AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012"

Transkript

1 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

2 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien : Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt i Prosjektet består av fire selvstendige bygg på fem til syv etasjer med til sammen 93 leiligheter. I underetasjen mot havnepromenaden er det etablert næringslokaler for utleie, og i tillegg er det bygget underjordisk parkeringsanlegg, adkomstvei og opparbeidet en sentralpark. Totalt omfatter prosjektet ca kvm. WÜRTH NORGE AS Byggherre: Würth Norge AS Arkitekt: Dyrø & Moen arkitekter AS Oppstart: September 2011 Ferdigstillelse: 2012 Beskrivelse: Prosjektet omfattet ombygging og utvidelse av eksi sterende bygg. Kontorbygget ble utvidet med en ny etasje. Kantinen ble utvidet og kontorene i første og andre etasje bygget om. Et kompetansesenter ble utført som et tilbygg til lageret, mens to tilbygg i tilknytning til galleriet har doblet utstillingsarealet og økt møteroms kapasiteten. «Alle store prosjekter har sine ut fordringer, men samarbeidet vi har hatt for å løse utfordringene har vært veldig bra.» Stein Inge Viset, Logistikksjef, Würth Norge Nøkkeltall, AS Ing. Gunnar m. Backe Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter Driftsresultat -117,4-46,9 Resultat før skattekostnad -115,5-44,1 Resultat i % av driftsinntekter -23,5-7,7 Totalkapital 138,3 197,7 Totalkapitalrentabilitet i % -68,6-21,1 Egenkapital 14,7 46,4 Egenkapitalandel i % 10,7 23,5 Antall ansatte pr

3 as ing. gunnar m. backe 1 Grunnlaget er lagt Det har vært et år i motbakke, men AS Ing Gunnar M. Backe har tatt grep. 2 3 AS Ing Gunnar M. Backe ble etablert i 1946, og dannet grunnlaget for det som i dag er BackeGruppen. Selskapet har 125 ansatte og gjennomfører prosjekter over store deler av Østlandsområdet. Selskapet påtar seg alle typer oppdrag innen nybygg og har de senere år hatt en betydelig produksjon av boliger. Vi gjennomfører også rehabiliteringsprosjekter og har lykkes godt med å kontrahere nye prosjekter innenfor dette området. Årets økonomiske resultat er skuffende. Flere av prosjektene vi avsluttet i 2012 ble tatt i et tøft marked. Vi har ikke vært dyktige nok på prosjektgjennomføring og har da heller ikke fått resultatene vi har ønsket oss. Men vi har klart å levere prosjektene med god kvalitet til fornøyde kunder. Gjennom 2012 har AS Ing Gunnar M. Backe gjennomført tiltak for å forbedre lønnsomheten, blant annet gjennom økt fokus på samarbeidskontrakter. Disse gir større trygghet, gjensidig kostnadskontroll og stor forutsigbarhet for både oss og kundene våre. Både i valg av prosjekter og i den tette oppfølgingen av dem, har vi allerede lagt et godt grunnlag for bedret lønnsomhet i : Christinedal, damhus, bekkhus bak til høyre, hagehus venstre og den gule stue januar : Arne Landmark, adm.dir. 3: Torshovdalen 1. 4

4 om backegruppen Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, maskinutleie, prosjektutvikling og eiendom. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entrepre nørselskaper, et murmesterfirma og et maskin utleieselskap. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksom heten. BackeGruppens entreprenørvirk somhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. I 2008 utvidet Backe Gruppen virksomheten til Sør-Vestlandet ved etablering av Backe Bygg i Sandnes utenfor Stavanger. Konsernet har gjennom oppkjøp nå også virksomheter i Bergen og Trondheim. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksom heten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som bygg herre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egen skaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å ferdig stille boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette Backe Gruppen til en av de største bolig byggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendoms investeringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og skolebygg. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. Sven christian Ulvatne er administrerende direktør i Backe Entreprenør Holding AS, mens Backe Prosjekt og Backe Eiendom ledes av henholdsvis Bjørn Tore Hagness og Eirik Strand. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. 6

5 AS Ing. Gunnar M. Backe årsberetning 2012 Årsberetning AS Ing. Gunnar M. Backe har sin hovedvirksomhet innen nybygg av næringsbygg og boliger, samt byggfornyelse, i Oslo og Akershus. Selskapet omsatte for 492 MNOK i 2012, hvorav 83% av omsetningen var relatert til boligproduksjon var et år preget av høy aktivitet. Driftsresultatet er vesentlig dårligere enn forventet. Selskapet har i 2012 overlevert boligprosjektene Sørenga 1 og 2 som bestod i 208 boliger, næringsarealer og p-hus for Sørenga Utvikling KS. Ombygging og tilbygg for Wurth Norge AS på Gjellerårsen ble ferdigstilt og overlevert byggherren høsten Selskapet har pr. dato flere større prosjekter både innenfor bolig og næring i produksjon. For Sinsen Torg AS pågår bygging av 205 leiligheter, samt næringsog parkeringsarealer fordelt på to byggetrinn og på Bryn bygges det 112 leiligheter for Schage Eiendom AS. På Sørenga er vi i gang med bygging av en fellesgarasje for Sørenga Parkering KS. Det er inngått en totalentreprisekontrakt med samspill med Undervisningsbygg Oslo KF knyttet til ombygging av Sofienberg skole. I 2012 utgjorde 98% av omsetningen kontrakter utført i totalentreprise, hvorav samarbeidskontrakter åpen bok utgjorde 32%. Årsregnskapet Resultatregnskapet Driftsinntektene i 2012 var 492,5 MNOK mot 574,3 MNOK i Årsresultatet før skatt ble -115,5 MNOK mot -44,1 MNOK i Forslag til anvendelse av resultat og balanse Årsresultatet i AS Ingeniør Gunnar M. Backe ble et underskudd på kr Styret er meget misfornøyd med årets resultat. Styrets forslag til dekning av årsunderskuddet er følgende: Fra annen innskutt egenkapital kr Til annen egenkapital kr Sum kr Selskapets egenkapital etter resultatdisponeringen og mottatt netto konsernbidrag på kr er 14,7 MNOK som tilsvarer 10,7% av totalkapitalen pr Selskapet har ikke noe fri egenkapital pr I desember fikk selskapet tilført 50 MNOK fra eierne og hadde 66,9 MNOK i fri likviditet pr Arbeidsmiljø AS Ingeniør Gunnar M. Backe hadde ved årets slutt 124 ansatte. Av disse var 73 håndverkere, hvorav 4 lærlinger, og 51 produksjonsfunksjonærer og administrativt personell. Det er et godt arbeidsmiljø i bedriften som stadig blir søkt forbedret. Ved årsskiftet var det ansatt 10 kvinner, som utgjør en kvinneandel på 8,1%. Av kvinnene arbeider 7 som tekniske funksjonærer og 3 som merkantile funksjonærer. Det sitter 1 kvinne i selskapets ledergruppe. Det er en kvinnelig repres entant i selskapets styre. Likelønnsprinsippet gjelder i selskapet. Selskapet søker å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, annen nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Dette gjelder ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Sykefraværet blant de ansatte var på 7,69% i 2012 mot 4,02% i Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) prioriteres svært høyt i selskapet. Samarbeidet med tillitsmannsapparatet og de ansattes representanter i styret og Arbeidsmiljøutvalget er godt, og selskapet har de senere årene lagt ned store ressurser i å forbedre rutinene og styrke holdningene innenfor SHA. AS Ing. Gunnar M. Backe har i løpet av 2012 hatt ett arbeidsuhell som har medført fraværsskade. Det gir en H-verdi for året på 4. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet representerer en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak, samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen, arbeider AS Ing. Gunnar M. Backe kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Selskapet søker å velge miljøvennlige løsninger for å tilfredsstille substitusjonsplikten. Vårt mål er å unngå at miljøfarlige stoffer kommer på avveie, redusere mengden avfall samt fremme ombruk og gjenvinning. For å kunne oppnå avfallsminimering, vektlegges planlegging av innkjøp og logistikk før og underveis i prosjektene. Målet til Oslo kommune, der hovedtyngden av vår byggevirksomhet foregår, er at minimum 60% av den totale avfallsmengden skal kildesorteres på byggeplassen. Alle prosjekter i AS Ing. Gunnar M. Backe tilfredsstiller disse kravene. Enkelte med meget god margin. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø utover det som følger av normal drift. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer og selskapet har i liten grad måttet realisere tap på krav. For å redusere risikoen for tap på fordringer, kreves Fornebu, 11. april 2013 sven Christian Ulvatne svein Tollersrud Terje Falstad styrets leder styremedlem styremedlem katarzyna Baszak Henrik Sachs arne Landmark Styremedlem Styremedlem Adm.dir. bankgaranti fra private kunder iht. Norsk Standard. Selskapet har ikke rentebærende gjeld og endringer i rentenivået påvirker først og fremst selskapets finansinntekter. Forvaltning av overskuddslikviditet ivaretas av AS Backe. Videre drift og fremtidig utvikling Selskapets ordrereserve samt gjennomførte og planlagte forbedringstiltak gjør at styret forventer vesentlig resultatforbedring i Dette gir grunnlag for videre drift, som er en forutsetning for det avlagte regnskapet. 8

6 AS Ing. Gunnar M. Backe Resultatregnskap AS Ing. Gunnar M. Backe Balanse per Resultatregnskap Beløp i kr Note Driftsinntekter 1, 2, 5, Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Andre renteinntekter Andre finansinntekter Andre rentekostnader Andre finanskostnader -7 0 Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Disponeringer Fra/til annen egenkapital Eiendeler Beløp i kr Anleggsmidler: Note Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Maskiner, inventar etc Sum varige driftsmidler Investering i foretak i samme konsern 3 3 Andre langsiktige fordringer 3, Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler: Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse og bank Sum likvider Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Beløp i kr Egenkapital: Note Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Fornebu, 11. april 2013 sven Christian Ulvatne svein Tollersrud Terje Falstad styrets leder styremedlem styremedlem 10 katarzyna Baszak Henrik Sachs arne Landmark Styremedlem Styremedlem Adm.dir.

7 AS Ing. Gunnar M. Backe Kontantstrømoppstilling AS Ing. Gunnar M. Backe prinsippnote Kontantstrømoppstilling Beløp i kr Note Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivinger (Gevinst)/tap ved salg anleggsmidler (Økning)/reduksjon i kundefordringer Økning/(reduksjon) lev. gjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling i pensjonsordning Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansielle aktiviteter Innbetaling av egenkapital Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter AS Ingeniør Gunnar M. Backes virksomhet består hoved sakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Felleskontrollerte selskap/arbeidsfellesskap Selskapet kan på enkelte byggeprosjekter delta i arbeidsfellesskap med andre entreprenørselskaper. Ansvarsforholdene i slike arbeidsfellesskap vil være regulert i avtaler. Eierandeler i arbeidsfellesskap er tatt inn i regnskapet etter bruttometoden. Andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld innarbeides linje for linje i regnskapet Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Garantiavsetning Selskapet har en balanseført avsetning til garantiarbeider som er ment å dekke eventuelle garantiog etterarbeider, samt krav på avsluttede prosjekter. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsforsikring for samtlige ansatte i selskapet. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelser tilknyttet den gamle ordningen er beregnet og ført opp i balansen. Den nye LO/NHO-ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Betingede eiendeler og forpliktelser Dette er eiendeler og forpliktelser som er forbundet med usikkerhet når det gjelder eksistens, lav sann synlighet for at posten vil medføre betalinger eller også er den vanskelig å tallfeste med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Slike poster er ikke regnskapsført. Det er opplyst i note til regnskapet om vesentlige betingede eiendeler og/eller forpliktelser. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. 12

8 AS Ing. Gunnar M. Backe noter NOTE 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Annet Totalproduksjon Selskapet sin virksomhet er i Oslo og Akershus. NOTE 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum NOTE 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Særskilte vederlag ved opphør av ansettelse Avtale om bonus o.s.v Lån eller sikkerhetsstillelse Aksjer og rett til aksjer Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser - - Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,42 % 2,75 % Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Honoraret til KPMG i AS Ing. Gunnar M. Backe ble i 2012 utgiftsført med kr ,- eksl. mva. Av dette utgjorde kr ,- honorar for lovpålagt revisjon, kr 0,- honorar for andre attestasjonstjenester og kr ,- skatterådgivning og andre tjenester utenfor revisjon. NOTE 5 - Nærstående parter Produksjon boliger - - Utleie av arbeidskraft Innleie av arbeidskraft Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester Annet - 6 I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. NOTE 6 - Varige driftsmidler Maskiner, inventar, etc. Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler 768 Avgang Kostpris Akk.ord.avskr Årets ord. avskr. 953 Akk. ord. avskr. solgte -714 Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 4-8 år Avskrivningsplan Lineær kroner Gjenstående leieperiode Totale husleiekostnader år NOTE 7 - Tap på fordringer Årets realiserte tap - - Avsatt Avsatt Tap på fordringer NOTE 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt

9 AS Ing. Gunnar M. Backe noter NOTE 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat - - Beregnet skatt på konsernbidrag - - Sum betalbar skatt - - Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt - - Betalbar skatt - - NOTE 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Avsatt til tap Byggherrefordringer Av netto innestående fra byggherre pr utgjør kr 1,4 millioner innestående som forfaller først i Tilsvarende for 2011 utgjorde kr 4,9 millioner innestående som forfaller først i NOTE 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Annen innskutt EK Udekket tap SUM Egenkapital Årsresultat Kapitalinnskudd Avgitt konsernbidrag - Mottatt konsernbidrag Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer á kr 5.400,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS. AS Ing. Gunnar M. Backe inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. Skattekostnad Årets betalbare skatt - - Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng ml., skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: kr. % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. f. skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller ,4 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,4 % NOTE 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Andre kortsiktige fordringer Sum Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Sum NOTE 9 - Bankinnskudd Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB. AS Ing. Gunnar M. Backe sitt bankinnskudd på kr 66,9 millioner inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men AS Ing. Gunnar M. Backe har tilsvarende fordring på AS Backe. NOTE 13 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum NOTE 14 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Innestående leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld

10 AS Ing. Gunnar M. Backe noter AS Ing. Gunnar M. Backe revisjonsberetning NOTE 15 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) Andel av garantier sikret ved pant. - - * Det er stilt byggherregarantier fra eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart. Som sikkerhet for garantiansvaret, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe. NOTE 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende NOTE 17 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen, samt en usikret driftspensjon for en pensjonist. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende tre årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. NOTE 18 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2013, som ville hatt vesentlig betydning for 2012 regnskapet. 18

11 AS Ing. Gunnar M. Backe Widerøeveien Fornebu Telefon: Telefaks: E-post:

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer