Gamle Oslo SV - bydelsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019"

Transkript

1 Gamle Oslo SV - bydelsprogram Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen bydel i landet. Vi synes det er fantastisk at så mange mennesker ønsker å dele denne utrolige bydelen sammen med oss. Vi i Gamle Oslo SV elsker parkene og naturområdene som befinner seg i bydelen vår. De gir oss pusterom og plass i vår stadig tettere bydel. Vi i Gamle Oslo SV er stolte av å bo i en bydel med et så stort mangfold av kulturtilbud, idrettsmuligheter, bedrifter, arbeidsplasser, meninger og mennesker. Vi er stolte over å ha landets beste lærere og assistenter på skolene og i barnehagene våre. Og vi er spesielt stolte over alle nabolag, organisasjoner, klubber og foreninger som hver eneste dag gjør en enorm frivillig innsats for å gjøre bydelen vår enda bedre for oss alle. Gamle Oslo skal være en bydel for oss alle. Men vi bor i en bydel med mye fattigdom og store sosiale ulikheter. For at vi skal fortsette å styrke bydelens mangfold og særegenhet, må vi føre en raus og rettferdig politikk som gir like muligheter til alle. Luftkvaliteten flere steder i Oslo er til tider så dårlig at mennesker med hjerte- og lungeplager dør kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning vinterstid. Utslipp fra biltransport er viktigste årsak til dette, og her har også vår bydel utfordringer. Vi vil derfor jobbe for mindre gjennomkjøring, bedre sykkelveier og styrket kollektivtransport. Lufta vår skal være trygg for alle. Friluftsarealer og parker er viktige for livskvaliteten til bydelens innbyggere, og vi vil være en garantist for å bevare og utvikle disse, og skjerme dem fra utbygging. Å hindre diskriminering og sikre like rettigheter og muligheter til deltagelse i samfunnet for alle vil alltid være det viktigste målet vårt. Gamle Oslo SV vil at rettferdighet, feminisme, antirasisme og annen sosial inkludering skal gjennomsyre politikken i bydelen vår. Ulike mennesker skal ha like muligheter. Når vi vurderer verktøy for å sette politikken ut i livet skal vi alltid vurdere hvilke konsekvenser den vil ha for menn og kvinner, gamle og unge, personer med forskjellige seksuelle orienteringer, personer med forskjellig språk- eller landbakgrunn, og personer med nedsatt funksjonsevne. Gamle Oslo SV vil sikre en bydel vi alle kan være stolte av. For å gjøre det vil vi i perioden: Føre en politikk som motvirker fattigdom og sosial ulikhet.

2 Sikre at barnehagene er trygge og gode steder for både barn og voksne. De ansatte skal sikres tid og ressurser til å utføre en fortsatt god jobb. Avvikle stoppeklokkestyringen i hjemmetjenesten og eldreomsorgen, bedre bemanningen og innføre en tillitsreform. Styrke den lokale påvirkningen ved byutvikling slik at vi får gode boområder og nærmiljø. Jobbe for å bedre luftkvaliteten i bydelen gjennom å satse på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Gode bomiljø Gamle Oslo er et sted det er godt å bo for mange. En av de beste tingene med å bo her er at det er en bydel som har plass til alle og et sted hvor man kan være seg sjøl. Dessverre er det noen som må flytte, ikke fordi de vil eller de ikke er velkomne, men fordi det ikke er nok boliger som passer for alle familiestørrelser og alle lommebøker i bydelen vår. Vi vil derfor ha bedre og rimeligere boliger i Gamle Oslo. Den beste måten å få til det på er gjennom aktiv boligpolitikk og ved at kommunen tar større ansvar for boligmarkedet. Vi vil ha et stort ikke-kommersielt kommunalt leiemarked der langt fler enn i dag får tilbud om å leie gode boliger av kommunen. Boliger for de vanskeligst stilte må spres i større grad enn i dag, både innad i Gamle Oslo og i hele Oslo. Grønne lunger, hyggelige handlegater og pene plasser beriker nabolagene og puster liv i byen. For Gamle Oslo SV er det derfor viktig å bevare og styrke bydelens grønne lunger og offentlige møteplasser. Gode bymiljø som folk har lyst til å oppsøke er også noe av den beste støtten bydelen kan gi det lokale næringslivet. Bydelens handlegater bør være et godt og hyggelig alternativ til å oppsøke kjøpesenter i andre bydeler. Om det er kommunen eller private som bygger ut må det bygges gode bygg som gir noe både til de som bor der og nabolaget. Den beste måten å få til dette på er å gi bydelen og det enkelte nabolag større innflytelse i byplanleggingen. Mange av bydelens byrom og parker trenger oppussing og nyutvikling for å kunne være gode plasser for folk som er der. Grønland og Vaterland må få sin egen områdesatsning for å gjøre nærmiljøet til et bedre byrom. Området må utvikles i samarbeid med borettslag, velforeninger og lokalt næringsliv. Dette er noe vi må gjøre samtidig som vi viderefører og styrker innsatsen på Tøyen. Når Follobanen er ferdig må Middelalderparken igjen bli en folkepark som gir gode tilbud til aktivitet for beboere i alle tilgrensende nabolag. Parken må kunne brukes av alle. Det må også være sammenheng mellom bydelens grønne lunger. Vi må koble de grønne lungene sammen med grønne korridorer slik at det går an å gå mellom de grønne lungene uten å ferdes i et bilmiljø. Ha flere kommunale boliger i hele Oslo. Ha flere rimelige utleieboliger som et ikke-kommersielt alternativ til å kjøpe. Unngå ansamling av sosiale problem i enkelte bydeler og nabolag.

3 Arbeide for større lokal, demokratisk kontroll over planleggingen av bydelen vår. Stille krav til utbyggere som sikrer gode byrom og nok store leiligheter. Ha flere og bedre grønne friområder. At parkene våre utvikles med treningsmuligheter. Ha en egen Grønlandssatsing. Følge opp og fortsette å styrke Tøyenløftet. Legge til rette for et yrende og mangfoldig lokalt næringsliv. Sikre og utvikle bydelens grønne lunger. Koble disse sammen gjennom grønne korridorer. Være positiv til etablering av flere studentboliger i bydelen, både permanente og modulbaserte. Be kommunen og Bymiljøetaten om bedre belysning langs gater og parker, hyppigere rydding og søppeltømming på offentlige steder, raskere opprusting av fortau og trafikksikringstiltak i boområder Jobbe for belysning langs Alnaelva mellom Brynseng og Kværnerdalen. Jobbe for å trygge bydelen for folk med ulike legninger og kjønnsuttrykk. Miljø og transport Vi ønsker at Gamle Oslo skal være en miljøvennlig bydel med god luft. Det skal tilrettelegges for en trivelig bydel der innbyggerne har fri tilgang til grønne parker og rike naturopplevelser. Innbyggerne skal kunne leve miljøvennlig og uten store utslipp av klimagasser. Gamle Oslo SV vil at det skal være enkelt å komme seg rundt i byen på en miljøvennlig måte, og at sykkel, kollektivtrafikk og gange skal prioriteres foran bil. Å bygge tett og rundt kollektivknutepunkter reduserer transportbehovet. Her har bydelen vår allerede kommet langt, og mye av utfordringen er å kunne kombinere en kompakt byutvikling med høy trivsel. Gjøre Kolstadgata og Grønland bilfritt fra Tøyenbekken til Vaterlandsbroa. At det skal tilrettelegges for arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt. Støtte aktivt opp om en ny t-banetunnel under Oslo Sentrum da det vil føre til flere avganger på alle t-banelinjer og stasjoner i Gamle Oslo. Jobbe for bedre kollektivtilbud i Oslo og mot utbygging av mer kapasitet på bilveiene inn til Oslo. At bydelens tjenestesteder fortsatt skal være miljøsertifiserte, og skal benytte seg av miljøvennlig transport som kollektiv, elbil eller el-sykkel når man bruker transport i tjenesten. Sørge for gode gjennomfartsårer for syklister på vei inn mot sentrum. Tilrettelegge for sykkelvei utenom skoleområdet på Vålerenga. Jobbe for at eksisterende planer for etablering av sykkelveier faktisk gjennomføres. Jobbe for sykkelveier av høy kvalitet i Åkebergveien og Grønlandsleiret, samt i området rundt Oslo spektrum.

4 Tilrettelegge for god og trygg sykkelparkering i blant annet Brugata og ved bydelens t- banestasjoner. Jobbe for å forby gjennomkjøring for privatbiler gjennom bommen på Vålerenga. Oppvekst Gamle Oslo skal være en god bydel å vokse opp i for alle, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. Gamle Oslo SV vil ha flere trygge og dyktige lærere, barnehageansatte og barnevernansatte. En god barnebydel er en bydel som har gode tilbud til barn og unge, og som følger opp de som trenger oppfølging. En tredjedel av barna i Gamle Oslo vokser opp i fattigdom. SV vil være en garantist for at disse barna får en god oppvekst. Barnehagene skal ha nok ressurser til å sette inn vikarer ved sykefravær og følge opp barn med spesielle behov. Sørge for kvalitet og ressurser til barn som trenger ekstra oppfølging. Styrke vikarbudsjettene til bydelen. Styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagen ved å ikke gi styrer flere administrative oppgaver. Ha et styre i hver barnehage. Jobbe for styrket morsmålsundervisning i barnehagen. Jobbe for frukt og grønt i skolen. At kommunen og bydelen tar inn flere lærlinger. Styrke det forebyggende arbeidet innenfor barnevernet. Jobbe for gratis halvdagsplass for alle aldre i alle barnehager i bydelen. Trappe ned og fase ut bruken av private barneverntjenester. Innføre bemanningsnorm i barnevernet for å sikre flere saksbehandlere. Styrke det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Jobbe for flere møteplasser for barn og unge, inkludert møteplasser for unge jenter. At bydelens skoler skal kunne brukes gratis av idrettslag og andre organisasjoner for bydelens innbyggere. Utvide tilbudet med gratis utleie av fritidsutstyr gjennom FRIGO. Styrke bydelens fritidsklubber og sørge for at alle ungdomsskoleelever har et tilbud på fritiden, med kompetente kulturutøvere til stede. At kulturskolens tilbud styrkes og veves sammen med aktivitetsskolens virksomhet. Innføre prøveordning med kurs i selvtillit og grensesetting for jentene ved ungdomsskolene i bydelen. Ha en retusjeringsfri bydel.

5 Helse og omsorg Gamle Oslo SV vil at velferden skal bygges på tillit til ansatte og innbyggere, ikke på kontroll, rangering og konkurranse. Vi mener velferdsstaten må bygge videre på felleskap, solidaritet, sosial rettferdighet og tillit. Tillit til at faglig kompetente arbeidstakere i hjemmetjenesten, i samarbeid med den hjelpetrengende, kan sikre at mennesker får hjelp når de trenger det. Gamle Oslo SV mener det er på tide med en tillitsreform i hjemmetjenesten, på sykehjemmene og i bydelens andre tjenester. Det skal ikke lenger være slik at hver enkelt av de hjelpetrengende skal være låst til å få et visst antall minutter med hjelp. Stoppeklokkeomsorgen gjør at ansatte ikke får bruke sitt faglige skjønn til å gi hjelp etter behov. De må få større frihet til å vurdere hva som trenger å gjøres fra dag til dag. Gamle Oslo SV er opptatt av at de som ønsker å bo hjemme til tross for at alderdommen gjør det vanskelig, skal få mulighet til det. Dette skal vi sikre gjennom gode hjemmetjenester, samt ved at bydelen har boliger som er godt tilrettelagt for eldre. Det skal være greit å bli syk eller trenge hjelp i Gamle Oslo. Gamle Oslo SV satser på gode, offentlige velferdstjenester. Styrke skolehelsetjenesten. Utvide åpningstidene til bydelens helsestasjon, primært for å sørge for et tilbud også utenfor skoletid. Ha helsetjenester basert på faglige vurderinger og ikke resultat- og målstyring. Jobbe for at helsetjenestene skal drives kommunalt, og ikke konkurranseutsettes til kommersielle aktører. Jobbe for universell utforming og sikre at alle, uansett funksjonsnedsetting, skal kunne bevege seg rundt i bydelen. Legge til rette for at eldre kan bo hjemme lenge når de selv ønsker det. Bydelen som god arbeidsgiver Bydel Gamle Oslo har mange ansatte, og har et stort ansvar som arbeidsgiver. Gamle Oslo SV vil ta vare på de ansatte, de er den aller viktigste ressursen. Styrke de ansattes medbestemmelse. At alle bydelens ansatte skal få tilbud om heltidsstilling. Redusere bruken av ufaglærte, og legge til rette for at ufaglærte med erfaring får formalisert sin kompetanse. Støtte tiltak og forsøk for likelønn. Jobbe for at bydelen tar inn flere lærlinger.

6 Kultur Gamle Oslo er en bydel med mange kulturelle uttrykk, og kulturtilbudet i bydelen skal gjenspeile dette. Kulturtilbudet i bydelen skal være et sted der man kan oppleve musikk, teater, litteratur, bildekunst og andre kunstuttrykk laget av profesjonelle kunstnere. Det skal også være et tilbud til folk som ønsker å drive med kunst og kultur - enten som profesjonelle eller som amatører. Bydelen skal legge til rette for at det finnes scener og billige lokaler til utøvelse og skolering. En mangfoldig kulturscene som danner grunnlag for ulike stemmer og skaper alternative debattarenaer er grunnleggende for å ta vare på Gamle Oslo sin særegenhet. Styrke biblioteket på Tøyen med mer plass og utvidet åpningstid. Ha Øyafestivalen i Tøyenparken. Fullføre skulpturparken Klosterenga. Følge opp Tøyenløftets tilskudd til lokal kultur. Jobbe for at det skal finnes næringslokaler til kunstnere og andre kulturarbeidere. Gi plass til utøvende kultur og ivareta kulturell produksjon. Jobbe for offentlige midler til å pusse opp Geologisk museum. Jobbe for å etablere kino i bydelen.

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MILJØPARTIET DE GRØNNE MILJØPARTIET DE GRØNNE VALGPROGRAM FOR GRORUDDALEN 2015-2019 2 «Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer