MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 4-2 0 0 4"

Transkript

1 . m e n i a k l. c o m MB - Tidende M B E m e d l e m l a d - 5. å r g a n g - N r G 55 AMG Dee må være de limae nå på vinerføre... MBE ønker dere alle en rikig God Jl og God ny år! Aofilmeen i Lillerøm pl li il.... m e n i a k l. c o m Side 1

2 M B E n i a k l LEDERN av Bjørn Mohn GOD JUL! Ja, nå har jlefreden enke eg over lande og de flee av o har vel få alle gaver i h. Jeg regner med a ønkelien din har innehold noen goaker il din kjære, ja..jeg enker da på ilen... Høen ore egivenhe var Aofil-mea på Lillerøm, om alle ve var vi der og vie o frem. Mer om dee leer dere ak i lade. Vi fikk ogå opp i hø den nye hjemmeiden vår og jeg vil i a den har li ra. Den er elvfølgelig nder konan evalering med anke på foredringer. Medlemmaen øker jevn og r og i krivende nd er vi veeeldig nære 1000 medlemmer! Når vi rnder de magike alle, vil vi ehørig feire dee. HUSK SJEKK LYS OG DEKK!! Og a med en ok med dekk-vak og dekkklier i ilen å år d ikke fa heller! Ha en jernefyl viner Vennlig hilen Bjørn Mohn Syreformann MB Tidende er e medlemlad gi av MB Eniakl. Dee nmmer: Redakør og layo: Bjørn Mohn Side 2

3 . m e n i a k l. c o m Ny amareidparner Vi har nå inngå amareid med Sarporg Karoeriverked AS i Sarporg. De er peialier på følgende når de gjelder alminimfelger: reing, veiing, alanering, rkrkonroll, makinell høyglanpolering og lakkering. De fører ogå reparajon av radiorer og oljekjølere. For klen medlemmer ily 10% raa på gjeldende prier ved fremvi/opply medlemkor/medlemnmmer Konak daglig leder Dag Marin Waved Telefon: E-po: We:.arporg-karoeri.no Adree: Ldvig Enge vei 21, 1722 Sarporg Blk innerane, fra 30 mm. innlag. fra kr. 400 Blk yerane. fra kr. 300 Landreff Så er ed og id for landreffe 2005 eem, de lir avhold ie helgen i Mai, alå 27/5-29/5 på Gol i amareid med Per Hoel om i. Jeg oppfordrer alle il å ee av denne daoen allerede nå. Påmeldingkjema og annen informajon vil li end i god id, åde her i lade og på neiden vår. Oppfordring Alle om har flye, få ny e-po adree eller ye il, e herved om å gi medlemanvarlig ekjed om dee nare lik a vi får rikig informajon om dere i vår regier. Dee kan gjøre enen via vår hjemmeide, e pokor il klen eller en e-po il: Medlemkoningen Medlemkoningenen for 2005 øke il kr. 450,- og innmeldingavgifen for nye medlemmer ee il kr. 50,- Denne økniningen rer i kraf fra 1.janar 2005 Side 3

4 M B E n i a k l Tåkely av Trond-Erik Holme Mange yne åkely er øf - og rker åkely åde på dagid og i mørke. Ikke alle har kjøn a de er fakik ganke rafikkfarlig. Brk av åke-/krvely kan kankje virke kyldig, men ifølge venk forkning er feil rk av like ly fakik rafikkfarlig. En venk nderøkele før i 1994 vie nemlig a ilførere ikrekning redere med 16 proen når mogående kjøreøy rker åkely i kominajon med nærly. Derfor lender Tåkelye. Tåkely er om ofe plaer lav på ilen og ier dermed a il. Dermed kommer de ofe av illing. Deen er åkelyene oppygging lik a de ikke gir e klar kille mellom ly og mørk pari. Relae er llen ik. Tåkelye ender åkale piraråler om virker lendene, ane hvordan de er innil. De er derfor lov å rke åkely om kjørely når de er ly. Når d rker åkely ammen med nærly vil d få for or lyyrke re foran ilen. De ødelegger iken li lenger foran ilen. D kan ammenligne effeken d får når d or inne i e h om er opply. Da er d dårligere av vinde. Jålee. Enee grnn il a å mange velger å kjøre med åde åkely og nærly, er a de er jålee og egoiike. De yne de ar eg flo og de gir laffen i a faren for å lende mogående rafikk øker. Mange ror ogå a de får e mye edre ly. Når kan jeg rke åkely? De vier eg a mange ilier kjører med åkely i all lag vær. Over al vrimler de av ilier med feil lyrk, og alvorlige eknike feil på lyene. Krve-/åkely kal are rke ammen med parkly og gjøre de leere å e når nærlye ikke er ilrekkelig, f. ek. i åke og nder andre krevende forhold. Moderne iler har å gode hovedly a ekraly are er nødvendig nder hel peielle omendigheer. Speiel iler yr med åkale xenonly. Dyr! De vil de koe deg 1000 kroner derom d rker åkely i klarvær, eller ha alvorlige feil på ilen ly, og poliie har ag a de vil håndheve die med en hard hånd. Tiden får vie. Side 4

5 . m e n i a k l. c o m Aofil 2004 av Olav Barhagen E av åre høydepnk for o ilinereere var ilillingen Aofil 2004 om le arranger på Norge Varemee i Lillerøm. Denne illingen le føre gang arranger i 2002, eer en lengre periode en like illinger i Norge. I illegg il å preenere nye ilmodeller har arrangørene ogå lag or vek på å preenere o om driver med ilrelaere friidakivieer. MBE var heldige og fikk en god profilering på mea i 2002, og de var aldri noen vil om a vi klle dela ogå i år. Eer mye frem og ilake om ørrele og forming av anden ende vi opp med en akillig mindre and enn i, da vi hadde med fire iler. Åre and var lang og mal, og med pla il 2 iler. Med god hjelp fra Kreaiv Service på Kirkenær fikk vi lagd en vegg ak hele anden der vi preenere klen i ek og ilder. Vi hadde ogå en avdeling der vi olge divere klrekviia, og informere om klen. De o ilene om le valg il å repreenere klen var o E-klaer om har gjor eg god emerke på reff og illinger ie år. Arne Snapa 95 E 220 T og Ronnie Wepold 04 Bra D3. To fine iler, ilfeldigvi ogå i amme farge. Kankje ikke iler om e ekriver klen mangfold, men i hver fall fine likkfang. Mange oppe opp ved vår and, og fikk mye informajon om klen og hva den har å ily. Inereen for å oppleve fellekape rnd e ilmerke var or, og vi fikk neen 70 nye medlemmer i løpe av mea. Nye Mercede-modeller De flee norke ilimporører delok på mea, og vi fikk flere norgepremierer i illegg il gamle ravere. For o med li ekra fok på iler med jerne på panere var nye CLS en il vi are måe or og e på. Denne ilen le preener om en fremidvijon nder Frankfr-illingen i fjor. Veien fra vijon il virkelighe le gjor mege kor, og nder e år eerpå år prodkjonmodellen ferdig. Neen idenik med vijonen fra Frankfr. Bilen var ydeligvi poplær på Lillerøm ogå. De var vankelig å komme il og få a ilder av den en a plikm dere den på alle ager og kaner. Nye A-klae var ogå på pla. Denne er krafig foredre i forhold il idligere modell, og fremår om en mege veldeigne og prakik il. Kvaliefølelen er av en annen verden i forhold il forgjengeren. De er allerede olg mange nye A-klaer Side 5

6 M B E n i a k l i Norge, og vi raff ogå på en av våre medlemmer med ferk konrak i lomma. Berel O. Seen har ogå li imporør av Smar, og vie frem åde den gamle Smar om nå har få navne ForTo, og den nye ForFor. Alernaiv energi Alernaive energikilder lir adig mer akel, noe vi fikk flere ekempler på nder mea. Firmae Ga Tech vie ie generajon av omygginge for gadrif. Die er mer økonomike og drifikre enn idligere. Med dagen prier er en lik omygging lønnom allerede ved en kjørelengde på km. På iler med høy forrk er overgang il ga ennå mer lønnom. De øre proleme i dag er ilgangen på ga. De er vær få ga-ajoner enom de øre yene, men yggingen går rak. Kominajonen elekrik drif og eninmoor er e anne alernaiv. Blade Bil hadde greid å få ak i noe om må være verden råee hyridil. Ialdeign har lagd en yer elegan farko. Den har drivverke fra hyridilen Lex RX 400 H, med en enin V8 og o elekromoorer. En for forhjl og en for akhjl. Far og ønn Gigiaro har deigne e nydelig karoeri, og ilen er pekke med avaner eknikk. Bilen flle navn er Ialdeign Aleandro Vola, og den er like øff om den høre. Mye Snack Tning og yling er noe om oppar mange, og ogå her fikk Mercede-folke noe å hvile øynene på. Kleemann var ilede gjennom in imporør Jakoen Impor. De ile med 2 iler og mye grom yr. Lyd i il var ogå vie or pla, og e or anall iler med de aller råee innen ilnderholdning var il. Fra dikre monere anlegg om knap yne i ilen originale ineriør, il iler omygd il de gjenkjennelige. Til og med Pickper med plane fll av forerkere og høyalere. Dekk og felg le ogå preener, og vi fikk ennå ydeligere vi a renden går mo ørre og lankere hjl. Helkrommede 20-ommere med en lien lakriripe yer dkker opp på adig flere iler. Modelliler, øker og filmer var å få kjøp flere eder, i illegg il klær og andre effeker. Spill er poplær om aldri før, og på Pegeo and var de rigge opp en mengde Playaion-konoller komple med ol, ra og pedaler og ore kjermer. Her knne d fordre elvee Henning Solerg. Vi o og å på Solerg men han vinge eg gjennom farprøvene i Rally Wale. Fanaik å e på, men da vi le invier il å prøve avlo vi høflig, og forlo ede med æren i ehold. Side 6

7 . m e n i a k l. c o m En avdeling, en gjeng, e lokale Av: Thoma Nygård MBE avd. Savanger har i lengre id vær på øken eer en fa holdepla i nærområde. En lengre periode var man plaer på Lra Biro, hvor man hadde en god parkeringpla og ilgang il kaffe og ord å ie rnd. Imidlerid var de noe om mangle, og flere av medlemmene ønke vedlikehold og edringer av ilene ine, men med egrenede mligheer i egen heim. Rak le de derfor ele a øking rnd i nærområde eer e egne lokale le a opp på dagorden for de ivrige delagerne. Avdeling Savanger kan virke noe miviende, da den akive mae har e ganke vid oeingmøner i like kommner på Nord-Jæren, og derfor var de og en fordring for å finne e geografik pnk om var overkommelig for de aller flee. Eer å ha ie på noen h og låver på nærliggende garder, var de mer eller mindre med en ilfeldighe a vi fan lokale om vi har end opp med. Via MBE avd. Savanger avd. moorpor, pore vi opp e mlig lokale. De le rak gjor e øk og vendig efaring, da heier var vankelig å få fa i. Om li, å var de i hver fall li oppree konak, og da var de are å lå il. Lokale er e nedlag lakkeringverked, lik a de er eregne for iler i gangpnke. I 1. eaje er de 2 karer om driver med opping av er, am lagring av oiler. For vår del, om har e fok på peroniler, går de grei med lokalene i 2. eaje om i hovedak er e or rom. I ilknyning il elve kjørehallen, er de e oppholdrom om har ord og oler, am en kjøkkenkrok. I e anne rom er de inaller dj og oale, og fngerer om garderoe. Rikignok er lokale plaer noe avide, men de ligger i Sandne kommne, og er knap 10 miner i kjøring fra enrm. Av og il kan de være grei a de ikke er for enrmnær og. lokale er ledig for å a inn iler for dikjon og eikigele. De er 7 akive peroner om har gå inn i en avale om å leie lokale, for å danne en ikkerhe for avdelingen. Klhe er elvag åpen for alle medlemmer og poenielle medlemmer, og de kan og reparere og vedlikeholde ine iler mo en lien avgif. De kal jo være en fordel å være medlem i MBE. De aller flee ondagreffene har vi og her i lokale. Slik de har vær hiil i hø, har man ha noen projekiler, om gjennomgår ørre edringer, men en annen del av Vi har og få il e miljø rnd klhe, hvor flere ar ak med dgnad og kommer med yr om kan være il nye for de om rker lokale. Selvag ville vi ønke en ørre opplning, men de vil nok komme eer hver. Foreløpig er de på pla lfkompreor, garajejekk og PC med verkedhåndøker i digial og papirverjon. Øver på lien il jlenien er en løfekk om vil øke rkervennligheen en god del. Da lir de leere å gjøre enkel vedlikehold ogå nder ilen. Vi har av en av våre nille onkler få ak i en oljeoppamler om rke nder en løfekk. Dermed kan man enkel kife olje og lignende, am kife dekk på linje med profejonelle dekkikker. Vi håper ede kan li e god amlingpnk for MBE avd. Savanger og a de kan være e grnnlag for en år ilreng vek for avdelingen. Side 7

8 M B E n i a k l En hendel il evær Av: Thoma Nygård For en del år ilake, var de en ørre grad av markane forkjeller fra de like merkene. I råd med ordriffordeler og rajonale ak ørre anall enhe øker forjeneen, må man gjøre vie grep for å overleve om ilproden. Speiel i USA på alle var årmodellene dramaik forandre for hver enee år, ågar a man og ga ½ - årmodeller. Andre prodener, ypik mindre eropeike, har lag eg på en rend hvor man gjør mindre endringer i en aikonrkjon, og dermed får e oppdaer eende. Typik midlivkrie/ face lif om nærme er regelen enn nnake. Se are på Mercede-Benz, de har ha oppdaeringer når modellen har levd en nd, og på den måen li mer moderne. Imidlerid er de ikke de om er emae, men ekempel på a Mercede ogå har hold eg ved ine røer på vie områder, og de gjelder den hel peielle mlifnkjonhendelen. Speiel merkar er dee når nye førere eer eg ak rae i en Mercede. Da leer de allid eer en pak på høyre ide, men finner ingening enom enninglåen. Reerachen om er gjor, er aer på modeller hel fra dagen S-, E-, C- og A klaer, ilake via 124, 123, 116 og 115 il W 108 om kom i De er mlig hendelen har vær en del av invenare ennå lenger enn dee, men i alle ilfelle å nderreker den poenge, og de er a denne noe peielle anamlingen av fnkjoner på en hendel, har vær med i prodkjonen i mer enn 40 år. Fnkjoner har nok komme og gå, eller for å være mer prei, de har nok hel komme. Flere og flere fnkjoner har li lag il denne hendelen. Innil man i 1975 inrodere empomaen (crie conrol). Dermed fikk man en hendel il å forholde eg il. Av alle ing å le den elvfølgelig plaer på amme ide om den forrige, alå venre for venreraede iler. Som regel er de ikke å ofe d eer på empomaen når d kal linke, men de er ofere d linker når empomaen kal akivere. Hvorfor har å Mercede ehold denne noe egenarede hendelen gjennom en årrekke og i or e hele i orimen? En delvi egrnnele kal være a de aner de om mer rafikkikker å ha kn én hendel il de vanlige fnkjonene, lik a man i reede iajoner fakik lår på linklye når de er nødvendig, og ikke vaker fronra. Men ilake il overkrifen, de er fremdele en god del menneker om yne denne hendelen er il evær. Se peiel på illader og ileer på inerne. Alle jornaliene har enen ikke noe anne å ee fingeren på, eller har å har de lag denne hendelen for ha. I hver fall, å må de or e få med noen negaive eninger om mlifnkjonhendelen. Speiel gjelder dee illader om gir eg for å være ilnærme forrkermagainer, hvor gøy fakoren ikke er il ede (her kan leeren enke elv på hvilke norke lader forfaeren har ha i ankene). De enere årene har nok en hendel komme il på raammen om e ilvalg for enkele modeller, og de er hendelen om yrer lingaronic, eller emmeyring om d vil. Heldigvi fan Mercede de me henikmeig å plaere den på høyre ide, lik a man nngår å prae i klare ordelag amidig om linklye linker, eller vikerne har egyn å gå. Er d derimo jåfør om daglig raer en Mercede, er denne hendelen aldri noe prolem. D ve hvilke fnkjoner den har, og dee og er gjenkjennar når en kifer il en annen il av amme merke. Arne Roger Snapa * Tlf: * e-po: *.arrading.no DEKK - FELGER - STYLING - TUNING - XENON-LYS TIL ALLE BILER (e om ild) Side 8

9 . m e n i a k l. c o m MBE kleffeker Beillinger gjøre il effekanvarlig Ronnie Wepold elefon: eller e-po: Kalender 2005, 2-ider m/oppheng: kr.50,- Nøkkelånd: kr.50,- Skilplae (for nye kil): Sor reamer hvi (innv.): T-hir: S,M,L,XL,XXL kr.150,- Fleece-gener: M,XL,XXL kr.50,- kr.100,- Cap: kr.250,- kr.150,- Lien reamer grå (innv./v.): kr.50,- Side 9

10 M B E n i a k l Najonale og lokale amareidparnere Hydro-Texaco - 35 øre i raa per lier drivoff. Vi har øknadkjema for Hydro-Texaco kor. Blade Bil - Aonemen inklder i medlemkape Nergaard daa og elekronikk Mellom 10 og 20% raa på ilereoprodker. Koreck Førde Oppil 25% raa på xenon omygging ki og xenon pærer Gard Syem - Kanalg. 3, 3263 Larvik Sporingmodl / øk- og gjenfinningmodl + 1 år aonnemen il kr ,- (500,- nder ordinær pri. Fll pri 5.110,-) Aonnemen pr år: 1.690,- Emlem Speialen Mengder av forkjellige ing. Bl.a. Mercede klokke med gravering il 1200,- eller en klokke med gravering og roerende jerne il 2200,-. Tlf MapSolin AS - Akerg. 41, 0158 Olo Kar il ilnavigajonanlegg. Karene vi har er il inegrer Mercede, Blapnk og VDO. Prier på kar er 1190,- pl poro. Beilling kan gjøre på: E-po: eller il Ronnie Wepold (konak info på nee ide.) Nor Teknikk A/S. Smare reparajoner av: målker en lakkering, vihll i offeer, rifer eller liaje i kinneer, yneik kinn på dørrekk og kader i dahord.. -20% raa på gjeldende aer. Sarpri på ående og liggende flaer eer dagen aer. Ved pakkeprier på reparjoner av flere kader på amme il, år prien om er gi. Avdelingen i Savanger har adree: Foreen 1, 4033 Savanger. Tlf , fak Olo-område Berel O. Seen AoSern AS - Sognveien 68 / 70, 0855 Olo, % på verked, innil 25% på reerve deler m/nnakav aggregaer. De gi ogå gnige eingeler på deler og ilehør am dekk på forepørel.. Hagen Bilhine Diec AS - Alakv. 14, 0753 Olo, % raa på Diec ehandling og vanlig ilpleie Karoeripeialien AS- Malerhagv. 15, 0661 Olo, % raa på vanlige imeprier. AoTrio AS- Capar Sorm v 2, 0664 Olo, % raa. Berg Aomaervice AS- Fyrikkalleen 21, 0661 Olo, % på gjeldende prier KEEN Aoeknikk Spe. Mercede-Benz, Boch Innprøyning - Broekkveien 64E, 0583 Olo, T % på gjeldende prier Inge Høyer Billakkering AS- Broekkveien 102B, 0528 Olo, % på gjeldende prier 2-B-Tning (official BRABUS dealer) - Broekkveien 102B, 0582 Olo, Savanger-område Rogaland Rekviia A/S - Sjøhagen 9, 4016 Savanger, Varierende raaer Bilradio A/S - Kvaleergv. 21, 4016 Savanger, % konanraa på ordinære varer Dekkpeialien A/S - Sørflåv. 6, 4018 Savanger, , 35% raa på dekk og 40% raa på felger Savanger Bil & Elekro A/S - Sørflåv. 9, 4018 Savanger, % avlag på gjeldende verkedprier Bilpleiepeialien A/S - Hillevågv. 101, 4016 Savanger, Gode prier på vak og polering. Trondheim-område Ao-He AS - Horneergvn. 10,N-7038 Trondheim, % raa på deler og ilehør: Bilradiopeialien AS - Sørenga 9, 7032 Trondheim, % på ordinære prier, 5% på ildvarer Lakkpeialien AS - Ranheimv. 7 A, 7044 Trondheim, % raa på divere lakkprodker CD Bildeler AS - Thoning Oeen g 22, 7044 Trondheim, % på liedeler og rekviia, yling e. avale Bergen-område Solerg Dekk 30% raa på dekk og felger i henhold il imporør in prilie/fakragrnnlag. Aoproff - 10% raa på ecyl ehandling, 30% raa på fronrer, 10% raa på iderer og akrer, 15% på ilpleie Side 10

11 . m e n i a k l. c o m Konakinformajon il yre i MB Eniakl Syreformann Bjørn Mohn Tlf: E-po: Sekreær Trond Erik Holme Tlf: E-po: Effekanvarlig Ronnie Wepold Tlf: E-po: Kaerer og medlemanvarlig Arne Kjøhl Tlf: E-po: Treffanvarlig Geir Normann Tlf: E-po: IT-anvarlig Tjærand Mare E-po: K o n a k i n f o r m a j o n i l l o k a l l a g e n e i M B E Lokallag Olo: Syreformann Inge Høyer, lf (dagid) E-po: Lokallag Savanger: Syreformann Thoma Nygård, lf: E-po: Lokallag Trondheim: Syreformann Torjørn Flenad, lf: E-po: Inerne: hp://.meniakl.com Poadree: MB Eniakl Pook 11, Volleekk 0516 Olo Beøkadree: Broekkveien 102B 0582 Olo Side 11

12 M B E n i a k l B-Blad Reradree: MB Eniakl Pook 11 Volleekk 0516 OSLO Side 12. m e n i a k l. c o m

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

MBE medlemsblad - 5. årgang - Nr. 2-2004. Landstreffet på Gol Hvordan bygge eget eksosanlegg...og masse mer!

MBE medlemsblad - 5. årgang - Nr. 2-2004. Landstreffet på Gol Hvordan bygge eget eksosanlegg...og masse mer! w MB w w. m b e n - t u s Tidende i a s t k l u b b. c o m MBE medlemsblad - 5. årgang - Nr. 2-2004 Landstreffet på Gol Hvordan bygge eget eksosanlegg...og masse mer! w w w. m b e n t u s i a s t k l u

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE Munn og æle NR. 2/2010 13. ÅRGANG NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE EVALUERING AV LANDSKURSET TOR WOLDS CD LANDSMØTE 2010 MEDLEMMENE HAR ORDET Tidkrift for edleer av Munn og halkreftforeningen

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember

Detaljer

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER FORORD Bilbranjen har de ite årene opplevd at økende andel av bilalget kjer ved bruk av leaing, og da peielt privat leaing.

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 www.consec.no e pos: pos@consec ools.comools com Consec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser

Detaljer

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BI M Anvarbegrenninger Novell, Inc. påtar eg ikke anvar for og gir ingen garantier om innholdet i eller bruk av denne håndboken, og frakriver eg definitivt ekpliitte

Detaljer

MB-Entusiastklubb medlemsblad 2. årgang- Nr. 3 2001, J. GOD JUL OG GODT NYTT AR! Ønskes fra styret i MlEntusiastklubb

MB-Entusiastklubb medlemsblad 2. årgang- Nr. 3 2001, J. GOD JUL OG GODT NYTT AR! Ønskes fra styret i MlEntusiastklubb I MB-Entusiastklubb medlemsblad 2. årgang- Nr. 3 2001, J GOD JUL OG GODT NYTT AR! Ønskes fra styret i MlEntusiastklubb God Jul! av Simen Malerbaldæn Siden undertegnede har vært treg, har denne utgaven

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14

BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14 blad for Norsk TraN sport arbeiderforbun d www.ransporarbeider.no ranspor 6 2009 arbeıderen Besøke havnekolleger i USA BrUk Semmereen side 2 (leder) og 13-14 USA: Blan Veskysens havnearbeidere I sise halvdel

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member of:

Detaljer