Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, Kurs for Tekna, september 2013, Tore Aalberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Kurs for Tekna, 25-26 september 2013, Tore Aalberg"

Transkript

1 Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010,

2 Prosjektplanlegging Mål for kurset: Etter kurset skal du være i stand til å utvikle prosjektplaner som er realistiske, strukturerte, forståelig, fleksible og kontrollerbare. Sentrale tema på kurset: Prosjektplanleggingsprosessen Planlegging av arbeidsomfang Tid og ressursplanlegging Estimering Project Risk Management Oppfølging av prosjektplaner 2

3 Prosjekplanlegging DEL 1 Overordnet prosjektplanlegging Planleggingsprinsipper, planleggingsmetodikk Formål og mål, effektmål og resultatmål. Gevinster og gevinstrealiseringsplaner Milepælplanlegging og annen overordnet planlegging 3

4 Definisjon Et prosjekt er en arbeidsform hvor en temporær organisasjon er oppre7et for å u:øre en avgrenset oppgave. AGH

5 Prosjektets kjennetegn Entydig målsetting Begrenset ressurstilgang Engangsforetak (lav frekvens) Bestemt start- og sluttdato Tverrfaglig arbeid SCOPE TIME COST 5

6 Prosjektets livssyklus (Gray Larsson) Oppstart Modning Gjennomføring Avslutning Nivå på innsats Karlsen

7 Hensikten med planlegging Bedre innsikt i oppgavene som skal utføres Underlag for å styre mot et fastsatt mål Arbeidsoppgaver og ressurser kan samordnes, koordineres og avtales Sikre best mulig ressursutnyttelse Økte muligheter for å kunne se konsekvensene av endrede forutsetninger for prosjektet Grunnlag for diskusjoner med de som blir berørt av gjennomføringen av prosjektet og dets resultater Muligheter for å motivere prosjektets medarbeidere Karlsen

8 Planleggingsprosessen Kontrollmekanismer: Standarder Prosedyrer Kulturelle normer Lover og regler Finansielle begrensninger Tilgjengelig tid Tilførsel: Ressurser Informasjon Planleggingsprosessen Resultat: Prosjektplan Støtte og hjelpmidler: Teknikker og metoder Dataverktøy Prosjektlederen og medarbeidere Karlsen

9 Planlegging Planleggingsprinsipper Felles planlegging Nivådelt planlegging Overblikkbar planlegging Hvor vil vi? Hvilke veier fører til målet? Hvor står vi? Plans are nothing, planning is everything 9

10 FELLES planlegging FORDELER Alle får totaloversikt og forståelse for hva som skal oppnås. Skaper enighet om arbeidsmetodikk og organisering. Forankrer planen hos alle (medeierskap/konsensus). For de fleste prosjekter gir felles planlegging en bedre plan. ULEMPER Kan ta mye tid, koster. Passer ikke alles lederstil. Vet ikke hvor prosjektet tar veien. Farlig signal hvis det ikke er særlig frihet i veivalg. FELLES PLANLEGGING LØNNER SEG, MEN MÅ GJØRES RETT 10

11 Forankring Prosjektledelsen skubber mot målet Brukerne trekker selv mot målet DET ER IKKE TILSTREKKELIG Å TA FATT PÅ ARBEIDET MED FORANKRING I AVSLUTNINGSFASEN 11

12 Forankring þ Hvem kan bidra til avklaring av problem? þ Hvem kan bidra til løsning? þ Hvem kan sabotere? þ Hvem må dere ha med dere? 12

13 Enkel prosjektplanleggingsmodell (Tore) Mandat OG < > PL Milepælplan PL, PD, NP, OG Usikkerhetsanalyse PL, PD, NP, OG, ++ Detaljplaner Detaljplaner Detaljplaner PL, DSSGJ 13

14 Prosjektmandat Mandat består av Mål Rammer Ansvar Prosjektnavn Bakgrunn for prosjektet Prosjektets mål Rammebetingelser Prosjektets bidrag til virksomheten Økonomi 14

15 Alice om mål Filur-katt, begynte hun, litt engstelig var hun, vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra?. Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen sa katten. Det er ikke så nøye sa Alice. Så er det ikke så nøye hvor du går heller sa katten. Bare jeg kommer noensteds hen, la Alice til som en slags forklaring. Å - dit kommer du sikkert sa katten bare du går lenge nok... 15

16 Formål og mål Bruken av resultatene (formålsrealisering) Basisorganisasjonen Start Prosjektet Slutt Tiden Resultater (målrealisering) AGH 16

17 Prosjektmål uttrykkes i kontrakten/prosjektavtalen Objektmål - prosjektets mål som skal nås før prosjektet er slutt Prosessmål - kompetanse, miljø ol. Effektmål - organisasjonens mål som prosjektet skal bidra til 17

18 Prosjektstrategier A-strategier B-strategier X C-strategier 18

19 Mål Absolutt verdi: 2,37m, 3,2mill. Ønske Ambisjon Relativ verdi: Bedre enn i fjor, 20% billigere enn Y Krav Objektivt? Subjektivt? Floskel BRA, UTMERKET, SUPER 19

20 Krav til prosjektmål R = Resultatbeskrivende O = Objektivt målbart T = Tidsbestemt U = Utviklende R = Realistisk S = Specific M = Measurable A = Assignable R = Realistic T = Time-based 20

21 Kart og kompass -milepælplan Velg tydelige kjennetegn i terrenget fram til neste post. 21

22 Milepæler Milepæler er kontrollstasjoner i prosjektet som gjør at vi kan forsikre oss om at vi er på rett kurs En milepæl er er en beskrivelse av en tilstand som prosjektet bør være i på et visst stadium av prosjektarbeidet En milepæl beskriver hva vi skal oppnå, ikke hvordan En milepæl skal så langt som mulig være løsningsnøytralt formulert Vi bruker milepæler fordi det er uhensiktsmessig å bare operere med sluttmål i prosjekter Det er viktig å ha holdepunkter underveis i prosjekter Det skal være enkelt å registrere om en milepæl er nådd eller ikke Et utgangspunkt er at det ikke bør være mer enn 3 måneder mellom hver milepæl. Det bør heller ikke være for mange Det vil i mange prosjekter være naturlig å knytte milepælene til viktige beslutnings- eller styringspunkter Karlsen

23 Milepælplan med flere resultatløp Resultatløp Oppstart Milepæl Aktiviteter Karlsen 2012 Sluttmål 23

24 Ansvarskart Prinsipper, milepæler, aktiviteter Ressurs er 24

25 Roller Utfører arbeidet (X) Beslutter (D) Deltar i beslutning (d) Ansvar for fremdrift (P) Må Rådspørres (C) Kan rådspørres (a) Må Informeres (I) Rollene er knyttet til aktiviteter - evt prinsippansvar ved løpende oppgaver 25

26 Kritiske suksessfaktorer Definerte og entydige prosjektmål Toppledelsens støtte Hensiktsmessige prosjektplaner Kommunikasjon med oppdragsgiver Rekruttering, utvelgelse og opplæring av personell Tilgang på utstyr og ekspertise til å utføre prosjektoppgaven Oppdragsgivers aksept Oppfølging, kontroll, tilbakemelding og rapportering med hensyn på gjennomføring Kommunikasjon internt i prosjektet Evne til problemhåndtering, f.eks. kriser og konflikter Karlsen

27 HVORFOR BLIR GEVINSTENE SÅ SMÅ NÅR INNSATSEN ER SÅ STOR?

28 En typisk utvikling Verdi Prosjekt avsluttet - drift starter Forventede gevinster Typisk resultat Break even t 1 t 2 Tid 28

29 Endring i synet på gevinstrealisering Tradisjonelt syn Gevinstmuligheter er stabile over tid Selve investeringen setter rammen for gevinstmuligheter Finansiell avkastning rettferdiggjør investeringen Det er tilstrekkelig å håndtere selve investeringen for å oppnå gevinster Nytt syn Potensielle gevinstmuligheter endrer seg over tid Organisasjonen og omgivelsene avgjør gevinstmulighetene Alle effekter av investeringen bør tas med i vurderingen Organisasjonen må være proaktiv for å realisere alle mulige gevinster (Lin & Pervan, 2001) 29

30 Gevinstrealiseringsprosessen Ward and Daniel,

31 Prosess for gevinstrealisering Sponsor Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Identifisere gevinstmuligheter (Planlegge gevinstrealisering) Gjennomføre prosjektet med fokus på gevinster Følge opp og realisere gevinstene KPI Prosjektleder 31

32 Hva er gevinstrealisering IT (Statskonsult) En relativt generell definisjon av gevinstrealisering av IT og omstilling er: Tiltak for å ta ut nytte ved innføring av en IT-løsning i en virksomhet. Denne definisjonen differensierer ikke mellom planlagte og ikke planlagte gevinster. Særlig i IT-forskningsmiljø vektlegges viktigheten av også å ta ut ikke-planlagte gevinster. I offentlig sammenheng er det viktig å ha spesiell fokus på den planlagte nytten, som er fremkommet i den nytte/kostnads- analysen som svært ofte er en del av beslutningsgrunnlaget for å vedta igangsetting av et prosjekt. Det å utarbeide en gevinstrealiseringsplan vil være en nyttig øvelse for å øke bevisstheten om hvorvidt det er realistisk å kunne ta ut den forventede nytten av prosjektet. Det er imidlertid viktig at gevinstrealiseringsplanen er et levende dokument og blir oppdatert ved endringer i prosjektet. 32

33 Prosjektplanlegging DEL 2 Usikkerhet versus Risiko Usikkerhet i prosjektets tidligfase Usikkerhetsanalyse, forskjellige teknikker Presentasjon og kommunikasjon av usikkerhet Styring av usikkerhet 33

34 Kostnadsoverskridelser NSB Gardermobanen l Kostnadene det dobbelte av det planlagte Oppgradering av Slottet l Fem ganger opprinnelig kostnadsanslag Nytt billetteringssystem for T-bane i Oslo l Umulig å si Rikshospitalet l Kostnadsøkning 89%, pasientøkning 22% Norges Bank l Kostnadsoverskridelser på % 34

35 Usikkerhet som gevinst 35

36 36

37 Definisjoner Usikkerhet Oppside - muligheter Nedside - risiko Inndeling usikkerhet Indre usikkerhet - intern Ytre usikkerhet - ekstern l Ekstrem usikkerhet Typer av usikkerhet Estimatusikkerhet - uskarphet Hendelsesusikkerhet - uforutsigbarhet 37

38 Usikkerhetsfaktorer press på prosjektet H&al

39 Prosjektets livssyklus versus usikkerhet Husby et al

40 Usikkerhetskartet H&al

41 Tornadodiagram 41

42 Monte Carlo Simulering En metode for å skaffe seg et bilde av usikkerheten knyttet til prosjektet (for eksempel dets gjennomførings-tid eller totalkostnad) Gjennomføringstiden er bestemt av en rekke aktiviteter (totalkostnaden av en rekke kostnadskomponenter) Det er knyttet usikkerhet til hver aktivitet (hver kostnadskomponent). Usikkerheten er kjent gjennom en sannsynlighetsfordeling (visse sannsynligheter for forskjellige utfall) For komplisert å regne ut usikkerheten aritmetisk Simulerer : regner numerisk ved å la hver komponent få et utfall basert på en loddtrekning ut fra sannsynlighetsfordelingen. Gjør dette et stort antall ganger og får da en statistikk som viser hva sluttresultatet (gjennomføringstiden eller totalkostnaden) kan bli Bruker et dataprogram til å foreta simuleringen H&al

43 S-kurver og usikkerhet H&al % 70% 65% 1 MRD 4,5 MRD 43

44 Kreativ risikovurdering Prosess: 1. Hva betyr fiasko for prosjektet? 2. Hvilke risikofaktorer kan lede til fiasko? Sannsynlighet?! 3. Risikodiagram 4. Hvilke tiltak reduserer Konsekvenser 44

45 Risikoberegning Sannsynligheten for fiasko kan beregnes slik: P = 1 - (1-P 1 )*(1-P 2 )******(1-P n ) hvor P 1 er sannsynligheten for at første situasjon skal oppstå, forutsatt at alle situasjonene er uavhengig av hverandre. Når P = 1 er det altså 100% sannsynlig at prosjektet ender med fiasko. 45

46 Kritikalitetsmatrise H&al

47 Risk Ranking Matrix (Aibel)! 47

48 Risk management (Gordon/Lockyer 1996) Sources of Risk Timing Technology People Finance Managerial Political Risk Mitigation Risk transfer Risk deferral Risk reduction Risk acceptance Risk avoidance 48

49 LFA (Logical Framework Approach) Samfunnsmål Husby et al 2000 Effektmål Resultatmål Ressurser 49

50 Ytre farer Ny teknologi Endret marked Endret organisasjon Endret politikk Ergo: Så korte prosjekter at sjansen for ytre fare er minimal, eller: Delresultater underveis 50

51 De 10 indre farer Jeg trodde at... Cocktail party Ikke mitt bord Planen i skuffen Å, det glemte jeg... Blodtapping Forandring fryder 90% ferdig Her har'u dingsen Alle mennesker er like 51

52 Prosjektbalansen I Ressurser Tid Kvalitet 52

53 Prosjektbalansen II Usikkerhet Tid Kvalitet Ressurser 53

54 Avviksårsaker SAJ 1998 Planleggingsfeil, (feil i planer, overoptimistiske anslag) Styringsfeil, (manglende styring, dårlig rapportering) Tekniske feil, (utstyrsfeil, spesifikasjoner, teknisk kompetanse) Organisatoriske feil, (ansvar, myndighet, saksgang, koordinering) Sosiale feil, (uenighet og uro, teamsammensetning) Risikofeil, (dårlig risikoanslag, risikoforståelse) Kontraktsfeil, (endret pris og lønn, uventede hendelser, 54

55 Beslutninger H&al 2000 Klar valgsituasjon Diffus valgsituasjon Små konsekvenser Lite eller ingen ressursbruk Uformell analyse Moderat ressursbruk Formell, enkel analyse Store konsekvenser Moderat til stor ressursbruk Formell, tilpasset analyse Stor ressursbruk Formell, omfattende analyse 55

56 Mennesker og usikkerhet H&al 2000 Frykt Selvtillit Motivasjon Psykisk styrke Kognitive evner Kunnskap, erfaring Forutinntatthet 56

57 Mennesker i prosjekter H&al 2000 Motivasjonsfordreining: Resultatene reflekterer ledelsens ønske istedenfor å representere den virkelige usikkerhetseksponeringen Ekspertfordreining: Eksperter skal jo ikke være usikre på sine avgjørelser eller vurderinger, men sikre. Usikkerhet vil her bli undervurdert. Ikke-representative erfaringer: Overføring av generell kunnskap og erfaringer uten å justere for endringer i dette prosjekts forutsetninger, innhold og usikkerhet Bruk av erfaring og kunnskap: Erfaringer og kunnskap fra forrige prosjekt vil dominere over tidligere erfaringer Mangel på kreativitet: Mangel på evne til å se alle positive og negative effekter av usikkerhet Neglisjere informasjon: Alt som gikk galt på det forrige prosjektet kommer selvfølgelig aldri til å skje igjen fordi. 57

58 Seks tenkende hatter Hvit hatt: Hvit er nøytral og objektiv. Den hvite hatten benyttes f eks når man diskuterer mål, fakta, tall, statistikk og definisjoner. Spørsmål/forslag om hvilke data som skal samles. Rød hatt: Den røde hatten signaliserer følelser og gir derved et følelsesmessig bilde. Man trenger ikke å argumentere for synspunkter, og det kan godt dreie som om intuisjoner/mavefølelse. Diskusjonene blir lett følelsesladede når den røde hatten er på. Svart hatt: Svart representerer de negative aspekter og er således problemorientert. Det er ofte aspekter som følger av negativ logikk, varsomhet og rasjonale for ikke å gjøre noe. Typisk vil den svarte hatten fremkalle mange usikkerhetselementer knyttet til nedsiden, dvs risiko. Gul hatt: Den gule fargen symboliserer solen og det positive. Den gule hatten innebærer optimisme og positiv, logisk tenkning. Det blir derfor fokusert på muligheter. Nytte, kostnadsbesparelser, fordeler ved ulike type tiltak osv. Ofte en fremtidsrettet tenkning. Grønn hatt: Grønn representerer vekst og indikerer derved kreativitet og nye ideer. Nye forslag, ulike alternativer og fokus på det som er interessant og nyskapende ved et forslag eller argument. Blå hatt: Blå er en rolig farge som representerer kontroll over situasjonen og tankeprosessen. Den blå hatten er meta-hatten, som gir oversikt over helheten og som organiserer diskusjonsprosessen og bruken av de andre hattene. Husby et al

59 Prosjektplanlegging DEL 3 Termin- og ressursplanlegging Teknikker som Gantt, Nettverk, PERT Kritisk linje og slakk (kritisk sti og flyt) Ressursdiagram, ressursbegrensinger Optimering av prosjektplanen Forsering og crashing av prosjekttiden 59

60 Teknikker for å vise aktivitetsplan Nettverksplaner (CPM, PERT) Gantt-diagram Målrettet prosjektstyring: aktivitetsansvarskart 60

61 Nedbrytning av planer Arbeidspakke nivå M1 M2 M3 M4 Aktivitets nivå Arbeidsoppgave nivå Karlsen

62 Prosjektnedbrytning (WBS) Nivå Hensikt Tidshorisont Program Virksomhets-strategi 5-10 år Prosjekt Mål/endring 9-18 måneder Delprosjekt Delresultat 6-12 måneder Arbeidspakke Milepæl 1-3 måneder Aktivitet Målbart resultat 1-3 uker Arbeidsoppgave En større arbeidsinnsats Dager Jobb Kortvarig arbeidsinnsats Timer Karlsen

63 Plannivåer Hovedplan Detaljplan 63

64 Planprosess : Backwards planning Detail Engineering Procurement Prefab Engineering Installation Procurement Prefab Commissioning Engineering Engineering Procurement Install Comm. Pkg. -01 Procurement Prefab Engineering Engineering Procurement Install Comm. Pkg. -02 Procurement Prefab Engineering Procurement Install Comm. Pkg

65 Planprosess : Backwards planning Detail Engineering Procurement Prefab Engineering Installation Procurement Prefab Commissioning Engineering Engineering Procurement Install Comm. Pkg. -01 Procurement Prefab Engineering Engineering Procurement Install Comm. Pkg. -02 Procurement Procurement Prefab Engineering Procurement Install Comm. Pkg

66 Tanker om estimering 66

67 Node i et AON nettverk Tidligste start ES EF Tidligste slutt Aktivitetens nr. N t FL Flyt Seneste start LS LF Seneste slutt Aktivitetens varighet Betegnelser: ES = Tidligste start EF = Tidligste slutt LS = Seneste start LF = Seneste slutt FL = Flyt t i = varighet for aktivitet i Regler: EF i = ES i + t i LS i = LF i - t i FL i = LS i - ES i eller LF i - EF i 67

68 Eksempel A CPM AON Aktiviteter Foregående Varighet A B C D E F G - A A A B B, C D, E, F 10 dager 8 dager 6 dager 17 dager 10 dager 8 dager 10 dager B E A 10 0 C 6 4 F 8 2 G D

69 Avhengigheter A A B B Finish-to-Start Eks: Reisverk (B) kan ikke påbegynnes før grunnmur (A) er ferdig Finish-to-Finish Eks: Elektriker (B) kan ikke avslutte før maleren (A) er ferdig. A B Start-to-Start Eks: Konduktøren (B) kan ikke begynne før togføreren (A) har begynt arbeidet. B A Start-to-Finish Eks: Nattevakten (B) kan ikke forlate bygget før morgenvakten (A) har kommet. 69

70 Kritisk linje og slakk A E B C D Viktigst å planlegge, estimere og bemanne kritisk linje F Slakk G H Kritisk linje er lengste vei fra start til mål, her representert ved A - B - D Slakk er hvor mye en aktivitet kan bli forsinket uten å forsinke hele prosjektet 70

71 PERT Benyttes når det er usikkerhet knyttet til aktivitetenes varighet Estimerer tre anslag på hver aktivitets varighet a = Den kortest tenkelige varighet (optimistisk) m = Den mest sannsynlige varighet (realistisk) b = Den lengste tenkelige varighet (pessimistisk) Forventet varighet til aktiviteter ved formel: E(t) = Varians beregnes ved formel: Var(t) = Karlsen

72 Eksempel på Gantt-diagram Ganttdiagram er det mest benyttede grafiske verktøy innen planlegging Horisontal strek/bar angir aktivitetens varighet (inkl. start og slutt) Opp-ned trekanter angir milepæler Pr. i dag Mars April Mai Juni Juli A B C D E F G Velge programvare Velge datautstyr Installere datautstyr Installere programvare Teste programvare Opplæring av brukere Oppkjøring av nytt system 72

73 Metoder for å redusere prosjekttiden Sette bort arbeidspakker/aktiviteter til underleverandører På grunn av begrensende årsaker, f.eks. fysiske, settes arbeidspakker bort til andre aktører Arbeidspakker/aktiviteter gjennomføres i parallell Redusere kvaliteten Kvaliteten eller ytelsen på sluttproduktet/-tjenesten kan reduseres for å spare tid Redusere prosjektets omfang Hvilke krav som ikke oppfylles må vurderes nøye sammen med kunden Tilføre ekstra ressurser Det kan tilføres ekstra ressurser i form av arbeidskraft og utstyr for å forsere tiden (effekten er størst i en tidlig fase av prosjektet) Blir omfanget av ressurser for stort kan det gå ut over effektiviteten, f.eks. ved personell går i veien for hverandre eller at det blir vanskelig å koordinere arbeidet Karlsen

74 Crashing Normal tid: Den varighet som følger av optimal planlegging hvor hver aktivitet gjennomføres på en normal måte Crash tid: Den varighet som følger av at aktivitetene gjennomføres så raskt som teknisk mulig. Crash tid vil alltid være kortere enn normal tid Normale kostnader: Minimum direkte kostnader for å utføre aktivitetene på en rasjonell mate ved bruk av normal tid Crash kostnader: Minimum direkte kostnader for å klare crash tiden. Crash kostnader vil alltid være større enn normale kostnader Karlsen 2012

75 Eksempel - Crashing Aktivitet A kan reduseres maks 2 uker med 4000 i økte kostnader Pr. uke = 2000 Aktivitet B kan reduseres maks 3 uker med 9000 i økte kostnader Pr. uke = 3000 Aktivitet A Aktivitet B Normal tid 4 uker 6 uker Crash tid 2 uker 3 uker Normale kostnader Crash kostnader Karlsen

76 Prosjektbegrensninger Prosjektbegrensninger forsinker starten av aktiviteter, med følgende konsekvenser: Redusert flyt i nettverket Redusert fleksibilitet i planleggingen Eventuelt reduserte muligheter for å gjennomføre aktiviteter i parallell Større sannsynlighet for at prosjektet blir forsinket Karlsen

77 Typer av prosjektbegrensninger Teknisk eller logisk begrensning Aktiviteter må gjennomføres i en bestemt rekkefølge Ressursbegrensning Kan medføre at aktiviteter f.eks. ikke kan gjennomføres i parallell Fysisk begrensning Forhold i omgivelsene kan sette føringer for når aktiviteter kan starte og ressursinnsats Karlsen

78 Ressursbegrenset - tidsbegrenset Ressurser Ressurser Overbelastning Ekstra ressurser Tidsbegrenset Tid Tilgjengelig Tid Ressurser Ressursbegrenset Ekstra tid Karlsen 2012 Tid 78

79 Prosjektplanlegging (tilbud og prosjekt) 79

80 Prosjektplanlegging DEL 4 Oppfølging av prosjektplaner Oppfølgingsprinsipper Oppfølging med inntjent-verdi metoden Planlagt kost, inntjent verdi, faktisk kost Prognostisering Opphørsanalyser 80

81 Murphy's Laws If anything just cannot go wrong, it will anyway. If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something Smile... tomorrow will be worse Left to themselves, things tend to go from bad to worse Mother nature is a bitch. If anything can go wrong, it will Everything goes wrong all at once. Matter will be damaged in direct proportion to its value 81

82 Forutsetninger for styring Noe å styre i forhold til Kontroll med ressurser Kjennskap til status 82

83 Styringsprinsipper Ikke byråkratisk og ulystbetont rapportering Oppfølgingskriteriene skal være definert på forhånd Rapportering på plandokumentet Fast periodisitet/mønster i rapporteringen 83

84 Projektet må være styrbart på flere områder Forventningerne Produktet Fremgangsmåden og tidsplanen Interessenterne Budgettet De politiske vilkår Aktørerne Grænsefladerne Samvirket og aftalerne MR

85 Fremadrettet opfølgning Ret blikket mod projektets slutsituation og tiden derefter Hold øje med udvikling og hændelser uden for projektet, med relation til projektet Rapporter forventet slutsituation versus målsat slutsituation Disponeringstænkning - konsekvens, værdi, egnethed Det er kun det, som ligger foran dig, du kan forsøge at styre Hvor langt, du er kommet i projektet bestemmes af, hvad der ligger foran dig MR

86 Oppfølging Formell - viktig! Kommunikasjonssystemer m/rapporter Reviderte planer Uformell - uunnværlig! Motiverer Får også svar på det du ikke spør om Korrigere planavvik Sporbarhet for å finne årsaker Skape tillit Korrigere underliggende problemer Motivasjon, samarbeid, kompetanse, problemforståelse 86

87 Krav til rapport- og informasjonstilgang Rask informasjon er viktig for at nødvendige mottiltak kan iverksettes i tide (f.eks. at avvik i forhold til plan/budsjett avdekkes raskt) - RASK Systemet må kunne sile ut den informasjon som er vesentlig i forhold til å styre prosjektet (f.eks. slik at man ikke havner i en jungel av datalister og rapporter) - RELEVANT Pålitelig informasjon er avgjørende slik at en unngår beslutninger fattet på feil tallmateriale og derfor falske premisser - PÅLITELIG Karlsen

88 System for endringskontroll En basis, som utgjør dagens status og som endringer refererer til Et hjelpemiddel for å fremme endringsforslag En mekanisme for å evaluere konsekvensene av endringen, både mhp kostnad, tid, ytelse og omfang En beslutningsmyndighet som enten godkjenner eller forkaster En løsning som registrerer endringene En prosedyre for offentliggjøring av endringene Virkemiddel for oppfølging og kontroll av iverksettelsen av endringen Karlsen

89 KRAV TIL OPPFØLGINGSSYSTEMER S T Y R I N G systemet må være lesbart total prosjektet i fokus ytelse må kunne måles rapportering må skje regelmessig Karlsen 2012 ingenting må overlates til tilfeldighetene negative utfall må oppdages raskt glade meldinger må få sin plass 89

90 The Earned Value Measurement System Accurate display of project status Early and accurate identification of trends Early and accurate identification of problems Basis for course correction l What is the true status of the project? l What are the problens? l What can be done to fix the problem? l What is the impact of each problem? l What are the present and future risks 90

91 EVMS Glossary 1 BCWS (planned) Budget Cost Work Scheduled BCWP (earned) Budget Cost Work Performed ACWP (burned) Actual Cost Work Performed BCAC = Budget Cost At Completion BTAC = Budget Time At Competion BV = Budget Variance = BCWS ACWP SV = Schedule Variance = BCWP BCWS CV = Cost Variance = BCWP ACWP = BV + SV 91

92 EVMS Glossary 2 CPI = Cost Performance Index = BCWP / ACWP SPI = Schedule Performance Index = BCWP / BCWS ECAC = Estimated Cost At Completion = BCAC / CPI ETAC = Estimated Time At Completion = BTAC / SPI VAC = Variance At Completion = BCAC ECAC MCS = Master Control Schedule 92

93 EVMS graph 1 Costs ACWP BCWS Budget Variance Schedule Variance Cost Variance BCWP Time 93

94 EVMS Example 1 94

95 Prosjektoppfølging / planrapportering 95

96 Prosjektoppfølging / planrapportering 96

97 Prosjektoppfølging / planrapportering 97

98 Prosjektoppfølging / planrapportering 98

99 Tore s cottage May June July August Raising the barn Tractor transport Digging out the site Casting the pillars Raising the framework Weatherboarding Completing the roof Inside work Outside painting Inside painting Sum Accumulated

100 The Cost Overrun Dilemma Easy-to-cut Supervision Process controls Quality Assurance Testing Hard-to cut Direct labor hours Materials Equipment Facilities 100

101 The Cost Overrun Dilemma, reasons for not pulling the plug Quantitative High Exit Barriers Unrecoverable expenditures Penalty clauses Breach-of-contract lawsuits Payment to terminated workers Low salvage value Plant Closing Costs Seniority and labor agreements Qualitative Failure = weakness Failure = damage career Failure = damage reputation Failure = roadblock promotion Exposing mistakes to others Bad news = personal failure Refusing to admit defeat 101

102 Case Teveltunet - Basis Training Icelandic Ponies for use on Teveltunet l a conference and event centre at Meråker - Norway. The Project will last for 12 months. Total costs are calculated to NOK l (Including fillies, food, stable costs, veterinary expenses, etc.) Capacity planned for training 48 horses in a year. Completely trained horses can be sold for NOK each. l They have to be sold all together. Day penalties is agreed, NOK each started month delayed. Grown ponies can be sold to a close by Sausage factory for NOK each. 102

103 Case Teveltunet in Progress After two months 6 horses ready. ACWP is NOK After three months 10 horses ready. ACWP is NOK Horsewisper from Canada has been helping the project with new technology. Latest info The Horsewisper will work extra (sleep in the stables with the horses) for NOK and make the Project finish on time. 103

104 Litteraturliste AGH 2009, «Målrettet Prosjektstyring», Erling Andersen, Kristoffer Grude, Tor Haug, NKIforlaget 2009 BHG 2000, «Prosjektledelse», Wendy Briner, Colin Hastings, Michael Geddes, Gyldendal, 2000 Karlsen 2012, «Prosjektledelse fra ide til gevinstrealisering», Jan Terje Karlsen, Universitetsforlaget, MR 2011, «Grundbok i Prosjektledelse», Hans Mikkelsen og Jens O. Riis, 10. udgave 2011, ISBN Jessen 2008, «Prosjektledelse trinn for trinn», Svein Arne Jessen, Universitetsforlaget Husby et al 2000, «Usikkerhet som gevinst», Otto Husby, Halvard S. Kilde, Ole Jonny Klakegg, Olav Torp, Stein R. Berntsen, Knut Samset, Norsk senter for Prosjektledelse

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Prosjektplanlegging Tekna, 2014, Tore Aalberg

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Prosjektplanlegging Tekna, 2014, Tore Aalberg Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012!1 Prosjektplanlegging Tekna 2014 Mål for kurset: Etter kurset skal du være i stand til å utvikle prosjektplaner som er realistiske, strukturerte,

Detaljer

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Praktisk Prosjektledelse, Kurs for Tekna, Tore Aalberg

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Praktisk Prosjektledelse, Kurs for Tekna, Tore Aalberg Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012 1 Praktisk Prosjektledelse, hovedtema Hva kjennetegner prosjektet som arbeidsform Organisering og strukturering av prosjektarbeid Hvordan formulere

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

ALPROLED Gruppe_1: Spørsmål 1: Hva skiller et prosjekt fra andre typer arbeidsformer? [s ]

ALPROLED Gruppe_1: Spørsmål 1: Hva skiller et prosjekt fra andre typer arbeidsformer? [s ] 30.10.2012 ALPROLED Gruppe_1: Spørsmål 1: Hva skiller et prosjekt fra andre typer arbeidsformer? [s. 38-39] Den skiller seg fra det rutinemessige. Mål og rammer kan angis for den. Den er ofte tverrfaglig.

Detaljer

Et nytt perspektiv på prosjektledelse

Et nytt perspektiv på prosjektledelse Et nytt perspektiv på prosjektledelse Tiltredelsesforelesning 15. mai 2007 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Hvorfor skal vi være opptatt av prosjekt? En stor del av verdiskapningen

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Tom Røise 28.Jan 2010

Tom Røise 28.Jan 2010 Forelesning IMT2243 28. Januar 2010 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplan (mal for Forprosjektrapport) Øvingstimen : RUP på lab A209 Pensum : Kap.5 i Sommerville (art.sam. 9)

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning.

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Kirkenes 20.-21.september 2017 Alta 26.-27.september 2017 Prosjektveileder:

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

OPPGAVESETT 20. b) Drøft hvilke fallgruver en prosjektleder som Anders Hove bør forsøke å unngå og som kan gjøre jobben som prosjektleder vanskelig.

OPPGAVESETT 20. b) Drøft hvilke fallgruver en prosjektleder som Anders Hove bør forsøke å unngå og som kan gjøre jobben som prosjektleder vanskelig. OPPGAVESETT 20 OPPGAVE 1 Case: DEX AS DEX AS er en voksende bedrift som produserer og leverer tekniske produkter og trafikkløsninger til industri og samferdselssektoren. Virksomheten er basert på å levere

Detaljer

PROSJEKTSTYRING Kritiske og konstruktive synspunkter på earned value

PROSJEKTSTYRING Kritiske og konstruktive synspunkter på earned value PROSJEKTSTYRING Kritiske og konstruktive synspunkter på earned value Jan Evensmo og Jan Terje Karlsen Temadag 8.12 2005 1 Informasjon om oss Jan Evensmo Associate Professor of Operations Research Ex-chairman

Detaljer

MODUL B Planlegging, Oppfølging og Kontroll BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL B Planlegging, Oppfølging og Kontroll BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL B Planlegging, Oppfølging og Kontroll Morten A. Torp Version 2.2 28.08.2017 Strategi = «Hva» og Taktikk = «Hvordan» Strategi (fra gresk "strata" strategia, "hærføring, kommando, generalkunst") er

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko 1 Valg av spørsmål: 1. Sentrale tema 2. Entydig begrep 3. Logisk innhold 4. Utbredt, relevant, omforent 5. Korte (relativt) spørsmål korte svar 6. Rett svar er et kort svar 7. Tydelig mht evaluering «enten

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter? Del 1

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter? Del 1 Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter? Del 1 Kirkenes 22.-23.februar 2017 Alta 28.februar-1.mars 2017 Prosjektveileder: Elvira Røst Hvorfor

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development Forelesning IMT2243 25. Januar 2007 Tema : Offshore Software Development Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Risikoanalyse i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport)

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Struktur på presentasjonen Litt om kostnadskalkyler Usikkerhetsanalyser

Detaljer

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2 PRINCE2 Projects In Controlled Environments v2 A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business s according to an agreed Business Case Time = Days, weeks, months

Detaljer

Prosjektarbeid og oppgaveskriving

Prosjektarbeid og oppgaveskriving Prosjektarbeid og oppgaveskriving Prosjekt Definisjon og historisk utvikling Prosjekt typer Arbeidsmetodikk Oppgave skriving Tema: Forskjellen mellom åpne og lukkede prosjekter. Hvordan teorien behandle

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008 PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID Eidene april 2008 Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det når noen kommer på en idè, noen bestemmer at noe må gjøres

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 Morten A. Torp Version 3.3 28.08.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BYGDEMOBILISERING Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BESTILLING: Ulike former for prosjektorganisering Fordeler og ulemper med ulike modeller

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat PL1 BI Telemark / Vestfold Handouts Dag 2 17/9 Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold Prosjektbeskrivelse / mandat Prosjekt: Prosjekteier: Bakgrunn: Formål (Effektmål): Mål (Resultatmål): Omfang og

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Helsesjekk. en input til usikkerhetsstyring

Helsesjekk. en input til usikkerhetsstyring Helsesjekk en input til usikkerhetsstyring 2009-07-02 En presentasjon fra Telenor v. Helge Marheim 2 Helge Marheim Usikkerhetstyring Prosessforbedring Metode og teknikker Senior prosjektleder Telenor Norge

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt:

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Kort repetisjon om prosjekt som arbeidsform Prosjektarbeid og ledelse i kunnskapsorganisasjoner Organisering (prosjekt vs linje) Mål i prosjekt : formelle

Detaljer

Hvordan ledere bør tenke når det gjelder risiko, risikoanalyse og risikostyring. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Hvordan ledere bør tenke når det gjelder risiko, risikoanalyse og risikostyring. Terje Aven Universitetet i Stavanger Hvordan ledere bør tenke når det gjelder risiko, risikoanalyse og risikostyring Terje Aven Universitetet i Stavanger 9. november 2015 De er mer eller mindre kjente, forstått, synlige,. Hvordan skal vi

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER

OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER BIBLIOTEKSJEFMØTE 15.9.11 Dr. philos HVA ER ET PROSJEKT ELLER EN MIDLERTIDIG ORGANISASJON? EN UNIK OPPGAVE TIDSBEGRENSET HAR ET KLART MÅL

Detaljer

Prosjekteringsledelse i et ledelsesperspektiv. Kva- litet. Tid. Kost. Per Olav Apalnes per.olav.apalnes@advance-as.com 94978450

Prosjekteringsledelse i et ledelsesperspektiv. Kva- litet. Tid. Kost. Per Olav Apalnes per.olav.apalnes@advance-as.com 94978450 Prosjekteringsledelse i et ledelsesperspektiv Kva- litet Kost Tid Per Olav Apalnes per.olav.apalnes@advance-as.com 94978450 1 Prosjekteringsledelse=prosjektledelse av prosjekteringen Forventninger fra

Detaljer

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier 1 www.metier.no Metier Arbeidsseminar om tidligfasen i sykehusprosjekter Bruk av risikoanalyser og usikkerhetsstyring i tidligfasen - for å oppnå prosjektsuksess 2 www.metier.no Metier Agenda Introduksjon

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Høgskolen i Telemark Side 1 Innholdsfortegnelse: 1. Prosjektplanlegging side

Detaljer

Fra teori til praksis

Fra teori til praksis Fra teori til praksis Hvor modne er virksomhetene til å tenke helhetlig styring? Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Temamøte nr. 3 NFP 19.9.2014 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Torodd Ingar Jan

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Forventningsavklaring. Forbedringskunnskap Innføring av et innsatsområdet Forbedringsmodellen og andre nyttige verktøy Suksesskriterier

Forventningsavklaring. Forbedringskunnskap Innføring av et innsatsområdet Forbedringsmodellen og andre nyttige verktøy Suksesskriterier Na 1 Forventningsavklaring Forbedringskunnskap Innføring av et innsatsområdet Forbedringsmodellen og andre nyttige verktøy Suksesskriterier Forbedringskunnskap Batalden og Stoltz (1993) Forbedringskunnskapens

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Innledning Terramar har en velprøvd tilnærming til og metodikk for gjennomføring

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Presentasjonen bygger på:" Better selection of Software Providers Through Trialsourcing,

Detaljer

Bevisstgjøring av prosjekteierrollen Resultater fra et forskningsprosjekt

Bevisstgjøring av prosjekteierrollen Resultater fra et forskningsprosjekt Bevisstgjøring av prosjekteierrollen Resultater fra et forskningsprosjekt Erling S. Andersen Handelshøyskolen BI erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Utfordringen: Bedre prosjekteiere Vi har utdannet

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Tidsplanlegging i en foranderlig verden. Teknologi for et bedre samfunn 1

Tidsplanlegging i en foranderlig verden. Teknologi for et bedre samfunn 1 Tidsplanlegging i en foranderlig verden Teknologi for et bedre samfunn 1 Tidsplanlegging ulike fremstillingsformer Fase modell Gantt Milepæleplan Nettverk Aktivitet on Arc (AOA) Aktivitet on Node(AON)

Detaljer

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge SAP Norge AS 1999 SAP PS Oversiktspresentasjon (H.Haugerud) / 1 Facts & Figures SAP Omsatte for NOK 41 milliarder i 1999 ( 5,11 billion) 18%

Detaljer

I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring

I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring Prosesser, tidsplanlegging, risikostyring Kirsten Ribu 28.01.2004 Prosessmodeller og prosjekter Prosjektplanlegging, inkl. tidsplanlegging Risikostyring Gurholt

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

UKE 15 Prosjektledelse, planlegging og teamarbeid. Gruppetime INF1055 Julie Hagen Nilsen & Maria Stolinski

UKE 15 Prosjektledelse, planlegging og teamarbeid. Gruppetime INF1055 Julie Hagen Nilsen & Maria Stolinski UKE 15 Prosjektledelse, planlegging og teamarbeid Gruppetime INF1055 Julie Hagen Nilsen & Maria Stolinski Hva skal vi i dag? Se på oblig 5 Prosjektledelse og teamarbeid (kap. 22) Prosjektplanlegging og

Detaljer

Institutt for Informatikk, 24. august 2012

Institutt for Informatikk, 24. august 2012 INF5700 - Organisering og ledelse av tekniske prosjekter Institutt for Informatikk, 24. august 2012 joshi@ifi.uio.no Oversikt Del 1: Overgangen Utfordringer En ny verden nye måter å jobbe på Å tenke Del

Detaljer

INF1050 dagsorden 24. jan 2007

INF1050 dagsorden 24. jan 2007 INF1050 dagsorden 24. jan 2007 Tema: Gruppedynamikk Grupper i INF1050 Prosjektarbeid o Hva er et prosjekt? o Planlegging av prosjektarbeidet o Vanlige problemer i prosjektarbeid Prosjektgruppen o som gruppe

Detaljer

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF)

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) 1 Historisk bakgrunn KS regimet Høsten 1997 Regjeringen igangsatte

Detaljer

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen Prosjektkompetanse som suksessfaktor Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005 Toril Almenningen Lillestrøm 12.oktober Struktur foredrag Prosjektkompetanse; Hvorfor? Hva er det? Nytteverdien? Hvorfor meg: Statskonsults

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!,

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Om prosjekteierstyring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner fra en PhD-avhandling støttet av et følgeforskningsprosjekt Prosjekt Norge 17.01.2018

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

MANIFESTASJON 2013. Senior Programleder Steinar Gynnild Faveo Prosjektledelse AS

MANIFESTASJON 2013. Senior Programleder Steinar Gynnild Faveo Prosjektledelse AS MANIFESTASJON 2013 Senior Programleder Steinar Gynnild Faveo Prosjektledelse AS Observasjon av effekter av ledelse og kultur, kommunikasjon og konflikter i bygge- og anleggsbransjen Om det å observere

Detaljer

Prosjektbasert ledelse

Prosjektbasert ledelse Prosjektbasert ledelse 2 Hva er prosjektbasert ledelse? En moderne virksomhets situasjon: Har gjennomført mange prosjekter; allsidige erfaringer med prosjektledelse Er dyktig på å lede et enkelt prosjekt

Detaljer

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Så hva er nå dette med gevinster, gevinstrealisering, gevinstplan, gevinstrealiseringsplan??? Noen avklaringer Gevinst- Nyttevirkninger på grunn av prosjektet

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

HVA NÅR N R PROSJEKTER IKKE HANDLER OM KONTROLL OG STYRING?

HVA NÅR N R PROSJEKTER IKKE HANDLER OM KONTROLL OG STYRING? HVA NÅR N R PROSJEKTER IKKE HANDLER OM KONTROLL OG STYRING? QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. TOM KARP DIRECTOR / ASSOCIATE PROFESSOR tom@kaospilot.no THE KAOSPILOTS

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Måling av informasjonssikkerhet. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo,

Måling av informasjonssikkerhet. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, Måling av informasjonssikkerhet Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, 2017-10-30 Disposisjon Hvorfor måler vi, og hva måler vi? Måling av styringssystemet Hvordan beskrive en måling? Måling av informasjonssikkerhet

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Prosjektledelse som fag

Prosjektledelse som fag Prosjektledelse som fag av Svein Arne Jessen Professor (emeritus) på BI, PhD ENDRING Det er verken den mest intelligente eller den fysisk sterkeste som overlever, men den som er dyktigst til å mestre endring

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

En ny teori for prosjektfaget

En ny teori for prosjektfaget En ny teori for prosjektfaget Erling S. Andersen Handelshøyskolen BI erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 En ny prosjektteori Perspektiv: En bestemt oppfatning av virkeligheten Flere samtidige

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

INNTJENT FORRETNINGSVERDI

INNTJENT FORRETNINGSVERDI INNTJENT FORRETNINGSVERDI Hovedstadsområdets nettverk for IT-ledelse og styring (HIT) Nyttestyring i praksis: Målt forretningsverdi, endringsevne og produkteierskap JO HANNAY SIMULA RESEARCH LAB HANS CHRISTIAN

Detaljer

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder OM PROSJEKTER For Prosjektforum Våren 2008 ISS, Audun Melaas, Prosjektleder Agenda 1. samling: Plansjene i denne presentasjonen er Om prosjektet Prosjekttyper Prosjektfaser Teamet Faser i teams utvikling

Detaljer

DRI 3001 Våren 2007 Gruppearbeid og Prosjektstyring. - Arild Jansen, AFIN

DRI 3001 Våren 2007 Gruppearbeid og Prosjektstyring. - Arild Jansen, AFIN Litt og lett innføring i prosjektstyring DRI 3001-24012007 Temaer Litt om gruppearbeid Innledning til prosjektstyring, med utgangspunkt i PSO-tenkningen Litt om prosjektrapporten Mål for forelesningen:

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter Praktisk prosjektarbeid 5 studiepoeng og karakter Prosjektmål Gjennomføre et praktisk miljøprosjekt som en utredning Finne et område hvor teknologi kan være med å løse utfordringen Skrive en prosjektrapport

Detaljer

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Lean + ITIL = Sant? Oslo 30. mai 2012 Roger Tøftum Seniorrådgiver Steria Consulting E-post: rogt@steria.no Steria Telefon: 911 88 573 Ulike ambisjoner

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Bra og enkelt et dilemma i usikkerhetsanalyser? Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

Bra og enkelt et dilemma i usikkerhetsanalyser? Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Bra og enkelt et dilemma i usikkerhetsanalyser? Olav Torp (olav.torp@ntnu.no) Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Struktur på presentasjonen Dilemmaet? Konklusjon 3 Forskningsspørsmål

Detaljer

Prosjektstyring Prosjektmetodikk kjenneteikn ved prosjekt Skisse til: - Prosjektorganisering - Framdriftsplan

Prosjektstyring Prosjektmetodikk kjenneteikn ved prosjekt Skisse til: - Prosjektorganisering - Framdriftsplan Prosjektstyring 2017-2020 Prosjektmetodikk kjenneteikn ved prosjekt Skisse til: - Prosjektorganisering - Framdriftsplan De 6 klassiske faser i prosjektarbeid Definisjon av prosjekt Et prosjekt er en arbeidsform

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer