Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI)"

Transkript

1 Informasjonsperm for ABI

2 Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI) ABI -har som oppgave å være en god rekrutteringsarena! Hovedoppgaven for Sjetne IL ABI er å gi barna i alderen 4-10 år en positiv og variert opplevelse av idrett, fysisk aktivitet, og samvær mellom barn og voksne. For ABI er det viktig å formidle til foreldregruppen at barneidretten vi driver i Sjetne IL skal være basert på lek, utforsking og idrettstilnærming. Det er ikke bare barna som får sin første opplevelse med idretten gjennom ABI. Mange foreldre får sin første trenererfaring og kan med det innlede et mangeårig trenerengasjement. Noen foreldre er imidlertid godt skolert gjennom egen treningsaktivitet og/eller tidligere trenererfaring. ABI drives av foreldrenes frivillighet. Dette settes det utrolig stor pris på. TUSEN, TUSEN TAKK!!! Denne permen som er ment som et hjelpemiddel og veiledning i arbeidet som oppmann/aktivitetsleder i ABI. Det er viktig at permen blir tatt vare på da den skal følge ABI gruppa fra oppstart i ABI til overgangen til de øvrige særavdelingene i idrettslaget.. Alle gruppene skal forholde seg til de samme reglene og retningslinjene innen Sjetne IL. I denne permen ligger alle maler og informasjon om tidsfrister som må holdes! Ved evt. spørsmål er det bare å ta kontakt med oss i ABI styret.

3 Mål og delmål for ABI: 1. Tilby et godt barneidrettstilbud -Gi retningslinjer og forslag til aktiviteter for alle aldersgruppene -Jobbe videre med barneidrettens fremtidige organisering i Sjetne IL. 2. Bidra til å skape gode lokale forhold for fysisk aktivitet -Sørge for nødvendig idrettsutstyr til trening og konkurranser. -Motivere til igangsetting av friarealsleik, som f.eks bruk av skøytebane, akebakker, løkkefotball osv i nærmiljøet. -Bidra på dugnader for å vedlikeholde grendas idrettsanlegg. -Bistå i utvikling av evt nye idrettsanlegg. 3. Ha god kontakt med særavdelingene -Ha god dialog med alle avdelingene. -Være utfordrende for avdelingene. -Motivere avdelingene til å bistå barneidrettsgruppene under trening. -Bistå slik at de ulike lagene bidrar med funksjonærer på poengrenn og karusellstevner i friidrett. 4. Ta godt vare på foreldregruppen -Gjøre alle foreldre kjent med hvordan barneidretten i Sjetne IL drives og dens regler. -Ta godt imot nye aktivitetsledere. -Gi tilbud om, og motivere foreldre til, skolering gjennom aktivitetslederkurs. -Ha god dialog og sørge for relevant informasjon mot aktivitetslederne gjennom et engasjert ABI styre. -Oppfordre til og skolere i aktiv bruk av Sjetne IL sin ABI nettside. 5. Være synlig i nærmiljøet -Gjennomføre felles arrangement som: fakkelt, fotballkafe og delta på Sjetnedagen. -Ha en oppdatert og brukervennlig hjemmeside. 6. Ha et fornuftig fokus på økonomi -Barn og aktivitetsledere i ABI skal være medlemmer av Sjetne IL. -Ha en lav, men fornuftig aktivitetsavgift som gjenspeiler aktivitetstilbudet i treningsgruppene. -Motivere til stort engasjement rundt «Klubben i vårt hjerte». Sjetne IL er et breddeidrettslag og ABI har en viktig rolle i å være med å påvirke de 5 særavdelingene i idrettslaget til utvikling og nytenkning, på barnas premisser og i takt med barneidrettens regler og samfunnets utvikling.

4 Styrets sammensetting Tonje Bye John-Arne Skolbekken Silje Merethe Hansen Kristine Megård Leinan Anne Grete Myhre Monica Refsnes Leder Nestleder Kasserer Fotballkontakt Håndballkontakt Friidrettkontakt Innebandykontakt Skikontakt Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: ABIs leder sitter også i hovedstyret i Sjetne IL. Det er bare å ta kontakt med alle i styret, vi skal svare på dine spørsmål og sørge for at din henvendelse blir tatt seriøst.

5 Aktivitetsledere ABI drives i sin helhet av foreldrene. Dette medfører at det ikke stilles krav om at aktivitetslederen er utlært instruktør. Det vi ønsker er aktivitetsledere/trenere som har interesse for fysisk aktivitet, og som liker å omgås barn. Aktivitetslederen/treneren må forholde seg til de bestemmelsene som ABI driver etter. Vi anbefaler at alle gruppene har flere aktivitetsledere. Dette fordi man ikke blir så sårbar i forhold til å kunne avholde treninger hver uke, og også i forhold til oppfølging og sikkerhet. Treningene har en viktig sosial funksjon, spesielt for barna, men også for foreldrene. For mange blir dette det første møtet med organisert aktivitet. Det er viktig at trenerne er inkluderende og legger opp til aktiviteter der det er det sosiale, leken og evnen til å mestre som er viktigst. Det er vi som er de første trenerne og vi har en viktig rolle i forhold til at barna får positive opplevelser som gjør at de vil være aktive i mange år fremover. Tren gjerne ute! Allsidighet innebærer ikke bare variasjon inne i gymsal. Barna er trolig altfor mye inne i løpet av en dag. Sjetnemarka/Okstad og Kroppanmarka har flotte uteområder for friidrett, skileik, aking, skogturer, fisking, balleik, sykling, osv. Ikke vær redd for regn og snø. Ungene kommer på trening uansett vær. Skigruppa i Sjetne arrangerer hvert år uhøytidelige poengrenn på ski, annenhver uke fra medio januar. Legg gjerne dette inn i aktivitetsplanene i tillegg til eller i stedet for gymsaltrening. Friidrettsgruppa arrangerer vanligvis karusellstevner på friidrettsbanen. I tillegg til det skolene har av utstyr, er det mulig å låne friidrettsgruppas utstyr i containeren ved kunstgressbanen. Der finnes også småmål som er godt egnet til smålagsspill i fotball. Det finnes også et skikkelig innebandysett som er på utlån. Bruk de mulighetene som finnes. Hvis det er noe utstyr dere føler mangler er det lov å si i fra om det så kan vi prøve å skaffe dette.

6 Oppmann Hovedoppgaver for Oppmannen er: 1. Være et bindeledd mellom trener og foreldre. 2. Bistå trenere med å få ut informasjon til barn og foreldre. 3. Informere foreldre om treningstider, kamptider, endringer osv. 4. Påse at både Sjetne IL, ABI-styret, trenere og foreldre har oppdaterte telefonnummer, epostadresse osv. til samtlige i ABI gruppen. 5. Fordele dugnadsoppgaver. 6. De kullene som deler inn gruppene i feks. Jenter/ Gutter kan ha to oppmenn Det er viktig at alle lag har et støtteapparat utover trenerne. Oppmann har som hovedoppgave å løse de utenomsportslige oppgavene rundt laget. Det er viktig at oppgavene blir løst i samarbeid med Aktivitetsleder slik at vi unngår misforståelser. Inviter til samarbeid, ikke jobb alene, da går alt mye lettere. Lytt til tilbakemeldinger fra både barn, foreldre og aktivitetsledere. Oppmannen er den som kaller inn aktivitetslederne i sitt kull til planleggingsmøter i begynnelsen av hvert semester. Oppmannen skal lage lister med oversikt over barna i sin gruppe: barnets navn, foresattes navn, adresse og telefonnummer. Oppmannen skal bistå foresatte med å melde seg/barnet inn i Sjetne IL (via Sjetnes hjemmeside) Noen viktige oppgaver har klare tidsfrister: Den 15 oktober: -Medlemsregistreringen, skal sendes inn til og leder i ABI -Oppmann og aktivitetslederliste, skal sendes politiattestansvarlig og leder for ABI -Aktivitetsplan for høsten til leder ABI og til foreldregruppa. Den 5 januar: -Aktivitetsplan for våren til leder i ABI og til foreldregruppa.

7 Krav om politiattest i Sjetne IL Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar I Sjetne il blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med: Tina Hagen Skjetnemarkveien 49 B 7081 Sjetnemarka Tlf: Idrettslagets ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Innhenting på en-to-tre: 1: Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for, og undertegnes. Tina Hagen undertegner på vegne av idrettslaget, og sender søknaden til politiet. NYTT: Kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges! 2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til idrettslagets kontaktperson, p.t. Tina Hagen. Det holder at denne skannes og sendes pr. e-post. Sjetne IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

8 Utstyr Nøkler til Okstad skole Nøkkelkort signeres ut på skolen i administrasjonen på høsten ved oppstart og leveres inn igjen til sommerferien. Nøkkel til ABI sine utstyrsskap hentes ut hos Silje Hansen, Kroppanmarka 67 Nøkler til Sjetne Skole: Nøkler til Sjetne skole fås hos Tonje Bye, Skjetnemarkvegen 76 Nøkkelkort og nøkler til Sjetne bydelshus Di som har ansvar for fotballkafeen er oppmen på sisteårs ABI kullet. Di henter ut nøkler på bydelshuset. Nøklene er det et depositum på på kr 200,-. Disse får dere tilbake igjen når di leveres tilbake. Førstehjelpsutstyr: Alle lag får førstehjelpsutstyr som plaster, sårrens, ispose, bandasje og saks. De yngste lagene får en førstehjelpspute. Fra skolealder får lagene et førstehjelpsskrin. Førstehjelpsutstyret leveres inn igjen til sommeren sammen med annet utstyr for påfylling. Utstyr til lag som deltar i seriespill i håndball, fotball eller innebandy. Utstyr leveres ut ved ABI start på høsten. Utstyret hentes i Kroppanmarka etter avtale på mail med oppmann. Utstyret leveres tilbake igjen til sommeren. Hvis laget deltar på fotball leveres utstyret samlet rett etter sesongslutt. Drakter: Alle lag får ett draktsett på høsten. ABI styret har et mål om at alle kull etterhvert bruker samme draktsett til både håndball, fotball og innebandy. Drakten signeres ut av barnets foreldre. Drakt som ikke returneres faktureres med 500kroner Skjema for signering ligger vedlagt i denne permen og tas vare på av oppmann fram til innlevering av draktene. Utstyrsbag: Hvert årskull får en en bag hver, både jenter og gutter. Denne bagen følger dem uansett hva de deltar på. Diverse: Vi har kjegler, vester, håndballer, fotballer, pumper og ballnett. Dette deles ut sammen med utstyret nevnt over. Trenerne kan om ønskelig få egen fløyte, det er ikke nødvendig å returnere denne. Utstyr som hentes signeres ut av den som henter det. Denne personen er ansvarlig for utstyret og at det returneres.

9 Økonomi i ABI ABI er en av underavdelingene i Sjetne IL. For at et barn som skal delta på aktiviteter i regi av ABI kreves det at barnet er medlem av idrettslaget. Vi oppfordrer imidlertid foreldrene til også å bli medlemmer av idrettslaget, gjerne gjennom å tegne familiemedlemsskap. Medlemsskap i idrettslaget gir ikke bare mulighet til deltakelse i idrettslige aktiviteter, det gir også deg som forelder møte- og stemmerett på idrettslaget årsmøte. Disse rettigghetene krever imidlertid eget medlemskap, du oppnår ikke disse rettighetene i kraft av dit barns medlemskap. Innmelding i idrettslaget kan gjøres på idrettslagets hjemmesider Følgende satser gjelder for medlemskap i Sjetne IL: Medlemsavgift: Familie kr 450,- Under 18 år kr 200,- Over 18 år kr 250,- Medlemsavgiften dekker bla. Forsikring. I tillegg til medlemsavgiften til hovedlaget, krever særavdelingene inn trenings- eller aktivitetsavgift fra de medlemmene som er aktive i de ulike idrettene. For ABI sin del gjelder følgende aktivitetsavgifter: Aktivitetsavgift: 10 år kr 475,- 9 år kr 450,- 8 år kr 300,- 7 år kr 225,- 6 år kr 175,- 5 år kr 150,- Aktivitetsavgiften dekker trening i regi av ABI. Halvparten av treningsavgiften går tilbake til gruppa og kan brukes til aktivitet som koster noe ekstra. Disse pengene må brukes innen 1. september, da det er dem som har vært med inneværende år som skal nyte godt av disse pengene. Dersom de ikke er brukt innen fristen, føres pengene tilbake til ABIs hovedøkonomi. Fotballkafe arrangeres i regi av ABI og driveses av alderstrinnne som deltar i seriespillet i fotball. Inntektene fordeles etter sesongslutt mellom gruppene som har vært med og disse pengene følger laget videre

10 DUGNADER For ABI er det et mål å være synlige i nærmiljøet vårt. Gjennom året deltar vi ved flere felles tilstelninger. Dugnader Det er viktig å engasjere flest mulig foreldre til å bidra i vårt trivelige fellesskap. ABI-styret har derfor satt opp rullering på oppgaver hvor ABI er med som bidragsytere. ABI (4.klasse): Administrerer fotballkafeen ABI (3.klasse): Tar ansvar for aktivitetsløypa på Sjetnedagen i september, dette er et flott samarbeid mellom Frivillighetssentralen og Sjetne IL. ABI (2.klasse):Stiller med foreldre til skisportens dag, samt premieutdeling etter poengrennene. ABI (1.klasse): Stiller med foreldre til alle 6 poengrennene på ski. ABI (5-åringene): Stiller med foreldre til de 4 karusellstevnene i friidrett. (2 på høsten og 2 på våren) ABI (4-åringene): Tar ansvar for fakkeltog i forkant av juletretenning. Lag som deltar på minirunder i innebandy må i tillegg være forberedt på å bidra til avviklingen av disse. Jentelagene i fotball forventes å delta på og bidra til avviklingen av Sigdal cup, som går i månedsskiftet mai/juni hvert år. Hvert lag må stille med ett medlem i cupkomiteen som møtes jevnlig fra årets begynnelse og fram til cupen arrangeres. I tillegg må samtlige lag stille med foreldre som bidrar til den praktiske avviklingen av cupen. NB! Det er en felles dugnad om våren før 17 mai på banen og idrettsanlegget. -Instrukser for alle aktiviteter blir utarbeidet og fordelt i god tid før aktivitetsstart. -Det anbefales at hvert kull tar kontakt med oppmann på kullet over for tips til gjennomføring, man trenger ikke finne opp hjulet på nytt. - Oppmennene anbefales å lage lister hvor foreldre allerede er inndelt og be om at bytte ordnes internt. -Inndelingen gjelder både for Sjetne- og Okstadkullene. -Så langt som mulig bør man unngå å sette opp trenerne på dugnadslistene

11 Oppmann og Aktivitetsledere Denne lista skal sendes til leder i Sjetne ABI, og politiattests Datoen for dette er senest 15 oktober. Ved endringer skal den oppdateres fortløpende. Navn: Tlf: Epost: Oppmann for kull...gruppe... Navn: Tlf: Epost: Aktivitetsledere for kull...gruppe... Navn: Tlf: Epost: NB! Minner om at alle som jobber med barn skal ha godkjent politiattest, se eget avsnitt!

12 Medlemsregistrering Registrering av barna og deres foresatte er viktig i henhold til medlems og forsikringsregistrering i Sjetne IL. Dette skjemaet skal sendes til leder i Sjetne ABI og til Fristen for dette er 15 oktober, ved endringer skal nytt skjema sendes fortløpende! Dette er viktig slik at vi kan få sendt ut aktivitetsavgiften, som er den viktigste finansieringskilden for ABIs aktiviteter.

13 Aktivitetsplan Dette er en plan som skal være gjennomtenkt av aktivitetslederne, slik at barna får en best mulig og en allsidig aktivitet. En aktivitetsplan skal inneholde hvilken dag, dato, klokkeslett og hvor dere skal trene. Aktivitetsplanen vil bli lagt ut på hjemmesiden til Sjetne IL under ABI. Denskal også sendes til foreldregruppa, slik at de får full oversikt. Aktivitetsleder gruppa planlegger og sender inn UTFYLT PLAN til lederen for Sjetne il ABI på mail: Og til oppmann for gruppen. Senest 15 oktober for høsten og vårplanen 5 januar. Feks: Hvis planene fra kommunene ang tildeling av halltid er forsinket, oppfordres oppstart likevel 1 uken på sept. Men med ulike uteaktiviteter. Vi oppfordrer alle gruppene om å legge til rette for at friidrettskarusellen, minirunder i innebandy og poengrenn kan prioriteres de ukene disse avholdes, om laget velger å ha trening i tillegg disse ukene er opp til lagene selv. Mer informasjon kommer angående hver aktivitet, både på epost og på ABIs hjemmesider. Det er laget mal for en høstplan og en vårplan. Uke Dag og Dato Hva Hvor 36 Onsdag 4 sept Sura leker Skolegården 37 Onsdag 11 sept Tur m/poster Storhaugen NB!!! Eget skriv 38 Onsdag 18 sept Innebandy Gymsalen 39 Onsdag 25 sept Hinderløpe Gymsalen Alt av maler sendes alle oppmenn.

14 Uk e Aktivitetsplan For kullet...gruppe... Dag og Dato Hva Hvor 41 Høstferie Fakkeltog/Juletretenning Vi har treningstid kl... Det vil komme mer informasjon om turer og aktiviteter på epost når tidspunktet nærmer seg. Vi tar forbehold om at endringer kan inntreffe. Kreves det annet utstyr eller annen møteplass osv, vil det komme informasjon om dette på epost og ABIs hjemmesider.

15 Aktivitetsplan For kullet...gruppe... Uke Dato Hva Hvor Vinterferie Påskeferie Vi har treningstid kl... Det vil komme mer informasjon om turer og aktiviteter på epost når tidspunktet nærmer seg. Vi tar forbehold om at endringer kan inntreffe. Kreves det annet utstyr eller annen møteplass osv, vil det komme informasjon om dette på epost og ABIs hjemmesider.

16 Uteområder i Sjetnemarka/ Okstad Sjetnemarka har mange fine uteområder å by på, og vi oppfordrer aktivitetslederne sterkt til å benytte seg av disse når de planlegger aktiviteter for ungene. Storhaugen (aking) Puma`n (aking og fotball) Lunderhaugen (aking) Jordet på Okstad (aking) Fotballbane på Lunderhaugen (skøyter om vinteren) Fotballbanen på Okstad (skøyter om vinteren) Fotballbane i Haldor Flatens vei Bunkersene, er et fint området å gå på tur til. Kjentmannsposter (se vedlagte brosjyre fra Frivillighetssentralen) Skogen bak skotthyllbanen Hundremeterskogen (Tillerkanten)

17 Aktivitetsforslag Fantasileker, Suraleker Hva Hvordan Hvorfor/ Kommentar Bjørnen sover 5-6 år Hilse Tante knute Stiv heks Troll og stein Sanglek, en bjørn i midten. De andre barna løper rundt og synger. Når sangen er ferdig hopper bjørnen opp og prøver å fange en av de andre. Den som blir tatt er bjørn i neste omgang. Hilse på hverandre, - bruke hele salen, - hilse uten å bruke hendene, - ulikt tempo, - hilse ved å bruke mimikk og kroppsspråk, - hilse ved å bruke store bevegelser, - hilse i små rom, - hilse på flest mulig på 30 sek Dele inn i grupper. En i hver gruppe står med ryggen til de andre mens de holder i ring, og ringen floker seg til. Når knuten er laget skal den som har stått med ryggen til løse opp floken/knuten. Kan bruke bånd mellom de som står i ring. 1 av barna er heks- løper etter de andre og klapper de på skuldra. Den som blir tatt må stille seg med bena ut fra hverandre og hendene i været. De andre prøver å befri den som er tatt ved å krype mellom bena på de som er tatt. Som over, men den som blir tatt setter seg på huk og er som en stein. Steinen er med i leiken når en av de andre barna hopper bukk over han. Kleskypesura Barna fester 3-5 klesklyper på klærne sine. Det er om å gjør å samle flest mulig klyper ved å stjele fra hverandre. Morsom sanglek, fantasilekspennende. Skape aktivitet - alle blir med Samarbeidsøvelse Skape aktivitet. Også fin å bruke på ski og skøyter. Stor aktivitet, intervalltrening.ikke alle liker å hoppe over; la det være lov og gå over. Kan være best å feste de på overkroppen-unngå knær i ansiktet Parsura Gå sammen to og to. Hold hverandre i hendene. 1 par har sura- det kan være lurt å holde i en ball, en vest eller et fargebånd. Paret løper etter et av de andre parene. De gir fra seg sura ved å ta på et av de andre parene og gi dem beviset på at nå er de sura. Fin for å øve samarbeid Utholdenhet Rokkeringsura Som ved parsura, men nå er hvert par inne i en rokkering. Et par holder en vest og løper etter de andre. De gir fra seg sura ved at de treffer et av de andre parene med vesten. Fin for å øve samarbeid Utholdenhet

18 Haien kommer Alle mine kyllinger Nappe haler Del ungene i 4- med en hai i midten. La ungene bestemme hvilken fiskesort de ønsker å være. Fiskene ropes ut i tur og løper i samme retning rundt haien. Haien roper Haien kommer. Alle løper til sitt hjørne- de som blir fanget blir hai og er med å fanger resten. En kyllingmor - en rev og resten er kyllinger. Kyllingmoren roper: alle mine kyllinger kom hjem. Barna svarer vi tør ikke for reven. Moren: Kom allikevel. De som blir tatt av reven er i neste omgang med reven og fanger kylinger. Alle starter med en hale hver festet bak i bukselinningen. Leker foregår ved at alle prøver å stjele halen til de andre. Det er om å gjøre å samle flest mulig haler. Samarbeid, spenning, fantasilek Samarbeid, spenning, fantasilek Spenning, stor aktivitet, øve aksept for regler; la barna selv være med å bestemme reglene Nappe papir fra sokker Sumo light Ris til egen bak Hauk og due Fuglene samler mat 5-7 år Alt. 1: Barna kan feste den nye halen rundt halsen for så å flytte denne bak i buksa når den de har er forsvunnet. Alt. 2: Barna fester den nye halen bak sammen med den de har fra før. Det er da lov å stjele alle sammen på en gang. Alle bretter et a-4 ark som de fester i sokken. Leken foregår ved at alle sitter på gulvet og bruker armer og bein til å bevege seg og stjele ark fra de andre. Når de har tatt ark fra noen fester de dette i sin egen sokk. To og to sammen. Hold rundt anklene. Puff den andre over ende med rompa. To og to sammen. Holde i venstre hånd. Slå hverandre på rompa med noe (for eksempen vest, bånd el.) Duene skal løpe fra en strek eller felt over til et annet uten å bli berør av hauken. De som blir tatt av hauken blir selv hauk og skal være med å fange de andre duene. Denne leiken egner seg også godt på skøyter. 3 eller flere lag. Alle har sitt rede. Det er om å gjøre å løpe rundt og samle mest mulig til redet. Dersom du er ute kan du finne kongler, kvister, blader osv. Dette er igjen et godt utgangspunkt for videre diskusjon og læring. Spennig, styrketrening; mage, arm og lårmuskulatur Stor aktivitet, spenning Fantasilek Skaper aktivitet og stimulerer til kreativitet. Er dere inne kan dere finne baller, gymredskaper etc. Legg en kortstokk i midten av rommen. Hvert lag får i oppgave å samle hver sin sort; kløver, spar, ruter eller hjerter. Legg kortene med siden ned; en fra hvert lag bort til kortene- snur et; dersom det ikke er deres sort må de løpe tilbake og veksle.

19 Katt og mus Slangen Ballongdans Stoppe på signal Barna står i ring med handfatning. Et barn starter som katt og er utenfor ringen. En annen er mus og starter inne i ringen. Katta skal ta musa. De som står i ringen kan tette for katten og åpne for musa. Når musa er fanget, bytter en til to nye barn. Alle bør få prøve. Lag en lang rekke, der den første er slangens hode med øyne. Resten av gruppa er slangens kropp. De tar rundt hverandre og lukker øynene. Slanger starter bevegelse ved å bevege seg rundt om i terrenget. Slangen sier i fra hvor han går, om ulike hindringer. En bytter ved at slangen sier i fra elle rat kroppen bestemmer det. En bytter da ved at siste mann kryper mellom beina og stiller seg først som hodet Her blir det musikk til arbeid! Ballongdans er en festlig dans, og alle kan være med. Oppblåste ballonger bindes om ankelen på alle de dansende, eller kun på guttenes ankler. Det skal være så mye hyssing at ballongen ligger på gulvet. Dansemusikken ( litt sakte til å begynne med, og så gjerne øke tempoet) settes i gang. Nå gjelder det å utkonkurrere alle andre dansemotstandere ved å tråkke i stykker ballongene til de andre, så det kun blir et vinnende par som er tilbake på gulvet. Barna løper fritt rundt i salen (kan brukes med stussing av ball). Ved signal sitter de ned på huk, når nytt signal kommer er det full fart opp igjen, får ulike oppgaver. Alt. En avis hver, på signal skal barna ta opp avisen og sette seg på den. Lek, hurtighet, samarbeid, spenning Trygghet, samarbeid, motorikk, oppfinnsomhet, smidighet Rytme, spenning, reaksjon Oppvarming, oppmerksomhet og ball tilvenning, kan også brukes som utholdenhetstrening Parleker - Hermeleken - Stå på en fot og prøv å dytte den andre ut av balanse - Revkrok - Ruller i bakker Pass på at det ikke er for store fysiske variasjoner på de ungene som er sammen. Viktig at en skifter på hvem en er sammen med. Finn din plass Blindgang etter lyd Alle deltagerne trekker et tall, ingen av de øvrige deltagere får se tallet. Deretter får alle deltagere bind for øynene. Oppgaven er nå å stå på en rekke i nummerorden, uten å snakke med hverandre. Del opp i passende store lag. Hvert lag får et rytmeinstrument el. Som de kan lage en spesiell lyd med. En fra hvert lag skal stå i midten av rommet med bind for øynene. Enten kan man snurre deltakerne med bind for øynene rundt slik at de mister retningssansen, eller man kan omdirigere plassene til

20 Skip og Admiral Tømmerstokk i fall Stivpinne lagene etter at deltakerne har fått bindene på. Når det er klart begynner hvert lag og lage sin lyd. Deltakerne med bind for øynene skal da enten gå eller krabbe mot lyden sin. Med poengtelling: Det laget hvor blindebukken kommer først frem har skaffet gruppen et poeng. Alle i hver gruppe skal være blindebukk en gang hver. For å gjøre oppgaven vanskeligere kan man evt sette ut hinder som blindebukken kan støte på (stoler, benker, osv) Deltagerne deles i 2 grupper og plasseres i hver ende av lokalet. I midten av lokalet settes 2 stoler med ca 1 meters avstand imellom. Fra hver gruppe utsendes en deltager (et skip), som dirigeres av admiralen (som utpekes i hver gruppe). Skipene har bind for øynene, og admiralene skal kommandere deres skip, så de kan seile gjennom sundet mellom stolene uten å kollidere. med poengtelling: Den admiralen som først får sitt skip gjennom sundet, har skaffet gruppen et poeng. Hvis to skip kolliderer får ingen av gruppene poeng. Admiralene skal hele tiden stå bak startlinjen. En gruppe på personer stiller seg tett sammen med skuldrene mot hverandre i en ring. En deltaker står i midten med bind for øynene, stiv som en stokk. Han/hun skal la seg falle forover, bakover og til siden, mens ringen tar imot vedkommende og sender han/henne rolig videre til en ny kant av ringen. Her er det tillit som gjelder. Den i midten må kunne stole fullt og helt på at ringen tar imot, samtidig som at ringen skal la vedkommende falle såpass at han/hun føler seg vektløs i et øyeblikk. Den i midten må holde seg helt stiv og la seg falle som en stokk med full tillitt til ringen. En person i en gruppe på 6-7 stk legger seg ned på gulvet på ryggen og leker Stivpinne. Han/hun skal være et helt stivt pinne. Resten av gruppen skal løfte vedkommende forsiktig opp på strake armer og gå rolig og kontrollert tvers over rommet og tilbake som i et tog.. Personen som løftes skal føle seg trygg på at ingen slipper slik at han/hun faller ned. Alle i gruppa får prøve å være stivpinne.

21 Koordinasjon og styrke er sentralt i de fleste idretter. Her er eksempel på ulike leker man kan bruke: Hva Hvordan Hvorfor/ Kommentar Ulike bevegelsesløsninger Allsidig trening ved bruk av gymnastikkutstyr; eks. teppefliser, matter 4 benker etter hverandre 1,5 meters avstand, matter på sidene. Gå, hink, hopp, roter, rull, balanser Balanser på benken, roter, hopp, vanlig og motsatt To og to på benk, kast en ball, varier med å stå på en fot, vanlig og motsatt 1. Balanseøvelser 2. Dra hverandre rundt på matter 3. Krype under mattene sammen Koordinasjon en forutsetning for utvikling av teknikk Bruke større muskelgrupper og samarbeid Ulike måter å organisere stafetter på 1. Sitte på rullebrett, ake seg framover 2. Med ball 3. Med partner på ryggen Lek, fart, utholdenhet, styrke Spesielt for overkropp i første øvelsen Sitte på rompa sisten Leker Avgrenset område. Den som har sisten skal holde en ball. Blir tatt med at de blir berørt av ballen Rumpe fotball Rumpe håndball 1. Rokke ring sura 2. Nappe haler, ulike oppgaver 3. Rødt lys, ulike bevegelser 4. Mus og katt 5. Lenke sisten 6. Rugby 7. Slangen Bruker ball for at oppmerksomheten skal rettes mot den. Styrke i overkropp Lek er artig og utfordrende, og en får mange gjentagelser Øvelse 6 gir mye styrke, kontakt og passer godt for viltre unger. Passer ikke så godt for de minste og for de eldste bør kjønnene deles. Koordinasjon og balanse Uttøyning, hos de eldre barna Par øvelser Bryte, skubbe øvelser De viktigeste musklene Legg, øvre og nedre Lår, bak, innside Sete Bryst/Skulder Samarbeids læring, styrke og balanse Oppmykning av muskler og ledd. Skape gode rutiner til senere

22 Ballsidighet", ballaktiviteter Ball er et utmerket verktøy i basis- trening. Ball kan brukes i spill/leik som aktiviserer mange, i individuelle øvelser og par- øvelser eller mindre grupper. Variasjon og økte utfordringer skapes ved å bruke ulike baller - endre vekt og størrelse - på flere av øvelsene. Har dere ikke baller til alle? Vær kreativ og lag baller ved hjelp av plastposer eller papir. De første øvelsene i denne oversikten er lek- og spillrelatert. Deretter følger et utvalg individuelt rettede øvelser, og til slutt en del parøvelser. Hva Hvordan Hvorfor/ Kommentar Kjent med ballen, individuelt En ball hver, stusse, trener roper: Snu Ned Hopp = harehopp Piruett Legg ballen på golvet, finn ny Kast i lufta, finn ny Bli trygg på ballen, ved at en bruker den på mange forskjellige måter Kan avsløre klossete unger som bør ha mer oppfølging, Aldersavhengig Stiv heks a) Heks uten ball, de andre har ball som sprettes. Stiv heks frigjøres ved å sprette ballen mellom beina. Heks fanger ved berøring av ball eller får ball ut av kontroll hos de som ikke er heks. b) Samme øvelsen som over, men også heksene har ball. c) Heks uten ball, de andre har ball som føres med beina. Stiv heks frigjøres ved å sparke ballen mellom beina. Heks fanger ved berøring av ball eller får ball ut av kontroll hos de som ikke er heks. d) Samme øvelsen som over, men også heksene har ball. Leken kan også gjøres med deltakerne har en teppeflis under det ene beinet. Ti-trekksball 2 lag- maks 5 spillere på hvert lag liten banke- 10 pasninger innad i laget uten at motspiller når den = 1 poeng Hauk og due a) Hauk uten ball, de andre har ball som sprettes. Duene blir tatt når hauken får ball ut av kontroll, eller gjør en berøring. b) Den samme øvelsen som over, men også hauken har ball. c) Hauk uten ball, de andre har ball som føres med beina. Duene blir tatt når hauken får ball ut av kontroll, eller gjør en berøring. b) Den samme øvelsen som over, men også hauken har ball. Haien Se på oppvarmingsleker. Alle har ball og må droppe Øye-hand koordinasjon Utholdenhet- stor aktivitet - inkluderende Leken kan også gjøres med at utøverne har en teppeflis under det ene beinet. Kan varieres med at haukene og duene starter i ulike posisjoner, f.eks. sittende eller liggende.

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook)

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) 1 Innhold «Hjelp, jeg er blitt prosjektleder for DNB Idrettsleker!»... 3 Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?...

Detaljer

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter Beitostølen Helsesportsenter Øystein Vegge Martin Sæbu 2002 INNLEDNING 2 FYSISK AKTIVITET FOR ALLE 2 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3 BALL-AKTIVITETER 7 FANGELEKER 13 GRUPPE-AKTIVITETER UTEN BALL

Detaljer

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING AKTIVITETSFORSLAG TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING Dette heftet er en omarbeiding av Norges Handikapidrettsforbunds (NHIF) hefte nr. 12, tilhørende B- kurs Handikapidrett. Hefte

Detaljer

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2 Innhold Forord... Side 2 1. Innledning... Side 3 Allidrett... Side 4 Logo... Side 5 Til deg som er leder... Side 6 2. Hvordan komme i gang... Side 9 Forberedelser... Side 10 Hall/gymsal (m/forslag til

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Leker. Lekekategorier: 1-25 bli kjent og samarbeidsleker. 26-50 leker med fokus på løp. 51-75 leker med fokus på hopp. 76-100 leker med fokus på kast

Leker. Lekekategorier: 1-25 bli kjent og samarbeidsleker. 26-50 leker med fokus på løp. 51-75 leker med fokus på hopp. 76-100 leker med fokus på kast Leker - Trening for de små Barn elsker å leke, barn trener gjennom lek og lærer gjennom lek. Derfor bør aktivitets- og øktplanene for DNB Idrettsleker inneholde mye lek og moro. Som aktivitetsleder forsøker

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE INKLUDERENDE LÆRINGSAKTIVITETER I KROPPSØVING - bevisstgjøring og håndtering av individuelle forskjeller og elevers usikkerhet i kroppsøvingsfaget Per

Detaljer

Forfattere: Elisabeth Helle Anna Marie Jørstad. Illustrasjoner: Tone Lill Hilmen. Utgiver:

Forfattere: Elisabeth Helle Anna Marie Jørstad. Illustrasjoner: Tone Lill Hilmen. Utgiver: Forfattere: Elisabeth Helle Anna Marie Jørstad Illustrasjoner: Tone Lill Hilmen Utgiver: Beitostølen Helsesportsenter 1.utgave, juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om tilpasning av aktivitet. s 3

Detaljer

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 1 Til læreren Dette heftet er til deg som skal undervise i faget kroppsøving i en klasse hvor det også

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen-mestring hver gang Det handler ikke om å vinne, men om mestring, gode opplevelser og å ha det gøy. Bryting Verdens beste

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Bordtennisskolen 0-11

Bordtennisskolen 0-11 Bordtennisskolen 0-11 Norges Bordtennisforbund 1 Bordtennisskolen 0-11 Utgitt av: Norges Bordtennisforbund 2010 1 INFO Forfatter Jan Berner foto Raymond Gonzales Per-Morten Halvorsen Kazuyuki Takahashi

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

LEDSAGING AV SYNSHEMMEDE I IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

LEDSAGING AV SYNSHEMMEDE I IDRETT OG FYSISK AKTIVITET LEDSAGING AV SYNSHEMMEDE I IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 1 FORORD Dette kompendiet om ledsaging av synshemmede idrettsutøvere er skrevet med tanke på å informere om synshemmedes behov for hjelp til ledsaging

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Åsane er en håndballklubb hvor lek,

Åsane er en håndballklubb hvor lek, IDRETT FOR ALLE ÅSANE HÅNDBALL SPORTSPLAN Visjon: Åsane er en håndballklubb hvor lek, trivsel, miljø og utvikling både for lagene og den enkelte utøver står i sentrum. 2 Målsetning: Innen 5 år skal vi

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer