IDRETTSFORENINGEN SKIDAR: HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRETTSFORENINGEN SKIDAR: HANDLINGSPLAN 2011-2012"

Transkript

1 2011 IDRETTSFORENINGEN SKIDAR: HANDLINGSPLAN STYRET I IF SKIDAR

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING IDRETTSLAGETS OVERORDNEDE MÅL RESULTATOMRÅDER, MÅL OG TILTAK A-LAGSFOTBALL OG SENIORLAG BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL TILHØRIGHET OG SOSIALE RAMMER RUNDT KLUBBEN BYGG OG ANLEGG EKSTERNT SAMARBEID KOMMUNIKASJON ØKONOMI ORGANISASJON PRIORITERING AV TILTAK I ÅR Ny organisasjon Sosiale tiltak Sportslig komité Skidar-Info

3 IF SKIDAR: Handlingsplan INNLEDNING Idrettsforeningen Skidar er i dag i en kritisk fase. Klubben har en lang og ærerik historien og ble stiftet allerede i I dag preges klubben av synkende medlemstall, få aktive lag og svært lite engasjement fra medlemmer og tillitsvalgte. Klubben har vanskeligheter med å få valgt et styre og det sittende styret skulle egentlig vært avløst i begynnelsen av 2010 i forbindelse med ordinær generalforsamling. Det viste seg dessverre umulig å få medlemmer til å stille til valg på de ulike vervene i styret. På bakgrunn av dette sitter nå det gamle styret på overtid og det er satt i gang aktiviteter for å øke engasjementet og klargjøre målene til klubben fram mot 100-års jubileet. 19.april 2010 ble det avholdt en framtidskveld for klubben der medlemmene ble invitert til å diskutere hva som er utfordringene for klubben og hva som må til for å løse disse. Møtet ble avholdt med hjelp fra Norges fotballforbund og i etterkant har en gruppe bestående av det gamle styret og et utvalg av medlemmer jobbet med å utforme en handlingsplan og klargjøre hva som skal ligge i de ulike vervene i klubben. Arbeidet skal resultere i en organisasjons- og handlingsplan som skal presenteres i en ekstraordinær generalforsamling våren Arbeidet skal gjøre det lettere å påta seg verv i klubben og forhåpenligvis sikre større engasjement og mer forutsigbarhet for klubben. 2. IDRETTSLAGETS OVERORDNEDE MÅL IF Skidar har alltid vært opptatt av idrettslagets betydning som sosial faktor i nærmiljøet. Styret i Skidar har derfor formulert følgende visjon for idrettslaget: Vi gir Bølehøgda idrettsglede og samhold Konkret skal idrettslagets aktivitet innrettes som følger: Gjennom å kunne tilby fotballrelaterte idretts- og lekeaktiviteter skal klubben bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge som sogner til Bølehøgda skole. I tillegg skal klubben kunne tilby fotballrelatert trening der fokus er folkehelse og å skape en god møteplass for alle aldersgrupper i klubbens nedslagsområde. 3. RESULTATOMRÅDER, MÅL OG TILTAK I gjennomgangen av mål og tiltak har det vært hensiktsmessig å dele virksomheten i ulike resultatområder; A-LAGSFOTBALL/SENIORFOTBALL, JUNIORFOTBALL, ANDRE AKTIVITETER, BYGG OG ANLEGG, TILHØRIGHET, EKSTERNT SAMARBEID, 3

4 KOMMUNIKASJON, ØKONOMI OG ORGANISASJON, ALLSIDIG LEK OG BARNEIDRETT. Når det gjelder tiltak under hvert resultatområde, er disse ikke nøyere utredet eller begrunnet. De er ment å representere en rikelig kilde til videre diskusjon, utvalg og prioritering A-LAGSFOTBALL OG SENIORLAG Mål: Skidar har som mål å ligge i 5. divisjon og kunne tilby trening til ungdom som har et moderat ambisjonsnivå og ønsker å kunne kombinere fotball med for eksempel studier. I tillegg har Skidar som mål å kunne tilby minst to lag for herrer og et damelag, avhengig av ambisjonsnivå og alder. I dag har klubben både et damelag, et lag i 6 div og ren old-boys fotball, og tiltakene er svært populære og bidrar til å ivareta godt nærmiljø i området. I tillegg er aktive i denne kategorien ofte ressurspersoner som kan bidra til å fremme interessene til klubben. 1. Alle lagene skal vektlegge sosiale rammer rundt lagene 2. En person skal representere seniorfotballen i styret og denne skal velges blant aktive spillere i seniorlagene. 3. Lagene skal i størst mulig grad tilby cuper/treningsleire til sine spillere da dette ansees som et viktig sosialt tiltak. 4. Klubben skal søke å stille midler til rådighet for å lønne trener til A-lagsfotball. Alle øvrige kostnader skal lagene dekke selv. Etter avtale med styret, kan lagene få anledning til å disponere egne inntjente midler cuper, treningsleire etc BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL Mål: Skidar skal ha som målsetning å stille lag i alle aldersklasser Lagledelsen består av min. 3 voksne pr. lag. 1. Styret skal ha et styremedlem som er ansvarlig for barne-og ungdomsfotball 2. Rekruttering skal skje allerede fra barnehagealder og klubben skal markedsføre seg mot aktuelle barnehager og skoler rett over nyttår 3. Skidar skal arrangere en førskolecup for alle barnehager i nærmiljøet hver vår 4. Det er en målsetning å rekruttere trenere fra A-lagsfotball/B-lag/old-boys 5. Klubben skal vektlegge å tilby trenere/ledere gode og attraktive kurstilbud 6. Klubben skal forsøke å arrangere trener-samlinger med interne/eksterne instruktører 7. For alle lag skal Skidar tilby minimum 1 trening pr uke i tillegg til kamper 8. Klubben skal utarbeide en veileder for alle trenere/lagledere som har verv i barne- og ungdomsfotballen 9. For alle lag skal det vektlegges å skape en sosial ramme også for foreldre. Dette innebærer at det arrangeres minimum 2 foreldremøte pr sesong. 4

5 10. Trening for de ulike lagene skal prioriteres å legges til klubbens anlegg for å forsterke klubb- og lagfølelse TILHØRIGHET OG SOSIALE RAMMER RUNDT KLUBBEN Mål: Skape ulike sosiale aktiviteter for unge som er med i de ulike aldersbestemte lagene i klubben. Skape tilhørighet til Skidar og Bølehøgda gjennom fellesaktiviteter. Etablere flere aktivitetstilbud til barn og voksne som er aktive innenfor Skidar. Utvikle samarbeidsrelasjoner med Bølehøgda Skole og Skauen Kr. Skole. Tiltak 1. Alle lag skal ha en avslutning for sesongen. 2. I tillegg skal det arrangeres ulike temakvelder (f eks TV-sendte fotballkamper med mer) 3. Alle klubbens medlemmer skal oppfordres til å møte på ukas lag der alle lag får tildelt en kamp som får ekstra fokus fra hele klubben. 4. Skidar-festen skal gjenskapes som et begrep i Skien Øst. Festen arrangeres hver høst etter sesongslutt. 5. Videreutvikle Skidar-Cup med fokus på de aller minste aldersgruppene BYGG OG ANLEGG Mål: Idrettslaget disponerer i dag et tilfredsstillende anlegg for klubbens aktiviteter og i inneværende periode skal fokus være på å vedlikeholde klubbens anleggsmasse. Fram mot klubbens 100-års jubileum 2016 skal det vurderes om det er grunnlag for å innvie en kunstgressbane. 1. Det skal settes i gang tiltak for å vedlikeholde garderobeanlegg ved klubbhus. Vaskerutiner skal forebedres 2. Lysanlegget skal gjennomgås og vedlikeholdes 3. Det skal utarbeides en plan for utleie av selskapslokaler EKSTERNT SAMARBEID Mål: Skidar ønsker samarbeid med kommune, skoler, næringsliv og andre frivillige organisasjoner rundt Bølehøgda. Tiltak; 1. Samarbeide om bygging og bruk av idrettsanlegg 2. Bidra til at det samlede idretts-/aktivitetstilbudet på Bølehøgda og i Skien kommune som helhet blir så bredt som mulig. 3. Bruke frivilligsentralen Menstad mer aktivt 5

6 4. Samarbeide med dametreningen på Bølehøgda skole 3.6. KOMMUNIKASJON Mål; Gjøre Skidar mer synlig i nærmiljøet. 1 Bruke info-tavler rundt i nærmiljøet 2 Tiltak for å ha oppdaterte lister over alle medlemmer 3 Utgi Skidar-Info hvert år 4 Sende info-skriv til alle barnehagene med informasjon om klubbens tilbud. 5 Sende velkommen-skriv til nyinnflyttede familier 3.7. ØKONOMI Mål; Gi klubben handlefrihet til å gjennomføre ønskede aktiviteter og tiltak 1. Videreføre nåværende inntektsbringende tiltak 2. Det skal utarbeides en oversikt over alle muligheter for å søke midler fra kommune, næringsliv og offentlige organer. 3. For seniorlagene skal klubbens ytelser begrenses til lønn til trener og nødvendig materiell (dommerpenger, drakter, baller med mer). Til gjengjeld vil lagene få anledning til å iverksette inntektsbringende tiltak i Skidars navn der de selv beholder overskuddet. 4. Det forutsettes at foreldre og aktive bidrar til klubbens arrangementer og vedlikehold av bygg og anlegg ORGANISASJON Mål; Skape en effektiv og rasjonell organisasjon tilpasset klubbens pågående aktiviteter 1. Omorganisere ledelsen av Skidar i tråd med vedlagte organisasjonsplan (vedlegg 1) 2. Ta i bruk prosjekt-organisering for å utvikle/gjennomføre tidsavgrensede, veldefinerte tiltak. 6

7 4. PRIORITERING AV TILTAK I ÅR Ny organisasjon Organisasjonsplanen vist som vedlegg 1 gjennomføres så langt det lykkes å bemanne denne Sosiale tiltak Mandatet til klubbens foreldreforening endres og utvides slik at denne får ansvar for å utvikle planer for og gjennomføre tiltak med sikte på større tilhørighet til klubben og Bølehøgdaområdet. Skidar-festen gjeninnføres Sportslige ansvarlige Etablering av en sportslig komité, inkludert rollen som sportslige koordinatorer for junior og seniorlagene, gis høy prioritet. Faste trenere inngår i komitéen. Komitéen har ansvar for utvikling og tilrettelegging av all sportslig aktivitet i Skidar Skidar-Info Styret vil forsøke å etablere en liten redaksjon som kan utvikle og utgi en klubbavis til husstandene i klubben/bølehøgda-området. Form og omfang må avklares i tråd med redaksjonens ønsker og lagets økonomiske rammer for tiltaket OOOOOO

8 VEDLEGG 1 - Organisasjonsplan Valgkomite Årsmøte Eksternt regnskap Leder Nestleder Sportslig junior Ressursgruppe ansvarlig Økonomiansvarlig Sportslig senior SkidarCup Skidar Info Banekomite Foreldregruppe Huskomite 8

9 VEDLEGG 2 Beskrivelse av de ulike verv og funksjoner IDRETTSFORENINGEN SKIDAR - OPPGAVER Sportslig koordinatorer Treningstider/leie av bane/hall (junior- og senior) Lagledere og treneroppfølging Leder Innkalle til styremøter Start av 1.klasselag Idrettsregistreringen Avtaler trenere Brønnøysundregistrene Påmelding av lag kretsserier + klubbavgift Årsmøte innkalling/papirer Deltagelse lokale cuper Kursvirksomhet Innkjøp av utstyr/avtale MX Sport Kontakt utad Innkjøp/fordeling overtrekksdresser Overganger Økonomiansvarlig Lisensansvarlig (13 år og oppover) Søknad Sparebank1 Telemark Opplæringstiltak/trenerutvikling Søknad kommunen, driftsmidler Avslutninger for lagene' Søknad Idrettsråd Utarbeide trener- og laglederveiledning Sponsormidler Sponsoravtale Sparebank1 Telemark Foreldreforening Kioskdrift Støttemedlemmer Spillekvelder Søknad lokalutvalg i kommunen Foreldrecup? Medlemskontingent Familiedag/grillfest/St Hans fest? Utleie kjeller Grøtfest? 17. mai borgertog Bruk av sms-tjenester på nettet Støtte til reiser/cuper /diverse større tiltak Postboksleie Canal Digital på klubbhuset Konvolutter, porto, diverse adm utgifter Avgifter bingo/sportsalliansen SkidarCup Avtaler Skien Fritidspark- Dato og priser Lagsforsikringer Kontakt og avtaler med Sponsorer Deltakelse på sonegrupper/kretslag Sekretariat Husforsikring Dommere Dommerutgifter Kiosk/servering Invitasjon Banekomite Klargjøring/vedklikehold mål Påmelding / Kampoppsett Klargjøring/vedlikehold av bane Inngang/vakt Merking gjennom sesongen Premiering Arealet rundt banen Sikkerhet/Røde Kors Baneutvikling (kunstgress???) Rigging opp og ned Vedlikehold lekeplass Tilbakemelding til påmeldte Søppeltømming Utstyr/baller/fløyter/lister m.m. Kontakt med MX Sport Servering Huskomite Avtaler om utleie Uleieinntekter festlokaler Nestleder Rekruttering Bookingliste på nettsidene Barnehagecup Nøkler Innkjøp forbruksvarer Vask Vedlikehold innvendig og utvendig Ettersyn Avlesing av strømmålere Måking av snø Sosiale tiltak inkl Skidar fest SkidarInfo Postbokstømming Referat fra møter Arkivoppfølging Nettsider 9

10 VEDLEGG 3 Skidars årshjul med aktvitetsplan Årshjulet for IF Skidar Sesongavslutninger for lag. Søke trenere/lagledere for neste år. Invitasjon til Skidar Cup sendes ut(feb/mars) Oppstart arbeid for valgkomitè Følg opp samarbeidsavtaler Sparebank 1 MX Sport Ullmax Gjennomgang leieforhold klubbhus 1. Jan-mars Årsregnskap. Påmelding lag til serie. Avholde årsmøte Arrangere Skidar Cup Lage treneravtaler Søke gavemidler fra Sparebank 1 Oppdatere medlemslister. 4. Okt-des Søke treningstider kunstgressbane Trener/lagleder møte. Møtearenaer : Styremøter Komitèmøter Medlemsmøter Årsmøte trener og lagleder møter vår og høst 3. Juli-sept 2. April-juni Seriestart. Utsendelse av medlemskontingent og aktivitetsavgift Klargjøring av bane Skidar info Søke treningstider Bølehøgda(mai) Søke treningstider i Fritidsparken Søke tid til Cup i Fritidsparken Søke lokale aktivitetsmidler fra Skien Idrettsråd Rapportere til lotteri og stiftelsetilsynet (juni) 10

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 Side 1 av 22 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SK Djerv 1919 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk - kronologisk... 4 Idrettslagets formål... 5 Visjon...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer