2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK"

Transkript

1 2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK Boligsamvirket i Norge har røtter tilbake til siste halvdel av det nittende århundre da de første prosjekter med boligbygging på kooperativ basis ble satt i gang. Men noe gjennombrudd fikk ikke boligsamvirket før i 1930-årene i Oslo; og først i etterkrigstiden i landet for øvrig. De tidlige kooperative byggelag som ble etablert før dette, var alltid organisert i étt selskap som både skulle bygge nye boliger og senere forvalte dem for medlemmene. Disse byggelagene maktet aldri å drive noen kontinuerlig boligbygging; i de fleste tilfeller oppførte man de boliger som var planlagt ved stiftelsen, og deretter innskrenket man virksomheten til å forvalte disse boligene. Det kan nok ha vært mange og ulike årsaker til at boligbyggingen «tørket inn» på denne måten, men den viktigste var sikkert organisasjonsmåten og den risiko byggevirksomhet alltid har ført med seg. Så lenge det var étt og samme selskap som både bygget nye boliger og eide de ferdigbygde, ville en økonomisk misère i en del av selskapets virksomhet komme til å ramme alle andelseierne. Til dette kommer at boligsamvirket skiller seg fra annet forbrukersamvirke på et vesentlig punkt: I vanlig forbrukersamvirke har medlemmene et kontinuerlig behov for lagets ytelser, f.eks. dagligvarer. Når man brukte det samme mønster for samvirkelag som skulle dekke medlemmenes boligbehov, overså man at i disse tilfeller er medlemmene bare interesserte kooperatører inntil de har fått dekket sitt boligbehov. Etter denne tiden er de blitt «gårdeiere» uten direkte og personlig interesse for videre bygging. Løsningen på disse problemer fant man da Oslo og Omegn Bolig og Sparelag ble omorganisert i 1935 under navnet Oslo Bolig og Sparelag (OBOS). Mannen bak det nye organisasjonsmønsteret var arkitekt Jacob Christie Kielland, og modellen hadde han hentet fra Sverige og Danmark: Man foretok en selskapsrettslig deling av virksomheten slik at de ferdige boliger ble eiet av egne selskaper som var selvstendige rettssubjekter atskilt fra byggelaget. Hovedhensikten var å sikre beboerne mot å miste boligene som følge av økonomiske vanskeligheter i boligbyggelaget. Men selvom boliglagene var egne rettssubjekter, var de samtidig boligbyggelagets datterselskaper. Gjennom vedtekter og kontrakter sikret byggelaget seg kontroll med de viktigste avgjørelser i datterlagene. Det var vanlig med bestemmelser om at byggelaget skulle være uoppsigelig forretningsfører, og at vedtektsendringer i boliglaget måtte ha byggelagets godkjenning. Tilknytningen mellom lagene kom også til

2 KAP2-REV.doc Utskrift 10/30/07 9:43 AM Side 2 av 114 uttrykk ved at beboerne fortsatte som andelseiere i byggelaget, og ved at de boligsøkende medlemmer i byggelaget hadde forkjøpsrett når det ble ledige leiligheter i datterlagene. Selvom de boende fortsatte som medlemmer i byggelaget, var de boligsøkende sikret en dominerende innflytelse. Dette kom blant annet til uttrykk ved at de boligsøkende skulle ha flertallet i representantskapet som kontrollerte at laget oppfylte sitt formål. På denne måten skulle man sikre at byggelaget fortsatte å være et effektivt redskap for de boligsøkende medlemmer. Denne organisasjonsformen dannet mønster for nye boligbyggelag andre steder i landet. Enkelte av disse ble stiftet før annen verdenskrig, men først etter krigen ble det fart i danningen av boligbyggelag over hele landet. Allerede i 1946 gikk 22 boligbyggelag sammen om å stifte Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), som i dag har tilslutning fra 89 av landets 117 boligbyggelag. Boligkooperasjonens hurtige vekst og store omfang har sammenheng med at kooperativ boligbygging ble stimulert gjennom offentlige tiltak frem til omleggingen av boligpolitikken på 1980-tallet, både gjennom Husbanken og gjennom samarbeide med kommunene om utbygging av nye boligområder. Etterhvert som boligbyggelagene har forvaltet et økende antall boliger gjennom sine datterlag, har boligforvaltningen fått en økende betydning i mange lag. Og den kommunale prioritering av boligbygging gjennom boligbyggelagene, er i praksis nesten opphørt slik at boligbyggelagene idag må konkurrere med andre utbyggere i markedet. For den som er interessert i en grundig fremstilling av boligkooperasjonens historie, vises det til Annaniassen I-III, her finnes også en omfattende litteraturliste. Om sosial boligbygging i Europa og Norge, vises til Brantenberg I-II som ble utgitt i anledning Husbankens 50 års-jubileum i I Boligrett 4 s er det henvisninger til annen litteratur om boligsamvirket BOLIGSAMVIRKET OG LOVGIVNINGEN Boligsamvirket oppstod og fant sitt organisasjonsmønster i en tid da det verken fantes noen generell samvirkelov 1 eller noen lovgivning om boligkooperative selskaper. Aksjeloven har aldri vært anvendelig på boligbyggelag siden dette er åpne selskaper uten økonomisk formål. 2 Og selvom borettslagene er lukkede selskaper der antallet andelseiere er bestemt ved stiftelsen, har det også vært antatt at aksjeloven ikke kom til anvendelse på disse medmindre de i stiftelsesgrunnlaget uttrykkelig betegnet seg som aksjeselskap. 3 I dag følger det av brl. 1-4 første ledd at et selskap med samme formål som et borettslag, ikke kan stiftes som aksjeselskap og loven legger opp til at eldre boligaksjeselskaper skal kunne omdannes til borettslag, jf. brl Spørsmålet om å lovregulere virksomheten i boligsamvirket ble tatt opp etter krigen, og i 1950 ble det nedsatt en lovkomité til å utrede spørsmålet. Komitéen leverte sin innstilling i november 1955 og den dannet grunnlaget for de tidligere borettslover: Lov om boligbyggelag og lov om borettslag begge av 4. februar Som fellesbetegnelse brukte man gjerne uttrykket borettslovene. Disse lovene ble endret en rekke ganger, men uten at det ble gjort noen endringer i hovedprinsippene. 1 Lov 81/2007 om samvirkeforetak er den første i sitt slag, tidligere lovutkast har ikke ledet til lovgivning. At den ikke gjelder for boligbyggelag og borettslag, følger av 1 fjerde ledd nr. 3 og 4. 2 Jf. asl. 1-1 annet ledd sammenholdt med bbl. 1-1 annet ledd. 3 Dette følger av asl. 1-1 tredje ledd nr. 3 og forutsetningsvis av brl. 1-4 annet ledd.

3 KAP2-REV.doc Utskrift 10/30/07 9:43 AM Side 3 av 114 I 1997 ble det oppnevnt en ny lovkomité med sikte på en fullstendig gjennomgang av borettslovene og med et mandat som i tillegg omfattet en rekke konkrete punkter blant annet spørsmål om å innføre en ordning med registrering av borettsandeler tilsvarende tinglysing i fast eiendom. Utvalget 4 hadde professor Kåre Lilleholt som formann og avgav innstilling i Etter høring fremmet regjeringen et lovforslag i desember som på de fleste punkter lå svært nær opp til utvalgets forslag. Men det var også viktige endringer: Mest omstridt var forslaget om at registrering av borettsandeler skulle skje hos tinglysingsmyndighetene utvalget hadde foreslått at det kunne opprettes frittstående borettsregistre som skulle godkjennes av det offentlige. Under stortingsbehandlingen våren 2003 gikk komitéflertallet tilbake til utvalgets forslag, 7 og slik ble lovene vedtatt. De ble sanksjonert 6. juni 2003 som lov nr. 38 (boligbyggelag) og lov nr. 39 (borettslag). 8 Det trakk imidlertid ut med ikrafttredelsen og årsaken var nettopp at regjeringens forslag om rettsregistrering ikke var blitt vedtatt. Våren 2005 var lovene ennå ikke satt ikraft og det ble da fremmet en ny proposisjon 9 som gjentok det tidligere forslag om rettsregistrering hos tinglysingsmyndighetene nå i et eget statlig borettsregister lokalisert i Ullensvang kommune. I denne «omkampen» snudde Fremskrittspartiet slik at regjeringen vant frem til slutt. 10 Fordi oppretting av et borettsregisteret krevde ytterligere arbeide, kunne de deler av lovene som berørte registreringsordningen ikke tre ikraft like fort som resten. Resultatet ble delt ikrafttreden: Mesteparten av lovene tok til å gjelde 15. august 2005, mens registreringsreglene (borettslagslovens kapittel 6 og enkelte andre regler) først trådte i kraft 1. juli Det statlige borettsregister var da operativt og lokalisert til Kinsarvik i Hardanger. Det er foreløpig sparsomt med litteratur om de nye borettslovene. Først ute var Eek-Stormfelt- Lauridsen, Lov og rett i borettslag, Oslo 2005 som er en artikkelsamling og som tittelen sier, med hovedvekt på aktuelle problemer i borettslag. Våren 2006 kom Lilleholt-Wyller-Aagenæs, Borettslovkommentaren, Stavanger 2006 som dekker begge lovene. Fremstillingen her bygger i stor utstrekning på denne kommentaren og det har ikke vært til å unngå at den enkelte steder fremstår som en kortversjon. Borettslovkommentaren gir imidlertid en langt grundigere behandling. 4 Heretter omtalt som borettslovutvalget. 5 NOU 2000:17 Burettslovene heretter sitert som NOU. 6 Ot.prp. nr. 30 ( ) Om [lov om] bustadbyggjelag og lov om burettslag heretter sitert som prp. 7 Jf. Innst. O. nr. 82 ( ), heretter sitert som innst. 8 Lovene forkortes henholdsvis bbl. og brl.. I fremstillingen her vises det bare til paragrafnummer når det er rimelig klart hvilken lov det gjelder. 9 Ot.prp. nr. 52 ( ). 10 Jf. lov 94/2005.

4 KAP2-REV.doc Utskrift 10/30/07 9:43 AM Side 4 av BOLIGBYGGELAGET 2.21 HVILKE SELSKAPER ER BOLIGBYGGELAG? Boligbyggelagsloven 1-1 første ledd fastslår lovens virkeområde og har en legaldefinisjon av boligbyggelag: «Lova gjeld for bustadbyggjelag. Med bustadbyggjelag er meint eit samvirkeføretak som har til hovudføremål å skaffe bustader til andelseigarane gjennom burettslag eller på anna vis og å forvalte bustader for andelseigarane.» Definisjonen har to sentrale elementer: Laget må være et samvirkeforetak og hovedformålet må være å bygge og forvalte boliger for medlemmene (andelseierne). Det følger videre av bbl. 1-2 at andelseierne ikke kan ha noe personlig ansvar for lagets forpliktelser utover betaling av andelsinnskudd og årskontingent. Også dette er et sentralt kjennetegn ved et boligbyggelag selvom det ikke kommer direkte til uttrykk i legaldefinisjonen BOLIGBYGGELAG ER SAMVIRKEFORETAK Det første vilkåret er at boligbyggelaget er et samvirkeforetak (samvirkelag). Dette begrepet er ikke definert i loven, men må forstås som en henvisning til definisjonen i samvirkeloven 11 1 annet ledd: «Med samvirkeforetak er meint ei samanslutning som har til hovudformål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane gjennom deira deltaking i verksemda som avtakarar, leverandørar eller på annan liknande måte, og der 1. avkastinga, bortsett frå ei normal forrenting av innskoten kapital, anten blir ståande i verksemda eller fordelt mellom medlemmane på grunnlag av deira andel i omsetninga med samanslutninga, og 2. ikkje nokon av medlemmane har personleg ansvar for skyldnadene til samanslutninga, udelt eller for delar som til saman utgjer dei samla skyldnadene.» Dette er en lovfesting av det som tradisjonelt har vært oppfattet som de sentrale kjennetegn ved samvirkelag 12 og innebærer at et boligbyggelag verken kan gi medlemmene ubegrenset utbytte eller bestemme at de skal være ansvarlige for lagets 11 Lov 81/ Jf. Skåre i LoR

5 KAP2-REV.doc Utskrift 10/30/07 9:43 AM Side 5 av 114 forpliktelser. Skulle et lag med samme formål som et boligbyggelag ta inn slike bestemmelser i vedtektene, vil de være virkningsløse fordi de er i strid med loven BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Det er lagets reelle formål som avgjør om det er et boligbyggelag eller ikke bare hvis hovedformålet er å skaffe boliger og/eller å forvalte disse for medlemmene, er det et boligbyggelag. De fleste boligbyggelag driver både med bygging og forvaltning, men det er ikke nødvendig for å oppfylle lovens vilkår: Loven hindrer ikke at et boligbyggelag slutter å bygge og bare forvalter boliger. Det vedtektsfestede formål er heller ikke avgjørende: Driver laget gjennom lengre tid hovedsakelig med annen virksomhet, er det ikke lenger et boligbyggelag. Boligbyggelaget har anledning til å drive annen virksomhet ved siden av primæroppgavene. I den gamle loven ( 1) var det angitt hva som kunne vedtektsfestes av slike tilleggsformål. Nå setter ikke loven grenser med hensyn til hva slags virksomhet laget kan drive, men det er nødvendig at vedtektene har bestemmelser om dette, jf. bbl. 2-2 første ledd nr. 3, noe som også innebærer at generalforsamlingen må behandle saken. Angivelsen må være noenlunde presis, f.eks. at laget skal drive eiendomsmegling eller vaktmesterservice for medlemmer og andre. Tradisjonelt har boligbyggelagene holdt seg til boligsektoren og drevet med forvaltning av boliger for andre enn medlemmene og lignende ANSVARSBEGRENSNINGEN I motsetning til samvirkeloven, er det ikke en del av legaldefinisjonen at andelseierne ikke hefter for boligbyggelagets gjeld. Dette er imidlertid et sentralt kjennetegn på samvirkelag og regelen følger av bbl. 1-2 første ledd. Det innebærer at andelseierne ikke svarer for annet enn det andelsinnskudd som skal betales, jf, 3-1, og den medlemskontingent som måtte være fastsatt i vedtektene, jf Får laget økonomiske problemer, kan kreditorene ikke kreve ytterligere innbetalinger fra andelseierne det samme gjelder om laget går konkurs. Opp gjennom årene har det visstnok bare vært et boligbyggelag som har gått konkurs Ungdommens Egen Heim i Trondheim i SÆRLIG OM UTDELING TIL ANDELSEIERNE I mange samvirkelag er det vanlig at en del av overskuddet blir ført tilbake til medlemmene på ulike måter, f.eks. som kjøpeutbytte i dagligvarehandel; og som oftest i forhold til hvor meget man har handlet. I boligsamvirket har slikt «utbytte» ikke vært vanlig på annen måte enn at man har kunnet få ytelser til under markedspris, f.eks. boliger til selvkost eller forretningsførsel til lavere pris enn andre. Og i den tidligere loven var det ikke regler om utdeling til andelseierne. 13 Jf. Borlkom s Konkursen førte til store tap for borettshaverne i de prosjektene som ikke var ferdigstilte, jf. Rt , og straffansvar for boligbyggelagets direktør, jf. Rt , se også Rt Den var også den direkte årsak til en del lovendringer i 1977 (lov 31/1977).

6 KAP2-REV.doc Utskrift 10/30/07 9:43 AM Side 6 av 114 Nå bestemmer bbl. 3-5 både at det kan betales rente av andelsinnskuddet (første ledd), at det av årsoverskuddet kan foretas utbetaling til andelseierne (annet ledd) og avsettes midler til almennyttige formål (tredje ledd). At renten må være «avgrenset» innebærer ikke annet enn at renten må fastsettes til en bestemt prosentsats resultatavhengig utbytte er ikke tillatt. Utbetaling til andelseierne og avsetning til almennyttige formål, forutsetter at laget har overskudd og dekket tidligere underskudd, og beløpet kan uansett ikke overstige ti prosent av overskuddet. I begge tilfeller er det generalforsamlingen som avgjør om slik utbetaling skal skje og det kan ikke vedtas i større utstrekning enn styret har foreslått VIRKSOMHETEN I BOLIGBYGGELAGET Det følger av legaldefinisjonen at lagets hovedformål er å skaffe og forvalte boliger for andelseierne. Historisk sett har dette skjedd ved at laget har oppført nye boliger organisert i tilknyttede borettslag som man er forretningsfører for, og det er fortsatt kjernevirksomheten i de fleste boligbyggelag. Men som nevnt kan vedtektene bestemme at laget også kan drive med annet så lenge laget oppfyller hovedformålet. I boligbyggelagsloven kapittel 7 er det nærmere regler om virksomheten i laget, men bestemmelsene er nærmest av informativ karakter SKAFFE ANDELSEIERNE BOLIG Å skaffe andelseierne bolig har alltid vært et hovedformål og i bbl. 7-1 er det regler om hvordan dette kan gjøres. Selvom nybygging og etablering av tilknyttede borettslag har vært den vanligste måten, kan laget også skaffe boliger på andre måter eller bruke andre organisasjonsmønstre. Det er ingenting iveien for at boligbyggelaget kjøper boliger istedetfor å bygge, og boligene kan organiseres i boligsameier, som ordinære eierboliger eller andre måter. Laget kan også eie boliger og leie dem ut til andelseierne i ulike varianter. En viktig måte å skaffe boliger på er særskilt nevnt, nemlig å sikre at de tilknyttede borettslag har vedtekter som gir medlemmene i boligbyggelaget forkjøpsrett BOLIGFORVALTNING Det andre hovedformålet er å forvalte boliger for andelseierne, og bbl. 7-2 lister opp ulike måter dette kan skje på. Det viktigste i praksis er at laget er forretningsfører for tilknyttede borettslag og i forhold til disse kan det inngås langvarige avtaler. 15 Men boligbyggelaget kan også påta seg forvaltningsoppgaver for frittstående borettslag og seksjonssameier, og slike avtaler kan også inngås med andre, f.eks. forvaltning av fellesarealer som ligger i sameie mellom eneboliger. Videre kan laget drive forvaltning av utleieboliger, både egne og boliger som tilhører andre. Oppregningen i 7-2 forutsetter at det er for andelseiere man påtar seg forvaltningsoppgaver, men 7-4 åpner for at man også kan påta seg oppgaver for andre ANNEN VIRKSOMHET Som nevnt i avsnitt kan vedtektene bestemme at laget kan drive annen virksomhet enn det som følger av hovedformålet. Oftest vil dette også være virksomhet 15 Vi kommer tilbake til reglene om forretningsføreravtaler nedenfor i avsnitt

7 KAP2-REV.doc Utskrift 10/30/07 9:43 AM Side 7 av 114 rettet mot andelseierne, men laget kan også ha aktiviteter rettet mot enhver. Riktignok heter det i 7-4 at virksomheten skal være «til beste» for andelseierne, men det kravet oppfylles ved at laget tjener penger på tiltaket. Det praktisk viktigste eksempel har vært eiendomsmegling som mange boligbyggelag tidligere drev med idag er slik virksomheten oftest organisert i egne eiendomsmeglerforetak. Tidligere var også medlemssparing en del av virksomheten i mange lag. I dag er det bare OBOS som driver med sparing og laget har konsesjon etter finansieringsvirksomhetsloven STIFTELSE OG VEDTEKTER STIFTELSE OG STIFTELSESDOKUMENT Reglene om stiftelse av boligbyggelag finnes i lovens annet kapittel og er en forenklet variant av aksjelovens regler. Stiftelsen skjer ved undertegning av et stiftelsesdokument som skal inneholde vedtekter for boligbyggelaget og ellers de opplysninger som loven krever. Det første styre og den første revisor velges i og med undertegningen. Det er ikke lenger nødvendig med en konstituerende generalforsamling slik det var tidligere, når dokumentet har det lovbestemte innhold, stiftes laget ved at det undertegnes av stifterne, jf VEDTEKTER Bbl. 2-2 har nærmere bestemmelser om minstekrav til vedtektene og om foretaksnavnet for boligbyggelaget. De krav til vedtektene som følger av første ledd, må oppfylles slik at det er påbudt at laget har slike vedtekter. I noen tilfeller er vedtektsformen nødvendig hvis forholdet skal reguleres annerledes enn i loven, et eksempel er vilkår for å bli andelseier ( 4-1). 18 Utover dette står laget fritt til å ta inn i vedtektene nær sagt hva man ønsker, slike vedtekter er frivillige. Vedtektene må inneholde bestemmelse om lagets navn og dette navnet må inneholde ordet «bustadbyggjelag» eller forkortelsen BBL. 19 Videre kreves det angitt hvilken kommune forretningskontoret skal ligge i, 20 og hvilken virksomhet laget skal drive utover det som følger av det lovfestede formål. Vedtektene skal også angi andelenes pålydende og enkelte andre forhold FASTSETTELSE OG INNBETALING AV ANDELSBELØP Loven krever nå at et boligbyggelag skal ha en andelskapital (eller likestilt kapital) ved stiftelsen på minst kroner, jf. 2-1 første ledd. Det skal være minst tyve andeler og andelene skal være mellom 300 og 5000 kroner, jf. 3-1, og andelenes 16 Det er noe usikkert om lagene kan ta imot sparemidler fra andelseierne. Et forslag om dette i NOU 2000:17 ble ikke tatt med i proposisjonen, men det er ikke dermed gitt at det ikke tillates. 17 Vi skal ikke behandle disse reglene i detalj, her vises det til Borlkom s. 47 flg. 18 Om vedtektene kan fravike loven i andre tilfeller enn der det åpnes for det, kan det ikke gis noe generelt svar på, jf. Borlkom s Bokmålsvarianten boligbyggelag er selvsagt like god. Enkelte lag har navn som ikke fyller dette kravet bl.a. «Oslo Bolig og Sparelag» og «Ungdommens Selvbyggerlag» men slike etablerte navn kan opprettholdes etter overgangsbestemmelsen i bbl annet ledd. 20 Laget kan selvsagt drive virksomhet i andre kommuner. Forretningskontoret har blant annet betydning for hvor generalforsamlingen skal holdes, jf. 5-11, og for hva som er lagets verneting, jf. tvl. 4-4 tredje ledd

8 KAP2-REV.doc Utskrift 10/30/07 9:43 AM Side 8 av 114 størrelse skal fremgå av stiftelsesdokumentet. Det betyr at hvis man velger minimumsantallet stiftere, må det velges det høyeste andelsbeløp for at laget skal få tilstrekkelig egenkapital. For å gi bedre muligheter for å velge lavere andelsbeløp, tillater 3-1 fjerde ledd at det kan skytes inn annen kapital som skal likestilles med andelskapitalen, dvs. være egenkapital. Forskjellen ligger i at slik kapital kan kreves tilbake hvis laget senere har forsvarlig egenkapital som også etter tilbakebetalingen er minst kroner, jf. samme ledd. Det er ikke nødvendig at andelene er betalt før laget stiftes, men de må være betalt før registrering i Foretaksregisteret, jf. 2-8 annet ledd. Og siden registrering skal skje innen tre måneder etter stiftelsen, betyr det at innbetalingsfristen må settes kortere ANDELER OG ANDELSEIERE BOLIGBYGGELAGET ER ÅPENT FOR NYE ANDELSEIERE Hovedregelen er at et boligbyggelag alltid står åpent for enhver som ønsker å melde seg inn, jf. 4-1 første ledd. Dette åpenhetsprinsippet er et viktig kjennetegn på samvirkelag selvom det ikke er tatt med i definisjonen i samvirkeloven. Det kan riktignok fastsettes vilkår for å være medlem i boligbyggelaget, men det er en nokså snever unntaksregel. 21 Laget kan også ekskludere medlemmer som handler til skade for laget og andelseierne står alltid fritt til å melde seg ut av laget. Medlemskapet er personlig slik at rettighetene andelen gir, faller bort ved utmelding eller utestengning, og det er som hovedregel ikke adgang til å overføre andelen. Man har heller ikke krav på å få andelsbeløpet tilbakebetalt. Av 4-1 første ledd følger det også at alle andeler gir samme rett og plikt i laget medmindre annet følger av loven. Den som tegner en ny andel får med andre ord samme stilling som de som har vært medlem i lengre tid. Men det finnes unntak i loven, og når det gjelder tildeling av boliger og bruk av forkjøpsrett må laget nødvendigvis ha regler som «ordner køen». I praksis brukes oftest ansiennitetsprinsippet som innebærer at gamle medlemmer går foran nye. En andelseier kan bare tegne én andel, jf. 4-1 tredje ledd, men det er unntak når organisasjoner tegner seg som andelseier, jf. avsnitt nedenfor. I den tidligere lov var det en regel som utelukket sameie i boligbyggelagsandeler, men som gjorde unntak for ektefeller og som åpnet for at vedtektene lot slektninger og personer i samme husstand komme i samme stilling. Disse regler er ikke videreført og laget kan nekte to eller flere å tegne andel sammen det følger av at medlemskapet er personlig. Men det er ikke gitt overgangsregler slik at eldre vedtekter som tillater sameie, kan opprettholdes; og laget kan heller ikke nekte sameie som er etablert VILKÅR FOR Å BLI ANDELSEIER Det følger av 4-1 første ledd annet punktum at vedtektene kan sette vilkår for å eie andeler hvis det er saklig grunn til det. Slike vilkår er ikke utbredt i praksis, men det finnes boligbyggelag som er reservert for spesielle grupper som enslige og for sjø- 21 Se neste avsnitt.

9 KAP2-REV.doc Utskrift 10/30/07 9:43 AM Side 9 av 114 folk. Det kan ikke stilles vilkår som virker diskriminerende, jf. bbl. 1-4, og også lignende vilkår som ikke direkte rammes av diskrimineringsregelen, vil måtte regnes som usaklige. Ellers må vurderingen ta sitt utgangspunkt i at boligbyggelag skal være åpne og det må kreves at vilkåret fremmer et respektabelt formål. Generelt vil det være lettere å akseptere at det innføres vilkår i forbindelse med stiftelse av et nytt boligbyggelag enn i eksisterende lag. Vilkår for medlemskap kan begrenses til bare å gjelde når man tegner andel, men loven gir også adgang til å fastsette vilkår for å være medlem. Fyller man ikke lenger vilkårene, kan man utestenges fra laget, jf. bbl. 4-5 annet ledd. I den tidligere loven var det også en regel om at styret kunne nekte en person å bli andelseier hvis det var saklig grunn til det, f.eks. hvis vedkommende tidligere var utelukket. Regelen er ikke videreført, men kan trolig innføres i vedtektene ANDELSBELØP OG ÅRSPENGER For å sikre at boligbyggelagene er åpne for alle, er det grenser for hvor stort andelsbeløpet kan være. Tradisjonelt har det alltid vært tale om små beløp 22 og frem til 1988 kunne det ikke overstige 300 kroner. I dag bestemmer bbl. 3-1 tredje ledd at andelsbeløpet skal være mellom 300 og 5000 kroner, men det gjelder ikke for lag som er stiftet før loven trådte ikraft. 23 Vedtektene kan bestemme at andelene kan være på ulike beløp, noe som er aktuelt dersom det besluttes å forhøye andelsbeløpet. 24 Det er ikke adgang til å vedtektsfeste at eldre andelseiere skal innbetale differansen mellom nytt og gammelt beløp. Tidligere kunne boligbyggelaget også kreve en tegningsavgift av nye medlemmer, men den regelen er ikke videreført. Den eneste løpende økonomiske forpliktelse som kan pålegges andelseierne, er en årspenger, jf. bbl. 3-2 første ledd. Det må vedtektsfestes at det skal innkreves slik kontingent, men størrelsen fastsettes av generalforsamlingen med vanlig flertall. Det er intet maksimum for årspengene, men også på dette feltet har det vært vanlig med småbeløp på noen få hundre kroner. 25 Loven har heller ingen regler om hva kontingenten skal brukes til, den er en ordinær inntektspost for boligbyggelaget. Det er dessuten adgang til å fravike likhetsprinsippet ved fastsettelsen, kontingenten behøver ikke å være lik for alle andelseierne. Det kan f.eks. gjøres forskjell på andelseiere som har bolig og andre andelseiere, og det kan også gjøres forskjell på annet grunnlag. Men om man kan la noen andelseiere slippe hele kontingenten, er tvilsomt. Andelsbeløpet og årspengene er de eneste økonomiske forpliktelser som kan knyttes til det å være andelseier i et boligbyggelag. Laget er derfor avskåret fra å ta seg særskilt betalt for ulike ytelser til andelseierne, f.eks. en tegningsavgift for å stille seg 22 Frem til 1988 skulle beløpet være mellom 100 og 300 kroner. Senere stod lagene fritt, men i praksis ble det visstnok sjelden vedtektsfestet større beløp. 23 Jf. bbl fjerde ledd og den regelen innebærer at eldre lag fortsatt kan ha lavere andelsbeløp enn 300 kroner. 24 Men regelen gjelder generelt og i prp. s. 215 er det forutsatt at man kan la ulike andelsbeløp korrespondere med ulike rettigheter, f.eks. slik at de medlemmer som har betalt høyere andel har fortrinnsrett ved boligtildeling. 25 Siden generalforsamlingens fastsettelse bare kan gjelde for neste kalenderår, kan en andelseier melde seg ut om laget forsøker å unngå ansvarsbegrensningen (jf. 1-2) ved å fastsette ekstraordinær høy kontingent.

10 KAP2-REV.doc Utskrift 10/30/07 9:43 AM Side 10 av 114 på listen over dem som er interessert i å få tildelt bolig. Boligtildeling er lagets lovbestemte formål og en rett som loven gir den enkelte andelseier, og kan derfor ikke gjøres avhengig av et økonomisk vederlag. 26 Annerledes vil det være når boligbyggelaget påtar seg oppgaver utover det man etter loven er forpliktet til JURIDISKE PERSONER SOM ANDELSEIERE De fleste andelseiere i et boligbyggelag er fysiske personer, og vedtektene kan bestemme at bare fysiske personer skal kunne bli medlem, bbl. 4-1 annet ledd. Men det er ikke vanlig, det er lovens hovedregel at også ulike sammenslutninger (juridiske personer) kan tegne andeler. Vedtektene kan imidlertid sette særlige vilkår for juridiske personers medlemskap, det kan f.eks. kreves at det tegnes et bestemt antall andeler, jf. tredje ledd som åpner for dette. Slike særvilkår for juridiske personer må fremgå av vedtektene, men det er også anledning til å la styret bestemme hvilke vilkår som skal settes. Det må også kunne settes ulike vilkår for ulike juridiske andelseiere. I motsetning til hva som ellers gjelder, kan juridiske personer tegne mer enn én andel, jf. 4-1 tredje ledd. Isåfall plikter man å betale årskontingent for alle andelene, men vedtektene kan bestemme noe annet, jf. 3-2 første ledd. Om hver andel gir rett på boligtildeling, vil avhenge av lagets tildelingsregler. På generalforsamlingen følger ikke stemmeretten antallet andeler; den som eier flere andeler har likevel bare én stemme, jf. 5-4 første ledd OVERDRAGELSE AV BOLIGBYGGELAGSANDELER Siden boligbyggelaget er åpent for nye medlemmer, og kostnadene med å bli medlem er beskjedne, er det lite behov for å kunne overføre andeler. Lovens hovedregel er derfor at overføring krever samtykke fra laget, jf. 4-4, og det innebærer at laget ikke trenger noen bestemt grunn til å nekte. Men det er enkelte unntak: Andelseieren står fritt til å overføre andelen til ektefellen, til barn, fosterbarn og foreldre, til søsken og til personer som har tilhørt husstanden de siste to år. Samtykke kreves heller ikke hvis overføringen skjer ved felleseieskifte eller når man har rett til å overta etter husstandsfellesskapsloven. 27 Det forutsettes i forarbeidene at laget kan vedtektsfeste større rett til overføring og også en helt fri overføringsrett, men det er ikke vanlig og NBBLs mønstervedtekter svarer til lovens regel. Har andelseieren også en andel i et tilknyttet borettslag, kan han bare overføre andelen sammen med borettsandelen, jf. 4-4 annet ledd. Uten en slik regel kunne man risikere at andelen gav rett til flere boliger, men dette kan også motvirkes gjennom tildelingsreglene. Regelen gjelder ikke motsatt; ved overføring av borettsandeler følger ikke andelen i boligbyggelaget med og det kan bare gjøres der boligen overtas av en person som samtykkekravet ikke gjelder for. Den tidligere lov hadde opprinnelig en regel om at erververen trådte inn i overdragerens rettigheter; og der dette ble kombinert med tildelingsregler basert på andelens 26 Men et borettslag kan kreve gebyr etter brl for å gjøre forkjøpsrett gjeldende, jf. avsnitt nedenfor. 27 For detaljer vises til Borlkom s

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak 1 Forord Velkommen som bruker av håndboka Vi starter samvirkeforetak!

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Forenkling og modernisering av aksjeloven

Forenkling og modernisering av aksjeloven Rapport Forenkling og modernisering av aksjeloven En utredning av advokat Gudmund Knudsen Skrevet etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet Til Justis- og politidepartementet Justisdepartementet

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer

Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer Hvilke skranker legger aksjeloven på aksjeselskapers mulighet til å vedtektsregulere omsetning av aksjer i form av samtykkeklausuler Kandidatnummer:

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Av Trygve Sørensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Av Kjartan Wiik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 Antall ord:

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Aksjelovens utdelingsbegrep;

Aksjelovens utdelingsbegrep; Aksjelovens utdelingsbegrep; Særlig om maskert utbytte og utdeling ved bruk av finansiell rådgiver. Kandidatnummer: 186689 Veileder: Filip Truyen Antall ord:14981 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer