Zot't. 1. Konstituering. c) Valg av sekretær. e) Godkjenning av innkalling 0 Godkjenning av saksliste. 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zot't. 1. Konstituering. c) Valg av sekretær. e) Godkjenning av innkalling 0 Godkjenning av saksliste. 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)"

Transkript

1 Zot't Tangen V Borettslag lnnkalling til generalforsamling Ordinaer generalforsamling holdes tirsdag, 29. aprilzam kl. 19. i Samfunnshuset på Tangen Saksliste 1. Konstituering a) Registrering av andelseiere og fullmakter b) Valg av møteleder c) Valg av sekretær d) Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen e) Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1) 3. Regnskap for 213 med revisors beretning (Vedlegg 2) 4. Budsjett tor 2A14 (Vedlegg 2 og 3) 5. Endring av husordensreglene (Vedlegg 4) 6. Ansvarsfrihet for styret 7. Godtgjørelse til styret B. lnnkomneforslag/innmeldtesaker a) Fasadepolitikken, forslag fra den nedsatte arbeidsgruppen (Vedlegg 5) b) Forslag fra lda Eliassen-Coker (Vedlegg 6) c) Forslag fra Hans Jørgen Hægh (Vedlegg 7) 9. Valg (Valgkomiteens innstilling vil forelig ge før møtet) a) Valg av styreleder for to år b) Valg av ett styremedlem for io år c) Valg av fire varamedlemmer for ett år d) Valg av revisor e) Valg av tre medlemmer av valgkomiteen Styret itangen V Borettslag Nesoddtangen, 1 4. april 214 Vedlagt er fullmaktsslipp for andelseiere som skal representeres av andre' Fylles ut og leveres til sekretæren før møtet.

2 Vedlegg 1 Tangen V Borettslag Årsmelding for 2A13 Virksomhetens art Tangen V Borettsfag er organisert etter de bestemmelser som f ølger av Lov om burettslag og har til formål å drive den eide eiendommen i samråd med og til beste for andelseierne. Selskapet ligger i Nesodden kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 74 leiligheter og 2 næringslokaler i selskapet, Styrets sammensetning Styret har etter ekstraordinær generalforsamling A hatt følgende sammensetning: Styreleder: Olav Berstad Nestleder: Thale Kvalø Styremedlemmer: Erlend Lange og lda Eliassen-Coker Varamedlemmer: Guri-lngerStabell-Kulø, Kjetil Fless, Øivind Solum og Linda Falk Ved ordinær generalforsamling 25.A4.213 ble det ikke valgt styreleder. Dette valget ble gjennomført ved ekstraordinær generalforsamting td4 Eliassen-Coker ble da valgt. Hun trakk seg imidlertid fra vervet som styreleder pr. A2.A9.2A13 og nytt valg måtte holdes. Olav Berstad fungerte som styreleder i de to mellomperiodene i april-mai og september-november. Etter ekstraordinær generalforsamling i november har en fast styreposisjon ikke vært besatt. Lagets vedtekter forutsetter et styre på ni, inkl. varamedlemmer. Selskapets styre består i øyeblikkel av fire kvinner og fire menn. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Overd ragelse av leiligheter Tre leiligheter har det siste året skiftet eiere. - Andel 38, Blomsterveien 2 E til Sigmund Bakken - Andel 2, Tangen terrasse 59 D til Gina Hjort-Larsen - Andel9, Tangen terrasse 63 H21 til Ellen Rebecca Rees Bruksoverlating En leilighet er registrert bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere Selskapet har ingen juridiske andelseiere. Forretningsførsel og revisjon Forretningsfører er Boligselskapet Usbl, postboks 313, 14 Ski Revisor er BDO, Postboks 174 Vika, 121 Oslo. Forsikring Selskapets eiendommer (hovedbygninger med eventuelle godkjente tilbygg, samt vaskeri og garasjer) er fullverdiforsikret i lf Skadeforsikring" Avtalenummer er SP587396^2.1. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innboleiendeler må forsikres ved egen polise. L

3 Ytre miljø Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljøet på en måte som er i strid med lov eller offentlig forskrift. HMS (helse, miljø og sikkerhet) Styret ivaretar arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i samsvar med ajourført internkontrollsystem, inkl. nødvendige lovpålagte egenkontroller på risikoområder i boligselskapet. Økonomi Lagets økonomi anses for å være god. Regnskap og budsjett er utarbeidet basert på forutsetning om fortsatt drift. Arsregnskapet for 21 3 viser et overskudd på kr.19,993 når nedbetaling av lån er tatt med. Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr '189. Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. For øvrig vises til årsregnskap, med noter. Styrets arbeid Det ble i213 holdt 14 styremøter. En lang rekke saker er blitt behandlet, inkl. forberedelse og gjennomføring av ordinær generalforsamling og to ekstraordinære generalforsamlinger (med valg av styreleder som hovedsak). Styret har bl.a. arbeidet med følgende sakerlspørsmål i Oppfølgning av vedtak fra ordinær generalforsamling Q13 - lnternkontrollsystemet(oppgradertog ajourført) - Oppf øring av garasje itangen terrasse 61 D (fulgt opp, bl.a. iforhold til erstatningskrav rettet mot laget) - Fellingitrimming av irær (vurdert og tatt stilling til enkeltsaker) - Drenering/fukt i kjeller (vurdert og tatt stilling til enkeltsak) - Fasadepolitikken (vurdert arbeidsgruppens innstilling, og iforlengelsen av denne bl.a. vurdert om påbyggings/endrings-saker må eller bør inkludere særskilte HMS-krav, krav om overholdelse av offentlige skatteregler, og styrekontroll ved ferdigstillelse). - Rehabilitering av avløpsrørene (vurdert tidligere tilstandskontroller, reparasjoner og faglige anbefalinger) - Radonmålingene i 2A12 (fulgt opp med nye målinger i enkelte andeler som kan ha forhøyede verdier) - Maling i2a12 (fulgt opp klager om btæredannelse og dårlig utført arbeid) - Felles elektriske anlegg (vurdert og tatt stilling til utskifting av inntakssikringer og stigeledninger) - Vaskeriet (innhentet kostnadsestimat og påbegynt markedsvurdering for utleie av lokalene) - lnnføring av elendomsskatt på næringseiendom (tatt stilling til økt utleienivå) - Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan (vurdert tidligere prosess og inngått avtale med opak) - Digitalisering (etablert ny internettside) - Vannmåling (vurdert tidligere målinger og forbruk) - Garasjene (besluttet at forvaltningen i sin helhet overtas av forretningsfører etter gjennomgang av eksisterende leieforhold) - Dørlåser (vurdert og tatt stilling til søknad om porttelefonlautomatiske låser i firemannsboligene) - Trykkfeil i borettslagets vedtekter, pkt. 4-1 a), er korrigert

4 - Garasjene (besluttet at forvaltningen i sin helhet overtas av forretningsfører etter gjennomgang av eksisterende leieforhold) - Dørlåser (vurdert og tatt stilling til søknad om porttelefon/automatiske låser i firemannsboligene) Det ble holdt felles dugnad. Styret sørget i april også for leie av kontainere for kasting av husavfall, malingsrester, elektrisk og elektronisk utstyr m.v. I løpet av året ble deponert hageavfall fjernet med kontainer. Nesodden, ,; r'.. / I i"!.1 I ii!, I, ir.'i,, 'L L I L,t Olav Berstad Leder i,, 1,ri I t,l Tangen V Borettslag I I \ r\'---'* 71.,.,o'( r- Thale Kvalø Nestleder /--)\ / {-\\ (-- _,--,)/'l_å-,-- ErlenfHnge Styremedlem ;// / -l,', r---- lda Eliassen-Coker Styremedlem 3,{

5 Vedlegg 2 Resultatregnskap 35 TÅNGT'N \/ BORI'TTSLÅC i'iotc n..2(J12 ButJsjett2I3 Butbiett214 INNTEKTER l r nkrevd c felles l<os tnadcr 2A3 123 I 8s2 819 I 85r Andrc ddftsinntekter Innbetalt lån (rcnterog avdrag) r t9s los SUMINNTEKTETT 2 1t t t t3 {1 I<OSTNÅ}ER Lørrn, hortorar',arb.nvg. ll1 lll 3 ll 5r5 r c Styrehonorar Rcvisjonshouorar t l 129 't 822 I Fo rri: tn in gs lø rerlr on o mr Audre tjencsler 28 r9l Drift/Vedlike lrold itubel-tv );orsiku'ngcr t?t 967 t 'tss 179 Konrnrruale avgiftcr r2 )inergi og slrønr Andre chi{lskostnader i, sut\{ I{os'fNADIll I I?ss 473 I 865 DRIFTSRESULTÅT ztt FTNANS INN'I'. OC -t(os'r. Renteinnlekter i r3 llert tckos tnad e r Itt qj I l4 RT6, Å\/ FINANS INNI"OG -I(OS T -rr tt ITL]S ULTAT OVT O I' I''I"', IiCEN KÅP I 47 [ra dette går avdrag lån Opptak av lål tzl llcsrrltat ctlcl lfln r l r3 r- 35'1.41{GIl\ 11 llt) itlillsll(l O rg.rrr.; t5275't1 ; l -JE

6 35 TANGEN V BORETTSLAG EIENDELER ANLEGST}IIDLER Varige driftsmidier Tomt Bygninger Finans ielle anleggs midler Tc kst Note 3 r.12.2 l Sum anleggsmidler q8l r OMIøPSMIDLER Fordringer Restans cr felleskostnadcr Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Innestående på konto l }',1 I I Sum omlønsmidler_ 2 t I 8t4 lg SUMEIU.{DELER I 2S4 98? f 1q7 onfl EGTJ{KAPITAL OG GJELD EGBNKAPITAI, Andelskapital Opptjent egenkapiial Årets resultat 7 4A S um_egetlkapital t s 3s s 5s9 GJELD Arretning for forpli k tels er Depositum Langsiktig gjeld Iangsiktig lån bank Borettsinnskudd s I{orfsiktig gjeld Fon ku dds betalte felles kos t. Leverandørgjeld Off nryndigheter og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum ltortsiktis sield 2s Sum sield 3 2s I 4d SI,INIEGENKÅPIT.{L OGGJELD OOO P antstillelser r 85 r l 569 Bnltnsc for35 TANGR( V BORfnSLÅG Org.nr,9S27S7l2l b

7 l' I l B*l*lrsr: --_J l i,:,'rl ":! ii l \_ I t]l i\ ljr':sr,:(i..1 r t,:irri.'r i lr:lit li. al,. sl r'tl:rtldlr'lir.,. f \' - ti 'r l -" -? i:.t n::fild I ii,r::c.,1r'; rmcrli:rr I 1J

8 Note I Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven, Lov om burettslag og God Regnskapsskikk. Regnskapslovens bestemmelser for små foretak og årsberetning for borettslag er benyttet Omløpsmidler er vurdert til det laveste av virkelig verdi og anskaffelseskostnadene. Fordringer/kortsikiig gjeld er vurdert til pålydende. Når lordringene er usikre, avsettes det til forventet tap Kommunale avgifter og strøm er bokført etter kontantprinsippet Note 2 Disponible midler Note 3 Lønn/honorarer Lønrt Avsatt feriepenger Arbeidsgiveravg. Arb.g.avg. Feriepenger VISER TIL EGET ARK I ')q Styrehonorar Revisjonshonorar Antall ansatte. Lån til ledere 1. Boligselskapet er ikke pliktig ti! tjenstepensjonsordning etter lov om obligalorisk tjenstepensjon Note 4 Vedlikehold og påkostninger 2At3 zarz Vetllikehold Anskaffelser Vediikehold bygninger Reparasjoner Elektrikerarbeid Vedlikehold utu.anlegg Leie containere Vedlikehold Vaskeri Vinterutgifter Egenandel Sum vedlikehold ' I ' Side '14 8

9 Note 5 Anleggsmidler Anleggsmidlene er vurdert til laveste verdi, dvs bokført verdi pr foregående år, evt. skrevet ned/bort der hvor styret anser at eiendelen har lavere verdi. Anskaffelseskost Tilgang i løpet av regnskapsåret Avgang i løpet av regnskapsåret Akkumulerte årets av- og nedskrivninger Boklørt verdi Bygninger Grunneiendom Andre eiendeler Sum Bygningene er ikke avskrevet, Styret har vurdert at tilstrekkelig Vedlikehold er gjennomført for å opprettholde verdiene. Note 6 Pantelån og annen langsiktig gield Aret for låneopptak Kreditors navn Opprinnelig gjeld Restlån pr Arets betalte avdrag Restlån pr Restlån m/forfall mer enn 5 år fram i tid Lånets løpetid Rente og avdragsbetingelser Formålet med låneopptaket Lånet er gitt med sikkerhet i: Note 7 Kortsiktig fordringer Kortsiktig fordring 212 DnB Nor år 4,4 /o rehabilitering bygningsmassen Note 8 Restanser Restanser Herav over 6 mnd. 2 '13 22 A Note 9 Inntekter A I nnkrevde felleskostnader Leie Garasjer Leieinniekter lokaler Periodiserte inntekter Vaskeripenger 6 Andre driftsinntekter I 12 Sum driftsinniekter S Side 2 a8.a4.214 q

10 Note 1 Egenkapital Andelskapitql Akkumulert resultat Arets resultat ( ) Note 11 lkke regnskapsførte forhold Det er rettet erstatningskrav mot borettslaget fra tiltakshaver for: oppføringen av garasjen i Tangen terrasse 61 D. Styret har avvist kravet, men foresjått en minnelig løsning. Sarnlet krav anslås til ikke å overstige 1. kr. Saken er ikke avsluttet. Side r

11 *isp**ibls mi*l*y bl*ry]b2 3I} 5 T }J* CEH V B OråETTSLÅC J{ofc 2Bt3 7*17. Å. Ilispcuiblc nritller pr.1.1 t 1768t6 r ti 13. Etrdringer i dis1tonible nitller: Årcts res ultat (Sc rcsultntregns kap) Tillegg for n3.e Iangsiktigc lårr/innskurld Ft'adrag for ardrag $ langsiktige lån B. Årcts endring i <tlsfnnible nridlcr t s99 3 lxl 943 1'lji cirl Spsi fi liasjon *r. dispcnible nricu er I{or{sihtigc fordt'inger I(onfnnler og Rnnli rnløpsmidler' l{ortsiktig gjeld B9A 823 I x & t 8t4 gt lli spcn i bt c rr i rlt r r. fo r 35'l;tNC til v S Oiitnn* LÅil

12 Vedlegg 3 Sak 4 - Budsjett for 2At4 Styret foreslår at posten <Andre driftsinntekterr på budsjettets inntektsside Økes med kr til kr <Sum inntekter> økes derved til kr Forklaring: flkte inntekter fra utleie av næringseiendommen til dekning av iliknet eiendomsskatt som inngår i utgiftsposten "Kommunale avgifter". Styret foreslår at posten "Drift/Vedlikehold" på budsjettets utgiftsside økes med kr. 2. til kr <Sum kostnader> Økes derved til <rdriftsresultat> reduseres til kr <<Resultat ovf opptj. egenkap.> reduseres til kr Og <Resultat etter lån> reduseres til kr Forklaring: Økte utgifter til vedlikehold (avløp, elektrisk anlegg, belysning, o.a.). Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å belaste regnskapet med inntil kr. 4. over ny utgiftspost <lnvesteringer)) til ombygging av det nedlagte vaskeriet til bruk og utleie som kontor, verksted el.l. Kostnadene dekkes av lagets disponible midler. Forklaring: Generalforsamlingen besluttet i 213 å leie ut de tilgjengelige lokalene i det nedlagte vaskeriet. Styret har innhentet et kostnadsestimat for amgløring til kontor på ca. kr. 3.. Styret har likeledes igangsatt en markedsundersøkelse, som ikke er avsluttet. Hvis den viser at prosjektet er realiserbart med en tilstrekkelig stor inntektsside, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret den nødvendige futlmakt til å realisere prosjektet på den mest kostnadseffektive måten og igangsette ombygging i r2

13 Vedlegg 4 Utkast til endrete Hulold.nsregler for Tangen V Borettslag Husordensreglene har til hovedhensikt å skape gode forholcl innen borettslaget. For å gi beboerne trivsel og sikkerhet, er det nødvendig med noen ordensregler og plikter. Husordensreglene er et supplement til borettslagets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne - ved rundskriv, oppslag, etc. - gjelder på samme måte som husordensreglene. Alminnel ige husordensregler r YtterdØrene i korsdelte firemannsboliger skal holdes låst etter kl. z2.oo. ' Beboerne i de korsdelte firemannboligene må selv bli enige om rengj6ringsordning i oppganger og fellesrom. RengjØring bør skje minst en gang pr. uke. r Husholdningsavfall skal pakkes forsvarlig inn før det legges i avfallscontainerne. Containerne er til felles benyttelse og tilhører ingen spesielle andeler eller husrekker. Annet avfall - møbler, rester av bygningsartikler o.l. - kan kastes i containere når disse utplasseres {f.eks. vår og/eller høst). r Det må ikke lages "snarveier" utenom de opparbeidede adkomstveiene til husene. o Det må ikke felles trær uten samtykke fra styret. c Det skal være ro i leilighetene fra kl. 23. til kl. 6.. r Alle rom må i den kalde årstid holdes oppvarmet av hensyn til vannrørene. Ved plutselig rørbrudd skal stoppekran stenges umiddelbart. Alle må kjenne plassering av egen stoppekran. Spesielle nabohensyn Det må tas hensyn til naboer både når det gjelder støyende arbeid, bruk av musikkanlegg, etc. Ved større festligheter, byggearbeider e.l. skal i forkant gis varsel til naboer. Brannvern Leietaker er ansvarlig for at leiligheten er utstyrt med brannvernutstyr etter forskrift (5. juli 1991 nr. 55) om brannforebyggende tiltak og brannsikring. Det er utplassert ett brannslukningsapparat og en røykvarsler i hver leilighet, samt i oppganger i korsdelte firemannsboliger. Borettslaget står for kontroll og ettersyn av utstyret. Helse, miliø og sikkerhet (HMS) I tillegg til brannvern må beboerne vaere oppmerksomme på annen fare som kan oppstå, f.eks. knyttet til elektriske anlegg, og gjennomf Øre de tiltak og følge de anbefalinger som styret måtte bestemme eller gi. Eget utomhusareal og felles gangveier etc. skal ved behov strøs når det er glatt. Beboerne skal varsle styret dersom man mener det foreligger forhold som innebærer fare, herunder fare for skade på personer eller materiell, i borettslaget. t3

14 Aktivitet på den enkeltes utomhusareal er andelseiernes ansvar. Private lekeapparater så som sklier, trampoliner, husker, slengtau, o.a., skal merkes med eiers/ansvarshavendes navn og adresse' Private lekeapparater kan ikke plasseres på fellesområde uten styrets skriftlige samtykke. Parkering Leietaker som har tilgang til garasje skal benytte denne til biloppstillingsplass. Husdyrhold Beboere som har husdyr må sørge for at disse ikke sjenerer andre, og må bl.a. forplikte seg til:. Ved lufting å føre husdyret til egnet sted og fjerne ekskrementer. r Alltid føre hund i bånd.. Aldri la "stgyende" husdyr være alene i leilighetene. r Hvis man vil ha katt i borettslaget, pålegges det katteeieren å kastrere katten. r Andre enn katteeierne må ikke mate kattene, og ingen skal mate katter utendørs' Ved gjentatte brudd på disse reglene kan styret beslutte at beboeren ikke får holde husdyret' Sanitæranlegg, vann og avløp I sanitæranleggene må kun benyttes toalettpapir. Uvedkommende saker må ikke kastes i vannklosettet. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Staking av vasker og sluk besørges av leietaker. Andelseierne har ansvar for å holde utendørs sluk og avløp i orden (f.eks. i trappenedgang til kjeller). Utomhusarealer Den enkelte andelseier har plikt til å holde alminnelig orden på sine respektive utomhusarealer med eksklusiv bruksrett, Med alminnelig orden menes at det enkelte areal skal stelles som hageanlegg, blant annet skal plen holdes jevnlig klippet gjennom vekstsesongen; prydbusker og hekker skal holdes nede ved jevnlig klippltrimming; murer, gjerder og rekkverk skal holdes i orden; og søppelog hageavfall fjernes fra området. For å forebygge uønsket besøk av skadedyr skal husdyr ikke fores ute, Foring av fugler medfører ofte tilsvarende problem, både med hensyn til mat på og over bakken. Hageavfall Hageavfall kan deponeres på anvist sted bak garasjene i Blomsterveien. Det skal bare kastes nedbrytbart (naturlig)) materiale, ikke søppel, bygningsrester, metall, osv. Greiner, trær, busker, inkl. brukte juletrær, kuttes opp i mindre deler for å påskynde kompostering. Endring av husordensreglene Husordensreglene kan kun endres av borettslagets generalforsamling. (Sist endret ) tq

15 Gjeldende h usordensregler Husordensregler for Tangen V Borettslag Husordensreglene har til hovedhensikt å skape gode forhold innen borettslaget. For å sikre beoerne trivsel og hygge, er det nødvendig med noen ordensregler og plikter. Husordensreglene er et supplement til borettslagets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne - ved rundskriv, oppslag, etc. - gjelder på samme måte som husordensreglene. Alminnelige husordensregler c Ytterdørene i korsdelte firemannsboliger skal holdes låst etter kl r Beboerne i de korsdelte firemannboligene må selv bli enige om rengjøringsordning i oppganger og fellesrom. RengjØring bør skje minst en gang pr. uke. r Husoholdningsavfall skal pakkes forsvarlig inn før det legges i søppelsekken. Annet avfall - møbler, rester av bygningsartikler o,l. - kan kastes ved de faste vår- og høstoppryddingene, hvor containere utplasseres. r Det må ikke lages "snarveier" utenom de opparbeidede ankomstveiene til husene. r Det må ikke felles trær uten samtykke fra Styret. r Det skal være ro i leilighetene fra kl. 23. til kl. 6.. Spesielle nabohensyn o Det må tas alminnelig hensyn til naboer både når det gjelder støyende arbeid, bruk av musikkanlegg etc. Ved større festligheter, byggearbeider e.l. skal i forkant gis varsel til naboer. r Alle rom må i den kalde årstid holdes oppvarmet av hensyn tilvannrørene. Ved plutselig rørbrudd skal stoppekran stenges umiddelbart. Alle må kjenne plassering av egen stoppekran. Brannvern o Leietaker er ansvarlig for at leiligheten er utstyrt med brannvernutstyr etter forskrifter (5. juli L99L nr. 55) om brannforebyggende tiltak og brannsikring. Det er utplassert ett brannslukningsapparat og en røkvarsler i hver leilighet, samt i oppganger i korsdelte firemannsboliger. Borettslaget står for kontroll og ettersyn av utstyret. Parkering r Leietaker som har tilgang til garasje skal benytte denne til biloppstillingsplass. rr

16 Husdyrhold r Beboere som har husdyr må sørge for at disse ikke sjenerer andre, og må bl.a. forplikte seg til:,, Ved lufting å føre husdyret til egnet stede og fjerne ekskrementer. " Alltid føre hund i bånd. " Aldri la "støyende" husdyr være alene i leilighetene. " Hvis man vil ha katt i borettslaget, pålegges det katteeieren å kastrere katten. " Andre enn katteeierne må ikke mate kattene, og ingen skal mate katter utendørs. r Foring av husdyr og fugler utendørs: For å forebygge uønsket besøk av skadedyr er det forbudt å fore husdyr utendørs. Dette gjelder for eksempel katter, hunder, kaniner, høner. Av samme grunn er det forbudt å fore fugler utendørs. Forbudet gjelder både på og over bakken. Ved gjentatte brudd på disse reglene kan styret beslutte at beboeren ikke får holde husdyret. Sanitæranlegg r I sanitaeranleggene må kun benyttes toalettpapir. Uvedkommende saker må ikke kastes i vannklosettet. Fefi eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Staking av vasker og sluk besørges av leietaker. Utomhusarealer Den enkelte andelseier har plikt til å holde alminnelig orden på sine respektive utomhusarealer med eksklusiv bruksrett. Med alminnelig orden menes at det enkelte areal skal stelles som hageanlegg, blant annet skal plen holdes jevnlig klippet gjennom vekstsesongen, prydbusker og hekker skal holdes nede ved jevnlig klipp/trimming, og hageavfall fjernes fra området. Endring av husordensreglene Husordensreglene kan kun endres av borettslagets generalforsamling. (Sist endret ) tv:

17 Vedlegg 5 Til styret i Tangen V borettslag Forslag til nytt regelverk for fasadeendringer, om- og påbygninger, utformet av arbeidsgruppe nedsatt på ekstraordinær generalforsamling høsten 212. Arbeidsgruppens medlemmer: Gro Elisabet Sille, Tangen Terrasse 61D Karin Widahl, Tangen Terrasse 5gB Geir Ole Bjartvik, Konvallvn. 2SB (styreoppnevnt) Bakgrunn: ' Ønske på ordinær generalforsamling i 212 om en generell fasadepolicy. ' Krav fra ekslraordinær generalforsamling om en klargjøring av grensen for hvilke ombyggingssøknader styret skal ha fullmakt til å godkjenne og hvilke saker som skal gå tilgeneralforsamling. Bestillingen var å komme med spesifikke rammer. ' Ønske fra ekstraordinær generalforsamling om å sikre forutberegnelighet for andelseeiere ved ønske om bygningsmessige endringer. Arbeidsg ruppens virksom het: Vi avholdt fire møter og jobbet mellom møtene med å hente informasjon om rutiner i andre borettslag og sameier her på Nesodden. Vi snakket med Tangen ll, lll, lv og Vll samt Oksval ll. Vi var også i kontakt med USBLs juridiske avdeling og med advokat Finn Stormfeldt i NBBL. Forslaget vi kom fram til ble distribuert i postkassene i høst, og var også gjenstand for diskusjon og samtale på allmøtet if,or høst. Folk ble også oppfordret til å giskriftlige innspill på epost-adressen men ingen benyttet denne muligheten. Arbeidsgruppens synspunkter: Et viktig hensyn i arbeidet med nye vedtekter eller retningslinjer for ombygginger, påbygginger og fasadeendringer i rangen V er at diskusjoner kan tas og uoverenstemmelser avklares på forhånd, før byggearbeider starter. Viktige elemenier for å få til dette er rutiner for nabovarsel (vi har ingen slike i dag) og en arena der diskusjoner enkelt kan tas. Videre er bestillingen fra generalforsamlingen klare rammer for hva styret alene skal kunne vedta. Et tredje viktig hensyn er at det som bestemmes blir noenlunde rettferdig, ai det utover de variasjonene som ulik beliggenhet og topografi i noen tilfeller tvinger fram, ikke blir urimelige forskjeller i hva folk får tillatelse til oppføre. Et f,erde hensyn er at nye regler ikke må blir for omfattende og vanskelige å administrere. r7

18 Våre forslag er 1^ at vi endrer tyngdepunktet i reglene fra at det er styret som skal godkjenne endringer, til at det er generalf-rsamlingen som gjør det. Dette er i tr:åd med det advokåten på USBL anbefalte, og også i tråd med endringer som et annet sameie her på Tangen, Tangen Vlt, nylig har innført, Vi har også snakket med Norsk boligbyggeiags advokat, Finn Stormfeldt, (han som var på generalforsamlingene), som mener dette kan være en god løsning for oss. Viforeslår at dette gjøres ved en endring i vedtektene for borettslaget. 2. at vi angir konkrete rammer, herunder kvadratmeterstørrelser, for hvor grensen går meliom hva styret alene kan avgjøre og hva generalforsamlingen kan gjøre. bet ligger en oppfordring til oss fra generalforsamlingen om å komme med slike grenser. Vi foreslår at grensene nedfelles i en fullmakt til styret som generalforsam lin gen vedtar. 3. at vi legger inn i alle løsninger mekanismer som sikrer at planene og dimensjonene av disse er klart forstått på forhånd, og ikke etter at et bygg eller en konstruksjon er reist. Vi tenker da både på saker som skal vedtas av generalforsamling og saker som kan godkjennes av styret etter fullmakt. Vi ioreslår at dette gjøres i klare rutiner for nabovarsel både i saker som går til styret, og i sakeåom går til generalforsamling. Når det gjelder den siste typel saker vil vi som dere slr nedlnfor, lansere en ekstra praktisk mekanisme for å vise byggeprosjekters omfang. Ordningen skal ha vaert praktisert med hell i andre borettslag, og vi tror den vil kunne fungere også hos oss. Hvor vide fullmakter skal styret så få? Arbeidsgruppen foreslår at laget legger seg på en linje der ting som skjer på bakkenivå og ikke står i fare for å ta vesentlig av sikt eller lys fra andre, kan tillegges styret. Andre saker mener vi at generalforsamlingen skal godkjenne. Vedtektene nedenfor er forsøkt utformet i tråd med dette prinsippet. En ulempe ved å legge flere byggesaker til generalforsamling kan være lengre saksbehandlingstid. Vi mener dette om nødvendig kan motvirkes ved å gjennomføre flere generalforsamlinger gjennom året, kanskje en i kvartalel. Vi ser for oss at møtene kan hlldes her i laget, og at møtet flytter seg rundt til seksjonene det er snakk om. Vi tror ikke at framgangsmåten vil føre til vesentlig økt møtebyrde for folk i laget. Dette vil regulere seg selv veo at uproblematiske saker løses på generalforsamlinger med lavt oppmøle. På denne bakgrunn vil viforeslå: 1) at vedtektenes pkt, 7.3, bokstav b) punkt 1 endres til En andelseier har ikke rett til å ombygge, påbygge, rive, forandre eller på annen måte endre bebyggelsen eller tomten uteh borettslagets skriftlige forhåndssamtykke. Forbudet omfatter oååå oppsett av innretninger på bygning eller eiendommen for øvrig så som,g

19 terrasser, verandaer, paraboler eller andre antenner, varmepumper og leskjermer mv, Samtykke til å gjennomføre slike endringer som nevnt ovenfor, kan bare gis av generalforsamlingen, med mindre generalforsamlingen i eget vedtak nar gitt styret en begrenset fullmakt. En andelseier som ønsker å bygge må legge fram for borettslaget v/styret en søknad med tekniske tegninger av tiltaket. Tegningen må være påførl alle vesentlige må1. Videre må søknaden bære underskriften fra alle andelseiere i søkerens rekke, samt alle naboer i tilstøtende rekker som har sikt til det som skal bygges, som en bekreftelse på at disse har sett tegningen og er kjent med planene. ved en søknad om ombygg, påbygg eller fasadeendring, som skal avgjøres av generalforsamling må dimensjonene på konstruksjonen anskueliggjøres for alle interesserte ved oppføring av en enkel midlertidig konstruksjon (f. eks ved hjelp av tau, lekter o. l.) som står oppe fra innkalling til generalforsamling går ut og fram til generalforsamlingens start. Det er andelseiere som søker om tiltaket som har ansvaret for å oppføre dette. Samtykke til endringer som nevnt i {'1) kan nektes på fritt grunnlag, med unntak av nødvendige tittak grunnet en andelseiers funksjonshemming, Andelseiere som får avslag fra styret i saker der dette har fullmakt, står fritt til å bringe saken inn for generalforsamlingen til behandling der, 2) Generalforsamlingen vedtar følgende fullmakt til styret: Med hjemmel i vedtekter for Tangen V borettslag S7-3, bokstav b, punkt 1 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å kunne godkjenne. Bygging av platting/verandalterrasse inntil 3 kvadratmeter grunnflate.. Redskapsskjul/lekestue inntill seks kvadratmeter og to meteis høyde.. Levegg opp til 1,7 meter fra bakkenivå.. Paraboler, antenner og markiser.. Oppgradering av eksisterende dører. ' Oppgradering av eksisterende vinduer til samme type som de opprinnelige - tofags, eller av samme type som blitt i flertall over tid, enfags. Fullmakten gjelder inntil generalforsamlingen fatter annet vedtak. tq

20 Styrets syn og forslag Styret minner om arbeidsgruppens mandat, fastsatt av ekstraordinær'generalforsamling L.11,.212: Arbeidsgruppen skal innen {dato} fremlegge for styret en grovskisse over et foreløpig forslag. Styret sender dette umiddelbart til alle andelseiere, som inviteres til møte med arbeidsgruppen for informasjon og innspill. Arbeidsgruppen jobber deretter videre mot sitt endelige forslag. De står fritt med hensyn til i hvilket omfang de skal ta hensyn til andelseiernes fremsatte innspill. Arbeidsgruppen skal foreslå spesifikke rammer, eyt alternativer, for de tiltak som medfører endringer av bygg og bruk av grunn som styret gis fullmakt til å godkjenne uten behandling i generalforsamling hht brl 98-9 litra b nr 1. De spesifikke rammene for aktuelle tiltak skal skriftliggjøres, og suppleres med konkrete tegninger. Videre skal arbeidsgruppen fremsette forslag til prosedyrer som skal f6lges når styrets eller generalforsamlingens tillatelse til tiltak søkes, Arbeidet skal omhandle tiltak som:. tilbygg og påbygg til eksisterende leiligheter. nybygg. øvri1e fasadeendringer (inngangsparti, vinduer, balkonger etc) r gjerder på terrasser, inngjerding av plattinger og plener etc r plattinger, levegger r ytterligere garasjer r boder, lekestuer. markiser, antenner, luftkondisjoneringsmaskineri og andre ting på eller nærfasade I annet som kan ha innvirkning på borettslagets eksteriprmessige uttrykk Det ble for samme generalforsamling protokollført at <Styret forpliktet seg til å inkludere nabovarsler innad i borettslaget ved behandling av byggesakenr. Styret mener at sentrale deler av mandatet ikke er oppfylt. Arbeidsgruppen har bl.a. ikke foreslått <spesifikke rammer, ew alternativer...) og de spesifikke rammene for aktuelle tiltak er derfor heller ikke skriftliggjort og supplert med konkrete tegninger. Styret ser behov for en bredere gjennomgang av fasadepolitikken enn det som følger av arbeidsgruppens innstilling. Det er klart behov for styrkede regler/rutiner forgodkjenning og oppfølgning av søknader på dette felt. Det gjelder bl.a. forholdet til offentlige krav, så som tiltak som er eller ikke er søknads- eller meldingspliktige i henhold til Plan- og bygningsloven og Byggsakforskriften. Det er også annet offentlig regelverk som laget må ta hensyn til, så som mht. helse- miljø og sikkerhet, samt måten oppgjør for leveranser eller tjenester skjer, herunder ved hjelp av etterprøvbare fakturaer og bekreftelser på kvalitet. Styret antar at det påligger laget en kontrollplikt i forhold til gjennomføring av gitte tillatelser. Dette har hiftil ikke vært gjort i noen meningsfull utstrekning. Hvis slik styrekontroli skalgjøres tilen del av lagets prosedyrer, vil det påløpe utgifter som det er urimelig at laget bærer som en felleskostnad. Dette er blant de spørsmål som styret Ønsker å utrede og vurdere nøyere.?o

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer