Prosjektoppgåve EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Hausten Teiknemaskin. Thomas Bondehagen og Erlend Ese Rapport levert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektoppgåve EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Hausten 2012. Teiknemaskin. Thomas Bondehagen og Erlend Ese Rapport levert: 27.11."

Transkript

1 Prosjektoppgåve EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Hausten 2012 Teiknemaskin Thomas Bondehagen og Erlend Ese Rapport levert:

2 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin Føreord Hausten 2012 har me hatt prosjekt i faget EL2-203 Elektronikk og datamaskiner, der me bestemte oss for å lage ei automatisk teiknemaskin av ein traverskranmodell me fann på skulen. Me hadde eit budsjett på 1000 kr. Grunnlaget for prosjektet har me fått gjennom yrkesfagutdanning på vidaregåande nivå, samt emna me har hatt på høgskulen fram til no. Utan god hjelp frå lærarar hadde me ikkje fått til eit så bra resultat, me vil derfor takke lærarane våre Marcin Fojcik og Bjarte Pollen for entusiastisk rettleiing under prosjektarbeidet. Me vil også takke Elektroskandia og Würth for sponsing av noko materiell. HiSF, Førde Thomas Bondehagen Erlend Ese Side 2 av 18

3 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin Samandrag Føremålet med prosjektet i 3. semester er å gi studentane innsyn i praktisk elektronikkprogrammering og dei praktiske problema som kan oppstå. Ei prosjektoppgåve er lagt opp til at studentane i størst mogleg grad sjølv skal finne problem og løysingar. Studentane skal lage ei permanent oppkopling. Målgruppa for rapporten er lærarar og studentar innanfor relevant fagfelt. Me ville ikkje bruke tid på å bygge ein modell. Me valde derfor å fjerne styringa på ei modellkran me fann på skulen. Ved hjelp av målingar, simulering og testing kom me fram til eit utgangspunkt me kunne arbeide med. På eit seinare tidspunkt fekk me dokumentasjonen til kranen. Resultatet av oppgåva er ei kran som kan programmerast fritt, og den skal enkelt kunne programmerast av andre som er kjent med Verilog og Quartus-programmering. Me føler me har fått god erfaring innan elektronikk, programmering, dokumentering og feilsøking etter dette prosjektet. Me meiner at føremålet med prosjektet er nådd. Side 3 av 18

4 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin Innhald Føreord... 2 Samandrag... 3 Innledning Problemstilling Prosjektets hovuddelar Planlegging og dokumentering Hovuddel Kartlegging og ferdigstilling av modell Funksjonsbeskriving av modell-traverskran Ferdigstilling av modell Målingar Elektronikk og grensesnitt Elektronikk Input og output signal frå Altera Programmering Beskrivelse av program Beskriving av komponenter i Quartus Problem og løsninger Optokobleren Transistortrinn Støy og prell Framdriftsplan og timebruk Budsjett og komponentliste Budsjett Komponentliste og regnskap Konklusjon Referanseliste Kjelder Figurar Tabeller Vedlegg Side 4 av 18

5 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin Innledning Prosjektoppgaven i faget EL2-203 Elektronikk og datamaskiner inngår som en obligatorisk del. Prosjektet utføres i tredje semester for automasjons studenter ved HiSF. I denne oppgaven skal studentene bruke kunnskap de har fått gjennom undervisning til å løse praktiske oppgaver, og på den måten få en god forståelse av hvordan programmering og elektronikk kan bli brukt sammen i praksis. Gruppen står fritt til å velge hva de vil gjennomføre, så lenge det oppfyller kravene innenfor prosjektrammen. Etter at prosjektgruppen har blitt enig om hva oppgaven skal dreie seg om, skal det lages et forprosjekt som skal leveres til faglærere til godkjenning og vurdering. Dette må skje før prosjektet kan påbegynnes. Forprosjektet inneholder en bekrivelse av hva som skal utføres, timebruken, framdriftsplan og hvem som er med i gruppen. I dette prosjektet har vi valgt å lage en tegnemaskin. Den skal styres ved hjelp av et Altera DE2- kort hvor programmering fra Quartus Web Edition og Verilog koder er brent inn. Kranen skal lage en tegning som er forhåndsprogrammert. Vi legger et papir i bunnen på modellen, og maskinen tegner automatisk ved hjelp av x og y navigering. Vi har også sett på muligheten for å bytte farger på tegningen, men tiden strakk ikke til. Rammen for prosjektet er stipulert til ca timer per student. I oppgava er det brukt en del fagord og fremmedord, og disse er forklart i tabell 1 under. Tabell 1: Fremmedord Ord Forklaring Thandar Justerbar spenningskilde 0-30V Pull-down / Pull-up Motstand i kilo-ohm området koblet til jord eller VCC for å forhindre «flytende» signal. Mikrokontroller En programmerbar logisk styring som benyttes i elektroniske kontroll- og målesystemer. Quartus Programmet som blir brukt til å programmere Altera DE2 kortet. Verilog Programmeringsspråk som blir brukt til å programmere komponent eller blokker i Quartus. Altera DE2 Vår programmerbare logiske styring, type Cyclone II FPGA, mikrokontroller for utdanningsformål. Optokobler Elektrisk komponent som består av en LED og en fototransistor. Når fototransistoren belyses blir den ledende, og gir ut en strøm. Polaritet Positiv eller negativ elektrisk ladning i en gitt stilling blir referert til som polaritet. Jord Null-volt referanse. Side 5 av 18

6 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin 1 Problemstilling Som prosjektoppgåve i EL2-203 Elektronikk og datamaskiner har me valt å automatisere ein traverskranmodell som me fann på skulen. Me har valt å løyse dette ved bruk av eit Altera DE2 kort, som er ein mikrokontroller. For å kunne bruke Altera til å styre modellen lyt me lage eit grensesnitt i form av analoge komponent som relé, transistorar og motstandar. Når me er ferdige med grensesnittet skal det være store moglegheiter for utviding av funksjonen gjennom programmering i Quartus. Me har tenkt å programmere modellen til å kunne teikne forskjellige former, og dersom me får tid, bytte mellom forskjellige fargar. 1.1 Prosjektets hovuddelar Me har delt opp prosjektet i tre hovuddelar. 1. Få ferdigstilt modellen og finne ut korleis den fungerer. 2. Få laga grensesnittet mellom modellen, der me nyttar komponent som gir verdiar som mikrokontrolleren fungerer med. 3. Få programmert kortet etter vårt ønske. 1.2 Planlegging og dokumentering Me har gjort oss flid i planlegginga og dokumenteringa. Før me starta med loddinga kopla me opp kretsane på brett for å forsikre oss om at ting fungerte som planlagt. Når dette var gjort teikna me dei inn på skjema. Desse teikningane gjorde at me enkelt kunne sjå på skjema medan me lodda, og dermed var det enkelt å unngå slurvefeil. Me har generelt hatt lite feil på arbeidet vårt og dette er på grunn av god planlegging og dokumentering. Sjå vedlegg 2 for skjema over kretskortet. Side 6 av 18

7 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin 2 Hovuddel 2.1 Kartlegging og ferdigstilling av modell Funksjonsbeskriving av modell-traverskran Kranen består i hovudsak av tre modular: Travers, katt og vinsj. På vinsjen er det ein elektromagnet. På kvar modul er det ein 12V motor, desse styrer traversen i +/- X-retning, katten i +/-Y-retning og vinsjen i +/-Z-retning. Til saman utgjer dette 7 outputs frå Altera. På kvar modul er det 3 stk. optokoplarar som sender ut IR-lys og dersom den vert reflektert sender den ut ein straum. To av desse sensorane er for kvar sin endestopp, minimum, maksimum, og ein «teljar». Desse fungerer saman med ein aluminiumsteip som ligg fast på ramma og reflekterer IR-lyset. På endene av teipen er det eit større blankt område, medan det er svarte strekar i midten. Dette gjer at det kjem tre elektriske straumar ut frå kvar av modulane: maksimum- og minimum posisjon, og ein teljepuls for retninga Ferdigstilling av modell Først måtte me ferdigstille modellen. Det var behov for å modifisere den litt slik at den var klar til vår bruk. Det var brukt o-ringar som drivverk på alle motorane, desse var morkne og måtte bytast. Me måtte òg legge til noko for å hindre katten i å kjøre over kanten når den kjørte bakover. Dette var tidlegare løyst med skumgummi, men me bytta dette ut med plastklossar. Kablane frå kvar modul har RJ-45 pluggar, me utnytta dette ved å montere 2 stk. doble cat5 kontaktar på ei plate som me monterte der styringa stod tidlegare. Me terminerte cat5 kablar i desse kontaktane som me førte ut gjennom eit hol i plata Målingar Før me kunne lage kretskort måtte me finne ut kva verdiar me hadde å arbeide med. Me måtte derfor utføre nokre målingar på kva signal me hadde ut frå kvar av sensorane. Me målte 0,006mA når endestoppane var inaktive, og ca. 0,4mA når dei var i stopp-posisjon. På teljarane var straumane litt mindre varierande. Minste verdi me målte var 0,080mA, høgste var 0,330mA. 2.2 Elektronikk og grensesnitt For å kunne kommunisere mellom modellen og Altera var me nøydd å lage eit kretskort som behandla signala Elektronikk Endestoppane sender ut ein straum på 0,4mA når dei er høg. Dette fekk me inn på Altera ved å kople til eit transistortrinn til signalet frå modellen. Meir detaljar om dette står under figur [ ] På teljarane brukte me ein operasjonsforsterkar sidan eit relé hadde reagert for seint i forhold til hastigheita til krana. Operasjonsforsterkaren gir ut 5V når sensorane er aktive og 0V når den er inaktiv. For å styre motorane frå Altera valde me å bruke eit relé til kvar retning motorane skulle gå. For å snu retning bytta me berre om polariteten. Side 7 av 18

8 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin Input og output signal frå Altera På Altera DE2 brukar me 5V som input frå kretskortet. Dette passa bra sidan me har laga kretskortet til 5V og 12V. Vedlegg 3 syner oversikten for inngangar og utgangar. Figur 1: Prinsippskisse Figur 1 syner korleis kranen kommuniserer med Altera via vårt grensesnitt. Frå kranen kjem det straumar som ikkje passer i lag med Altera, desse gjer kretskortet vårt om til 5V inputs som mikrokontrolleren fint kan behandle. Frå Altera er det ikkje store nok straumar til å drive motorane på kranen, desse spenningane vert forsterka via transistorar og mata inn på relé som styrer hovudspenninga inn på motorane til kranen. Side 8 av 18

9 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin 2.3 Programmering Beskrivelse av program Programmet er sammensatt av flere blokker i Quartus. Vi har brukt logikk som er implementert i Quartus til å kunne styre kranen manuelt med knappene som er på kortet, og vi har programmert automatikken i Verilog blokker vi har utviklet selv. Vedlegg 4 viser programmet i sin helhet Beskriving av komponenter i Quartus Ikke-port NOT Ikke-porten inverterer signalet den får inn på inngangen. inst16 Figur 2: NOT OG-port inst39 AND2 OG-porten gir et høy signal på utgangen når begge inngangene er høy. Ellers gir den et lav signal ut. Figur 3: AND Eller port OR2 Eller porten gir et høy signal på utgangen når et av signalene på inngangen er høy. inst54 Figur 4: OR Side 9 av 18

10 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin Rektangel-Blokk mupe rektangel clock x_m in x_max y_m in y_max z_m in z_max puls_x puls_y puls_z knapp_2 inst12 motor_x_vens motor_x_hogr motor_y_fram motor_y_bak motor_z_opp motor_z_ned dispx[7..0] dispy[7..0] dispz[7..0] Rektangel blokken har vi programmert selv i Verilog. Knapp 2 starter funksjonen. Den returnerer kranen til startposisjonen først. Etter det går kranen til et bestemt punkt, tegner et rektangel, og stopper. For nærmere detaljer, se vedlegg 5 for algoritme for blokken og vedlegg 6 for selve koden. Figur 5: Rektangel Startposisjon-Blokk mup startpos clock x_m in y_m in z_max knapp_3 inst26 motor_x_vens motor_y_bak motor_z_opp Startpos-blokken har vi programmert selv i Verilog. Knapp 3 starter funksjonen. Den returnerer kranen til startposisjonen, som vi har satt til x min, y min og z maks. Figur 6: Startpos Hente-Blokk hentetjommi clock x_max y_max z_m in z_max puls_z knapp_1 inst45 motor_x_hogr motor_y_fram motor_z_opp motor_z_ned elektromagnet mup Hente-blokken har vi programmert selv i Verilog. Knapp 1 starter funksjonen. Denne kjører kranen til ytterposisjon på x- og y-aksen og senker vinsjen til en gitt z posisjon. Når posisjonen er oppnådd skrur programmet på elektromagneten, og hever vinsjen til en ny z posisjon slik at blyantspissen er over holderen. Figur 7: Hentefunksjon Side 10 av 18

11 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin Filter-Blokk Filteret har vi programmert selv i Verilog. filter in out clock inst18 Den leser verdier inn og sender disse videre til et register. Dersom alle disse verdiene er høy, vil blokken gi ut et høy signal. Dersom noen av registrene ikke er høy, vil blokken sende ut et lav signal. Dette filteret har vi brukt på alle inputene fra modellen til Altera-kortet. Figur 8: Filter Delay-Blokk delay clockin inst19 clockout Delay har vi programmert selv i Verilog. Blokken reduserer klokkepulsen som er innebygget på Altera-kortet fra 50Mhz til 50 Hz. Dette fører til at den leser verdiene med lavere frekvens, og bidrar til at programmet plukker opp mindre støy fra inngangene. Figur 9: Delay DelayTeller-Blokk delayteller clockin clockout DelayTeller har vi programmert selv i Verilog. Blokken gjør det samme som blokken over, men denne er tilpasset tellerne som trenger høyere frekvens enn endestoppene, 25kHz inst25 Figur 10: DelayTeller Side 11 av 18

12 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin 2.4 Problem og løsninger Optokobleren Sensorene avbildet på figur 11 viser kretskortet på en av modulene. Funksjonen var ukjent for oss, så vi var nødt til å måle oss fram. For å finne ut hvilken spenning som skulle settes på tegnet vi opp kretsen ut i fra målinger vi gjorde og simulerte den i Multisim, for å sjekke spenningen over diodene. Simuleringen viste at vi kunne trygt sette på 12V. Figur 11: Travers sensorer De første måleresultatene vi hadde ut fra sensorene var mellom 11,98V når sensoren sendte ut et lav signal, og 12,08V når den sendte ut et høy signal. Ut i fra disse måleresultatene skjønte vi at dette ville bli et problem, spesielt etter vi hadde sett på signalet gjennom et oscilloskop. Vi kom fram til at vi måtte måle strøm ut fra sensorene. Vi målte da 0,08mA på lav signal og 0,33mA på høy. Dette var et signal vi kunne forsterke via transistor og få inn på Altera-kortet. Vi var ikke helt sikre på hvordan vi skulle bruke sensorene, men dokumentasjonen som dukket opp senere hadde tegninger på hvordan dette var koblet opp tidligere, og den var til god nytte her. Se vedlegg 9 for originaltegningene vi brukte.. Figur 12 viser hvordan vi har løst deteksjon av endestopp. Signalet fra optokobleren kommer inn der det står «puls høyre endestopp travers», dette signalet får transistoren til å lede. Dette fører til at spolen på reléet får jord og det blir sendt et 5V signal videre til Altera-kortet (IO_B0 / PIN_K25). Figur 12: Endestopp Side 12 av 18

13 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin Figur 13: Teller Figur 13 viser hvordan optokobleren for telling er koblet. Operasjonsforsterker og transistortrinn gir 5V til Altera-kortet. Signalet fra optokobleren kommer inn hvor det står «puls cat» blir forsterket og går videre til Altera-kortet hvor det står IO_B4 / PIN_M Transistortrinn Under planlegging av kretskortet, trudde me at me kunne styre relea direkte frå Altera. Dette viste seg å være feil og me måtte inn med transistortrinn. Altera DE2 sender ut 3,3V og spolen på relea var til 5V. Transistorens kollektor går til spolen medan emitter går til jord. Ved måling fann me ut at kortet leverer maksimum 27,6 ma. For å rekne ut kva motstand me måtte ha foran basen på transistoren gjorde me følgjande: Likestraummotstanden til spolen fann me i datablad. Denne var 84,74 ohm, me kallar den Rc. Formelen for største straum gjennom transistoren er Icmaks = U Uce.sat Rc Der U er spenninga frå Thandar (5V) og Uce.sat er metting-spenninga (0,3V) til transistoren som me fekk frå datablad. Dette gir oss 55,46mA. hfe måler me med multimeter, og får 282. Figur 14: Transistor hfe = Ic, der me vil finne Ib. Me snur lett på dette og finn at den må Ib være 197µA. Dersom me ynskjer å drive 4 relé samtidig gir dette oss ein totalstraum på 0,79mA så me er godt innafor 27,6mA. Me finn spenninga transistoren begynner å lede på ved å kople Thandar til base på transistor. Den begynner å lede ved 0,76V. Med formelen for Rb = Ub Ube som vart 3,3V 0,76V fekk me at verdien Ib 197µA for Rb vart 13KΩ. Me hadde ikkje 13KΩ på laben, så me brukte 15kΩ. Me kontrollerte at det fungerte på eit brett og monterte dette på kretskortet. Side 13 av 18

14 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin Støy og prell Når me starta opp var det ein del spenningar som skapte støy i starten. Dette løyste me ved å legge inn ein forseinking i Verilog-blokkene våre. Sjå algoritme for rektangel vedlegg 5. Me la inn «pulldown» motstandar på alle inputar som kom frå relea for å hindre at dei låg utan potensiale. Me filtrerte støy frå endestopper og teljarar med filterblokken. Dette filteret jobba saman med ein klokkeforseinkinga. Dette gjorde at me fjerna det meste av støyt og prell problematikken. Eit av problema me hadde var at x-teljaren telte når y- og z-aksen var i bevegelse, dette løyste me ved å legge inn teljing for x berre når x-aksen var aktiv. Me la merke til at elektromagneten skapte litt støy men dette påverka ikkje programmet me laga. I utgangspunktet hadde me tenkt å bruke 12V på alle motorane, men når me begynte med testing såg me at tråleik i motoren gjorde at vinsjen gjekk forbi endestoppen. Me løyste dette ved å sette 5V på vinsjen i staden. Side 14 av 18

15 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin 2.5 Framdriftsplan og timebruk Me laga oss ein framdriftsplan under forprosjektet, dette var eigentleg vill gjetting sidan me ikkje har arbeida med prosjekt før. Figur 15: Framdriftsplan og timebruk Diagrammet på figur 15 viser at det gjekk ein del meir tid på grensesnittet enn planlagt. Diagrammet viser òg at det gjekk mindre tid på feilsøking og dokumentering enn først estimert. Sjølv om ramma vår i utgangspunktet var på 40 timar, var det eit ynskje frå vår side å bli ferdig med prosjektet, og få eit resultat me kunne vise fram. Me vil påpeike at tidsbruken på dette prosjektet ikkje har gått på kostnad av andre fag. Side 15 av 18

16 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin 2.6 Budsjett og komponentliste Budsjett Fra skolen hadde vi 1000 kroner til disposisjon. I utgangspunktet hadde vi ikke noe mål om hvor mye penger vi kom til å bruke på prosjektet Komponentliste og regnskap Tabell 2: Materiellliste Materiell: Pris: (kr.) Antall: (Stk.) Sum: (kr.) Merknad: O-Ringsett M/ 426 deler Kjøpt på Biltema Universalkniv M/ utskyvbart blad 14, ,90 Kjøpt på Biltema Kabelklips 29, ,90 Kjøpt på Biltema C547B W 70 Transistor Fått av skolen KA324 (405B) Op-Amp Fått av skolen Omron G6DS-1A-H 12 VDC Relé (En-polt) Fått av skolen Omron G P-5VDC Relé (To-polt) Fått av skolen Dioder Fått av skolen 68 KΩ Motstand Fått av skolen 47 KΩ Motstand Fått av skolen 10 KΩ Motstand Fått av skolen 15 KΩ Motstand Fått av skolen 39 KΩ Motstand Fått av skolen 12 KΩ Motstand Fått av skolen 100 KΩ Motstand Fått av skolen 1,9 KΩ Motstand Fått av skolen 1 Ω Motstand Fått av skolen 5,1 KΩ Motstand Fått av skolen Trykkfjær 10X40X1,0MM 5, Kjøpt på Tools Uttak 2xRJ45 UTP kat5e Fått av Elektroskandia Bolt M8 mm Fått av Würth Gjengestag anker M8 mm Fått av Würth Thandar spenningskilde Lånt av skolen Totalt: 219, ,80 Tabell 2 viser regnskapet vårt. Vi ser at vi er langt under grensen på 1000 kr. Side 16 av 18

17 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin 3 Konklusjon Dette prosjektet har gitt oss mer kunnskap i faget EL2-203 Elektronikk og datamaskiner. Arbeidsprosessen har bydd på noen utfordringer underveis, i hovedsak har det vært optokobleren det har vært utfordring med. Det var også en liten jobb med å forsterke utgangssignalet fra Alterakortet. De fleste ting vi ikke helt hadde lykkes med, løste seg greit i det vi fikk tak i dokumentasjonen til modellen. Ut i fra tiden vi hadde satt av til prosjektet, brukte gruppen en del mer tid. Tiden hadde nok vært en del mindre hvis vi hadde fått dokumentasjonen til modellen på et tidligere tidspunkt. Da hadde vi spart oss for mye arbeid relatert til søking på tellerfunksjonene. Det gikk også en god del ekstra tid på lodding av kretskort i forhold til det som var planlagt. Gruppen har lært mye om programmering i Quartus, og arbeid med beregninger og kretsoppbygning i elektronikk. Gruppen har også fått god erfaring med estimering av tidsbruk på prosjekt. Før prosjektet starta vart me einige om å ikkje dele opp arbeidsoppgåvene. Hovudgrunnen til dette var at me ville få mest mogleg læringsutbyte, både frå tidlegare erfaringar me har gjort oss individuelt og under prosjektet på skulen. For stor oppdeling av arbeidsoppgåver ville ført til at berre ein av oss ville blitt god på programmering, medan den andre ville vore god på elektronikk. Alt har ikkje har gått med optimal effektivitet, me hadde kanskje brukt mindre tid dersom ein av oss begynte med programmeringa medan den andre fann ut av elektronikken. Me unngjekk mykje feil i sluttfasen ved at me alltid var to under produksjonen av kretskortet, sidan me var nøydd å gjere ein del endringar undervegs som me sikkert ikkje hadde oppdaga om berre ein av oss jobba med det. Me har laga ein brukarrettleiing som du finn i vedlegg 1. Side 17 av 18

18 Prosjektarbeid EL2-203 Elektronikk og datamaskiner Teiknemaskin 4 Referanseliste 4.1 Kjelder 1. Brukermanualen til Altera DE2: ftp://ftp.altera.com/up/pub/webdocs/de2_usermanual.pdf ( ) 2. Vedlagt dokumentasjon frå originalstyringa til kranen. 3. Vedlagte datablad. 4.2 Figurar Figur 1: Prinsippskisse... 8 Figur 2: NOT... 9 Figur 3: AND... 9 Figur 4: OR... 9 Figur 5: Rektangel Figur 6: Startpos Figur 7: Hentefunksjon Figur 8: Filter Figur 9: Delay Figur 10: DelayTeller Figur 11: Travers sensorer Figur 12: Endestopp Figur 13: Teller Figur 14: Transistor Figur 15: Framdriftsplan og timebruk Tabeller Tabell 1: Fremmedord... 5 Tabell 2: Materiellliste Vedlegg 1 Brukarrettleiing 2 Skjema over kretskort 3 Koblingsskjema og PIN liste 4 Bilde av logikk i Quartus 5 Algoritme for «Rektangel» 6 Verilog koder 7 Datablad 8 Arbeidslogg 9 Originaltegninger Side 18 av 18

19 Brukarrettleiing Går ut i frå at rett program ligg inne på Altera. Dersom den originale styringa frå leverandør er montert, må denne demonterast og plata med vårt kretskort må monterast. Kablane frå modulane må pluggast inn i datakontaktane som er nummererte i same rekkefølgje som under. 3. Vinsj, 4. Magnet, 1. Travers, 2. Cat. Dette er viktig elles vil det bli feil under kjøring av kran. Etter dette treng du spenning inn på kretskortet. På kretskortet er det 4 skrukontaktar. Du skal kople til på nr 1, 2, og 4 frå venstre. Sjå figur 16. Det går ein grøn lask frå 2. kontakt til 3. (merka svart på figur) Det går også ein leidning frå nr 4. som er gul og går inn på kretskortet. Pass på at begge desse er med. Elles vil det bli problem med jording, og motoren til katten vil ikkje få spenning. Dersom alt dette er i orden pluggar du i ein flatkabel frå kontakten på kretskortet til kontakten på Altera. Bruk GPIO_1. Når dette er gjort kan du gjere dette for å styre kranen. SW_ 17: Travers høgre SW_15: Katt framover SW_13: Vinsj opp SW_16: Travers venstre SW_14: Katt bakover SW_12: Vinsj ned SW_11: Magnet på/av KEY3: Gå til 0 posisjon KEY2: Teikne rektangel. KEY1: Plukk opp / Sett frå blyant På Altera vil du sjå at ein LED over kvar brytar lyser dersom kranen er i eit ytterpunkt. LEDG 7,6 og 5 er tellarane for travers, katt og vinsj. Dersom den går seint eller veldig hakkete, kan dette være på grunn av o-ringar som må bytast.

20

21 Koblingsskjema: PIN Liste Farge/plugg Nr Farge/ut Komponent Farge på datakabel Funksjon navn på IO Pin Travers(x): 1 Inputs: Orange 1 Bein 2 på diode S1.4 (teller) Brun X_MAX IO_B0 PIN_K25 Blå 2 Felles til bein 1/4 på alle dioder (+12v) Brun/kvit PULS_X IO_B1 PIN_K26 Grønn 3 Ledig Grønn X_MIN IO_B2 PIN_M22 Brun 4 Svart Motor + Grønn/kvit Y_MAX IO_B3 PIN_M23 Gul 5 Bein 2 på diode S1.3 (venstre stopp) Blå PULS_Y IO_B4 PIN_M19 Rød 6 Rød Motor - Blå/kvit Y_MIN IO_B5 PIN_M20 Kvit 7 Bein 2 på diode S1.2 (Høgre stopp) Orange Z_MIN IO_B8 PIN_M24 Svart 8 Felles til forankobla resistanser (0v) Orange/kvit PULS_Z IO_B7 PIN_M21 Katt(y): 2 Z_MAX IO_B6 PIN_N20 Orange 1 Bein 2 på diode S2.4 (teller) Brun Outputs: Blå 2 Felles til bein 1/4 på alle dioder (+12v) Brun/kvit MOTOR_X_HOIO_B13 PIN_T22 Grønn 3 Ledig Grønn MOTOR_X_VEIO_B15 PIN_R24 Brun 4 Svart Motor + Grønn/kvit MOTOR_Y_FR IO_B17 PIN_T24 Gul 5 Bein 2 på diode S2.3 (bakre stopp) Blå MOTOR_Y_BAIO_B19 PIN_T18 Rød 6 Rød Motor - Blå/kvit MOTOR_Z_OPIO_B21 PIN_U25 Kvit 7 Bein 2 på diode S2.2 (framre stopp) Orange MOTOR_Z_NEIO_B23 PIN_T20 Svart 8 Felles til forankobla resistanser (0v) Orange/kvit o ElektromagnIO_B25 PIN_U24 Vinsj(z): 3 1 Bein 2 på diode S3.3 (teller) Brun GND mellom B9 og B11 2 Felles til bein 1/4 på alle dioder (+12v) Brun/kvit 3 Ledig Grønn 4 Rød Motor + Grønn/kvit 5 Bein 2 på diode S3.2 (øvre stopp) Blå 6 Svart Motor - Blå/kvit 7 Bein 2 på diode S3.4 (nedre stopp) Orange 8 Felles til forankobla resistanser (0v) Orange/kvit Magnet: 4 Svart/kvit 1 blå Magnet Gul/rød 2 blå Magnet

22

23 Algoritme for «Rektangel» Venter på startpuls Vinsj (Z) går til 0 Travers (X) går til 0 Katt (Y) går til 0 Finn startpos. X Finn Startpos. Y Vinsj (Z) senkes til skrivepos. Travers går mot høgre Katt går bakover Stopper og går til venter Katt går framover Travers går mot venstre

24 module rektangel(clock,x_min,x_max,y_min,y_max,z_min,z_max,puls_x,puls_y,puls_z,knapp_2,motor_x_vens,motor_x_h ogr,motor_y_fram,motor_y_bak,motor_z_opp,motor_z_ned,dispx,dispy,dispz); input clock,x_min,x_max,y_min,y_max,z_min,z_max,puls_x,puls_y,puls_z, knapp_2; output reg motor_x_vens,motor_x_hogr,motor_y_fram,motor_y_bak,motor_z_opp,motor_z_ned; output reg [7:0] dispx,dispy,dispz; reg old_knapp_2,kjor; reg old_puls_x, old_puls_y, old_puls_z; integer teller_x,teller_y,teller_z; integer teller; reg [4:0] state,next; parameter WAIT = 0, SET_START_Z = 1, SET_START_X = 2, SET_START_Y = 3, SET_BEG_X= 4, SET_BEG_Y= 5, SET_BEG_Z= 6, LINJE_X_NED= 7, LINJE_Y_HOG= 8, LINJE_X_OPP= 9, LINJE_Y_VENS= 10, STOPP= 11; (posedge clock) begin if (knapp_2 == 1 && old_knapp_2 == 0) kjor=1; old_knapp_2=knapp_2; if (kjor==1) begin state = next; case (state) WAIT : begin teller = teller +1; teller_x=0; if (teller > ) next= SET_START_Z; end SET_START_Z : if (z_max==1) next = SET_START_X; SET_START_X : if (x_min==1) next = SET_START_Y; SET_START_Y : if (y_min==1) begin teller_x=0; teller_y=0; teller_z=0; next = SET_BEG_X ; end SET_BEG_X : if (teller_x > 32) next = SET_BEG_Y; SET_BEG_Y : if (teller_y > 1) next = SET_BEG_Z; SET_BEG_Z : if (teller_z > 76 z_min == 1) next = LINJE_X_NED; LINJE_X_NED : if (teller_x > 110 x_max == 1) next = LINJE_Y_HOG; LINJE_Y_HOG : if (teller_y > 25 y_max == 1) next = LINJE_X_OPP; LINJE_X_OPP : if (teller_x > 192 x_min == 1) next = LINJE_Y_VENS; LINJE_Y_VENS: if (teller_y > 52 y_min == 1) next = STOPP; STOPP : if (knapp_2 == 1) begin next = WAIT; kjor=0; end endcase if (state == SET_START_Z) begin motor_z_opp=1; end else if (state == SET_START_X) begin motor_z_opp=0; motor_x_vens=1; end else if (state == SET_START_Y) begin motor_x_vens=0; motor_y_bak=1; end else if (state == SET_BEG_X) begin motor_y_bak=0; motor_x_hogr=1; if (puls_x==1&& old_puls_x==0) teller_x=teller_x+1; old_puls_x=puls_x; end else if (state == SET_BEG_Y) begin motor_x_hogr=0;motor_y_fram=1; if (puls_y==1&& old_puls_y==0) teller_y=teller_y+1;

25 old_puls_y=puls_y; end else if (state == SET_BEG_Z) begin motor_y_fram=0; motor_z_ned=1; if (puls_z==1&& old_puls_z==0) teller_z=teller_z+1; old_puls_z=puls_z; end else if (state == LINJE_X_NED) begin motor_z_ned=0; motor_x_hogr=1; if (puls_x==1&& old_puls_x==0) teller_x=teller_x+1; old_puls_x=puls_x; end else if (state == LINJE_Y_HOG) begin motor_x_hogr=0; motor_y_fram=1; if (puls_y==1&& old_puls_y==0) teller_y=teller_y+1; old_puls_y=puls_y; end else if (state == LINJE_X_OPP) begin motor_y_fram=0; motor_x_vens=1; if (puls_x==1&& old_puls_x==0) teller_x=teller_x+1; old_puls_x=puls_x; end else if (state == LINJE_Y_VENS) begin motor_x_vens=0; motor_y_bak=1; if (puls_y==1&& old_puls_y==0) teller_y=teller_y+1; old_puls_y=puls_y; end else if (state == STOPP) dispx=teller_x; dispy=teller_y; dispz=teller_z; end end endmodule begin motor_y_bak=0;end

26 module startpos(clock,x_min,y_min,z_max,motor_x_vens,motor_y_bak,motor_z_opp,knapp_3); input clock,x_min,y_min,z_max,knapp_3; output reg motor_x_vens,motor_y_bak,motor_z_opp; reg old_knapp_3,kjor; integer teller; reg [3:0] state,next; parameter WAIT = 0, SET_START_Z = 1, SET_START_X = 2, SET_START_Y = 3, STOPP= 4; (posedge clock) begin if (knapp_3 == 1 && old_knapp_3 == 0) kjor=1; old_knapp_3=knapp_3; if (kjor==1) begin state = next; case (state) WAIT : begin teller = teller +1; if (teller > ) next= SET_START_Z; end SET_START_Z : if (z_max==1) next = SET_START_X; SET_START_X : if (x_min==1) next = SET_START_Y; SET_START_Y : if (y_min==1) begin next = STOPP ; end STOPP : if (knapp_3 == 1) begin next = WAIT; kjor=0; end endcase if (state == SET_START_Z) begin motor_z_opp=1; end else if (state == SET_START_X) begin motor_z_opp=0; motor_x_vens=1; end else if (state == SET_START_Y) begin motor_x_vens=0; motor_y_bak=1; end else if (state == STOPP) begin motor_y_bak=0; end end end endmodule

27 module hentetjommi(clock,x_max,y_max,z_min,z_max,puls_z,knapp_1,motor_x_hogr,motor_y_fram,motor_z_opp,motor_ z_ned,elektromagnet); input clock,x_max,y_max,z_min,z_max,puls_z, knapp_1; output reg motor_x_hogr,motor_y_fram,motor_z_opp,motor_z_ned, elektromagnet; reg old_knapp_1,kjor; reg old_puls_z; integer teller_z; integer teller; reg [4:0] state,next; parameter WAIT = 0, SET_START_Z = 1, SET_END_X = 2, SET_END_Y = 3, SET_Z_HENT = 4, SET_MAG_ON = 5, SET_Z_HEV = 6, STOPP = 7; (posedge clock) begin if (knapp_1 == 1 && old_knapp_1 == 0) kjor=1; old_knapp_1=knapp_1; if (kjor==1) begin state = next; case (state) WAIT : begin teller = teller +1;if (teller > )next= SET_START_Z; end SET_START_Z : if (z_max==1) next = SET_END_X; SET_END_X : if (x_max==1) next = SET_END_Y; SET_END_Y : if (y_max==1) next = SET_Z_HENT; SET_Z_HENT : if (teller_z > 68) begin next = SET_MAG_ON; end SET_MAG_ON : next = SET_Z_HEV; SET_Z_HEV : if (teller_z > 108) begin teller_z=0; next = STOPP; end STOPP : if (knapp_1 == 1) begin next = WAIT; kjor=0; end endcase if (state == SET_START_Z) begin motor_z_opp=1; end else if (state == SET_END_X) begin motor_z_opp=0; motor_x_hogr=1; end else if (state == SET_END_Y) begin motor_x_hogr=0; motor_y_fram=1; end else if (state == SET_Z_HENT) begin motor_y_fram=0; motor_z_ned=1; if (puls_z==1 && old_puls_z==0) teller_z=teller_z+1; old_puls_z=puls_z; end else if (state == SET_MAG_ON) begin elektromagnet = 1-elektromagnet; end else if (state == SET_Z_HEV) begin motor_z_ned=0; motor_z_opp=1; if (puls_z==1 && old_puls_z==0) teller_z=teller_z+1; old_puls_z=puls_z; end else if (state == STOPP) begin motor_z_opp=0; end end end endmodule

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS3230 Eksamensdag: 11. desember 2009 Tid for eksamen: 9:00 12:00 Oppgavesettet er på 2 side(r) Vedlegg: Utdrag fra datablad

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

ENKLE LOGISKE KRETSER

ENKLE LOGISKE KRETSER Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 3 Omhandler: ENKLE LOGISKE KRETSER Revidert utgave 28.02.2001 Utført dato: Utført av: Navn:

Detaljer

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Produktdatablad Karakteristikk TSXCTY2C (45 007 86) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Hovedkarakteristikk Produktspekter Modicon Premium Automation platform Produkt eller komponent type Measurement and counter

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen (Dette er et vedlegg som tilhører Hoveddokumentet B014-106 HMI løsning med Wanderware 2014). Her er oversikt over alle modulene som er brukt på modellbyen.

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode The switch mode technology makes our power supplies compact and more efficient, and lower their stand-by power consumption. Svitsj-teknologien

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

TRANSISTORER Transistor forsterker

TRANSISTORER Transistor forsterker Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORAORIEØVELSE NR 4 Omhandler: RANSISORER ransistor forsterker Revidert utgave, desember 2014 (. Lindem, M.Elvegård, K.Ø. Spildrejorde)

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Intelevator. Heis v.2. Prosjektoppgåva i Elektronikk og datamaskiner EL2-203 Høgskulen i Sogn og Fjordane 27.11.2012

Intelevator. Heis v.2. Prosjektoppgåva i Elektronikk og datamaskiner EL2-203 Høgskulen i Sogn og Fjordane 27.11.2012 Intelevator Heis v.2 Prosjektoppgåva i Elektronikk og datamaskiner EL2-203 Høgskulen i Sogn og Fjordane 27.11.2012 Jermund Hopland Namir Al-Rubaie Roy Andre Solvåg-Hellevang Innhold Føreord... 4 Samandrag...

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 Litt mer om Arduino Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 ARDUINO Input (Data) Prosessering Output Arduino Man kan bruke de 3 elementene i varierende grad, og også kutte noen helt ut. Det finnes

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Figur 1. 1e) Uten tilkopling på inngangene A og B - Hva er spenningen på katoden til dioden D1? 1,4 volt

Figur 1. 1e) Uten tilkopling på inngangene A og B - Hva er spenningen på katoden til dioden D1? 1,4 volt Forslag til løsning på eksamen FYS1210 våren 2013 Oppgave 1 Nettverksanalyse. Legg spesielt merke til diodenes plassering. Figur 1 viser et nettverk bestående av en NPN silisium transistor Q1 ( β = 200

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 Lampe/sensor-system u y I denne oppgaven skal vi teste et lampe/sensor-system som vist

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Høgskolen i Buskerud Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Utarbeidet av Finn Haugen, emnets lærer. Eksamensdato: Mandag 11. desember 2006. Varighet: 4 timer. Vekt

Detaljer

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse CPWO M o n t a s j e b e s k r i v e l s e Utarbeidet i samarbeide med Telenor Hybrid veggboks Innholdsfortegnelse 1 Hybrid veggboks, sett. 2 Montering av hybridkabel i påveggsramme direkte på vegg. 3

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

Styring av Sluse Prosjekt Elektronikk og datamaskin

Styring av Sluse Prosjekt Elektronikk og datamaskin Styring av Sluse Prosjekt Elektronikk og datamaskin Høst 2013 Av Morten Sundsøy og Christian Marås EL2-203 Elektronikk og datamaskin HiSF avd ingeniør og naturfag Forord I tredje semester ved Høgskulen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

CW ID-Circuit Erik Grindheim LA9SJA 1997

CW ID-Circuit Erik Grindheim LA9SJA 1997 CW ID-Circuit Erik Grindheim LA9SJA 1997 Dette er eit prosjekt basert på idèen om å lage ein krets som kan morse ut ein radiostasjon sin identifikasjon automatisk. For mitt vedkommande vil det seie at

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte 1 TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011 Gunnar Tufte 2 Kapittel 3: Digital logic level 3 Nivå 0: Digtalekretsar Fundamentale komponentar AND, OR, NOT,NAND, NOR XOR porter D-vipper for lagring av ett bit

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Emnekode: ITD006 EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 09. Mai 006 Eksamenstid: kl 9:00 til kl :00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

RAPPORT LAB 3 TERNING

RAPPORT LAB 3 TERNING TFE4110 Digitalteknikk med kretsteknikk RAPPORT LAB 3 TERNING av June Kieu Van Thi Bui Valerij Fredriksen Labgruppe 201 Lab utført 09.03.2012 Rapport levert: 16.04.2012 FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI,

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Licon vegghengt viftekonvektor

Licon vegghengt viftekonvektor Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor icon vegghengt viftekonvektor 1/7 Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor Generelt Produktet skal ikke plasseres i sterkt kjemiske

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3.

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. ONY-serien Komplett integrerte ozongeneratorer for industrielt bruk, basert på den seneste teknologi

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

LED belysning for Ex-sone

LED belysning for Ex-sone LED belysning for Ex-sone Carsten Bonderup 04.06.2013, IFEA Bergen 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. Cooper Crouse-Hinds LED produktgrupper LED lommelykter LED flomlys LED Pendanter LED Exit-skilt

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

og modulære produkter Januar

og modulære produkter Januar Prisliste 009 Automatsikringer Januar 1/ ABB Innholdsfortegnelse Generell informasjon Automatsikringer Jordfeil Tilbehør Overspenningsvern Andre modulære beskyttelsesenheter Laststyring - (timere og reléer)

Detaljer

ZB4BW133 ( ) Lystrykknapp høy grønn LED

ZB4BW133 ( ) Lystrykknapp høy grønn LED Produktdatablad Karakteristikk ZB4BW133 (43 027 23) Lystrykknapp høy grønn LED Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Kortnavn utstyr Produktkompatibilitet Innfatningsmateriale

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer