R O K K A N - N Y T T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R O K K A N - N Y T T"

Transkript

1 R O K K A N - N Y T T N Y H E T S B R E V F R A S T E I N R O K K A N S E N T E R F O R F L E R F A G L I G E S A M F U N N S S T U D I E R IKT-konferanse i Bergen Nr. 4, årgang 5 desember november og 1. desember arrangerte prosjektet «IKT: utfordringer for demokratisk styring og kontroll» brukerkonferanse på Hotell Admiral i Bergen. Sammen med forskere fra Rokkansenteret, deltok omkring 20 personer fra stat, kommune og frivillige organisasjoner. Formålet var å diskutere resultatene fra prosjektet med representanter for de institusjonene og organisasjonene som forskningen har rettet søkelyset mot. Prosjektets og brukerkonferansens utgangspunkt er at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er blitt et stadig viktigere hjelpemiddel i offentlig og frivillig sektor i løpet av de siste årene. Et viktig spørsmål er derfor hvordan bruken av denne teknologien kan tenkes å bidra til organisatoriske endringer innenfor disse to samfunnssektorene. I løpet av konferansen ble denne problemstillingen belyst og diskutert på bakgrunn av ulike case-studier: implementering og bruk av elektronisk saksbehandling i Utlendingsdirektoratet, konsekvenser av nye løsninger for elektronisk nøkkeltallsrapportering i kommune-norge (KOSTRA-systemet), fire frivillige organisasjoners strategier for bruk av IKT og Internettbasert aktivisme i norske storbyer. Hvilke overordnede målsetninger som norske myndigheter har for bruken av IKT i offentlig og frivillig sektor ble også diskutert. Konferansen var lagt opp slik at representantene for de institusjonene og organisasjonene som forskningen har rettet seg mot, som Utlendingsdirektoratet, kommunene, frivillige organisasjoner, stilte med forberedte kommentarer til forskerpresentasjonene. Disse dannet så grunnlaget for den videre debatten. Selv om studieobjektene er til dels svært forskjellige det er for eksempel lang vei fra utlendingsforvaltningen til en medlemsorganisasjon som Attac Norge viste konferansen at det på tvers av ulike kontekster finnes visse felles og grunnleggende utfordringer knyttet til bruken av IKT. Særlig spørsmålet om hvordan elektronisk kommunikasjon skaper nye måter å samordne institusjonell atferd på, synes å føre til relativt parallelle styringsutfordringer både i offentlig og frivillig sektor. Transnasjonale nettverk nasjonale demokratier Forskningsrådets IMER-program har tildelt midler til Bergen. Forskerne Christine M. Jacobsen (Rokkansenteret), Jon Rogstad (ISF), Viggo Vestel (NOVA) og prosjektleder Mette Andersson (Sosiologisk institutt, UiB) skal studere hvilken betydning transnasjonale nettverk har for politisk mobilisering blant unge voksne med minoritetsbakgrunn. Prosjektet bygger på forskning om unge med minoritetsbakgrunn. Nå skal forskjeller og likheter knyttet til transnasjonale fellesskap studeres, basert på henholdsvis identitet og interesse. Unge med minoritetsbakgrunn har gjerne transnasjonal orientering, og det nye prosjektet vil studere ulike former for transnasjonalt samarbeid og orientering. Utgangshypotesen er at det er to hovedformer for transnasjonale nettverk blant unge voksne med minoritetsbakgrunn. Den første er transnasjonale identitetspolitiske nettverk som er organisert med utgangspunkt i felles identitet basert på religion, nasjonalitet eller etnisitet. Den andre typen Tommy Tranvik er leder for IKT-prosjektet. er i sterkere grad organisert som reaksjon på at minoriteter blir «redusert» til at de er forskjellige fra etniske Mette Andersson nordmenn. Eksempler er nettverk med utgangspunkt i antirasisme, flyktningspolitikk og andre saker som innebærer en kritikk av etnisitet, nasjonalitet og religion som styrende premisser for hvem man anses å være. I slike nettverk er samarbeid og tilhørighet i sterkere grad knyttet til individuelle menneskerettigheter og til samarbeid på tvers av kollektive identitetskategorier som kjønn, etnisitet og religion. Prosjekt: Transnasjonale nettverk nasjonale demokratier Oppdragsgiver: Norges forskningsråd IMER- programmet Periode: Prosjektleder: Mette Andersson

2 I N N B LIKK Navn: Bodil Ravneberg Alder: 45 Stilling: Forsker, dr.polit. Forskningsfelt: Marginaliserte grupper, velferdsstatens tjenester og velferdsstatens yrker Bodil Ravneberg, statsviter fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Uni versitetet i Bergen, disputerte i 1999 for dr. politgraden med avhandlingen Normalitetsdiskurser og profesjonaliseringsprosesser. En studie av den spesialpedagogiske yrkesutviklingen Avhandlingen analyserte betingelser for spesialpedagogenes profesjonaliseringsprosess. Et viktig funn var at synet på normalitet, slik det manifesterte seg i enhetsskolens utvikling, bidro til at det parallelt utviklet seg en ny ekspertise med nye blikk på avvik og behovsfortolkninger i og utenfor «normalskolen». En rød tråd i Ravnebergs forskning er velferdsstatens tjenesteyting overfor marginaliserte grupper og marginaliserte gruppers fortolkning av egne behov, studert i prosjekter om Norges Handikapforbunds historie, funksjonshemmedes dagligliv og tjenesteyting, utdanning og opplæring i det moderne fengslet, sosialtjenesten og styrking av brukernes kompetanse samt bostedsløshet ved overgang fra rusmiddelinstitusjoner og psykiatriske institusjoner. Blant nyere arbeider er artik lene Education Policy, The Norwegian Unitary School and the Social Construction of Disability, i Scandinavian Journal of History (2006) (sammen med Jan Froestad) og Dannelse eller disiplinering. Selvforvaltningsstrategier hos elever i fengsel (2005). Ravneberg arbeider nå med forskningsprosjektet Identitet og funksjonshemming, om betydningen av estetikk og design i teknisk hjelpemiddelformidling, hvor hun studerer spenningsforholdet mellom brukere, velferdsstat og marked i formidlingen og synet på estetikk og design av rullestoler og hørselstekniske hjelpemidler. Ravneberg er med i gruppen for studier av sosial- og helsepolitikk. Temanummer om velferdsstat og innvandring Årets siste utgave av Tidsskrift for velferdsforskning har velferdsstat og innvandring som hovedtema, med Grete Brochmann og Anniken Haglund som gjesteredaktører. Redaktørene sier i sin innledning at feltets politiserte karakter ikke må innebære at sammenhenger mellom innvandring og velferd er mindre interessante eller legitime å studere enn andre sider ved velferdsregimene i vår del av verden. Bidragene i temanummeret demonstrerer at en rekke forskere tar opp utfordringene i dette feltet, og at problemstillingene er mange og høyst forskjelligartede. I stedet for å spørre om innvandrere benytter seg av velferdsgoder i uforholdsmessig stor grad, kan man spørre om de klarer å nyttiggjøre seg de rettighetene de har. Artiklene tematiserer forholdet mellom velferdsstatens struktur og innvandringens form; hvilke rammer velferdsstatens logikk setter i et forsøk på å styre ulike innvandrings- og integreringsprosesser. Velferdsstaten kan potensielt fungere både som en mekanisme for inkludering og for ekskludering av innbyggere. Noen av spørsmålene som belyses er: Hvilke konsekvenser har omstruktureringer og reformer i velferdsstaten for de etniske minoritetene? Bidrar innvandring til å generere endringer i velferdsstaten? Er arbeidsinnvandring en trussel mot det velorganiserte norske arbeidsliv? Hva er en god integrasjonspolitikk i skjæringen mellom incentiver og tvang? Bidragsyterne er: Kirsten Hvenegård- Lassen, Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Jan-Paul Brekke og Giuseppe Sciortino. Skolepolitikk og myndighetsregulering Den 26. og 27. oktober ble det arrangert en internasjonal workshop på Rokkansenteret, med tittelen Local autonomy or state control? Exploring the effects of new regulation in education. Workshopen gikk over to dager, med seks sesjoner. Målet var å diskutere ulike perspektiver på spenningen mellom lokal autonomi og sentral kontroll i skolen - i lys av seinere års ny-liberalistiske utdanningsreformer. Mange problemstillinger ble diskutert: På hvilken måte bidrar økt åpenhet om undervisning og resultater til å ansvarliggjøre de faglige og politiske aktørene i skolen? Hvilke konsekvenser får de nye kontrollformene for profesjonell og lokal autonomi? Har staten trukket seg tilbake eller finner den nye veier for å kontrollere skolen? Hvorfor er studiet av forholdet mellom statlig kontroll og lokal autonomi i skolen viktig og hvordan kan «autonomi»

3 Senter for rusforskning til Bergen? Svanaug Fjær, Brit Haver og Jon Christian Laberg. Tre fakulteter ved UiB har gått sammen om en søknad til Forskningsrådet om å få etablere et universitetstilknyttet senter for rusforskning. Sammen med Helse Bergen er ambisjonen å vinne konkurransen om en bevilgning på 10 millioner kroner årlig i fem år. Senteret skal være innrettet mot klinisk forskning og forskning om tjenesteyting og bruk av kliniske tjenester. Arbeidet med å utvikle søknaden ble defineres slik at kryssnasjonale komparative analyser av fenomenet blir mulige? Forskerne la fram nasjonale analyser og kryssnasjonale komparasjoner, men også teoretiske bidrag. Deltakerne var statsvitere, utdanningssosiologer og pedagoger fra Danmark, England, Nederland, Norge, Skottland og Sverige. Fem av bidragene skal publiseres i et spesialnummer av European Education Research Journal (EERJ) i 2007, der arrangørene, Ingrid Helgøy og Anne Homme fra Rokkansenteret, skal være gjesteredaktører sammen med Sharon Gewirtz, King s College, London. gjort av en arbeidsgruppe med professor Jon Christian Laberg (psykologi), professor Brit Haver (psykiatri) og forskningsleder ved Rokkansenteret, Svanaug Fjær. Søknaden er forankret i de tre fakultetene for medisin, psykologi og samfunnsvitenskap. Arbeidet med søknaden ga en god anledning til å samle kreftene innenfor dette forskningsfeltet til felles satsing. Helse Bergen og Helse Vest har også uttrykt sterk interesse for fremme forskning på dette feltet. Det bergenske forskningssenteret vil ha kliniske, evidensbaserte studier og studier av økonomiske og organisasjonsmessige aspekter ved tjenestene som hovedelementer. For samfunnsvitere vil senteret gi muligheter til å studere fagutvikling i klinikknære omgivelser. Ved å delta i et flerfaglig arbeid, kan økonomiske eller organisasjonsmessige spørsmål komme inn på en grunnleggende måte. Med dette arbeidet er relasjonene mellom forskere og institusjoner i Bergen styrket. Forskning om helsetjenester, helseøkonomi og alkohol- og narkotikapolitikk ved Rokkansenteret har dermed fått en ny og spennende arena for å yte nye forskningsmessige bidrag. Gjesteforsker i Göttingen Med støtte fra Ruhrgas-fondet var undertegnede gjesteforsker ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Göttingen fra oktober til midt i desember. Jeg fikk kontorplass ved «Graduiertenkolleg Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells», som er et eget bygg som samler stipendiater som har europeisk sosialpolitikk som forskningstema. Slik sett jobbet stipendiatene tettere sammen enn her hjemme, men de hadde til gjengjeld noe mindre kontakt med andre faglig ansatte, som holdt til i andre bygg. Under oppholdet holdt jeg et innlegg om europeisk familiepolitikk og fikk mange gode innspill å jobbe videre med. Tyske studenter og akademikere er ivrige til å stille spørsmål og gi kommentarer. De to månedene gav ellers gode muligheter til å forbedre tyskferdighetene og til å finne ny litteratur. Dessverre var store deler av boksamlingen utilgjengelig etter en brann i det samfunnsvitenskaplige biblioteket, men ved hjelp av innlån og hyggelige medarbeidere som lånte vekk sine egne bøker, gikk det greit. Göttingen er ikke en veldig stor by ( innbyggere, derav hele studenter). Etter gjenforeningen ligger den svært sentralt til midt i Tyskland. Gode togforbindelser gjør at mange større byer ligger innen noen få timers avstand, og jeg rakk å besøke både Frankfurt og Köln før jeg dro hjem. Arbeidsbetingelsene var gode, men stipendiatene måtte med tysk grundighet betale for kopiering og for mange bibliotekstjenester vi tar for gitt her hjemme. Og streiket datamaskinene (og det gjorde de), var det ingen IT-konsulent til å hjelpe. Gjesteforskerne ble ellers behandlet forbilledlig.

4 B-BLAD Returadresse: Rokkansenteret Nygårdsgaten Bergen Regulering Normalitet Boken Normalitet er redigert av sosialantropologene Jan Kåre Breivik fra Rokkansenteret og Thomas Hylland Eriksen fra Universitetet i Oslo Boken drøfter normalitet fra et tverrfaglig og mangesidig perspektiv. Bokprosjektet er et samarbeid mellom redaktørene knyttet til prosjektene «Kulturell kompleksitet i det nye Norge» (UiO) og «Funksjonshemmedes identitetspolitikk og offentlig tjenesteyting i et nytt landskap» (Rokkansenteret). Bidragsyterne, språkforskere og sam - funnsvitere, skjønnlitterære forfattere og akademiske multikunstnere, nærmer seg normaliteten fra ulike synsvinkler. Men alle belyser normalisering og standardisering, marginalisering og grensedragning. Fra Rokkansenteret bidrar Thorvald Sirnes, Jan-Kåre Breivik og Per Solvang. Til sammen representerer Normalitet noe nytt. Boken tematiserer hvordan Norge Per Lægreid og Tom Christensen har gitt ut boken Autonomy and regulation. Coping with agencies in the moderen state. Boken er resultat av en internasjonal konferanse ved Scancor, Stanford University i april 2005 i regi av prosjektet «Regulation, Control and auditing» ved Rokkansenteret, finansisert av Norges forskningsråd, med Lægreid som prosjektleder. Boken drøfter reguleringsreformer og fristilling av sentrale forvaltningsorganer. Den bringer sammen forskning om regulering og studier av sentrale forvaltningsorganer, forskning det har vært svake bånd mellom. Det sentrale argumentet er at regulering og fristilling er parallelle prosesser. Deregulering og re-regulering går i tandem. De 21 forfatterne presenterer komparative analyser av reguleringsreformer og etablering av semi-autonome tilsynsoganer og andre sentrale forvaltningsorganer med økt selvstendighet. De drøfter effekter og implikasjoner slike re organiseringer fører med seg. Spenningen mellom politisk styring og autonomi er sentralt tema. Videre diskuteres fordringer som oppstår som følge av økt fragmentering og fristilling i kjølvannet av New Public Management-bevegelsen. Boken presenterer studier fra 10 land. Flere land søker nye virkemidler for økt samordning, styrking av sentralstaten og nye reguleringsformer. Forfattere med tilknytning til Rokkansenteret er Per Lægreid, Paul G. Roness og Kristin Rubecksen. har blitt påvirket av transnasjonale strømninger og hvordan grensene for det normale til dels er utvisket og til dels gjenskapes på nye og komplekse måter. Det foregår en kamp om retten til å definere hva og hvem som skal være innenfor og utenfor grensene for det akseptable og det gangbare. Boken bidrar til en forståelse av dette. I en samfunnstilstand med dyrking av det særpregete (individuelt og kollektivt), vil for eksempel lengsel etter normalitet være påtrengende. Men adgangen til kulturell normalitetskapital er ikke likt distribuert, og normalitetstrykket rammer skjevt. Hvor normal føler så du deg? Boken Normalitet gir ikke nødvendigvis svar, men leser du den, kan du definitivt risikere å bli rykket ut av tilvante forestillinger. Ny doktor ved Rokkan senteret Christine M. Jacobsen disputerte i november for dr. polit.-graden med avhandlingen: «Staying on the Straight Path: Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway». Jacobsen er sosialantropolog og arbeider nå som forsker ved Rokkansenteret. Jacobsens av handling omhandler kontinuitet og endring blant unge muslimer i Norge. Den er basert på feltarbeid og intervjuer blant muslimsk ungdom i Oslo. Materialet avdekker at de unge muslimene forholder seg både til det lokale, nasjonale og transnasjonale. Dannelsen av den muslimske identiteten innebærer en relasjon til islamske tradisjoner og praksiser som formidles i familien, moskeen, og ved hjelp av nyere kommunikasjonsteknologi. De unge muslimene stiller seg eksistensielle spørsmål om hva det å være muslim dypest sett handler om. I stedet for å se islamsk tradisjon som en motsats til modernitet, studerer Jacobsen hvilke kunnskapsformer, praksiser og institusjoner som knytter seg til Koranen og tradisjonen etter profeten. De unges religiøsitet blir tolket med utgangspunkt i en forståelse av islam som en diskursiv tradisjon. Avhandlingen vektlegger hvilke mulighetsbetingelser som danner ramme for utforming av religiøs identitet og praksis i vår tid. Gjennom en etnografisk analyse bidrar den til å problematisere sentrale spørsmål i samfunnsvitenskapene knyttet til internasjonal migrasjon og globalisering. ROKKAN-NYTT NR I REDAKSJONEN: Hilde Kjerland, Yngve Flo, Svein Ivar Angell og Kari Tove Elvbakken

5

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Utviklingstrekk og endringer i alliansen mellom kunnskapsproduksjon og politikk Svanaug Fjær Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

KRISTNE MIGRANTMENIGHETER I OSLO

KRISTNE MIGRANTMENIGHETER I OSLO Ronald M. Synnes KRISTNE MIGRANTMENIGHETER I OSLO KIFO Rapport 2012: 1 Ronald M. Synnes KRISTNE MIGRANTMENIGHETER I OSLO KIFO Rapport 2012: 1 KIFO Rapport 2012: 1 Rapporten er utgitt av KIFO Stiftelsen

Detaljer

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Iren Legøy Masteroppgave i religionsvitenskap, AHKR Høsten 2012 Abstract In this masters thesis I have researched the relationship Pakistani Sunni

Detaljer

Spørsmålene er viktigere enn svarene

Spørsmålene er viktigere enn svarene Thomas Hylland Eriksen Forskningsleder, Culcom Spørsmålene er viktigere enn svarene I nesten seks år har Culcom tegnet oppdaterte kart over Norge. Forskningsprosjektene har ikke vært styrt av en sentral

Detaljer

Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet

Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet Debatt Svanaug Fjær Den flerfaglige rusmiddelforskningen i Norden utfordringer til det nordiske forskerfellesskapet Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet er lagt merke til

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder FoU-rapport nr. 1/2007 Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder Knut Hidle, Winfried Ellingsen, Liv Mari Nesje, Arild Vangstad Tittel Forfattere Entreprenørskap blant etniske minoriteter på

Detaljer

KUL Kunnskap, utdanning og læring

KUL Kunnskap, utdanning og læring KUL Kunnskap, utdanning og læring forskningsprogrammer Kunnskap, utdanning og læring Tre temaer og 14 prosjekter 1. Læring på mange arenaer forskningsprogrammer Resultatforskjeller i norsk skole...........................................................

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Elena Bjørgve Masteroppgave i samfunnsplanlegging

Detaljer

Forskning om barnehager

Forskning om barnehager Område for kultur og samfunn Lars Gulbrandsen, Jan-Erik Johansson og Randi Dyblie Nilsen Forskning om barnehager En kunnskapsstatus Norges forskningsråd Forskning om barnehager. En kunnskapsstatus Norges

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Tvetydige barn Om barnemigranter i et historisk komparativt perspektiv

Tvetydige barn Om barnemigranter i et historisk komparativt perspektiv Tvetydige barn Om barnemigranter i et historisk komparativt perspektiv Avhandling til dr.polit.-graden Sosiologisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen 2005 Ketil Eide Til

Detaljer

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Konferanserapport Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Oslo, 22.-23. september 2009 Kaja Reegård, Elisabeth Backe-Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Kristine Amlund Hagen (red.) 1 Innhold

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Å være eller å framstå

Å være eller å framstå Reform dynamics in health care: a comparative research program Tone Jeanette Berntsen Å være eller å framstå -En studie av omdømmebygging i Helse Bergen ATM Skriftserie Nr. 28/2008 Politikk, Organisasjon

Detaljer

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen?

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? Marte Ericsson Ryste Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? - en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin Masteroppgave i Bibliotek-

Detaljer

Sosiologisk håndverk. Erfaringer og refleksjoner fra sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid. Organisasjonssosiologene

Sosiologisk håndverk. Erfaringer og refleksjoner fra sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid. Organisasjonssosiologene Sosiologisk håndverk Erfaringer og refleksjoner fra sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid Organisasjonssosiologene Artikkelsamling, januar 2014 Versjon 3, November 2014 2 3 Forord Som det vil framgå

Detaljer

Etableringen av fritt sykehusvalg

Etableringen av fritt sykehusvalg Reform dynamics in health care: a comparative research program Øyvind Jørgensen Etableringen av fritt sykehusvalg ATM Skriftserie Nr. 8/2008 Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier (Rokkansenteret)

Detaljer

«Det er lettere for meg»

«Det er lettere for meg» «Det er lettere for meg» Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere Heidi Brynildsen Grande Masteroppgave ved Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2012 II III Heidi Brynildsen Grande 2012

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet

Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet To notater fra et forskningsprosjekt om selvhjelpsvirksomhet Marte Feiring Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 1 Opplag trykkes etter behov, aldri

Detaljer