Publikasjonsliste 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjonsliste 2008"

Transkript

1 1 Publikasjonsliste 2008

2 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: E-post: eller telefon Publikasjoner med lenker kan lastes ned kostnadsfritt fra nettet. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets egne serier: AFIs Skriftserie - ISSN X Arbeidene i serien skal ha en kvalitet som er vitenskapelig meritterende. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer. Utgivelser i Skriftserien (S) nummereres fortløpende. AFIs Rapportserie - ISSN Godt gjennomarbeidete oppdragsrapporter, rapporter fra forskningsprosjekter, større veiledere, enkelte vitenskapelige arbeider. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer. Rapporter (R) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs Notatserie - ISSN Mindre omfattende oppdragsrapporter, forprosjektrapporter, rapporter med et eksplorativt preg, foredrag og andre manus kan utgis som AFI-notat. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer. Notater (N) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs serie for hovedfagsoppgaver - ISSN Hovedfagsoppgaver knyttet til instituttets forskning. AFIs publiserte FoU-resultater omfatter også: Artikler Faglige artikler, kapitler, kronikker og anmeldelser i vitenskapelige/ faglige publikasjoner med/ uten referee, dessuten artikler og kronikker i fagpresse og dagspresse. Foredrag Faglige foredrag, konferansebidrag, gjesteforelesninger og presentasjoner ved vitenskapelige/ faglige arrangementer. Rapportsamarbeid Faglige publikasjoner utgitt av andre institusjoner, foreninger o.a. der AFIs forskere har bidratt. Andre FoU-resultater Publikasjoner utgitt av AFI utenom de faste seriene. Tidsskrifter Arbeidsliv i Norden / Nordic Labour Journal Tidsskrift om arbeidsmarked og arbeidsmiljø Utgiver: Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra Nordisk embetsmannskomité for arbeidsmarkedsog arbeidsmiljøpolitikk, Nordisk Ministerråd. Utkommer fire ganger i året, hvorav tre utgaver på skandinaviske språk og en på engelsk. Abonnement er gratis og kan bestilles fra

3 Bøker utgitt på forlag Berg, A.,M. & Eikeland, O. (eds.) (2008): Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. AFIs rapportserie r 1/2008 Holter, Øystein Gullvåg, Svare, Helge & Egeland, Cathrine: Likestilling og livskvalitet Lastet ned: r 2/2008 r 3/2008 r 4/2008 Egeland, Cathrine; Enehaug, Heidi; Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma & Svare, Helge: Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv. Lastet ned 24. sept. 2008: Spjelkavik, Øystein: Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Evaluering av forsøk i fem fylker. Lastet ned 13. mars 2009: Schafft, Angelika: Psykiske lidelser og arbeidsintegrering i Skandinavia - En kunnskapsstatus. Lastet ned 13. mars 2009: AFIs notatserie n 1/2008 Schafft, A.: Klok av skade. Evaluering av tiltaket Medarbeider med brukererfaring i Bergen. Lastet ned 8. april 2008: n 2/2008 Amble, N.: Evaluering av 3-3-turnus i Harstad kommune. Lastet ned: 8. april 2008: n 3/2008 Drange, I. & Amble, N.: Kartlegging av deltidsarbeid i Drammen kommune - pleie og omsorgssektoren. Lastet ned 8. april 2008: n 4/2008 Amble, N.: Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus en oppsummering. Utrykt vedlegg til NOU 2008:13. Lastet ned 8. oktober 2008: n 5/2008 Enehaug, H., Hilsen, A. I. & Steinum, T.: Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom. Rapport fra en empirisk undersøkelse i fire virksomhter. Lastet ned 13. juni 2008: n 6/2008 Forsberg, E.-M., Drange, I. & Amble, N.: Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene. Lastet ned 27.juni 2008: n 7/2008 Schafft, A.: Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo. Lastet ned 17. Juni 2008:

4 n 8/2008 Halrynjo, S.: Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister. Lastet ned 17. juni 2008: n 9/2008 Enehaug, H., Gamperiene, M. og Grimsmo, A.: Arbeidsmiljøet i barnehagen. Lastet ned 5. september 2008: n 10/2008 Andreassen, T. A.: Organisering for helhetlig tjenesteyting. Organisatoriske valg og variasjon i lokale NAV-kontor. Lastet ned 1. august 2008: n 11/2008 Wathne, C. T., Finstad, L., Drange, I. : Vilkår for oppgaveløsning i politiet - et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering. Lastet ned 10. september 2008: n 12/2008 Lyng, Selma T.: Opp eller ut. En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen. Lastet ned 08. januar 2009: n13/2008 Enehaug, H., Gamperiene, M., Heltel, A., Wærsted, M. og Bruusgaard, D.: Arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen. Lastet ned 21. November 2008: n 14/2008 Heen, H. & Bjørnholt, M.: Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen? Lastet ned 17. september 2008: n 15/2008 Klemsdal, L.: Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Første fase av iverksettelsen av NAV-reformen. Lastet ned 15. oktober 2008: n 16/2008 Spjelkavik, Ø.: Fokus på nye muligheter - evaluering av et kurs ved Mølla Kompetansesenter. Lastet ned 23. oktober 2008: n17/2008 Skarpaas, Ingebjørg & Rusnes, Ingrid: Evaluering av sentralforvaltningens traineeprogram for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse.lastet ned: 17. september 2009: n 18/2008 Wathne, C. T., Fossen, Ø., Steinum, T. og Qvale, T.: Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling - praktiske metoder for bedriftsutvikling. Lastet ned 31. oktober 2008: Artikler Artikler i vitenskapelige tidsskrifter og bøker Albertsen,K., Rafnsdóttir,G.L., Grimsmo.A., Tómasson,K. and Kauppinen,K. (2008): Workhours and worklife balance. In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (Suppl 5): Amble, Nina (2008): Ikke fullt og helt, men stykkevis og delt - om det uønskede deltidsarbeidets vesen. Søkelys på arbeidslivet, 3/2008, årgang 25, s Andersson, P. & Osman, A. (2008): Recognition of prior learning as a practice for differential inclusion and exclusion of immigrants in Sweden. In: Adult Education Quarterly, vol. 59, no. 1, pp

5 Andreassen, Tone Alm (2008): Asymmetric Mutuality: User Involvement as a Government Voluntary Sector Relationship in Norway. In: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 37, No. 2, Pp Andreassen, Tone Alm (2008): Når pasienter blir brukere. En utfordring for ekspertisens posisjon i helsepolitikken. I: I. Moser & K. Asdahl (red.), Ekspertise og brukermakt. Oslo: Unipub. Berg, Anne Marie (2008): Organizational rationalities and change management. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Berg, Anne Marie & Eikeland Olav (2008): Organisation Theory and Action Research. Antagonism, Indifference or Attraction?. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Egeland, Cathrine og Gressgård, Randi (2008): Omsorgen for "andre": feminisme, forskjell og ansvarlighet. I: Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4, Egeland, Cathrine og Jegerstedt, Kari (2008): Diskursiv tilnærming. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine og Holst, Cathrine (2008): Vitenskapsteori. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine (2008): Donna Haraway. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine (2008): Posthumanitet, teknologi og biologi. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine (2008): Rosi Braidotti. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Egeland, Cathrine (2008): Sadie Plant. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. Eikeland, Olav (2008): Beyond the Oikos - Pólis Divide? Historical Transformations of the Private- Public Relationship, and Current Work Life Developments. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang Eikeland, Olav (2008): Aristotle, validity, and Action Research. I: Boog, Ben et al: Towards Quality, Improvement of Action Research, pp Sense Publisher. Fossestøl, Knut & Widding, Steinar (2008): Sosialpolitikk eller reguleringspolitikk? Ja takk, begge deler. I: Salomon, R (Red). Inkluderende arbeidsliv [Temanummer]. Tidsskrift for Velferdsforskning, 11 (1). Gustavsen, Bjørn (2008): Learning from workplace development initiatives: external evaluations versus internal understandings. In: International journal of action research, vol. 4, no. 1+2, pp Gustavsen, B., Qvale, T.U. & Hansson, A. (2008): Action Research and the Challenge of Scope. In: Reason, P., Bradbury, H. (eds.)(2008): The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London: Sage. Pp Heen, H. (2008): Om bruken av begrepet arbeid. I: Sosiologi i dag, vol. 38, nr. 4, s

6 Heen, H., Bjørnholt, M., Knudsen, W. (2008): Distance work: in the intersection between technology, politics and organization. I: The Journal of E-working, vol. 2 (2008), no. 1, pp Hilsen, Anne Inga (2008): Industrial action research in a hierarchic, bureaucratic organization - a discussion of tacit oganisastion theory embedded in scientific practice. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Holter, Øystein Gullvåg (2008): Gender and Action Research. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Klemsdal, Lars & Svare, Helge (2008): Creating ethical space within organizations. An action research approach to ethical integration of organizations. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Mortensen, Ellen og Egeland, Cathrine (2008): Innledning. I: Mortensen, Ellen et al.: Kjønnsteori. Oslo, Gyldendal Akademisk. Neumann, Cecilie Basberg: (2008): Helsesøstres dilemmaer: kategoriseringer, tvil og grensefigurer. Tidskrift for psykisk helsearbeid, vol. 5, nr. 3, s Pålshaugen, Øyvind (2008): The Ethics of Action Research: Transcending Theory. In: Boog, Ben et al. (eds): Towards Quality Improvement of Action Research. Rotterdam: Sense Publishers, PP Pålshaugen, Øyvind (2008): Retorikkens begreper og begrepenes retorikk. I: Rhetorica Scandinavica. Tidskrift för skandinavisk retorikforskning, nr , s Qvale, Thoralf (2008): Regional strategies to meet globalization: How single plants innovate together to remain viable and secure employment. The Grenland industrial cluster and Telemark. In: International journal of action research, vol. 4, no. 1+2, pp Salomon, Robert (2008): Drømmen og inkludering. Innledning. I: Tidskrift for Velferdsforskning, vol. 11, nr. 1, s Oslo: Fagbokforlaget. Svare, H. (2008): Landet ditt trenger deg! Men det er ikke alltid like delikat. I: Tidsskrift for Ungdomsforskning, nr. 2, Winther, Fredrik (2008): Breaking out of Leadership Research. In: Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society, vol. 9. Frankfurt: Peter Lang. Andre artikler Amble, Nina (2008): Aktuell viten i Kampen for heltid Det er mulig å bli kvitt uønsket deltid. I: Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet, nr. 12. Amble, Nina (2008): Trøbbel med turnus Kronikk. Aftenposten Andreassen, T., Fossestøl, K., Klemsdal, L. og Skarpaas, I. : NAV-reformen tar tid. Kronikk. Aftenposten Finsrud, Henrik Dons (2008): Partnerskaping for bedre tjenester. I: Fontene, nr 3/08, s Klemsdal, Lars og Svare, Helge (2008): Mening i arbeid. Innledning. I: Sosiologi i dag vol. 38, nr. 4. Oslo: Novus forlag.

7 Foredrag Amble, Nina og Gjerberg, Elisabeth (2008): Presentasjon i prosjektet - av refleksjonsverktøyet Hjerte-hode-hender. Arbeidstilsynet. Bergen, Gardermoen, Harstad og Lillestrøm, høsten Oslo: Amble, Nina (2008): "Ikke fullt og helt, men stykkevis og delt om norske kvinners arbeidsmønstre og arbeidskraftpotensial. Arbeidsmiljøkongressen i Bergen, 16. oktober Oslo: Amble, Nina (2008): Service i staten. Fylkesmannen i Buskerud. Kleivstua, 12. februar og Holmsbu, 21. august Oslo: Amble, Nina (2008): Seminar om deltid. Spekter, 06. november 2008, Oslo kongressenter. Oslo: Amble, Nina (2008): Mestring - motivasjon, og ledelse. Foredrag + presentasjon NAV/Farve på konferansen Mestring og arbeidsliv 9. september 2008, Trondheim. Oslo: Amble, Nina (2008): Oppsummering av forsøk med turnus. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 23. april Oslo: Amble, Nina (2008): Organisasjon og ledelse. Undervisning på Høgskolen i Vestfold. LEA Modul 1, høst Oslo: Drange, Ida og Amble, Nina (2008): Uønsket deltid. Presentasjon, Likestillingsombudet, 10. mars Oslo: Forsberg, Ellen-Marie (2008): Ethical principles for animal welfare. The Oslo Conference on Ethics, December 2008 Oslo: Forsberg, Ellen-Marie (2008): Ethical principles Scandinavian animal welfare legislation and their implementation in practice. Nordic Network for Agricultural and Food Ethics, November 2008, Copenhagen. Oslo: Forsberg, Ellen-Marie (2008): Addressing uncertainty in risk assessments what is the role of stakeholders? Nordisk Kjernesikkerhetsforsknings NordThreat seminar. Semb Gjestegård, October Oslo: Forsberg, Ellen-Marie (2008): Etisk dømmekraft og skjønn i etikkomiteer. Seminar on Bioethics Committees, University of Oslo, October Oslo: Fossestøl, Knut (2008): Konservative praktikere eller avantgardistiske byråkrater? Utfordringer knyttet til et kunnskaps- og evidensbasert barnevern. Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familietates workshop om barnevernets FoU strategi. Håndverken, 6. juni 2008, Oslo. Oslo: Fossestøl, Knut (2008): Utfordringer og muligheter i fagteamenes rolle i dagens spenningsfelt mellom stat og kommune. Barne-, ungdoms- og familietates avslutningskonferanse Kompetansestyring av fagteam. Hotell Britannica, 5. desember 2008, Trondheim. Oslo: Fosstenløkken, S.M. (2008): Læring i arbeid. Nøkkelen til utvikling, måloppnåelse og konkurransekraft. KRIPOS, 8. januar 2008, Oslo og konferanseforedrag, HR Norge. Kompetansedagene 2008, 21. mai 2008, Vika Atrium, Oslo. Oslo: 7

8 8 Gamperiene, Migle (2008): Health inequalities between East- and West Europe: Can experience during the last decades give possible explanation? Poster, The 12th Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology ESHMS. Oslo University College, Norway, August Gamperiene, Migle (2008): Helse og arbeidsmiljø blant kvinner i ufaglærte yrker. Presentasjon av doktorgradsprosjektet. Fagdag, Arbeidslivssenter i Oslo, 6. juni Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Challenges for employees in unskilled occupations. Innlegg, Fagseminar i AFS København, 2. april, Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Helse og arbeidsmiljø i ufaglærte yrker. Enda en utfordring i IA-arbeidet? Avfallskonferansen, Fredrikstad, 11. juni Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Syk eller frisk? Er forebygging av sykefravær mulig? UNIOs KKPsamling, Oslo Plaza 28. november Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Hva er veien videre? Innlegg/ Presentasjon av doktorgradsprosjektet: Helse og arbeidsmiljø blant kvinner i ufaglærte yrker. ISS Oslo, 15. april Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Barnehageparadokset. Hvorfor har man høyt sykefravær samtidig som de ansatte trives på jobben? Kunnskapsdepartementet, Holmen, 26. september Kurs i arbeidsmiljø, Utdanningsforbundet, Thon Vettre Hotell, Asker, 4. september 2008 og Lederkonferanse om førskolelærerutdanning. Bodø, 8. september Oslo: Gamperiene, Migle (2008): Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer også utfordring i ufaglærte yrker? Fagseminar, Universitetet i Bergen, Seksjon for biologisk og medisinsk psykologi, Bergen. 8. april, Oslo: Klemsdal, Lars (2008): Utfordringeri moderne kunnskapsorganisasjoner. Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Idrettshøyskolen, Oslo, 11. november Oslo: Spjelkavik, Øystein (2008): Er det for tøft å være inkludert? Foredrag, Velferdskonferansen, 20.mai Oslo: Widding, Steinar (2008): Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men. Foredrag på NAVkonferansen "Mangfold og inkludering - rekruttering med visjoner", Ålesund Oslo: Rapportsamarbeid Hilsen, Anne Inga (2008): Network Conference for Entrepreneurial Women. Oslo: Lastet ned 04.juli 2008, fra: Doktorgradsavhandlinger Gamperiene, Migle (2008): Health and work environment among women in unskilled occupations. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, Unipub. Series of dissertations, no Hildrum, Jarle (2008): Distributed Innovation Perspectives on the Geography of Knowledge. Doctoral thesis. Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, Norway.

9 Klemsdal, Lars (2008): Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (Ph.D.) Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Faculty for Social Sciences and Technology Management, Department of Industrial Economy and Technology Management, Andre FoU-resultater Forsberg, Ellen-Marie (2008): Principles of animal ethics in Scandinavian animal welfare legislation and governance. Oslo: Lastet ned 3. juni 2009, fra: Hilsen, A., I. & Amble, N. (2008): Review of the Co-operation between NHO and APINDO Oslo: Lastet ned 13. mai 2008, fra: Klemsdal, Lars og Svare, Helge (2008): Batterieffekten. Metoder i selvhjelp for organisasjoner. Oslo: Kirkens Bymisjon. Lastet ned 05. Februar 2009 fra: Steen, Arild H. (2008): Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati. Baseline. Oslo: Lastet ned 6. januar 2010: Steinum, Trude (2008): Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? Oslo: Lastet ned 05.juni 2008, fra: Torp, Steffen & Grimsmo, Asbjørn (2008): StatoilHydros kartleggingsverktøy for helefremmende arbeidsplasser (SHEFA). Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. (HENÆR-rapport nr. 2008/01). Widding, Steinar (2008): The new system to follow up the unemployed. Peer review Mutual Learning Programme. Brussel 8-9 Desember. Statements and comments, Norway. Widding, Steinar (2008): Initiatives by the social partners for improving the labour market access of disadvantaged groups. Peer review and assessment in Social Inclusion. Wien, Østerrike april. Statements and comments, Norway. 9

Publikasjonsliste 2004

Publikasjonsliste 2004 1 Publikasjonsliste 2004 2 PUBLIKASJONSLISTE 2004 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen På seniorvis Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen Et prosjekt under programmet FARVE forsøksmidler i arbeid og velferd av Anne Inga Hilsen,

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2007 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: 0H0Hpost@nifustep.no Internett 1H1Hhttp://www.nifustep.no

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

2626 Lillehammer www.ostforsk.no

2626 Lillehammer www.ostforsk.no 2626 Lillehammer www.ostforsk.no Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 1 DESIGN OG PRODUKSJON: SANDBECK REKLAMEBYRÅ AS - GJØVIK TRYKK: BT GRAFISKE - KOLBU Å RSBERETNING 2001 D ETTE ER ØSTLANDSFORSKNING Østlandsforskning

Detaljer

NEON 2014. NEON 2014 Stavanger, 25. 27. november. Bærekraftig organisering Nye endringsrom?

NEON 2014. NEON 2014 Stavanger, 25. 27. november. Bærekraftig organisering Nye endringsrom? NEON 2014 NEON 2014 Stavanger, 25. 27. november Bærekraftig organisering Nye endringsrom? www.uis.no/neon2014 Velkommen til Konferansen i 2014 - som faller sammen med s 10-års jubileum og Høgskolen Stord

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet: Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb 5003 1432 Ås Tlf. +47 64965689 Curriculum Vitae 2009-02-23 Utdannelse: Dr.scient

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

Forskning om samarbeid og verdiskaping

Forskning om samarbeid og verdiskaping Forskning om samarbeid og verdiskaping Samarbeid, læring og innovasjon Ansattes deltakelse og selvstendighet i bedriftsinterne læringsprosesser varierer sterkt. Med statistiske analyser av periodiske europeiske

Detaljer

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006 Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner En kommentert bibliografi 2006 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:9 Institutt

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer