MØTEPLASSEN. Kristiansand kommune Parkvesenet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPLASSEN. Kristiansand kommune Parkvesenet www.blomsterbyen.no www.kristiansand.kommune.no"

Transkript

1 MØTEPLASSEN Informasjons og veiledningshefte om barns leke og aktivitetsarealer for velforeninger og borettslag, skoler og barnehager, planleggere og utbyggere. Kristiansand kommune Parkvesenet 1

2 INNLEDNING Aktiv bevegelse er grunnleggende for utvikling av sanser, motorikk og ferdigheter. Barn og unge skal kunne være aktive på egne premisser i trygge omgivelser. Følelsen av å lykkes er i stor grad avhengig av fysiske ferdigheter. Det er derfor viktig å utforme lekeplassen slik at barna gis utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom varierte aktiviteter og aktiv bevegelse. Lek i natur gir iflg. forskning bedre balanse, koordinasjon, rom og retningssans, kreativitet og samarbeidsevne, og dermed øket kvalifisering til det voksne liv. Ole Brum`s «Hundremeterskogen» er derfor en uvurderlig del av lekearealet, aktivitetstilbudet og bomiljøet. Det er viktig at lekeutstyret er tilpasset de ulike alderstrinn, og gir utfordringer som mestres etter øving. Barn skal få følelsen av å lykkes. De skal gis muligheter til å samhandle/ være sammen, eller leke alene. Lek i natur er ofte samlek med andre barn i utnyttelsen av det stedlige tilbud av terreng, vegetasjon, vann, sand, snø og is. Ballek og ballspill gir også god samlek. Tilrettelegging for funksjonshemmede kan enkelt skje ved bygging/ombygging av små detaljer. Fjern fysiske hindringer, monter rekkverk og håndtak, bruk ulike typer underlag, kontraster og overflatebehandlinger. Slik kan tilgjengelighet, lekeverdi og fremkommelighet bedres både for funksjonshemmede og funksjonsfriske. Arbeidet med og på lekeplassene styres av en hel rekke lover, forskrifter, standarder og normer. «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr» stiller krav også til eksisterende utstyr (tilbakevirkende kraft!), og er juridisk bindende. Hovedhensikten er å hindre alvorlige ulykker og forebygge helseskade som følge av fall og fasthenging i åpninger og vinkler. Forskriften sier ingenting om at barn ikke lenger skal slå seg. Flere tusen barn og unge skades hvert år etter ulykker ved lek og opphold på lekeplassen og i skolegården/ barnehagen. De fleste er barn fra 2 til 10 år. Fallulykker gir de alvorligste skadene, som regel p.g.a. hardt underlag. Ronsa alene står for 1/3 av disse. Hodeskader og armbrudd registreres hyppigst. Dødsulykker ved kvelning skjer når barna henger fast med sykkelhjelm, skjerf, anorakksnor e.l. i trange/ smale/ kileformede åpninger og vinkler. Det er ikke mulig å lage lekeplasser hvor barna aldri kan skade seg. Det viktigste er å foreta regelmessig risikovurdering av utstyr og underlag, slik at de største fellene kan utbedres først. Fallhøyde, fallunderlag, farlige åpninger og vinkler er stikkord. Lag en tilstandsrapport/ dagbok hvor dato, registrerte feil og mangler, forslag til tiltak, tidsfrister, ansvarlig, og foretatte utbedringer fylles inn. Det er ikke forbudt å bruke sunn fornuft ved bygging og vedlikehold av lekeplassen. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE lover 4 forskrifter Planlegging og utforming 5 av lekeplass/ uterom Hvordan forebygge ulykker 6 Støtdempende fallunderlag fallhøyde sikkerhetssone Farlige åpninger og vinkler Dugnad selvbygging 8 Ettersyn og vedlikehold 8 Driftsavtale 10 Kontrollskjema 11 Sjekkliste (tilstandsrapport) 12 Utstyrseksempler m/ tilhørende krav 14 Mulige tilskuddsordninger 16 Etterord 17 Litteraturliste kilder referanser 17 3

4 LOVER OG FORSKRIFTER Lekeplassen er et sted hvor barnet settes i fokus. Et sted for opplevelser og læring, spenning, gleder og hemmeligheter. Et sted som gir næring til forundring og fordypelse. et sted hvor det arbeides sammen, hvor man hjelper hverandre, etablerer og pleier vennskap. Et paradis av aktiviteter, samværsmuligheter, vilter lek og ro, sol og skygge, ly og le. Et sted som gir rammer, ikke begrensninger for barns utvikling til hele og engasjerte mennesker. Følgende lover kan ha praktisk betydning for dem som planlegger, bygger, driver og vedlikeholder barn og unges utemiljø: Produktkontrolloven Plan og bygningsloven Lov om helsetjeneste i kommunene Lov om grunnskolen Lov om barnehager Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og så de som berører oss beboere, foreldre, velforeninger, borettslag mest: Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (19/696) skal forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade. Forskriften benytter anerkjente europeiske standarder som teknisk referanse, men har på noen områder gått noe lenger enn standarden i andre land. Den viktigste endring er krav til åpninger, hvor forskriften fastslår at det ikke skal finnes parallelle åpninger mellom 923cm., og at bart metall skal være dekket for å unngå frostskader. Forskriften plasserer ansvaret hos produsenten, importøren, distributøren, detaljisten og andre som omsetter, formidler eller på annen måte behandler (monterer/ eier/ vedlikeholder) lekeplassutstyr Norsk standard europeisk norm for lekeplassutstyr (NSEN 1176), og fallunderlag (NSEN 1177) gjelder lekeutstyr og underlag som er beregnet for individuell og felles bruk, og er sammenfallende med vedtatte felles europeiske krav og testmetoder for lekeplassutstyr (CEN). Internkontrolloven, krever systemer og rutiner som viser hva som gjøres for å etterleve krav i normer og forskrifter, og er viktig når ansvaret for sikkerhet skal vurderes i barnas utemiljø. 4

5 PLANLEGGING OG UTFORMING AV LEKEPLASS/ UTEROM Noen ord i stikkordsform til dere som tenker å bygge ny lekeplass/løkke, eller bygge om en gammel plass, opparbeide skjermet og trafikksikker møte og samværsplass for nærmiljøet, gjøre aktivitetstiltak i friområdet, tilrettelegge for vinteraktiviteter og formidling av naturkunnskap og friluftsliv: Spør gjerne fagfolk om råd og hjelp. Kontakt parkvesenets nærmiljøkonsulent. Driftsavtale med kommunen? Kontakt parkvesenets driftskonsulent. Vurdér stedlige forutsetninger og muligheter for allsidig aktivitet. Den beste boligtomta er også den beste tomta for lekeplassen. Lag helhetsplan det kan bygges etter i etapper når økonomien tillater det. La brukerne/ barna bidra med behov/ ønsker/ drømmer/ vyer. La barna delta i hele prosessen fra idé via plan til virkelighet. Husk å integrere funksjonshemmede i plan og anlegg. Husk å vurdere de naturgitte muligheter for vinteraktiviteter (aking, hopp, skibakke). Ta vare på/ innpass natur og grønne kvaliteter, knauser, trær, kratt, bekker... Husk overflatevann/ tilsig/ drenering/ sluk. Kabler over/ under bakken? Bruk om mulig stedlige masser ved oppbygging av anlegget. Husk noe fast dekke for ballspill (basket), sykling... Husk sandkasselek for de aller minste, også for rullestolbrukere. Behov for skjerm mot vær og vind? Planting, hekk, legjerde... Skjerm mot vei/trafikk? Gjerde, lav stolperekke, beplantning eller (gress)voll? Stengsel mot skrenter/ stup og mulig rasfare? Flettverksgjerde? Lekeapparater for allsidig aktivitet, samvær, trening av sanser og motorikk, tilpasset de aktuelle brukergrupper/ alderstrinn. Kjøpeutstyr eller dugnadssnekring? Bord, benker, grill, bålplass? Sikkerhetssoner, ferdselsretninger, fallunderlag. Sand, bark og/ eller gummibelegg? Grus, gress og/ eller asfalt? Planteallergi, giftige materialer og vekster? Internkontroll, sjekkliste, rutiner, ansvar, forsikring... 5

6 HVORDAN FOREBYGGE ULYKKER? STØTDEMPENDE FALLUNDERLAG, FALLHØYDE, SIKKERHETSSONE: Fallhøyden er den største loddrette avstand mellom ståflaten på lekeapparatet og fallunderlaget. Alle apparater med ståhøyde over 60cm skal ha støtdempende fallunderlag. Tykkelsen på fallunderlaget bestemmes av apparatets største fallhøyde. Aktuelle underlag på Sørlandet i dag er gummibelegg, sand eller bark (ev. velholdt gress eller løs grus ved fallhøyder opptil cm). For sand og bark gjelder regelen at det skal være min. 2530cm lagtykkelse + et ekstra sikkerhets/slitelag på 1015cm, altså opptil 40cm sand eller furubark av god støtdempende kvalitet. Husk at bark synker sammen og omdannes til jord i løpet av 24 år og derfor jevnlig må byttes ut. «Kornstørrelsen» på furubark skal være 2 8cm. Ideell kornstørrelse på sand er 0,22mm eller 26mm av naturlig sand/grusmasse, ikke knust masse, og skal altså ikke inneholde finpartikler/ støv. Sand kan i perioder med hard frost bli «ulovlig» som fallunderlag. Apparatet anbefales da låst av eller satt ut av funksjon på annet vis. Sand tiltrekker katter, og trekkes lett inn på gulv med påfølgende slitasje. God avstand til inngangsdøra er derfor en stor fordel. Største tillatte fallhøyde med 40cm sand eller bark som underlag, er 3 meter. Kristiansand kommune har i samarbeid med nabokommunene og Rugsland sandtak på Birkenes fått Veritas til å måle støtdempingsevnen på støpesand fra Rugsland. Denne er nå godkjent for fallhøyder opp til 3 meter ved en lagtykkelse på 40 cm, og betegnes støtsand. Tabellen nedenfor viser fallhøyder med tilhørende tykkelseskrav til gummibelegg laget av resirkulerte bildekk. Disse males opp til granulat, farges og støpes som heller eller «belegningsstein». Gummiheller kan legges direkte på planèrt og komprimert underlag av grus el. sand (kantlimes), eller limes direkte på eksisterende asfaltdekke. Hellene skal være godkjent/ sertifisert. Fall krav til høyde tykkelse 1m 30mm 1,5m 50mm 2,1m 60mm 2,4m 75mm 2,8m 90mm 3,3m 110mm Prisene varierer fra ca. 500,/m2 til over 1.100, Gummiheller fåes i flere farger. Det finnes også belegningsstein, kantstein, pullert, trappetrinn osv. støpt av gummi. 6

7 Fallunderlagets størrelse/ utstrekning vises i tabellen nedenfor. Dette er krav ved fallhøyder over 60cm. Fallhøyder under 60cm utløser ingen krav. Fri fallhøyde må ikke overskride 3,0m. Fri fallhøyde 3m 2,5m 2m 1,5m 1m 0,6m Fallunderlagets 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m utstrekning FARLIGE ÅPNINGER OG VINKLER: Det skal ikke finnes risiko for fastsetting av hode, hals, skjerf, anorakksnor o.l. Åpninger skal enten være så store (over 23cm) at hele barnet kommer igjennom, eller så små (under 9cm) at barnet stopper i brysthøyde hvis det sklir gjennom med bena først uten å finne fotfeste. Dette gjelder også i trapper, rekkverk, mellom rekkverk og gulv/ tak osv. Det er viktig å unngå «V»formede åpninger med vinkel mindre enn 50grader, hvor kroppsdeler eller tøy kan kile seg fast. Dette er spesielt viktig i sklier, klatrestativ o.l. Nedenfor vises forskjellige typer åpninger med tilhørende forbudte mål: 923cm 9 23cm En fot kan henge fast i åpninger over 3cm En finger kan henge fast i åpninger 825mm mindre enn 50 grader 1123cm Dette betyr at åpninger under 8mm(*), mellom 2530mm, mellom 89cm, og over 23cm er akseptable åninger. (*)Vær spesiellt obs på små, kileformede åpninger som gir fare for (anorakk)snorfeste, som øverst i sklier, brannmannstiger og fra hyttetak (der hvor det er tvungen bevegelse uten returmulighet ) 7

8 DUGNAD SELVBYGGING? Det er ikke forbudt å jobbe dugnad på lekeplassen, eller å bygge lekeapparater på dugnad. Det bør likevel være et visst innslag av «fagfolk» i dugnadsgjengen, dersom det skal bygges annet utstyr enn sandkasse, bord m/benk o.l. såkalt «ufarlig» utstyr. Ved å stå som produsent av lekeutstyr, pålegges ansvar i h.t. tidligere nevnte lover (produktkontroll og produktansvar). Ved ev. ulykker kan både produsent og vedlikeholder bli stilt til ansvar dersom arbeidet ikke er utført forskriftsmessig. Det meste av lekeutstyr som er å få kjøpt i dag kan med fordel monteres på dugnad. Det skal medfølge gode monteringsanvisninger og beskrivelse av underlag og sikkerhetssone. Det er forbudt å bruke kreosotimpregnerte materialer (gamle telefonstolper og jernbanesviller) på lekeplassen. Det blir også forbudt å bruke vanlige trykkimpregnerte materialer (arsenikk/ kobber/ krom) fra sommeren Det finnes i dag gode og varige alternativer å få kjøpt uten arsenikk og krom, uten at disse koster særlig mye mer. Noen av disse må imidlertid behandles med olje/ beis, og bør ikke i direkte kontakt med jord. Det kan nyttes både skårne materialer og rundstokk. Holdbarheten er imidlertid noe kortere i skårne materialer enn i rundstokk. Andre alternativer er eik, såkalt selvimpregnert virke av lerk eller cedertre, kjerneved av (malm)furu o.l. Disse tåler ikke kontakt med jord over lengre tid. Vær obs på at en del utstyr må graves ned og støpes fast. Dette kan fort resultere i slark, dårlig flyttbarhet og problemer med slitasje og råtekontroll. Noen produsenter leverer utstyr hvor treverket ikke kommer i kontakt med jord, men monteres med prefabrikerte fundamenter av f.eks. galvanisert stål og betong. Dette gir enklere, raskere og billigere montering, et stødig og solid resultat uten råteproblemer, og muligheter for enkel demontering/ flytting ved hærverk eller endret behov. ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD: Ettersyn og vedlikehold skal sikre at lekeapparatenes funksjon og sikkerhet blir ivaretatt gjennom hele utstyrets levetid. «Internkontrollforskriften» pålegger den som er ansvarlig for driften å sørge for regelmessig inspeksjon og kontroll. Særlig viktig er det å kontrollere for hærverk, skader, defekte deler og slitasje. Vær også oppmerksom på fallunderlagets tilstand, tykkelse og kvalitet. Spesielt under ronser og sklier forskyves massen, og må etterfylles. Vurdér også fallunderlagets støtdempende egenskaper ved frost. Det kan i kalde perioder midtvinters være aktuelt å demontere eller låse av f.eks. ronsesetene. Velet må føre dagbok/logg over nybygging og tilsyn/ vedlikehold/ reparasjoner. Denne er alltid grei å kunne se tilbake i dersom uhell likevel skulle skje. Bruk gjerne sjekkliste ved kontroll/ vedlikehold av plass og utstyr. Dermed unngår du å overse detaljer som kan gi fatale følger. Dersom feil/ slitasje oppdages, skal det settes tidsfrist for reparasjon/ utskifting, og ansvarlig for dette arbeidet utpekes. Ansvarlig skal signere i dagboka/ loggen når arbeidet er utført. 8

9 ETTERSYN: Rutinemessig visuelt ettersyn skal identifisere åpenbare farer som resultat av hærverk, utilsiktet bruk og tilfeldige defekter. (daglig/ ukentlig) Funksjonsettersyn går mer i detalj på virkemåte, stabilitet og slitasje. (minst 4 g pr år der det årlige hovedettersynet er et av disse). Ved hard bruk (skolegårder) minst 1 g pr mnd.! Årlig hovedettersyn gjennomføres med max 12 måneders mellomrom, og skal fastslå den generelle sikkerhet på utstyr, fundament og underlag (værpåvirkning, rust, råte, kvalitet/ sikkerhet etter reparasjoner/ utskifting av deler..). Hovedettersyn bør utføres av sakkyndige i samsvar med produsentens anvisninger. Se forøvrig vedlagte kontrollskjema. VEDLIKEHOLD: Rutinemessig vedlikehold utføres etter et fast hensiktsmessig program, og består av forebyggende tiltak for å opprettholde sikkerhets og kvalitetsnivået. Arbeidene skal omfatte ettertrekking av bolter/ skruer, fjerning av utstikkende spiker, smøring av lagre/ oppheng, fjerning av søppel/ glasskår/ stein o.l., maling/ beising av slitte overflater, vedlikehold/ supplering av støtdempende fallunderlag, rengjøring/ vedlikehold av plass, sikkerhetssone og ev. tilhørende friområde. Korrigerende vedlikehold omfatter tiltak for å utbedre feil og/ eller gjenopprette nødvendig sikkerhetsnivå, og omfatter utskifting av slitte deler/ fester/ beslag, utbedring av bærende komponenter med feil, og ettersyn/ ev. sveising av sveiseforbindelser. Endring av utstyr: Ev. endringer av deler/ komponenter/ konstruksjon/ sammensetning/ kombinasjoner skal bare foretas i samråd med produsent eller sakkyndig. Husk å ivareta sikkerheten også for publikum og den som utfører vedlikehold/reparasjoner. Se vedlagte sjekkliste s.13 9

10 KRISTIANSAND KOMMUNE DRIFTSAVTALE Parkvesenet Avtale om plassering, drift og vedlikehold av lekeplassutstyr på kommunalt friområde/lekeplass Mellom Velforeningen... og Kristiansand kommune v/ parkvesenet er det inngått slik avtale: 1. Velforeningen vedlikeholder lekeplass(er) og kan plassere eget lekeplassutstyr på kommunalt friområde som vist på vedlagte kart. 2. Velforeningen overtar vederlagsfritt eiendomsretten til alt lekeplassutstyr som står på området pr. d.d. Kommunen plikter å legge frem en tilstandsrapport for lekeplassen(e) med de lekeapparater som er installert ved inngåelsen av avtalen. 3. Velforeningen forplikter seg til at lekeplassutstyret til enhver tid oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr av og at dette drives i tråd med internkontrollforskriften av Velforeningen skal være medlem av Norges Velforbund med gjeldende ansvarsforsikring. Kommunen sørger for kollektiv innmelding og betaler den årlige medlemskontigent. 5. Dersom velforeningen ikke utfører nødvendig ettersyn og vedlikehold, kan kommunen inaktivere eller fjerne lekeplassutstyret. 6. Fra velforeningens side kan avtalen sies opp med 1 måneds varsel. Kommunen kan si opp avtalen med 3 måneders varsel. Ved vesentlig mislighold vil kommunen kunne si opp avtalen uten forvarsel. 7. Avtalen gjelder fra... / Kontaktperson: Velforeningen Kommunen v/ parkvesenet Navn:... Navn:... Adr.:... Adr.:... Tlf.:... Tlf.:... Velforeningen plikter å melde fra om ev. navneendring til Kristiansand kommune v/ parkvesenet. Kristiansand, den... / for velforeningen:... for Kristiansand kommune:... 10

11 KONTROLLSKJEMA FOR LEKEPLASSER I KRISTIANSAND KOMMUNE Sone Anl.nr. Adresse Rutinemessig ettersyn Måned Dato Huske Vippe Vippedyr Klatrestativ Hytte Sklie Nytt utstyr Fjernet utstyr Merknad Sign. Mars/ april Hovedettersyn Juni September Desember 11

12 SJEKKLISTE FOR LEKEPLASSER Ettersyn, drift og vedlikehold I h.t. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og NSEN og 1177 Generelle krav til lekeutstyr () Sjekk utstyret for utstikkende deler/spiker/skruer eller skarpe kanter () Fallsoner fri for utstikk som kan skade ved fall fra høyere nivå () Bevegelige deler og fjærer skal være utformet slik at de ikke kan klippe / klemme () Kontrollér for råteangrep () Kontrollér at dreneringsåpninger ikke tettes () Bytt ut slitte detaljer, og bruk fortrinnsvis originaldeler () Bevegelige deler smøres med jevne mellomrom hvis mulig () Alle deler i konstruksjonen skal skrues eller boltes () Ved fallhøyder over 2 m, skal det være min. 70 cm tett gjerde Kjetting: () Skal være kortlenket med max åpning 8mm () Kontrollér slitasje mellom ledd, spes. øverst/ nederst Bolter og skruer: () Bolter/skruer nedsenket og godt festet. () Løse skruer / bolter ettertrekkes, manglende skruer, bolter og muttere erstattes Ikke godkjente åpninger og vinkler v/ fallhøyder over 60 cm: () Fingre: 825 mm () Fot: over 3 cm () Hode: 923 cm for parallelle, kvadratiske og sirkulære åpninger () Vinkler mindre enn 50 (selvsnørende effekt, anorakksnor, skjerf, hår.) Forankring / overdekning: () Kontrollér at alle konstruksjoner/apparater er godt festet (slark?) () Kontrollér stabilitet og risiko for velting () Avrundet betongfundament under bakken, min. overdekning 200 mm () Ikke avrundet fundament, min. overdekning 400 mm Underlag: () Største tillatte frie fallhøyde er 3,0 m (målt fra ståflaten) () Støtsand (26mm eller annen godkj. fraksjon), evt. bark, jfr. forskriften () Typegodkjent fallunderlag for respektive fallhøyder (gummiheller) () Sikkerhetssone minst 1,5 m ut fra apparatet ved fallhøyde over 0,6 m () Det må ikke forkomme stein, stubber og liknende harde eller skarpe gjenstander i sikkerhetssonen Karusell: () Forankring, karusellen skal ikke kunne flyttes () Se over ståflaten/gulvet () Lager smøres () Kontrollér håndtak, åpning ned til underlag(80110mm) o.l. 12

13 Huske/ronse: () Kontrollér for slitasje i oppheng og mellom sjakkel/ kjetting () Bruk kortlenket, helst plastbelagt kjetting, max åpning 8mm () Maks. 2 huskeseter pr. stativ hvis ikke innspringstengsel fra sidene () Fri avstand mellom sete og underlag min. 40cm. () Maks. høyde til tverrligger 3m, min. 2m. () Avstand mellom setene 6080cm avheng. av høyde tverrligger () Avstand mellom sete og ronseben 5070cm ««() Fallunderlag foran og bak i svingretningen 3,54,5m ««() Avstand mellom opphengene skal være større enn setets bredde () Seter for mindre barn må ikke monteres på samme huske som for større barn Klatrestativ / hytte/ tårn m/ sklie: () Klatrestativ skal ha utspringstengsel ved utgang til sklie () Gjerde/ sidevanger ved utgang til sklie skal ha min. høyde 6085 cm () Høyde på sidevanger sklie 1050 cm avhengig av fallhøyden () Trapp ikke nærmere sklie enn 1,0 m () Sikkerhetssone foran sklie, min. 2,0 m/ 1,0 m på sidene () Sklie bør ikke vende mot syd () Sklie skal ha oppbremsingsflate nederst, og lande nede i nivå med sanden Hengebro: () Kontrollér forbindelseskjeder og håndtak () Kontrollér fester () Kontrollér at det ikke finnes kileformede åpninger ved tilkobling til lekestativ () Kontrollér at farlige åpningsmål ikke kan oppstå under lek/ bruk Linebane: () Utgangsplattform ikke mer enn 1,0m over terreng () Wirens innfestningshøyde skal være min. 2,5 m over bakkenivå () Fritt rom min. 2,0 m langs begge sider av bæretauet, samt 2,0 m i hver ende () Min. avstand mellom line og sete 2,1m () Fri høyde under setet ved belastning 130kg skal være minst 400 mm () Fri fallhøyde fra sete maks. 2,0 m () Fri fallhøyde fra gripehåndtak ved belastn. 50kg skal være max 2,5m () Kontroller feste, skruer og beslag, samt slitasje ved wirefestene () Kontroller at banen løper friksjonsfritt () Setekjetting skal ha max åpning 8mm og plastbelegg () Det skal være stoppere i endepunktene. Klatrenett: () Kontrollér alle klatredetaljer: Tau/ klatrenett, leidere osv. () Trappepinners diameter skal være 1645 mm () Ingen åpninger mellom 923cm () Nett/ klatretau skal være festet også i bakken Diverse: () Behov for/ kontroll av sikringsgjerde mot stup eller rasfarlig område? () ««stengsel/ gjerde mot vei/ trafikk/ andre mulige farer? () Fjerning av døde trær, tørre greiner, løse steinblokker, glasskår m.m.? 13

14 DET MEST BRUKTE LEKEUTSTYR, SIKKERHETSKRAV, FALLUNDERLAG: Ronsa/ huskestativet er det mest brukte lekeapparat idag, men også et apparat som gir mange skader. Husk 40cm støtsand minst 4m foran og bak, avrundede fundamenter dekket av minst 20cm sand, støtdempende seter, (plastbelagt) kjetting m/ max 8mm åpning, rikelig avstand mellom seter og ben. Barna skal ikke måtte krysse huskas sikkerhetssone for å komme til andre apparater (plassér gjerne huska bakerst på plassen. Store leke/klatreseksjoner er bygd opp av mange enkeltelementer. Her stilles strenge krav til soliditet, sammenføyning, funksjon, detaljer, montering, fallunderlag og tilsyn/ vedlikehold. Her gis barna mange muligheter til å utvikle og teste motoriske ferdigheter og fysikk. Klatre, gripe, slenge, henge, hoppe, balansere, åle, smyge, svinge, gynge, snurre, skli...alene eller sammen med andre. Her stimuleres muskel og leddsansen, balanse og likevektsansen, berøring og følesansen. Her skal spenning og trygghet kunne forenes. Husk jevnlig kontroll og ettertrekking. 40cm støtsand minst 1,5m ut til sidene (se tabell s.8). Unngå farlige åpninger og vinkler. Sandkassa bør ikke være større enn 3x3m, og må lages av materialer som tåler direkte kontakt med bakken (miljøvennlig impregnering). En sittekant både pynter og stiver opp kassa. Kan gjerne bygges på dugnad. Husk avrundede kanter/ hjørner. Bruk «byggbar» sand, dybde min. 30cm. Plasseres på lun/ solrik plass. Ei sandkasse som vist på bildet holder neppe i mange år, men er mer spennende enn ei standard kasse av impr. plank. 14

15 Det finnes et stort utvalg «lekesentraler»/ aktivitetsanlegg også for de yngste barna. Her kreves forskriftsmessig fallunderlag av 40cm sand (ev. gummibelegg) min. 1,5m. ut fra apparatet. Obs.: 2m. sikkerhetssone/ landingsfelt foran sklia, samt utspringsstengsel øverst (se rødlakkert bøyle/stang på bildet). Vippedyr/ «spillopphøner» finnes i et utall varianter med plass til 1 el. flere barn samtidig, og også tilpasset funksjonshemmede. Disse leveres som regel med prefabrikert fundament som enkelt skal graves ned. Det stilles krav til sikkerhetssone rundt, og underlaget bør minst være løs grus/ subbus. Enkeltelementer kan med fordel settes sammen til ei aktivitets og trimløype (trimstasjoner), eller brukes til å knytte forskjellige apparater eller arealer sammen. Slike lave apparater må ikke nødvendigvis ha fallunderlag av sand/ gummi, men dette anbefales likevel. Mange utrangerte båter er opp gjennom årene tatt på land og plassert på lekeplassen. Dette er i og for seg ok, men husk da å montere båten stødig, noe nedgravd i sandhavet, og gjerne med litt sand oppi båten også. Sjekk for skarpe kanter, utstikkende spiker/ skruer, farlige åpninger (s.8), oljesøl, giftige stoffer... Båten blir et lekeapparat som trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold. Hvis fallhøyden er mer enn 60100cm, skal båten monteres i et sandbasseng. 15

16 MULIGE TILSKUDDSORDNINGER? (det er lov å prøve seg!!!!) TILTAK/TILSKUDDSORDNING KONTAKT/ETAT FRIST Fleksible Nærmiljømidler, lokale tiltak for bedre Parkvesenet 1/3 utendørs møteplasser og tryggere oppvekstmiljø Spillemidler til nærmiljøanlegg ( ikke ren lek, men Idrettsetaten/parkvesenet 1/9 # idrettslek, ballek, vinteraktiviteter, løyper o.l.) Forenklede spillemidler til nærmiljøanlegg ( ikke Parkvesenet ingen ren lek, men idrettslek, ballek, vinteraktiviteter, løyper o.l.) Max totalkostnad , Utviklingsprogram for styrking av oppvekstmiljø. Prosjekt mot vold og gjengproblematikk? v/ Kriminalitetsforebygg. koordinator Miljøbymidler? Miljøvernsjefen Friluftsliv/ grønnstruktur? Parkvesenet ingen Tilskudd til særlig viktige barne og ungdomstiltak? Fritidsetaten Opprust. av kvartalslekeplasser/løkker/friomr.? Parkvesenet, driftsavd. ingen Skolegården som nærmiljøpark? Skoleetaten(+parkvesenet) Legatmidler til helsefremmende, sykdoms og Helse og sosialsektoren 15/2 rusforebyggende arbeid? «humanitær og frivillig innsats på det Helse og sosialsektoren 15/2 sosiale felt? Diverse friluftsformål? MidtAgder Friluftsråd ingen Helsefremmende og forebyggende arbeid (belastn. VestAgder råd for 14/4 skader, ulykker, rusmisbruk, allergi mm)? folkehelse Arbeid for bærekraftig utvikling, Lokal Agenda 21? Fylkesm. miljøvernavdeling 1/4 Tilskudd til Kultur og fritidsformål? Kultursektoren/ Fritidsetaten Solofondet, banker med mer????? Før midler ev. tildeles: Anlegg som krever godkjenning (fra plan og bygn.etaten) skal være byggemeldt m/ nabovarsler, og godkjent. Enkle anlegg på kommunal grunn skal godkjennes av parkvesenet (lek, ball, sti, løype, badeplass...) Tiltak på lekeplass/utstyr skal godkjennes av parkvesenet. Velet må inngå driftsavtale med parkvesenet for privat vedlikeholdte lekeplasser (se eget avsnitt) før det kan gis tillatelse til å montere utstyr omfattet av forskriften. For søknader om tiltak i uteområder: Husk å kartfeste tiltaket. Kart kan kjøpes i ønsket målestokk i Servicebutikken, Teknisk Sektor, Tollbodgt. 22, eller spør parkv. Før det kan søkes om spillemidler fra staten, må anlegget stå oppført i kommunedelplan for idrett, friluftsliv. Frist 30.juli til idrettsetat/ parkvesen. Spør gjerne Servicebutikken, tlf eller Byhallen, tlf om navn på kontaktpersoner og adresser ved behov. 16

17 ETTERORD Om barna fikk bestemme, hadde mange lekeplasser, løkker, barnehager og skolegårder sett annerledes ut enn i dag. Barnas møteplass hadde vært uten de store asfaltflatene, ingen «stikkebusker», mer variert, fantasirik og fargerik. Lekeplassen hadde vært et sted der barna ble litt lenger, og stadig vende tilbake til. En trygg men samtidig spennende plass for samvær, aktivitet og fysisk utfoldelse, trening, prøving, feiling og mestring. Et sted hvor kontakter knyttes og vennskap oppstår. Det er barna som er de virkelige ekspertene. Spør dem så får du høre... KRISTIANSAND PARKVESEN september 2006 Litteraturliste, kilder, referanser: Dette informasjonsheftet er en redigert og oppjustert utgave av heftet «Møteplassen», som parkvesenet i Kristiansand utarbeidet i I tillegg har vi støttet oss til «Barnas uterom» v/ T.J.Askim/ Ø.Vestre, Universitetsforlaget «Nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet», Kulturdept., «1992. «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr», Prod. og el.tilsynet «Sikkerhetsfakta lekeplassutstyr» ««samt diverse produktkataloger, kurs og seminarnotater, temahefter, faglitteratur og annen offentlig informasjon. En del bilder er lånt fra internettkatalogene til Søve, Kompan, og HAGS 17

18 Egne notater: FN`s konvensjon om barnets rettigheter: «Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid, til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.» 18

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser 2012 2015 [Skriv inn tekst] Side 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Styringsdokumenter... 3 1.3 Mandat... 5 2 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

DEN NORSKE LEKEKATALOGEN 2015

DEN NORSKE LEKEKATALOGEN 2015 DEN NORSKE LEKEKATALOGEN 2015 Bli med på vårt jubileum! Vi gir bort lekeapparater til en verdi av 50.000,-! Se side 11 i katalogen eller på www.lekogpark.no Vi tar leken Nettbutikken er alltid åpen! Du

Detaljer

«Robuste barn vokser på trær» Molde 18.april 2012. Kan de falle ned?

«Robuste barn vokser på trær» Molde 18.april 2012. Kan de falle ned? «Robuste barn vokser på trær» Molde 18.april 2012 Kan de falle ned? 1 NRK 16.april-2012: «Hver dag blir 60 barn skadd i norske barnehager» MANGE SKADER: En fersk undersøkelse viser at hver fjerde barnehagebestyrer

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN LANDØYA BARNHAGE NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring - trivsel og vekst APRIL 2011 NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring trivsel og vekst Landøya barnehage. Asker Kommune, Norge.

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no BASSENG I HAGEN Kundebilde: 4640 Søgne - Krossnesveien Rivierapool Glassfiberbasseng Modena Ett svømmebasseng i hagen gir glede og nyttig funksjon for hele familien i tillegg til at det øker verdien med

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG Utarbeidet av Torgeir Svalesen Øystein Bakken Asle Kirkevoll Ingemar Sårheim Jostein Vonheim Bjørn

Detaljer

Innhold. Sykkelparkering

Innhold. Sykkelparkering 2 Innhold Innledning 4 1. Nasjonale sykkelstrategi 5 2. Hvorfor bør vi sykle mer? 7 3. Hvorfor sykkelparkering? 8 4. Hvor vil vi ha sykkelparkering? 9 5. Kartlegging av parkeringsbehovet 10 6. Kvalitet

Detaljer