Feviktun bo og omsorgssenter utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Aust-Agder. Høneprosjektet. Erfaringer med høns på sykehjem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feviktun bo og omsorgssenter utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Aust-Agder. Høneprosjektet. Erfaringer med høns på sykehjem."

Transkript

1 Feviktun bo og omsorgssenter utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Aust-Agder Høneprosjektet Erfaringer med høns på sykehjem. Prosjektleder: Siri-Merete Skjørestad Sykepleier, Master i sykepleievitenskap Prosjektansvarlig: Anna Særnmo Enhetsleder Veileder: Berit Johannessen Sykepleier, Ph.D. Universitetet i Agder

2 1.0 Innledning Det aktuelle prosjektet Gjennomføring Ansvar Dyrevern Hygiene Metode Metodevalg Analyse Etiske overveielser Ansvar Frivillig informert samtykke Nedadstigende rekke av tillatelighet og risiko Kontroll og åpenhet Anonymitet Fremdriftsplan... 8 Referanser... 9

3 1.0 Innledning Virkningene av selskapsdyr på eldre og demente er i dag godt dokumentert [1]. Selskapsdyrene som har fått innpass på institusjoner er i hovedsak hund og katt, og studiene er i hovedsak gjennomført i USA, Europa og noen asiatiske land som Japan og Kina [1]. Resultatene viser at selskapsdyr kan gi positive virkninger i form av at de eldre blir mer sosiale med hverandre, de får et økt humør, redusert agitasjon, økt verbal kommunikasjon, samt fysiologiske påvirkninger som redusert blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, hormoner forbundet med stress og en økning i hormoner forbundet med velvære og avspenning [2]. Det er derimot gjort få studier som undersøker gårdsdyrs virkninger på eldre selv om det flere steder har blitt tilbudt dagtilbud til eldre hjemmeboende på gård [3]. Prosjektleder kjenner ikke til per dags dato prosjekter som ser på virkningene av gårdsdyr når disse introduseres i institusjon, men en fagartikkel presentert i sykepleien februar 2009 beskriver erfaringer med introduksjon av gårdsdyr i et Norsk sykehjem. Da hovedsakelig kaniner samt besøk til gård [4]. Eldre i dag har ofte levd et liv hvor dyr har vært en naturlig del, og da spesielt gårdsdyr. Det kan derfor være spesielt positivt å integrere gårdsdyr i de eldres dagligliv, selv om de er på institusjon. Problemstillingen vil derfor være: Hvordan kan høner introduseres som trivselstiltak på sykehjem og hvilken virkning vil det ha for beboerne? 1.1 Det aktuelle prosjektet Feviktun er et bo-og omsorgssenter som rommer 4 døgnavdelinger, hvorav 3 er demensavdelinger og 1 er somatisk. I tillegg er et dagsenter lokalisert i samme bygget, samt et felles oppholdsrom og flere små hager i tilknytning til senteret. Ved hovedinngangen møter du to kanarifugler, og den ene demensavdelingen har også en katt og et akvarium [5]. De ansatte har mange positive erfaringer med disse dyrene, selv om dette ikke er dokumentert. Det planlegges nå å sette i gang et prosjekt hvor man i bygget klekker ut høner, deretter vil kyllingene en tid være inne i bygget, før de flyttes ut til en av hagene. Dette vil hele tiden lokaliseres slik at alle beboere og besøkende kan ta del ved å følge med i utviklingen og det daglige stellet. Eggene blir lagt i rugekasse som holder 37, grader lørdag 9. april. 1

4 Hvert døgn snus eggene 2 ganger. Nattevaktene snur eggene på natten og administasjonsansatte gjør det på dagen. Kyllingene klekkes antagelig ut lørdag 30. april. De skal ligge 48 timer i rugemaskin før de kommer over i varmekasse. Det bygges et lite hønsehus som skal stå i en hage på Feviktun hvor de så skal bo. Der vil det være benker, bord og stoler så pasienter kan ha mulighet for å mate dem og se utviklingen. Til høsten vil hønsene bli slaktet og det vil bli en fin fest for beboerne når vi sammen skal tilberede mat av egenproduserte kyllinger i tråd med gårdstradisjoner de gamle er kjent med.

5 2.0 Hønene 2.1 Ansvar Det anbefales at en person er ansvarlig for gjennomføringen og at det på forhånd utnevnes nøkkelpersoner som skal delta i den daglige driften. Dette for å unngå misnøye hos andre ansatte, samt at de dyrevernsmessige hensyn kan ivaretas. Det anbefales også at den ansvarlige eller en av nøkkelpersonene har god kjennskap til arten [6]. I dette tilfellet er det Anna Særnmo som står som hovedansvarlig. Flere ansatte har tidligere klekket kyllinger og drevet med hønsehold. I tillegg finnes det eksterne personer som kan spørres om råd og veiledning. 2.2 Dyrevern Det er viktig å ivareta regler for godt dyrehold. Kyllingene/hønene skal ha adekvat stell til enhver tid. Det medfører å ha tilsyn av veterinær om nødvendig. Under klekkeperioden som er 21 dager trengs rugemaskin, riktig temperatur, snuing av egg og riktig luftfuktighet. Kyllingene skal ligge 48 timer i rugekassa etter at de er klekket, før de kommer over i varmekasse. I perioden i varmekassen trenger kyllingene kyllingfôr og tilgang på rent vann hele tiden. Det vil også jobbes med å skaffe en adoptivmor til kyllingene når de skal ut i hagen. I denne perioden trenger høne og kyllinger tilstrekkelig fôr, rent vann og et hus med ly for vær og farer. 2.3 Hygiene Prosjektet er godkjent av kommuneoverlegen i Grimstad kommune. Foran inngangsdører legges matter for å tørke av skoene. Det må brukes desinfiserende sprit hver gang pasienter og ansatte har vært i kontakt med høns og kyllinger. For øvrig bør regler for god håndhygiene benyttes.

6 3.0 Metode For å registrere virkningene av høneprosjektet velges kvalitativt intervju med en semistrukturert intervjuguide. 3.1 Gjennomføring 1 ansatt fra hver av avdelingene intervjues. De velges ut i fra inklusjonskriterier om stillingsprosent over 80% og tilstedeværelse under prosjektets gjennomføring, samt at de har vært tilsatt mer enn 6 mnd ved den aktuelle avdeling. Intervjuene vil bli tatt opp på lydbånd og transkribert etter gjennomføring. Det vil under intervjuet også tas notater som senere vil innlemmes i transkripsjonen [7]. Ved å intervjue de ansatte får man bare deres subjektive meninger og observasjoner, men da de kjenner pasientene godt, og omgås dem daglig, vil disse observasjonene være nær virkeligheten. Å intervjue beboerne vil være vanskelig da om lag samtlige i noen grad har kognitiv svikt og varierende grad av samtykkekompetanse. Prosjektleder (Siri-Merete Skjørestad) vil være ansvarlig for gjennomføringen av intervjuene og prosjektansvarlig (Anna Særnmo) for transkripsjon og analyse, med hjelp fra prosjektleder. Dette fordi Særnmo også er avdelingsleder, og det vil kunne påvirke resultatene om det er hun som gjennomfører intervjuene. Prosjektleder har tidligere vært ansatt på en avdeling som medarbeider og har mastergrad i sykepleievitenskap og videreutdanning i dyreassistert terapi. 3.2 Analyse Etter transkribering analyseres intervjuene med en hermenautisk-fenomenologisk metode. Den valgte metoden er mer konkret Malteruds systematiske tekstkondensering [8]. Skrittene i denne analysen er som følger: 1. Les gjennom alt og ta evt. noen stikkord underveis 2. Helhetsinntrykk - hvilke temaer dukker opp etter dette? 3. Les linje for linje merk ut meningsbærende enheter som sier noe om temaene fra pnkt Sorter enhetene etter temaer, som kan spores etter linjenummer og intervjukode 5. De meningsbærende enhetene som er sortert etter tema sorteres etter subgrupper. 6. Skriv en oppsummering (innholdsbeskrivelse) for hver subgruppe. 7. Gi innholdsbeskrivelsen (med illustrasjonssitatene) en overskrift ut i fra teoretisk referanseramme eller utvikle et nytt begrep som dekker temaet.

7 8. Les gjennom alle intervjuene (rådata) og se at de illustrerer resultatene dine og let etter motsigelser i intervjuene for validering [8]

8 4.0 Etiske overveielser De etiske overveielsene presenteres og drøftes ut i fra Ruyters (2003) forsvarslinjer. 4.1 Ansvar Som forsker har ansvar for at de etiske overveielsene og lover og regler blir fulgt. Jeg vil også pålegge meg å være kritisk bevisst under hele prosessen slik at informanten hele tiden blir ivaretatt. Dette innebærer blant annet å forsikre seg om at de har forstått informasjonen, at de deltar frivillig og uten press fra andre og at de fremstilles på en anonym måte i publiseringen (Ruyter, 2003). De må også føle seg nyttige for den informasjonen de kommer med. Videre går det også på det rent skrivetekniske, fra at informasjonsskrivet er skrevet på et lettfattelig allment språk, og at forskningsetiske regler blir fulgt under skriveprosessen, så som korrekt referering og bevissthet i forhold til klipp og lim funksjonen for å unngå plagiering(day og Gastel, 2006; Ruyter, Førde og Solbakk, 2007). 4.2 Frivillig informert samtykke Et frivillig informert samtykke innebærer at informasjonen som er gitt er forstått, og at samtykke er frivillig uten press og at det er dokumentert jf. Helseforskningsloven 13. Det gjelder informasjon om hensikt, risiko og nytte av studien, samt muligheten til å trekke seg frem til analysen foreligger som nevnt i Helseforskningslovens 16. Dette vil informeres om i informasjonsskrivet, og dokumenteres gjennom samtykkeerklæring. Pleiere i den psykiatriske hjemmesykepleien skal dele ut informasjonen og innhente samtykke, og dette betyr at det kan oppstå et opplevd press hos informanten. Det er viktig at pleierne derfor uttykkelig informeres om viktigheten av dette er frivillig og at det før intervjuet også på nytt spørres om informanten ønsker å delta, og på nytt informeres om muligheten til å trekke seg før, under og etter intervjuet. 4.3 Nedadstigende rekke av tillatelighet og risiko Informantene er friske helsearbeidere og de intervjues om egne erfaringer i forbindelse med jobb og ikke om personlige eller helserelaterte spørsmål. 4.4 Kontroll og åpenhet For at resultatene skal komme til nytte må de nå ut. Day og Gastel (2006) sier at et forskningsprosjekt ikke er avsluttet før resultatene er publisert. Det tas sikte på å publisere en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet sykepleien forskning. Om resultatene kan være nyttig for

9 praktikere vil det også lages en versjon som kan publiseres i et fagtidsskrift som når ut til praktikere i feltet. Informantene skal også få muligheten til å lese resultatet og de vil få tilbud om å motta kopi av artikkelen når den foreligger. Videre nevnes det at kontroll av dette prosjektet gjennomføres ved at det søkes Norsk Sasmfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) for godkjenning før prosjektet startes. Prosjektleder har mastergrad og er ansvarlig for forskningsdelen av prosjektet. Det er i tillegg tilknyttet en ekstern veileder til prosjektet, Ph.D. Berit Johannessen, ansatt ved Universitetet i Agder. 4.5 Anonymitet Resultatene skal som nevnt presenteres slik at informantene ikke kan gjenkjennes. Dersom det skulle forekomme opplysninger som vil kunne spores tilbake til den enkelte informant må disse fjernes. Dette kan for eksempel være at en informant har en veldig sjelden hund, eller at det bare er en mann som deltar (Ruyter et.al., 2003). I tillegg skal opplysninger om hvem som deltar slettes og alle personopplysninger slettes når prosjektet er avsluttet, senest Alle personopplysninger om deltakere skal også oppbevares sikkert og på et sted kun prosjektleder og prosjektansvarlig har tilgang på, i tillegg ikke sammen med lydopptakene og transkripsjonen (Jacobsen, 2003).

10 5.0 Fremdriftsplan Rugingen satte i gang lørdag 9. April. Kyllingene vil være klekket NSD søkes innen utgangen av april Intervjuene gjennomføres etter perioden hvor kyllingene har vært på Feviktun, altså høsten Transkripsjon og analyse gjøres etter intervjuene og anslås ferdig innen mars Videre arbeides det med presentasjon av funnene, og dette anslås avsluttet innen sommeren 2012.

11 Referanser 1. Baun, M., R. Johnson, and B. McCabe, Human-Animal Interactions and Successful Aging, in Handbook on Animal Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice, A.H. Fine, Editor. 2006, Elsevier Academic Press: San Diego. p Morrison, M.L., Health Benefits of Animal Assisted Interventions. Complementary Health Practice Review, (1): p Det kongelige selskap for Norges Vel. Inn på tunet mars 2011]; Available from: 4. Dolonen, K.A. (2009) Sykehjem med dyrestell. Sykepleien. 5. Feviktun bo-og omsorgssenter. Feviktun mars 2011]; Available from: 6. Myren, I.K., Terapi og selskapsdyr i Norske sykehjem - en kartleggingsstudie. 2010, Universitetet for miljø og biovitenskap, Institutt for hysdyr og akvakulturvitenskap: Ås. 7. Jacobsen, D.I., Forståelse, beskrivelse og forklaring Innføring i samfunnsvitenskapelig metode for helse- og sosialfagene. 1st ed. 2003, Kristiansand: Høyskoleforlaget. 8. Malterud, K., Kvalitative Metoder i Medisinsk Forskning. 2.nd ed. 2003, Oslo: Universitetsforlaget.

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Bolig og sosial ulikhet i helse Politikk for mennesker og marked

Bolig og sosial ulikhet i helse Politikk for mennesker og marked Åshild Leirset Bolig og sosial ulikhet i helse Politikk for mennesker og marked Masteroppgave i helsevitenskap Trondheim 15. mai 2013 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens - Åpen Rapport Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens Forfattere Dag Ausen, Ingrid Svagård, Tone Øderud, Silje Bøthun, Yngve Dahl,

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

DU SKAL IKKE TRENGE Å VÆRE HELDIG

DU SKAL IKKE TRENGE Å VÆRE HELDIG DU SKAL IKKE TRENGE Å VÆRE HELDIG 2012 Vi - Toril Knutson - Kunst- og uttrykksfestival 2012 Evaluering av Brobyggersamarbeidet i Notodden 2007-2011 et samarbeidsbasert forskningsprosjekt Anne Kvalheim

Detaljer

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Innleveringsdato: 21/3-2013 14:00 Kandidatnummer: 154 Antall

Detaljer

Hva kjennetegner et godt fosterhjem?

Hva kjennetegner et godt fosterhjem? Høgskolen i Telemark Mastergrad i helse- og sosialfag. Hva kjennetegner et godt fosterhjem? En kvalitativ studie av mødres beskrivelser av eget fosterhjem Heidi og John Moini Våren 2011 Mastergrad i flerkulturelt

Detaljer

!"#$%&'()*'+&,%-,#".'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#".',3)(2,

!#$%&'()*'+&,%-,#.'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#.',3)(2, !"#$%&'()*'+&,%-,#".'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#".',3)(2,,! '(6)($2-'(,6(),'&,#)5)(3'$4, " #$%&'()*)++,$-'"."/01.)2'*$+." 34,15)('6"."74*"8"9*46:'($," ;9"8"

Detaljer

Kritiske utfordringer ved implementering av et ERP-system i en SMB

Kritiske utfordringer ved implementering av et ERP-system i en SMB Kritiske utfordringer ved implementering av et ERP-system i en SMB En casestudie i en norsk bedrift André Andersen og Henrik Haukom Veiledere Eli Hustad og Dag Håkon Olsen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Noen har sett meg i dag

Noen har sett meg i dag Masteroppgave Noen har sett meg i dag En kvalitativ forskningsstudie Forfatter: Hanne Marit Holth Veileder: Bengt Eriksson Termin: VT 12 Kurskode: 5MB35E [ ABSTRAKT Linnéuniversitetet Institutionen för

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

En kvalitativ intervjuundersøkelse om pasientperspektivet i møtet med gjeninnlagte pasienter med alkoholrelatert lidelse på somatisk avdeling

En kvalitativ intervjuundersøkelse om pasientperspektivet i møtet med gjeninnlagte pasienter med alkoholrelatert lidelse på somatisk avdeling En positiv oplevelse i noget der er negativt En kvalitativ intervjuundersøkelse om pasientperspektivet i møtet med gjeninnlagte pasienter med alkoholrelatert lidelse på somatisk avdeling Oppgavetype :

Detaljer