Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?"

Transkript

1 Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? E. J. Solberg, V. Veiberg & C. Rolandsen

2 Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer alle ledd Billig Elg Hjort

3 Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer alle ledd Billig Men bra? Sett elg Sett hjort Ericsson & Wallin 1993 Solberg & Sæther 1999 Ericsson & Wallin 1999 Gangsei 1999 Sylvén 2000 Rolandsen mfl Solberg mfl Rønnegård mfl Solberg mfl Ueno mfl. in press Veiberg mfl Mysterud mfl. 2007

4 Dagsorden: Bakgrunn Evaluering av sett elg og sett hjort Finansiert av Miljødirektoratet Metoder Forutsetninger Forventninger Noen resultater (elg) Kan vi gjøre det bedre? Oppsummering

5 Sett kalv pr ku Sett elg pr. dagsverk Sett ku pr okse Hvorfor varierer bestandsmålene mellom år? Fordi bestanden varierer? Bra!! Stjørdal Tilfeldigheter påvirker utfallet? Utvalgsstørrelsen Observasjonsforholdene Systematiske feil påvirker utfallet? Ikke bra!! Men likevel ikke uvanlig

6 Ulike metoder: Estimeringsmetoder Estimater er anslag for ukjente størrelser Nøyaktige verdier (anslag på faktisk verdi) Med usikkerhetsestimat (eks %) Fangst-merking-gjenfangst (observasjon) Indeksmetoder Indekser er korrelert med den ukjente størrelsen Presise, men ikke nøyaktige (relative verdier) Sett elg-indekser Vanligvis ingen usikkerhetsestimat Mange antagelser

7 Indeksmetoder: Sårbare for endringer i jaktpraksis eller miljøforhold Eks, jaktsesongens lengde, antall jegere, erfaring, skogforhold Krever regelmessig evaluering av presisjonen Graden av samvariasjon i representative bestander Sammenligne uavhengig mål på samme størrelse Bestandsestimat Variasjonen innen kommune og jaktsesong potensialet for feil Alle indekser bygger på et sett med antagelser eller forutsetninger Forutsetningenes gyldighet er bare delvis undersøkt I hvor stor grad ser vi indikasjoner på avvik fra forutsetningene? Hvor stor effekt har avvik fra forutsetningene på indeksenes presisjon?

8 Viktige forutsetninger: Lik søkeeffektivitet mellom år Antall jegere 10 jegere, 5 dager 20 elg, Jakterfaring 20 jegere, 5 dager 40 elg Habitatbruk Tidsbruk (dager vs timer) Jaktmetoder 0,4 elg pr dagsverk

9 Kumulativ andel hjort felt (%) Viktige forutsetninger : Lik søkeeffektivitet mellom år Antall jegere Jakterfaring Habitatbruk Tidsbruk (dager vs timer) Jaktmetoder Lik oppdagbarhet mellom år Vegetasjon- og habitatendringer Bestandstetthet atferd Kjønn og alder Okser sees oftere enn kyr Når felles hjorten?

10 Tetthet, spd Viktige forutsetninger : Lik søkeeffektivitet mellom år Antall jegere Jakterfaring Habitatbruk Tidsbruk (dager vs timer) Jaktmetoder Lik oppdagbarhet mellom år Habitatendringer Bestandstetthet atferd Kjønn og alder Ingen variasjon i jakteffekter mellom år Lik bestandsreduksjon og strukturendring i løpet av jakta Ingen årsvariasjon i rapportutvalget balanserte data skjema fra alle jaktlag hvert år?

11 Resultater: Graden av samvariasjon Sammenligne med uavhengig mål på bestandstetthet Rekonstruert basert på kohortanalyse 16 bestander år med data

12 Sett elg pr. dagsverk Bestandstetthet Sett elg per dagsverk vs. rekonstruert bestand Varierende presisjon i snitt 50 % (3 95 %) Hva er årsaken? Få observasjoner Varierende observasjonsforhold Avvik fra antagelsene Systematiske feil Avvik fra antagelsene År

13 Sett elg per dagsverk vs. rekonstruert bestand Lavere vekstrate enn i bestanden Dobling av bestand gir kun 80 % økning i indeksverdi Synkende søkeeffektivitet med økende tetthet? Redusert innsats pr. dag Redusert jegererfaring Økt bruk av marginale habitater (både av jegere og elg)

14 Bestandsstørrelse Sett pr. dagsverk Sett elg per dagsverk vs. rekonstruert bestand Lavere vekstrate enn i bestanden Dobling av bestand gir kun 80 % økning i indeksverdi Synkende søkeeffektivitet med økende tetthet? Redusert innsats pr. dag Redusert jegererfaring Økt bruk av marginale habitat (både jegere og elg) Synkende oppdagbarhet???? Lavere eksponering ved høye tettheter??? Habitatendringer Vega

15 Sett elg per dagsverk vs. rekonstruert bestand Lavere vekstrate enn i bestanden Dobling av bestand gir kun 80 % økning i indeksverdi Synkende søkeeffektivitet med økende tetthet Redusert innsats pr. dag Redusert jegererfaring Økt bruk av marginale habitat (både jegere og elg) Synkende oppdagbarhet???? Lavere eksponering ved høye tettheter??? Habitatendringer Jakteffekter? Økende høstingsrate med økende tetthet

16 Resultater: Potensialet for feil Analyser av sett elg-data på dag- og valdnivå Hvor finner vi mest variasjon? I hvilken grad påvirker dette utfallet for de årlige indeksene? Sett elg-data fra overvåkingsbestanden i Nord-Trøndelag (og Nordland) (NT) 6 (NT) + 3 (N) kommuner Rekonstruerte bestander Fortsatt tidlig i prosessen

17 Variasjon mellom vald: Elg Stor variasjon gir større mulighet for feil Eks. kalveproduksjon Forskjeller i primærproduksjon og tetthet Sårbar for rapporteringsvariasjon

18 Endringer i løpet av jaktsesongen: Elg Stor nedgang i sett kalv pr. ku i løpet av jakta En følge av høy kalveavskytning > 2,2 kalv pr ku Relativt stor variasjon mellom år Forskjeller i stigningstall? Rekrutteringsindeksene er sårbare for endringer i avskytning

19 Endringer i løpet av jaktsesongen: Hjort Antallet kalv pr. hjortekolle øker i løpet av jakta Til forskjell fra elg I snitt > 0,70 kalv pr. kolle En følge av lavere kalveavskytning I snitt 0,63 kalv pr. kolle Innmark Utmark Innmark vs. utmark

20 Endringer i løpet av jaktsesongen: Elg Rask nedgang i observasjonsraten (sett elg pr dagsverk) Som forventet Men ingen endring i siste del av jakta Bestandsnedgang Anti-predatoratferd Samvariasjon i søkemetode Økende oppdagbarhet Fordeling av elg og jegere Stort potensiale for feilvariasjon mellom år

21 Endringer i løpet av jaktsesongen: Hjort Sogn og Fjordane: Utmark Sett hjort pr. dagsverk Økning til tross for bestandsnedgang Endret adferd? Sogn og Fjordane: Innmark Endrede observasjonsforhold? Endret fordeling av hjort og jegere i løpet av høsten? Jaktuke

22 Kan vi gjøre det bedre? Kortere observasjonsperiode Data kun fra første jaktuka? Alle jakter Homogene jaktforhold Mindre effekt av jakta Lettere å føre skjema Likevel lavere korrelasjon 0,87 vs 0,92 Færre observasjoner? Ujevn fordeling av jegere og elg? Mer relevant når jaktsesongen utvides?

23 Kan vi gjøre det bedre? Overvåke flere kontrollparametere Variasjon i antall vald, jaktlag, jegere og jegerdager Variasjon i andel skjema innlevert Variasjon i indeksverdier mellom jaktlag Variasjon i jakttidspunktet oksefredning Variasjon i jaktmetoder eller strategier Løshund, bandhund Kalv, ku, tvilling etc. Endringer skogforhold og klima (snø)

24 Kan vi gjøre det bedre? Nye statistiske modeller Dagens praksis: Forholdstall fra hele jaktperioden og alle vald, men uten informasjon om indre dynamikk Framtidig praksis: Forholdstall fra hele eller deler av jaktperioden, men der det kontrolleres for variasjon mellom jaktdager og vald Linear mixed effect models Mulig å inkludere andre kovariat (klima, skoglige forhold, jaktmetode) Web-baserte applikasjoner Krever: Data innlastet på dag- og valdnivå Tilleggsinformasjon

25 Oppsummering: Sett elg parameterne avspeiler stort sett endringer i de faktiske forholdene men ikke alltid Årsaken til manglende presisjon skyldes brudd på viktige forutsetninger Med tilgang til representative overvåkingsbestander kan vi overvåke mulige avvik mellom det som observeres og bestandsutviklingen Data registrert på vald- og dagnivå bidrar til bedre oversikt over hvor variasjonen er størst og i hvilken grad endringene skyldes bestandsendringer eller avvik fra antagelsene Innsamling av enkle kontrolldata kan forenkle tolkningen av sett dyr-data Med data på dag og valdnivå indeksverdiene delvis justeres for brudd på forutsetningene

26 Takk for oppmerksomheten

27 Endringer i løpet av jaktsesongen: Et resultat av jaktuttaket Ca 30 % av bestanden Ikke-lineær avgang Samt rettet avskytning Større uttak av okser og ungdyr Indeksene kan derfor forventes å endre verdi i løpet av jakta Indekser fra første jaktdag avviker fra sesongindeksen Er avviket proporsjonalt?

28 Erfaringene så langt: Jakta skaper stor variasjon i bestandstetthet og bestandsstruktur innenfor jaktsesong Sannsynligvis varierer også oppdagbarheten og søkeeffektiviteten i løpet av jakta Indeksverdiene varierer dessuten mye mellom vald Hvor stor er effekten på indeksverdiene??? Jo større variasjon mellom vald og jaktdager, desto større er muligheten for at feil introduseres i de årlige sett elg-indeksene

29 Andre indekser på tetthet: Tettheten av dyr skutt (skutt elg/km2): presis, men forsinket Tettheten av dyr sett: presis, men sårbar Antallet dyr påkjørt: upresis Skutt pr. jegerdagsverk (CPUE): relativt presis Alle korrelert med bestandsstørrelsen over tid Og delvis mellom områder Særlig tettheten av dyr skutt Men alle beheftet med sine feil og begrensninger

30 Endringer i løpet av jaktsesongen: Stor økning i sett ku pr. okse i løpet av jakta En følge av lav avskytning av ku < 0,75 ku pr. okse, << 1 Varierende praksis mht når oksene felles

31 Merking på Vega, langtidseffekter

32 Indeksmetoder: Sårbare for endringer i jaktpraksis eller miljøforhold (antagelser) Eks, jaktsesongens lengde, antall jegere, erfaring, skogforhold etc. Er indeksverdiene sammenlignbare over tid og mellom områder? Eller bygger verdiene i for stor grad på ulike betingelser?

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland *

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? Økonomiske analyser 4/2002 Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Hvis «ny» utdanning kaster mindre av seg enn

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Likestilte kommuner. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner ROAR Riktig Organisering Av Ressursene Arbeidsgruppen Marit Johanne Berg (hovedtillitsvalgt Norsk sykepleier forbund) Roger Santokhie (utviklingsseksjonen) Rita Myrseth (assisterende

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir?

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? 02\2011 Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering i gårdsdrift Marianne Eidem Fostervold (red) Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Av Inger Cathrine Kann, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune 1 Sammendrag I artikkelen beskriver vi resultater fra en analyse av gradert

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida?

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida? HVA PÅVIRKER ALKOHOLBRUKEN GJENNOM UNGDOMSTIDA? 15 Rusfag nr. 1 2015 Av: Geir Møller og Asle Bentsen, KoRus - Sør Hva påvirker ungdommens alkoholbruk? Forfatterne av denne artikkelen belyser dette med

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Dag Wollebæk Forsker II Rokkansenteret/ Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Karl Henrik Sivesind Forsker I Institutt

Detaljer