MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 4-2 0 0 4"

Transkript

1 . m e n i a k l. c o m MB - Tidende M B E m e d l e m l a d - 5. å r g a n g - N r G 55 AMG Dee må være de limae nå på vinerføre... MBE ønker dere alle en rikig God Jl og God ny år! Aofilmeen i Lillerøm pl li il.... m e n i a k l. c o m Side 1

2 M B E n i a k l LEDERN av Bjørn Mohn GOD JUL! Ja, nå har jlefreden enke eg over lande og de flee av o har vel få alle gaver i h. Jeg regner med a ønkelien din har innehold noen goaker il din kjære, ja..jeg enker da på ilen... Høen ore egivenhe var Aofil-mea på Lillerøm, om alle ve var vi der og vie o frem. Mer om dee leer dere ak i lade. Vi fikk ogå opp i hø den nye hjemmeiden vår og jeg vil i a den har li ra. Den er elvfølgelig nder konan evalering med anke på foredringer. Medlemmaen øker jevn og r og i krivende nd er vi veeeldig nære 1000 medlemmer! Når vi rnder de magike alle, vil vi ehørig feire dee. HUSK SJEKK LYS OG DEKK!! Og a med en ok med dekk-vak og dekkklier i ilen å år d ikke fa heller! Ha en jernefyl viner Vennlig hilen Bjørn Mohn Syreformann MB Tidende er e medlemlad gi av MB Eniakl. Dee nmmer: Redakør og layo: Bjørn Mohn Side 2

3 . m e n i a k l. c o m Ny amareidparner Vi har nå inngå amareid med Sarporg Karoeriverked AS i Sarporg. De er peialier på følgende når de gjelder alminimfelger: reing, veiing, alanering, rkrkonroll, makinell høyglanpolering og lakkering. De fører ogå reparajon av radiorer og oljekjølere. For klen medlemmer ily 10% raa på gjeldende prier ved fremvi/opply medlemkor/medlemnmmer Konak daglig leder Dag Marin Waved Telefon: E-po: We:.arporg-karoeri.no Adree: Ldvig Enge vei 21, 1722 Sarporg Blk innerane, fra 30 mm. innlag. fra kr. 400 Blk yerane. fra kr. 300 Landreff Så er ed og id for landreffe 2005 eem, de lir avhold ie helgen i Mai, alå 27/5-29/5 på Gol i amareid med Per Hoel om i. Jeg oppfordrer alle il å ee av denne daoen allerede nå. Påmeldingkjema og annen informajon vil li end i god id, åde her i lade og på neiden vår. Oppfordring Alle om har flye, få ny e-po adree eller ye il, e herved om å gi medlemanvarlig ekjed om dee nare lik a vi får rikig informajon om dere i vår regier. Dee kan gjøre enen via vår hjemmeide, e pokor il klen eller en e-po il: Medlemkoningen Medlemkoningenen for 2005 øke il kr. 450,- og innmeldingavgifen for nye medlemmer ee il kr. 50,- Denne økniningen rer i kraf fra 1.janar 2005 Side 3

4 M B E n i a k l Tåkely av Trond-Erik Holme Mange yne åkely er øf - og rker åkely åde på dagid og i mørke. Ikke alle har kjøn a de er fakik ganke rafikkfarlig. Brk av åke-/krvely kan kankje virke kyldig, men ifølge venk forkning er feil rk av like ly fakik rafikkfarlig. En venk nderøkele før i 1994 vie nemlig a ilførere ikrekning redere med 16 proen når mogående kjøreøy rker åkely i kominajon med nærly. Derfor lender Tåkelye. Tåkely er om ofe plaer lav på ilen og ier dermed a il. Dermed kommer de ofe av illing. Deen er åkelyene oppygging lik a de ikke gir e klar kille mellom ly og mørk pari. Relae er llen ik. Tåkelye ender åkale piraråler om virker lendene, ane hvordan de er innil. De er derfor lov å rke åkely om kjørely når de er ly. Når d rker åkely ammen med nærly vil d få for or lyyrke re foran ilen. De ødelegger iken li lenger foran ilen. D kan ammenligne effeken d får når d or inne i e h om er opply. Da er d dårligere av vinde. Jålee. Enee grnn il a å mange velger å kjøre med åde åkely og nærly, er a de er jålee og egoiike. De yne de ar eg flo og de gir laffen i a faren for å lende mogående rafikk øker. Mange ror ogå a de får e mye edre ly. Når kan jeg rke åkely? De vier eg a mange ilier kjører med åkely i all lag vær. Over al vrimler de av ilier med feil lyrk, og alvorlige eknike feil på lyene. Krve-/åkely kal are rke ammen med parkly og gjøre de leere å e når nærlye ikke er ilrekkelig, f. ek. i åke og nder andre krevende forhold. Moderne iler har å gode hovedly a ekraly are er nødvendig nder hel peielle omendigheer. Speiel iler yr med åkale xenonly. Dyr! De vil de koe deg 1000 kroner derom d rker åkely i klarvær, eller ha alvorlige feil på ilen ly, og poliie har ag a de vil håndheve die med en hard hånd. Tiden får vie. Side 4

5 . m e n i a k l. c o m Aofil 2004 av Olav Barhagen E av åre høydepnk for o ilinereere var ilillingen Aofil 2004 om le arranger på Norge Varemee i Lillerøm. Denne illingen le føre gang arranger i 2002, eer en lengre periode en like illinger i Norge. I illegg il å preenere nye ilmodeller har arrangørene ogå lag or vek på å preenere o om driver med ilrelaere friidakivieer. MBE var heldige og fikk en god profilering på mea i 2002, og de var aldri noen vil om a vi klle dela ogå i år. Eer mye frem og ilake om ørrele og forming av anden ende vi opp med en akillig mindre and enn i, da vi hadde med fire iler. Åre and var lang og mal, og med pla il 2 iler. Med god hjelp fra Kreaiv Service på Kirkenær fikk vi lagd en vegg ak hele anden der vi preenere klen i ek og ilder. Vi hadde ogå en avdeling der vi olge divere klrekviia, og informere om klen. De o ilene om le valg il å repreenere klen var o E-klaer om har gjor eg god emerke på reff og illinger ie år. Arne Snapa 95 E 220 T og Ronnie Wepold 04 Bra D3. To fine iler, ilfeldigvi ogå i amme farge. Kankje ikke iler om e ekriver klen mangfold, men i hver fall fine likkfang. Mange oppe opp ved vår and, og fikk mye informajon om klen og hva den har å ily. Inereen for å oppleve fellekape rnd e ilmerke var or, og vi fikk neen 70 nye medlemmer i løpe av mea. Nye Mercede-modeller De flee norke ilimporører delok på mea, og vi fikk flere norgepremierer i illegg il gamle ravere. For o med li ekra fok på iler med jerne på panere var nye CLS en il vi are måe or og e på. Denne ilen le preener om en fremidvijon nder Frankfr-illingen i fjor. Veien fra vijon il virkelighe le gjor mege kor, og nder e år eerpå år prodkjonmodellen ferdig. Neen idenik med vijonen fra Frankfr. Bilen var ydeligvi poplær på Lillerøm ogå. De var vankelig å komme il og få a ilder av den en a plikm dere den på alle ager og kaner. Nye A-klae var ogå på pla. Denne er krafig foredre i forhold il idligere modell, og fremår om en mege veldeigne og prakik il. Kvaliefølelen er av en annen verden i forhold il forgjengeren. De er allerede olg mange nye A-klaer Side 5

6 M B E n i a k l i Norge, og vi raff ogå på en av våre medlemmer med ferk konrak i lomma. Berel O. Seen har ogå li imporør av Smar, og vie frem åde den gamle Smar om nå har få navne ForTo, og den nye ForFor. Alernaiv energi Alernaive energikilder lir adig mer akel, noe vi fikk flere ekempler på nder mea. Firmae Ga Tech vie ie generajon av omygginge for gadrif. Die er mer økonomike og drifikre enn idligere. Med dagen prier er en lik omygging lønnom allerede ved en kjørelengde på km. På iler med høy forrk er overgang il ga ennå mer lønnom. De øre proleme i dag er ilgangen på ga. De er vær få ga-ajoner enom de øre yene, men yggingen går rak. Kominajonen elekrik drif og eninmoor er e anne alernaiv. Blade Bil hadde greid å få ak i noe om må være verden råee hyridil. Ialdeign har lagd en yer elegan farko. Den har drivverke fra hyridilen Lex RX 400 H, med en enin V8 og o elekromoorer. En for forhjl og en for akhjl. Far og ønn Gigiaro har deigne e nydelig karoeri, og ilen er pekke med avaner eknikk. Bilen flle navn er Ialdeign Aleandro Vola, og den er like øff om den høre. Mye Snack Tning og yling er noe om oppar mange, og ogå her fikk Mercede-folke noe å hvile øynene på. Kleemann var ilede gjennom in imporør Jakoen Impor. De ile med 2 iler og mye grom yr. Lyd i il var ogå vie or pla, og e or anall iler med de aller råee innen ilnderholdning var il. Fra dikre monere anlegg om knap yne i ilen originale ineriør, il iler omygd il de gjenkjennelige. Til og med Pickper med plane fll av forerkere og høyalere. Dekk og felg le ogå preener, og vi fikk ennå ydeligere vi a renden går mo ørre og lankere hjl. Helkrommede 20-ommere med en lien lakriripe yer dkker opp på adig flere iler. Modelliler, øker og filmer var å få kjøp flere eder, i illegg il klær og andre effeker. Spill er poplær om aldri før, og på Pegeo and var de rigge opp en mengde Playaion-konoller komple med ol, ra og pedaler og ore kjermer. Her knne d fordre elvee Henning Solerg. Vi o og å på Solerg men han vinge eg gjennom farprøvene i Rally Wale. Fanaik å e på, men da vi le invier il å prøve avlo vi høflig, og forlo ede med æren i ehold. Side 6

7 . m e n i a k l. c o m En avdeling, en gjeng, e lokale Av: Thoma Nygård MBE avd. Savanger har i lengre id vær på øken eer en fa holdepla i nærområde. En lengre periode var man plaer på Lra Biro, hvor man hadde en god parkeringpla og ilgang il kaffe og ord å ie rnd. Imidlerid var de noe om mangle, og flere av medlemmene ønke vedlikehold og edringer av ilene ine, men med egrenede mligheer i egen heim. Rak le de derfor ele a øking rnd i nærområde eer e egne lokale le a opp på dagorden for de ivrige delagerne. Avdeling Savanger kan virke noe miviende, da den akive mae har e ganke vid oeingmøner i like kommner på Nord-Jæren, og derfor var de og en fordring for å finne e geografik pnk om var overkommelig for de aller flee. Eer å ha ie på noen h og låver på nærliggende garder, var de mer eller mindre med en ilfeldighe a vi fan lokale om vi har end opp med. Via MBE avd. Savanger avd. moorpor, pore vi opp e mlig lokale. De le rak gjor e øk og vendig efaring, da heier var vankelig å få fa i. Om li, å var de i hver fall li oppree konak, og da var de are å lå il. Lokale er e nedlag lakkeringverked, lik a de er eregne for iler i gangpnke. I 1. eaje er de 2 karer om driver med opping av er, am lagring av oiler. For vår del, om har e fok på peroniler, går de grei med lokalene i 2. eaje om i hovedak er e or rom. I ilknyning il elve kjørehallen, er de e oppholdrom om har ord og oler, am en kjøkkenkrok. I e anne rom er de inaller dj og oale, og fngerer om garderoe. Rikignok er lokale plaer noe avide, men de ligger i Sandne kommne, og er knap 10 miner i kjøring fra enrm. Av og il kan de være grei a de ikke er for enrmnær og. lokale er ledig for å a inn iler for dikjon og eikigele. De er 7 akive peroner om har gå inn i en avale om å leie lokale, for å danne en ikkerhe for avdelingen. Klhe er elvag åpen for alle medlemmer og poenielle medlemmer, og de kan og reparere og vedlikeholde ine iler mo en lien avgif. De kal jo være en fordel å være medlem i MBE. De aller flee ondagreffene har vi og her i lokale. Slik de har vær hiil i hø, har man ha noen projekiler, om gjennomgår ørre edringer, men en annen del av Vi har og få il e miljø rnd klhe, hvor flere ar ak med dgnad og kommer med yr om kan være il nye for de om rker lokale. Selvag ville vi ønke en ørre opplning, men de vil nok komme eer hver. Foreløpig er de på pla lfkompreor, garajejekk og PC med verkedhåndøker i digial og papirverjon. Øver på lien il jlenien er en løfekk om vil øke rkervennligheen en god del. Da lir de leere å gjøre enkel vedlikehold ogå nder ilen. Vi har av en av våre nille onkler få ak i en oljeoppamler om rke nder en løfekk. Dermed kan man enkel kife olje og lignende, am kife dekk på linje med profejonelle dekkikker. Vi håper ede kan li e god amlingpnk for MBE avd. Savanger og a de kan være e grnnlag for en år ilreng vek for avdelingen. Side 7

8 M B E n i a k l En hendel il evær Av: Thoma Nygård For en del år ilake, var de en ørre grad av markane forkjeller fra de like merkene. I råd med ordriffordeler og rajonale ak ørre anall enhe øker forjeneen, må man gjøre vie grep for å overleve om ilproden. Speiel i USA på alle var årmodellene dramaik forandre for hver enee år, ågar a man og ga ½ - årmodeller. Andre prodener, ypik mindre eropeike, har lag eg på en rend hvor man gjør mindre endringer i en aikonrkjon, og dermed får e oppdaer eende. Typik midlivkrie/ face lif om nærme er regelen enn nnake. Se are på Mercede-Benz, de har ha oppdaeringer når modellen har levd en nd, og på den måen li mer moderne. Imidlerid er de ikke de om er emae, men ekempel på a Mercede ogå har hold eg ved ine røer på vie områder, og de gjelder den hel peielle mlifnkjonhendelen. Speiel merkar er dee når nye førere eer eg ak rae i en Mercede. Da leer de allid eer en pak på høyre ide, men finner ingening enom enninglåen. Reerachen om er gjor, er aer på modeller hel fra dagen S-, E-, C- og A klaer, ilake via 124, 123, 116 og 115 il W 108 om kom i De er mlig hendelen har vær en del av invenare ennå lenger enn dee, men i alle ilfelle å nderreker den poenge, og de er a denne noe peielle anamlingen av fnkjoner på en hendel, har vær med i prodkjonen i mer enn 40 år. Fnkjoner har nok komme og gå, eller for å være mer prei, de har nok hel komme. Flere og flere fnkjoner har li lag il denne hendelen. Innil man i 1975 inrodere empomaen (crie conrol). Dermed fikk man en hendel il å forholde eg il. Av alle ing å le den elvfølgelig plaer på amme ide om den forrige, alå venre for venreraede iler. Som regel er de ikke å ofe d eer på empomaen når d kal linke, men de er ofere d linker når empomaen kal akivere. Hvorfor har å Mercede ehold denne noe egenarede hendelen gjennom en årrekke og i or e hele i orimen? En delvi egrnnele kal være a de aner de om mer rafikkikker å ha kn én hendel il de vanlige fnkjonene, lik a man i reede iajoner fakik lår på linklye når de er nødvendig, og ikke vaker fronra. Men ilake il overkrifen, de er fremdele en god del menneker om yne denne hendelen er il evær. Se peiel på illader og ileer på inerne. Alle jornaliene har enen ikke noe anne å ee fingeren på, eller har å har de lag denne hendelen for ha. I hver fall, å må de or e få med noen negaive eninger om mlifnkjonhendelen. Speiel gjelder dee illader om gir eg for å være ilnærme forrkermagainer, hvor gøy fakoren ikke er il ede (her kan leeren enke elv på hvilke norke lader forfaeren har ha i ankene). De enere årene har nok en hendel komme il på raammen om e ilvalg for enkele modeller, og de er hendelen om yrer lingaronic, eller emmeyring om d vil. Heldigvi fan Mercede de me henikmeig å plaere den på høyre ide, lik a man nngår å prae i klare ordelag amidig om linklye linker, eller vikerne har egyn å gå. Er d derimo jåfør om daglig raer en Mercede, er denne hendelen aldri noe prolem. D ve hvilke fnkjoner den har, og dee og er gjenkjennar når en kifer il en annen il av amme merke. Arne Roger Snapa * Tlf: * e-po: *.arrading.no DEKK - FELGER - STYLING - TUNING - XENON-LYS TIL ALLE BILER (e om ild) Side 8

9 . m e n i a k l. c o m MBE kleffeker Beillinger gjøre il effekanvarlig Ronnie Wepold elefon: eller e-po: Kalender 2005, 2-ider m/oppheng: kr.50,- Nøkkelånd: kr.50,- Skilplae (for nye kil): Sor reamer hvi (innv.): T-hir: S,M,L,XL,XXL kr.150,- Fleece-gener: M,XL,XXL kr.50,- kr.100,- Cap: kr.250,- kr.150,- Lien reamer grå (innv./v.): kr.50,- Side 9

10 M B E n i a k l Najonale og lokale amareidparnere Hydro-Texaco - 35 øre i raa per lier drivoff. Vi har øknadkjema for Hydro-Texaco kor. Blade Bil - Aonemen inklder i medlemkape Nergaard daa og elekronikk Mellom 10 og 20% raa på ilereoprodker. Koreck Førde Oppil 25% raa på xenon omygging ki og xenon pærer Gard Syem - Kanalg. 3, 3263 Larvik Sporingmodl / øk- og gjenfinningmodl + 1 år aonnemen il kr ,- (500,- nder ordinær pri. Fll pri 5.110,-) Aonnemen pr år: 1.690,- Emlem Speialen Mengder av forkjellige ing. Bl.a. Mercede klokke med gravering il 1200,- eller en klokke med gravering og roerende jerne il 2200,-. Tlf MapSolin AS - Akerg. 41, 0158 Olo Kar il ilnavigajonanlegg. Karene vi har er il inegrer Mercede, Blapnk og VDO. Prier på kar er 1190,- pl poro. Beilling kan gjøre på: E-po: eller il Ronnie Wepold (konak info på nee ide.) Nor Teknikk A/S. Smare reparajoner av: målker en lakkering, vihll i offeer, rifer eller liaje i kinneer, yneik kinn på dørrekk og kader i dahord.. -20% raa på gjeldende aer. Sarpri på ående og liggende flaer eer dagen aer. Ved pakkeprier på reparjoner av flere kader på amme il, år prien om er gi. Avdelingen i Savanger har adree: Foreen 1, 4033 Savanger. Tlf , fak Olo-område Berel O. Seen AoSern AS - Sognveien 68 / 70, 0855 Olo, % på verked, innil 25% på reerve deler m/nnakav aggregaer. De gi ogå gnige eingeler på deler og ilehør am dekk på forepørel.. Hagen Bilhine Diec AS - Alakv. 14, 0753 Olo, % raa på Diec ehandling og vanlig ilpleie Karoeripeialien AS- Malerhagv. 15, 0661 Olo, % raa på vanlige imeprier. AoTrio AS- Capar Sorm v 2, 0664 Olo, % raa. Berg Aomaervice AS- Fyrikkalleen 21, 0661 Olo, % på gjeldende prier KEEN Aoeknikk Spe. Mercede-Benz, Boch Innprøyning - Broekkveien 64E, 0583 Olo, T % på gjeldende prier Inge Høyer Billakkering AS- Broekkveien 102B, 0528 Olo, % på gjeldende prier 2-B-Tning (official BRABUS dealer) - Broekkveien 102B, 0582 Olo, Savanger-område Rogaland Rekviia A/S - Sjøhagen 9, 4016 Savanger, Varierende raaer Bilradio A/S - Kvaleergv. 21, 4016 Savanger, % konanraa på ordinære varer Dekkpeialien A/S - Sørflåv. 6, 4018 Savanger, , 35% raa på dekk og 40% raa på felger Savanger Bil & Elekro A/S - Sørflåv. 9, 4018 Savanger, % avlag på gjeldende verkedprier Bilpleiepeialien A/S - Hillevågv. 101, 4016 Savanger, Gode prier på vak og polering. Trondheim-område Ao-He AS - Horneergvn. 10,N-7038 Trondheim, % raa på deler og ilehør: Bilradiopeialien AS - Sørenga 9, 7032 Trondheim, % på ordinære prier, 5% på ildvarer Lakkpeialien AS - Ranheimv. 7 A, 7044 Trondheim, % raa på divere lakkprodker CD Bildeler AS - Thoning Oeen g 22, 7044 Trondheim, % på liedeler og rekviia, yling e. avale Bergen-område Solerg Dekk 30% raa på dekk og felger i henhold il imporør in prilie/fakragrnnlag. Aoproff - 10% raa på ecyl ehandling, 30% raa på fronrer, 10% raa på iderer og akrer, 15% på ilpleie Side 10

11 . m e n i a k l. c o m Konakinformajon il yre i MB Eniakl Syreformann Bjørn Mohn Tlf: E-po: Sekreær Trond Erik Holme Tlf: E-po: Effekanvarlig Ronnie Wepold Tlf: E-po: Kaerer og medlemanvarlig Arne Kjøhl Tlf: E-po: Treffanvarlig Geir Normann Tlf: E-po: IT-anvarlig Tjærand Mare E-po: K o n a k i n f o r m a j o n i l l o k a l l a g e n e i M B E Lokallag Olo: Syreformann Inge Høyer, lf (dagid) E-po: Lokallag Savanger: Syreformann Thoma Nygård, lf: E-po: Lokallag Trondheim: Syreformann Torjørn Flenad, lf: E-po: Inerne: hp://.meniakl.com Poadree: MB Eniakl Pook 11, Volleekk 0516 Olo Beøkadree: Broekkveien 102B 0582 Olo Side 11

12 M B E n i a k l B-Blad Reradree: MB Eniakl Pook 11 Volleekk 0516 OSLO Side 12. m e n i a k l. c o m

Løsningsforslag LO346E Dynamiske Systemer H 06 eksamen 21. november 2006

Løsningsforslag LO346E Dynamiske Systemer H 06 eksamen 21. november 2006 øningforlag O346E Dynamike Syemer H 6 ekamen. november 6 Oppgave Gi e yem med ranferfnkjonen H 58 + a Tidkonanen for yeme er T 8 4. Den aike forerkningen er H 5 Saik forerkning for en varmvannank kan handle

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

Arvelighet av pelsfarver hos collie

Arvelighet av pelsfarver hos collie Arvelighe v pelfrver ho collie Siri H. og Tom V. Segld Rockhound Rough Collie Eer å h hør divere moridende og il del merkelig informjon om rvelighe v frver ho collie, vr de ikke ll informjonen om eme.

Detaljer

( ) ( ) ( ) ( ) 2. Kjell Arne Brekke Vidar Christiansen. Econ 2200 vår 2009 sensorveiledning

( ) ( ) ( ) ( ) 2. Kjell Arne Brekke Vidar Christiansen. Econ 2200 vår 2009 sensorveiledning Kjell Arne Brekke Vidar Chriianen Econ 00 vår 009 enorveilednin Vi ir poen or hver var. Makimal poenall på hver oppave varer il den vek om er oppi i proen. Makimal oal poenum blir dermed 00. Vi vil enere

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013 Krefer og benge beegeler 4..3 FYS-MEK 4..3 Benge beegele beegele: r bane: r beegele lang banen: haghe: r r u r u angenalekor: far lang een: akeleraon: a u u u u angenalakeleraon: enrpealakeleraon: a a

Detaljer

100 nautiske mil. 26 SEILmagasinet 2009/10

100 nautiske mil. 26 SEILmagasinet 2009/10 Seilglede i høy 0 nauike mil De er mange måer å prøve båer på. De aller flee åkale «eer» i båblader verden over er baer på mer eller mindre kore dagurer. I SEILmagaine ønker vi å kalle en pade for en pade,

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

Boliginvesteringer og boligpriser

Boliginvesteringer og boligpriser Boliginveeringer og boligprier Dag Henning Jacoben, rådgiver i Finanmarkedavdelingen, riin Solberg-Johanen, konulen i Økonomik avdeling, og eri Haugland, konulen i Pengepoliik avdeling. Vi analyerer uviklingen

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 3-2 0 0 4

MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 3-2 0 0 4 w w w. m b e n t u s i a s t k l u b b. c o m MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 3-2 0 0 4 MBE goes to Sweden and Germany... pluss litt til... w w w. m b e n t u s i a s t

Detaljer

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BI M Anvarbegrenninger Novell, Inc. påtar eg ikke anvar for og gir ingen garantier om innholdet i eller bruk av denne håndboken, og frakriver eg definitivt ekpliitte

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

Leveransebeskrivelse hytter. Denne leveransebeskrivelsen er datert 15.07.2015

Leveransebeskrivelse hytter. Denne leveransebeskrivelsen er datert 15.07.2015 Leveranebekrivele hyer Denne leveranebekrivelen er daer 15.07.2015 ideoverik Anvarre 3 Generel 3-4 Bjelkelag/gulv/himling 4 Yervegger i re 4-5 Innervegger i re 5 Tak/ akekking 5 nøfangere 5 Dører 6 Vinduer

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN GRATIS BLAD FEBRUAR/MARS - 201 Akiviesleker il ka Akvarium - e levende møbel Srikke VINTERDEKKEN Usyr il løypa Eer en lang kald dag i løypa er de god å legge seg i en myk varm seng! Poesalve Non-sop Vannfri

Detaljer

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano Thore Hauker GRORDDALS-SITE for Piao Tittel: GRORDDALS-SITE for iao Musikk: Thore Hauker Notesats: Bio Laos Foto å forside: Alailde, fotografert av Karste Sølve Nilse. Trykt med tillatelse tgitt av Catado

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER. Sjette hete. Yrketatitikk. VI. Statitiqe de proeion. Recenement de la poplation le décembre. UTGITT A V STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

November har akkurat begynt med

November har akkurat begynt med LEDER MOTTO Dere er verden ly, dere er jorden alt KRISTEN FORENING FOR HELSEPERSONELL er en ammenltning på evangelik felle kritelig grnn. Kritne fra alle grpper innen heleektoren kan bli medlemmer. Foreningen

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER FORORD Bilbranjen har de ite årene opplevd at økende andel av bilalget kjer ved bruk av leaing, og da peielt privat leaing.

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 1-2 0 0 5

MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 1-2 0 0 5 w w w. m b e n t u s i a s t k l u b b. c o m MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 1-2 0 0 5 Prosjekt 190! Landstreff 2005... mitt møte med klubben... og litt til... God Påske!

Detaljer

ØVING 4. @V @x i. @V @x

ØVING 4. @V @x i. @V @x FY006/TFY425 - Øving 4 Frit for innlevering: tirdag 8. februar, kl 7.00 Oppgåve ØVING 4 Vibrerande to-partikkel-ytem Som dikutert på ide 0 i boka til Hemmer, er det eit viktig poeng både i klaik mekanikk

Detaljer

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering :

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Hvem kan væ r e m ed på or ient er ing? Or ient er ing er en av d e f å id r et t en e som p asser f or alle i ald er en 1-100år. Det f innes

Detaljer

Dette kapittelet tar for seg krefter som oppstår når en vinding beveges i et magnetisk felt.

Dette kapittelet tar for seg krefter som oppstår når en vinding beveges i et magnetisk felt. 5.3 KRETER MAGNETELT 1 5.3 KRETER MAGNETELT Dee kapiee ar for eg krefer om oppår når en vinding bevege i e magneik fe. KRETER SOM VRKER PÅ EN LEDER ET MAGNETELT Når en vinding bir forfye horiona gjennom

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR www.brother.no VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

Styring av romfartøy STE6122

Styring av romfartøy STE6122 Syring av romfarøy STE6122 3HU -. 1LFNODVVRQ Høgskolen i Narvik Høs 2000 Forelesningsnoa 8 1 6W\ULQJ RJ UHJXOHULQJ DY RULHQWHULQJ,, Nødvendig med nøyakig syring og/eller regulering av orienering i en rekke

Detaljer

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann N. 6 Jni 2014 19. ågang Filfslei Sommefeieakiviee Male på vann In o nh ld Filfslei Kjæe lese! Nå så sommeen fo døen, og da e de ekke aangemen d kan dela på! Hva med filfslei med mange gøye akiviee? D kan

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

TR ansistor som bryter anvendt i enkle logiske CMOS porter.

TR ansistor som bryter anvendt i enkle logiske CMOS porter. el : Grunnleene iitl CMO NGVR ERG I. Innhol TR nitor om ryter nvent i enkle loike CMO porter. erie- o prllellkolin v nno- o pmo trnitorer. Inverter, NN. NOR o enerelle porter. Komplementær CMO me opptrekk

Detaljer

ØVING 12. Vinkelfunksjonar, radialfunksjonar og orbitalar for hydrogenliknande. Y lm ; l =0, 1, ; m = l,,l.

ØVING 12. Vinkelfunksjonar, radialfunksjonar og orbitalar for hydrogenliknande. Y lm ; l =0, 1, ; m = l,,l. FY1006/TFY4215 - Øving 12 1 Frit for innlevering: Tirdag 22. april kl.1700 Oppgåve 1 ytem ØVING 12 Vinkelfunkjonar, radialfunkjonar og orbitalar for hydrogenliknande For ein partikkel om bevegar eg i eit

Detaljer

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller Beydning av feilspesifiser underliggende hasard for esimering av regresjonskoeffisiener og avhengighe i fraily-modeller Bjørnar Tumanjan Morensen Maser i fysikk og maemaikk Oppgaven lever: Mai 2007 Hovedveileder:

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

Oppgave 1. (a) Vi utvikler determinanten langs første kolonne og dette gir. (b) Med utgangspunkt i de tre datapunktene denerer vi X og y ved

Oppgave 1. (a) Vi utvikler determinanten langs første kolonne og dette gir. (b) Med utgangspunkt i de tre datapunktene denerer vi X og y ved Sensorveiledning: ELE 37191 Maemaikk valgfag Eksamensdao: 13.06.2012 09:00 1:00 Toal anall sider: 5 Anall vedlegg: 0 Tillae hjelpemidler: BI-dener eksamenskalkulaor TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus Innføringsark:

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24 Oppgave. Vis hvordan vi finner likeveksløsningen for Y. Hin: Se forelesningsnoa 4 Økonomisk akivie på kor sik, side 23-24 2. Gi en begrunnelse for hvorfor de er rimelig å ana a eksporen er eksogen i denne

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT

BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon. Den nye profejonelle fargelaererien er forynt

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Formelsamling i Regtek. Andreas Klausen. (Kontrollør Sondre S. Tørdal) 4. september 2012

Formelsamling i Regtek. Andreas Klausen. (Kontrollør Sondre S. Tørdal) 4. september 2012 Formelamling i Regtek Andrea Klauen (Kontrollør Sondre S. Tørdal) 4. eptember 0 Bruk på eget anvar. Innhold Ziegler Nochlie PID tuning 3. Open Loop.............................. 3. Cloed loop..............................

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

PLANNUMMER: PLANNAVN:

PLANNUMMER: PLANNAVN: Areal- og byggesaksjenesen 01.01.2008 Versjon 1.1 Formål Dokumenasjon Øke kvalieen på arealplaner og effekivisere planprosessen. Sjekklisa deles u på oppsarsmøe (er på kommunens hjemmeside i digial form),

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst En sammenligning av økonomiske eorier for regional veks av Grehe Lunde Masergradsoppgave i samfunnsøkonomi 30 sudiepoeng Insiu for økonomi Norges fiskerihøgskole Universiee i Tromsø Mai 2008 I Forord Arbeide

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Bakgrunn. En fonologisk analyse av et korpus på 200 tegn. Produksjonsansvarlig: Møller kompetansesenter (Statped) Trondheim -----------------

Bakgrunn. En fonologisk analyse av et korpus på 200 tegn. Produksjonsansvarlig: Møller kompetansesenter (Statped) Trondheim ----------------- Innlegg på Seminarium Teckenspråken i Norden korpusarbee Sockholms Universie, 7. november 2008 En fonologisk analyse av e korpus på 200 egn Irene Grefegreff, sud. PhD Insiu for språk- og kommunikasjonssudier,

Detaljer

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager Norges Banks lagersyring av konaner Knu Are Aasvei, konsulen i Finansmarkedsavdelingen, og Thomas Kjørsad, konsulen i Avdeling for konane bealingsmidler 1 For å kunne ivarea sin seddel- og mynforsyningsplik,

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgkolen i elemark Avdeling for teknologike fag SLUPRØVE Løningforlag EMNE: EE49 Modellbaert regulering LÆRERE jell-erik Wolden og Han-Petter Halvoren LASSE(R): IA DAO: 9.5. PRØVEID, fra-til (kl.): 9..

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014 Knemkk o og re dmensoner 29.1.214 FYS-MEK 111 29.1.214 1 hp://pngo.up.de/ ccess numer:7182 En len l der en sørre lsel som hr død er. Mssen l lselen er sørre enn mssen l len. Hlke følgende usgn er korrek?

Detaljer