PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum aksjer og maksimum aksjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer"

Transkript

1 PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum aksjer og maksimum aksjer Tegningskurs NOK 104,80 pr aksje, hver pålydende NOK 1,- Total emisjonsproveny Minimum NOK 52,4 millioner og maksimum NOK 209,6 millioner Bestillingsperiode f.o.m 17. januar 2008 t.o.m 14. mars 2008 Tilrettelagt av Markedsført av 17. januar 2008

2 PRE Management Deutschland s kontorer i Mainz like utenfor Frankfurt am Main Bildene som er vist på omslaget er eksempler på eiendommer i PRE EiensdomsInvest Tyskland AS eiendomsportefølje.

3 DEL I SAMMENDRAG SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS

4 MEDDELELSER Dette Sammendraget utgjør sammen med Registreringsdokumentet og Verdipapirdokumentet et prospekt ( Prospekt ). Prospektet er utarbeidet av ProCorp ASA ( Tilrettelegger ) og Selskapet i forbindelse med en ny planlagt aksjeemisjon i Selskapet ( Emisjonen ). Prospektet og vedlegg til dette inneholder viktig informasjon som bør leses før man treffer beslutning om å tegne aksjer i SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Investering i eiendom og eiendomsselskaper vil alltid kunne være forbundet med risiko, og de risikofaktorer som antas å være mest aktuelle er det redegjort for i kapittel 1, men denne beskrivelsen må ikke oppfattes som uttømmende. Investor oppfordres til å konsultere egne rådgivere før en investeringsbeslutning foretas. Prospektet er et EØS-prospekt som er kontrollert og godkjent av Oslo Børs ASA i henhold til lov om verdipapirhandel (Verdipapirhandelloven) 7-7. Dersom det fremkommer nye omstendigheter, unøyaktigheter eller vesentlige feil som kan få betydning for investors vurdering av Selskapet og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøring av Prospektet og tidspunktet for akseptperiodens utløp vil slike offentliggjøres i overensstemmelse med Verdipapirhandelloven Prospektet er basert på norsk lovgivning og utenlandske investorer må selv vurdere investeringen i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Innbydelsen til å tegne aksjer i SR EiendomsInvest Tyskland II AS vil ikke bli markedsført i jurisdiksjoner der dette er ulovlig eller medfører krav om registrering eller godkjennelse. Ingen andre enn de som er beskrevet i Prospektet er autorisert til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Selskapet eller Tilretteleggerne i forbindelse med Emisjonen som er beskrevet i dette Prospektet med mindre noe annet fremgår av Prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Prospektet inneholder uttalelser om fremtiden og av en forutseende karakter. Slike uttalelser er usikre, men gjenspeiler det syn styret i Selskapet etter beste skjønn har per dags dato. Uttalelsene kan identifiseres ut fra bruk av forutseende terminologi slik som tror, forventer, kanskje, vil, vil kunne, søker, er forventet å, burde eller lignende uttrykk. Uttalelsene benyttes i Prospektet om blant annet strategi, konkurranse, planer og finansiell-, markedsmessig-, og driftsmessig utvikling relatert til Selskapet. Denne typen uttalelser er nødvendigvis basert på subjektive vurderinger. Selskapet kan ikke gi noen garanti for at uttalelsene vil vise seg å være korrekte, da de faktiske resultatene kan vise seg å være vesentlig forskjellige fra slike uttalelser. Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende dette Prospektet er undergitt norsk lov. Eventuelle tvister som måtte springe ut av Prospektet er underlagt norske domstolers eksklusive myndighet. Prospektet er kun utarbeidet på norsk. Tilbudet er utelukkende rettet til norske private investorer. Oslo, 17. januar 2008 Del I Sammendrag 1

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING HVORFOR INVESTERE I EIENDOM I TYSKLAND? SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Innledning Selskapets administrasjon og styre Målsetning og avkastningsmål Aksjekapital og aksjonærforhold Finansiell informasjon Parallelle emisjoner i andre Feeder-selskaper Investerings- og finansieringsstrategi Levetid Selskapets vedtekter og levetid samt aksjonæravtale og øvrige forhold knyttet til aksjenes rettigheter Forvaltning BESKRIVELSE AV EMISJONEN Hovedvilkår for Emisjonen Kostnader i forbindelse med Emisjonen RISIKOFAKTORER ØVRIGE FORHOLD...10 Del I Sammendrag 2

6 1. INNLEDNING Dette Sammendraget har til hensikt å gi en oppsummering av Prospektets hovedområder og er således ikke uttømmende og skal leses som en introduksjon til Prospektet. Prospektet og vedleggene til dette inneholder viktig informasjon som investor bør i sin helhet lese før man treffer beslutning om å tegne aksjer i SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Ord som i dette sammendraget er skrevet med stor bokstav skal ha den betydning disse har i henhold definisjonslister som er inntatt i Verdipapirdokumentet og Registreringsdokumentet. 2. HVORFOR INVESTERE I EIENDOM I TYSKLAND? Markedet for eiendom har de siste par årene gjennomgått en signifikant forandring. Fra at bransjen, både nasjonalt og internasjonalt var dominert av et få tall aktører og stor grad av illikviditet, har markedet fått mange nye aktører og god likviditet. Eiendom i Norge har over tid vist seg å gi god avkastning med moderat risiko i et kapitalmarked hvor rentenivået har vært relativt lavt. Dette har medført at en rekke investorer har sett på alternative investeringer til bankinnskudd og rentebærende papirer med lav risiko. En av årsakene til at eiendom i dag har blitt en så attraktiv aktivaklasse, skyldes nok i stor grad etableringen av syndikeringsselskaper og eiendomsfond. Rentenivået i Europa har normalisert seg i løpet av 2007 i takt med økt økonomisk aktivitet i regionen. Ser man fremover er vekstutsiktene for regionen rimelig gode, noe som bør gjøre eiendomsinvesteringer interessant også i Analyser av finansmarkedene over tid viser at en vesentlig del av en portefølje bør vurderes plassert innen eiendom. Avkastning fra eiendom har lav korrelasjon med avkastningen fra aksjer og obligasjoner noe som gjør at eiendom egner seg godt i kombinasjon med disse. For Investor kan dette gi utslag i høyere avkastning med samme risiko, eller samme avkastning med lavere risiko. Dersom eiendomsinvesteringene i tillegg er gjort i et annet land enn der resten av porteføljen er investert, kan dette gi ytterligere spredning av risiko. Tyskland er det største eiendomsmarkedet i Europa, og utgjør ca. 30 % av det europeiske eiendomsmarkedet. Etter mange svake år viser det tyske eiendomsmarkedet tegn til en konsolidering med svak vekst i noen segmenter og enkelte regioner. Basert på OECDs prisingsmodell som viser prising av bolig basert på diskonterte fremtidige leieinntekter, er boligprisene i Tyskland de mest undervurderte (26 % undervurdert) i OECD landene. OECD påpeker imidlertid at det er store regionale forskjeller innen Tyskland. Dette tilsier et betydelig potensial for prisstigning i visse regioner i Tyskland. Sett fra investors ståsted vil derfor regional og lokal kunnskap være viktig for å posisjonere seg riktig i forhold til de ulike regionale segmentene i markedet. Del I Sammendrag 3

7 3. SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS 3.1. Innledning EiendomsInvest Tyskland II AS ( Selskapet ) har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE ). Virksomheten til PRE vil bestå i å eie eiendom eller andeler i selskap som eier eiendom i Tyskland, og selskapet har som forretningsidé å tilby investeringer i fast eiendom i Tyskland innen forskjellige eiendomssegmenter som en alternativ aktivaklasse for private og institusjonelle investorer Selskapets administrasjon og styre Selskapet ble stiftet 3. desember 2007 og har organisasjonsnummer Selskapet er et aksjeselskap med registrert adresse c/o ProCorp Holding AS, Kronprinsesse Märthas Plass 1, Postboks 1988 Vika, 0125 Oslo. Telefonnummer er Selskapets styre består av følgende personer: Gunnar Aardal, styreleder Per Morten Bjørseth, styremedlem Didrik Fladberg, styremedlem Selskapets revisor er Kjelstrup & Wiggen AS, organisasjonsnummer Adressen er Henrik Ibsens gate 20, 0255 Oslo. Kjelstrup & Wiggen er medlem av Den norske Revisorforening. Selskapet har ingen ansatte har inngått en forretningsføreravtale med PRE Management ( PREM). Selskapets daglige leder vil være daglig leder i PREM (Pål Raaum) Målsetning og avkastningsmål Det er målsetningen å gi Investorene i Selskapet tilgang til en diversifisert eiendomsportefølje i Tyskland uten å måtte ta del i den aktive forvaltningen av porteføljen. Det er PREs oppgave å skape en best mulig verdijustert avkastning for Investorene, og PREs langsiktige avkastningsmål er minst 12 % (internrente avkastning eller Internal Rate of Return / IRR) på egenkapitalen før skatt. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at PREs avkastningsmål er ingen garanti, verken implisitt eller eksplisitt, for den fremtidige avkastningen som Investor oppnår Aksjekapital og aksjonærforhold Selskapet er nyetablert og har en aksjekapital på NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1,-. Selskapets aksjekapital er fullt innbetalt og er per dato for Prospektet heleid av ProCorp Holding AS ( PH ). Ved gjennomføring av Emisjonen nedsettes aksjekapital med NOK med utbetaling til PH, som etter Emisjonen ikke vil eie aksjer i Selskapet. Avhengig av Emisjonens størrelse, vil Selskapets aksjekapital være fra NOK til NOK 2 mill etter gjennomføringen av Emisjonen. Investor i Selskapet vil bli part i en aksjonæravtale hvor Investorene vil påta seg forpliktelser til å stemme for visse fremtidige beslutninger i Selskapets organer. Aksjonæravtalen innebærer at aksjeloven er fraveket på enkelte områder. De vesentligste forpliktelsene for Investorene og Selskapet er omtalt i del II - Registreringsdokumentet pkt 10.2 og 10.3 og selve aksjonæravtalen er inntatt i del II Registreringsdokumentet Vedlegg 3. Selskapet er finansiert med egenkapital. Ved emisjonen som planlegges ved dette tilbudet (Emisjonen, jf. pkt. 3.5 i Del III - Verdipapirdokumentet) vil Selskapets aksjekapital økes med mellom NOK og NOK Aksjene i Selskapet skal være fritt omsettelige og selskapets vedtekter inneholder derfor en bestemmelse om at Aksjelovens regler om forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer og krav til samtykke fra styret i Selskapet ved erverv av aksjer er fraveket. Etter aksjonæravtalen for Selskapet, omtalt i del II - Registreringsdokumentet punkt 10.3, er overdrager forpliktet til å sørge for at erverver tiltrer aksjonæravtalen for Selskapet Finansiell informasjon Selskapets investeringer i PRE skal finansieres 100 % med egenkapital. Selskapet har ingen gjeld til kredittinstitusjoner, og har heller ingen langsiktig gjeld. Selskapets kapitalstruktur pr. 31. desember 2007 er som følger: Del I Sammendrag 4

8 Pr Kortsiktig gjeld Gjeld som er garantert/kausjonert 0 Gjeld (pantesikkerhet) 0 Gjeld (ikke pantesikkerhet eller garantert) 13 Sum kortsiktig gjeld 13 Langsiktig gjeld Gjeld som er garantert/kausjonert 0 Gjeld (pantesikkerhet) 0 Gjeld (ikke pantesikkerhet eller garantert) 0 Sum langsiktig gjeld 0 Aksjekapital Overkurs 0 Annen EK 0 Opptjent egenkapital 32 Sum egenkapital Totalt Nedenfor følger en oversikt over selskapets likviditetsstatus pr. 31. desember Pr A Kontanter B Likvide midler 0 C Likvide verdipapirer 0 D Likviditet (A + B + C) E Kortsiktige finansielle fordringer 0 F Kortsiktige banklån 0 G Kortsiktige andel av langsiktige lån 0 H Annen kortsiktig finansiell gjeld 0 I Kortsiktig finansiell gjeld 0 J Netto kortsiktig finansiell gjeld (I E D) K Langsiktige banklån 0 L Utstedte obligasjoner 0 M Annen langsiktig gjeld 0 N Langsiktig finansiell gjeld (K + L + M) 0 O Netto finansiell gjeld (J + N) Selskapet er nystiftet, og det foreligger derfor begrenset relevant finansiell informasjon. Balanse består av innbetalt aksjekapital, kortsiktig gjeld og resultat for året som er NOK Inntektene Selskapet har hatt i 2007 er begrenset til renteinntekter på til sammen NOK 45. Revidert regnskap for Selskapet per er inntatt som Vedlegg 3 i del II - Registreringsdokumentet Parallelle emisjoner i andre Feeder-selskaper PRE vil få tilført ytterligere kapital ved at andre Feeder-selskaper, deriblant Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS og EiendomsInvest Tyskland II AS, gjennomfører parallelle rettede emisjoner mot sine investorer. Større institusjonelle og private investorer vil i tillegg få anledning til å tegne aksjer direkte i PRE med en minstetegning på NOK 10 mill. Prospektet omfatter kun Emisjonen i Selskapet og det er utarbeidet separat prospekt for emisjon i andre Feederselskap, samt prospekt for de større institusjonelle og eventuelle private investorer som ønsker å investere direkte i PRE. Del I Sammendrag 5

9 3.7. Investerings- og finansieringsstrategi All kapital skal investeres i eiendommer eller andeler / aksjer i selskaper som eier eiendom (eiendomsprosjekter) i Tyskland. Konkret skal det investeres i eiendom innenfor segmentene utleieboliger og næringseiendommer (kontorbygg, hotell, kombinasjonsbygg, logistikkbygg/lagerbygg og handelsbygg). Eiendommenes beliggenhet skal være attraktiv i forhold til demografi og kommunikasjon, og eiendommens stand, leiekontrakter, leietakers soliditet og prosjektets forventede avkastning vil bli nøye vurdert. Forvalter vil fortløpende vurdere realisasjon av eiendommene i porteføljen og samtidig planlegge for en realisasjon av alle investeringer slik at PRE og Selskapet kan oppløses og verdiene utbetales til Investorene. Salg av PRE enkelteiendommer eller aksjer / andeler i eiendomsselskaper vil bli bestemt av Styret i PRE etter innstilling fra Forvalter. PRE har som mål å belåne eiendommene i porteføljen med mellom 70 og 80 % av eiendommenes underliggende verdier. PRE har som mål å fremskaffe en finansiell struktur som bidrar til å sikre en stabil kontantstrøm til Investor, og PRE skal øke sikkerheten og forutsigbarheten i eiendommenes kontantstrøm ved at en vesentlig del av belåningen rentesikres Levetid PRE skal ha en varighet på inntil 6 år fra stiftelsestidspunktet, dvs. til 31. juli 2013 og søker å realisere alle sine investeringer innen 31. juli Dermed kan PRE oppløses og verdiene utbetales til Selskapets aksjonærer. PREs generalforsamling kan imidlertid på et hvilket som helst tidspunkt før 31. juli 2013 med totredjedelsflertall beslutte å fremskynde eller utsette realisering av investeringene og forlenge Selskapets varighet med inntil 3 år. Selskapets levetid er tilsvarende som PREs og derfor vil Selskapets levetid bli tilsvarende fremskynder eller forlenget som for PRE Selskapets vedtekter og levetid samt aksjonæravtale og øvrige forhold knyttet til aksjenes rettigheter Selskapets vedtektsfestede formål er å eie aksjer i PRE. Det foreligger verken i henhold til vedtektene eller på annen måte begrensning med hensyn til Selskapets utbetaling av utbytte. Det er ikke utstedt rettigheter til noen tredjepart om andel av Selskapets løpende overskudd eller fortrinnsrettigheter ved likvidasjon av Selskapet. Det er heller ikke tatt opp lån med rett til konvertering i aksjer i Selskapet. Selskapet skal besluttes oppløst så snart som mulig etter at PRE er besluttet oppløst, med mindre slik oppløsning skjer i forbindelse med at PRE oppløses i forbindelse med fusjon eller fisjon. Selskapet skal også besluttes oppløst dersom det selger sine aksjer i PRE. Det er bare én aksjeklasse i Selskapet og alle aksjer har like rettigheter. Aksjene er fritt omsettelige og omsetning av aksjer er i henhold til vedtektene ikke betinget av samtykke fra selskapet og vedtektene har også gjort unntak fra aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett. SpareBank 1 SR-Bank kan kontaktes for annenhåndsomsetning Forvaltning Ettersom selskapets eneste formål er å investere i PRE vil det ikke ha direkte ansatte. Selskapet har inngått en avtale om forretningsførsel med forvalter PRE Management ( PREM ) som igjen har etablert et Advisory Board som består av tyske og norske personer med bred erfaring fra eiendomsinvesteringer og drift i Tyskland. Det er ansatt en daglig leder eller Geschäftsführer som har ansvaret for den daglige driften av PREM i Tyskland. Det vises for øvrig til Prospektets del II - Registreringsdokumentet, kapittel 8, for en nærmere beskrivelse av aktørene. I tillegg vises det til kapittel 4 av Prospektets del III - Verdipapirdokumentet der honorarer til forvalter er nærmere beskrevet. Del I Sammendrag 6

10 4. BESKRIVELSE AV EMISJONEN 4.1. Hovedvilkår for Emisjonen Investorene tilbys å tegne aksjer i SR EiendomsInvest Tyskland II AS på de vilkår som fremkommer av dette Prospektet. Hovedpunktene for Emisjonen er beskrevet under: Emisjonsstørrelse (antall aksjer) Minimum og maksimum Tegningskurs NOK 104,80 Pålydende per aksje NOK 1,- Brutto emisjonsproveny Minimum NOK 52,4 mill og maksimum NOK 209,6 mill Minimums investering NOK ,- Bestillingsperiode Fra 17. januar til 14. mars 2007 kl. 16:00 Tegningssted SpareBank 1 SR-Bank, Verdipapirservice, Bjergsted Terrasse 1, Postboks 250, 4066 Stavanger. Telefon: 02002, Faks Tildeling Tildeling vil bli foretatt så snart som mulig etter utløpet av bestillingsperioden og senest 25. mars Investorene vil få beskjed middelbart etter dette. Styret står fritt til å forkaste tegninger Betaling Investor gir ugjenkallelig fullmakt til SpareBank 1 SR-Bank til å trekke tegningsbeløpet etter utgangen av tegningsperioden og tildelingen av aksjer er gjennomført som er forventet å være rundt 26. mars Emisjonen vil bli gjennomført med utstedelse av minimum og maksimum aksjer, hver pålydende NOK 1,- som vil gi selskapet en egenkapital på mellom NOK 52,4 mill og NOK 209,6 mill. Før gjennomføringen av Emisjonen vil Selskapet ha en aksjekapital på NOK og være heleid av ProCorp Holding AS ( PH ). Umiddelbart før generalforsamlingen fatter vedtak om gjennomføring av Emisjonen vil aksjekapitalen bli nedsatt med NOK ved utbetaling til PH, slik at PH ikke vil ha aksjer i Selskapet etter Emisjonen. Øvrig informasjon relatert til emisjonen er beskrevet i prospektets del III - Verdipapirdokumentet, kapittel Kostnader i forbindelse med Emisjonen Tegnings- og distribusjonshonorar Investorer som tegner seg i Selskapet vil bli belastet et tegningshonorar som er inkludert i det beløp som innbetales ( Brutto Bestillingsbeløp ). Dette tegningshonoraret vil variere med størrelsen på det den enkelte Investor tegner seg for i Emisjonen. Tegningshonoraret er beregnet på grunnlag av Brutto Bestillingsbeløp med tillegg av en antatt gjeldsgrad på 75 % (samlet definert som Totalkapitalen ). Tegningshonoraret ligger i intervallet 0,5 % til 1,25 % av Totalkapitalen. Tegningshonorarets størrelse fremkommer av nedenstående tabell. Brutto Bestillingsbeløp (NOK) Fra Totalkapital (NOK) Til Tegningshonorar i % av Totalkapital 100,000 2,500, ,000 10,000, % 2,600,000 5,000,000 10,400,000 20,000, % 5,100,000 7,500,000 20,400,000 30,000, % 7,600,000 9,900,000 30,400,000 39,600, % 10,000,000-40,000, Tegningshonoraret er inkludert i det som innbetales og vil bli trukket fra Brutto Bestillingsbeløp. Det resterende beløpet allokeres til tegning av aksjer ( Netto Bestillingsbeløp ). Selskapet skal betale et distribusjonshonorar i forbindelse med Emisjonen som tilsvarer 0,5 % av Totalkapitalen. Tegning fra en Investor på NOK 10 mill. eller mer gjøres direkte i PRE i henhold til eget prospekt, egen tegningsblankett og særlige vilkår. Del I Sammendrag 7

11 Løpende honorarer Selskapet skal betale Distributør et årlig honorar tilsvarende 0,1875 % (eks. eventuell mva) av Selskapets andel av Totalkapitalen i PRE pr. 31. desember i det foregående år. Honoraret skal betales innen 31. mars hvert år i PREs levetid, første gang dette honoraret forfaller til betaling vil være 31. mars Tilretteleggingshonorar PRE skal betale Tilrettelegger et tilretteleggingshonorar på 1,25 % av den egenkapitalen som Selskapet kommiterer i PRE i forbindelse med Emisjonen med tillegg av en antatt gjeldsandel på 75 % av kommitert egenkapital. Honoraret opptjenes og forfaller til betaling ved avslutning av Emisjonen. Tilretteleggingshonoraret skal dekke (i) arbeid knyttet til utvikling og etablering av PREs struktur; (ii) prospektutarbeidelse og godkjenning; (iii) deltakelse ved utarbeidelse av avtaler og annen dokumentasjon og godkjenning av disse; (iv) kostnader, risiko og fortjeneste forbundet med tilretteleggingen, syndikeringen og distribusjon; (v) samt gjennomføring av PREs emisjoner Emisjonskostnader Selskapets kostnader i forbindelse med trykking av prospekt, VPS-registrering, prospektavgift til Oslo Børs mv. antas å utgjøre NOK ,- eks. mva. Selskapets kostnader for juridisk bistand antas å utgjøre ca. NOK ,- eks. mva Netto emisjonsproveny Netto emisjonsproveny er Brutto Bestillingsbeløp fratrukket samtlige av de kostnader som er beskrevet i pkt og ( Netto Emisjonsproveny ). De totale emisjonskostnadene avhenger av Emisjonens størrelse, og utgjør anslagsvis minimum NOK 3,968 mill og maksimum NOK 15,53 mill. Netto Emisjonsproveny vil etter fradrag for slike kostnader utgjøre anslagsvis minimum NOK 48,432 mill og maksimum NOK 194,07 mill. Del I Sammendrag 8

12 5. RISIKOFAKTORER Erverv av aksjer i SR EiendomsInvest Tyskland II AS vil være forbundet med ulike former for risiko. De forskjellige risikofaktorene kan i ulik grad påvirke eiendommenes inntekter, kostnader og/eller markedsverdi. Enhver Investor må derfor være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte Investors tegning i Emisjonen. Selskapet ble stiftet i 2007 og kan ikke vise til historiske regnskaper, utover regnskapet for 2007, og har ingen historisk investeringsportefølje. Investeringer i nyopprettede selskaper innebærer gjennomgående høyere risiko enn investeringer i selskaper som har en historikk å vise til. Dets inntjening vil bli et resultat av fremtidige investeringer og vil avhenge blant annet av risikofaktorene beskrevet nedenfor. En mer utfyllende forklaring av mulige risikofaktorer og tiltak for å redusere risiko er beskrevet i Prospektets del II Registreringsdokumentet, kapittel 1. Markedsrisiko: kan defineres som den risiko som er knyttet til tilbud og etterspørsel av eiendomslokaler og tilbud og etterspørsel etter eiendom som investeringsobjekt. Makroøkonomiske forhold: primært utvikling i rentenivå, inflasjon (prisstigning) og sysselsetting, som igjen påvirker både tilbud og etterspørsel etter eiendomslokaler. Valutarisiko: ettersom eiendomsinvesteringene utelukkende vil foregå innenfor den Europeiske Monetære Union ( EMU ), kan svingninger i valutakursen mellom euro og norske kroner påvirke verdien av selskapets eiendomsportefølje, og dermed også aksjenes verdi. Eiendommens beliggenhet: og attraktivitet vil kunne endre seg som følge av befolkningsendring, endring i handelsvaner, endring av infrastruktur med mer. Eiendommens tekniske tilstand / driftsrisiko: er risiko knyttet til eiendommenes tekniske tilstand og drift som for eksempel konstruksjonsfeil, forurensing, osv. Leietakerisiko: er risiko knyttet til leietakernes korrekte oppfyllelse av forpliktelser i henhold til leiekontrakten. Organisasjonsmessige forhold / nærstående transaksjoner: en tilfredsstillende utvikling av eiendomsmassen forutsetter blant annet at forvalter utfører sine oppgaver på en best mulig måte. Aksjonæravtaler: Selskapet har inngått en aksjonæravtale med aksjonærene i PRE hvor Selskapet er forpliktet til å stemme for visse fremtidige beslutninger i PREs organer. Likviditetsmessig risiko: eiendom er en lite likvid aktivaklasse sammenlignet med børsnoterte aksjer og obligasjoner. Annenhåndsomsetning: likviditeten i annenhåndsmarkedet for omsetning av aksjer i unoterte aksjeselskaper er normalt begrenset. Dette kan medføre at det kan være vanskelig å omsette aksjer i annenhåndsmarkedet. Skatterisiko: endring i lover og regler mht. skatter og avgifter kan medføre nye og endrede betingelser for Investorene, herunder redusert lønnsomhet i prosjektet. Reguleringsrisiko: det vil alltid være en risiko for at reguleringsbestemmelsene for et bygg eller områdene rundt kan endres. Slike endringer kan påvirke interessen for fremtidig leie av lokalene eller interessen for nye kjøpere av eiendommene. Regnskapsrisiko: i henhold til internasjonal regnskapsstandard, i motsetning til norsk, er det ikke adgang til å inntektsføre utbytte i mottakerselskapet i det samme år som utbytte avsettes i det utdelende selskapet. Dersom norsk regnskapsstandard endres tilsvarende kan dette påvirke tidspunkt for utdeling av utbytte. Del I Sammendrag 9

13 6. ØVRIGE FORHOLD Enhver beslutning om å tegne aksjer i SR EiendomsInvest Tyskland II AS bør treffes på bakgrunn av Prospektet som helhet. Styret kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene som gis i sammendraget, men kun dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest i sammenheng med resten av Prospektet. Prospektet er kun utarbeidet på norsk, og eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende Prospektet er underlagt norsk lov og norske domstolers eksklusive myndighet. Dersom Prospektet senere oversettes, og det skulle oppstå rettstvist knyttet til opplysningene som gis i Prospektet, kan en saksøkende investor i henhold til nasjonal lovgivning være forpliktet til å dekke kostnader forbundet med oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Investeringer i aksjer vil alltid være forbundet med risiko, jfr. kapittel 1 om Risiko i Prospektets del II ( Registreringsdokumentet ), som tar opp en del risikofaktorer som bør tas i betraktning i forbindelse med investeringen. Prospektets uttalelser om fremtiden er usikre, men gjenspeiler det syn styret i selskapet etter beste skjønn har per dags dato. Selskapets revisor er Kjelstrup & Wiggen AS. Juridisk rådgiver er Aabø-Evensen. Tilrettelegger er ProCorp. I tillegg til vedlagte dokumenter vil følgende dokumenter være tilgjengelige hos ProCorp ASA i minst 12 måneder: 1. Tegningsblankett, SR EiendomsInvest Tyskland II AS 2. Stiftelsesdokumenter og vedtekter for PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 3. Stiftelsesdokumenter og vedtekter for SR EiendomsInvest Tyskland II AS 4. Mandatavtale for ProCorp 5. Alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, verdsettelser og uttalelser avgitt sakkyndige på utsteders oppfordring som er inkludert eller referert i Registreringsdokumentet 6. Årsregnskap 2007 for PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Del I Sammendrag 10

14 DEL II REGISTRERINGSDOKUMENT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS

15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RISIKOFAKTORER Generelt Markedsrisiko Makroøkonomiske forhold Valutarisiko Eiendommens beliggenhet Eiendommens tekniske tilstand / driftsrisiko Leietakerisiko Organisasjonsmessigrisiko Aksjonæravtaler Likviditetsmessig risiko Annenhåndsomsetning Skatterisiko Reguleringsrisiko Regnskapsrisiko Fullmaktsrisiko ANSVARSFORHOLD OG ERKLÆRINGER Selskapets styre Juridisk Rådgiver Informasjon fra tredjeparter SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Generelt Beskrivelse av tilbyder Levetid og oppløsning av Selskapet og realisasjon av underliggende eiendommer Avkastningsmål Utbyttepolitikk Investeringsmandat og virksomhet EIENDOMSMARKEDET I TYSKLAND Innledning Makro økonomiske trender for Tyskland Overordnet om eiendomsmarkedet i Tyskland PRE EIENDOMSINVEST TYSKLANDs VIRKSOMHET Innledning PREs formål PREs målsetting PREs investeringsfilosofi PREs investeringsmandat PREs finansieringsstrategi Organisering av PREs drift Utbyttepolitikk Realisasjon av underliggende eiendommer Levetid og oppløsning av PRE Adgang til å fravike Investeringsmandatet Aksjekapital og aksjonærforhold i PRE Investeringer besluttet av styret i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS EGENSKAPER VED EIENDOMMENE SOM PLANLEGGES KJØPT Innledning Kontorbygg Kombinasjonsbygg/lager Handelsbygg Hotell Utleieboliger SELSKAPSSTRUKTUR Legalstruktur til Selskapet og PRE Styret og ledelsen i Selskapet og i PRE Finansiell struktur til PRE German Real Estate Investment Trusts eller G-REITs BESKRIVELSE AV AKTØRENE Innledning PRE Management - Forvalter Advisory Board ProCorp ASA SpareBank 1 SR-Bank Del II Registreringsdokument 1

16 9. FINANSIELL INFORMASJON Innledning Resultat og Balanse Regnskapsprinsipper Kapitalressurser Særlige forhold AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD Aksjekapital Rettigheter og begrensninger ved Selskapets Aksjer Aksjonæravtale og tegningsavtale for aksjonærene i PRE Fullmakter Opsjoner Fremtidige emisjoner Aksjeklasser og stemmerett Generalforsamling Annenhåndsomsetning JURIDISKE OG SKATTEMESSIGE FORHOLD Generelt Investorer skattemessig bosatt i Norge Investorer skattemessig bosatt i utlandet Selskapsstruktur og skatt DEFINISJONER, VEDLEGG OG TILGJENGELIGE DOKUMENTER Definisjoner Vedlegg Tilgjengelige dokumenter VEDLEGGSLISTE 1. Informasjon om styremedlemmer i SR EiendomsInvest Tyskland II AS og PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 2. Vedtekter for SR EiendomsInvest Tyskland II AS og PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 3. Årsregnskap 2007 og revisorbekreftelse for SR EiendomsInvest Tyskland II AS 4. Aksjonæravtale for PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 5. Tegningsavtale for SR EiendomsInvest Tyskland II AS 6. Avtale om forvaltning, administrasjon og forretningsførsel mellom PRE EiendomsInvest Tyskland II AS og PRE Management 7. Forretningsføreravtale for SR EiendomsInvest Tyskland II AS 8. Rutiner for fordeling av investeringsobjekter mellom investorer 9. Beregning av VEK per aksje i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 10. Beregning av emisjonskurs i Andre Emisjoner og Andre Emisjoner Selskapet Del II Registreringsdokument 2

17 1. RISIKOFAKTORER 1.1 Generelt Investering i eiendom er forbundet med en rekke ulike former for risiko. En rekke av disse risikofaktorene er beskrevet i dette kapittelet. Listen er ikke ment å være uttømmende eller beskrevet i prioritert rekkefølge, men tar opp de risikofaktorene Styret mener det er viktig at Investorene har forståelse for. De forskjellige risikofaktorene kan i ulik grad påvirke eiendommenes inntekter, kostnader og/eller markedsverdi. Enhver Investor må derfor være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte Investors tegning i Emisjonen. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE ) ble stiftet i 2007 og kan ikke vise til historiske regnskaper, utover regnskapet for 2007, og har ingen historisk investeringsportefølje. Investeringer i nyopprettede selskaper innebærer gjennomgående høyere risiko enn investeringer i selskaper som har en historikk å vise til. PREs inntjening vil bli et resultat av fremtidige investeringer og vil avhenge blant annet av risikofaktorene beskrevet nedenfor. I tillegg må Investor ta i betraktning relevant kostnadsstruktur i forbindelse med investeringen, herunder de kostnader som vil gjelde i PREs og Selskapets levetid som er beskrevet i Registreringsdokumentets pkt og i Verdipapirdokumentets pkt 4.1 til 4.5, samt Selskapets og Investors nåværende og fremtidige skatteposisjon. 1.2 Markedsrisiko Markedsrisiko kan defineres som den risiko som er knyttet til tilbud og etterspørsel av eiendomslokaler, og tilbud og etterspørsel etter eiendom som investeringsobjekt. Risikoen knyttet til eiendomsinvesteringer er hovedsakelig forbundet med usikkerheten knyttet til verdien på eiendomsmassen. Verdien av eiendomsmassen er bestemt av kontantstrømmen fra investeringen i eiendommen og det avkastningskrav som investorer er villige til å legge til grunn ved kjøp av eiendom (hva markedet er villig til å betale for kontantstrømmene fra investering i eiendommen). Normalt er leieinntektene og rentekostnader de to vesentligste størrelsene i kontantstrømmen fra eiendommen. Leieinntektene, både leiepris pr kvm og totalt utleid areal, blir bestemt av tilbud og etterspørsel etter eiendomslokaler. Verdien av fremtidige kontantstrømmer fra eiendommen er primært knyttet til verdien av inngåtte leiekontrakter og forventet verdi av inngåelse av nye leiekontrakter. Markedet vil sette en høyere pris, alt annet likt, på bygg med lange leiekontrakter fordi usikkerheten til fremtidige kontantstrømmer er lavere. 1.3 Makroøkonomiske forhold Både tilbud og etterspørsel etter eiendomslokaler er avhengig av makroøkonomiske variabler, primært utvikling i rentenivå, inflasjon (prisstigning) og sysselsetting. Økt rente vil generelt gi lavere eiendomsverdier som følge av økte rentekostnader (den vesentligste kostnaden i belånte eiendomsinvesteringer) og økt avkastningskrav til investorene. En økt rente vil ofte skyldes forventning om økt inflasjon. Økt inflasjon kan bidra positivt til økt eiendomsverdi som følge av økte leieinntekter (normalt årlig regulering av leien med inflasjonen) og verdien på selve eiendommen. PRE planlegger å øke sikkerheten og forutsigbarheten i eiendommenes kontantstrøm ved at en vesentlig del av belåningen rentesikres. Størrelsen på andelen av lånene som sikres, og lengden på sikringen, vil bli besluttet ut fra en vurdering av den totale underliggende kontantstrømmen i porteføljen. Rentebindingens løpetid vil normalt sammenfalle med byggets gjennomsnittlige gjenværende kontraktslengde. I tillegg til de fundamentale forhold i eiendomsmarkedet vil endringer i realrenten (rente fratrukket inflasjon) være den faktoren som i størst grad bidrar til endringer i eiendomsverdiene. Sysselsettingen er svært viktig for etterspørsel etter eiendomslokaler. Økt sysselsetting fører til økt etterspørsel etter eiendomslokaler. Dette gjelder særlig for etterspørsel etter kontorlokaler. Makroøkonomiske forhold er nært knyttet til markedsrisiko som beskrevet i pkt Valutarisiko Ettersom eiendomsinvesteringene utelukkende vil foregå innenfor den Europeiske Monetære Union ( EMU ), kan svingninger i valutakursen mellom euro og norske kroner påvirke verdien av selskapets eiendomsportefølje, og dermed også aksjenes verdi. Valutarisikoen vil søkes redusert ved at lån normalt tas opp i euro, slik at det kun vil være egenkapitalen som vil være utsatt for valutarisiko. Selskapet planlegger ikke å inngå valutasikringsavtaler. 1.5 Eiendommens beliggenhet Beliggenhetens attraktivitet vil kunne endre seg som følge av befolkningsendring, endring i handelsvaner, endring av infrastruktur med mer. Dette vil kunne påvirke eiendommens verdi. Det vil bli fokusert spesielt på beliggenhet i de tilfeller der det vurderes å kjøpe eiendommer med korte leiekontrakter. Del II Registreringsdokument 3

18 1.6 Eiendommens tekniske tilstand / driftsrisiko Det er risiko knyttet til eiendommenes tekniske tilstand og drift. Det kan blant annet være risiko for: Konstruksjonsfeil og andre skjulte feil og mangler; Offentlige pålegg og regulering; Skade forårsaket av brann eller naturkrefter (storm, flom, m.m.); Forurensning. Eksempler på dette kan være forurensning i grunnen fra tidligere eier. Det kan være asbest i bygningsmaterialer, eller PCB i lysarmatur, etc.; og Feil og mangler etter salg av eiendom. PRE skal søke å kjøpe relativt nye bygg eller bygg som har gjennomgått betydelig oppgradering og som i god teknisk stand. Dette vil redusere risikoen knyttet til vedlikeholdskostnadene. Det må forventes at årlige vedlikeholdskostnader øker med eiendommens alder. Eventuelle uforutsette kostnader vil bidra til å redusere eiendommens lønnsomhet. PRE vil redusere den tekniske risikoen ved å gjennomføre teknisk due diligence før kjøp av eiendommer. 1.7 Leietakerisiko PRE er utsatt for kredittrisiko knyttet til leietakernes korrekte oppfyllelse av forpliktelser i henhold til leiekontrakten. Leietakernes økonomiske stilling, og dermed deres evne til å betjene leieforpliktelser, har stor betydning for risikoen knyttet til bortfall av leieinntekter. Slike tap vil begrenses ved at leietaker normalt vil være forpliktet til å stille sikkerhet i form av bankgaranti eller lignende for tre til seks måneders husleie med tillegg av felleskostnader, og for andre omkostninger. Risikoen for ledighet og utleieverdi av arealene ved oppsigelse av leiekontraktene avhenger til i grad av konjunkturene i økonomien. Ved investering i næringseiendom hvor verdien, som her, i vesentlig grad avhenger av leiekontrakten og leietakerens økonomiske stilling, vil det alltid foreligge en reell risiko for at hele eller deler av investeringen går tapt. 1.8 Organisasjonsmessigrisiko PRE Management ( Forvalter ) er forvalter for PRE og en tilfredsstillende utvikling av eiendomsmassen forutsetter blant annet at Forvalter utfører sine oppgaver på en best mulig måte. Forvalter er ansvarlig for gjennomføring av investeringer og salg av eiendom på vegne av PRE. Forvalter vil til enhver tid være bemannet med personer med relevant kunnskap og kompetanse knyttet til eiendomstransaksjoner. 1.9 Aksjonæravtaler Selskapet har inngått en aksjonæravtale med aksjonærene i PRE hvor Selskapet er forpliktet til å stemme for visse fremtidige beslutninger i PREs organer. Endring av en aksjonæravtalen er betinget av styret fremmer forslag om endringer. Gjennomføring av de foreslåtte endringene er betinget av at minst 2/3 av de fremmøtte aksjer samtykker til endringene. De vesentligste forpliktelsene for Selskapet er omtalt i del II - Registreringsdokumentet pkt Likviditetsmessig risiko Eiendom er en lite likvid aktivaklasse sammenlignet med børsnoterte aksjer og obligasjoner. Det tar normalt flere måneder både å investere i og realisere direkteinvesteringer i eiendom. Den svake likviditeten er en negativ egenskap ved eiendom som aktivaklasse i en finansiell portefølje, men den gir samtidig opphav til en betydelig likviditetspremie (meravkastning) som langsiktige investorer kan utnytte til sin fordel. Uforutsette hendelser kan skape et vanskelig marked for avhendelser, noe som kan forsinke de planlagte tilbakebetalingene til investor Annenhåndsomsetning Likviditeten i annenhåndsmarkedet for omsetning av aksjer i unoterte aksjeselskaper er normalt begrenset. Dette kan medføre at det kan være vanskelig å omsette aksjer i annenhåndsmarkedet. Investorer i Selskapet bør i utgangspunktet være langsiktige. Det vil ikke bli inngått noen market maker avtale eller etablert annen ordning som bidrar til likviditet for aksjene, men Tilrettelegger vil på forespørsel kunne være behjelpelig ved omsetning av aksjer. Det vil i så tilfelle påløpe transaksjonskostnader for kjøper og selger. Forvalter vil gjennom uavhengige verdivurdere utarbeide halvårlige anslag på PREs verdijusterte egenkapital Skatterisiko Informasjonen i dette Prospektet er basert på regelverket slik det foreligger per dags dato og de investeringer som vil foretas vil bli basert på regelverket ved investeringstidspunkt. Endring i lover og regler mht. skatter og avgifter kan medføre nye og endrede betingelser for Investorene, herunder redusert lønnsomhet i prosjektet. Endringer i skatteregler vil både kunne ha indirekte effekt gjennom Selskapet og direkte effekt på Investors avkastning. Skatt er beskrevet noe nærmere i kapittel 11. Investor bør sette seg inn i egen skatteposisjon og de konsekvenser en investering i PRE vil ha for Investors skatteposisjon Reguleringsrisiko Det vil alltid være en risiko for at reguleringsbestemmelsene for et bygg eller områdene rundt kan endres. Slike endringer kan påvirke interessen for fremtidig leie av lokalene eller interessen for nye kjøpere av eiendommene. Del II Registreringsdokument 4

19 1.14 Regnskapsrisiko Et eksempel på regnskapsrisiko er at det i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) ikke er adgang til å inntektsføre utbytte i mottakerselskapet i det samme år som utbytte avsettes i det utdelende selskapet. Det er sannsynlig at NRS (Norsk Regnskaps Standard) vil endre seg i retning av IFRS på sikt, eller at IFRS gis direkte anvendelse på Selskapet. Dette kan medføre for investor at utbytte ikke kan utdeles til aksjonærene samme år som det blir avsatt. PREs operative selskaper utenfor Norge må avlegge regnskapet etter til en hver tid gjeldende lokale regnskapsregler Fullmaktsrisiko Ved å avgi fullmakt til å møte og stemme i generalforsamlinger i Selskapet til styreleder i Selskapet kan dette medføre en lavere grad av kontroll over de selskapsbeslutninger som fattes enn om Tegneren utøvde slike aksjeeierrettigheter uten å avgi slik fullmakt. Del II Registreringsdokument 5

20 2. ANSVARSFORHOLD OG ERKLÆRINGER 2.1 Selskapets styre Dette Prospektet er utarbeidet i forbindelse med den planlagte Emisjonen i SR EiendomsInvest Tyskland II AS ( Selskapet ) med sikte på å gi en mest mulig fullstendig og korrekt beskrivelse av Selskapet. Styret i Selskapet bekrefter at opplysningene, så langt Styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser i Prospektet som er av en slik art at det kan endre Prospektets betydningsinnhold og at Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 17. januar 2008 Styret i SR EiendomsInvest Tyskland II AS Gunnar Aardal (sign), Styreleder Per Morten Bjørseth (sign), Styremedlem Didrik Fladberg (sign), Styremedlem 2.2 Juridisk Rådgiver Vi har bistått Tilrettelegger og Distributør i forbindelse med utarbeidelsen av dette Prospektet, og har i den forbindelse gjennomgått kapittel 3 i Verdipapirdokumentet og kapittel 9, 10 og 11 i Registreringsdokumentet. Etter de opplysninger vi er forelagt er det vår oppfatning at Prospektet gir et balansert og dekkende bilde av de juridiske forhold som er omtalt. Vi bekrefter videre at den fremgangsmåte som er beskrevet for å forhøye aksjekapitalen vil innebære et gyldig vedtak om kapitalforhøyelse. Vår gjennomgang og denne uttalelsen er begrenset til forhold som er underlagt norsk rett, og omfatter for øvrig ikke Prospektets omtale av de kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold. Oslo, 17. januar 2008 Aabø-Evensen & Co 2.3 Informasjon fra tredjeparter De steder i Prospektet der det er gjengitt informasjon som stammer fra tredjepart, har slik informasjon blitt korrekt gjengitt. Så langt SR EiendomsInvest Tyskland II AS er kjent med og har mulighet til å fastslå på bakgrunn av informasjon gitt av en slik tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. Oslo, 17. januar 2008 Styret i SR EiendomsInvest Tyskland II AS Gunnar Aardal (sign), Styreleder Per Morten Bjørseth (sign), Styremedlem Didrik Fladberg (sign), Styremedlem Del II Registreringsdokument 6

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428 PRE II Prospekt SR EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon III) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Prospekt PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 Design og produksjon: www.kursiv.no PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon III) av minimum 100.000 aksjer

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedlegg til sak 7 Storebrand Privat Investor ASAs levetid Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPII ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen 2015. Det er muligheter for forlengelse

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS TILLEGGSPROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,00 per aksje, hver pålydende

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Prospekt PRE II PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS

Prospekt PRE II PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS PRE II Prospekt PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IX) av minimum 100 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Antall aksjer: Tegningskurs: Tegningsperiode: Prospekt 22. oktober 2010 - Tilbud om tegning av aksjer. Minimum 2 500 000 og maksimum 40 000 000

Antall aksjer: Tegningskurs: Tegningsperiode: Prospekt 22. oktober 2010 - Tilbud om tegning av aksjer. Minimum 2 500 000 og maksimum 40 000 000 UNION Eiendomsinvest Norge ASA Prospekt 22. oktober 2010 - Tilbud om tegning av aksjer Antall aksjer: Minimum 2 500 000 og maksimum 40 000 000 Tegningskurs: NOK 10,0 Tegningsperiode: Fra 22. oktober 2010

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 NOK 12,5

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 NOK 12,5 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 Tegningskurs NOK 12,5 Tegningsperiode Fra 12. mai 2011 kl. 12.00 til 16. juni 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge ASA

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Årsrapport 2007 EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 07 EiendomsInvest Tyskland II AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer