Kvartalsrapport 1. kvartal Prime Office Germany AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Prime Office Germany AS

2 Selskapet Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS foretok ingen investeringer i første kvartal Dette fordi selgernes prisforventninger ikke har tilpasset seg den senere tids endringer i rammebetingelsene for næringseiendom i Tyskland. Prime Office Germany AS har således vært avventede med å forta ytterligere kjøp av kontoreiendom i påvente av at aktivaklassen reprises, alternativt til rammebetingelsene endres slik at selgernes prisforventninger igjen lar seg forsvare. Eiendomsovertagelser Prime Office Germany AS overtok 2. januar 2008 eiendommen i Friedrichstrasse 149 i Berlin, noe som innebærer at selskapet per 31. mars 2008 har bokførte eiendomsverdier (inklusiv betalte forskudd ifm ikke overtatte eiendommer) på til sammen NOK 1,1 mrd. Eiendommene som er under oppføring i Ungererstrasse (München) og Am Kaiserkai 60 (Hamburg) overtas ved ferdigstillelse som p.t forventes i løpet av perioden Q3-08 Q1-09. Inngåelse av låneavtale Prime Office Germany AS inngikk ultimo juni 2008 låneavtale med en ramme på EUR 125 mill med Helaba og HypoVereinsbank. Lånet gir selskapet mulighet for å foreta ytterligere kjøp av kontoreiendommer i Tyskland. Lånet har en løpetid på 3 år fra opptrekk og en opsjon på forlengelse i ytterligere 3 år. I de første årene er lånet uten avdrag, for deretter å ha en årlig amortisering på 1%. Låneutmålingen utgjør 65% av kostprisen for de fem eiendommene, en verdi som ble bekreftet å være lik dagens markedsverdi i en uavhengig ekstern verdivurdering som ble gjennomført i forbindelse med inngåelse av låneavtalen. Låneavtalen har en Loan-to-value (LTV) covenant på 70% i lånets løpetid. Lånet trekkes ved behov. Styretur til Tyskland Selskapets styre og UNION Capital AS har i løpet av våren besøkt Hamburg, Berlin, Frankfurt og München for å få en økt nærhet til det tyske eiendomsmarkedet. Der møtte de sentrale aktører og makroanalytikere som ga en status om den markedsmessige og makroøkonomiske situasjonen i Tyskland i kjøl vannet av subprime-krisen som rammet verdensøkonomien i annet halvår Presentasjoner ble blant annet avholdt av Deutsche Bank, Helaba, HypoVereinsbank, Jones Lang LaSalle, Johs. Reese Consulting og Engel&Völkers. Presentasjonene ga styret viktig informasjon som er avgjørende i styrets videre arbeid med å foreta investeringsbeslutninger på vegne av Prime Office Germany AS. Resultat per 31. mars 2008 (ikke revidert) Prime Office Germany AS har per utgangen av mars måned et positivt resultat på NOK 26 mill. Leieinntekter beløp seg til NOK 12,6 mill og driftsresultatet til NOK 7,1 mill. Økt valutakurs for euro ift norske kroner i 1. kvartal 2008 ga selskapet en urealisert valutagevinst på NOK 14,6 mill som sammen med renteinntekter på bankinnskudd på NOK 4,3 mill ga en positiv finansnetto på NOK 18,9 mill. Per utgangen av 1. kvartal 2008 var valutakursen for euro omlag som ved vekslingstidspunktet i juni Selskapet er godt fornøyd med de oppnådde betingelsene, gitt dagens stramme kredittmarked. Kort informasjon om lånegiverne : Valutakursutvikling EURO EUR/NOK 8,6 Helaba er en av Tysklands ledende Landesbanker med en balanse på ca. 220 mrd euro og ansatte. Banken eies av sparebankene Hesse og Thuringia (85 %), staten Hessen (10 %) og staten Thuringia (5 %), og tilbyr et fullt spekter av tjenester innenfor corporate og retail banking. 8,4 8,2 Vekslingskurs Q1 hpunternehmen.en.html 8 7,8 7,6 7,4 HypoVereinsbank eies av UniCredit Group som er blant europas største tilbydere av finansielle tjenester med over ansatte, filialer og 40 millioner kunder. HypoVereinsbank har en balanse på ca. 111 mrd euro, mens totalbalansen for UniCredit Group utgjør ca mrd euro. 7,

3 Rapport fra Asset Manager Investeringsaktiveter i Tyskland Det er i første kvartal 2008 ikke gjennomført investeringer på vegne av Prime Office Germany AS. En rekke interessante prosjekter har vært vurdert, men foreløpig har ikke selgerne redusert prisforventningene nevneverdig som følge av et strammere kredittmarked. Transaksjonsvolumet i første kvartal har vært betydelig lavere enn i samme kvartal foregående år. Først når selgerne tar inn over seg det endrede markedsbildet med lavere låneutmåling fra banker, høyere marginer på lån og høyere risikopremie på egenkapitalen, vil transaksjonsvolumet ta seg opp igjen. Prosjekttilgangen er fortsatt høy, og vi er klare til å gjennomføre kjøp straks forutsetninger for transaksjoner er til stede. For tiden er vi mer skeptiske til investeringer med høy grad av risiko knyttet til utleie og ledighet. I stedet har vi større fokus på prosjekter med lange og solide kontantstrømmer som nå kan kjøpes på noe høyere yielder enn hva som var mulig i første halvår 2007 (+20-50bp). Som følge av en mer konservativ investeringsprofil, må det forventes at det vil ta noe lengre tid å fullinvestere Prime Office Germany AS. Finansiering Avtale om finansiering av den eksisterende eiendomsporteføljen ble inngått ultimo juni med Helaba og HypoVereinsbank. Drift De tre eiendommene som Prime Office Germany AS har overtatt så langt driftes fortsatt av eiendommenes tidligere Property Managere. Det er Park Lane i Frankfurt, C&L + WISAG i Berlin og Fontenay i Hamburg. Så langt er vi fornøyd med driftsmessig oppfølging og rapportering fra disse. Det arbeides med å leie ut de ledige lokalene i Frankfurt og Berlin. Så langt oppleves det å være god interesse i markedet for å leie arealene og til leiepriser på nivå med det som ble lagt til grunn ved kjøp av eiendommene. I Bockenheimer Anlage i Frankfurt er det i første kvartal signert leiekontrakter på til sammen 3000 kvm med Mastercard (1750kvm), Archon Group (950kvm) og Toyota (300kvm). Nyansettelser i Bjørnstad Skjerven Agerup Real Estate GmbH ( BSA ) Ettersom Prime Office Germany AS eiendomsportefølje vokser, øker også omfanget av arbeidsoppgavene for oss som selskapets Asset Manager i Tyskland. Som følge av dette ansetter BSA i disse dager ytterligere to personer lokalt i Frankfurt for å bistå med den daglige forvaltningen av eiendommene. BSA Capital AS har f.o.m. 1. Mars 2008 endret navn til UNION Capital AS som følge av at selskapet har blitt en del av Glitnir Property Group. BSAnavnet beholdes i Tyskland gjennom selskapet Bjørnstad Skjerven Agerup Real Estate GmbH. Prime Office Germany Konsern Resultat (NOK) Driftsinntekter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader 0 Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andre renteinntekter Andre rentekostnader Agio / disagio Netto finans Resultat før skatt Balanse (NOK) Eiendeler Anleggsmidler Eiendom inkl forskudd Sum Anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Andre kortsiktige fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Akk resultat hittil i år Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Euro-kurs (vekslingskurs NOK 8,096) 8,051 Prime Office Germany Kvartalsrapport 1. kvartal

4 Hamburg en velstående havneby i utvikling For nordmenn som har levd noen år er Hamburg først og fremst kjent som en stor tysk havneby. Havnen, shippingen og dens historie preger fortsatt hansabyen, men i takt med nye tider er havnens sjel i endring; Hamburg har - som Oslo - atter vendt seg mot havnen, etter i altfor mange år å ha snudd ryggen til den. Store sentrale deler av havneområdet er under utvikling til en helt ny bydel - midt i hjertet av Hamburg. Men Hamburg har også mye annet å tilby. Hamburg er hovedstaden i Tysklands mest velstående delstat, og er med sine 1,7 millioner innbyggere den nest største byen i Tyskland. Byen er ledende innen medisinog bioteknikk og en har en stor andel høyspesialisert industri. Byen går for øvrig for å være Tysklands medie-hovedstad med over små og store mediebedrifter. Med sine mange kulturtilbud er byen også kjent som Tysklands musikal-by og Europas nest største musikkby, kun slått av London. Byområdet i Hamburg er med sine 755 kvadratkilometer syv ganger større enn Paris og to og en halv gang større enn London. Dette gir innbyggerne i Hamburg en spesielt stor livs- og bokvalitet. Med 30 kvadratmeter boflate per person har Hamburg den største gjennomsnittlige boflaten av alle byer i verden. Byen har hele broer mer enn Venezia og Amsterdam til sammen og med sine 27 parker og fem millioner trær er Hamburg Tysklands klart grønneste by. Historie Fram til midten av det 19. århundre vokste Hamburg ikke utover sine middel alderlige bygrenser. Dagens bydeler som St. Pauli, Altona og St. Georg lå langt utenfor by portene. Rundt 1850 var befolkningen på kun mennesker. Først fra 1860, i forbindelse med industrialiseringen, ble flere og flere steder som lå rundt byen tilknyttet. Rundt 1900 var befolkningen i byen på en million. Med den store Hamburg-loven (Gross-Hamburg-Gesetz) fra 1937 fikk Hamburg de grensene som gjelder den dag i dag. Kontormarkedet i Hamburg Høy økonomisk vekst i Tyskland de siste årene har ført til økt sysselsetting. Det gjelder også for Hamburg hvor arbeidsledigheten for tiden ligger omlag på landsgjennomsnittet. Økt sysselsetting fører til økt etterspørsel etter kontorlokaler, noe som i sin tur presser leieprisene oppover for ettertraktede sentrumsnære arealer. I følge analyseselskapet Jones Lang LaSalle har leienivået for høyeste kontorleier i Hamburg i løpet av 2007 økt fra EUR 22,00 til EUR 23,00, noe som innebærer en vekst på 4,5%. Kontormarkedet i Hamburg har lavest ledighet av de fem byene som Prime Office Germany AS investerer i. Ledige arealer falt i 2007 med 0,6%-poeng fra 7,8% til 7,2%. I første kvartal 2008 har ledigheten fortsatt å falle ytter ligere 0,1%-poeng til 7,1%. Ledigheten i sentrum av Hamburg er for tiden vesentlig lavere. Prime Office Germany AS eiendommer i Hamburg: Den nye bydelen som er under utvikling i HafenCity vil de neste årene langt på vei dekke etterspørselen etter nye og moderne kontor lokaler nær sentrum. Utbyggingen forventes å skje i takt med etterspørselen. Flere selskaper flytter til HafenCity for å få nye, moderne og effektive kontorlokaler. I flere tilfeller flytter større selskaper hele eller deler av sin virksomhet til den nye bydelen for å sentralisere virksomheten under samme tak. Dette fører til fraflytting fra tidligere arealer i og utenfor sentrum, noe som forventes å gi lokale variasjoner i tilbud og etterspørsel. Hamburg havn Hamburg ligger der hvor elvene Alster og Bille munner ut i Elben, ca 110 km fra Nordsjøen. Med sin sentrale og strategiske beliggenhet i Europa har Hamburg en av de største havnene i verden med over skipsanløp årlig som containerhavn er den nummer to i Europa (etter Rotterdam) og nummer syv i verden. Til tross for den lange avstanden til Nordsjøen kan den allikevel motta besøk av de største containerskipene i verden. Den innenlandske beliggenheten kombinert med byens utmerkede skinne-, vann- og motorveiforbindelser gjør byen svært attraktiv. Sentrale deler av havneområdet er under utvikling til en helt ny bydel i hjertet av Hamburg. Steinstrasse 25 Steinstrasse 25 er en typisk Hamburg-eiendom i rød teglstein, sentralt beliggende mellom HafenCity, gamlebyen og Binnenalster. Eiendommen ble overtatt av Prime Office Germany AS 28. november 2008 og forvaltes for tiden av forvaltningsselskapet Fontenay GmbH. Største leietaker i bygget er Hamburger Hochbahn (tilsvarende Oslo Sporveier). Am Kaiserkai 60 Eiendommen Am Kaiserkai 60 som Prime Office Germany AS kjøpte 28. november 2007 er nærmeste nabo til Elbphilharminie som er det nye spektakulære konserthuset i Hamburg. Eiendommen ligger helt i vestre ende av HafenCity i det området hvor utbyggingen er kommet lengst. Bygningen som skal huse det fremtidige hoved kvarteret til det vel renommerte tyske eiendomsutviklingsselskapet Garbe Group, forventes ferdigstilt i tredje kvartal Byggets første etasje vil bli fremleid til kommersiell virksomhet (bank, butikk e.l). 4

5 HafenCity Hamburg et byutviklingsprosjekt i europeisk målestokk HafenCity gir Hamburg en sjanse som få europeiske metropoler får. På en flate på mål - midt i hjertet av byen og direkte ved vannet - pågår det et storstilt byutviklingsprosjekt som vil gi byen en ny bydel med en spennende blanding av kultur og fritid, tjenesteytelser, enkelthandel og gastronomi, boliger i sentrum, parker, plasser og promenader. Utbyggingen i HafenCity omfatter i alt nær 2 millioner m2 brutto gulvareal, boliger for ca beboere, kontorer etc med i alt arbeidsplasser, hotell og cruisesenter (Ark. Massimilano Fuksas), parker, plasser og 10 km bryggepromenader, Elbphilharmoni konserthus (Ark. Herzog & de Meuron), nytt internasjonalt maritimt museum ombygging av et gammelt havnelager, akvarium og Science-senter (Ark. Rem Koolhaas), skole for barne- og ungdomstrinnet osv. Byggingen av to underjordisket-banestasjoner(u-bahn)somskalbetjene området er påbegynt. Et stort antall boliger (30-40% utleie) og kontorer er allerede bygget og innflyttet. Planlegging og utbygging skjer i regi av HafenCity Hamburg GmbH. Et stort antall arkitekter og utbyggere deltar i utbyggingen med utgangspunkt i ulike typer konkurranser og kontraheringsprosesser der kvalitet i design og innhold har vært utslagsgivende. I prospektet heter det: HafenCity`s development process certainly combines public interest with investment interests to ensure a better quality in the future. Elbphilharmoni konserthus er et spetakulært bygg tegnet av den sveitsiske stjernearkitekten Herzog & de Meuron Prime Office Germany Kvartalsrapport 1. kvartal

6 Markedsinformasjon Eiendomsmarkedet i Tyskland Veksten i sysselsetningen i Tyskland holdt seg på et høyt nivå også i første kvartal 2008, noe som er gledelig da dette er en viktig driver for kontorleiemarkedet. Samtidig holder fremtidstroen blant tyske bedriftsledere seg på et fortsatt høyt nivå til tross for uroen i kredittmarkedet. På den andre siden har risikoen i eiendomsmarkedet økt som følge av faren for videre resesjon i USA og en svekket dollar som påvirker konkurransekraften og eksporten fra euro-sonen negativt. Flere markedsaktører har nedjustert anslaget for tysk BNP-vekst i , og hovedvekten av estimatene for 2008 per juni 2008 ligger i området 1,5 2,0 %. Samtlige fem byer som omfattes av Prime Office Germany AS investeringsstrategi fikk en god start i Etterspørselen etter kontorarealer i første kvartal 2008 er stabil, med inngåtte leiekontrakter på omlag kvm. Kontorledighetsraten falt med omlag ett prosentpoeng i forhold til første kvartal 2007 og ligger nå på omlag 9,5 %. Andelen arealer med høy standard utgjør under 30% av den totale ledigheten i sentrum av byene er ledigheten av arealer med høy standard nærmest fraværende. Leieindeksen til Jones Lang LaSalle ligger på 87 poeng som er 16 %-poeng under forrige topp i LaSalle har registrert en økning i leieindeksen på ca 4 % siste år. Nybyggingsaktiviteten er fortsatt på et historisk lavt nivå. I første kvartal 2008 ble det kun ferdigstilt kvadratmeter, noe som er mindre enn halvparten enn hva som ble igangsatt i samme kvartal i fjor. I de neste tre kvartalene av 2008 forventes ca kvadratmeter ferdigstilt, hvorav kun omlag 45 % vil være tilgjengelig på markedet resterende arealer er selveierarealer eller arealer som allerede er leid ut. Tabell 1, Inngåtte leiekontrakter, kontorareal (m 2 ) Q Q Prosentvis endring Berlin ,0 % Trend prognose Düsseldorf ,0 % Frankfurt ,8 % Hamburg ,9 % München ,3 % Sum ,1 % Tabell 2, Ledighet (inkl. areal for fremleie) Q Q Prosentvis m 2 % m 2 % endring Berlin , ,5-2,4 % Trend prognose Düsseldorf , ,7-11,8 % Frankfurt , ,9-14,7 % Hamburg , ,1-7,7 % München ,4 * *8,5-2,4 % Sum ,5 % ,5 % -9,7% * ny base pga resultatene fra en ny detaljert markedsstudie. Tabell 3, Høyeste kontorleier (EUR/m 2 /mnd) Q Q Prosentvis endring Trend prognose Berlin ,4 % Düsseldorf ,3 % Frankfurt ,7 % Hamburg ,5 % München ,3 % Gjennomsnitt ,3 % Kilder: Jones Lang LaSalle «Office Market Overview Q1 2008» 6

7 Porteføljeoversikt Per 31. mars 2008 Adresse Distrikt By Kjøpris inkl omk. (mill) Kjøpsyield før omk. Netto leie p.a [IST] (mill) Netto leie p.a [SOLL] (mill) Byggeår (omb.år) Areal Andel ledige arealer per Vektet lengde på kontrakter per Ungererstrasse Schwabing-Nord Munchen Overtakelse Q4 08/Q1 09 Steinstrasse 25 Innenstadt Hamburg Overtatt Bockenheimer anlage 15 Westend Frankfurt Overtatt EUR 33,0 5,0 % EUR 1,6 EUR 1,6 2008/ 2009 EUR 13,0 5,5 % EUR 0,7 EUR 0, (2002) EUR 49,8 5,3 % EUR 1,6 EUR 2, (1982/ 2003) kvm 0 % 10,0 år kvm 2 % 2,6 år kvm 29 % 2,5 år Am Kaiserkai 60, (Hafen City) Hamburg Overtakelse Q3 08 Friedrichstrasse 149 (Mitte) Berlin Overtatt EUR 32,8 5,2 % EUR 1,6 EUR 1, kvm 0 % 10,0 år EUR 63,8 4,65 % EUR 2,1 EUR 2, kvm 22 % 3,8 år Flensburg Puttgarden Sassnit Kiel Stralsund Rostock ilmhelmshaven Emden Bremerhaven Lubeck Hamburg Schwerin Oldenburg Bremen T SKLAND ittenberge Berlin Osnabruck Bielefeld Hannover Braunschweig Magdeburg Potsdam Frankfurt Munster Dessau Cottbus Duisburg Essen Dortmund D sseldorf Cologne Siegen Aachen Bonn Kassel Bad Hersfeld Gottingen Eisenach Erfurt Halle ena Leip ig Gera wickau Chemnit Dresden Gorlit Koblen iesbaden Frankfurt Main ur burg Bamberg Hof Mannheim Saarbrucken Heidelberg Nurnberg Heilbronn Karlsruhe Regensberg Stuttgart Passau Ulm Augsburg M nchen Freiburg Konstan Garmisch Partenkirchen Prime Office Germany Kvartalsrapport 1. kvartal

8 Innoventure Design Center Forretningsfører: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Avd. Management v/christian Stray, Tordenskioldsgate 8 10 Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Tilretteleggere: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS UNION Capital AS Adresseendringer: Meldes til aksjonærenes kontoførere og ikke til selskapet. Aksjonærinformasjon: Prime Office Germany AS vil legge ut viktig aksjonærinformasjon på tilretteleggernes nettsteder:

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - 17. desember 2008 Side 1/4 Prime Office Germany AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009 NLI Eiendomsinvest AS Narvik Trondheim SVERIGE Bergen-porteføljen Bergen NORGE Raufoss Næringspark Promens-porteføljen Forus-porteføljen Fredrikstad Stavanger Sandnes Arendal

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Markedsrapport Q1 2007

Markedsrapport Q1 2007 Markedsrapport Q1 2007 Steen & Strøm ved Olav Line Utvikling av nytt og unikt senter på Økern Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Lav yield, tross noe høyere rentenivå Side 6 Glitnir Norsk Næringsmegling

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Q2 2008

Markedsrapport Q2 2008 Markedsrapport Q2 2008 Gjesteartikkel av Arne Slettebø i Foreningen Næringseiendom Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 6 Glitnir

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

SveaReal Status per 30. september 2009

SveaReal Status per 30. september 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 SveaReal Status per 30. september 2009 Inntektene i perioden frem til 30. september 2009 utgjorde SEK 348 mill, som er noe bedre enn forventet, blant annet som følge av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer