SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING"

Transkript

1 SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010

2 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb Etterstad 0609 Oslo KONSULENT Plan Urban AS Storgata Oslo Samarbeidspartner Norsam AS Trondheimsveien 197A 0570 Oslo

3 FORORD Oslo kommune Samferdselsetaten har igangsatt et arbeid for utvikling av Søndre kollektivstreng gjennom Oslo sentrum. Denne rapporten er en konseptvurdering av mulige fremtidige løsninger, med de konsekvenser som følger av disse. Gjennom arbeidet er det gjennomført kartlegging, analyser og vurderinger av dagens situasjon, med mål og intensjon for utvikling av løsningskonsept. Det er utarbeidet varianter av fremtidig konsept basert på dagens løsning, gjeldende gatebruksplan og reguleringsplan vedtatt i Målformulering for området er bearbeidet og spisset, med forankring i overordnede plandokumenter og annet pågående planarbeid i Oslo. Alternativutvikling er gjennomført basert på mål for Oslo og sentrum, samt gjeldende planer i tilgrensende omgivelser. En arbeidsgruppe har fulgt arbeidet gjennom hele prosessen, med følgende deltakere:» Plan- og bygningsetaten v/odd Johnsen og Brede Norderud» Ruter v/ola Skar og Halvor Jutulstad» Oslotrikken v/rolf Bergstrand» Statens vegvesen Region øst v/line de Verdier, Ingun Risnes og Helge Gidske Naper» Kvadraturforeningen v/knut Walle-Hansen» Byfolk v/glenn Eikbråten Samferdselsetaten har vært oppdragsgiver med Petter Skjelsbæk som prosjektleder. Oppdraget er utført av Plan Urban AS, ledet av Runar Henanger og Ivar Kufås. Arbeidet er et samarbeid med Norsam AS v/anton Bakken. Der annet ikke er oppgitt i rapporten er figurer og bilder fra Plan Urban. Plan Urban AS Oslo, 9.juni 2010 SIDE 3

4

5 INNHOLD 0 /// SAMMENDRAG 7 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT Innledning Metode og involvering Byutvikling og endring 16 2 /// KVADRATUREN OG SENTRUM Trender Kvadraturen i endring 22 3 /// TRANSPORTSYSTEMET Transportsystemet og sentrum Transportfunksjon og kapasitet 34 4 /// MÅL OG FORANKRING Overordnede føringer Mål for konsept Grunnlag for konseptvurdering 47 5 /// DAGENS SITUASJON Områdebeskrivelse Endrede forutsetninger Kritiske forhold 65 6 /// ALTERNATIVER Alt. 1 Enveis Prinsens gt./tollbugt. - tilpasset Alt. 2 Enveis Prinsens gt./tollbugt. - gatebruksplan Alt. 3 Toveis Prinsens gt. - gjeldende regulering Alt. 4 Toveis Prinsens gt. - utviklet Alt. 5 Toveis Rådhusgata 80 7 /// KONSEKVENSVURDERINGER Alt. 1 Enveis Prinsens gt./tollbugt. tilpasset Alt. 2 Enveis Prinsens gt./tollbugt. gatebruksplan Alt. 3 Toveis Prinsens gt. gjeldende regulering Alt. 4 Toveis Prinsens gt. utviklet Alt. 5 Toveis Rådhusgata Sammenstilling /// ANBEFALINGER Vurdering av alternativer Anbefalt konsept Følsomhetsvurderinger Nærmere presentasjon Forankring i mål og grunnlag /// REFERANSER 130 SIDE 5

6 SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG LIGGER I OSLO SENTRUM OG STREKKER SEG GJENNOM KVADRATUREN. OMRÅDET PREGES AV GATER SOM ER OVERBELASTET MED TRAFIKK. VED UTVIKLING AV SØNDRE STRENG SKAL DET LEGGES TIL RETTE FOR ØKT BRUK AV OMRÅDET FOR PUBLIKUM, DER KOLLEKTIVTRAFIKKEN GIR ET POSITIVT BIDRAG TIL BYMILJØET. BÅDE TRIKK OG BUSS SKAL SIKRES FLYT OG REGULARITET. KVADRATUEN SKAL OGSÅ FREMSTÅ SOM ET GODT EKSEMPEL PÅ UNIVERSELT UTFORMET BYMILJØ. SIDE 6 0 /// SAMMENDRAG

7 0 /// SAMMENDRAG BAKGRUNN Søndre kollektivstreng ligger midt i Oslo sentrum og strekker seg gjennom Kvadraturen og Stortingsgata. Området preges av et gatenett som er overbelastet med trafikk. Samferdselsetaten har startet et arbeid for å vurdere utvikling av Søndre kollektivstreng gjennom Kvadraturen, på grunnlag av bestilling fra Byråd for Miljø og Samferdsel (MOS) basert på vedtak i bystyret : Byrådet bes utarbeide egen sak om revidert gatebruksplan der eksisterende gatebruksplan, med de endringer som følger i denne saken, legges til grunn. Utvikling av Søndre kollektivstreng skal ta for seg både tiltak for kollektivtrafikken og behovet for generell gateopprustning. Som grunnlag for utvikling har Samferdselsetaten definert følgende delmål:» Sikre flyt og regularitet for både trikk og buss på Søndre kollektivstreng.» Bedre forholdene for fotgjengere og varelevering.» En holdeplasstruktur som gir mer kompakte knutepunkt, og som samtidig oppfattes som logisk og lett forståelig av trafikantene.» Legge til rette for økt bruk av Kvadraturen for publikum.» Legge premisser for revidering av gatebruksplanen.» Oppnå universell utforming i gater og på holdeplasser. Arbeidet med konseptvurdering er gjennomført med jevnlig involvering av en ekstern arbeidsgruppe bestående av Plan- og bygningsetaten, Ruter, Statens vegvesen, Oslo Sporvognsdrift, Kvadraturforeningen og Byfolk. Det har vært stort engasjement i gruppen, med diskusjoner og mange konkrete innspill. Samferdselsetaten har, på grunnlag av flertallet i arbeidsgruppen, lagt rammene for hvilke konsept som skal utredes og konsekvensvurderes i oppdraget. Det er ikke gitt samlet tilslutning fra arbeidsgruppen til de alternativene som er utredet og lagt til grunn for anbefaling. Samferdselsetaten planlegger oppgradering av Søndre kollektivstreng i 2013, i sammenheng med etablering av ny gatestruktur for Bjørvika med bl.a. trikk i Dronning Eufemiasgate. Utforming av Søndre kollektivstreng gjennom Kvadraturen må sees i sammenheng med både dette og andre prosjekter i de nære omgivelsene. I følge Samferdselsetaten er det behov for snarlig oppgradering av infrastruktur for trikk. Det vurderes å gi samfunnsmessig gevinst å koordinere utskifting av skinner med prosjekter for bedret fremkommelighet og generell gateopprustning. KVADRATUREN OG SENTRUM Osloregionen er inne i en meget sterk vekstperiode. Befolkningsprognoser til SSB tyder på at regionens befolkning vil vokse til nesten 1,5 millioner innbyggere i Den største veksten ventes å komme i sentrale bydeler i Oslo. Vekst i befolkning og arbeidsplasser gir en tilsvarende beregnet vekst i motoriserte personturer frem mot Gjennom vedtak både lokalt og nasjonalt er det sikret økt finansiering av tiltak for kollektivtrafikken. Nasjonal Transportplan innebærer en historisk økning i satsing på kollektivtrafikk, spesielt knyttet til Østlandsregionen. Realisering av kollektivprosjekter lokalt i Oslo vil påvirke byen og sentrum spesielt. Etter initiativ fra Byråd for byutvikling er det etablert et eget prosjekt i Plan- og bygningsetaten under betegnelsen Ny giv i Kvadraturen. Det er en handlingsplan som innebærer et strategisk plangrep som skal trekke folk sørover i Kvadraturen. Mer handel, flere boliger og kulturtilbud skal gi et bedre bymiljø i Kvadraturen Et typisk trekk ved Kvadraturen i dag er nettopp få boliger, og da følgelig få mennesker som har fast daglig tilhørighet til området som beboere. 0 /// SAMMENDRAG SIDE 7

8 TRANSPORTSYSTEMET Søndre kollektivstreng binder sammen de to kollektivknutepunktene Jernbanetorget og Nationaltheatret, og trafikkeres av buss og trikk. Kollektivstrengen betjener målpunkt i Kvadraturen og er gjennomfartsåre for linjer gjennom sentrum. Den har også en rolle i viderefordeling av reisende med jernbane, regionbuss og T-bane. Det er relativt store trafikkstrømmer i og gjennom Søndre kollektivstreng og Kvadraturen. Rådhusgata har over biler i døgnet, og i rushperiodene står biltrafikken ofte i kø. I Stortingsgata, Prinsens gate og Tollbugata er det stor andel kollektivtrafikk. I rushperiodene går det til sammen 82 enheter (buss og trikk) i hver retning. Høy frekvens gir redusert ventetid, og det oppnås en nettverkseffekt hvor overgang mellom linjer gir små tidstap for trafikantene. På Søndre kollektivstreng er frekvensen så høy at kollektivenhetene til tider hindrer hverandre. Dette er også årsaken til at holdeplassene er spredt rundt på ulike steder, samtidig som ikke alle linjene trafikkerer alle holdeplassene. Det er derfor ikke anbefalt å øke frekvensen for trikk gjennom Søndre kollektivstreng med dagens infrastruktur. Det er registrert gjennomsnittlig hastighet på mellom 11 og 17 km/t i gatene med kollektivtrafikk. Den største utfordringen er imidlertid at kjøretidene varierer mellom 2 og 10 minutter for enkelte av linjene på Søndre kollektivstreng. Det innebærer stor variasjon i kjørehastighet. OMRÅDEBESKRIVELSE Planavgrensing for arbeidet med Søndre kollektivstreng strekker seg fra Nationaltheatret i vest til Strandgata i øst, med de langsgående gatene Stortingsgata, Prinsens gate, Tollbugata og Rådhusgata. Tverrgatene mellom disse er også behandlet og omfattes av analyser og alternativer som er vurdert. Se Figur 1.2, side 16. Kvadraturen fremstår med store kontraster og variasjon i både estetisk kvalitet og tetthet av mennesker. Gamle ærverdige bygninger bidrar til en atmosfære som vi ikke finner i den moderne delen av byen. Kvadraturen representerer i dag et tverrsnitt av byens arkitekturhistorie, med bygninger fra ulike epoker i byens utvikling. Overordnet struktur i Kvadraturen er et godt utgangspunkt for å sikre universell utforming. Dette er imidlertid ikke utnyttet i dag. Det finnes i dag ingen tydelig struktur som leder besøkende til de grønne og frodige plassene i Kvadraturen. De eneste gatene innenfor selve Kvadraturens avgrensing som har trær i dag er Rådhusgata og Kirkegata. Kontraskjæret lengst i vest utmerker seg med sin store åpne gressflate og utsyn mot både Rådhusplassen og fjorden. Grev Wedels plass er en stille og grønn plass, som dessverre er godt skjult. Slik situasjonen er i dag er bylivet i Kvadraturen forholdsvis begrenset. På dagtid er det noe aktivitet på grunn av kontorarbeidsplasser og butikker. Når disse stenger blir området liggende forholdsvis dødt og folketomt. Trafikal løsning i dagens situasjon innebærer enveiskjøring for buss, trikk og bil i østgående retning i Tollbugata, og i vestgående retning i Prinsens gate. Kollektivtrafikken samles og avvikles som toveistrafikk i Stortingsgata. De mest trafikkerte holdeplassene har over 60 enheter i timen. Rådhusgata er hovedåre for biltrafikk. Alle tverrgatene til Prinsens gate/tollbugata er enveiskjørt. Det er hovedsakelig langsgående gateparkering/varelevering i gatene i området. Øvre og Nedre Slottsgate mellom Grensen og Prinsens gate er gågater. Rådhusgata er også hovedåre for sykkel i retning øst-vest gjennom Kvadraturen. Det er skiltet sykkeltrasé nord-sør i henholdsvis Skippergata og Dronningens gate. MÅL OG FORANKRING Måldiskusjon i arbeidsgruppen indikerer et felles ståsted som grunnlag for løsningsutvikling. Samtidig er det uenighet om virkemidler og grad av prioritering for best mulig måloppnåelse. SIDE 8 0 /// SAMMENDRAG

9 Følgende overordnede mål er lagt til grunn for utvikling og vurdering av konseptet, med likeverdig prioritering:» Det skal legges til rette for økt bruk av Kvadraturen for publikum, der kollektivtrafikken gir et positivt bidrag til bymiljøet.» Både trikk og buss skal sikres flyt og regularitet på Søndre kollektivstreng.» Kvadraturen skal fremstå som et godt eksempel på universelt utformet bymiljø. planlegging av Frederiks gate har ikke ført til noen endelig avklaring. Ruter har som mål at trikketrasé i Frederiks gate kan stå ferdig før en eventuell ombygning av Søndre kollektivstreng. Fjordtrikk og trikk i Frederiks gate er lagt inn som premiss i arbeidet med konseptvurderingen. Jernbanetorget kollektivknutepunkt er bygget om i Nye Nationaltheateret kollektivknutepunkt stod ferdig i 2005, bl.a. for å kunne overføre buss fra Karl Johans gate til Ring 1. På grunnlag av definerte mål er det gitt følgende konkrete intensjoner for utvikling og vurdering av konsept: Våren 2009 ble trasé for regionbussene flyttet fra Søndre kollektivstreng til Ring 1, som gir potensielt færre busser på Søndre kollektivstreng.» Kollektivtrafikken skal brukes som et middel for utvikling av bymiljøet og bringe flere mennesker til Kvadraturen.» Kvadraturens overordnede struktur skal utnyttes for å sikre universell utforming.» En sammenkobling av dagens møteplasser og attraksjoner gir et sentralt gangmønster.» Buss og trikk må gis ubetinget prioritering på Søndre kollektivstreng for å sikre forutsigbarhet i tilbudet.» Antallet busser må reduseres i forhold til dagens situasjon.» Logiske traseer og orienterbarhet er det viktigste for syklistene gjennom området» Orienterbarhet og lesbarhet er en kvalitet også for biltrafikken og skal prioriteres.» Tilgjengelighet for nyttefunksjoner skal vektlegges og atkomst til eiendommer i området må ivaretas.» Tilgjengelighet og betjening av virksomhet i Kvadraturen er viktigere enn gjennomkjøring.» Varelevering skal skje fra bygningenes bakside/gårdsrom eller til garasje i kjeller. NYE FORUTSETNINGER Siden gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2004 er det skjedd flere endringer som gir nye forutsetninger for utvikling av Søndre kollektivstreng. Det pågår et arbeid med vurdering av mulig trasé for Fjordtrikken. På oppdrag for Ruter har Sweco gjort en vurdering av ulike alternativer. Tidligere Med planlagte tiltak i Bjørvika vil hovedveinettet i Oslo sentrum endres vesentlig. Planlagt kjøremønster i Bjørvika er lagt inn som en premiss for utvikling av Søndre kollektivstreng. KRITISKE FORHOLD Basert på gjennomgang av tidligere utredninger, samt kartlegging av dagens situasjon, er det identifisert flere kritiske forhold som det må tas hensyn til ved utvikling av Søndre kollektivstreng. Krysset Akersgata - Prinsens gate er i gjeldende reguleringsplan (vedtatt 2004) identifisert som kritisk med tanke på sikkerhet og kapasitet. Nye vurderinger viser at reguleringsplanens løsning for trikk i Akersgata ventes å kunne bli godtatt, gitt at den totale risikoanalysen for prosjektet Søndre kollektivstreng gir en risikoendring i henhold til akseptkriteriene for Oslotrikken. Antall kollektivenheter gjennom Søndre kollektivstreng er så høyt at det gir tendenser til klumping og ustabil avvikling. Gitt dagens infrastruktur er det ikke rom for økning i frekvensen for verken buss eller trikk gjennom Søndre kollektivstreng. Det finnes flere private parkeringskjellere og gårdsrom i Kvadraturen, med innkjøring over fortau. Det er viktig å ta hensyn til disse. 0 /// SAMMENDRAG SIDE 9

10 ALTERNATIVER Det foreligger fem alternative konsept for utvikling av Søndre kollektivstreng og Kvadraturen. Alternativene er fremskrevet til 2015-situasjon, med Fjordtrikk og Frederiks gate som forutsetning. Det er gjort tilpasninger til forventet ny situasjon i Bjørvika. Alternativ 1 representerer dagens situasjon, fremskrevet til Det innebærer forventet utvikling dersom det ikke gjøres tiltak på Søndre kollektivstreng. Samferdselsetaten har definert Alternativ 1 som referansesituasjon for konsekvensvurderinger. Alternativ 2 har basis i Gatebruksplanen Oslo sentrum, prinsipplan for gatebruken (vedtatt i 2002). I hovedsak innebærer Alternativ 2 endret kjøremønster for bil og legger i større grad opp til toveistrafikk i tverrgatene (nord-sør) i Kvadraturen. Alternativ 3 baserer seg på gjeldende reguleringsplan for Prinsens gate, Tollbugata, deler av Nedre Vollgate, Akersgata, Strandgata og Fred. Olsens gate (vedtatt i 2004). Hovedgrepet er å innføre toveis trikk i Prinsens gate og toveis buss i Tollbugata. Holdeplassene samlokaliseres med én holdeplass for buss og én for trikk i hver retning. Alternativ 4 er utviklet i denne konseptvurderingen gjennom en prosess i arbeidsgruppen og i dialog med Samferdselsetaten. Alternativ 4 bygger videre på prinsipp i gjeldende reguleringsplan med toveis trikk i Prinsens gate og toveis buss i Tollbugata. Det innebærer i tillegg at trikkespor i Akersgata fjernes, og linje 12 fra Vika kjøres om Vippetangen i fremtidig trasé for Fjordtrikken. Kongens gate og Rådhusgata prioriteres som hovedgater for bil. Gangtrafikk prioriteres i Kirkegata, Øvre Slottsgata og deler av Nedre Slottsgate. Hovedsykkelrute opprettholdes i Rådhusgata, med tilknytning mot nordøst via Dronningens gate og Skippergata. Alternativ 5 er fremmet gjennom arbeidsgruppen og har toveis trikk i Rådhusgata, med to varianter for etablering av trikketrase. Rådhusgata kan enten knyttes til Stortingsgata via Akersgata, eventuelt med trasé over Rådhusplassen. For begge variantene fjernes dagens trikkeskinner i Prinsens gate og Tollbugata. Det etableres ny toveis trikketrasé i Rådhusgata, som også skal fungere som trasé for en fremtidig Fjordtrikk. Alternativ 2-4 er konsekvensvurdert i forhold til referansesituasjon (Alternativ 1). Konsekvensvurdering av hvert alternativ presenteres i kapittel 7, side 83. Alternativ 5 er ikke er utviklet som et komplett likeverdig alternativ. Det er derfor ikke gjennomført tilsvarende konsekvensvurderinger for dette. I rapporten gis imidlertid en oversikt over de vurderinger som er gjort knyttet til etablering av trikk som forutsatt i Alternativ 5, med grunnlag i en egen mulighetsvurdering, se kapittel 7.5.1, side 104. Det er utført kostnadsoverslag for Alternativ 1-4 med grunnlag i areal- og mengdeberegning. Se kapittel 8.1.3, side 114. ANBEFALINGER Alternativ 1 innebærer kun utskifting av dagens infrastruktur for trikk og gir ingen effekt for avvikling av kollektivtrafikk utover en antatt mer stabil drift for trikken. Alternativet innebærer ingen andre tiltak for bedring av verken kollektivtrafikk, bymiljø, forholdet for fotgjengere og andre trafikanter. Kostnaden er høy med tanke på de begrensede effektene det gir. Alternativ 1 vurderes å gi ingen effekt i forhold til gitt målsetting, samtidig som kostnaden ved investering i infrastruktur for kollektivtrafikken er høy. Det bør søkes etter et konsept som gir større effekt i forhold til mål for Søndre kollektivstreng enn kun videreføring av dagens situasjon. Alternativet frarådes. Alternativ 2 skiller seg fra Alternativ 1 ved at det i tillegg til ny infrastruktur for trikk innebærer forlengelse av gågate i Øvre Slottsgate til Christiania torv (Rådhusgata). Kongens gate og Skippergata bygges om for å ivareta kjøremønster og tilrettelegge for toveis sykkeltrasé i retning nord-syd. SIDE 10 0 /// SAMMENDRAG

11 Kostnaden er høy også for dette alternativet, med tanke på de begrensede effektene det gir. Ombygging av tverrgatene vil fremstå som enkelttiltak og ikke et samlet løft for Kvadraturen med sammenhengende tilrettelagte ganglinjer og logisk trafikkmønster. Alternativ 2 innebærer de samme investeringer til kollektivtrafikken som for Alternativ 1, med tilsvarende effekter for kollektivtrafikken. I tillegg kommer en kostnad for gateopprusting, som ikke står i forhold til de effekter som følger av tiltaket. Alternativet frarådes. FIGUR 0.1 Alternativ 1. Alternativ 3 innebærer full ombygging av Prinsens gate, Tollbugata, Akersgata og Nedre Vollgate, med bl.a. nye høystandard holdeplasser. Tiltaket gir bedre kapasitet for trikk, men samtidig noe lengre kjøretid pga komplisert kryss mellom Prinsens gate og Akersgata. Forholdene for fotgjengere i de gatene som oppgraderes vil bli bedre med tanke på bruk av kollektivtilbudet. Men det innebærer i liten grad bedret tilknytning mellom kollektivtilbudet, gangforbindelser og Kvadraturen generelt. FIGUR 0.2 Alternativ 2. Kostnaden knyttet til infrastruktur for kollektivtiltaket er marginalt høyere enn for Alternativ 1 og 2, samtidig som effekten for kollektivtrafikken er bedre. Kostnader for gateopprusting oppfattes å være høy. Det vil fremstå som enkelttiltak og ikke et samlet løft for Kvadraturen og kollektivtrafikken. Alternativ 3 vurderes å gi positiv effekt for kollektivtrafikken, selv om situasjonen ikke kan oppfattes som optimal. Gateopprusting i et relativt stort omfang er direkte knyttet til Søndre kollektivstreng. Samlet kostnad vurderes å være høy i forhold til de effektene som ventes av tiltaket. Alternativet frarådes. FIGUR 0.3 Alternativ 3. Alternativ 4 innebærer samme prinsipp for avvikling av kollektivtrafikk på Søndre kollektivstreng som for Alternativ 3. Alternativet er imidlertid avhengig av at Fjordtrikk rundt Vippetangen realiseres, da det innebærer fjerning av trikk i Akersgata. FIGUR 0.4 Alternativ 4. 0 /// SAMMENDRAG SIDE 11

12 Alternativet innebærer full ombygging av Prinsens gate og Tollbugata. I tillegg oppgraderes flere tverrgater for å sikre bedre forhold for gående. Av de alternativer som er vurdert gir dette best kapasitet og kortest kjøretid for trikk på Søndre kollektivstreng. Samtidig er det avdekket fare for økt forsinkelse for buss i Tollbugata som bør analyseres nærmere. som strekker seg utover avgrensing av dette oppdraget, og med et lengre tidsperspektiv. Det er gjennomført en egen mulighetsvurdering av alternativet, kun med tanke på gjennomføring av trikketraseene. Problemstillinger fra mulighetsvurderingen presenteres i kapittel 7.5, side 104. Vurdering av alternativet er presentert i kapittel 8.1.2, side 112. Alternativ 4 innebærer en oppgradering av et gatenett som ivaretar gangforbindelser og orienterbarhet for fotgjengere generelt, og som knytter gangaksene med holdeplassene for kollektivtrafikken. Alternativet svarer best på mål om økt bruk av Kvadraturen for publikum. Det bidrar til flyt og regularitet for trikk i Prinsens gate. Kostnaden knyttet til infrastruktur for kollektivtiltaket er tilnærmet lik som for Alternativ 3 og marginalt høyere enn for Alternativ 1 og 2. Samtidig er effekten for trikk større enn Alternativ 3. Kostnader knyttet til gateopprusting er større enn for Alternativ 3, men grad av måloppnåelse er mye høyere. Alternativ 4 vurderes å gi størst effekt for kollektivtrafikken. Dette skyldes i stor grad utnyttet effekt av Fjordtrikk, og at trikketraseen i Akersgata fjernes. Det bidrar til bedre kapasitet på Søndre kollektivstreng. Samtidig er det en utfordring å koordinere utvikling av Søndre kollektivstreng med etablering av Fjordtrikk. Investering i kollektivtiltaket er marginalt noe lavere enn for Alternativ 3, samtidig som effekten er større. Kostnad for gateopprusting er høyere, samtidig som konseptet er utformet med tanke på størst mulig samlet effekt for kollektivtrafikken og Kvadraturen. Alternativet anbefales videreført. Alternativ 5 er ikke utviklet tilsvarende som for de øvrige og kan ikke sammenlignes for siling og prioritering. Alternativet har kvaliteter som det kan være interessant å utrede nærmere. Samtidig er det avdekket alvorlige problemstillinger knyttet til selve trikketraseen. Eventuell realisering av konseptet vil innebære behov for omfattende justering i prioritering av brukere og interesser i de ulike gatene. Det vil også medføre utredningsbehov Med grunnlag i mulighetsvurderingen og innspill fra deltakere i arbeidsgruppen har Samferdselsetaten vurdert forslaget som svært problematisk i forhold til trafikk i Rådhusgata, kurvatur ved Christiania torv, antikvariske verdier, mistanke om rystelsesproblemer i Rådhusgata, samt lengre kjøretid for trikken. Det er også vurdert som vanskelig å realisere en slik ombygging av Rådhusgata før åpningen av Bjørvika. Samferdselsetaten har derfor besluttet underveis i arbeidet at det ikke er tilrådelig å bruke ressurser på videre utredning av Alternativ 5, basert på de rammer som er gitt for utvikling av Søndre kollektivstreng. FØLSOMHETSVURDERINGER Anbefalt konsept (Alternativ 4) innebærer i stor grad enveiskjøring i tverrgatene, tilsvarende som i dag. Ved å opprettholde enveiskjøring i tverrgatene legges til rette for brede fortau og større areal for parkering/varelevering enn om gatene har toveistrafikk. Samtidig gir det enklere utforming og avvikling i kryss med færre konfliktpunkter. Kongens gate er foreslått som toveisregulert hovedgate for bil, etter samme prinsipp som Rådhusgata. Samferdselsetaten har samtidig pågående et prosjekt som innebærer ombygging av Stortorvet med tilgrensende gater, der Kongens gate vurderes som enveiskjørt. Enveiskjøring i veiskjøring av Kongens gate vil redusere måloppnåelsen ved konseptet noe. Orienterbarhet og tilgjengelighet for biltrafikken forringes noe, samt at Kirkegata kan bli mer attraktiv som gjennomkjøringstrasé for bil. Utover dette vurderes ikke enveisregulering i Kongens gate å gi redusert kvalitet og måloppnåelse for andre tema i anbefalt konsept. SIDE 12 0 /// SAMMENDRAG

13 Etablering av trikk på Søndre kollektivstreng i samsvar med anbefalt konsept forutsetter at Fjordtrikk rundt Vippetangen etableres før eller samtidig. Det er utfordrende med tanke på fremdrift og koordinering. Samferdselsetaten ønsker å koordinere nødvendig utskifting av dagens trikkeskinner med et nytt konsept for Søndre kollektivstreng, som styrker kollektivtrafikken og i større grad enn i dag gir et positivt bidrag til bymiljøet. Tilsvarende som for Fjordtrikk er etablering av trikk i Frederiks gate definert i referansesituasjon (Alternativ 1). Anbefalt konsept er ikke avhengig av at forbindelsen i Frederiks gate etableres. For strekningen Nationaltheatret - Jernbanetorget vil dagens driftskonsept for trikk kunne opprettholdes som i dag, uavhengig av denne forbindelsen. Tilsvarende er heller ikke Alternativ 1-3 avhengig av trikk i Frederiks gate. Anbefalt konsept innebærer behov for omregulering, samtidig som det er behov for ombygging av Søndre kollektivstreng før eller samtidig med Fjordtrikk. Det kan derfor være aktuelt å se på etablering av Søndre kollektivstreng i to trinn, med en videreføring av trikk i Akersgata frem til Fjordtrikken er etablert. Alternativ 3 og 4 har noe bedre avvikling av trikketrafikken gjennom Søndre kollektivstreng, men dette er likevel ikke nok til å avvikle de linjene som Ruter legger opp til, med tilfredsstillende kvalitet. Søndre kollektivstreng kan derfor ikke alene håndtere forventet økt frekvens gjennom sentrum. Et første byggetrinn, med videreføring av trikk i Akersgata vil medføre behov for tilpassing av kjøremønster vest i Kvadraturen, da Akersgata ikke kan benyttes for gjennomkjøring nord-sør eller for varelevering/parkering. FIGUR 0.5 Alternativ 4 - anbefalt konsept. 0 /// SAMMENDRAG SIDE 13

14 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT 1.1 INNLEDNING Søndre kollektivstreng ligger midt i Oslo sentrum og strekker seg gjennom Kvadraturen og Stortingsgata. Den binder sammen de to viktigste kollektivknutepunktene i Oslo; Jernbanetorget og Nationaltheatret. Jernbanetorget, som nylig er ombygd, bidrar til å gjøre sentrum mer robust med tanke på forventet trafikkvekst. Det gjenstår å binde de to knutepunktene bedre sammen. Stortingsgata og Kvadraturen preges av at gatenettet er overbelastet. Samtidig er det, både fra kommunen og næringslivets side, satt fokus på utvikling i Kvadraturen. Det er et stort behov for både estetisk oppgradering og etablering av tilbud som gir mer liv til denne delen av byen. Dette har stor betydning for Søndre kollektivstreng. I de senere år er det også satt fokus på Kvadraturens stedlige kvaliteter og utfordringer, blant annet gjennom et eget handlingsprogram i regi av Plan- og bygningsetaten. Dette innebærer at interessen og rammebetingelsene for utvikling av Søndre kollektivstreng og Kvadraturen er betydelig endret de siste årene. Med dagens kollektivsystem samles flere linjer gjennom sentrum. Spesielt gjelder dette for trikk med Søndre kollektivstreng som hovedtrasé i sentrum. Det gir høy frekvens og redusert ventetid for passasjerer på holdeplassene. Høy frekvens kan imidlertid gi økt trengsel og miljøbelastning, samt utfordringer ved avvikling på holdeplass. I 2004 ble det vedtatt ny reguleringsplan for ombygging av Prinsens gate og Tollbugata. Planen ble ikke gjennomført på grunn av manglende finansiering, samt at de største gevinstene av tiltaket først ville komme på lengre sikt. Etter 2004 har flere forhold endret seg. Planlagt byutvikling i Bjørvika er i ferd med å bli realisert. Det pågår planlegging av Fjordtrikk og trikk i Frederiksgate. Overbelastning av kapasitet for kollektivtrafikken på Søndre kollektivstreng var bakgrunnen for at regionbussene i 2008 ble flyttet til Ring 1. Etter dette har frekvensen økt på de bybusslinjene som kjører Søndre kollektivstreng, og i dag trafikkeres strengen av over 80 kollektivenheter i hver retning i rushtimen. Et så høyt antall er en utfordring både for avvikling av kollektivtrafikken og for bymiljøet. FIGUR 1.1 Søndre kollektivstreng, midt i Oslo sentrum, binder sammen Jernbanetorget og Nationaltheatret knutepunkt. SIDE 14 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT

15 Samferdselsetaten har i brev fått bestilling fra Byråd for Miljø og Samferdsel (MOS) på revisjon av gatebruksplanen. Bestillingen kommer på bakgrunn av vedtak i bystyret med følgende ordlyd: BYRÅDET BES UTARBEIDE EGEN SAK OM REVIDERT GATEBRUKSPLAN DER EKSISTERENDE GATEBRUKSPLAN, MED DE ENDRINGER SOM FØLGER I DENNE SAKEN, LEGGES TIL GRUNN. Vedtaket har følgende betydning for Søndre kollektivstreng:» I saken om rullering av gatebruksplanen skal det legges frem vurderinger om utvidelse av gågatenettet på strekningen Akersgata mellom Wessels plass og Grensen.» Sykkelveien i Rådhusgata skal forlenges/ fullføres frem til Rådhusplassen.» Fordeling av kollektivtrafikken mellom Prinsens gate og Tollbugaten skal gjennomgås, slik at dette kan ses i sammenheng med kommende sak om strategi for kollektivtrafikken. Samferdselsetaten har derfor startet et arbeid for å vurdere utvikling av Søndre kollektivstreng gjennom Kvadraturen. Som grunnlag for utvikling har Samferdselsetaten definert følgende delmål:» Sikre flyt og regularitet for både trikk og buss på Søndre kollektivstreng.» Bedre forholdene for fotgjengere og varelevering.» En holdeplasstruktur som gir mer kompakte knutepunkt, og som samtidig oppfattes som logisk og lett forståelig av trafikantene.» Legge til rette for økt bruk av Kvadraturen for publikum.» Legge premisser for revidering av gatebruksplanen.» Oppnå universell utforming i gater og på holdeplasser. Utvikling av Søndre kollektivstreng skal ta for seg både tiltak for kollektivtrafikken og behovet for generell gateopprustning. I følge Samferdselsetaten er dagens infrastruktur for trikk nedslitt og det er behov for snarlig oppgradering. Det vurderes å gi samfunnsmessig gevinst å koordinere utskifting av skinner med prosjekter for bedret fremkommelighet og generell gateopprustning. 1.2 METODE OG INVOLVERING Arbeidet med konseptvurdering er gjennomført som del av en prosess ledet av Samferdselsetaten. Det har vært jevnlig involvering av en ekstern arbeidsgruppe bestående av Plan- og bygningsetaten, Ruter, Statens vegvesen, Oslo Sporvognsdrift, Kvadraturforeningen og Byfolk. Det er gjennomført et arbeid med tanke på at mulige løsninger skal utvikles som del av prosessen, der deltakere og aktører både er gitt innsyn i bakgrunnsmateriell, har deltatt i måldiskusjoner, samt utvikling og vurdering av alternative løsninger. Intensjonen har vært å gi grunnlag for felles forståelse og forankring av det som til slutt fremmes som anbefalt løsning. Det er totalt avholdt 9 møter med arbeidsgruppen, gjennom faser med situasjons- og problemanalyse, måldiskusjon, utvikling og sortering av alternative løsninger, samt bearbeiding av aktuelle konsept for konsekvensvurdering. Som underlag for arbeidet er det utarbeidet delrapporter underveis. Det har vært stort engasjement i gruppen, med diskusjoner og mange konkrete innspill. Gjennom prosessen er det utviklet alternative løsninger som grunnlag for sortering og videre utredning. Ved siling og sortering av alternativer har det derimot ikke vært enighet i arbeidsgruppen. Samferdselsetaten har, på grunnlag av flertallet i arbeidsgruppen, lagt rammene for hvilke konsept som skal utredes og konsekvensvurderes i oppdraget. Det understrekes at arbeidsgruppen ikke står samlet bak det konseptet som er utviklet og som anbefales gjennom dette arbeidet. 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT SIDE 15

16 1.3 BYUTVIKLING OG ENDRING Det pågår en kontinuerlig utvikling i sentrum av Oslo. Byen er i vekst og det skjer endringer både i selve sentrumskjernen og omgivelsene rundt. Tidligere og aktuelle planer for Søndre kollektivstreng påvirkes av dette. Samferdselsetaten planlegger oppgradering av Søndre kollektivstreng i 2013, i sammenheng med etablering av ny gatestruktur for Bjørvika med bl.a. trikk i Dronning Eufemiasgate. Utforming av Søndre kollektivstreng gjennom Kvadraturen må sees i sammenheng med både dette og andre prosjekter i de nære omgivelsene. Figur 1.3 viser sammenhengen i byutvikling og kollektivprosjekter som har relevans for Søndre kollektivstreng. De seneste årene er det gjennomført ombygging av Nationaltheatret og Jernbanetorget kollektivknutepunkt, Stortingsgata, Wessels Plass og Karl Johans gate. Dette er tiltak som alle har betydning for kollektivstrengen. Fremtidige viktige tiltak er eventuell etablering av Fjordtrikk og kollektivfelt på Ring 1, som skal avlaste sentrum for gjennomgående busslinjer. Etablering av nye trikketraseer til Tonsenhagen, Kværner og Fornebu vil medføre økt belastning i trikkestrengene gjennom sentrum. Som følge av byutvikling og befolkningsvekst vil det gi store utfordringer knyttet til å utnytte trikkens fortrinn som kapasitetssterkt kollektivt transportmiddel i de sentrale deler av byen. Tendensen de seneste årene har vært fokus på optimalisering av dagens infrastruktur som del av Oslopakke 2, bl.a. ved etablering av kollektivfelt og aktiv signalprioritering. Oslopakke 2 har gitt bedre økonomiske rammebetingelser for investering i kollektivtiltak, samtidig som hovedvekten av midlene fortsatt går til investering i vei. Prognoser viser en forventet befolkningsøkning på % frem til 2030 (SSB). Dette er en formidabel økning på svært kort sikt, og innebærer at vi må tenke nytt og annerledes både med tanke på arealutvikling og mobilitet. FIGUR 1.2 Planområdets avgrensing er rammet inn av Nationaltheatret, Stortinget, Rådhuset, Operaen og Akershus slott. Søndre kollektivstreng følger Stortingsgata og Prinsens gate/tollbugata. SIDE 16 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT

17 Den viktigste og største transportpolitiske satsingen i Oslo og Akershus er for tiden Oslopakke 3. Satsingen omfatter en plan for veibygging, samt drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tiltakene skal finansieres av bompenger, Statens riksvegmidler og ved tillegg på kollektivbillettene. I følge intensjonene for Oslopakke 3 må utvikling av transportsystemet sikre god balanse mellom effektivitet, bykvalitet og miljømål. Bruk av privatbil må reduseres slik at andelen kollektivreisende, syklende og gående økes. Regjeringens hovedmål for Oslopakke 3 er å sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper i hovedstadsregionen. FIGUR 1.3 Sammenhengen i byutvikling og kollektivprosjekter med relevans for Søndre kollektivstreng. 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT SIDE 17

18 Tettheten av mennesker i bykjernen forventes å øke. Kollektivtrafikkens rolle i byen vil bli mye viktigere enn før. Det innebærer at vi må være enda mer bevisst på bruken av de gatene vi har, i forhold til opphold for mennesker og utnyttelse av kapasitetssterke transportsystemer. Utvikling av sentrum med tilrettelegging for aktivitet er i økende grad et satsingsområde i Oslo, for tiden med spesielt fokus på Kvadraturen. Handlingsplan for Kvadraturen ( Ny giv i Kvadraturen! ) er et bevis på kommunens prioritering av dette området. Det er behov for å møte disse utfordringene med utvikling og styrking av kollektivsystemet i sentrum. Det er viktig å se utvikling av Søndre kollektivstreng i sammenheng med utvikling av Bjørvika. Dagens trikkeskinner i Prinsens gate og Tollbugata er utslitt og må uansett byttes. Det er ønskelig å koordinere eventuelle endringer med planlagt etablering av trikk i Dronning Eufemiasgate i Bjørvika. SIDE 18 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT

19 2 /// KVADRATUREN OG SENTRUM 2.1 TRENDER Økt fokus på Kvadraturen Etter initiativ fra Byråd for byutvikling er det etablert et eget prosjekt i Plan- og bygningsetaten under betegnelsen Ny giv i Kvadraturen. Det er utarbeidet en handlingsplan med intensjon om å legge til rette for flere aktiviteter og mer variert bruk av Kvadraturen. Samtidig registreres økt fokus og optimisme i Kvadraturen som et viktig område for Oslo. Det er stort engasjement for utvikling av Kvadraturen med flere boliger og mer byliv. Den gamle Posthallen er omgjort til moderne boliger, kafé og butikklokaler. Hotell og flere nye butikker er også etablert i området. det jobbes aktivt for å øke antallet boliger i Kvadraturen og sentrum for øvrig (PBE 2009). Bydel sentrum har derimot et høyere antall arbeidsplasser enn alle andre bydeler (Statens vegvesen, 2009). Som følge av utvikling i Bjørvika og på Filipstad ventes sterk økning i antallet bosatte og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til sentrum. Det er grunn til å tro at dette vil gi flere sentrumsnære tyngdepunkt. Dette vil samtidig kunne bidra til å styrke Kvadraturens rolle i byen, med tanke på handel og kultur. KVADRATUREN MIDT I SENTRUM, MEN I SKYGGEN AV KARL JOHANS GATE Engasjement i tilknytning til utvikling av Kvadraturen har betydning for utvikling av Søndre kollektivstreng. Det er viktig å sikre gode forhold for kollektivtrafikken gjennom området, samtidig som området utvikles og endres. Kollektivtrafikken må imidlertid tilpasses bymiljø og omgivelser. Ved etablering av flere boliger er det viktig med fokus på redusert støy, luftforurensing og vibrasjoner. FIGUR 2.1 Graden av kommersielle og kulturelle tilbud. Mørk lilla farge viser høyeste intensitet av publikumsrettede tilbud (PBE 2009) Sentrumstilbud og bosetting Kvadraturen har vært Oslos mest sentrale område siden 1600-tallet. Området preges av mange bygninger som regnes som kulturminner, Akershus festning og viktige museer. Dette har gitt området en rolle som historisk og kulturelt sentrum. Med tanke på intensitet i kommersielle og kulturelle tilbud blir Kvadraturen imidlertid liggende i skyggen av Karl Johans gate og Grensen. Bydel sentrum, som omhandler bl.a. Kvadraturen, har med sine 600 innbyggere svært få bosatte i forhold til de andre bydelene i Oslo, som alle har mellom og bosatte. Dette forholdet forventes å forsterke seg de neste 20 år, selv om FIGUR 2.2 Forholdet mellom antallet arbeidsplasser (grønt) og beboere (gult) i Kvadraturen. Stiplede ringer viser fremtidens arbeidsplasser og beboere i Fjordbyen (PBE 2009). 2 /// KVADRATUREN OG SENTRUM SIDE 19

20 Også i media er det vist større interesse for Kvadraturen. I august 2008 skrev Dagbladet at Oslos mest uglesette strøk har blitt et nytt sentrum for kultur, design og trender (Magasinet, Dagbladet, ). Oslo. Det typiske bildet på fordelingen mellom arbeidsplasser og bosatte i Oslo sentrum er få bosatte per arbeidsplass. Sentrum er den delen av regionen som har lavest antall bosatte, og høyest antall arbeidsplasser. I mai 2009 skrev Aften om ulike spesialkjøpesentre, og karakteriserte Posthallen i Prinsens gate som et sted for hipstere (Aften, ). Denne typen omtale gjør at området fremstår som noe eksklusivt, og kan bidra til økt interesse rundt handel etc Utvikling i transportetterspørsel Osloregionen er inne i en meget sterk vekstperiode. Befolkningsprognoser til SSB tyder på at regionens befolkning vil vokse til nesten 1,5 millioner innbyggere i Det er en økning i Oslo og Akershus med %. Den største veksten ventes å komme i sentrale bydeler i Oslo (sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene). Det ventes også en tilsvarende vekst i antallet arbeidsplasser i regionen, med hovedvekt på Dagens bosettings- og arbeidsplassmønster i Oslo preges av at folk jobber i indre by, mens de bor mer jevnt over hele byen. Indre by er tett bebygget og har mye sentrumsrettet service- og næringsvirksomhet. Frem mot 2030 vil tyngdepunktet i byutviklingen flytte seg østover, med blant annet utbygging i Bjørvika, på Ensjø, Løren, Helsfyr, Etterstad og Kværnerbyen. HISTORISK STERK VEKST I BEFOLKNING OG TRANSPORTETTERSPØRSEL I OSLO Vekst i befolkning og arbeidsplasser gir en tilsvarende beregnet vekst i motoriserte personturer frem mot Motoriserte reiser i tilknytning til bydel Gamle Oslo øker mest. Minst vekst er forventet i tilknytning til bydel sentrum. FIGUR 2.3 Posthallen er et tydelig tegn på Kvadraturens utvikling. Hovedpostkontoret i Dronningens gate er bygget om til boliger, restaurant, vinbar, café, butikker og andre næringslokaler (foto: Posthallen Restaurant). SIDE 20 2 /// KVADRATUREN OG SENTRUM

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Fjordtrikken Sammendragsrapport

Fjordtrikken Sammendragsrapport Sammendragsrapport 2010:2 Utkast Ruterrapport utarbeidet av Sweco Norge AS 23.02.2010 Fjordtrikken Sammendragsrapport Traséutredning og konsekvensvurdering for strekningen Jernbanetorget - Skøyen via Filipstad

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Ruterrapport 2011:5 Versjon 1.0 13.4.2011 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning Forord Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET VEDLEGGSRAPPORT TIL PROSJEKTET KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK JANUAR 2013 Forsidefoto: Fotomontasje utført av INBY FORORD INNHOLD Ruter og Bymiljøetaten

Detaljer

Ruters tilbud på fjorden

Ruters tilbud på fjorden Ruterrapport 2012:3 Versjon 2.0 16.8.2012 Ruters tilbud på fjorden Ruter# Innhold 1 Innledning 3 2 Historie 4 3 Dagens situasjon 6 4 Strategi 22 5 Fjordbyen 28 6 Nye terminaler i Oslo 30 7 Vurdering av

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer