Publikasjonsliste 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjonsliste 2008"

Transkript

1 1 Publikasjonsliste 2008

2 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: E-post: eller telefon Publikasjoner med lenker kan lastes ned kostnadsfritt fra nettet. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets egne serier: AFIs Skriftserie - ISSN X Arbeidene i serien skal ha en kvalitet som er vitenskapelig meritterende. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer. Utgivelser i Skriftserien (S) nummereres fortløpende. AFIs Rapportserie - ISSN Godt gjennomarbeidete oppdragsrapporter, rapporter fra forskningsprosjekter, større veiledere, enkelte vitenskapelige arbeider. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer. Rapporter (R) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs Notatserie - ISSN Mindre omfattende oppdragsrapporter, forprosjektrapporter, rapporter med et eksplorativt preg, foredrag og andre manus kan utgis som AFI-notat. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer. Notater (N) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs serie for hovedfagsoppgaver - ISSN Hovedfagsoppgaver knyttet til instituttets forskning. AFIs publiserte FoU-resultater omfatter også: Artikler Faglige artikler, kapitler, kronikker og anmeldelser i vitenskapelige/ faglige publikasjoner med/ uten referee, dessuten artikler og kronikker i fagpresse og dagspresse. Foredrag Faglige foredrag, konferansebidrag, gjesteforelesninger og presentasjoner ved vitenskapelige/ faglige arrangementer. Rapportsamarbeid Faglige publikasjoner utgitt av andre institusjoner, foreninger o.a. der AFIs forskere har bidratt. Andre FoU-resultater Publikasjoner utgitt av AFI utenom de faste seriene. Tidsskrifter Arbeidsliv i Norden / Nordic Labour Journal Tidsskrift om arbeidsmarked og arbeidsmiljø Utgiver: Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra Nordisk embetsmannskomité for arbeidsmarkedsog arbeidsmiljøpolitikk, Nordisk Ministerråd. Utkommer fire ganger i året, hvorav tre utgaver på skandinaviske språk og en på engelsk. Abonnement er gratis og kan bestilles fra

3 Bøker utgitt på forlag Berg, A.,M. & Eikeland, O. (eds.) (2008): Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. AFIs rapportserie r 1/2008 Holter, Øystein Gullvåg, Svare, Helge & Egeland, Cathrine: Likestilling og livskvalitet Lastet ned: r 2/2008 r 3/2008 r 4/2008 Egeland, Cathrine; Enehaug, Heidi; Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma & Svare, Helge: Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv. Lastet ned 24. sept. 2008: Spjelkavik, Øystein: Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Evaluering av forsøk i fem fylker. Lastet ned 13. mars 2009: Schafft, Angelika: Psykiske lidelser og arbeidsintegrering i Skandinavia - En kunnskapsstatus. Lastet ned 13. mars 2009: AFIs notatserie n 1/2008 Schafft, A.: Klok av skade. Evaluering av tiltaket Medarbeider med brukererfaring i Bergen. Lastet ned 8. april 2008: n 2/2008 Amble, N.: Evaluering av 3-3-turnus i Harstad kommune. Lastet ned: 8. april 2008: n 3/2008 Drange, I. & Amble, N.: Kartlegging av deltidsarbeid i Drammen kommune - pleie og omsorgssektoren. Lastet ned 8. april 2008: n 4/2008 Amble, N.: Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus en oppsummering. Utrykt vedlegg til NOU 2008:13. Lastet ned 8. oktober 2008: n 5/2008 Enehaug, H., Hilsen, A. I. & Steinum, T.: Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom. Rapport fra en empirisk undersøkelse i fire virksomhter. Lastet ned 13. juni 2008: n 6/2008 Forsberg, E.-M., Drange, I. & Amble, N.: Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene. Lastet ned 27.juni 2008: n 7/2008 Schafft, A.: Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo. Lastet ned 17. Juni 2008:

4 n 8/2008 Halrynjo, S.: Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister. Lastet ned 17. juni 2008: n 9/2008 Enehaug, H., Gamperiene, M. og Grimsmo, A.: Arbeidsmiljøet i barnehagen. Lastet ned 5. september 2008: n 10/2008 Andreassen, T. A.: Organisering for helhetlig tjenesteyting. Organisatoriske valg og variasjon i lokale NAV-kontor. Lastet ned 1. august 2008: n 11/2008 Wathne, C. T., Finstad, L., Drange, I. : Vilkår for oppgaveløsning i politiet - et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering. Lastet ned 10. september 2008: n 12/2008 Lyng, Selma T.: Opp eller ut. En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen. Lastet ned 08. januar 2009: n13/2008 Enehaug, H., Gamperiene, M., Heltel, A., Wærsted, M. og Bruusgaard, D.: Arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen. Lastet ned 21. November 2008: n 14/2008 Heen, H. & Bjørnholt, M.: Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen? Lastet ned 17. september 2008: n 15/2008 Klemsdal, L.: Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Første fase av iverksettelsen av NAV-reformen. Lastet ned 15. oktober 2008: n 16/2008 Spjelkavik, Ø.: Fokus på nye muligheter - evaluering av et kurs ved Mølla Kompetansesenter. Lastet ned 23. oktober 2008: n17/2008 Skarpaas, Ingebjørg & Rusnes, Ingrid: Evaluering av sentralforvaltningens traineeprogram for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse.lastet ned: 17. september 2009: n 18/2008 Wathne, C. T., Fossen, Ø., Steinum, T. og Qvale, T.: Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling - praktiske metoder for bedriftsutvikling. Lastet ned 31. oktober 2008: Artikler Artikler i vitenskapelige tidsskrifter og bøker Albertsen,K., Rafnsdóttir,G.L., Grimsmo.A., Tómasson,K. and Kauppinen,K. (2008): Workhours and worklife balance. In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (Suppl 5): Amble, Nina (2008): Ikke fullt og helt, men stykkevis og delt - om det uønskede deltidsarbeidets vesen. Søkelys på arbeidslivet, 3/2008, årgang 25, s Andersson, P. & Osman, A. (2008): Recognition of prior learning as a practice for differential inclusion and exclusion of immigrants in Sweden. In: Adult Education Quarterly, vol. 59, no. 1, pp

5 Andreassen, Tone Alm (2008): Asymmetric Mutuality: User Involvement as a Government Voluntary Sector Relationship in Norway. In: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 37, No. 2, Pp Andreassen, Tone Alm (2008): Når pasienter blir brukere. En utfordring for ekspertisens posisjon i helsepolitikken. I: I. Moser & K. Asdahl (red.), Ekspertise og brukermakt. Oslo: Unipub. Berg, Anne Marie (2008): Organizational rationalities and change management. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Berg, Anne Marie & Eikeland Olav (2008): Organisation Theory and Action Research. Antagonism, Indifference or Attraction?. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Egeland, Cathrine og Gressgård, Randi (2008): Omsorgen for "andre": feminisme, forskjell og ansvarlighet. I: Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4, Egeland, Cathrine og Jegerstedt, Kari (2008): Diskursiv tilnærming. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine og Holst, Cathrine (2008): Vitenskapsteori. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine (2008): Donna Haraway. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine (2008): Posthumanitet, teknologi og biologi. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine (2008): Rosi Braidotti. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine (2008): Sadie Plant. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Eikeland, Olav (2008): Beyond the Oikos - Pólis Divide? Historical Transformations of the Private- Public Relationship, and Current Work Life Developments. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang Eikeland, Olav (2008): Aristotle, validity, and Action Research. I: Boog, Ben et al: Towards Quality, Improvement of Action Research, pp Sense Publisher. Fossestøl, Knut & Widding, Steinar (2008): Sosialpolitikk eller reguleringspolitikk? Ja takk, begge deler. I: Salomon, R (Red). Inkluderende arbeidsliv [Temanummer]. Tidsskrift for Velferdsforskning, 11 (1). Gustavsen, Bjørn (2008): Learning from workplace development initiatives: external evaluations versus internal understandings. In: International journal of action research, vol. 4, no. 1+2, pp Gustavsen, B., Qvale, T.U. & Hansson, A. (2008): Action Research and the Challenge of Scope. In: Reason, P., Bradbury, H. (eds.)(2008): The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London: Sage. Pp Heen, H. (2008): Om bruken av begrepet arbeid. I: Sosiologi i dag, vol. 38, nr. 4, s

6 Heen, H., Bjørnholt, M., Knudsen, W. (2008): Distance work: in the intersection between technology, politics and organization. I: The Journal of E-working, vol. 2 (2008), no. 1, pp Hilsen, Anne Inga (2008): Industrial action research in a hierarchic, bureaucratic organization - a discussion of tacit oganisastion theory embedded in scientific practice. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Holter, Øystein Gullvåg (2008): Gender and Action Research. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Klemsdal, Lars & Svare, Helge (2008): Creating ethical space within organizations. An action research approach to ethical integration of organizations. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Mortensen, Ellen og Egeland, Cathrine (2008): Innledning. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo, Gyldendal Akademisk. Neumann, Cecilie Basberg: (2008): Helsesøstres dilemmaer: kategoriseringer, tvil og grensefigurer. Tidskrift for psykisk helsearbeid, vol. 5, nr. 3, s Pålshaugen, Øyvind (2008): The Ethics of Action Research: Transcending Theory. In: Boog, Ben et al. (eds): Towards Quality Improvement of Action Research. Rotterdam: Sense Publishers, PP Pålshaugen, Øyvind (2008): Retorikkens begreper og begrepenes retorikk. I: Rhetorica Scandinavica. Tidskrift för skandinavisk retorikforskning, nr , s Qvale, Thoralf (2008): Regional strategies to meet globalization: How single plants innovate together to remain viable and secure employment. The Grenland industrial cluster and Telemark. In: International journal of action research, vol. 4, no. 1+2, pp Salomon, Robert (2008): Drømmen og inkludering. Innledning. I: Tidskrift for Velferdsforskning, vol. 11, nr. 1, s Oslo: Fagbokforlaget. Svare, H. (2008): Landet ditt trenger deg! Men det er ikke alltid like delikat. I: Tidsskrift for Ungdomsforskning, nr. 2, Winther, Fredrik (2008): Breaking out of Leadership Research. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Andre artikler Amble, Nina (2008): Aktuell viten i Kampen for heltid Det er mulig å bli kvitt uønsket deltid. I: Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet, nr. 12. Amble, Nina (2008): Trøbbel med turnus Kronikk. Aftenposten Andreassen, T., Fossestøl, K., Klemsdal, L. og Skarpaas, I. : NAV-reformen tar tid. Kronikk. Aftenposten Finsrud, Henrik Dons (2008): Partnerskaping for bedre tjenester. I: Fontene, nr 3/08, s Klemsdal, Lars og Svare, Helge (2008): Mening i arbeid. Innledning. I: Sosiologi i dag vol. 38, nr. 4. Oslo: Novus forlag.

7 Foredrag Amble, Nina og Gjerberg, Elisabeth (2008): Presentasjon i prosjektet - av refleksjonsverktøyet Hjerte-hode-hender. Arbeidstilsynet. Bergen, Gardermoen, Harstad og Lillestrøm, høsten Oslo: Amble, Nina (2008): "Ikke fullt og helt, men stykkevis og delt om norske kvinners arbeidsmønstre og arbeidskraftpotensial. Arbeidsmiljøkongressen i Bergen, 16. oktober Oslo: Amble, Nina (2008): Service i staten. Fylkesmannen i Buskerud. Kleivstua, 12. februar og Holmsbu, 21. august Oslo: Amble, Nina (2008): Seminar om deltid. Spekter, 06. november 2008, Oslo kongressenter. Oslo: Amble, Nina (2008): Mestring - motivasjon, og ledelse. Foredrag + presentasjon NAV/Farve på konferansen Mestring og arbeidsliv 9. september 2008, Trondheim. Oslo: Amble, Nina (2008): Oppsummering av forsøk med turnus. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 23. april Oslo: Amble, Nina (2008): Organisasjon og ledelse. Undervisning på Høgskolen i Vestfold. LEA Modul 1, høst Oslo: Drange, Ida og Amble, Nina (2008): Uønsket deltid. Presentasjon, Likestillingsombudet, 10. mars Oslo: Forsberg, Ellen-Marie (2008): Ethical principles for animal welfare. The Oslo Conference on Ethics, December 2008 Oslo: Forsberg, Ellen-Marie (2008): Ethical principles Scandinavian animal welfare legislation and their implementation in practice. Nordic Network for Agricultural and Food Ethics, November 2008, Copenhagen. Oslo: Forsberg, Ellen-Marie (2008): Addressing uncertainty in risk assessments what is the role of stakeholders? Nordisk Kjernesikkerhetsforsknings NordThreat seminar. Semb Gjestegård, October Oslo: Forsberg, Ellen-Marie (2008): Etisk dømmekraft og skjønn i etikkomiteer. Seminar on Bioethics Committees, University of Oslo, October Oslo: Fossestøl, Knut (2008): Konservative praktikere eller avantgardistiske byråkrater? Utfordringer knyttet til et kunnskaps- og evidensbasert barnevern. Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familietates workshop om barnevernets FoU strategi. Håndverken, 6. juni 2008, Oslo. Oslo: Fossestøl, Knut (2008): Utfordringer og muligheter i fagteamenes rolle i dagens spenningsfelt mellom stat og kommune. Barne-, ungdoms- og familietates avslutningskonferanse Kompetansestyring av fagteam. Hotell Britannica, 5. desember 2008, Trondheim. Oslo: Fosstenløkken, S.M. (2008): Læring i arbeid. Nøkkelen til utvikling, måloppnåelse og konkurransekraft. KRIPOS, 8. januar 2008, Oslo og konferanseforedrag, HR Norge. Kompetansedagene 2008, 21. mai 2008, Vika Atrium, Oslo. Oslo: 7

8 8 Gamperiene, Migle (2008): Health inequalities between East- and West Europe: Can experience during the last decades give possible explanation? Poster, The 12th Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology ESHMS. Oslo University College, Norway, August Gamperiene, Migle (2008): Helse og arbeidsmiljø blant kvinner i ufaglærte yrker. Presentasjon av doktorgradsprosjektet. Fagdag, Arbeidslivssenter i Oslo, 6. juni Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Challenges for employees in unskilled occupations. Innlegg, Fagseminar i AFS København, 2. april, Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Helse og arbeidsmiljø i ufaglærte yrker. Enda en utfordring i IA-arbeidet? Avfallskonferansen, Fredrikstad, 11. juni Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Syk eller frisk? Er forebygging av sykefravær mulig? UNIOs KKPsamling, Oslo Plaza 28. november Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Hva er veien videre? Innlegg/ Presentasjon av doktorgradsprosjektet: Helse og arbeidsmiljø blant kvinner i ufaglærte yrker. ISS Oslo, 15. april Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Barnehageparadokset. Hvorfor har man høyt sykefravær samtidig som de ansatte trives på jobben? Kunnskapsdepartementet, Holmen, 26. september Kurs i arbeidsmiljø, Utdanningsforbundet, Thon Vettre Hotell, Asker, 4. september 2008 og Lederkonferanse om førskolelærerutdanning. Bodø, 8. september Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer også utfordring i ufaglærte yrker? Fagseminar, Universitetet i Bergen, Seksjon for biologisk og medisinsk psykologi, Bergen. 8. april, Oslo: Klemsdal, Lars (2008): Utfordringeri moderne kunnskapsorganisasjoner. Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Idrettshøyskolen, Oslo, 11. november Oslo: Spjelkavik, Øystein (2008): Er det for tøft å være inkludert? Foredrag, Velferdskonferansen, 20.mai Oslo: Widding, Steinar (2008): Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men. Foredrag på NAVkonferansen "Mangfold og inkludering - rekruttering med visjoner", Ålesund Oslo: Rapportsamarbeid Hilsen, Anne Inga (2008): Network Conference for Entrepreneurial Women. Oslo: Lastet ned 04.juli 2008, fra: Doktorgradsavhandlinger Gamperiene, Migle (2008): Health and work environment among women in unskilled occupations. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, Unipub. Series of dissertations, no Hildrum, Jarle (2008): Distributed Innovation Perspectives on the Geography of Knowledge. Doctoral thesis. Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, Norway.

9 Klemsdal, Lars (2008): Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (Ph.D.) Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Faculty for Social Sciences and Technology Management, Department of Industrial Economy and Technology Management, Andre FoU-resultater Forsberg, Ellen-Marie (2008): Principles of animal ethics in Scandinavian animal welfare legislation and governance. Oslo: Lastet ned 3. juni 2009, fra: Hilsen, A., I. & Amble, N. (2008): Review of the Co-operation between NHO and APINDO Oslo: Lastet ned 13. mai 2008, fra: Klemsdal, Lars og Svare, Helge (2008): Batterieffekten. Metoder i selvhjelp for organisasjoner. Oslo: Kirkens Bymisjon. Lastet ned 05. Februar 2009 fra: Steen, Arild H. (2008): Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati. Baseline. Oslo: Lastet ned 6. januar 2010: Steinum, Trude (2008): Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? Oslo: Lastet ned 05.juni 2008, fra: Torp, Steffen & Grimsmo, Asbjørn (2008): StatoilHydros kartleggingsverktøy for helefremmende arbeidsplasser (SHEFA). Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. (HENÆR-rapport nr. 2008/01). Widding, Steinar (2008): The new system to follow up the unemployed. Peer review Mutual Learning Programme. Brussel 8-9 Desember. Statements and comments, Norway. Widding, Steinar (2008): Initiatives by the social partners for improving the labour market access of disadvantaged groups. Peer review and assessment in Social Inclusion. Wien, Østerrike april. Statements and comments, Norway. 9

RAPPORT FRA FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET I 2008

RAPPORT FRA FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET I 2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET 05.05.09 RAPPORT FRA FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET I 2008 Hovedmål AFIs forskning skal bidra aktivt til utviklingen av et bærekraftig arbeidsliv og

Detaljer

Publikasjonsliste 2006

Publikasjonsliste 2006 1 Publikasjonsliste 2006 2 PUBLIKASJONSLISTE 2006 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Publikasjonsliste 2009

Publikasjonsliste 2009 1 Publikasjonsliste 2009 2 PUBLIKASJONSLISTE 2009 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Publikasjonsliste 2004

Publikasjonsliste 2004 1 Publikasjonsliste 2004 2 PUBLIKASJONSLISTE 2004 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Publikasjonsliste 1999

Publikasjonsliste 1999 1 Publikasjonsliste 1999 2 PUBLIKASJONSLISTE 1999 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets

Detaljer

Publikasjonsliste 2001

Publikasjonsliste 2001 1 Publikasjonsliste 2001 2 PUBLIKASJONSLISTE 2001 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets

Detaljer

Publikasjonsliste 2000

Publikasjonsliste 2000 1 Publikasjonsliste 2000 2 PUBLIKASJONSLISTE 2000 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Fars forkjørsrett, mors vikeplikt?

Fars forkjørsrett, mors vikeplikt? NFRs Arbeidslivskonferanse 27.01.2010 Fars forkjørsrett, mors vikeplikt? Kjønn, karriere og omsorgsansvar i eliteprofesjoner Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng, Nå er vi vel likestilte? Kvinner tar

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Publikasjonsliste 1997

Publikasjonsliste 1997 1 Publikasjonsliste 1997 2 PUBLIKASJONSLISTE 1997 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Publikasjoner fra forskningsprogrammene Bedriftsutvikling 2000 og Verdiskapning 2010

Publikasjoner fra forskningsprogrammene Bedriftsutvikling 2000 og Verdiskapning 2010 1 Publikasjoner fra forskningsprogrammene Bedriftsutvikling 2000 og Verdiskapning 2010 Arbeidsforskningsinstituttet - November 2006 Amble, N. (2006): 6-timersdag hva lønner seg?. Dagsavisen, 21.01.2006,

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Publikasjonsliste 1996

Publikasjonsliste 1996 Publikasjonsliste 1996 PUBLIKASJONSLISTE 1996 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets egne

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA): ACT nettverkssamling 23. og 24. januar 2013 Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA): ACT nettverkssamling 23. og 24. januar 2013 Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA): ACT nettverkssamling 23. og 24. januar 2013 Radisson Blu Hotell Norge, Bergen «Gode intensjoner, holder det?» Forskning knyttet til arbeidsgiversiden

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Seniorenes plass i arbeidslivet

Seniorenes plass i arbeidslivet Seniorenes plass i arbeidslivet Seniorforsker Anne Inga Hilsen Mo 5.mai 2011 www.afi.no Hvorfor trenger vi seniorene g samfunnsøkonomi og befolkningsutvikling Seniorpolitikk kontra sykefravær Har seniorpolitikk

Detaljer

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold EEN hva er nettverket hva kan vi tilby Horizon 2020 Litt om SME-Instrumentet 1 Almost

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Rapport fra forskningsvirksomheten 2010

Rapport fra forskningsvirksomheten 2010 Rapport fra forskningsvirksomheten 2010 Hovedmål AFIs forskning skal bidra til utviklingen av et bærekraftig arbeidsliv og samfunn på en kritisk og konstruktiv måte. Instituttets forskere jobber i nært

Detaljer

Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Den største mangelvaren på rusfeltet er operasjonalisering av brukermedvirkning

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk Allmøte 8 januar 2003 Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk 1 2 3 4 5 6 NFR fagevaluering- klinisk forskning Vi skal evalueres som et samlet institutt

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning Anne Kristoffersen Standard Norge Hva er ISO 26000? Beskriver Hva samfunnsansvar (SR) er Hvorfor SR er viktig Grunnbegreper innen SR

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning Innhold Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning... 12 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Hva er innovasjon?... 13 Utviklingen av innovasjonsfeltet... 14 Den nordiske modellen...

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 27 Øystein Gullvåg Holter (NIKK) Cathrine Egeland (AFI) Helge Svare (AFI) Kort om undersøkelsen Oppdragsgiver: Barne- og likestillingsdepartementet Ca 28 respondenter 41 %

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

EØS-midlene erfaringer og muligheter. Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015

EØS-midlene erfaringer og muligheter. Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015 EØS-midlene erfaringer og muligheter Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015 20.04.2015 EEA and Norway Grants 2009-14 Første periode 2004 2009 ny periode 2009-2014 EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer R E I C H W E I N S G A T E 2 4 T E L E F O N + 4 7 9 0 0 1 4 3 5 0 E - M A I L R U N E. H A U S S T A T T E R @ H I L. N O R U N E S A R R O M A A H A U S S T Ä T T E R PERSONOPPLYSNINGER Familie: Gift,

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis Anne Dreyer FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 Anne Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix HENNING MANKELL: Døden ligger i livet. I dag er døden i sykehus

Detaljer

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister Norwegian Outcome Response System for Evaluation Eit klinikknært program for å betre tenester til pasientar Nasjonal fagdag for kvalitetsregister

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

Medtek Norge. Agenda markedsgruppe Kommune 3. september 2015

Medtek Norge. Agenda markedsgruppe Kommune 3. september 2015 Medtek Norge Agenda markedsgruppe Kommune 3. september 2015 MG Kommune, 3.september kl. 09.00-11.30 1) Leverandørdialog i anskaffelser (30) 1) Difi sitt budskap, Tanja Huse-Fagerlie, Prosjektleder 2) Samarbeid

Detaljer

CURRICULUM VITAE for Jørn Hakon Riise

CURRICULUM VITAE for Jørn Hakon Riise 1 CURRICULUM VITAE for Jørn Hakon Riise Dronning Astrids gate 5A 0355 Oslo Tlf.: 911 00 032 jhr@unikogettertraktet.no jorn@humankapitalgruppen.no 1. YRKESERFARING OG TILLITSVERV A) Konsulent i eget foretak

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

københavns universitet Sosial ulikhet i helse den skandinaviske erfaringen

københavns universitet Sosial ulikhet i helse den skandinaviske erfaringen københavns universitet Sosial ulikhet i helse den skandinaviske erfaringen Alle de skandinaviske landene prioriterer tiltak mot sosial ulikhet i helse og har i den forbindelse gitt kommunene et stort ansvar.

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten 08.04.08 ÅRSBERETNING 2007 Arbeidsforskningsinstituttet AS er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser og innkalle til generalforsamling

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Arbeidsforskningsinstituttet AS

Arbeidsforskningsinstituttet AS Arbeidsforskningsinstituttet AS ÅRSBERETNING 2010 Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

Ledelse, skole og samfunn

Ledelse, skole og samfunn Eirik J. Irgens faggruppe for Skoleutvikling og utdanningsledelse, NTNU Ledelse, skole og samfunn Interessert i ü Master i skoleledelse? ü Rektorutdanningen? ü E;er- og videreutdanning i skoleledelse?

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113 Årsberetning 2005 for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 1 Årsberetning for 2005 Virksomhetens art Fafo Institutt for Arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014 Side 1 Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST INNLEDNING innovasjon i helse og omsorg er faglig, økonomisk og politisk. De overordnede nasjonale strategiene for

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

CURRICULUM VITAE Personalia Education Professional Experience Projects since 2000 Exploring national funding for place attractiveness

CURRICULUM VITAE Personalia Education Professional Experience Projects since 2000 Exploring national funding for place attractiveness CURRICULUM VITAE Personalia Name: Mariann Villa, born 1963 Nationality: Norwegian Address: Centre for Rural Research University Centre Dragvoll N-7491 Trondheim NORWAY E-mail: Mariann.Villa@rural.no Education

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer