Kvartalsrapport 1. kvartal Prime Office Germany AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Prime Office Germany AS

2 Selskapet Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS foretok ingen investeringer i første kvartal Dette fordi selgernes prisforventninger ikke har tilpasset seg den senere tids endringer i rammebetingelsene for næringseiendom i Tyskland. Prime Office Germany AS har således vært avventede med å forta ytterligere kjøp av kontoreiendom i påvente av at aktivaklassen reprises, alternativt til rammebetingelsene endres slik at selgernes prisforventninger igjen lar seg forsvare. Eiendomsovertagelser Prime Office Germany AS overtok 2. januar 2008 eiendommen i Friedrichstrasse 149 i Berlin, noe som innebærer at selskapet per 31. mars 2008 har bokførte eiendomsverdier (inklusiv betalte forskudd ifm ikke overtatte eiendommer) på til sammen NOK 1,1 mrd. Eiendommene som er under oppføring i Ungererstrasse (München) og Am Kaiserkai 60 (Hamburg) overtas ved ferdigstillelse som p.t forventes i løpet av perioden Q3-08 Q1-09. Inngåelse av låneavtale Prime Office Germany AS inngikk ultimo juni 2008 låneavtale med en ramme på EUR 125 mill med Helaba og HypoVereinsbank. Lånet gir selskapet mulighet for å foreta ytterligere kjøp av kontoreiendommer i Tyskland. Lånet har en løpetid på 3 år fra opptrekk og en opsjon på forlengelse i ytterligere 3 år. I de første årene er lånet uten avdrag, for deretter å ha en årlig amortisering på 1%. Låneutmålingen utgjør 65% av kostprisen for de fem eiendommene, en verdi som ble bekreftet å være lik dagens markedsverdi i en uavhengig ekstern verdivurdering som ble gjennomført i forbindelse med inngåelse av låneavtalen. Låneavtalen har en Loan-to-value (LTV) covenant på 70% i lånets løpetid. Lånet trekkes ved behov. Styretur til Tyskland Selskapets styre og UNION Capital AS har i løpet av våren besøkt Hamburg, Berlin, Frankfurt og München for å få en økt nærhet til det tyske eiendomsmarkedet. Der møtte de sentrale aktører og makroanalytikere som ga en status om den markedsmessige og makroøkonomiske situasjonen i Tyskland i kjøl vannet av subprime-krisen som rammet verdensøkonomien i annet halvår Presentasjoner ble blant annet avholdt av Deutsche Bank, Helaba, HypoVereinsbank, Jones Lang LaSalle, Johs. Reese Consulting og Engel&Völkers. Presentasjonene ga styret viktig informasjon som er avgjørende i styrets videre arbeid med å foreta investeringsbeslutninger på vegne av Prime Office Germany AS. Resultat per 31. mars 2008 (ikke revidert) Prime Office Germany AS har per utgangen av mars måned et positivt resultat på NOK 26 mill. Leieinntekter beløp seg til NOK 12,6 mill og driftsresultatet til NOK 7,1 mill. Økt valutakurs for euro ift norske kroner i 1. kvartal 2008 ga selskapet en urealisert valutagevinst på NOK 14,6 mill som sammen med renteinntekter på bankinnskudd på NOK 4,3 mill ga en positiv finansnetto på NOK 18,9 mill. Per utgangen av 1. kvartal 2008 var valutakursen for euro omlag som ved vekslingstidspunktet i juni Selskapet er godt fornøyd med de oppnådde betingelsene, gitt dagens stramme kredittmarked. Kort informasjon om lånegiverne : Valutakursutvikling EURO EUR/NOK 8,6 Helaba er en av Tysklands ledende Landesbanker med en balanse på ca. 220 mrd euro og ansatte. Banken eies av sparebankene Hesse og Thuringia (85 %), staten Hessen (10 %) og staten Thuringia (5 %), og tilbyr et fullt spekter av tjenester innenfor corporate og retail banking. 8,4 8,2 Vekslingskurs Q1 hpunternehmen.en.html 8 7,8 7,6 7,4 HypoVereinsbank eies av UniCredit Group som er blant europas største tilbydere av finansielle tjenester med over ansatte, filialer og 40 millioner kunder. HypoVereinsbank har en balanse på ca. 111 mrd euro, mens totalbalansen for UniCredit Group utgjør ca mrd euro. 7,

3 Rapport fra Asset Manager Investeringsaktiveter i Tyskland Det er i første kvartal 2008 ikke gjennomført investeringer på vegne av Prime Office Germany AS. En rekke interessante prosjekter har vært vurdert, men foreløpig har ikke selgerne redusert prisforventningene nevneverdig som følge av et strammere kredittmarked. Transaksjonsvolumet i første kvartal har vært betydelig lavere enn i samme kvartal foregående år. Først når selgerne tar inn over seg det endrede markedsbildet med lavere låneutmåling fra banker, høyere marginer på lån og høyere risikopremie på egenkapitalen, vil transaksjonsvolumet ta seg opp igjen. Prosjekttilgangen er fortsatt høy, og vi er klare til å gjennomføre kjøp straks forutsetninger for transaksjoner er til stede. For tiden er vi mer skeptiske til investeringer med høy grad av risiko knyttet til utleie og ledighet. I stedet har vi større fokus på prosjekter med lange og solide kontantstrømmer som nå kan kjøpes på noe høyere yielder enn hva som var mulig i første halvår 2007 (+20-50bp). Som følge av en mer konservativ investeringsprofil, må det forventes at det vil ta noe lengre tid å fullinvestere Prime Office Germany AS. Finansiering Avtale om finansiering av den eksisterende eiendomsporteføljen ble inngått ultimo juni med Helaba og HypoVereinsbank. Drift De tre eiendommene som Prime Office Germany AS har overtatt så langt driftes fortsatt av eiendommenes tidligere Property Managere. Det er Park Lane i Frankfurt, C&L + WISAG i Berlin og Fontenay i Hamburg. Så langt er vi fornøyd med driftsmessig oppfølging og rapportering fra disse. Det arbeides med å leie ut de ledige lokalene i Frankfurt og Berlin. Så langt oppleves det å være god interesse i markedet for å leie arealene og til leiepriser på nivå med det som ble lagt til grunn ved kjøp av eiendommene. I Bockenheimer Anlage i Frankfurt er det i første kvartal signert leiekontrakter på til sammen 3000 kvm med Mastercard (1750kvm), Archon Group (950kvm) og Toyota (300kvm). Nyansettelser i Bjørnstad Skjerven Agerup Real Estate GmbH ( BSA ) Ettersom Prime Office Germany AS eiendomsportefølje vokser, øker også omfanget av arbeidsoppgavene for oss som selskapets Asset Manager i Tyskland. Som følge av dette ansetter BSA i disse dager ytterligere to personer lokalt i Frankfurt for å bistå med den daglige forvaltningen av eiendommene. BSA Capital AS har f.o.m. 1. Mars 2008 endret navn til UNION Capital AS som følge av at selskapet har blitt en del av Glitnir Property Group. BSAnavnet beholdes i Tyskland gjennom selskapet Bjørnstad Skjerven Agerup Real Estate GmbH. Prime Office Germany Konsern Resultat (NOK) Driftsinntekter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader 0 Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andre renteinntekter Andre rentekostnader Agio / disagio Netto finans Resultat før skatt Balanse (NOK) Eiendeler Anleggsmidler Eiendom inkl forskudd Sum Anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Andre kortsiktige fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Akk resultat hittil i år Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Euro-kurs (vekslingskurs NOK 8,096) 8,051 Prime Office Germany Kvartalsrapport 1. kvartal

4 Hamburg en velstående havneby i utvikling For nordmenn som har levd noen år er Hamburg først og fremst kjent som en stor tysk havneby. Havnen, shippingen og dens historie preger fortsatt hansabyen, men i takt med nye tider er havnens sjel i endring; Hamburg har - som Oslo - atter vendt seg mot havnen, etter i altfor mange år å ha snudd ryggen til den. Store sentrale deler av havneområdet er under utvikling til en helt ny bydel - midt i hjertet av Hamburg. Men Hamburg har også mye annet å tilby. Hamburg er hovedstaden i Tysklands mest velstående delstat, og er med sine 1,7 millioner innbyggere den nest største byen i Tyskland. Byen er ledende innen medisinog bioteknikk og en har en stor andel høyspesialisert industri. Byen går for øvrig for å være Tysklands medie-hovedstad med over små og store mediebedrifter. Med sine mange kulturtilbud er byen også kjent som Tysklands musikal-by og Europas nest største musikkby, kun slått av London. Byområdet i Hamburg er med sine 755 kvadratkilometer syv ganger større enn Paris og to og en halv gang større enn London. Dette gir innbyggerne i Hamburg en spesielt stor livs- og bokvalitet. Med 30 kvadratmeter boflate per person har Hamburg den største gjennomsnittlige boflaten av alle byer i verden. Byen har hele broer mer enn Venezia og Amsterdam til sammen og med sine 27 parker og fem millioner trær er Hamburg Tysklands klart grønneste by. Historie Fram til midten av det 19. århundre vokste Hamburg ikke utover sine middel alderlige bygrenser. Dagens bydeler som St. Pauli, Altona og St. Georg lå langt utenfor by portene. Rundt 1850 var befolkningen på kun mennesker. Først fra 1860, i forbindelse med industrialiseringen, ble flere og flere steder som lå rundt byen tilknyttet. Rundt 1900 var befolkningen i byen på en million. Med den store Hamburg-loven (Gross-Hamburg-Gesetz) fra 1937 fikk Hamburg de grensene som gjelder den dag i dag. Kontormarkedet i Hamburg Høy økonomisk vekst i Tyskland de siste årene har ført til økt sysselsetting. Det gjelder også for Hamburg hvor arbeidsledigheten for tiden ligger omlag på landsgjennomsnittet. Økt sysselsetting fører til økt etterspørsel etter kontorlokaler, noe som i sin tur presser leieprisene oppover for ettertraktede sentrumsnære arealer. I følge analyseselskapet Jones Lang LaSalle har leienivået for høyeste kontorleier i Hamburg i løpet av 2007 økt fra EUR 22,00 til EUR 23,00, noe som innebærer en vekst på 4,5%. Kontormarkedet i Hamburg har lavest ledighet av de fem byene som Prime Office Germany AS investerer i. Ledige arealer falt i 2007 med 0,6%-poeng fra 7,8% til 7,2%. I første kvartal 2008 har ledigheten fortsatt å falle ytter ligere 0,1%-poeng til 7,1%. Ledigheten i sentrum av Hamburg er for tiden vesentlig lavere. Prime Office Germany AS eiendommer i Hamburg: Den nye bydelen som er under utvikling i HafenCity vil de neste årene langt på vei dekke etterspørselen etter nye og moderne kontor lokaler nær sentrum. Utbyggingen forventes å skje i takt med etterspørselen. Flere selskaper flytter til HafenCity for å få nye, moderne og effektive kontorlokaler. I flere tilfeller flytter større selskaper hele eller deler av sin virksomhet til den nye bydelen for å sentralisere virksomheten under samme tak. Dette fører til fraflytting fra tidligere arealer i og utenfor sentrum, noe som forventes å gi lokale variasjoner i tilbud og etterspørsel. Hamburg havn Hamburg ligger der hvor elvene Alster og Bille munner ut i Elben, ca 110 km fra Nordsjøen. Med sin sentrale og strategiske beliggenhet i Europa har Hamburg en av de største havnene i verden med over skipsanløp årlig som containerhavn er den nummer to i Europa (etter Rotterdam) og nummer syv i verden. Til tross for den lange avstanden til Nordsjøen kan den allikevel motta besøk av de største containerskipene i verden. Den innenlandske beliggenheten kombinert med byens utmerkede skinne-, vann- og motorveiforbindelser gjør byen svært attraktiv. Sentrale deler av havneområdet er under utvikling til en helt ny bydel i hjertet av Hamburg. Steinstrasse 25 Steinstrasse 25 er en typisk Hamburg-eiendom i rød teglstein, sentralt beliggende mellom HafenCity, gamlebyen og Binnenalster. Eiendommen ble overtatt av Prime Office Germany AS 28. november 2008 og forvaltes for tiden av forvaltningsselskapet Fontenay GmbH. Største leietaker i bygget er Hamburger Hochbahn (tilsvarende Oslo Sporveier). Am Kaiserkai 60 Eiendommen Am Kaiserkai 60 som Prime Office Germany AS kjøpte 28. november 2007 er nærmeste nabo til Elbphilharminie som er det nye spektakulære konserthuset i Hamburg. Eiendommen ligger helt i vestre ende av HafenCity i det området hvor utbyggingen er kommet lengst. Bygningen som skal huse det fremtidige hoved kvarteret til det vel renommerte tyske eiendomsutviklingsselskapet Garbe Group, forventes ferdigstilt i tredje kvartal Byggets første etasje vil bli fremleid til kommersiell virksomhet (bank, butikk e.l). 4

5 HafenCity Hamburg et byutviklingsprosjekt i europeisk målestokk HafenCity gir Hamburg en sjanse som få europeiske metropoler får. På en flate på mål - midt i hjertet av byen og direkte ved vannet - pågår det et storstilt byutviklingsprosjekt som vil gi byen en ny bydel med en spennende blanding av kultur og fritid, tjenesteytelser, enkelthandel og gastronomi, boliger i sentrum, parker, plasser og promenader. Utbyggingen i HafenCity omfatter i alt nær 2 millioner m2 brutto gulvareal, boliger for ca beboere, kontorer etc med i alt arbeidsplasser, hotell og cruisesenter (Ark. Massimilano Fuksas), parker, plasser og 10 km bryggepromenader, Elbphilharmoni konserthus (Ark. Herzog & de Meuron), nytt internasjonalt maritimt museum ombygging av et gammelt havnelager, akvarium og Science-senter (Ark. Rem Koolhaas), skole for barne- og ungdomstrinnet osv. Byggingen av to underjordisket-banestasjoner(u-bahn)somskalbetjene området er påbegynt. Et stort antall boliger (30-40% utleie) og kontorer er allerede bygget og innflyttet. Planlegging og utbygging skjer i regi av HafenCity Hamburg GmbH. Et stort antall arkitekter og utbyggere deltar i utbyggingen med utgangspunkt i ulike typer konkurranser og kontraheringsprosesser der kvalitet i design og innhold har vært utslagsgivende. I prospektet heter det: HafenCity`s development process certainly combines public interest with investment interests to ensure a better quality in the future. Elbphilharmoni konserthus er et spetakulært bygg tegnet av den sveitsiske stjernearkitekten Herzog & de Meuron Prime Office Germany Kvartalsrapport 1. kvartal

6 Markedsinformasjon Eiendomsmarkedet i Tyskland Veksten i sysselsetningen i Tyskland holdt seg på et høyt nivå også i første kvartal 2008, noe som er gledelig da dette er en viktig driver for kontorleiemarkedet. Samtidig holder fremtidstroen blant tyske bedriftsledere seg på et fortsatt høyt nivå til tross for uroen i kredittmarkedet. På den andre siden har risikoen i eiendomsmarkedet økt som følge av faren for videre resesjon i USA og en svekket dollar som påvirker konkurransekraften og eksporten fra euro-sonen negativt. Flere markedsaktører har nedjustert anslaget for tysk BNP-vekst i , og hovedvekten av estimatene for 2008 per juni 2008 ligger i området 1,5 2,0 %. Samtlige fem byer som omfattes av Prime Office Germany AS investeringsstrategi fikk en god start i Etterspørselen etter kontorarealer i første kvartal 2008 er stabil, med inngåtte leiekontrakter på omlag kvm. Kontorledighetsraten falt med omlag ett prosentpoeng i forhold til første kvartal 2007 og ligger nå på omlag 9,5 %. Andelen arealer med høy standard utgjør under 30% av den totale ledigheten i sentrum av byene er ledigheten av arealer med høy standard nærmest fraværende. Leieindeksen til Jones Lang LaSalle ligger på 87 poeng som er 16 %-poeng under forrige topp i LaSalle har registrert en økning i leieindeksen på ca 4 % siste år. Nybyggingsaktiviteten er fortsatt på et historisk lavt nivå. I første kvartal 2008 ble det kun ferdigstilt kvadratmeter, noe som er mindre enn halvparten enn hva som ble igangsatt i samme kvartal i fjor. I de neste tre kvartalene av 2008 forventes ca kvadratmeter ferdigstilt, hvorav kun omlag 45 % vil være tilgjengelig på markedet resterende arealer er selveierarealer eller arealer som allerede er leid ut. Tabell 1, Inngåtte leiekontrakter, kontorareal (m 2 ) Q Q Prosentvis endring Berlin ,0 % Trend prognose Düsseldorf ,0 % Frankfurt ,8 % Hamburg ,9 % München ,3 % Sum ,1 % Tabell 2, Ledighet (inkl. areal for fremleie) Q Q Prosentvis m 2 % m 2 % endring Berlin , ,5-2,4 % Trend prognose Düsseldorf , ,7-11,8 % Frankfurt , ,9-14,7 % Hamburg , ,1-7,7 % München ,4 * *8,5-2,4 % Sum ,5 % ,5 % -9,7% * ny base pga resultatene fra en ny detaljert markedsstudie. Tabell 3, Høyeste kontorleier (EUR/m 2 /mnd) Q Q Prosentvis endring Trend prognose Berlin ,4 % Düsseldorf ,3 % Frankfurt ,7 % Hamburg ,5 % München ,3 % Gjennomsnitt ,3 % Kilder: Jones Lang LaSalle «Office Market Overview Q1 2008» 6

7 Porteføljeoversikt Per 31. mars 2008 Adresse Distrikt By Kjøpris inkl omk. (mill) Kjøpsyield før omk. Netto leie p.a [IST] (mill) Netto leie p.a [SOLL] (mill) Byggeår (omb.år) Areal Andel ledige arealer per Vektet lengde på kontrakter per Ungererstrasse Schwabing-Nord Munchen Overtakelse Q4 08/Q1 09 Steinstrasse 25 Innenstadt Hamburg Overtatt Bockenheimer anlage 15 Westend Frankfurt Overtatt EUR 33,0 5,0 % EUR 1,6 EUR 1,6 2008/ 2009 EUR 13,0 5,5 % EUR 0,7 EUR 0, (2002) EUR 49,8 5,3 % EUR 1,6 EUR 2, (1982/ 2003) kvm 0 % 10,0 år kvm 2 % 2,6 år kvm 29 % 2,5 år Am Kaiserkai 60, (Hafen City) Hamburg Overtakelse Q3 08 Friedrichstrasse 149 (Mitte) Berlin Overtatt EUR 32,8 5,2 % EUR 1,6 EUR 1, kvm 0 % 10,0 år EUR 63,8 4,65 % EUR 2,1 EUR 2, kvm 22 % 3,8 år Flensburg Puttgarden Sassnit Kiel Stralsund Rostock ilmhelmshaven Emden Bremerhaven Lubeck Hamburg Schwerin Oldenburg Bremen T SKLAND ittenberge Berlin Osnabruck Bielefeld Hannover Braunschweig Magdeburg Potsdam Frankfurt Munster Dessau Cottbus Duisburg Essen Dortmund D sseldorf Cologne Siegen Aachen Bonn Kassel Bad Hersfeld Gottingen Eisenach Erfurt Halle ena Leip ig Gera wickau Chemnit Dresden Gorlit Koblen iesbaden Frankfurt Main ur burg Bamberg Hof Mannheim Saarbrucken Heidelberg Nurnberg Heilbronn Karlsruhe Regensberg Stuttgart Passau Ulm Augsburg M nchen Freiburg Konstan Garmisch Partenkirchen Prime Office Germany Kvartalsrapport 1. kvartal

8 Innoventure Design Center Forretningsfører: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Avd. Management v/christian Stray, Tordenskioldsgate 8 10 Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Tilretteleggere: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS UNION Capital AS Adresseendringer: Meldes til aksjonærenes kontoførere og ikke til selskapet. Aksjonærinformasjon: Prime Office Germany AS vil legge ut viktig aksjonærinformasjon på tilretteleggernes nettsteder:

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 4. kvartal 28 Prime Office Germany AS Zollhof 3 Medienhafen Düsseldorf Am Kaiserkai 62 Hafen City Friedrichstrasse 149 Mitte Berlin Steinstrasse 25 Innenstadt Flensburg Puttgarden Sassnitz

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS inngikk i andre kvartal 2008 avtale om kjøp av en høyt profilert kvalitetseiendom i Medienhafen

Detaljer

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport Q2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Vekst i BNP, men fortsatt ustabilt makrobilde Det tyske kontormarkedet fortsatt svakt, men ledigheten

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Rammebetingelsene for ny utleie er fremdeles meget krevende, og ledigheten i markedet forventes å øke til over

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Prime Office Germany AS. Ordinær generalforsamling 25. mai 2010

Prime Office Germany AS. Ordinær generalforsamling 25. mai 2010 Prime Office Germany AS Ordinær generalforsamling Prime Office Germany AS 2 Prime Office Germany AS 3 Prime Office Germany AS 4 Prime Office Germany AS 5 Prime Office Germany AS Årsregnskap 2009 Styrets

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS Årsrapport 2009 Porteføljeoversikt Per 31. desember 2009 Adresse Distrikt By Kjøpris inkl omk. (mill) Kjøpsyield før omk. Netto Leie p.a [IST] (mill) 1) Netto Leie p.a [SOLL] (mill)

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Prime Office Germany AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 2014 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 514 mill., mot kr 283 mill. i 2013. Verdijustert egenkapital er pr.

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Gentrifisering er en naturlig del av byutviklingen

Gentrifisering er en naturlig del av byutviklingen Gentrifisering er en naturlig del av byutviklingen Date : 25/09/2014 Enda flere utlendinger vil få øynene opp for Europas grønneste by, ifølge eiendomsinvestor Einar Skjerven. 1 / 5 Illustrasjon: Andreas

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS Ordinær generalforsamling 31. mai 2012 Redegjørelse fra Daglig leder Prime Office Germany AS status Sammendrag Eiendommene: Berlin solgt ( høst 2011), München solgt (leveres Q2

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR EIENDOMSSPAR. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 121 PR. AKSJE, EN ØKNING PÅ 8% FRA FJORÅRET. EIENDOMSSPARS

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Investorrapport H1-2015

Investorrapport H1-2015 Investorrapport H1-2015 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 21. august 2015 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - 17. desember 2008 Side 1/4 Prime Office Germany AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 2013 var et godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 283 mill., mot kr 244 mill. i 2012. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2013

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2014 EiendomsInvest Tyskland II AS EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Investorrapport H2-2014

Investorrapport H2-2014 Investorrapport H2-2014 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 23. desember 2014 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003 Presentasjon av 1. kvartal 2003 6. mai 2003 Agenda 1. Resultat 1. kvartal 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering 6. Oppsummering 1. Resultat 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport mars 01 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, februar 2009

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, februar 2009 PRE I & II PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Aksjonær- og investorpresentasjon Oslo, februar 2009 Agenda 1 Utvikling og trender i tysk eiendom 2 Strategi og gjennomføring

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer