SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING"

Transkript

1 SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010

2 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb Etterstad 0609 Oslo KONSULENT Plan Urban AS Storgata Oslo Samarbeidspartner Norsam AS Trondheimsveien 197A 0570 Oslo

3 FORORD Oslo kommune Samferdselsetaten har igangsatt et arbeid for utvikling av Søndre kollektivstreng gjennom Oslo sentrum. Denne rapporten er en konseptvurdering av mulige fremtidige løsninger, med de konsekvenser som følger av disse. Gjennom arbeidet er det gjennomført kartlegging, analyser og vurderinger av dagens situasjon, med mål og intensjon for utvikling av løsningskonsept. Det er utarbeidet varianter av fremtidig konsept basert på dagens løsning, gjeldende gatebruksplan og reguleringsplan vedtatt i Målformulering for området er bearbeidet og spisset, med forankring i overordnede plandokumenter og annet pågående planarbeid i Oslo. Alternativutvikling er gjennomført basert på mål for Oslo og sentrum, samt gjeldende planer i tilgrensende omgivelser. En arbeidsgruppe har fulgt arbeidet gjennom hele prosessen, med følgende deltakere:» Plan- og bygningsetaten v/odd Johnsen og Brede Norderud» Ruter v/ola Skar og Halvor Jutulstad» Oslotrikken v/rolf Bergstrand» Statens vegvesen Region øst v/line de Verdier, Ingun Risnes og Helge Gidske Naper» Kvadraturforeningen v/knut Walle-Hansen» Byfolk v/glenn Eikbråten Samferdselsetaten har vært oppdragsgiver med Petter Skjelsbæk som prosjektleder. Oppdraget er utført av Plan Urban AS, ledet av Runar Henanger og Ivar Kufås. Arbeidet er et samarbeid med Norsam AS v/anton Bakken. Der annet ikke er oppgitt i rapporten er figurer og bilder fra Plan Urban. Plan Urban AS Oslo, 9.juni 2010 SIDE 3

4

5 INNHOLD 0 /// SAMMENDRAG 7 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT Innledning Metode og involvering Byutvikling og endring 16 2 /// KVADRATUREN OG SENTRUM Trender Kvadraturen i endring 22 3 /// TRANSPORTSYSTEMET Transportsystemet og sentrum Transportfunksjon og kapasitet 34 4 /// MÅL OG FORANKRING Overordnede føringer Mål for konsept Grunnlag for konseptvurdering 47 5 /// DAGENS SITUASJON Områdebeskrivelse Endrede forutsetninger Kritiske forhold 65 6 /// ALTERNATIVER Alt. 1 Enveis Prinsens gt./tollbugt. - tilpasset Alt. 2 Enveis Prinsens gt./tollbugt. - gatebruksplan Alt. 3 Toveis Prinsens gt. - gjeldende regulering Alt. 4 Toveis Prinsens gt. - utviklet Alt. 5 Toveis Rådhusgata 80 7 /// KONSEKVENSVURDERINGER Alt. 1 Enveis Prinsens gt./tollbugt. tilpasset Alt. 2 Enveis Prinsens gt./tollbugt. gatebruksplan Alt. 3 Toveis Prinsens gt. gjeldende regulering Alt. 4 Toveis Prinsens gt. utviklet Alt. 5 Toveis Rådhusgata Sammenstilling /// ANBEFALINGER Vurdering av alternativer Anbefalt konsept Følsomhetsvurderinger Nærmere presentasjon Forankring i mål og grunnlag /// REFERANSER 130 SIDE 5

6 SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG LIGGER I OSLO SENTRUM OG STREKKER SEG GJENNOM KVADRATUREN. OMRÅDET PREGES AV GATER SOM ER OVERBELASTET MED TRAFIKK. VED UTVIKLING AV SØNDRE STRENG SKAL DET LEGGES TIL RETTE FOR ØKT BRUK AV OMRÅDET FOR PUBLIKUM, DER KOLLEKTIVTRAFIKKEN GIR ET POSITIVT BIDRAG TIL BYMILJØET. BÅDE TRIKK OG BUSS SKAL SIKRES FLYT OG REGULARITET. KVADRATUEN SKAL OGSÅ FREMSTÅ SOM ET GODT EKSEMPEL PÅ UNIVERSELT UTFORMET BYMILJØ. SIDE 6 0 /// SAMMENDRAG

7 0 /// SAMMENDRAG BAKGRUNN Søndre kollektivstreng ligger midt i Oslo sentrum og strekker seg gjennom Kvadraturen og Stortingsgata. Området preges av et gatenett som er overbelastet med trafikk. Samferdselsetaten har startet et arbeid for å vurdere utvikling av Søndre kollektivstreng gjennom Kvadraturen, på grunnlag av bestilling fra Byråd for Miljø og Samferdsel (MOS) basert på vedtak i bystyret : Byrådet bes utarbeide egen sak om revidert gatebruksplan der eksisterende gatebruksplan, med de endringer som følger i denne saken, legges til grunn. Utvikling av Søndre kollektivstreng skal ta for seg både tiltak for kollektivtrafikken og behovet for generell gateopprustning. Som grunnlag for utvikling har Samferdselsetaten definert følgende delmål:» Sikre flyt og regularitet for både trikk og buss på Søndre kollektivstreng.» Bedre forholdene for fotgjengere og varelevering.» En holdeplasstruktur som gir mer kompakte knutepunkt, og som samtidig oppfattes som logisk og lett forståelig av trafikantene.» Legge til rette for økt bruk av Kvadraturen for publikum.» Legge premisser for revidering av gatebruksplanen.» Oppnå universell utforming i gater og på holdeplasser. Arbeidet med konseptvurdering er gjennomført med jevnlig involvering av en ekstern arbeidsgruppe bestående av Plan- og bygningsetaten, Ruter, Statens vegvesen, Oslo Sporvognsdrift, Kvadraturforeningen og Byfolk. Det har vært stort engasjement i gruppen, med diskusjoner og mange konkrete innspill. Samferdselsetaten har, på grunnlag av flertallet i arbeidsgruppen, lagt rammene for hvilke konsept som skal utredes og konsekvensvurderes i oppdraget. Det er ikke gitt samlet tilslutning fra arbeidsgruppen til de alternativene som er utredet og lagt til grunn for anbefaling. Samferdselsetaten planlegger oppgradering av Søndre kollektivstreng i 2013, i sammenheng med etablering av ny gatestruktur for Bjørvika med bl.a. trikk i Dronning Eufemiasgate. Utforming av Søndre kollektivstreng gjennom Kvadraturen må sees i sammenheng med både dette og andre prosjekter i de nære omgivelsene. I følge Samferdselsetaten er det behov for snarlig oppgradering av infrastruktur for trikk. Det vurderes å gi samfunnsmessig gevinst å koordinere utskifting av skinner med prosjekter for bedret fremkommelighet og generell gateopprustning. KVADRATUREN OG SENTRUM Osloregionen er inne i en meget sterk vekstperiode. Befolkningsprognoser til SSB tyder på at regionens befolkning vil vokse til nesten 1,5 millioner innbyggere i Den største veksten ventes å komme i sentrale bydeler i Oslo. Vekst i befolkning og arbeidsplasser gir en tilsvarende beregnet vekst i motoriserte personturer frem mot Gjennom vedtak både lokalt og nasjonalt er det sikret økt finansiering av tiltak for kollektivtrafikken. Nasjonal Transportplan innebærer en historisk økning i satsing på kollektivtrafikk, spesielt knyttet til Østlandsregionen. Realisering av kollektivprosjekter lokalt i Oslo vil påvirke byen og sentrum spesielt. Etter initiativ fra Byråd for byutvikling er det etablert et eget prosjekt i Plan- og bygningsetaten under betegnelsen Ny giv i Kvadraturen. Det er en handlingsplan som innebærer et strategisk plangrep som skal trekke folk sørover i Kvadraturen. Mer handel, flere boliger og kulturtilbud skal gi et bedre bymiljø i Kvadraturen Et typisk trekk ved Kvadraturen i dag er nettopp få boliger, og da følgelig få mennesker som har fast daglig tilhørighet til området som beboere. 0 /// SAMMENDRAG SIDE 7

8 TRANSPORTSYSTEMET Søndre kollektivstreng binder sammen de to kollektivknutepunktene Jernbanetorget og Nationaltheatret, og trafikkeres av buss og trikk. Kollektivstrengen betjener målpunkt i Kvadraturen og er gjennomfartsåre for linjer gjennom sentrum. Den har også en rolle i viderefordeling av reisende med jernbane, regionbuss og T-bane. Det er relativt store trafikkstrømmer i og gjennom Søndre kollektivstreng og Kvadraturen. Rådhusgata har over biler i døgnet, og i rushperiodene står biltrafikken ofte i kø. I Stortingsgata, Prinsens gate og Tollbugata er det stor andel kollektivtrafikk. I rushperiodene går det til sammen 82 enheter (buss og trikk) i hver retning. Høy frekvens gir redusert ventetid, og det oppnås en nettverkseffekt hvor overgang mellom linjer gir små tidstap for trafikantene. På Søndre kollektivstreng er frekvensen så høy at kollektivenhetene til tider hindrer hverandre. Dette er også årsaken til at holdeplassene er spredt rundt på ulike steder, samtidig som ikke alle linjene trafikkerer alle holdeplassene. Det er derfor ikke anbefalt å øke frekvensen for trikk gjennom Søndre kollektivstreng med dagens infrastruktur. Det er registrert gjennomsnittlig hastighet på mellom 11 og 17 km/t i gatene med kollektivtrafikk. Den største utfordringen er imidlertid at kjøretidene varierer mellom 2 og 10 minutter for enkelte av linjene på Søndre kollektivstreng. Det innebærer stor variasjon i kjørehastighet. OMRÅDEBESKRIVELSE Planavgrensing for arbeidet med Søndre kollektivstreng strekker seg fra Nationaltheatret i vest til Strandgata i øst, med de langsgående gatene Stortingsgata, Prinsens gate, Tollbugata og Rådhusgata. Tverrgatene mellom disse er også behandlet og omfattes av analyser og alternativer som er vurdert. Se Figur 1.2, side 16. Kvadraturen fremstår med store kontraster og variasjon i både estetisk kvalitet og tetthet av mennesker. Gamle ærverdige bygninger bidrar til en atmosfære som vi ikke finner i den moderne delen av byen. Kvadraturen representerer i dag et tverrsnitt av byens arkitekturhistorie, med bygninger fra ulike epoker i byens utvikling. Overordnet struktur i Kvadraturen er et godt utgangspunkt for å sikre universell utforming. Dette er imidlertid ikke utnyttet i dag. Det finnes i dag ingen tydelig struktur som leder besøkende til de grønne og frodige plassene i Kvadraturen. De eneste gatene innenfor selve Kvadraturens avgrensing som har trær i dag er Rådhusgata og Kirkegata. Kontraskjæret lengst i vest utmerker seg med sin store åpne gressflate og utsyn mot både Rådhusplassen og fjorden. Grev Wedels plass er en stille og grønn plass, som dessverre er godt skjult. Slik situasjonen er i dag er bylivet i Kvadraturen forholdsvis begrenset. På dagtid er det noe aktivitet på grunn av kontorarbeidsplasser og butikker. Når disse stenger blir området liggende forholdsvis dødt og folketomt. Trafikal løsning i dagens situasjon innebærer enveiskjøring for buss, trikk og bil i østgående retning i Tollbugata, og i vestgående retning i Prinsens gate. Kollektivtrafikken samles og avvikles som toveistrafikk i Stortingsgata. De mest trafikkerte holdeplassene har over 60 enheter i timen. Rådhusgata er hovedåre for biltrafikk. Alle tverrgatene til Prinsens gate/tollbugata er enveiskjørt. Det er hovedsakelig langsgående gateparkering/varelevering i gatene i området. Øvre og Nedre Slottsgate mellom Grensen og Prinsens gate er gågater. Rådhusgata er også hovedåre for sykkel i retning øst-vest gjennom Kvadraturen. Det er skiltet sykkeltrasé nord-sør i henholdsvis Skippergata og Dronningens gate. MÅL OG FORANKRING Måldiskusjon i arbeidsgruppen indikerer et felles ståsted som grunnlag for løsningsutvikling. Samtidig er det uenighet om virkemidler og grad av prioritering for best mulig måloppnåelse. SIDE 8 0 /// SAMMENDRAG

9 Følgende overordnede mål er lagt til grunn for utvikling og vurdering av konseptet, med likeverdig prioritering:» Det skal legges til rette for økt bruk av Kvadraturen for publikum, der kollektivtrafikken gir et positivt bidrag til bymiljøet.» Både trikk og buss skal sikres flyt og regularitet på Søndre kollektivstreng.» Kvadraturen skal fremstå som et godt eksempel på universelt utformet bymiljø. planlegging av Frederiks gate har ikke ført til noen endelig avklaring. Ruter har som mål at trikketrasé i Frederiks gate kan stå ferdig før en eventuell ombygning av Søndre kollektivstreng. Fjordtrikk og trikk i Frederiks gate er lagt inn som premiss i arbeidet med konseptvurderingen. Jernbanetorget kollektivknutepunkt er bygget om i Nye Nationaltheateret kollektivknutepunkt stod ferdig i 2005, bl.a. for å kunne overføre buss fra Karl Johans gate til Ring 1. På grunnlag av definerte mål er det gitt følgende konkrete intensjoner for utvikling og vurdering av konsept: Våren 2009 ble trasé for regionbussene flyttet fra Søndre kollektivstreng til Ring 1, som gir potensielt færre busser på Søndre kollektivstreng.» Kollektivtrafikken skal brukes som et middel for utvikling av bymiljøet og bringe flere mennesker til Kvadraturen.» Kvadraturens overordnede struktur skal utnyttes for å sikre universell utforming.» En sammenkobling av dagens møteplasser og attraksjoner gir et sentralt gangmønster.» Buss og trikk må gis ubetinget prioritering på Søndre kollektivstreng for å sikre forutsigbarhet i tilbudet.» Antallet busser må reduseres i forhold til dagens situasjon.» Logiske traseer og orienterbarhet er det viktigste for syklistene gjennom området» Orienterbarhet og lesbarhet er en kvalitet også for biltrafikken og skal prioriteres.» Tilgjengelighet for nyttefunksjoner skal vektlegges og atkomst til eiendommer i området må ivaretas.» Tilgjengelighet og betjening av virksomhet i Kvadraturen er viktigere enn gjennomkjøring.» Varelevering skal skje fra bygningenes bakside/gårdsrom eller til garasje i kjeller. NYE FORUTSETNINGER Siden gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2004 er det skjedd flere endringer som gir nye forutsetninger for utvikling av Søndre kollektivstreng. Det pågår et arbeid med vurdering av mulig trasé for Fjordtrikken. På oppdrag for Ruter har Sweco gjort en vurdering av ulike alternativer. Tidligere Med planlagte tiltak i Bjørvika vil hovedveinettet i Oslo sentrum endres vesentlig. Planlagt kjøremønster i Bjørvika er lagt inn som en premiss for utvikling av Søndre kollektivstreng. KRITISKE FORHOLD Basert på gjennomgang av tidligere utredninger, samt kartlegging av dagens situasjon, er det identifisert flere kritiske forhold som det må tas hensyn til ved utvikling av Søndre kollektivstreng. Krysset Akersgata - Prinsens gate er i gjeldende reguleringsplan (vedtatt 2004) identifisert som kritisk med tanke på sikkerhet og kapasitet. Nye vurderinger viser at reguleringsplanens løsning for trikk i Akersgata ventes å kunne bli godtatt, gitt at den totale risikoanalysen for prosjektet Søndre kollektivstreng gir en risikoendring i henhold til akseptkriteriene for Oslotrikken. Antall kollektivenheter gjennom Søndre kollektivstreng er så høyt at det gir tendenser til klumping og ustabil avvikling. Gitt dagens infrastruktur er det ikke rom for økning i frekvensen for verken buss eller trikk gjennom Søndre kollektivstreng. Det finnes flere private parkeringskjellere og gårdsrom i Kvadraturen, med innkjøring over fortau. Det er viktig å ta hensyn til disse. 0 /// SAMMENDRAG SIDE 9

10 ALTERNATIVER Det foreligger fem alternative konsept for utvikling av Søndre kollektivstreng og Kvadraturen. Alternativene er fremskrevet til 2015-situasjon, med Fjordtrikk og Frederiks gate som forutsetning. Det er gjort tilpasninger til forventet ny situasjon i Bjørvika. Alternativ 1 representerer dagens situasjon, fremskrevet til Det innebærer forventet utvikling dersom det ikke gjøres tiltak på Søndre kollektivstreng. Samferdselsetaten har definert Alternativ 1 som referansesituasjon for konsekvensvurderinger. Alternativ 2 har basis i Gatebruksplanen Oslo sentrum, prinsipplan for gatebruken (vedtatt i 2002). I hovedsak innebærer Alternativ 2 endret kjøremønster for bil og legger i større grad opp til toveistrafikk i tverrgatene (nord-sør) i Kvadraturen. Alternativ 3 baserer seg på gjeldende reguleringsplan for Prinsens gate, Tollbugata, deler av Nedre Vollgate, Akersgata, Strandgata og Fred. Olsens gate (vedtatt i 2004). Hovedgrepet er å innføre toveis trikk i Prinsens gate og toveis buss i Tollbugata. Holdeplassene samlokaliseres med én holdeplass for buss og én for trikk i hver retning. Alternativ 4 er utviklet i denne konseptvurderingen gjennom en prosess i arbeidsgruppen og i dialog med Samferdselsetaten. Alternativ 4 bygger videre på prinsipp i gjeldende reguleringsplan med toveis trikk i Prinsens gate og toveis buss i Tollbugata. Det innebærer i tillegg at trikkespor i Akersgata fjernes, og linje 12 fra Vika kjøres om Vippetangen i fremtidig trasé for Fjordtrikken. Kongens gate og Rådhusgata prioriteres som hovedgater for bil. Gangtrafikk prioriteres i Kirkegata, Øvre Slottsgata og deler av Nedre Slottsgate. Hovedsykkelrute opprettholdes i Rådhusgata, med tilknytning mot nordøst via Dronningens gate og Skippergata. Alternativ 5 er fremmet gjennom arbeidsgruppen og har toveis trikk i Rådhusgata, med to varianter for etablering av trikketrase. Rådhusgata kan enten knyttes til Stortingsgata via Akersgata, eventuelt med trasé over Rådhusplassen. For begge variantene fjernes dagens trikkeskinner i Prinsens gate og Tollbugata. Det etableres ny toveis trikketrasé i Rådhusgata, som også skal fungere som trasé for en fremtidig Fjordtrikk. Alternativ 2-4 er konsekvensvurdert i forhold til referansesituasjon (Alternativ 1). Konsekvensvurdering av hvert alternativ presenteres i kapittel 7, side 83. Alternativ 5 er ikke er utviklet som et komplett likeverdig alternativ. Det er derfor ikke gjennomført tilsvarende konsekvensvurderinger for dette. I rapporten gis imidlertid en oversikt over de vurderinger som er gjort knyttet til etablering av trikk som forutsatt i Alternativ 5, med grunnlag i en egen mulighetsvurdering, se kapittel 7.5.1, side 104. Det er utført kostnadsoverslag for Alternativ 1-4 med grunnlag i areal- og mengdeberegning. Se kapittel 8.1.3, side 114. ANBEFALINGER Alternativ 1 innebærer kun utskifting av dagens infrastruktur for trikk og gir ingen effekt for avvikling av kollektivtrafikk utover en antatt mer stabil drift for trikken. Alternativet innebærer ingen andre tiltak for bedring av verken kollektivtrafikk, bymiljø, forholdet for fotgjengere og andre trafikanter. Kostnaden er høy med tanke på de begrensede effektene det gir. Alternativ 1 vurderes å gi ingen effekt i forhold til gitt målsetting, samtidig som kostnaden ved investering i infrastruktur for kollektivtrafikken er høy. Det bør søkes etter et konsept som gir større effekt i forhold til mål for Søndre kollektivstreng enn kun videreføring av dagens situasjon. Alternativet frarådes. Alternativ 2 skiller seg fra Alternativ 1 ved at det i tillegg til ny infrastruktur for trikk innebærer forlengelse av gågate i Øvre Slottsgate til Christiania torv (Rådhusgata). Kongens gate og Skippergata bygges om for å ivareta kjøremønster og tilrettelegge for toveis sykkeltrasé i retning nord-syd. SIDE 10 0 /// SAMMENDRAG

11 Kostnaden er høy også for dette alternativet, med tanke på de begrensede effektene det gir. Ombygging av tverrgatene vil fremstå som enkelttiltak og ikke et samlet løft for Kvadraturen med sammenhengende tilrettelagte ganglinjer og logisk trafikkmønster. Alternativ 2 innebærer de samme investeringer til kollektivtrafikken som for Alternativ 1, med tilsvarende effekter for kollektivtrafikken. I tillegg kommer en kostnad for gateopprusting, som ikke står i forhold til de effekter som følger av tiltaket. Alternativet frarådes. FIGUR 0.1 Alternativ 1. Alternativ 3 innebærer full ombygging av Prinsens gate, Tollbugata, Akersgata og Nedre Vollgate, med bl.a. nye høystandard holdeplasser. Tiltaket gir bedre kapasitet for trikk, men samtidig noe lengre kjøretid pga komplisert kryss mellom Prinsens gate og Akersgata. Forholdene for fotgjengere i de gatene som oppgraderes vil bli bedre med tanke på bruk av kollektivtilbudet. Men det innebærer i liten grad bedret tilknytning mellom kollektivtilbudet, gangforbindelser og Kvadraturen generelt. FIGUR 0.2 Alternativ 2. Kostnaden knyttet til infrastruktur for kollektivtiltaket er marginalt høyere enn for Alternativ 1 og 2, samtidig som effekten for kollektivtrafikken er bedre. Kostnader for gateopprusting oppfattes å være høy. Det vil fremstå som enkelttiltak og ikke et samlet løft for Kvadraturen og kollektivtrafikken. Alternativ 3 vurderes å gi positiv effekt for kollektivtrafikken, selv om situasjonen ikke kan oppfattes som optimal. Gateopprusting i et relativt stort omfang er direkte knyttet til Søndre kollektivstreng. Samlet kostnad vurderes å være høy i forhold til de effektene som ventes av tiltaket. Alternativet frarådes. FIGUR 0.3 Alternativ 3. Alternativ 4 innebærer samme prinsipp for avvikling av kollektivtrafikk på Søndre kollektivstreng som for Alternativ 3. Alternativet er imidlertid avhengig av at Fjordtrikk rundt Vippetangen realiseres, da det innebærer fjerning av trikk i Akersgata. FIGUR 0.4 Alternativ 4. 0 /// SAMMENDRAG SIDE 11

12 Alternativet innebærer full ombygging av Prinsens gate og Tollbugata. I tillegg oppgraderes flere tverrgater for å sikre bedre forhold for gående. Av de alternativer som er vurdert gir dette best kapasitet og kortest kjøretid for trikk på Søndre kollektivstreng. Samtidig er det avdekket fare for økt forsinkelse for buss i Tollbugata som bør analyseres nærmere. som strekker seg utover avgrensing av dette oppdraget, og med et lengre tidsperspektiv. Det er gjennomført en egen mulighetsvurdering av alternativet, kun med tanke på gjennomføring av trikketraseene. Problemstillinger fra mulighetsvurderingen presenteres i kapittel 7.5, side 104. Vurdering av alternativet er presentert i kapittel 8.1.2, side 112. Alternativ 4 innebærer en oppgradering av et gatenett som ivaretar gangforbindelser og orienterbarhet for fotgjengere generelt, og som knytter gangaksene med holdeplassene for kollektivtrafikken. Alternativet svarer best på mål om økt bruk av Kvadraturen for publikum. Det bidrar til flyt og regularitet for trikk i Prinsens gate. Kostnaden knyttet til infrastruktur for kollektivtiltaket er tilnærmet lik som for Alternativ 3 og marginalt høyere enn for Alternativ 1 og 2. Samtidig er effekten for trikk større enn Alternativ 3. Kostnader knyttet til gateopprusting er større enn for Alternativ 3, men grad av måloppnåelse er mye høyere. Alternativ 4 vurderes å gi størst effekt for kollektivtrafikken. Dette skyldes i stor grad utnyttet effekt av Fjordtrikk, og at trikketraseen i Akersgata fjernes. Det bidrar til bedre kapasitet på Søndre kollektivstreng. Samtidig er det en utfordring å koordinere utvikling av Søndre kollektivstreng med etablering av Fjordtrikk. Investering i kollektivtiltaket er marginalt noe lavere enn for Alternativ 3, samtidig som effekten er større. Kostnad for gateopprusting er høyere, samtidig som konseptet er utformet med tanke på størst mulig samlet effekt for kollektivtrafikken og Kvadraturen. Alternativet anbefales videreført. Alternativ 5 er ikke utviklet tilsvarende som for de øvrige og kan ikke sammenlignes for siling og prioritering. Alternativet har kvaliteter som det kan være interessant å utrede nærmere. Samtidig er det avdekket alvorlige problemstillinger knyttet til selve trikketraseen. Eventuell realisering av konseptet vil innebære behov for omfattende justering i prioritering av brukere og interesser i de ulike gatene. Det vil også medføre utredningsbehov Med grunnlag i mulighetsvurderingen og innspill fra deltakere i arbeidsgruppen har Samferdselsetaten vurdert forslaget som svært problematisk i forhold til trafikk i Rådhusgata, kurvatur ved Christiania torv, antikvariske verdier, mistanke om rystelsesproblemer i Rådhusgata, samt lengre kjøretid for trikken. Det er også vurdert som vanskelig å realisere en slik ombygging av Rådhusgata før åpningen av Bjørvika. Samferdselsetaten har derfor besluttet underveis i arbeidet at det ikke er tilrådelig å bruke ressurser på videre utredning av Alternativ 5, basert på de rammer som er gitt for utvikling av Søndre kollektivstreng. FØLSOMHETSVURDERINGER Anbefalt konsept (Alternativ 4) innebærer i stor grad enveiskjøring i tverrgatene, tilsvarende som i dag. Ved å opprettholde enveiskjøring i tverrgatene legges til rette for brede fortau og større areal for parkering/varelevering enn om gatene har toveistrafikk. Samtidig gir det enklere utforming og avvikling i kryss med færre konfliktpunkter. Kongens gate er foreslått som toveisregulert hovedgate for bil, etter samme prinsipp som Rådhusgata. Samferdselsetaten har samtidig pågående et prosjekt som innebærer ombygging av Stortorvet med tilgrensende gater, der Kongens gate vurderes som enveiskjørt. Enveiskjøring i veiskjøring av Kongens gate vil redusere måloppnåelsen ved konseptet noe. Orienterbarhet og tilgjengelighet for biltrafikken forringes noe, samt at Kirkegata kan bli mer attraktiv som gjennomkjøringstrasé for bil. Utover dette vurderes ikke enveisregulering i Kongens gate å gi redusert kvalitet og måloppnåelse for andre tema i anbefalt konsept. SIDE 12 0 /// SAMMENDRAG

13 Etablering av trikk på Søndre kollektivstreng i samsvar med anbefalt konsept forutsetter at Fjordtrikk rundt Vippetangen etableres før eller samtidig. Det er utfordrende med tanke på fremdrift og koordinering. Samferdselsetaten ønsker å koordinere nødvendig utskifting av dagens trikkeskinner med et nytt konsept for Søndre kollektivstreng, som styrker kollektivtrafikken og i større grad enn i dag gir et positivt bidrag til bymiljøet. Tilsvarende som for Fjordtrikk er etablering av trikk i Frederiks gate definert i referansesituasjon (Alternativ 1). Anbefalt konsept er ikke avhengig av at forbindelsen i Frederiks gate etableres. For strekningen Nationaltheatret - Jernbanetorget vil dagens driftskonsept for trikk kunne opprettholdes som i dag, uavhengig av denne forbindelsen. Tilsvarende er heller ikke Alternativ 1-3 avhengig av trikk i Frederiks gate. Anbefalt konsept innebærer behov for omregulering, samtidig som det er behov for ombygging av Søndre kollektivstreng før eller samtidig med Fjordtrikk. Det kan derfor være aktuelt å se på etablering av Søndre kollektivstreng i to trinn, med en videreføring av trikk i Akersgata frem til Fjordtrikken er etablert. Alternativ 3 og 4 har noe bedre avvikling av trikketrafikken gjennom Søndre kollektivstreng, men dette er likevel ikke nok til å avvikle de linjene som Ruter legger opp til, med tilfredsstillende kvalitet. Søndre kollektivstreng kan derfor ikke alene håndtere forventet økt frekvens gjennom sentrum. Et første byggetrinn, med videreføring av trikk i Akersgata vil medføre behov for tilpassing av kjøremønster vest i Kvadraturen, da Akersgata ikke kan benyttes for gjennomkjøring nord-sør eller for varelevering/parkering. FIGUR 0.5 Alternativ 4 - anbefalt konsept. 0 /// SAMMENDRAG SIDE 13

14 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT 1.1 INNLEDNING Søndre kollektivstreng ligger midt i Oslo sentrum og strekker seg gjennom Kvadraturen og Stortingsgata. Den binder sammen de to viktigste kollektivknutepunktene i Oslo; Jernbanetorget og Nationaltheatret. Jernbanetorget, som nylig er ombygd, bidrar til å gjøre sentrum mer robust med tanke på forventet trafikkvekst. Det gjenstår å binde de to knutepunktene bedre sammen. Stortingsgata og Kvadraturen preges av at gatenettet er overbelastet. Samtidig er det, både fra kommunen og næringslivets side, satt fokus på utvikling i Kvadraturen. Det er et stort behov for både estetisk oppgradering og etablering av tilbud som gir mer liv til denne delen av byen. Dette har stor betydning for Søndre kollektivstreng. I de senere år er det også satt fokus på Kvadraturens stedlige kvaliteter og utfordringer, blant annet gjennom et eget handlingsprogram i regi av Plan- og bygningsetaten. Dette innebærer at interessen og rammebetingelsene for utvikling av Søndre kollektivstreng og Kvadraturen er betydelig endret de siste årene. Med dagens kollektivsystem samles flere linjer gjennom sentrum. Spesielt gjelder dette for trikk med Søndre kollektivstreng som hovedtrasé i sentrum. Det gir høy frekvens og redusert ventetid for passasjerer på holdeplassene. Høy frekvens kan imidlertid gi økt trengsel og miljøbelastning, samt utfordringer ved avvikling på holdeplass. I 2004 ble det vedtatt ny reguleringsplan for ombygging av Prinsens gate og Tollbugata. Planen ble ikke gjennomført på grunn av manglende finansiering, samt at de største gevinstene av tiltaket først ville komme på lengre sikt. Etter 2004 har flere forhold endret seg. Planlagt byutvikling i Bjørvika er i ferd med å bli realisert. Det pågår planlegging av Fjordtrikk og trikk i Frederiksgate. Overbelastning av kapasitet for kollektivtrafikken på Søndre kollektivstreng var bakgrunnen for at regionbussene i 2008 ble flyttet til Ring 1. Etter dette har frekvensen økt på de bybusslinjene som kjører Søndre kollektivstreng, og i dag trafikkeres strengen av over 80 kollektivenheter i hver retning i rushtimen. Et så høyt antall er en utfordring både for avvikling av kollektivtrafikken og for bymiljøet. FIGUR 1.1 Søndre kollektivstreng, midt i Oslo sentrum, binder sammen Jernbanetorget og Nationaltheatret knutepunkt. SIDE 14 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT

15 Samferdselsetaten har i brev fått bestilling fra Byråd for Miljø og Samferdsel (MOS) på revisjon av gatebruksplanen. Bestillingen kommer på bakgrunn av vedtak i bystyret med følgende ordlyd: BYRÅDET BES UTARBEIDE EGEN SAK OM REVIDERT GATEBRUKSPLAN DER EKSISTERENDE GATEBRUKSPLAN, MED DE ENDRINGER SOM FØLGER I DENNE SAKEN, LEGGES TIL GRUNN. Vedtaket har følgende betydning for Søndre kollektivstreng:» I saken om rullering av gatebruksplanen skal det legges frem vurderinger om utvidelse av gågatenettet på strekningen Akersgata mellom Wessels plass og Grensen.» Sykkelveien i Rådhusgata skal forlenges/ fullføres frem til Rådhusplassen.» Fordeling av kollektivtrafikken mellom Prinsens gate og Tollbugaten skal gjennomgås, slik at dette kan ses i sammenheng med kommende sak om strategi for kollektivtrafikken. Samferdselsetaten har derfor startet et arbeid for å vurdere utvikling av Søndre kollektivstreng gjennom Kvadraturen. Som grunnlag for utvikling har Samferdselsetaten definert følgende delmål:» Sikre flyt og regularitet for både trikk og buss på Søndre kollektivstreng.» Bedre forholdene for fotgjengere og varelevering.» En holdeplasstruktur som gir mer kompakte knutepunkt, og som samtidig oppfattes som logisk og lett forståelig av trafikantene.» Legge til rette for økt bruk av Kvadraturen for publikum.» Legge premisser for revidering av gatebruksplanen.» Oppnå universell utforming i gater og på holdeplasser. Utvikling av Søndre kollektivstreng skal ta for seg både tiltak for kollektivtrafikken og behovet for generell gateopprustning. I følge Samferdselsetaten er dagens infrastruktur for trikk nedslitt og det er behov for snarlig oppgradering. Det vurderes å gi samfunnsmessig gevinst å koordinere utskifting av skinner med prosjekter for bedret fremkommelighet og generell gateopprustning. 1.2 METODE OG INVOLVERING Arbeidet med konseptvurdering er gjennomført som del av en prosess ledet av Samferdselsetaten. Det har vært jevnlig involvering av en ekstern arbeidsgruppe bestående av Plan- og bygningsetaten, Ruter, Statens vegvesen, Oslo Sporvognsdrift, Kvadraturforeningen og Byfolk. Det er gjennomført et arbeid med tanke på at mulige løsninger skal utvikles som del av prosessen, der deltakere og aktører både er gitt innsyn i bakgrunnsmateriell, har deltatt i måldiskusjoner, samt utvikling og vurdering av alternative løsninger. Intensjonen har vært å gi grunnlag for felles forståelse og forankring av det som til slutt fremmes som anbefalt løsning. Det er totalt avholdt 9 møter med arbeidsgruppen, gjennom faser med situasjons- og problemanalyse, måldiskusjon, utvikling og sortering av alternative løsninger, samt bearbeiding av aktuelle konsept for konsekvensvurdering. Som underlag for arbeidet er det utarbeidet delrapporter underveis. Det har vært stort engasjement i gruppen, med diskusjoner og mange konkrete innspill. Gjennom prosessen er det utviklet alternative løsninger som grunnlag for sortering og videre utredning. Ved siling og sortering av alternativer har det derimot ikke vært enighet i arbeidsgruppen. Samferdselsetaten har, på grunnlag av flertallet i arbeidsgruppen, lagt rammene for hvilke konsept som skal utredes og konsekvensvurderes i oppdraget. Det understrekes at arbeidsgruppen ikke står samlet bak det konseptet som er utviklet og som anbefales gjennom dette arbeidet. 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT SIDE 15

16 1.3 BYUTVIKLING OG ENDRING Det pågår en kontinuerlig utvikling i sentrum av Oslo. Byen er i vekst og det skjer endringer både i selve sentrumskjernen og omgivelsene rundt. Tidligere og aktuelle planer for Søndre kollektivstreng påvirkes av dette. Samferdselsetaten planlegger oppgradering av Søndre kollektivstreng i 2013, i sammenheng med etablering av ny gatestruktur for Bjørvika med bl.a. trikk i Dronning Eufemiasgate. Utforming av Søndre kollektivstreng gjennom Kvadraturen må sees i sammenheng med både dette og andre prosjekter i de nære omgivelsene. Figur 1.3 viser sammenhengen i byutvikling og kollektivprosjekter som har relevans for Søndre kollektivstreng. De seneste årene er det gjennomført ombygging av Nationaltheatret og Jernbanetorget kollektivknutepunkt, Stortingsgata, Wessels Plass og Karl Johans gate. Dette er tiltak som alle har betydning for kollektivstrengen. Fremtidige viktige tiltak er eventuell etablering av Fjordtrikk og kollektivfelt på Ring 1, som skal avlaste sentrum for gjennomgående busslinjer. Etablering av nye trikketraseer til Tonsenhagen, Kværner og Fornebu vil medføre økt belastning i trikkestrengene gjennom sentrum. Som følge av byutvikling og befolkningsvekst vil det gi store utfordringer knyttet til å utnytte trikkens fortrinn som kapasitetssterkt kollektivt transportmiddel i de sentrale deler av byen. Tendensen de seneste årene har vært fokus på optimalisering av dagens infrastruktur som del av Oslopakke 2, bl.a. ved etablering av kollektivfelt og aktiv signalprioritering. Oslopakke 2 har gitt bedre økonomiske rammebetingelser for investering i kollektivtiltak, samtidig som hovedvekten av midlene fortsatt går til investering i vei. Prognoser viser en forventet befolkningsøkning på % frem til 2030 (SSB). Dette er en formidabel økning på svært kort sikt, og innebærer at vi må tenke nytt og annerledes både med tanke på arealutvikling og mobilitet. FIGUR 1.2 Planområdets avgrensing er rammet inn av Nationaltheatret, Stortinget, Rådhuset, Operaen og Akershus slott. Søndre kollektivstreng følger Stortingsgata og Prinsens gate/tollbugata. SIDE 16 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT

17 Den viktigste og største transportpolitiske satsingen i Oslo og Akershus er for tiden Oslopakke 3. Satsingen omfatter en plan for veibygging, samt drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tiltakene skal finansieres av bompenger, Statens riksvegmidler og ved tillegg på kollektivbillettene. I følge intensjonene for Oslopakke 3 må utvikling av transportsystemet sikre god balanse mellom effektivitet, bykvalitet og miljømål. Bruk av privatbil må reduseres slik at andelen kollektivreisende, syklende og gående økes. Regjeringens hovedmål for Oslopakke 3 er å sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper i hovedstadsregionen. FIGUR 1.3 Sammenhengen i byutvikling og kollektivprosjekter med relevans for Søndre kollektivstreng. 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT SIDE 17

18 Tettheten av mennesker i bykjernen forventes å øke. Kollektivtrafikkens rolle i byen vil bli mye viktigere enn før. Det innebærer at vi må være enda mer bevisst på bruken av de gatene vi har, i forhold til opphold for mennesker og utnyttelse av kapasitetssterke transportsystemer. Utvikling av sentrum med tilrettelegging for aktivitet er i økende grad et satsingsområde i Oslo, for tiden med spesielt fokus på Kvadraturen. Handlingsplan for Kvadraturen ( Ny giv i Kvadraturen! ) er et bevis på kommunens prioritering av dette området. Det er behov for å møte disse utfordringene med utvikling og styrking av kollektivsystemet i sentrum. Det er viktig å se utvikling av Søndre kollektivstreng i sammenheng med utvikling av Bjørvika. Dagens trikkeskinner i Prinsens gate og Tollbugata er utslitt og må uansett byttes. Det er ønskelig å koordinere eventuelle endringer med planlagt etablering av trikk i Dronning Eufemiasgate i Bjørvika. SIDE 18 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT

19 2 /// KVADRATUREN OG SENTRUM 2.1 TRENDER Økt fokus på Kvadraturen Etter initiativ fra Byråd for byutvikling er det etablert et eget prosjekt i Plan- og bygningsetaten under betegnelsen Ny giv i Kvadraturen. Det er utarbeidet en handlingsplan med intensjon om å legge til rette for flere aktiviteter og mer variert bruk av Kvadraturen. Samtidig registreres økt fokus og optimisme i Kvadraturen som et viktig område for Oslo. Det er stort engasjement for utvikling av Kvadraturen med flere boliger og mer byliv. Den gamle Posthallen er omgjort til moderne boliger, kafé og butikklokaler. Hotell og flere nye butikker er også etablert i området. det jobbes aktivt for å øke antallet boliger i Kvadraturen og sentrum for øvrig (PBE 2009). Bydel sentrum har derimot et høyere antall arbeidsplasser enn alle andre bydeler (Statens vegvesen, 2009). Som følge av utvikling i Bjørvika og på Filipstad ventes sterk økning i antallet bosatte og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til sentrum. Det er grunn til å tro at dette vil gi flere sentrumsnære tyngdepunkt. Dette vil samtidig kunne bidra til å styrke Kvadraturens rolle i byen, med tanke på handel og kultur. KVADRATUREN MIDT I SENTRUM, MEN I SKYGGEN AV KARL JOHANS GATE Engasjement i tilknytning til utvikling av Kvadraturen har betydning for utvikling av Søndre kollektivstreng. Det er viktig å sikre gode forhold for kollektivtrafikken gjennom området, samtidig som området utvikles og endres. Kollektivtrafikken må imidlertid tilpasses bymiljø og omgivelser. Ved etablering av flere boliger er det viktig med fokus på redusert støy, luftforurensing og vibrasjoner. FIGUR 2.1 Graden av kommersielle og kulturelle tilbud. Mørk lilla farge viser høyeste intensitet av publikumsrettede tilbud (PBE 2009) Sentrumstilbud og bosetting Kvadraturen har vært Oslos mest sentrale område siden 1600-tallet. Området preges av mange bygninger som regnes som kulturminner, Akershus festning og viktige museer. Dette har gitt området en rolle som historisk og kulturelt sentrum. Med tanke på intensitet i kommersielle og kulturelle tilbud blir Kvadraturen imidlertid liggende i skyggen av Karl Johans gate og Grensen. Bydel sentrum, som omhandler bl.a. Kvadraturen, har med sine 600 innbyggere svært få bosatte i forhold til de andre bydelene i Oslo, som alle har mellom og bosatte. Dette forholdet forventes å forsterke seg de neste 20 år, selv om FIGUR 2.2 Forholdet mellom antallet arbeidsplasser (grønt) og beboere (gult) i Kvadraturen. Stiplede ringer viser fremtidens arbeidsplasser og beboere i Fjordbyen (PBE 2009). 2 /// KVADRATUREN OG SENTRUM SIDE 19

20 Også i media er det vist større interesse for Kvadraturen. I august 2008 skrev Dagbladet at Oslos mest uglesette strøk har blitt et nytt sentrum for kultur, design og trender (Magasinet, Dagbladet, ). Oslo. Det typiske bildet på fordelingen mellom arbeidsplasser og bosatte i Oslo sentrum er få bosatte per arbeidsplass. Sentrum er den delen av regionen som har lavest antall bosatte, og høyest antall arbeidsplasser. I mai 2009 skrev Aften om ulike spesialkjøpesentre, og karakteriserte Posthallen i Prinsens gate som et sted for hipstere (Aften, ). Denne typen omtale gjør at området fremstår som noe eksklusivt, og kan bidra til økt interesse rundt handel etc Utvikling i transportetterspørsel Osloregionen er inne i en meget sterk vekstperiode. Befolkningsprognoser til SSB tyder på at regionens befolkning vil vokse til nesten 1,5 millioner innbyggere i Det er en økning i Oslo og Akershus med %. Den største veksten ventes å komme i sentrale bydeler i Oslo (sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene). Det ventes også en tilsvarende vekst i antallet arbeidsplasser i regionen, med hovedvekt på Dagens bosettings- og arbeidsplassmønster i Oslo preges av at folk jobber i indre by, mens de bor mer jevnt over hele byen. Indre by er tett bebygget og har mye sentrumsrettet service- og næringsvirksomhet. Frem mot 2030 vil tyngdepunktet i byutviklingen flytte seg østover, med blant annet utbygging i Bjørvika, på Ensjø, Løren, Helsfyr, Etterstad og Kværnerbyen. HISTORISK STERK VEKST I BEFOLKNING OG TRANSPORTETTERSPØRSEL I OSLO Vekst i befolkning og arbeidsplasser gir en tilsvarende beregnet vekst i motoriserte personturer frem mot Motoriserte reiser i tilknytning til bydel Gamle Oslo øker mest. Minst vekst er forventet i tilknytning til bydel sentrum. FIGUR 2.3 Posthallen er et tydelig tegn på Kvadraturens utvikling. Hovedpostkontoret i Dronningens gate er bygget om til boliger, restaurant, vinbar, café, butikker og andre næringslokaler (foto: Posthallen Restaurant). SIDE 20 2 /// KVADRATUREN OG SENTRUM

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: ystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: Generelt yrådet bes basert på bystyrets vedtak i denne sak utarbeide fremdriftsplan

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Vi må bygge gode veganlegg for sykling!

Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Oslo som sykkelby Hvordan kan vi lykkes? Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Trond Berget Syklistenes Landsforening 22.10.2009 Sykkelstrategi for Oslo kommune Vedtatt av bystyret 1. februar 2006 Andel

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

T-bane buss og trikk i Oslo

T-bane buss og trikk i Oslo T-bane buss og trikk i Oslo Hvilken rollefordeling i fremtiden? Kollektivtransportforums årskonferanse 2015 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Infrastruktur virkemiddel/ rammebetingelse Fra Kolsåsbanens

Detaljer

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Agenda Hvorfor trikk til Tonsenhagen? Bakgrunn Hva er et planprogram? Markedsgrunnlag, ( Truls

Detaljer

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken?

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Frode Hvattum Strategisjef, Ruter M2016: Hva er det? Ruters eieres aksjonæravtale

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Oslo kommune Samferdselsetaten Oslopakke2. Optimal kollektivtrafikk i sentrum - 2015

Oslo kommune Samferdselsetaten Oslopakke2. Optimal kollektivtrafikk i sentrum - 2015 Oslo kommune Samferdselsetaten Oslopakke2 Optimal kollektivtrafikk i sentrum - 2015 Arbeidsrapport 20. juni 2005 2 Innhold FORORD... 4 SAMMENDRAG... 5 1 BAKGRUNN... 10 2 UTFORDRINGER FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Ruters transporter Eies av Oslo kommune 60 % og Akershus fylkeskommune 40 % Takstsamarbeid

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Mål fremkommelighet Mål i Oslo og Akershus siden 2001: Øke reisehastigheten for buss og trikk med 20 %.

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Behandling i Bystyrekomiteen og Bystyret i juni Ansvarsdeling for kollektivtilbudet Fylkeskommunen:

Detaljer

Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Januar 2013 Juni 2013 Pågår TIDLIG I 2013 LANSERTE BYMILJØETATEN OG RUTER 100 TILTAK FOR Å BEDRE FREMKOMMELIGHETEN TIL BUSS OG TRIKK - NÅ PLANLEGGES OG GJENNOMFØRES ARBEIDET Ny tiltakspakke Linje 20 og 11 Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Detaljer

Framkommelighet for kollektivtrafikken Tiltak og effekter

Framkommelighet for kollektivtrafikken Tiltak og effekter Framkommelighet for kollektivtrafikken Tiltak og effekter Prosjektgruppe i som jobber for fremkommelighet og tilgjengelighet til kollektivtransport Andreas Fuglum Oslopakke 2 Fremkommelighetsseminar 7.

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Fra trafikkslum til byrom Malmø 10. oktober 2011 Toril Presttun Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Carl Berners plass er et kryss mellom to hovedveger i Oslo Ring to

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse

Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse Innledning 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Miljøvennlig satsing på kollektivtransport 3. Klimagevinst ved

Detaljer

Buss og taxi - Bragernes og Strømsø

Buss og taxi - Bragernes og Strømsø Buss og taxi - Bragernes og Strømsø Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Behandling i Formannskapet og Bystyret i juni Prosess ekstern høring Underveis i arbeidet: Intern arbeidsgruppe Workshops med

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Kollektivtrafikkløsning til Fornebu Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Oppgave og rammer Fra Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune i mai 2008: Ruter skal frembringe beslutningsgrunnlag for en bybaneløsning

Detaljer

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim Kollektivtransportens potensial i byområdene Bård Norheim Kort om presentasjonen 1) Strategier for å møte befolkningsutviklingen 2) Strategier for økt kollektivtransport 3) Behov for målrettet arealplanlegging

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

BUSKERUDBYPAKKE 1- INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAMMET 2010-2013 20.NOVEMBER 2010- SAMMENDRAG

BUSKERUDBYPAKKE 1- INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAMMET 2010-2013 20.NOVEMBER 2010- SAMMENDRAG BUSKERUDBYPAKKE 1- INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAMMET 2010-2013 20.NOVEMBER 2010- SAMMENDRAG Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport Guro Berge ! Perspektiver bak miljøvennlig transport! Befolkningens transportmiddelbruk! Prinsipper for tilrettelegging! Valg som

Detaljer

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 Styrets sammensetning Styret har i 2014 bestått av: KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 ÅRSBERETNING 1.1.2014 31.12.2014. Knut Walle-Hansen, styreleder Fidel Ramón-Melo, Sameiet Rådhusgaten 4 / Skippergata

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Prosjekt transport og byutvikling

Prosjekt transport og byutvikling PF Samferdsel 16.04.2015 Ny riksvegdiagonal i Groruddalen hvilke muligheter og utfordringer gir det? Prosjekt transport og byutvikling Prosjektleder Ingun Risnes Vegavdeling Oslo Statens vegvesen Region

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 INTERCITY-PROSJEKTET Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 1. IC-PROSJEKTETS FØRINGER 2. IC-STASJONER I BYOMRÅDER 3. FORPROSJEKT KRYSSING HAMMERDALEN 4. VIDERE PROSESS LARVIK 1. INTERCITY-PROSJEKTETS

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER Nina Tveiten, KVU-staben/ Jernbaneverket Sjefingeniør, Strategi og samfunn Asker plan, samferdsel og næringsutvalg 10.03.2016 Anbefalt konsept på fem minutter Mandat

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak Sammendrag: Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak TØI rapport 1280/2013 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2013 79 sider Norske myndigheter ønsker å få flere

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Sykkelrute E18 Drammensveien

Sykkelrute E18 Drammensveien Statens vegvesen Sykkelrute E18 Drammensveien Parsell Munkedamsveien Langkaigata Forprosjektrapport - Høringsutkast Januar 2011 2 Forord COWI AS og Statens vegvesen Region øst har i samarbeid utarbeidet

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalget BU-sak Dato: 05.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2014/320 Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 510 Bydelens uttalelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Beboere i Hagakollen, Hagaveien og Reistadlia Forslag til kommunedelplan 31.03.2016 Gjeldende rammer og premisser Nasjonale føringer Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer