Zot't. 1. Konstituering. c) Valg av sekretær. e) Godkjenning av innkalling 0 Godkjenning av saksliste. 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zot't. 1. Konstituering. c) Valg av sekretær. e) Godkjenning av innkalling 0 Godkjenning av saksliste. 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)"

Transkript

1 Zot't Tangen V Borettslag lnnkalling til generalforsamling Ordinaer generalforsamling holdes tirsdag, 29. aprilzam kl. 19. i Samfunnshuset på Tangen Saksliste 1. Konstituering a) Registrering av andelseiere og fullmakter b) Valg av møteleder c) Valg av sekretær d) Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen e) Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1) 3. Regnskap for 213 med revisors beretning (Vedlegg 2) 4. Budsjett tor 2A14 (Vedlegg 2 og 3) 5. Endring av husordensreglene (Vedlegg 4) 6. Ansvarsfrihet for styret 7. Godtgjørelse til styret B. lnnkomneforslag/innmeldtesaker a) Fasadepolitikken, forslag fra den nedsatte arbeidsgruppen (Vedlegg 5) b) Forslag fra lda Eliassen-Coker (Vedlegg 6) c) Forslag fra Hans Jørgen Hægh (Vedlegg 7) 9. Valg (Valgkomiteens innstilling vil forelig ge før møtet) a) Valg av styreleder for to år b) Valg av ett styremedlem for io år c) Valg av fire varamedlemmer for ett år d) Valg av revisor e) Valg av tre medlemmer av valgkomiteen Styret itangen V Borettslag Nesoddtangen, 1 4. april 214 Vedlagt er fullmaktsslipp for andelseiere som skal representeres av andre' Fylles ut og leveres til sekretæren før møtet.

2 Vedlegg 1 Tangen V Borettslag Årsmelding for 2A13 Virksomhetens art Tangen V Borettsfag er organisert etter de bestemmelser som f ølger av Lov om burettslag og har til formål å drive den eide eiendommen i samråd med og til beste for andelseierne. Selskapet ligger i Nesodden kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 74 leiligheter og 2 næringslokaler i selskapet, Styrets sammensetning Styret har etter ekstraordinær generalforsamling A hatt følgende sammensetning: Styreleder: Olav Berstad Nestleder: Thale Kvalø Styremedlemmer: Erlend Lange og lda Eliassen-Coker Varamedlemmer: Guri-lngerStabell-Kulø, Kjetil Fless, Øivind Solum og Linda Falk Ved ordinær generalforsamling 25.A4.213 ble det ikke valgt styreleder. Dette valget ble gjennomført ved ekstraordinær generalforsamting td4 Eliassen-Coker ble da valgt. Hun trakk seg imidlertid fra vervet som styreleder pr. A2.A9.2A13 og nytt valg måtte holdes. Olav Berstad fungerte som styreleder i de to mellomperiodene i april-mai og september-november. Etter ekstraordinær generalforsamling i november har en fast styreposisjon ikke vært besatt. Lagets vedtekter forutsetter et styre på ni, inkl. varamedlemmer. Selskapets styre består i øyeblikkel av fire kvinner og fire menn. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Overd ragelse av leiligheter Tre leiligheter har det siste året skiftet eiere. - Andel 38, Blomsterveien 2 E til Sigmund Bakken - Andel 2, Tangen terrasse 59 D til Gina Hjort-Larsen - Andel9, Tangen terrasse 63 H21 til Ellen Rebecca Rees Bruksoverlating En leilighet er registrert bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere Selskapet har ingen juridiske andelseiere. Forretningsførsel og revisjon Forretningsfører er Boligselskapet Usbl, postboks 313, 14 Ski Revisor er BDO, Postboks 174 Vika, 121 Oslo. Forsikring Selskapets eiendommer (hovedbygninger med eventuelle godkjente tilbygg, samt vaskeri og garasjer) er fullverdiforsikret i lf Skadeforsikring" Avtalenummer er SP587396^2.1. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innboleiendeler må forsikres ved egen polise. L

3 Ytre miljø Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljøet på en måte som er i strid med lov eller offentlig forskrift. HMS (helse, miljø og sikkerhet) Styret ivaretar arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i samsvar med ajourført internkontrollsystem, inkl. nødvendige lovpålagte egenkontroller på risikoområder i boligselskapet. Økonomi Lagets økonomi anses for å være god. Regnskap og budsjett er utarbeidet basert på forutsetning om fortsatt drift. Arsregnskapet for 21 3 viser et overskudd på kr.19,993 når nedbetaling av lån er tatt med. Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr '189. Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. For øvrig vises til årsregnskap, med noter. Styrets arbeid Det ble i213 holdt 14 styremøter. En lang rekke saker er blitt behandlet, inkl. forberedelse og gjennomføring av ordinær generalforsamling og to ekstraordinære generalforsamlinger (med valg av styreleder som hovedsak). Styret har bl.a. arbeidet med følgende sakerlspørsmål i Oppfølgning av vedtak fra ordinær generalforsamling Q13 - lnternkontrollsystemet(oppgradertog ajourført) - Oppf øring av garasje itangen terrasse 61 D (fulgt opp, bl.a. iforhold til erstatningskrav rettet mot laget) - Fellingitrimming av irær (vurdert og tatt stilling til enkeltsaker) - Drenering/fukt i kjeller (vurdert og tatt stilling til enkeltsak) - Fasadepolitikken (vurdert arbeidsgruppens innstilling, og iforlengelsen av denne bl.a. vurdert om påbyggings/endrings-saker må eller bør inkludere særskilte HMS-krav, krav om overholdelse av offentlige skatteregler, og styrekontroll ved ferdigstillelse). - Rehabilitering av avløpsrørene (vurdert tidligere tilstandskontroller, reparasjoner og faglige anbefalinger) - Radonmålingene i 2A12 (fulgt opp med nye målinger i enkelte andeler som kan ha forhøyede verdier) - Maling i2a12 (fulgt opp klager om btæredannelse og dårlig utført arbeid) - Felles elektriske anlegg (vurdert og tatt stilling til utskifting av inntakssikringer og stigeledninger) - Vaskeriet (innhentet kostnadsestimat og påbegynt markedsvurdering for utleie av lokalene) - lnnføring av elendomsskatt på næringseiendom (tatt stilling til økt utleienivå) - Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan (vurdert tidligere prosess og inngått avtale med opak) - Digitalisering (etablert ny internettside) - Vannmåling (vurdert tidligere målinger og forbruk) - Garasjene (besluttet at forvaltningen i sin helhet overtas av forretningsfører etter gjennomgang av eksisterende leieforhold) - Dørlåser (vurdert og tatt stilling til søknad om porttelefonlautomatiske låser i firemannsboligene) - Trykkfeil i borettslagets vedtekter, pkt. 4-1 a), er korrigert

4 - Garasjene (besluttet at forvaltningen i sin helhet overtas av forretningsfører etter gjennomgang av eksisterende leieforhold) - Dørlåser (vurdert og tatt stilling til søknad om porttelefon/automatiske låser i firemannsboligene) Det ble holdt felles dugnad. Styret sørget i april også for leie av kontainere for kasting av husavfall, malingsrester, elektrisk og elektronisk utstyr m.v. I løpet av året ble deponert hageavfall fjernet med kontainer. Nesodden, ,; r'.. / I i"!.1 I ii!, I, ir.'i,, 'L L I L,t Olav Berstad Leder i,, 1,ri I t,l Tangen V Borettslag I I \ r\'---'* 71.,.,o'( r- Thale Kvalø Nestleder /--)\ / {-\\ (-- _,--,)/'l_å-,-- ErlenfHnge Styremedlem ;// / -l,', r---- lda Eliassen-Coker Styremedlem 3,{

5 Vedlegg 2 Resultatregnskap 35 TÅNGT'N \/ BORI'TTSLÅC i'iotc n..2(J12 ButJsjett2I3 Butbiett214 INNTEKTER l r nkrevd c felles l<os tnadcr 2A3 123 I 8s2 819 I 85r Andrc ddftsinntekter Innbetalt lån (rcnterog avdrag) r t9s los SUMINNTEKTETT 2 1t t t t3 {1 I<OSTNÅ}ER Lørrn, hortorar',arb.nvg. ll1 lll 3 ll 5r5 r c Styrehonorar Rcvisjonshouorar t l 129 't 822 I Fo rri: tn in gs lø rerlr on o mr Audre tjencsler 28 r9l Drift/Vedlike lrold itubel-tv );orsiku'ngcr t?t 967 t 'tss 179 Konrnrruale avgiftcr r2 )inergi og slrønr Andre chi{lskostnader i, sut\{ I{os'fNADIll I I?ss 473 I 865 DRIFTSRESULTÅT ztt FTNANS INN'I'. OC -t(os'r. Renteinnlekter i r3 llert tckos tnad e r Itt qj I l4 RT6, Å\/ FINANS INNI"OG -I(OS T -rr tt ITL]S ULTAT OVT O I' I''I"', IiCEN KÅP I 47 [ra dette går avdrag lån Opptak av lål tzl llcsrrltat ctlcl lfln r l r3 r- 35'1.41{GIl\ 11 llt) itlillsll(l O rg.rrr.; t5275't1 ; l -JE

6 35 TANGEN V BORETTSLAG EIENDELER ANLEGST}IIDLER Varige driftsmidier Tomt Bygninger Finans ielle anleggs midler Tc kst Note 3 r.12.2 l Sum anleggsmidler q8l r OMIøPSMIDLER Fordringer Restans cr felleskostnadcr Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Innestående på konto l }',1 I I Sum omlønsmidler_ 2 t I 8t4 lg SUMEIU.{DELER I 2S4 98? f 1q7 onfl EGTJ{KAPITAL OG GJELD EGBNKAPITAI, Andelskapital Opptjent egenkapiial Årets resultat 7 4A S um_egetlkapital t s 3s s 5s9 GJELD Arretning for forpli k tels er Depositum Langsiktig gjeld Iangsiktig lån bank Borettsinnskudd s I{orfsiktig gjeld Fon ku dds betalte felles kos t. Leverandørgjeld Off nryndigheter og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum ltortsiktis sield 2s Sum sield 3 2s I 4d SI,INIEGENKÅPIT.{L OGGJELD OOO P antstillelser r 85 r l 569 Bnltnsc for35 TANGR( V BORfnSLÅG Org.nr,9S27S7l2l b

7 l' I l B*l*lrsr: --_J l i,:,'rl ":! ii l \_ I t]l i\ ljr':sr,:(i..1 r t,:irri.'r i lr:lit li. al,. sl r'tl:rtldlr'lir.,. f \' - ti 'r l -" -? i:.t n::fild I ii,r::c.,1r'; rmcrli:rr I 1J

8 Note I Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven, Lov om burettslag og God Regnskapsskikk. Regnskapslovens bestemmelser for små foretak og årsberetning for borettslag er benyttet Omløpsmidler er vurdert til det laveste av virkelig verdi og anskaffelseskostnadene. Fordringer/kortsikiig gjeld er vurdert til pålydende. Når lordringene er usikre, avsettes det til forventet tap Kommunale avgifter og strøm er bokført etter kontantprinsippet Note 2 Disponible midler Note 3 Lønn/honorarer Lønrt Avsatt feriepenger Arbeidsgiveravg. Arb.g.avg. Feriepenger VISER TIL EGET ARK I ')q Styrehonorar Revisjonshonorar Antall ansatte. Lån til ledere 1. Boligselskapet er ikke pliktig ti! tjenstepensjonsordning etter lov om obligalorisk tjenstepensjon Note 4 Vedlikehold og påkostninger 2At3 zarz Vetllikehold Anskaffelser Vediikehold bygninger Reparasjoner Elektrikerarbeid Vedlikehold utu.anlegg Leie containere Vedlikehold Vaskeri Vinterutgifter Egenandel Sum vedlikehold ' I ' Side '14 8

9 Note 5 Anleggsmidler Anleggsmidlene er vurdert til laveste verdi, dvs bokført verdi pr foregående år, evt. skrevet ned/bort der hvor styret anser at eiendelen har lavere verdi. Anskaffelseskost Tilgang i løpet av regnskapsåret Avgang i løpet av regnskapsåret Akkumulerte årets av- og nedskrivninger Boklørt verdi Bygninger Grunneiendom Andre eiendeler Sum Bygningene er ikke avskrevet, Styret har vurdert at tilstrekkelig Vedlikehold er gjennomført for å opprettholde verdiene. Note 6 Pantelån og annen langsiktig gield Aret for låneopptak Kreditors navn Opprinnelig gjeld Restlån pr Arets betalte avdrag Restlån pr Restlån m/forfall mer enn 5 år fram i tid Lånets løpetid Rente og avdragsbetingelser Formålet med låneopptaket Lånet er gitt med sikkerhet i: Note 7 Kortsiktig fordringer Kortsiktig fordring 212 DnB Nor år 4,4 /o rehabilitering bygningsmassen Note 8 Restanser Restanser Herav over 6 mnd. 2 '13 22 A Note 9 Inntekter A I nnkrevde felleskostnader Leie Garasjer Leieinniekter lokaler Periodiserte inntekter Vaskeripenger 6 Andre driftsinntekter I 12 Sum driftsinniekter S Side 2 a8.a4.214 q

10 Note 1 Egenkapital Andelskapitql Akkumulert resultat Arets resultat ( ) Note 11 lkke regnskapsførte forhold Det er rettet erstatningskrav mot borettslaget fra tiltakshaver for: oppføringen av garasjen i Tangen terrasse 61 D. Styret har avvist kravet, men foresjått en minnelig løsning. Sarnlet krav anslås til ikke å overstige 1. kr. Saken er ikke avsluttet. Side r

11 *isp**ibls mi*l*y bl*ry]b2 3I} 5 T }J* CEH V B OråETTSLÅC J{ofc 2Bt3 7*17. Å. Ilispcuiblc nritller pr.1.1 t 1768t6 r ti 13. Etrdringer i dis1tonible nitller: Årcts res ultat (Sc rcsultntregns kap) Tillegg for n3.e Iangsiktigc lårr/innskurld Ft'adrag for ardrag $ langsiktige lån B. Årcts endring i <tlsfnnible nridlcr t s99 3 lxl 943 1'lji cirl Spsi fi liasjon *r. dispcnible nricu er I{or{sihtigc fordt'inger I(onfnnler og Rnnli rnløpsmidler' l{ortsiktig gjeld B9A 823 I x & t 8t4 gt lli spcn i bt c rr i rlt r r. fo r 35'l;tNC til v S Oiitnn* LÅil

12 Vedlegg 3 Sak 4 - Budsjett for 2At4 Styret foreslår at posten <Andre driftsinntekterr på budsjettets inntektsside Økes med kr til kr <Sum inntekter> økes derved til kr Forklaring: flkte inntekter fra utleie av næringseiendommen til dekning av iliknet eiendomsskatt som inngår i utgiftsposten "Kommunale avgifter". Styret foreslår at posten "Drift/Vedlikehold" på budsjettets utgiftsside økes med kr. 2. til kr <Sum kostnader> Økes derved til <rdriftsresultat> reduseres til kr <<Resultat ovf opptj. egenkap.> reduseres til kr Og <Resultat etter lån> reduseres til kr Forklaring: Økte utgifter til vedlikehold (avløp, elektrisk anlegg, belysning, o.a.). Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å belaste regnskapet med inntil kr. 4. over ny utgiftspost <lnvesteringer)) til ombygging av det nedlagte vaskeriet til bruk og utleie som kontor, verksted el.l. Kostnadene dekkes av lagets disponible midler. Forklaring: Generalforsamlingen besluttet i 213 å leie ut de tilgjengelige lokalene i det nedlagte vaskeriet. Styret har innhentet et kostnadsestimat for amgløring til kontor på ca. kr. 3.. Styret har likeledes igangsatt en markedsundersøkelse, som ikke er avsluttet. Hvis den viser at prosjektet er realiserbart med en tilstrekkelig stor inntektsside, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret den nødvendige futlmakt til å realisere prosjektet på den mest kostnadseffektive måten og igangsette ombygging i r2

13 Vedlegg 4 Utkast til endrete Hulold.nsregler for Tangen V Borettslag Husordensreglene har til hovedhensikt å skape gode forholcl innen borettslaget. For å gi beboerne trivsel og sikkerhet, er det nødvendig med noen ordensregler og plikter. Husordensreglene er et supplement til borettslagets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne - ved rundskriv, oppslag, etc. - gjelder på samme måte som husordensreglene. Alminnel ige husordensregler r YtterdØrene i korsdelte firemannsboliger skal holdes låst etter kl. z2.oo. ' Beboerne i de korsdelte firemannboligene må selv bli enige om rengj6ringsordning i oppganger og fellesrom. RengjØring bør skje minst en gang pr. uke. r Husholdningsavfall skal pakkes forsvarlig inn før det legges i avfallscontainerne. Containerne er til felles benyttelse og tilhører ingen spesielle andeler eller husrekker. Annet avfall - møbler, rester av bygningsartikler o.l. - kan kastes i containere når disse utplasseres {f.eks. vår og/eller høst). r Det må ikke lages "snarveier" utenom de opparbeidede adkomstveiene til husene. o Det må ikke felles trær uten samtykke fra styret. c Det skal være ro i leilighetene fra kl. 23. til kl. 6.. r Alle rom må i den kalde årstid holdes oppvarmet av hensyn til vannrørene. Ved plutselig rørbrudd skal stoppekran stenges umiddelbart. Alle må kjenne plassering av egen stoppekran. Spesielle nabohensyn Det må tas hensyn til naboer både når det gjelder støyende arbeid, bruk av musikkanlegg, etc. Ved større festligheter, byggearbeider e.l. skal i forkant gis varsel til naboer. Brannvern Leietaker er ansvarlig for at leiligheten er utstyrt med brannvernutstyr etter forskrift (5. juli 1991 nr. 55) om brannforebyggende tiltak og brannsikring. Det er utplassert ett brannslukningsapparat og en røykvarsler i hver leilighet, samt i oppganger i korsdelte firemannsboliger. Borettslaget står for kontroll og ettersyn av utstyret. Helse, miliø og sikkerhet (HMS) I tillegg til brannvern må beboerne vaere oppmerksomme på annen fare som kan oppstå, f.eks. knyttet til elektriske anlegg, og gjennomf Øre de tiltak og følge de anbefalinger som styret måtte bestemme eller gi. Eget utomhusareal og felles gangveier etc. skal ved behov strøs når det er glatt. Beboerne skal varsle styret dersom man mener det foreligger forhold som innebærer fare, herunder fare for skade på personer eller materiell, i borettslaget. t3

14 Aktivitet på den enkeltes utomhusareal er andelseiernes ansvar. Private lekeapparater så som sklier, trampoliner, husker, slengtau, o.a., skal merkes med eiers/ansvarshavendes navn og adresse' Private lekeapparater kan ikke plasseres på fellesområde uten styrets skriftlige samtykke. Parkering Leietaker som har tilgang til garasje skal benytte denne til biloppstillingsplass. Husdyrhold Beboere som har husdyr må sørge for at disse ikke sjenerer andre, og må bl.a. forplikte seg til:. Ved lufting å føre husdyret til egnet sted og fjerne ekskrementer. r Alltid føre hund i bånd.. Aldri la "stgyende" husdyr være alene i leilighetene. r Hvis man vil ha katt i borettslaget, pålegges det katteeieren å kastrere katten. r Andre enn katteeierne må ikke mate kattene, og ingen skal mate katter utendørs' Ved gjentatte brudd på disse reglene kan styret beslutte at beboeren ikke får holde husdyret' Sanitæranlegg, vann og avløp I sanitæranleggene må kun benyttes toalettpapir. Uvedkommende saker må ikke kastes i vannklosettet. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Staking av vasker og sluk besørges av leietaker. Andelseierne har ansvar for å holde utendørs sluk og avløp i orden (f.eks. i trappenedgang til kjeller). Utomhusarealer Den enkelte andelseier har plikt til å holde alminnelig orden på sine respektive utomhusarealer med eksklusiv bruksrett, Med alminnelig orden menes at det enkelte areal skal stelles som hageanlegg, blant annet skal plen holdes jevnlig klippet gjennom vekstsesongen; prydbusker og hekker skal holdes nede ved jevnlig klippltrimming; murer, gjerder og rekkverk skal holdes i orden; og søppelog hageavfall fjernes fra området. For å forebygge uønsket besøk av skadedyr skal husdyr ikke fores ute, Foring av fugler medfører ofte tilsvarende problem, både med hensyn til mat på og over bakken. Hageavfall Hageavfall kan deponeres på anvist sted bak garasjene i Blomsterveien. Det skal bare kastes nedbrytbart (naturlig)) materiale, ikke søppel, bygningsrester, metall, osv. Greiner, trær, busker, inkl. brukte juletrær, kuttes opp i mindre deler for å påskynde kompostering. Endring av husordensreglene Husordensreglene kan kun endres av borettslagets generalforsamling. (Sist endret ) tq

15 Gjeldende h usordensregler Husordensregler for Tangen V Borettslag Husordensreglene har til hovedhensikt å skape gode forhold innen borettslaget. For å sikre beoerne trivsel og hygge, er det nødvendig med noen ordensregler og plikter. Husordensreglene er et supplement til borettslagets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne - ved rundskriv, oppslag, etc. - gjelder på samme måte som husordensreglene. Alminnelige husordensregler c Ytterdørene i korsdelte firemannsboliger skal holdes låst etter kl r Beboerne i de korsdelte firemannboligene må selv bli enige om rengjøringsordning i oppganger og fellesrom. RengjØring bør skje minst en gang pr. uke. r Husoholdningsavfall skal pakkes forsvarlig inn før det legges i søppelsekken. Annet avfall - møbler, rester av bygningsartikler o,l. - kan kastes ved de faste vår- og høstoppryddingene, hvor containere utplasseres. r Det må ikke lages "snarveier" utenom de opparbeidede ankomstveiene til husene. r Det må ikke felles trær uten samtykke fra Styret. r Det skal være ro i leilighetene fra kl. 23. til kl. 6.. Spesielle nabohensyn o Det må tas alminnelig hensyn til naboer både når det gjelder støyende arbeid, bruk av musikkanlegg etc. Ved større festligheter, byggearbeider e.l. skal i forkant gis varsel til naboer. r Alle rom må i den kalde årstid holdes oppvarmet av hensyn tilvannrørene. Ved plutselig rørbrudd skal stoppekran stenges umiddelbart. Alle må kjenne plassering av egen stoppekran. Brannvern o Leietaker er ansvarlig for at leiligheten er utstyrt med brannvernutstyr etter forskrifter (5. juli L99L nr. 55) om brannforebyggende tiltak og brannsikring. Det er utplassert ett brannslukningsapparat og en røkvarsler i hver leilighet, samt i oppganger i korsdelte firemannsboliger. Borettslaget står for kontroll og ettersyn av utstyret. Parkering r Leietaker som har tilgang til garasje skal benytte denne til biloppstillingsplass. rr

16 Husdyrhold r Beboere som har husdyr må sørge for at disse ikke sjenerer andre, og må bl.a. forplikte seg til:,, Ved lufting å føre husdyret til egnet stede og fjerne ekskrementer. " Alltid føre hund i bånd. " Aldri la "støyende" husdyr være alene i leilighetene. " Hvis man vil ha katt i borettslaget, pålegges det katteeieren å kastrere katten. " Andre enn katteeierne må ikke mate kattene, og ingen skal mate katter utendørs. r Foring av husdyr og fugler utendørs: For å forebygge uønsket besøk av skadedyr er det forbudt å fore husdyr utendørs. Dette gjelder for eksempel katter, hunder, kaniner, høner. Av samme grunn er det forbudt å fore fugler utendørs. Forbudet gjelder både på og over bakken. Ved gjentatte brudd på disse reglene kan styret beslutte at beboeren ikke får holde husdyret. Sanitæranlegg r I sanitaeranleggene må kun benyttes toalettpapir. Uvedkommende saker må ikke kastes i vannklosettet. Fefi eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Staking av vasker og sluk besørges av leietaker. Utomhusarealer Den enkelte andelseier har plikt til å holde alminnelig orden på sine respektive utomhusarealer med eksklusiv bruksrett. Med alminnelig orden menes at det enkelte areal skal stelles som hageanlegg, blant annet skal plen holdes jevnlig klippet gjennom vekstsesongen, prydbusker og hekker skal holdes nede ved jevnlig klipp/trimming, og hageavfall fjernes fra området. Endring av husordensreglene Husordensreglene kan kun endres av borettslagets generalforsamling. (Sist endret ) tv:

17 Vedlegg 5 Til styret i Tangen V borettslag Forslag til nytt regelverk for fasadeendringer, om- og påbygninger, utformet av arbeidsgruppe nedsatt på ekstraordinær generalforsamling høsten 212. Arbeidsgruppens medlemmer: Gro Elisabet Sille, Tangen Terrasse 61D Karin Widahl, Tangen Terrasse 5gB Geir Ole Bjartvik, Konvallvn. 2SB (styreoppnevnt) Bakgrunn: ' Ønske på ordinær generalforsamling i 212 om en generell fasadepolicy. ' Krav fra ekslraordinær generalforsamling om en klargjøring av grensen for hvilke ombyggingssøknader styret skal ha fullmakt til å godkjenne og hvilke saker som skal gå tilgeneralforsamling. Bestillingen var å komme med spesifikke rammer. ' Ønske fra ekstraordinær generalforsamling om å sikre forutberegnelighet for andelseeiere ved ønske om bygningsmessige endringer. Arbeidsg ruppens virksom het: Vi avholdt fire møter og jobbet mellom møtene med å hente informasjon om rutiner i andre borettslag og sameier her på Nesodden. Vi snakket med Tangen ll, lll, lv og Vll samt Oksval ll. Vi var også i kontakt med USBLs juridiske avdeling og med advokat Finn Stormfeldt i NBBL. Forslaget vi kom fram til ble distribuert i postkassene i høst, og var også gjenstand for diskusjon og samtale på allmøtet if,or høst. Folk ble også oppfordret til å giskriftlige innspill på epost-adressen men ingen benyttet denne muligheten. Arbeidsgruppens synspunkter: Et viktig hensyn i arbeidet med nye vedtekter eller retningslinjer for ombygginger, påbygginger og fasadeendringer i rangen V er at diskusjoner kan tas og uoverenstemmelser avklares på forhånd, før byggearbeider starter. Viktige elemenier for å få til dette er rutiner for nabovarsel (vi har ingen slike i dag) og en arena der diskusjoner enkelt kan tas. Videre er bestillingen fra generalforsamlingen klare rammer for hva styret alene skal kunne vedta. Et tredje viktig hensyn er at det som bestemmes blir noenlunde rettferdig, ai det utover de variasjonene som ulik beliggenhet og topografi i noen tilfeller tvinger fram, ikke blir urimelige forskjeller i hva folk får tillatelse til oppføre. Et f,erde hensyn er at nye regler ikke må blir for omfattende og vanskelige å administrere. r7

18 Våre forslag er 1^ at vi endrer tyngdepunktet i reglene fra at det er styret som skal godkjenne endringer, til at det er generalf-rsamlingen som gjør det. Dette er i tr:åd med det advokåten på USBL anbefalte, og også i tråd med endringer som et annet sameie her på Tangen, Tangen Vlt, nylig har innført, Vi har også snakket med Norsk boligbyggeiags advokat, Finn Stormfeldt, (han som var på generalforsamlingene), som mener dette kan være en god løsning for oss. Viforeslår at dette gjøres ved en endring i vedtektene for borettslaget. 2. at vi angir konkrete rammer, herunder kvadratmeterstørrelser, for hvor grensen går meliom hva styret alene kan avgjøre og hva generalforsamlingen kan gjøre. bet ligger en oppfordring til oss fra generalforsamlingen om å komme med slike grenser. Vi foreslår at grensene nedfelles i en fullmakt til styret som generalforsam lin gen vedtar. 3. at vi legger inn i alle løsninger mekanismer som sikrer at planene og dimensjonene av disse er klart forstått på forhånd, og ikke etter at et bygg eller en konstruksjon er reist. Vi tenker da både på saker som skal vedtas av generalforsamling og saker som kan godkjennes av styret etter fullmakt. Vi ioreslår at dette gjøres i klare rutiner for nabovarsel både i saker som går til styret, og i sakeåom går til generalforsamling. Når det gjelder den siste typel saker vil vi som dere slr nedlnfor, lansere en ekstra praktisk mekanisme for å vise byggeprosjekters omfang. Ordningen skal ha vaert praktisert med hell i andre borettslag, og vi tror den vil kunne fungere også hos oss. Hvor vide fullmakter skal styret så få? Arbeidsgruppen foreslår at laget legger seg på en linje der ting som skjer på bakkenivå og ikke står i fare for å ta vesentlig av sikt eller lys fra andre, kan tillegges styret. Andre saker mener vi at generalforsamlingen skal godkjenne. Vedtektene nedenfor er forsøkt utformet i tråd med dette prinsippet. En ulempe ved å legge flere byggesaker til generalforsamling kan være lengre saksbehandlingstid. Vi mener dette om nødvendig kan motvirkes ved å gjennomføre flere generalforsamlinger gjennom året, kanskje en i kvartalel. Vi ser for oss at møtene kan hlldes her i laget, og at møtet flytter seg rundt til seksjonene det er snakk om. Vi tror ikke at framgangsmåten vil føre til vesentlig økt møtebyrde for folk i laget. Dette vil regulere seg selv veo at uproblematiske saker løses på generalforsamlinger med lavt oppmøle. På denne bakgrunn vil viforeslå: 1) at vedtektenes pkt, 7.3, bokstav b) punkt 1 endres til En andelseier har ikke rett til å ombygge, påbygge, rive, forandre eller på annen måte endre bebyggelsen eller tomten uteh borettslagets skriftlige forhåndssamtykke. Forbudet omfatter oååå oppsett av innretninger på bygning eller eiendommen for øvrig så som,g

19 terrasser, verandaer, paraboler eller andre antenner, varmepumper og leskjermer mv, Samtykke til å gjennomføre slike endringer som nevnt ovenfor, kan bare gis av generalforsamlingen, med mindre generalforsamlingen i eget vedtak nar gitt styret en begrenset fullmakt. En andelseier som ønsker å bygge må legge fram for borettslaget v/styret en søknad med tekniske tegninger av tiltaket. Tegningen må være påførl alle vesentlige må1. Videre må søknaden bære underskriften fra alle andelseiere i søkerens rekke, samt alle naboer i tilstøtende rekker som har sikt til det som skal bygges, som en bekreftelse på at disse har sett tegningen og er kjent med planene. ved en søknad om ombygg, påbygg eller fasadeendring, som skal avgjøres av generalforsamling må dimensjonene på konstruksjonen anskueliggjøres for alle interesserte ved oppføring av en enkel midlertidig konstruksjon (f. eks ved hjelp av tau, lekter o. l.) som står oppe fra innkalling til generalforsamling går ut og fram til generalforsamlingens start. Det er andelseiere som søker om tiltaket som har ansvaret for å oppføre dette. Samtykke til endringer som nevnt i {'1) kan nektes på fritt grunnlag, med unntak av nødvendige tittak grunnet en andelseiers funksjonshemming, Andelseiere som får avslag fra styret i saker der dette har fullmakt, står fritt til å bringe saken inn for generalforsamlingen til behandling der, 2) Generalforsamlingen vedtar følgende fullmakt til styret: Med hjemmel i vedtekter for Tangen V borettslag S7-3, bokstav b, punkt 1 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å kunne godkjenne. Bygging av platting/verandalterrasse inntil 3 kvadratmeter grunnflate.. Redskapsskjul/lekestue inntill seks kvadratmeter og to meteis høyde.. Levegg opp til 1,7 meter fra bakkenivå.. Paraboler, antenner og markiser.. Oppgradering av eksisterende dører. ' Oppgradering av eksisterende vinduer til samme type som de opprinnelige - tofags, eller av samme type som blitt i flertall over tid, enfags. Fullmakten gjelder inntil generalforsamlingen fatter annet vedtak. tq

20 Styrets syn og forslag Styret minner om arbeidsgruppens mandat, fastsatt av ekstraordinær'generalforsamling L.11,.212: Arbeidsgruppen skal innen {dato} fremlegge for styret en grovskisse over et foreløpig forslag. Styret sender dette umiddelbart til alle andelseiere, som inviteres til møte med arbeidsgruppen for informasjon og innspill. Arbeidsgruppen jobber deretter videre mot sitt endelige forslag. De står fritt med hensyn til i hvilket omfang de skal ta hensyn til andelseiernes fremsatte innspill. Arbeidsgruppen skal foreslå spesifikke rammer, eyt alternativer, for de tiltak som medfører endringer av bygg og bruk av grunn som styret gis fullmakt til å godkjenne uten behandling i generalforsamling hht brl 98-9 litra b nr 1. De spesifikke rammene for aktuelle tiltak skal skriftliggjøres, og suppleres med konkrete tegninger. Videre skal arbeidsgruppen fremsette forslag til prosedyrer som skal f6lges når styrets eller generalforsamlingens tillatelse til tiltak søkes, Arbeidet skal omhandle tiltak som:. tilbygg og påbygg til eksisterende leiligheter. nybygg. øvri1e fasadeendringer (inngangsparti, vinduer, balkonger etc) r gjerder på terrasser, inngjerding av plattinger og plener etc r plattinger, levegger r ytterligere garasjer r boder, lekestuer. markiser, antenner, luftkondisjoneringsmaskineri og andre ting på eller nærfasade I annet som kan ha innvirkning på borettslagets eksteriprmessige uttrykk Det ble for samme generalforsamling protokollført at <Styret forpliktet seg til å inkludere nabovarsler innad i borettslaget ved behandling av byggesakenr. Styret mener at sentrale deler av mandatet ikke er oppfylt. Arbeidsgruppen har bl.a. ikke foreslått <spesifikke rammer, ew alternativer...) og de spesifikke rammene for aktuelle tiltak er derfor heller ikke skriftliggjort og supplert med konkrete tegninger. Styret ser behov for en bredere gjennomgang av fasadepolitikken enn det som følger av arbeidsgruppens innstilling. Det er klart behov for styrkede regler/rutiner forgodkjenning og oppfølgning av søknader på dette felt. Det gjelder bl.a. forholdet til offentlige krav, så som tiltak som er eller ikke er søknads- eller meldingspliktige i henhold til Plan- og bygningsloven og Byggsakforskriften. Det er også annet offentlig regelverk som laget må ta hensyn til, så som mht. helse- miljø og sikkerhet, samt måten oppgjør for leveranser eller tjenester skjer, herunder ved hjelp av etterprøvbare fakturaer og bekreftelser på kvalitet. Styret antar at det påligger laget en kontrollplikt i forhold til gjennomføring av gitte tillatelser. Dette har hiftil ikke vært gjort i noen meningsfull utstrekning. Hvis slik styrekontroli skalgjøres tilen del av lagets prosedyrer, vil det påløpe utgifter som det er urimelig at laget bærer som en felleskostnad. Dette er blant de spørsmål som styret Ønsker å utrede og vurdere nøyere.?o

Resultatregnskap 331 ALVERNTOPPEN SAMEIE. Note

Resultatregnskap 331 ALVERNTOPPEN SAMEIE. Note Resultatregnskap Note 31.12.211 31.12.21 Budsjett211 Budsjett212 INNTEKTER Innkrevde felleskos tnader 777 644 777 69 777 6 777 6 Andre driftsinntekter 45135 51132 45132 45132 SUM INNTEKTER 8 822 779 828

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog org.nr. 983 836 658 Vedtektene er vedtatt på konstituerende sameiermøte den 4. september 2001 og siste endring av vedtektene er fra sameiermøte 02.03.2011. Disse

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 27.04.2004

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 27.04.2004 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 27.04.2004 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2004, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag For at Linjebo skal fremstå med en så enhetlig fysisk og estetisk fasade som mulig er det nødvendig å ha klare regler for hva den enkelte andelseier kan gjøre

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24.

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. Vedtekter for Skauen borettslag org nr 948 677 202 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. mai 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Skauen borettslag

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE 1. VEDTATT på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. REVIDERT på ekstraordinært sameiermøte 5.september 1989 3. REVIDERT på ordinært sameiermøte 17. april 2002

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag HUSORDEN for Rustadlia Borettslag ( Se også vår nettside: http://borettslag.obos.no/rustadlia ) 1. INNLEDNING 2 2. GENERELLE REGLER 2 A. OM ORDEN PÅ OMRÅDET 2 B. OM LEILIGHETEN OG DENS BIROM 2 3. REGLER

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG 2 Vedtekter I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 25. april 1984 Endinger ajourført etter generalforsamling 28.03.

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag Møtedato: Tirsdag 29.april 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Lambertseter kirke 58 andelseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Møtet ble åpnet av styreleder Asle Johansen. Den oppsatte saksliste ble referert. TIL BEHANDLING

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 27. april 2010 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 27. april 2010 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 27. april 2010 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer