KONKURRANSESGRUNNLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSESGRUNNLAG"

Transkript

1 KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse: 2010/291

2 1. GENERELT OM OPPDRAGSGIVER OG KONKURRANSEN OM OPPDRAGSGIVER ANSKAFFELSENS FORMÅL DELTILBUD FORBEHOLD VARIGHET ANSKAFFELSENS VERDI ANSKAFFELSESPROSEDYRE KVALIFIKASJONSKRAV KVALIFIKASJONSKRITERIER SKATT OG MVA HMS LEVERANDØRENS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING LEVERANDØRENS FINANSIELLE OG ØKONOMISKE STILLING LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER AVVISNING AV TILBYDERE AVGJØRELSEN AV KONKURRANSEN TILDELINGSKRITERIER TILDELINGSKRITERIUM 1: KVALITET TILDELINGSKRITERIUM 2: PRIS TILDELINGSKRITERIUM 3: LEVERINGSTID RAMMEAVTALE INNSTILLING PÅ TILDELING AV RAMMEAVTALE AVVISNING OG TOTALFORKASTELSE AV TILBUD. AVLYSNING AV KONKURRANSEN KONTRAKT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET FRIST FOR LEVERING AV TILBUD INNLEVERINGSSTED ÅPNING TILLEGGSOPPLYSNINGER OG INFORMASJONSHÅNDTERING ENDRING OG TILBAKEKALL AV TILBUD OPPDRAGSGIVERS ADRESSE OG KONTAKTINFORMASJON TIDSPLAN DISPOSISJON

3 1. Generelt om oppdragsgiver og konkurransen 1.1 Om oppdragsgiver Nasjonalbiblioteket ønsker å være nasjonens hukommelse og et multimedialt kompetansesenter i forkant av framtidens etterspørsel. Vår viktigste oppgave er å samle inn, oppbevare og formidle dokumenter med offentlig tilgjengelige informasjon. På den måten skal Nasjonalbiblioteket være landets fremste kilde til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold. Vår virksomhet omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger som har svært forskjellig karakter. Materialet i samlingene er variert, og omfatter trykt skrift, håndskrifter, fotografi, video, lydopptak, radio- og tv-opptak, film og internettdokumenter. Nasjonalbiblioteket ledes av Nasjonalbibliotekaren, som har det øverste ansvar for planlegging, drift og utvikling av bibliotekets virksomhet. Nasjonalbiblioteket er lokalisert i Oslo og Mo i Rana, og har 380 ansatte som er organisert i fire fagavdelinger og tre stabsenheter. For mer informasjon om NB vises til og 1.2 Anskaffelsens formål En viktig del av Nasjonalbibliotekets virksomhet er å synliggjøre materialet i samlingene på en måte som fanger publikums interesse. I den forbindelse har vi fokus på å bruke informasjons- og utstillingsmateriell på en effektiv måte. Det forutsetter at disse produktene har høy kvalitet, og kommuniserer godt med publikum. I arbeidet med å utarbeide informasjons- og utstillingsmateriell, har Nasjonalbiblioteket behov for stabil og sikker tilgang til tjenester innen design og trykking. På den bakgrunn inviterer Nasjonalbiblioteket til åpen anbudskonkurranse om tildeling av rammeavtaler for design- og trykketjenester. Vi ønsker tilbud innenfor følgende områder: 1) Trykt materiale 2) Elektronisk materiale 3) Utstillingsgrafikk 4) Profileringsartikler Rammeavtalen er ment å dekke oppdragsgivers behov for kjøp av slike tjenester i avtaleperioden. 1.3 Deltilbud Det er anledning til å gi tilbud på ett eller flere av tjenesteområdene som er nevnt i punkt 1.2 og i vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Alle deltilbud innen tjenesteområde 1, 3 og 4 må gjelde både design og produksjon (trykk). 3

4 1.4 Forbehold Eventuelle forbehold må spesifiseres i tilbudsbrevet. Forbehold må være angitt presist og entydig slik at oppdragsgiver kan beregne den økonomiske betydning av forbeholdet uten kontakt med leverandøren. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, jf. FOA (1) litra d, og vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen eller konkurransegrunnlaget, jf. FOA (1) litra e. 1.5 Varighet De ulike rammeavtalene vil ha 2 års varighet fra og med inngåelse av kontrakt, med mulighet for forlengelse 1 år + 1 år etter forespørsel fra oppdragsgiver. Det innebærer opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten slik at kontraktsperioden maksimalt vil være 4 år totalt. 1.6 Anskaffelsens verdi Basert på historiske tall er anskaffelsens totale årlige verdi anslått til ca 1,25 millioner kroner eks. mva. Anskaffelsens totale verdi over 4 år anslås til 5 millioner kroner eks. mva. Verdien må betraktes som anslag, og er ikke bindende for oppdragsgiver. 1.7 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsesprosedyren er åpen anbudskonkurranse etter reglene i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del I og III. Reglene i kapittel 15 som gjelder rammeavtaler kommer til anvendelse. 2. Kvalifikasjonskrav 2.1 Kvalifikasjonskriterier Kvalifikasjonskravene skal sikre at leverandørene har det faglige, tekniske, økonomiske og finansielle grunnlaget som anses nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene Skatt og MVA Kvalifikasjonskrav Leverandøren skal oppfylle sine forpliktelser i forhold til innbetaling av skatt og mva. Krav til dokumentasjon a) Skatteattest for skatt b) Attest for betalt merverdiavgift Næringsdrivende kan bestille skatteattest for skatt og for merverdiavgift ved henvendelse til det lokale skatteoppkreverkontoret eller til skattekontoret. Attestene skal være utstedt på Skattedirektoratets skjema RF-1244 eller annen blankett som gir de samme opplysninger. Når leverandørens hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de erstattes av en 4

5 erklæring avgitt under ed eller forsikring av den aktuelle personen overfor en retts- eller forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller en annen kompetent myndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat. Attestene skal ikke vise restanse. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato for forespørselen HMS Kvalifikasjonskrav Leverandøren skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) Krav til dokumentasjon Signert HMS egenerklæring ikke eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Kvalifikasjonskrav Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak Det kreves at leverandøren ikke er rettskraftig dømt for deltakelse i kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger Krav til dokumentasjon Attest fra foretaksregisteret eller evt. registrering i faglig register i leverandørens hjemland Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato Signert egenerklæring ikke eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato Leverandørens finansielle og økonomiske stilling Der leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Dersom leverandøren har slik gyldig grunn, skal han ta skriftlig kontakt med oppdragsgiver for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres. Kvalifikasjonskrav Det kreves økonomisk forsvarlig drift. Leverandøren skal vise forsvarlig soliditet, likviditet og lønnsomhet Krav til dokumentasjon a) Fremleggelse av foretakets siste tilgjenglige årsregnskap godkjent av revisor. b) Leverandøren skal vedlegge kredittratingrapport fra Dun & Bradstreet, Lindorff Decision eller tilsvarende. Dersom leverandøren støtter seg på den økonomiske kapasiteten til andre foretak, må ubetinget forpliktende avtale mellom tilbyder og underleverandør vedlegges tilbudet. 5

6 2.1.5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav Det kreves dokumentert erfaring fra tilsvarende oppdrag Det kreves meget god gjennomføringsevne Leverandøren skal ha fungerende miljøledelsessystem Krav til dokumentasjon Liste over de viktigste utførte tjenester de siste tre år, herunder opplysninger om navnet på mottaker, verdi, tidspunkt, samt kontaktperson og telefonnummer for minimum 3 av oppdragene. Nasjonalbiblioteket vil kontakte ingen eller noen, men ikke nødvendigvis alle referansene. Antall referanser, og hvilke av de oppgitte referansene som vil bli kontaktet, beror på et skjønn hos arbeidsgiver. Oversikt over firmaets totale bemanning. Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget. En angivelse av hvilke deler av kontrakten der leverandøren vil benytte underleverandører. Det skal oppgis navn på underleverandører. Leverandøren bes legge fram redegjørelse for eksisterende rutiner som dokumenterer at kravet er dekket. Hvis dette er beskrevet i virksomhetens kvalitets- eller miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001, Svanen, Miljøfyrtårn eller tilsvarende 3. partsverifiserte systemer, kan kopi av rutiner eller gyldig sertifikat legges ved. Følgende krav gjelder kun for leverandører som leverer tilbud i tjenesteområde 1 og 3: Kvalifikasjonskrav Leverandøren eller underleverandøren som utfører trykkeritjenesten skal ha kvalitetsrutiner for å sikre at de ferdige trykksakene: a) ikke inneholder forbudte kjemikalier, og at b) høsting og produksjon av produktenes materialer skjer gjennom bærekraftig skogbruk i kontrollerte former og med sporbarhet. Krav til dokumentasjon Delkrav a): Leverandøren bes legge fram redegjørelse for eksisterende rutiner som dokumenterer at kravet er dekket. Hvis dette er beskrevet i virksomhetens kvalitets- eller miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001, Svanen, Miljøfyrtårn eller tilsvarende 3. partsverifiserte systemer, kan kopi av rutiner eller gyldig sertifikat legges ved. Delkrav b) Dokumentasjon for bærekraftig skogbruk for trevirke: For produkter som har FSC eller PEFC sertifikat er det tilstrekkelig å legge fram et gyldig sertifikat. Annen 6

7 dokumentasjon på kvalitetssikringstiltak vil også bli godtatt. Leverandøren eller underleverandøren som utfører trykkeritjenesten skal ha styringssystemer for å minimere forbruk av energi og kjemikalier, og skal ha gode rutiner for avfallshåndtering Leverandøren bes legge fram redegjørelse for eksisterende rutiner som dokumenterer at kravet er dekket. Hvis dette er beskrevet i virksomhetens kvalitets- eller miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001, Svanen, Miljøfyrtårn eller tilsvarende 3. partsverifiserte systemer, kan kopi av rutiner eller gyldig sertifikat legges ved. 2.2 Avvisning av tilbydere Oppdragsgiver skal avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskriteriene, se FOA (1). Oppdragsgiver kan avvise leverandører på grunn av forhold som nevnt i FOA (2). Leverandører kan bli avvist dersom dokumentasjon viser at det ikke er sannsynlig at kvalifikasjonskravene er oppfylt. Dersom en leverandør er klar over at opplysninger tilknyttet kvalifikasjonskravene kan medføre tvil om leverandørens evne til å oppfylle en kontrakt, bør relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet. 3. Avgjørelsen av konkurransen 3.1 Tildelingskriterier Tildeling av rammeavtaler vil skje ut fra de tilbud som er økonomisk mest fordelaktige, jf. anskaffelsesforskriften 22-2 (1). Alle godkjente tilbud vil bli evaluert med poeng. Avgjørelse om tildeling av rammeavtaler vil baseres på følgende tildelingskriterier med tilhørende vekting: Tildelingskriterium Vekt 1. Kvalitet 50 % 2. Pris 30 % 3. Leveringstid 20 % Tildelingskriterium 1: Kvalitet Ved vurdering av tildelingskriteriet Kvalitet vil vi vektlegge kvaliteten på: Tjenesteområde 1 og 3: Designtjenester med 90 % og trykkeritjenester med 10 % Tjenesteområdene 2 og 4: Designtjenester 100 % Tjenesteområde 4: Designtjenester med 90 % og sortimentsbredde 10 % 7

8 a) Vurdering av designtjenester Kvaliteten på designtjenester vil bli vurdert på grunnlag av innlevert arbeidsprøve som skal lages spesielt for denne anskaffelsen. Leverandøren bes levere inn én arbeidsprøve for hvert tjenesteområde det gis tilbud på. Arbeidsprøven skal lages på grunnlag av informasjonen i tabellen nedenfor nedenfor. Utformingen av arbeidsprøvene skal følge Nasjonalbibliotekets nåværende designprogram, og skal inneholde Nasjonalbibliotekets logo samt illustrasjoner og tekst som er valgt ut av Nasjonalbiblioteket. Designprogrammet og utvalgte illustrasjoner og tekst hentes fra Tjenesteområde Tjenesteområde 1 Beskrivelse av arbeidsprøve For- og bakside av et magasin Magasinet fokuserer på polarheltene i årene etter 1905, og viser et utvalg bilder fra Nasjonalbibliotekets samling. Format: A4 Farge: 4+4 Tjenesteområde 2 Power Point presentasjon: 2 lysark, forsiden og et annet lysark Presentasjon av polarheltene som skal benyttes i et foredrag under Polaråret. Formålet med presentasjonen er å vise smakebiter fra Nasjonalbibliotekets samling. Tjenesteområde 3 Plakat Plakaten skal promotere utstilling om polarheltene i Nasjonalbiblioteket. Format 34 x 50 cm Farge: (4 +0 (CMYK +), ensidig Tjenesteområde 4 Design av dekor på kaffekrus Kruset skal promotere Polaråret. Arbeidsprøven kan være en tegning el.l. som viser dekor på et kaffekrus (det skal ikke leveres inn design av selve koppen). Ved evaluering av designtjenester vil vi legge stor vekt på om utformingen av arbeidsprøven er kreativ, og om den legger til rette for god kommunikasjon med Nasjonalbibliotekets brukere. Vi vil også vurdere i hvilken grad utformingen av arbeidsprøven stemmer overens med Nasjonalbibliotekets profil. Det er ønskelig at arbeidsprøvene leveres som fargeutskrift i A4-format. I den digitale versjonen av tilbudet kan det gjerne benyttes eksport av trykkeklar pdf. 8

9 Nasjonalbiblioteket gjør oppmerksom på at leverandørene beholder opphavsrett til arbeidsprøvene. Det betyr at Nasjonalbiblioteket ikke kan kopiere eller tilgjengeliggjøre arbeidsprøvene uten tillatelse fra tilbyder. b) Vurdering av trykkeritjenester Vurdering av kvalitet på trykkeritjenester er kun aktuelt ved evaluering av tilbud som er innlevert på tjenesteområde 1 og 3. Kvaliteten på trykkeritjenester vil bli vurdert på grunnlag av innleverte eksempler på trykksaker. Det er ikke et krav at eksempeltrykksakene er produsert spesielt for denne anskaffelsen, det kan leveres inn trykksaker fra tidligere oppdrag. Leverandøren bes levere inn to eksempler på trykksak i høykvalitet, og to eksempler på trykksak i hurtigtrykk. c) Vurdering av sortimentsbredde Vurdering av sortimentsbredde som en del av kvaliteten er kun aktuelt ved evaluering av tilbud som er innlevert på tjenesteområde 4 (profileringsartikler). Sortimentsbredde vil bli vurdert på grunnlag av innlevert oversikt/katalog over profileringsartikler Tildelingskriterium 2: Pris Pris skal oppgis i skjemaet i vedlegg 2 Prisskjema Tildelingskriterium 3: Leveringstid Leveringstider skal oppgis i skjemaet i vedlegg 3 Leveringstid. 3.2 Rammeavtale Oppdragsgiver står fritt til å velge å inngå rammeavtale med én eller flere leverandører etter en vurdering av hva som fremstår som økonomisk mest fordelaktig, jf. punkt 3.1. Følgende alternativer kan være aktuelle: 1) Rammeavtale med én totalleverandør 2) Rammeavtaler med flere totalleverandører 3) Rammeavtale med en totalleverandør og én eller flere ulike leverandører om samtlige eller enkelte tjenesteområder 4) Rammeavtaler med ulike leverandører hvor ingen er totalleverandør om de enkelte tjenesteområdene Ved inngåelse av rammeavtaler med flere innen hvert tjenesteområde, vil det bli valgt minst 3 leverandører per produktgruppe, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud. Alternativ 2 og 3 vil bli valgt dersom oppdragsgiver har kommet til at det er mest fordelaktig å tildele rammeavtale til en som kan levere innenfor alle tjenesteområder, men det er nødvendig å inngå avtaler med flere leverandører for å sikre levering, jf behov leveringskapasitet, kort leveringstid og ønske om å sikre sortimentsbredde. Ved valg mellom alternativ 4) eller de øvrige tre alternativer vil det bli vurdert om kombinasjoner av deltilbud vil være det mest fordelaktige, eller om det er mest fordelaktig å 9

10 tildele hele kontrakten til én leverandør. Denne evaluering skjer i henhold til oppgitte tildelingskriterier. Oppdragsgiver forbeholder seg således retten til å dele opp tilbudene, og er ikke forpliktet til å evaluere og tildele pr kategori, slik at den som isolert sett blir rangert som nr 1 under aktuelle kategori blir tildelt kontrakt for denne. Ved valg av flere leverandører vil avrop på rammeavtalen skje i prioritert rekkefølge. Dette slik at man først forespør nr 1, og dernest nr 2, dersom nr 1 ikke kan levere. Det vil bli vurdert om merkostnadene ved å administrere flere kontrakter vil være større en besparelse ved å tildele kontrakten etter vekting av tildelingskriterier per tjenesteområde. En slik samlet besparelse vil bli veid mot eventuelle negative effekter med hensyn til øvrige kriterier. 3.3 Innstilling på tildeling av rammeavtale Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles rammeavtale skal meddeles skriftlig samtidig til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås. Med kontrakt er inngått menes tidspunkt for signering av rammeavtale av begge parter. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for leverandøren til evt. å klage over beslutningen, jf. FOA Avvisning og totalforkastelse av tilbud. Avlysning av konkurransen Oppdragsgiver skal avvise tilbud på grunn av forhold som nevnt i FOA (1), og kan avvise tilbud på grunn av forhold som nevnt i (2). Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det, jf. FOA 22-1 (2). Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger en saklig grunn, jf. FOA 22-1 (1). 4. Kontrakt Rammeavtalen er vedlagt konkurransegrunnlaget, se vedlegg 4. Tildeling av oppdrag innenfor rammeavtalen skal skje på grunnlag av skriftlig bestilling, Vedlegg A Administrative bestemmelser til Rammeavtalen. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, jf. FOA (1) d. 5. Administrative bestemmelser 5.1 Krav til utforming av tilbudet Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er underskrevet og datert. Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt som merkes med: Tilbud Design og trykketjenester 2010/291 10

11 Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilbudet skal settes opp i henhold til disposisjonen gitt i punkt 5.9. Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes pr post, se punkt 5.3. I tillegg til papirutgave skal tilbudet leveres på CD eller DVD. Det elektroniske formatet på dokumentene skal være pdf, Word, Excel eller odf. Det er leverandøren som har risikoen for om forsendelsen er oppdragsgiver i hende før tilbudsfristens utløp, jf. punkt 5.2. Med i hende menes at forespørselen fysisk er kommet frem til oppdragsgiver. Det er ikke tilstrekkelig at tilbudet er poststemplet med fristdato. Tilbud pr e-post, telefaks eller lignende aksepteres ikke. 5.2 Frist for levering av tilbud Tilbudet må være oppdragsgiver i hende innen kl Tilbud som ikke er levert innen fristen vil bli avvist, jf. FOA (1) a. 5.3 Innleveringssted Alternativ A Postadresse: Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo Alternativ B Besøksadresse/Personlig overlevering: Resepsjonen ved Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate Oslo 5.4 Åpning Åpning av tilbudet finner sted kl hos oppdragsgiver. Åpningen foretas av minst 2 representanter for oppdragsgiver. Leverandørene har ikke rett til å være til stede under åpningen. 5.5 Tilleggsopplysninger og informasjonshåndtering Dersom leverandøren finner at dokumentene som ligger til grunn for anskaffelsen ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan vedkommende be oppdragsgiver om tilleggsopplysninger. Alle spørsmål må rettes skriftlig til følgende e-post adresse: Spørsmål bes innkommet snarest mulig. Dersom spørsmål kommer inn senere enn seks dager før fristen for levering av tilbud utløper, er det ikke sikkert at spørsmålene vil bli besvart før fristens utløp. 11

12 5.6 Endring og tilbakekall av tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbud er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med punkt Oppdragsgivers adresse og kontaktinformasjon Oppdragsgivers adresse: Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsensgate 110 Postboks 2674 Solli 0203 Oslo E-post: Tlf: Kontaktpersoner for anbudskonkurransen i Nasjonalbiblioteket: Kristine Farstadvoll Telefon: / E-post: 5.8 Tidsplan Konkurransen er planlagt gjennomført etter den tidsplanen som er gjengitt i tabellen nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan inntreffe. Aktivitet Tidspunkt Kunngjøring sendt til TED Frist for mottak av tilbud Kontraktstildeling Klagefrist Kontraktsinngåelse Uke 1 Vedståelsesfrist Disposisjon Besvarelsen skal organiseres i følgende rekkefølge: a) Tilbudsbrev b) Utfylt prisskjema c) Utfylt skjema for leveringstid d) Dokumentasjon for kvalifikasjoner: 1. Skatteattester og MVA, jf. punkt HMS-egenerklæring, jf. punkt Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling, jf. punkt Leverandørens finansielle og økonomiske stilling, jf. punkt Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner jf. punkt

13 Tilbudet skal organiseres i ovennevnte rekkefølge, og ved bruk av skilleark som nummereres i henhold til ovennevnte. Vedlegg: 1. Kravspesifikasjon 2. Prisskjema 3. Leveringstid 4. Rammeavtale med vedlegg 13

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket. Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT-032006 NASJONALBIBLIOTEKET 14.09.2006 12.10.2006 Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Dato: 9.8.2013 Saksnr: 2012/11 Innhold Side 1 Innledning... 2 1.1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud...

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse Prisavtaler Prisavtaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i Søknadsgrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Omfang av oppdraget... 5 1.4 Lovanvendelse og konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren Anskaffelsens nummer: 2014/00380 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 PROSJEKTANSVARLIG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 1. MARS 2011 INNHOLD Forord...3 1. Forprosjekt...4

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om service av storhusholdningsmaskiner. Klager anførte at valgte leverandør ikke

Detaljer