunkturutsatte næringer (bygg/anlegg, båtbygging). Samtidig kan vekst i havbruksnæring og reiseliv komme bedre til syne gjnom økt etterspørsel for bolig. Det kommunale behov for rekruttering p.g.a. alderssammsetning i arbeidstokk er allerede nevnt. Næringslivet har få egne boliger som tilbys nyansatte. Dermed kan det være naturlig å utvikle et samarbeid mellom næringsliv, bygg-treprørvirksomhet og kommun. Det å kunne være behjelpelig med bolig ansees som stor fordel når det skal rekrutteres. Her ligger det både utfordringer og muligheter for Flatanger. Dersom boligbehovet ikke dekkes kan det være utfordrde å rekruttere rett kompetanse både i offtlig og privat virksomhet. Det gir også muligheter for nybygging og tilflytting hvis lykkes med de mål setter seg. De bolige det i første omgang vil være størst rift om er utleieboliger. De som kommer til kommun, og spesielt de som ikke har ann tilknytning n jobb, velger i stor grad å leie i første omgang. Følgde spørsmål kan reises framover: Er det behov for flere boliger som er øremerket nytilflyttede og/ eller nyansatte, dvs. form for prøvebolig - bolig som man til å begynne med kan leie for sere å kjøpe. Er svarte ja, bør det være del av strategi.- varierte mindre boliger til leie. Det kan settes max leietid på f. eks. 3 år, og at det man har betalt som boligdel i lei, kan gå til fradrag på kjøpesum hvis man velger å kjøpe husværet, altså slags leasing. 2. Unge i etableringsfas Per i dag eksisterer det verk boligtilbud eller andre tiltak som er spesielt rettet mot unge i etableringsfas, med mindre disse faller inn under no av de øvrige kategorie som tilbys bolig. Et godt alternativ kan være å gjnomføre tiltaket under pkt. 1. (leie/lease/kjøpe). Et annet virkemiddel som kommun ser som viktig er: Målrettet informasjon BOILIGPOLITISK PLAN

9 Det eksisterer i dag ulike gode tilbud gjnom husbank og andre finansinstitusjoner, som startlån, grunnlån, toppfinansiering o.a. (se under virkemidler) Her kan kommun gi bedre og mer målrettet informasjon. Kommun må utvikle klar og konkret måte å gi de unge informasjon på. Kortfattet brosjyre hvor ordninge beskrives som sdes unge i etableringsfas. Dette kan gjerne kombineres med invitasjon til å møte kommun, hvor ansatt får spesiell kompetanse for å gi oversikt over de muligheter som finnes. 3.Bolig tildelt etter sosiale kriterier Dette omfatter stor og ulik kategori som kommun har et spesielt ansvar for. a. De som regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Disse kan deles inn i to hovedgrupper; (1) personer med lav inntekt, som t bor i uegnet bolig eller har høy boutgiftsbelastning, og (2) bostedsløse. Kommun har ing øremerkede boliger til dne grupp, m Flatanger har ing registrerte i dne grupp pr i dag. b. Flyktninger. Flatanger har i dag ing i dne grupp. Vurderes. c. Utviklingshemmede. Utviklingshemmede kommer under helse og omsorg og kommun har kontroll på brukergrupp. d. Rus og psykiatri. Kommun har ikke spesielt tilpassede boliger til dne grupp. Bolige kalles gjerne hardbruksboliger og må tåle sterk slitasje. Kommun har ikke hatt nevneverdige utfordringer her. e. Helse og omsorg. Samhandlingsreform(2012) har gitt økde utfordringer inn oppgavefordeling i helseveset. Flatanger kommune har et eget prosjekt vedrørde det kommunale tilbudet. Virkemidler i boligpolitikk Flatanger kommune har følgde ordninger for boligetablering som kan byttes: Startlån Grunnlån Boligtilskudd o Tilpasning o Etablering Behovsregulert bostøtte Billigere tomt ved å bygge med utleiehet Tilskudd til prosjektering o Kompetanse kan tilbys i kommunal regi o Næringsfondmidler Tildeling av boliger Tildeling av kommunale boliger er vanligvis et keltvedtak i hhold til forvaltningslov. Det er likevel ikke uvanlig med ulik praksis i kommune (NOU 2011:15). Tildeling av kommunalt disponerte boliger i Flatanger kommune skjer som følger; Boliger som tildeles gjnom helse- og omsorgshet, Gjnom bolignemnd (forvaltningsvedtak), BOILIGPOLITISK PLAN

10 Ut fra kommuns behov for rekruttering Ut fra behov i næringsliv Boliger til vanskeligstilte i det ordinære boligmarkedet tildeles gjnom bolignemda. I Bolignemda er følgde heter represtert: NAV Helse/omsorg/kommuneledelse Teknisk het I dag hvises øvrige boligsøkde til servicemottaket i kommun, som legger frem sak for bolignemnda for vurdering. Det foreligger liste over søkere og søknadsgrunnlag. Det er imidlertid ikke vedtatt bestemte kriterier for tildeling. Det foreligger heller ikke nedfelte retningslinjer for hvordan søknader om bolig mottas og behandles. Kommun fungerer også tidvis som formidler for private aktører som melder inn at de har ledige boliger, og kommun formidler dette videre. Dette gjelder primært for det ordinære boligmarkedet. Kommunale husleiepriser Det finnes flere mulige vinklinger for å fastsette kommunale husleiepriser. Kostnadsdekkde Utgiftsbasert Vurdering av betalingsevne Historiske priser Markedstilpassede priser Flatanger kommune går mer i retning av markedstilpasset prissetting. Gjeldde vedtak om prissetting for husleie er gjort i kommunestyrets vedtak 10/13 av «Ved inngåelse av nye leiekontrakter for boliger/leiligheter på det frie markedet i kommuns eksisterde boligmasse, settes utleiepris i 2013 til kr. 90,- pr. måned pr. kvadratmeter brutto boareal. Dette inkluderer kommunale avgifter, husforsikring og vannavgift. Dette justeres kommde år med konsumprisindeks. Rådmann gis i det kelte utleieforhold fullmakt i å kunne nedjustere huslei med inntil 20% i tilfelle vedlikeholdsmessig standard skulle tilsi dette». Dette vedtaket medvirker til at Flatanger beveger seg i retning av markedstilpassede utleiepriser. I sak er det belyst at private boligbyggere ligger over kr. 100,- pr. kvm. eks. kommunale avgifter. BOILIGPOLITISK PLAN

11 Nøkkeltall for norsk økonomi, SSBs prognoser År Boligprisvekst 5,3 4,3 3,4 2,9 Årslønnsvekst 3,7 3,8 3,8 4,0 Inflasjon 1,8 1,9 2,1 2,2 Utlånsrte 3,8 3,9 4,5 5,1 Pgemarkedsrte 1,8 2 2,7 3,3 Arbeidsledighetsrate 3,6 3,5 3,5 3,4 Alle tall i prost. Kilde: SSB Økonomiske analyser, 3/2013 Folketallsutvikling i Flatanger Framskrevet folkemgde, etter, kjønn, alder, tid og statistikkvariabel Totalt i Flatanger Mn Kvinner Tabell: 10213, SSB En observasjon her er i forbindelse med evtuell nedgang, er trd samtidig økde andel av eldre innbyggere. Bedrifter og sysselsetting Bedrifter og sysselsatte i industri, etter, næring (SN2007), sysselsettingsgruppe, tid og statistikkvariabel Bedrifter Bedrifter Bedrifter 1749 Flatanger Totalt Sysselsatte i alt sysselsatte sysselsatte sysselsatte sysselsatte BOILIGPOLITISK PLAN

12 Sysselsetting, inn og utpdling Sysselsatte per 4. kvartal, etter, næring (SN2007), tid og statistikkvariabel Med bosted i e n 2011, sysselsatte: Som pdle r inn i Som pdle r ut av Med arbeids sted i Med boste d i 2012, sysselsatte Som pdle r inn i Som pdle r ut av Med arbeids sted i Med boste d i Som pdle r inn i 2013, sysselsatte Som pdle r ut av Med arbeidss ted i e n Flata nger, alle nærin ger Tabell 07983, SSB, Med arbeidssted i Som pdler ut av sysselsatte: sysselsatte sysselsatte Som pdler inn i Med bosted i Med arbeidssted i Som pdler ut av Som pdler inn i Med bosted i Med arbeidssted i Som pdler ut av Som pdler inn i Med bosted i BOILIGPOLITISK PLAN

13 Handlingsplan Det er et overordnet mål i norsk boligpolitikk at alle skal kunne bo trygt og godt. Dette er også av bærebjelke i d norske velferdspolitikk.i Stortingsmelding nr , blir de statlige måle for boligpolitikk definert slik: 1. Bustader for alle i gode bumiljø 2. Trygg etablering i eigd og leigd bustad 3. Buforhold som fremjar velferd og deltaking 4. Godt utforma, sikre, ergieffektive og sunne bygg 5. Betre og meir effektive byggjeprosesser I Kommuneplans samfunnsdel for Flatanger kommune, har følgde overordnede målsetting: I løpet av planperiod skal folketallet stabiliseres og økes ved å: o Utnytte lokale fortrinn for næringsutvikling o Framstå som helhetlig reiselivskommune o Fokusere på alle tiltak som fremmer bolyst Hvor hovedutfordring er folketallsutvikling, kjønnsfordeling og dret alderssammsetning. Flatanger kommune har god dialog med næringslivet og det er framkommet at følgde er viktig for næringslivet framover: Solide kommunale tilbud er viktig for rekruttering av arbeidskraft til eksisterde næringsliv, og for at etablerere skal ønske å satse her. Felles visjon, felles mål og felles markedsføring er spesielt viktig for reiselivsnæringa, m også for annet næringsliv og kommun for å kunne framstå som synlig og attraktiv. Næringslivet er viktig del av kommuns samfunnsplan. Bedre/klere markedsføring av ledige hyttetomter, og faste arrangemt for hyttefolket. «Boligbygging er et av de viktigste tiltake for å nå målsetting om å stabilisere og øke innbyggere inn utgang av Dags samfunn med bedre kommunikasjonsmuligheter gjør at vi lever i felles bo- og arbeids, og «konkurrerer» i større grad med våre nabokommuner om bosetting. Det er derfor viktig å ha ferdig opparbeidet tomter i attraktive områder. Det er også nødvdig å vise / markedsføre tomter, boliger for salg og utleie til mulige etablerere i.» BOILIGPOLITISK PLAN

14 Mål, strategi og tiltak Mål Strategi Tiltak 1. Bosatte skal fortrinnsvis eie og bo i sin eg bolig Kommunale utleieboliger skal kun være midlertidig boform Ikke inngå utleiekontrakter med mer n 3 års varighet. Ved ny utlysning av ledig bolig har i utgangspunktet tidligere leietakere ikke no fortrinnsrett. 2. I Flatanger kommune skal det forefinnes boligmasse tilpasset framtidige behov 1.2. Aktiv bruk av husbanks virkemidler i forbindelse med oppføring og restaurering av boliger Strumsområder skal fortrinnsvis forbeholdes bolig og næringsbebyggelse Kommun skal tilby attraktive og «prisgunstige» tomter Omdisponering av fritidsbolig til bolig skal være mulig Kommun som organisasjon skal fortrinnsvis eie boliger til utleie som er forbeholdt vanskeligstilte og beboere med spesielle behov og til egne ansatte i rekrutteringssammhg. Ved ledighet frembys bolige i det øvrige boligmarkedet Øvrig behov for boliger, herunder utleieboliger, skal fortrinnsvis tilbys fra næringsliv og private evt. i samarbeid med kommune Kommun skal bidra til å gjøre husbanks finansieringsordninger kjt, og bistå i søkeprosess Terskel for å få innrømmet startlån skal være lav og i hhold til Husbanks regelverk Høy terskel for å få omgjort boliger til fritidshus i strumsområde i tråd med egne retningslinjer.(her bruker kommun alternativet: Bolig brukt som fritidshus) Tomter skal tilbys til selvkost Det skal være lav terskel for omgjøring av fritidsbolig til bolig så lge kravet til veg, vann og kloakk fylles og bygningstekniske krav er innfridd Kommun bør bygge 3-4 utleieleiligheter i tillegg til eksisterde boligmasse på attraktiv tomt Det kan, etter søknad, gis et gerelt tilskudd på kr. 30,000,- for bygging av utleiehet i forbindelse med bygging av ny bolig Forutsatt at private aktører planlegger og bygger utleieboliger med 3 eller flere heter, kan kommun, etter skjærskilt vurdering, garantere for leie av het. BOILIGPOLITISK PLAN

15 Mål Strategi Tiltak Bygger kommun utleieheter der ansatte i lokalt næringsliv har prioritet, skal søke lokalt næringsliv om å garantere for husleie for deler eller hele boligmass. 3. Kommun skal inneha avklarte arealer tilrettelagt for boligbygging på strumsnært og attraktivt område 4. Kommun skal ha lav terskel for bygging i LNF områder 5. Kommuns boligpolitikk skal bidra til et velfungerde boligmarked 6. Det er et langsiktig boligpolitisk mål at kommun bør inneha mulighet for å kunne tilby boheter til nyinnflyttede som evtuelt ønsker å «prøvebo» i kommun før fast bolig erverves I forbindelse med arealplanlegging skal det innreguleres attraktive områder for boligbygging i strumsområder Utfor strumsområder skal det praktiseres; Finn din eg boligtomt Kommunale utleiepriser skal ikke legges på et slikt nivå at dette utkonkurrerer private anlegg og initiativ. 6.1Tilby kjøp i leieperiod, eller ved leieperiods slutt Ved tilstrekkelig interesse, skal kommun vurdere gå inn som deleier i et boligbyggerselskap samm med private (OPS-offtlig, privat selskap) Må tas hsyn til ved rullering av kommuneplans arealdel Fullføre regulering i nyervervet tomteareal Det skal være lett å få etablert boliger utom regulerte områder der ikke strale sektorinteresser blir vestlig berørt og at vei, vatn og avløp kan etableres Hjemlet i kommuneplans arealdel Tas jevnlig opp til politisk vurdering Vurdere leasingavtale. (Fradrag i kjøpesum for leis boligdel.) BOILIGPOLITISK PLAN

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2012/1405-7 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig. Johan Vaseli, rådgiver Husbanken Hammerfest

Helhetlig planlegging og bolig. Johan Vaseli, rådgiver Husbanken Hammerfest Helhetlig planlegging og bolig Johan Vaseli, rådgiver Husbanken Hammerfest Gjennomføre boligpolitikken Mål for bolig og bygningspolitikken o Boliger for alle i gode bomiljø o Trygg etablering i eid og

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Boligetablering i distriktene!! ; !B!;

Detaljer

Levekårsutvalget Plan og eiendomsutvalget Eldrerådet Formannskapet Kommunestyret

Levekårsutvalget Plan og eiendomsutvalget Eldrerådet Formannskapet Kommunestyret Arkivsaknr: 2016/927 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Eldrerådet 05.09.2016 Formannskapet 08.09.2016

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

HAMARØY KOMMUNE. Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: E-post:

HAMARØY KOMMUNE. Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: E-post: HAMARØY KOMMUNE Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: 75 76 50 14 E-post: postmottak@hamaroy.kommune.no f r a n t z. n o HAMARØYMODELLEN 1-2-3 Et boligpolitisk kinderegg HAMARØYMODELLEN BAKGRUNN: Høsten

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Boligetablering i distriktene i et folkehelseperspektiv. Johan Vaseli, rådgiver Husbanken Hammerfest

Boligetablering i distriktene i et folkehelseperspektiv. Johan Vaseli, rådgiver Husbanken Hammerfest Boligetablering i distriktene i et folkehelseperspektiv Johan Vaseli, rådgiver Husbanken Hammerfest Overordnede føringer 2017 Bidra til at vanskeligstilte skal kunne eie egen bolig Bidra til god tilgang

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal Nyetablering og nytenkning Nittedal kommune Kjendiser fra Nittedal Kjerringa med staven Gunnar på Mo Søstrene Bjørklund Jarle Bernhoft Befolkningsprognose

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Boligsituasjon i Sandnes Mål om 700 nye boliger pr år - ca 550 siste ti

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T E R FA R I N G S - / B U D S J E T T S E M I N A R 6. A P R I L 2 0 1 7 Hva inneholder analysen? Kunnskapsgrunnlag - boligpolitisk

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

Programleder Roald Engman 1

Programleder Roald Engman 1 29.09.2011 Programleder Roald Engman 1 Sammenhenger Statlig politikk Velferdssamfunnet-, utjamning av sosial ulikhet, bedring av levekår og helse og boligsosialt utviklingsprogram Kommunal politikk og

Detaljer

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen Tilvisingsavtaler v/birger Jensen Kommunal involvering Ulike boligpolitiske strategier Tilrettelegger Utøver Kommunen leier - private eier Boligpolitiske løsninger i tett samarbeid med private aktører-

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL «BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR ØRLAND KOMMUNE »

HØRINGSINNSPILL TIL «BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR ØRLAND KOMMUNE » Til: Ørland Kommune Brekstad, 27.Jan 2015 HØRINGSINNSPILL TIL «BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR ØRLAND KOMMUNE 2014-2018» Nfu Ørland er bedt om å gi et høringsinnspill til nevnt utkast som kommunen har vedtatt

Detaljer

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken ikke til å kjenne igjen? Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte

Detaljer

Boligpolitisk plan for Rissa Dokument C - STRATEGIER

Boligpolitisk plan for Rissa Dokument C - STRATEGIER Boligpolitisk plan for Rissa 2016-2019 Dokument C - STRATEGIER 09.02.2017 Rissa kommunestyre vedtok disse boligpolitiske strategier i møte 09.02.2017. Strategiene beskriver fremtidens attraktive bo-områder

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Hvorfor er boligmarkedsspørsmål viktige i rurale områder?

Hvorfor er boligmarkedsspørsmål viktige i rurale områder? Hvorfor er boligmarkedsspørsmål viktige i rurale områder? Seniorforsker Vigdis Nygaard, Norut Alta «Boende i landsbygder», seminar Stockholm, 7. juni 2012 Fordi de skiller seg fra sentrale områder! Hvorfor

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Innbyggernes behov Boligsosiale hensyn integrert i samfunns- og arealplanleggingen Organisering STRATEGI

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Boligpolitisk plan for Rissa Dokument C - STRATEGIER

Boligpolitisk plan for Rissa Dokument C - STRATEGIER Boligpolitisk plan for Rissa 2016-2019 Dokument C - STRATEGIER 10.10.2016 Her presenteres forslag til nye boligpolitiske strategier som beskriver fremtidens attraktive bo-områder og boligfremskaffelse,

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Gruppearbeid: Mål- og resultatstyring i Bolig for velferd. Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge

Gruppearbeid: Mål- og resultatstyring i Bolig for velferd. Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge Gruppearbeid: Mål- og resultatstyring i Bolig for velferd Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge Bakgrunn: Bakgrunn og mål for gruppearbeid Prosjekt for bedre styringsinformasjon Bolig for velferd

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Midtre Namdal samkommune Utvikling. Prøvebo Jøa - valg av tomt for plassering av leiligheter

Fosnes kommune. Saksframlegg. Midtre Namdal samkommune Utvikling. Prøvebo Jøa - valg av tomt for plassering av leiligheter Midtre Namdal samkommune Utvikling Saksmappe: 2010/9096-12 Saksbehandler: Oddbjørn Riseth Saksframlegg Prøvebo Jøa - valg av tomt for plassering av leiligheter Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

MØTE MED VESTERÅLEN REGIONRÅD

MØTE MED VESTERÅLEN REGIONRÅD MØTE MED VESTERÅLEN REGIONRÅD Forrige møte med regionrådet Fokus på forståelsen av Husbankens rolle Særlig forståelse av hovedmål 2 Øke bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Kommunene som vår viktigste

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling Husbankens programkommunesamling 12.02.15: Molde En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling 30000 Befolkningsutvikling, Molde Reell vekst, mål og prognose (SSB)

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 Dato: 12.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid T. Angen KOMMUNALE BOLIGER Vedlegg 1 Skisse boliger Undlenda Sakens bakgrunn og innhold:

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre

Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre 07.05.08 INNHOLD: Innledning s. 3 Politisk forankring s. 3 Status s. 4 Aktuelle målgrupper s. 5 Gjennomføring/økonomi s. 7 Utfordringer videre arbeid

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune

Boligstrategi for Orkdal kommune Boligstrategi for Orkdal kommune 2017 2020 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 2 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 2 1.3

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer