HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD"

Transkript

1 I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1711 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn 1711 Kode 1711 Produktregistreringsnummer PRN Kjemisk navn fenol-resorcinol-formaldehydharpiks Bruk av stoffet/preparatet Trelim Identifikasjon for selskap/virksomhet Produsent Casco Adhesives AB Stockholm, Sweden Phone Leverandør Akzo Nobel Industrial Coatings AS Fløisbonnveien KOLBOTN NORGE Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen Telefonnr / HMS avd Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Stoff/Stoffblanding Stoffblanding Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2005). Navn på bestanddeler CASnummer % EC-nummer Klassifisering Resorcinol Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50 etanol F; R11 phenol Muta. Cat. 3; R68 T; R23/24/25 Xn; R48/20/21/22 C; R34 natriumhydroksid C; R35 Se punkt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor 3. Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8. Viktigste faremomenter Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2005). Stoffblandingen er klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF med endringer. Klassifisering Muta. Cat. 3; R68 Xn; R20/21/22 C; R34 Skadevirkninger for mennesker Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Etsende. Mulig fare for varig helseskade. Se del 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer. Utstedelsesdato Side 1/6

2 4. Førstehjelpstiltak Førstehjelpstiltak Innånding Flytt den eksponerte personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes. Svelging Vask munnen grundig med vann. Hold personen varm og i ro. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Stopp om den berørte personen føler seg dårlig, siden brekninger kan være farlige. IKKE fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. Kontakt lege. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning. Hudkontakt Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Vask med vann og såpe. Fjern forurensede klær og sko. Vask klærne før de brukes på ny. Kjemiske brannsår må alltid legebehandles så snart som mulig. Øyekontakt Skyll øynene omgående med store mengder vann i minimum 15 minutter, mens øvre og nedre øyelokk løftes med jevne mellomrom. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Kjemiske brannsår må alltid legebehandles så snart som mulig. Se del 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer. 5. Slokkemidler Tiltak ved brannslukning Egnet Uegnet Spesielle eksponeringsfarer Farlige termiske nedbrytingsprodukter Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn Personlige vernetiltak Forholdsregler for vern av miljø Metoder for opprensking Bruk et brannslokningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann. Ikke kjent. Ingen bestemt fare. karbonoksyder (CO, CO2) 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 7. Håndtering Oppbevaring Håndtering og oppbevaring Emballasjematerialer Anbefales Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Bruk egnet verneutstyr (Avsnitt 8). Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Forhindre materialets adgang til kloakkavløp, kjellere eller innelukkede områder. Dem opp ved behov. Absorber med et inert materiale, og plasser det sølte materialet og absorbasjonsmiddlet i egnet beholder for avfallshåndtering. Fullfør rengjøringen ved å fordele vann på den kontaminerte flaten og fjern avfallet ifølge stedlige og regionale krav. Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Vask grundig etter håndtering. Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket. Må holdes borte fra varme og direkte sollys. Bruk originalemballasje. 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Navn på bestanddeler Administrative normer Resorcinol Arbeidstilsynet (Norge, 10/2003). AN 45 mg/m 3 8 time/timer. AN 10 ppm 8 time/timer. etanol Arbeidstilsynet (Norge, 10/2003). AN 950 mg/m 3 8 time/timer. Form Alle former AN 500 ppm 8 time/timer. Form Alle former phenol Arbeidstilsynet (Norge, 10/2003). Hud AN 1 ppm 8 time/timer. AN 4 mg/m 3 8 time/timer. AN 4 mg/m 3 8 time/timer. Form Alle former AN 1 ppm 8 time/timer. Form Alle former natriumhydroksid Arbeidstilsynet (Norge, 10/2003). Takverdi 2 mg/m 3 Form Alle former AN 2 mg/m 3 8 time/timer. Form Alle former Eksponeringskontroller Utstedelsesdato Side 2/6

3 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Yrkesmessige eksponeringskontroller Sørg for å bruke avtrekksventilasjon eller andre tekniske hjelpemidler for å holde luftkonsentrasjonene av damper under administrativ norm. Åndedrettsvern Bruk egnet åndedrettsvern når ventilasjonen er utilstrekkelig. Håndbeskyttelse Øyebeskyttelse Bruk egnede vernehansker. >8 timer time/timer (gjennombruddstid) Viton 4-8 time/timer (gjennombruddstid) Butylgummihansker. Neoprenhansker. <1 time/timer (gjennombruddstid) Latekshansker. Nitrilhansker. PVC-hansker. Vernebriller. Hudbeskyttelse Verneklær Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk, og ved avsluttet arbeidsperiode. Forsikre deg om at det finnes øyedusjer og sikkerhetsdusjer tilgjengelig på arbeidsplassen. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Generell informasjon Utseende Fysisk form Farge Væske. Brun. (Mørk.) Lukt Karakteristisk. Viktig helse-, sikkerhets- og miljøinformasjon ph 7.9 til 8.15 (Kons. (% vekt / vekt) 100) [Basisk.] Flammepunkt Lukket beholder 70 C (158 F). Tetthet Løselighet 1.15 g/cm 3 Lettløselig i metanol, dietyleter. Løselig i kaldt vann, varmt vann. Viskositet Dynamisk 8000 til cp 10. Stabilitet 11. Stabilitet og reaktivitet Opplysninger om helsefare Øyekontakt Akutt toksisitet Navn på produkt/bestanddel Resorcinol Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se kapittel 7). Potensielle akutte helseeffekter Innånding Farlig ved innånding. Etsende for åndedrettssystemet. Svelging Hudkontakt Farlig ved svelging. Kan forårsake svie i munnen, halsen og magen. Farlig ved hudkontakt. Etsende for huden. Etsende for øynene. Test Resultat Vei Arter LD mg/kg LD mg/kg Hud etanol LD mg/kg LD mg/kg LD mg/kg Mus LDLo 1400 mg/kg human LDLo 5500 mg/kg Hund phenol LD mg/kg LD mg/kg Mus LD mg/kg Pattedyr LD mg/kg Hud LD mg/kg Hud LDLo 420 mg/kg LDLo 10 mg/kg infant LDLo 80 mg/kg Katt. natriumhydroksid LDLo 500 mg/kg Potensielle kroniske helseeffekter Navn på Kreftfremkallende Arvestoffskadelige Utviklingsgiftighet Reduserer produkt/bestanddel effekter effekter forplantningsevnen phenol - Muta. Cat. 3; R Mutagenisitet Inneholder stoffer som kan gi arvelige genetiske virkninger basert på informasjon om dyr. Utstedelsesdato Side 3/6

4 12. Miljøopplysninger Økotoksikologiske data Navn på produkt/bestanddel Resorcinol etanol phenol Arter Periode Resultat Fisk (LC50) Dafnie (EC50) Alge (IC50) 72 time/timer 34.7 mg/l 1.1 mg/l Pimephales promelas (LC50) Daphnia magna (LC50) Oncorhynchus mykiss (LC50) Cyprinus carpio (LC50) Daphnia magna (LC50) Oncorhynchus mykiss (LC50) 2 mg/l 9.3 mg/l mg/l 4.2 mg/l 5.55 mg/l 6.6 mg/l mg/l 4 mg/l 5.02 mg/l Andre bivirkninger 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avhendingsingsmetoder Den europeiske avfallslisten (EAL) Det finnes ingen data for selve preparatet. Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Tørket/herdet produkt, med eller uten innpakningsmateriale, kan håndteres som vanlig industriavfall. Kontakt lokal renovatør og lokale myndigheter om best egnede håndtering av herdet lim. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biproduktet skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Tom og rengjort emballasje kan leveres til gjenvinning ved godkjente mottaksanlegg. Akzo Nobel Industrial Coatings AS er tilsluttet Materialretur med medlemsnr * avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Farlig Avfall Ja. Norge - Farlig Avfall Ja. 14. Opplysninger om transport Internasjonale transportforskrifter Opplysninger om lover og forskrifter ADR/RID-klasse FN - nummer UN1760 Varenavn ved transport (proper shipping name) ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (phenol) Klasse PG* Etikett Tilleggsopplysninger 8 III Fareidentifikasjonsnummer 80 8 Begrenset mengde LQ19 CEFIC Tremcard 80GC9-II+III IMDG-klasse UN1760 ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (phenol) 8 III Krisetiltak (EmS) F-A, S-B 8 Utstedelsesdato Side 4/6

5 14. Opplysninger om transport IATA-klasse UN1760 Etsende væske, n.o.s. (phenol) 8 III Mengdebegrensning - Passasjerfly - Begrenset mengde 8 1 L Mengdebegrensning - Passasjerfly 5 L PG* Emballasjegruppe 15. Opplysninger om lover og forskrifter Mengdebegrensning - Fraktfly 60 L Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2005). EUs statistiske klassifisering (tariffkode) Faresymbol/faresymboler Risikosetninger Sikkerhetssetninger Karsinogen klasse Inneholder 16. Etsende R20/21/22 - Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R34 - Etsende. R68 - Mulig fare for varig helseskade. S26- Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39- Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45- Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Ikke klassifisert. Resorcinol phenol natriumhydroksid Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Fullstendig tekst for R-setninger som det refereres til i del 2 og 3 - Norge Fullstendig tekst for klassifikasjoner som det refereres til i del 2 og 3 - Norge Historikk Utskriftsdato Utstedelsesdato Dato for forrige utgave Versjon Utarbeidet av Ingen tidligere validering. 1 Hanne Lundstrøm Merknad til leseren Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon. R11- Meget brannfarlig. R68- Mulig fare for varig helseskade. R23/24/25- Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R20/21/22- Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R22- Farlig ved svelging. R48/20/21/22- Farlig alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging. R34- Etsende. R35- Sterkt etsende. R36/38- Irriterer øynene og huden. R50- Meget giftig for vannlevende organismer. F - Meget brannfarlig Kategori for arvestoffskadelige egenskaper (Mutagen Category (+ 1, 2 eller 3)).3 - Arvestoffskadelig Kategori 3 T - Giftig C - Etsende Xn - Helseskadelig Xi - Irriterende N - Miljøskadelig. Utstedelsesdato Side 5/6

6 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Side 6/6

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overenstemmelse med Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Central Heating Protector F1 1. Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

Produsent. Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Produsent. Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD HP15C 25Ltr 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn HP15C 25Ltr Kode 59049 Head Office Cookson

Detaljer

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152 I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Kjemisk navn SoderWick(R) LeadFree

Detaljer

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Protector F1 Express 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Protector F1 Express Kode

Detaljer

335014 (14kg) / 335170 (170kg)

335014 (14kg) / 335170 (170kg) 1.Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn: Duraspray 335 Artikkelnummer: 335014 (14kg) / 335170 (170kg) Bruk av stoffet/tilberedning: Kontaktlim / klebestoff for industriell liming

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer