MARITASTIFTELSEN FYLLER 30 ÅR! Tenk at det har gått 30 år siden Maritastif-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARITASTIFTELSEN FYLLER 30 ÅR! Tenk at det har gått 30 år siden Maritastif-"

Transkript

1 N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r å r g a n g

2 Leiv O. Holstad Maritastiftelsens grunnlegger MaritaStiftelsen: Stiftelsen ble dannet i 1984 som et resultat av det forebyggende og oppsøkende arbeidet stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad, startet i Visjon: Forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med rusavhengighet og andre typer livskontrollerende problemer til å få et godt og meningsfullt liv. Forebyggende arbeid: Team med tidligere narkomane viser Maritafilmen og holder rusforebyggende foredrag for skoleelever, foreldre, bedrifter og andre over hele landet og i fire andre land i Europa. Hans-Inge Fagervik, som har laget Maritasangen, har Rock mot Rus - konserter over hele landet. Oppsøkende arbeid: Maritakafeen, en kontaktkafé på strøket i Oslo sentrum. I tillegg til ansatte, arbeider ca 100 frivillige gjennom gateteam og fengselsarbeid. Marita Ung, oppsøkende team hvor det tilbys oppfølging og motivasjonssamtaler, samt sysselsetting i bruktbutikken. MARITASTIFTELSEN FYLLER 30 ÅR! Tenk at det har gått 30 år siden Maritastif- Dagsrevyen hvor Mork forklarte hvor skrek- telsen ble stiftet! Opprettelsen av en stif- kelig det var at filmen inneholdt sprøyte- telse var i begynnelsen kun et forretnings- scener, noe som ifølge ham var instruktivt. messig onde. Det at jeg laget den første Aviser og NRK Radio hengte seg på, og Maritafilmen i 1983, medførte en del utgif- det ble et enormt mediatrykk. Mork send- ter. Filmen ble finansiert av et tilskudd jeg te dessuten brev til alle landets skoler og fikk av Sosialdepartementet, men innkjøp advarte mot denne forferdelige filmen. av diverse filmprosjektorer og filmer som vi Hvilken film? undret skolemyndighete- trengte, kostet mye penger. For å unngå å ne, og inviterte meg til det som den gang kjøpe utstyret for skattede penger, opprettet het Grunnskolerådet og Rådet for videre- jeg derfor en stiftelse i 1984 som skulle eie gående opplæring sin årlige konferanse. dette utstyret. Filmen ble laget etter at jeg Jeg viste dem filmen og forklarte at den siden 1975 hadde besøkt skoler og andre var en del av et foredrag som jeg ga dem organisasjoner med et forebyggende fore- en smaksprøve på. Dette ble veldig godt mune drevet av ansatte og ca 45 frivillige for mennesker som trenger støtte og fellesskap i utfordrende livssituasjoner. drag om narkotika. Jeg lærte også opp an- mottatt, og resulterte i at Grunnskolerådet Rehabilitering: Maritastiftelsen er en del av Stiftelsen KRAFT hvor vi kan tilby 60 rehabiliteringsplasser på fem forskjellige steder i Norge. liv som rusavhengige i disse foredragene, i skolene var enda mer positiv. Lærerne men etter hvert ble vi veldig lei av å til sta- sluttet aldri å forbauses over at hundre- dighet rippe opp i den gamle dritten vi før vis av elever samlet i aulaer eller gymsaler hadde levd i, derfor bestemte jeg meg for å satt musestille med full oppmerksomhet i lage en film som kunne fortelle denne delen to timer. Vi ble sjelden ferdig til det ringte av historien. I dag omfatter Maritastiftelsens ut, men elevene ble sittende også i frimi- Botilbud for ungdom: Marita Bo er et botreningstilbud i egen bygård på Torshov for ungdom i risikosonen. Vi tilbyr oppfølging samt arbeidstrening. Mercy House: et lavterskeltilbud i Skedsmo kom- Arbeidstrening og oppfølging: Dette er en viktig strategi for å hjelpe mennesker som er i en gjenoppbyggingsfase i livet. Arbeidstrening, veiledning og oppfølging legges til rette individuelt. Internasjonalt: Et utstrakt internasjonalt arbeid i Kambodsja, Russland, Hviterussland, Danmark og Island. Teen Challenge: Maritastiftelsen er representant for den verdensomspennende organisasjonen Teen Challenge, som har drevet arbeid blant narkomane siden 1957 og har virksomhet i 190 land. dre eks-narkomane til å gjøre det samme. Vi og Rådet for videregående opplæring an- brukte blant annet eksempler fra våre egne befalte filmen og opplegget. Mottakelsen virksomhet mye mer enn forebyggende in- nuttet. I mange år reiste jeg, Arne Bakken formasjon på skoler, men det begynte med og Roar Skumlien land og strand rundt og produksjonen av Maritafilmen. Navnet Ma- hadde Maritaopplegget på utallige sko- rita kommer fra tittelmelodien i filmen, laget ler. Et grovt overslag indikerer at vi i pe- av Hans Inge Fagervik. Sangen handler om rioden snakket til ca Marita, ei jente som døde på en overdose. elever, foreldre, soldater, og andre. På en Marita har blitt et symbol på alle vennene av disse foredragsturneene snakket Arne Økonomi: Ca 43 % av driften i Maritastiftelsen ble våre fra dette miljøet som i dag er døde på og Roar til 47 skoler i Bergen på to uker! i 2013 finansiert ved statlig og kommunal støtte. I tillegg er vi avhengig av gaver fra enkeltpersoner, legater o.l. grunn av overdoser og andre narkotikare- Det kom busslaster med skoleelever helt laterte årsaker. fra Voss og var med på dette opplegget MaritaStiftelsen, Holsts gate 6, N-0473 Oslo Motstand som ble god PR Telefon: (+47) Jeg var ikke forberedt på mottakelsen fil- E-post: Webside: Fnr: NO som ble arrangert i Eldorado kino. Jeg har en A-4 perm full av anbefalinger fra mange av disse oppleggene. men fikk. Helsedirektør Torbjørn Mork og Når jeg ikke besøkte skoler, var jeg ofte Edruskapsdirektør Stein Berg gikk kraftig på Oslos gater og fengsler for å fortelle Bankgiro: ut i media mot filmen. På premierekvelden at det faktisk er mulig å slutte med dop. Ansv. redaktør: Leiv O. Holstad Trykk: 07 Gruppen AS ble det vist et åtte minutters innlegg på Jeg la aldri skjul på at jeg selv hadde fått Layout: Zoran Zivancevic

3 SEXKJØPSLOVEN BØR BEHOLDES Av Leiv Holstad V irkningen av sexkjøpsloven som Det er mye som kan tyde på at politiets Hemmeligheten bak at de har lyktes kom i januar 2009, ble evaluert i engasjement varierer fra sted til sted. I et in- bedre i Bergen, er den såkalte Exit-grup- august Evalueringen viser tervju avisen Vårt Land hadde med politiad- pen som ble opprettet som en egen enhet at loven har redusert omfanget vokat Rudolf Christoffersen 22. september i år, i Hordaland politidistrikt i Exit-grup- av prostitusjon, men suksessen med loven kommer det frem at engasjementet fra politiet pen har faste etterforskere og jurister som har variert ut ifra hvor mye handling politiet i Hordaland er mye større enn andre steder etterforsker alt som har å gjøre med hal- har lagt bak loven. i landet. Siden 2006 har politiet i Hordaland likvirksomhet, sexkjøp og menneskehan- stått for 15 av 30 rettskraftige dommer i Norge del. Politi og påtalemyndighet i Hordaland Hensikten med sexkjøpsloven er bl.a. å begrense gateprostitusjon. De første må- som omhandler menneskehandel. (Vårt Land, anser sexkjøpsloven for å være et viktig nedene etter at loven kom i januar 2009, ). Halvparten av alle dommene verktøy for å bekjempe menneskehan- ble den fulgt opp ved at politiet aksjonerte mot menneskehandel i Norge kommer altså del, sier politiadvokat Rudolf Christoffer- ovenfor sexkjøpere. I denne perioden gikk fra én by, nemlig Bergen. Årsaken til dette er sen, som mener at det er viktig å beholde antallet gateprostituerte i Oslo merkbart ikke at det er mange flere prostituerte som er denne loven. Maritanytt mener at det bør ned, og antallet prostituerte som kom til offer for menneskehandel i Bergen enn an- brukes større ressurser, spesielt hos Oslo- Norge, minket. Men da politiet i Oslo etter dre steder, men at politiet i denne byen i mye politiet, for å bekjempe det enorme proble- hvert viste dette miljøet mindre oppmerk- større grad følger opp sexkjøpsloven enn det met menneskehandel representerer også somhet, økte antallet gateprostituerte igjen. som blir gjort i andre steder, ikke minst i Oslo. i Norge. POLITIADVOKAT I HORDALAND, RUDOLF CHRISTOFFERSEN, SOM DELTOK MED INNLEGG I FRIHET14 (SE SIDE 4 OG 5), MENER AT DET ER VIKTIG Å BEHOLDE SEXKJØPSLOVEN. hjelp gjennom en åndelig kraftopplevel- og brukthandelen i Oslo ble startet. I dag støttespillere og sponsorer. Det blir et veldig se med Gud gjennom Jesus. Mange ble utfører 40 ansatte sammen med ca. 150 fri- spennende program, men begrenset med frelst gjennom denne virksomheten som villige engasjerte medarbeidere en fantas- plasser, så jeg anbefaler deg som ønsker å startet nesten ti år før Maritastiftelsen ble tisk jobb som gir mange muligheten for et ta del i feiringen å melde deg på i god tid. grunnlagt, og det var dette engasjemen- nytt og bedre liv. Dette skal vi feire den 15. Ytterligere informasjon om program og på- tet som etter hvert førte til at Maritakafeen november sammen med mange av våre melding finner du på marita.no. FOTO: Intro 3

4 FRIHET14 MED PENGEGAVE TIL MARITA WOMEN Av William Fuglset MARITASTIFTELSEN VAR MED OG AKSJONERTE MOT MENNESKEHANDEL SAMMEN MED CA. 450 ANDRE PÅ KARL JOHAN I OSLO. MARITA WOMEN HAR UKENTLIG KONTAKT MED MANGE AV KVINNENE SOM ER OFFER FOR MENNESKEHANDEL, DET MODERNE SLAVERIET. CA 450 ENGASJERTE MENNESKER STO SAMMEN FRA EGERTORVET TIL SLOTTET OG MARKERTE SIN AVSKY FOR MENNESKEHANDEL I månedsskiftet august/september ar- kvinnene som jeg møter gjennom Marita rangerte menigheter i Oslo og Stavan- Women som godt kunne stått mellom oss. ger aksjonen Frihet14, for å rette opp- Jeg sto der vel så mye for dem, sier hun. merksomheten mot menneskehandel, Jeg kjente at jeg ble veldig rørt, og jeg en problematikk som også rammer Norge, blir rørt når jeg snakker om det også nå. ikke minst kvinner i prostitusjon. Initiativta- Mange av de som gikk forbi oss der vi sto ker til aksjonen var pastor Brit Krogedal fra med våre plakater, løftet tommelen og sa: menigheten Intro. Flere andre menigheter Dette er bra! Å stå sammen som en så både i Oslo og i Stavanger var med. Ak- stor gruppe gjorde dette til en utrolig sterk sjonen ble gjennomført i samarbeid med markering, sier Kristin Strandengen. antitrafficking-organisasjonen A21. En av dem som sto i rekka var Kris- Bevisste menn tin Strandengen, leder for Marita Women. Kristin ble spesielt glad over å se at Det var en fantastisk opplevelse. Vi sto så mange menn stilte opp i aksjo- på linje nedover gata med litt mellom- nen. Hun tror at en større bevissthet rom, og i mitt indre blikk så jeg for meg de om menns holdning til dette kan være 4 ETTER AKSJONEN PÅ KARL JOHANS GATE, VAR NESTEN TUSEN SAMLET I SPIKERSUPPA ØVERST I KARL JOHAN FOTO: Intro

5 FRIHET14 MED PENGEGAVE TIL MARITA WOMEN et bidrag i kampen mot menneskehandel, og dermed også prostitusjon. Noen påstår at sexkjøp er en handel på likeverdig nivå, men det er å forenkle et komplekst bilde, sier hun, og legger til at fattigdomsproblematikken er en vesentlig faktor som fører kvinner inn i dette livet. I OSLO BLE ARRANGERT AV MENIGHETEN INTRO I SAMARBEID MED OSLO KRISTNE SENTER, FILADELFIA OSLO, SENTRUMSKIRKEN OG FAMILIEKIRKEN. EN LIGNENDE AKSJON BLE ARRANGERT I STAVANGER HVOR FLERE MENIGHETER DELTOK. TV-PASTOR EGIL SVARTDAHL, POLITIADVOKAT RUDOLF CHRISTOFFERSEN OG REPRESENTANTER FRA ANTITRAFFICKING-ORGANISASJONEN A21 HOLDT APPELLER BÅDE I OSLO OG I STAVANGER. FRIHET14 Arrangementet i Oslo ble avsluttet med en lovsangskveld i Filadelfiamenigheten drømmene sine. Kanskje bidrar vi også til hvor det ble samlet inn penger. Halvpar- å styrke håpet om en ny og annerledes ten av pengene ble gitt til A21, resten til karriere, sier Kristin. Marita Women. Oppstart av Marita Women Oppsøkende virksomhet Maritastiftelsen har jobbet med kvinner i pro- Flere dager i uka er Marita Women s re- stitusjon like lenge som de har jobbet med presentanter ute på gatene og gir opp- rusavhengige. Før prostitusjonsmiljøet ble muntringer, samtale og hjelp til disse preget av utenlandske kvinner, var majoriteten utsatte kvinnene. De blir invitert til Marita- av de gateprostituerte narkotikaavhengige. kafeen som brukes til dette tiltaket en etter- De utenlandske kvinnene begynte å prege BRIT KROGEDAL, ILDSJEL OG INITIATIVTAKER TIL FRIHET14 middag og en natt i uka. Der slapper de dette miljøet i Disse kom fra en helt an- i Europa som de har kommet til Norge av, får gode samtaler og lovsynger Gud. nen kultur, og de færreste av dem var narko- gjennom. Jeg har ikke møtt noen i denne gruppen som tikaavhengige. De behøvde derfor et annet Mangelen på nødvendige midler har sier at dette livet, der de går på gata, er det type tilbud enn det de hadde for de norske hindret oss å kunne gjennomføre alle må- livet de ønsker seg. De ønsker seg en jobb jentene. Derfor ble Marita Women dannet lene for prosjektet, men vi jobber med sa- hvor de kan bevare sin verdighet, sier Kristin. i ken, sier Holstad. Mange av dem er lurt til Europa med løfter om ny jobb og en ny framtid. In- Tre steg Trenger frivillige gen av løftene blir holdt. I stedet blir de Grunnlegger av Maritastiftelsen, Leiv O. Leiv synes det er veldig positivt at folk blir tvunget til å selge sex for å kunne brød- Holstad, forklarer at han startet det som i mer bevisst på det enorme problemet som fø familie og egne barn i hjemlandet. dag kalles Marita Women som et prosjekt menneskehandel har utviklet seg til å bli, Vi bistår disse kvinnene så godt vi kan. i Navnet på prosjektet var «Ny karri- og tror at slike aksjoner som Frihet14 kan Mange er ressurssterke og flotte mennes- ere», noe som signaliserte hensikt og mål, være med å kaste lys over dette. Jeg ker. Vi prøver å hjelpe dem til å huske på som er å hjelpe målgruppen inn i et nytt er imponert over engasjementet både fra liv. Visjonen for prosjektet er definert gjennom tre trinn: 1. Oppsøkende gatearbeid og nattkafé, der kvinnene kommer i kontakt med Marita Women. 2. Arbeidspraksis og midlertidig botilbud hvor de hjelpes til å bryte ut av prostitusjonsmiljøet. Marita Women har i samar- DEFINERES SOM ORGANISERT HANDEL MED MENNESKER. DET ER Å UTNYTTE BARN, KVINNER OG MENN TIL Å UTFØRE ARBEID OG TJENESTER VED BRUK AV TVANG, VOLD, TRUSLER, FORLEDELSE ELLER VED Å UTNYTTE PERSONENS SÅRBARE SITUASJON. MENNESKEHANDEL beid med Marita Brukthandel i Oslo hjulpet et 30-talls kvinner med arbeidstrening, arrangørene og de som møtte opp. Kan- men de har pr. dags dato ikke lyktes i å skje dette har ført til at noen vil gjøre enda skaffe midler til boliger. FOTO: Intro mer. Da kan de kontakte oss. Vi trenger 3. Etablering av jobb, bolig og sosialt flere frivillige medarbeidere, både på natt- nettverk. Få av kvinnene har arbeids- el- og dagtid, sier Holstad. Vi trenger også ler oppholdstillatelse i Norge. Målet er å økonomisk støtte for å kunne gjennomføre hjelpe dem til å få arbeid her i landet, i de av prosjektmålene som ennå ikke er vir- sine respektive hjemland eller i det landet keliggjort, sier Leiv. 5

6 MIDT UNDER FEIRINGEN AV 40 ÅR SOM ARTIST, BLE HANS INGE FAGERVIK (I MIDTEN) OVERRASKET MED TILDELING AV KONGENS FORTJENSTMEDALJE. ORDFØRER I ARENDAL, EINAR HALVORSEN (F.V) OG FYLKESMANN ØYSTEIN DJUPEDAL OVERRAKTE HEDERSPRISEN. Av Olav Solvang, Vårt Land HANS INGE FÅR KONGENS FORTJENSTMEDALJE NORGES KANSKJE BEST BEVARTE POP-HEMMELIGHET DE SISTE 40 ÅRENE FIKK LØRDAG KVELD, 6. SEPTEMBER, VARM APPLAUS FRA 700 PUBLIKUMMERE I ARENDAL KULTURHUS. DER FIKK HANS INGE FAGERVIK KONGELIG, EDELT METALL FOR ET ARBEID SOM HAR DREID SEG OM MYE MER ENN Å SYNGE EGNE POP-LÅTER. 6 FOTO: Olav Solvang, Vårt Land

7 INFO FRA VIRKSOMHETEN HANS INGE FÅR KONGENS FORTJENSTMEDALJE Under sammenkomsten etter konserten tar Ja, absolutt. Det handler om å takle Norges landslagstrener i langrenn, Steinar både oppturer og nedturer. Finne en ba- Mundal, ordet: lanse i livet, mellom idrett og andre ting. Stevie Wonder holdt rundt meg. Han Ting som må være der når karrieren er slutt. sang Norwegian Wood inn i øret mitt, og Hans Inge er en viktig grunn til at jeg står her i dag. Da jeg traff ham første gang Ellers kan det gå ille, sier Mundal. få treffe nordmannen etter at han hadde hørt ham synge. spurte om jeg ville kore for ham på Isn t på Hermon høyfjellssenter for noen år si- Fagervik har selv opplevd hva det vil si She Lovely senere på kvelden. Det var den, var jeg langt nede: Jeg var tungt al- å gå på trynet her i livet. Jeg feilet stygt surrealistisk. Jeg fikk omsider stotret frem koholisert, uten jobb, og jeg hadde prøvd i mitt første ekteskap, og jeg har feilet etter et ja. å ta mitt eget liv. Hans Inge pratet med det også. Men vi har reist oss, både Stei- Sønnen Mathias sa i en gripende tale meg, vi gikk lange fjellturer sammen. Han nar og jeg. Det vi nå planlegger blir bra, at pappaen hans hadde vært mye borte hjalp meg å skjønne at det er viktigere ting sier Fagervik. under oppveksten hans. At han hadde sav- Rørt av konas innsats Kona Merete Haslund er høyt og lavt denne kvelden. Da hun fikk beskjed om at ektemannen HANS INGE BLIR GRATULERT AV SIN GODE VENN, SKILANDSLAGSTRENER STEINAR MUNDAL SOM TAKKER HANS INGE FOR LIVET OG BL.A. GIR HAN ET PAR LANGRENNSSKI I JUBILEUMSGAVE. net ham. Men at telefonene fra faren om kveldene, kunne få en dårlig dag til å ende godt, og en god dag til å bli enda bedre. Vasket garderoben skulle få Kongens fortjenstmedalje, bestem- Svenske Per Erik Hallin har turnert med te hun seg for at det skulle markeres med Elvis Presley og Carola. Han forteller brask og bram. Et innslag som måtte med, om en liten episode før en artistgalla i var Fagerviks fem sønners fremføring av Stockholm. låten Gla i dæ. Hennes egen duett med Toalettet i artistgarderoben var ikke ektefellen, Der kjærligheta bor, var også rengjort, det så ikke ut der. Mens vi an- selvskreven. Med hjelp fra drevne arrangører dre var i harnisk over arrangøren, hentet i Skjærgårds, falt også andre ting på plass. Hans Inge fram bøtte, klut og vaskemid- enn idrett og suksess her i livet. Vi er blitt gode venner. Mundal forteller også at han kan alle Fagerviks sanger utenat. Lørdagens konsert var en fest, mener treneren, en gullfeiring som kunne måle seg med de mest minneverdige medaljeseremoniene hvor hans utøvere hadde stått øverst. Nå gleder jeg meg til å samarbeide med Hans Inge Fagervik om å hjelpe andre som sliter på beina igjen. Han vet masse HANS INGES FEM SØNNER SYNGER FOR PAPPA. om rusomsorg, og har sanger som understreker budskapet. Jeg vet ett og annet om trening og motivasjon, sier Mundal. Han ble sparket fra landslaget i 2001 på Meretes innsats gjør meg rørt. Uten del, og ordnet saken på tre minutter, noe grunn av rusproblemer. Mundal fikk tilbake hennes kjærlighetserklæringer hadde ikke som beskriver Hans Inges totale mangel jobben i 2007, d a var han tørrlagt. Nå sikter denne festen blitt noe av. Ja, hva hadde på primadonnanykker. han seg inn på gulljakt i vinterens Falun- det blitt av meg? Hadde jeg visst om det- Hans Inge er ansatt i Maritastiftelsen. VM. På T-skjorta han gir Fagervik, står det: te, skulle jeg fått Stevie Wonder til å syn- Leiv Holstad var dessverre opptatt på an- Gratulerer med medaljen! Fra andre med- ge Isn t She Lovely for henne, humrer net hold denne helgen og hadde ingen mu- aljevinnere med navnetrekkene til Petter Fagervik. lighet til å komme fra. Daglig leder Dag Northug og resten av skilandslaget. Rørt av ros Jacobsen kom med en hilsen på vegne av Maritastiftelsen. Han kunne ikke få fullrost Opp- og nedturer Han har sunget den kjente pop-hiten før, Hans Inges antirusarbeid gjennom de hun- Kan det nye opplegget du og Hans Inge sammen med Stevie Wonder. I forbindelse drevis av skolekonsertene han har holdt. Fagervik planlegger være noe for skilands- med et FN-arrangement i Globen i Stock- Naturligvis sang Fagervik sin kanskje mest laget også? holm, ba den amerikanske stjernen om å kjente sang, Farvel, Marita. FOTO: Olav Solvang, Vårt Land 7

8 AV LARS CHRISTIAN GJERLAUG Da sier vi det, Morten, vi snakkes om et par dager igjen. Det koker på Maritakontoret i Holstsgate i Oslo. 30-årsjubileet er bare noen uker unna, og en gigantisk jubileumsfest er under planlegging. En ny brikke falt akkurat på plass i det Morten Harket sa ja til å opptre gratis. Stor tro Marita-arbeidet har i dag 40 ansatte og virksomheter i mange andre land. Arbeidet strekker seg fra rehabilitering, oppsøkende virksomhet og kafédrift, til botrening, opplysningsarbeid og drift av to bruktbutikker for å nevne noe. Mer enn 150 frivillige hjelper til, og arbeidet blir stadig mer anerkjent. Den som så dette komme da den narkomane nordlendingen Leiv Holstad tuslet inn på et møte i Filadelfia Oslo 2. pinsedag i 1973, hadde stor tro. Fra mørke til lys Jeg synes det å være stolt er et litt vanskelig begrep. Jeg vil heller si at jeg er takknemlig og glad for hvert eneste menneske som vi har fått hjelpe fra døden til livet. I denne bransjen er det veldig konkret. Vi har opplevd mange begravelser, men vi har og fått se mange bryllup. Når enkeltmennesker får livet tilbake, da har vi lykkes, sier Leiv i et forsøk på å besvare spørsmålet om hva han er mest stolt av å ha fått til disse tretti årene. Marita-mannen MARITA DØDE, MENS LEIV FIKK ET NYTT LIV. DENNE HØSTEN FEIRER MARITASTIFTELSEN ALLE ENKELTMENNESKENE DE HAR HJULPET DE SISTE 30 ÅRENE. Den store krisen Leivs eget vendepunkt kom etter flere år som morfinist. Han blir bedt for på et møte i Filadelfia og opplever at abstinensene ble borte. Denne opplevelsen blir starten på det eventyret som skal feires med et jubileum senere i høst, men det var og starten på en stor krise. Jeg hadde lenge søkt svar på de store spørsmålene. Jeg var i utgangspunktet ikke veldig positiv til kristendom, 8 FOTO: Thomas Leikvoll

9 marita-mannen men når jeg ble fri fra abstinensene etter fort spredd videre i Europa der den har så var jeg aldri uteligger. Jeg tjente godt forbønn, og begynte å se at Bibelen had- gått sin seiersgang på skoler, i fengsler som narkolanger og bodde stort sett på de svar på de store spørsmålene som og på sosiale institusjoner. hoteller eller sammen med kjente, så noe hadde kvernet rundt i hodet på meg som Hvis vi tenker etter hvor mange vi tenåring, bestemte jeg meg for å satse har fått være med å berøre er dette et alt på Jesus, forteller Leiv. eventyr, slår Leiv fast. komane blir stadig eldre. Flere går med Menighetenes forlengede arm starter med misbruk i godt voksen alder. Det ble tøft. En ting var å slutte med rus, en an- erfaring som uteligger har jeg ikke. Men det vi ser her i Oslo er at de narkrykker og mangler tenner. Stadig flere nen ting var å akseptere Bibelens ram- Maritakontoret ligger bare et steinkast fra For noen er det psykisk sykdom som fø- mer for sex og samliv, at bitterhet og Salemkirken der Leiv og kona Evalena er rer til avhengighet av piller, som igjen uforsonlighet måtte gjøres opp og at jeg aktive. Maritastiftelsen og Salemkirken fører til narkotikaavhengighet. For andre måtte tilgi de som hadde såret meg dypt. markerer to av hovedsporene som har har veien gått via alkohol. Jeg kan huske at jeg kastet Bibelen i preget Leivs nye liv. Selv om narkomane er like forskjellige veggen og sa noe sånn som at jeg følte Helt fra omvendelsen opplevde Leiv som alle andre, ser vi at miljøet på gata i at jeg ikke lenger var herre i mitt eget liv. at han fikk en kjærlighet til Bibelen, og Oslo stadig blir hardere og hardere, og mer og mer brutalt. Dessverre. Da kom det forsiktig fra en av lederne at han fikk lyst til å dele evangeliet med at nettopp det var noe av poenget, fortel- andre. Frimodighet har han aldri manglet, ler Leiv og ler. og siden han ble ferdig med rehabilite- Evangeliet ring i 1974, har han forkynt evangeliet Et bankende hjerte fra talerstoler, så vel som fra barkrakker, Hva er det som motiverer deg til å reise deg mot dette mørke? Oppstarten av arbeidet som i dag er en i hele landet. Jeg har selv opplevd å ha blitt satt fri, betydelig aktør i Oslos sosiale tilbud, I perioder har Leiv tjent Salemkirken og fått livet i gave. Så lenge jeg lever vil begynte verken med store visjoner el- som pastor, bibelskolerektor og medlem arbeidet vi driver her handle om å dele ler smarte strategier, men med et ban- i lederteamet. I dag er Leiv på fulltid i evangeliet om Han som har kraft til å Maritastiftelsen, men ser allikevel på seg frelse oss, og sette oss fri. Dette hand- kende hjerte. Leiv måtte vitne om det han hadde selv som en menighetsarbeider. sett og opplevd, og snart ble gamle kom- Vi som arbeider på gata med de pro- piser frelst og stadig flere trengte hjelp stituerte, de utslåtte og utstøtte er me- til å bli rusfrie. nighetenes diakonale arm i byen vår. Vi Omtrent samtidig ble Leiv invitert til en er et verktøy og en ressurs for menighe- skole i Vennesla for å fortelle om farene tene, sier Leiv som lengter etter å se et ved narkotika og veien ut av avhengig- enda større engasjement fra Oslos man- heten. Det ene skolebesøket førte til at ge menigheter. andre skoler kastet seg på telefonen til besøke skoler. Disse skolebesøkene reg- Hvordan opplever du at det står til med hjertevarmen i menighetene våre i dag? ner Holstad som Maritastiftelsens fødsel. Jeg vil ikke kritisere eller være negativ Leiv, og snart jobbet han heltid med å Filmsuksess hetenes hjerteslag for de svake, så er det bare å ta en rask titt på menig- Etterspørselen var enorm, og ideen om hetenes budsjetter. Da ser du at de å spille inn en film kom til. fleste har et forbedringspotensial. både ideen og manuset til Marita-filmen Mer brutalt ble gitt meg av Gud, sier Leiv mens Maritastiftelsen har et utstrakt arbeid blant prostituerte og narkomane, hvordan har miljøet på gata forandret seg siden du var der selv? største filmsuksesser. Den første filmen Marita, et dokument fra noen som overlevde, ble vist for skoleelever i Selv om jeg nå og da kunne bli lig- Norge. Etter suksessen i Norge ble den gende rusa under en bru eller i en park FOTO: Thomas Leikvoll DE FØRSTE ÅRENE ETTER AT LEIV HADDE SLUTTET MED NARKOTIKA, BETYDDE DET MYE FOR HAM Å FORTELLE SINE GAMLE VENNER AT DET VAR MULIG Å FÅ ET NYTT LIV. peraturen på de forskjellige menig- stadig flere av Leivs venner reiste rundt. han forteller om en av norgeshistoriens Holstad. mot noen, men ønsker man å ta tem- Skolebesøkene ble veldig populære og For å være ærlig opplever jeg at ler ikke om å ha en jobb å gå til, men å ha et budskap å gå med, avslutter Leiv 9

10 FULL KONSENTRASJON HOS KONFIRMANTENE Jan og Ketil på konfirmantweekend AV BJØRN OLAV THUNE ÅRETS KONFIRMANTKULL FRA ÅL I HALLINGDAL VAR SAMLET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER PÅ KRIK HØYFJELLSSENTER I HEMSEDAL. TEMAET VAR RUS OG VALG. DETTE VAR FEMTE ÅRET AT MARITASTIFTELSENS FOLK UNDERVISTE. SOKNEPREST FRANK VORHAUG ER VELDIG FORNØYD MED DETTE SAMARBEIDET. 10 id Hem ette var andre gang Jan Dørum eksterne folk som kan kommunisere til ung- og Ketil Johnstad hadde fore- dommene er så bra. De forteller fra eget liv drag på dette stedet. Før det og viser filmen Marita II et dokument fra har både Stig Morten Seierstad noen som overlevde. Vinklingen gutta fra og Gunn og Trond Akerholdt gitt gode bi- Maritastiftelsen har fokuserer rett inn i de drag i tre år. Konfirmantansvarlig prest i Ål unges liv, om hva de ville svart hvis de blir er sokneprest Frank Vorhaug, opprinnelig tilbudt narkotika. For meg som prest er det fra Arendal og Ås, men har gjort åling av godt å få inn sånne som Jan og Ketil med seg. Presten har mye godt å si samarbei- et helt annet erfaringsgrunnlag. Direkte ut- det med Maritastiftelsen: Å kunne bruke fordring behøves. FOTO: Jan Dørum

11 Aleksander BMX gifter seg SOKNEPREST FRANK VORHAUG SAMMEN MED NOEN AV ÅRETS KONFIRMANTER blir utfordret til å prøve stoff første gang, Foredragsholderne fra Marita er veldig direkte og går ikke rundt grøten. Hva syns konfirmantene om det? Tenåringer liker at folk Gud! Jan utfordret konfirmantene ved å si at av kanskje venner eller kjæresten, blir det er direkte og at det blir intenst. Fjorårets Jesus er en ressurs i livet som er tilgjengelig veldig viktig å ha tenkt gjennom på forhånd konfirmanter var i år med som ledere og også for dem. De som ville, kunne rekke opp hvilken holdning en skal ha. Det er tydelig at allerede på forhånd spurte de om Jan og hånda som et tegn på at de ville ha Jesus i Presten sier videre at det er jo ingen som har tenkt å bli narkoman, men når de det er Jesus som har hjulpet dem ut av rusen, noe som presten også tolker som spor av msedal han har hørt på Maritafolka i fem år, tenker Ketil skulle være med: Kommer de i år? livet sitt. I likhet med forrige år ga mange av jeg. Han kunne nok holdt et foredrag selv, De er kule å være sammen med! ungdommene en positiv respons på dette. Det er jo lettere for evangelister å være di- men heldigvis uten den type livserfaring. Spor av Gud Vi vet jo at det er noen som bruker narko- I timene med konfirmantene har presten bedt rekte enn vi som har daglig kontakt med kon- tika i Hallingdal, også her i Ål. Det er også dem fotografere ting som viser spor av Gud. firmantene, konstaterer presten, som har mye mye alkohol som konsumeres av unge. Det var spennende å se hva de fant. Inn kom godt å si om samarbeidet, og som ønsker Jeg og noen andre arrangerer alternativ det bilder av blomster, fugler, mennesker, kir- besøk av Jan og Ketil også til neste år. og rusfri 10. klassefest som blir veldig godt ke og symboler i kirka. Når vi ser etter er det besøkt. Det gjorde vi to ulike helger, fortel- utrolig hvor mange spor av Gud det kan fin- ler presten mens han humrer litt. Da kan nes i vår helt alminnelige hverdag. På konfir- de jo komme på begge festene, ikke sant? mantweekenden fokuserte Jan og Ketil på at FOTO: Privat 11

12 FRA VENSTRE: HÅKON MELLINGEN (IKKE TILSTEDE UNDER INTERVJUET), MARIA HONNINGSVÅG OG FREDRIK RAFAEL FLIKKA. HÅKON MELLINGEN (T.V.), MARIA HONNINGSVÅG OG FREDRIK RAFAEL FLIKKA SYNES DET VAR BÅDE SPENNENDE OG LÆRERIKT Å VÆRE I PRAKSIS PÅ MUSIKKVERKSTEDET. PRAKSISELEVER I MARITA UNG V AV TÅRAN REINDAL åren 2014 var vi så heldige å ha innenfor musikk, men også kunne jobbe et Mestring og moro tre praksiselever fra NLA Høg- sted jeg ikke hadde noe mye kjennskap til skolen Staffeldtsgate på mu- fra før. Det ble enda bedre enn jeg hadde Hvordan har du opplevd det å være praksiselev i Marita Ung? sikkverkstedet som Marita Ung forventet. Det å være praksiselev i Marita Ung driver hver tirsdag i Oslo sentrum. Vi tok Jeg ble spurt på skolen om jeg kunne har vært noe helt annet enn jeg så for en prat med to av disse om tiden i Marita- tenke meg å ha praksis på musikkverkste- meg, sier Maria. Når man tenker praksis, stiftelsen, Maria Honningsvåg og Fredrik det, sier Maria. Da jeg fikk vite at det var så tenker man gjerne at man skal gjøre Rafael Flikka. De tar bacholergraden Mu- i Maritastiftelsen, visste jeg ikke helt hva en jobb og møte opp uansett om man vil sikk, menighet og ledelse en linje som det var, faktisk. Så jeg sjekket litt ut og kom eller ikke. Men praksisen har for meg både utdanner musikkledere med fokus på kirke fram til at jeg syns det hørtes ut som en bestått av latter, kunnskap, vennskap, og kristen organisasjonsarbeid og fikk spennende og morsom praksis. Og det ble mestring og utvikling. Det har vært et sted dermed en praksisplass som var midt i det! Og så er det jo veldig relevant til det å komme til hvor jeg kunne møte smil og blinken. jeg studerer. musikkglede. Spennende og relevant praksis Hvordan hørte dere om Marita Ung, og hvorfor ville dere ha praksis der? Jeg hørte om musikkverkstedet gjennom en venn som selv har vært praksiselev der tidligere og som fortalte at det var et veldig bra sted å ha praksis, svarer Fredrik. Jeg hadde lyst til å utfordre meg selv MARITA UNG ER EN DEL AV MARITASTIFTELSENS RUS- OG KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID, OG JOBBER MED UNGDOM I ALDEREN ÅR. KJERNEN I ARBEIDET ER DET UKENTLIGE MUSIKKVERKSTEDET, DER UNGDOMMER KOMMER FOR Å FÅ BANDUNDERVISNING OG ET GODT FELLESSKAP. MÅLET MED ARBEIDET ER AT UNGDOMMENE SKAL OPPLEVE MESTRING OG GODE RELASJONER, OG ET SELVBILDE ROTFESTET I DE GAVENE OG DEN BETINGELSESLØSE VERDIEN GUD GIR OSS. MARITA UNG HAR I TILLEGG EN FREDAGSKAFÉ I OSLO SENTRUM, I SAMARBEID MED SUBSCENE. MARITA UNG både på det å lære bort mine kunnskaper 12 FOTO: Jon Gustavsen

13 PRAKSISELEVER I MARITA UNG klart dette og blitt så flink uten deg. Det kommer jeg aldri til å glemme, sier Fredrik. Musikk skaper fellesskap Hva har du lært i praksisperioden? Jeg har lært at musikk skaper fellesskap og at det å bli kjent med de du lærer bort ting til er veldig fint, svarer Fredrik. Det å skape trygghet for ungdommene gjør at de utfolder seg maks av det de kan. Jeg har lært hvordan det er å være i et team og jobbe med flere om samme mål, og jeg har lært om Maritastiftelsen og deres arbeid. Maria mener at det er viktig å trives for å lære. Det er viktig å bruke tid på å bli kjent med hverandre, ha det gøy sammen og bry seg om hverandre. Og så Fredrik er enig i at det har vært et sted og gjorde en kjempe jobb! Og vi sto på er det viktig å ha det gøy når man lærer. Det er bandøvelsene et godt bevis på! med mye glede og moro. - Det å være sidelinjen og gliste og klappet da ungdom- praksiselev har vært både spennende, ut- mene gikk av scenen. De var fornøyde over fordrende og annerledes enn jeg kanskje egen innsats og vi var stolte som haner Musikkverkstedkonsert trodde det ville bli. Det var veldig bra å fordi de hadde gitt 100%. Det var skikkelig Musikkverkstedet har en lang tradisjon for møte ungdom på en slik måte, og å kunne gøy! Da koste jeg meg! å avslutte hvert semester med en konsert. dele musikkgleden med de. Konserten var høydepunktet Hva er din beste opplevelse i tiden du har vært i Marita Ung? Fredrik mener også at konserten var et Høsten 2013 fikk vi dessverre ikke gjennom- absolutt høydepunkt. Det var fantastisk å ført dette, siden Subscene, som har vært se elevene synge og spille konsert. Det er musikkverkstedets tilholdssted, var uten lo- en stor opplevelse å få være en del av noe kaler i en lengre periode. Derfor var det en som virkelig er betydningsfullt. Et annet høy- stor glede når vi endelig fikk arrangert en Den beste opplevelsen vil jeg si var depunkt for meg var når en av mine elever konsert i Subscenes flunkende nye lokaler konserten vi hadde på Subscene før kom til meg etterpå og sa: Takk for at du 10. juni! Alle var med og sang og spilte, og sommeren, sier Maria. Alle var fokuserte har gjort dette mulig for meg! Jeg ville aldri salen var full av venner og bekjente. FOTO: Bjørn Olav Thune og Anja Martine Mørk 13

14 GLADE REPRESENTANTER FRA FRETEX, NYTTIG ARBEID, ILAS OG MARITASTIFTELSEN PÅ BESØK HOS REN PÅ HARALDRUD GJENBRUKSSTASJON. SAMMEN GJØR VI NORGES VIKTIGSTE JOBB! DETTE VAR NOEN AV ORDENE DIREKTØR I RENOVASJONSETATEN (REN), PÅL A. SOMMERNES MØTTE OSS MED I ET VELDIG VIKTIG OG HYGGELIG MØTE PÅ OSLOS STØRSTE GJENBRUKSSTASJON PÅ HARALDRUD. Dersom ikke avfall hadde blitt fjernet slik ombruksgjenstander på Haraldrud gjen- det nå gjøres, ville planeten blitt fylt med bruksstasjon. Tidligere er det bare Fretex søppel, slik at våre barnebarn måtte bo- som har hatt mulighet til å hente møbler, satt seg på Mars, sa Sommernes med et etc. hos Renovasjonsetaten i Oslo Kom- smil. Mye av det folk kaster, er fullt bruk- mune, men dette har nå blitt utvidet til å bart, derfor vil vi i Renovasjonsetaten leg- gjelde ytterligere tre andre organisasjo- ge enda bedre til rette for ombruk. Slik er ner. Vi i Maritastiftelsen er veldig glade og vi sammen med på å begrense forurensing takknemlige for at vi ble utvalgt som en av og på den måten spare miljøet. Direktøren disse. I tillegg til Maritastiftelsen og Fretex, ga også kredit til de av oss som var in- har også Nyttig arbeid og Ilas fått samme vitert fordi vi gjennom arbeidstrening ga mulighet. Avtalen ble signert torsdag 28. folk som av ulike årsaker har stått uten- august. Ifølge REN markerer denne avta- for arbeidslivet, mulighet til å komme inn len starten på deres storsatsning på gjen- i fast jobb. Dette er også en type ombruk, bruksstasjonen i tiden som kommer. De minnet han om. 14 ønsker å få slutt på at fullt brukbare ting Hensikten med møtet var å signere kastes, og rydder derfor større plass for en avtale med REN om å kunne hente bedre ombrukstjenester på Norges største FOTO: Andreas Haslegaard, Renovasjonsetaten

15 gjenbruksstasjon som ligger på Haraldrud i Oslo. Alt som ikke er ødelagt og som andre kan ha glede av, bør brukes om igjen, og dette ønsker REN nå i enda større grad å legge til rette for. Ny start fra 1. september Den nye ordningen, som vil gjøre det enda enklere å levere ombruksgjenstander på Haraldrud, ble igangsatt 1. september. Fretex, Maritastiftelsen, Nyttig arbeid og Ilas har faste dager hver uke hvor de kan hente, mens deltakere fra karriereveiledningssenteret KAREA skal veilede kunder som vil gi sine gamle gjenstander nytt liv. Flere nye containere som vil være merket med DIREKTØR I RENOVASJONSETATEN, PÅL A. SOMMERNES OG LEIV O. HOLSTAD GRATULERER HVERANDRE MED EN GJENSIDIG GOD AVTALE. logoen til de fire organisasjonene, har blitt satt ut hvor besøkende kan sette fra seg ting som ikke er ødelagt og som andre kan i Tjenesteseksjonen, Utviklingsavdelingen For Maritastiftelsen betyr dette enda I september kjørte Renovasjonsetaten på Haraldrud, har begge vært sentrale i ut- større varetilgang, noe som er veldig gle- dessuten en kampanje med et spesielt fo- viklingen og tilretteleggingen av dette pro- delig, men det øker behovet for en lager- kus på aktiviteter knyttet opp mot ombruk, sjektet. - Vi håper gjennom dette, at enda lokaliteter i Oslo-området, noe som i lengre få glede av. med bloggtreff på Colosseum Minigjen- mer kan bli satt ut i ombruk, sier Nils. Liv tid har vært både et stort behov og en stor bruksstasjon med Norske Interiørblogger Gunvor legger til: - Tilgangen på varer er utfordring. Om du som leser dette vet om som ett av høydepunktene. veldig stor, ulike aktører er ute etter ulike noen som har egnede lokaler til leie eller ting, så vi tror at vi ved å slippe til flere ak- salg for en overkommelig pris, vil vi sette tører vil øke ombruksandelen. pris på om du tipser oss om dette. Nils Siri, Avdelingsdirektør i Driftsavdelingen og Liv Gunvor Hegre Backman Skattefrie gaver til MARITASTIFTELSEN Gjennom Stiftelsen KRAFT er Maritastiftelsen godkjent for å motta gaver som gir rett til skattefradrag for giverne. Du vil kunne trekke gavebeløp fra kr 500,- inntil kr ,- pr. år fra din skattbare inntekt. Det er viktig å være oppmerksom på at skattefradraget gjelder kun for gaver innbetalt til bankkonto, og ikke for gaver gitt kontant. Dersom du ønsker skattereduksjon på gaver til Maritastiftelsen, må du gi oss fullmakt til å sende informasjon til skattemyndighetene. Ta kontakt med oss på tlf eller epost for å få tilsendt fullmaktskjema, eller last det ned på Du vil motta en årsoppgave fra Stiftelsen KRAFT på gaven(e) som er innrapportert til skattemyndighetene. FOTO: Andreas Haslegaard, Renovasjonsetaten 15

16 Postabonnement B SJEKK NYE WEBSIDER PÅ AVTALEGIRO RETUR: Maritanytt Holsts gate 6, N-0473 Oslo Nå er det mulig å støtte Maritastiftelsen ved bruk av Avtalegiro. Fordelene ved Avtalegiro er: Kontoen belastes automatisk. Du slipper å betale giroen i banken/nettbanken. Du varsles minst syv dager før forfall som vil være den 20. i mnd. Du kan stoppe tjenesten når du vil Det er enkelt å komme i gang ta kontakt med oss enten på telefon eller epost for å få tilsendt skjema som du må underskrive og sende tilbake til oss.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund Mitt drømmehus Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund På Nordnorsk Kunstnersenter er vi imponert over det arbeidet Dere har gjort, både med drømmehus og med å gi oss tilbakemelding

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer