Markedsrapport Q3 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Q3 2007"

Transkript

1 Markedsrapport Q Gjesteartikkel av Advokat Anne Sofie Bjørkholt, Wikborg, Rein & Co. Viktig for eiendomsbransjen nye regler om mva-fradrag for fast eiendom og andre kapitalvarer fra 2008 Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Fortsatt høy aktivitet i markedet Side 8 Glitnir Norsk Næringsmegling Global oppvarming også i leiemarkedet! Side 14 Union Eiendomskapital Aktiv forvaltning skaper verdier Side 18 Property Group AS

2 Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi Partnere i Glitnir Property Group AS Øystein A. Landvik, Lars P. Fasting og Knut M. Stokke Property Group AS Leder Glitnir Property Groups markedsrapport gjelder for våre tre forretningsområder Glitnir Norsk Næringsmegling AS, Glitnir Real Estate AS og UNION Eiendomskapital AS. Glitnir Norsk Næringsmegling Den finansielle uroen i markedet har bidratt til at 10 års-swapen har blitt korrigert fra en midlertidig topp i juli på drøye 5,8 prosent, til ca. 5,65 prosent pr. 20. september Sommeren i næringseiendomsmarkedet var i år som i fjor preget av relativt høy aktivitet. I 2006 ble det omsatt næringseiendom for NOK 68 mrd later til å bli et like godt år. Nye leieprisrekorder er nådd siden forrige kvartalsrapport, og fokus på ytterligere rekorder og spekulasjoner om leietakernes fremtidige betalingsvillighet for de beste objektene er enorm. Det er ikke bare i CBD-området at temperaturen i utleiemarkedet stiger, også i motsatt ende av prestigesegmentet og leieprisskalaen, har den generelle nedre grensen for betalingsvillighet og betalingsevne hevet seg betydelig sammenliknet med tidligere. Union Eiendomskapital Eiendomskapital har vokst kraftig siden oppstart i utgangen av 2004 og forvalter i dag en eiendomsportefølje på i overkant av NOK 9 mrd. Eiendomsporteføljen forvaltes gjennom selskapets to fondsmandater, Storebrand Eiendomsfond og Glitnir Real Estate Fund I, samt ytterligere 9 enkeltsyndikater. Som kapitalforvalter fokuserer Eiendomskapital på å gjøre gode kjøp, skape verdier på eiendommene og senere realisere eiendommene med gevinst. Et godt eksempel på dette er Ole Deviks vei 18 i Oslo, strategien bak kjøpet er beskrevet i artikkelen fra Union Eiendomskapital i rapporten. Glitnir Property Holding kjøper BSA Eiendomsinvesteringsselskapet BSA AS har slått seg sammen med Glitnir Property Holding. Gjennom denne transaksjonen forsterker Glitnir sin posisjon som en av de sterkeste aktørene i det nordiske eiendomsmarkedet. Målsetningen er at selskapene sammen skal vokse videre gjennom organisk vekst og ytterligere oppkjøp. Totalt forvalter selskapene i dag eiendom verdsatt til ca. EUR 2,7 mrd., og i 2006 opptrådte selskapene som rådgiver i eiendomstransaksjoner til sammenlagt ca. EUR 5 mrd. Den fusjonerte enheten vil til sammen ha 84 ansatte og kontorer i Oslo, Stockholm, Helsinki og Frankfurt. Glitnir Property Group AS 2 Glitnir Markedsrapport Q3 2007

3 Innhold Property Group AS Innhold Gjesteartikkel: Nye regler om mva-fradrag Markedet for salg av næringseiendom Status utleie Union Eiendomskapital Handel og handelssteder Bygg og anlegg Inflasjon Konjunkturer Renter Markeder Arbeidsledighet og sysselsetting Boligmarkedet BNP Hotellmarkedet Partnere og ansatte i Glitnir Property Group Glitnir Property Group AS 3 Glitnir Markedsrapport Q Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi

4 Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi Gjesteartikkel: Nye regler om mva-fradrag Anne Sofie Bjørkholt Advokat, Wikborg, Rein & Co. Viktig for eiendomsbransjen - nye regler om mva-fradrag for fast eiendom og andre kapitalvarer fra 2008 Det er nå vedtatt nye, generelle bestemmelser om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer (dvs. bygg/anlegg og andre større driftsmidler som har lang brukstid). Reglene gjelder fra Reglene vil innebære vesentlige endringer ved omdisponering av fast eiendom og andre større driftsmidler, og vil få stor praktisk betydning innen eiendomsbransjen, blant annet med hensyn til oppfølging og dokumentasjon og ved overdragelser av eiendom. Bestemmelsene vil i hovedtrekk innebære at fradraget for inngående merverdiavgift skal justeres opp eller ned dersom tilknytningen mellom kapitalvaren og avgiftspliktige aktiviteter endres i en periode etter anskaffelsen. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom kapitalvaren selges, tas ut eller det skjer andre bruksendringer i en periode etter anskaffelsen. Justeringsperioden vil være ti år for fast eiendom og fem år for andre kapitalvarer. Formålet med bestemmelsene er at fradragsføringen både faktisk og økonomisk skal gjenspeile kapitalvarens tilknytning til avgiftspliktig virksomhet over noe tid, og ikke bare tilknytningen på anskaffelsestidspunktet. Den korte frigjøringstiden på tre år som gjelder i dag anses konkurransevridende, kan redusere statens proveny og gi samfunnsøkonomiske uheldig tilpasninger. Det innføres ikke justeringsbestemmelser for merverdiavgift på reparasjons- og vedlikeholdskostnader på fast eiendom. Dessuten vil det bli en nedre beløpsgrense på NOK i inngående merverdiavgift (tilsvarende en kostnad på NOK , merverdiavgift ikke medregnet) knyttet til fast eiendom, slik at ikke enhver om- eller påbygging av fast eiendom vil omfattes av justeringsbestemmelsene. De nye justeringsreglene vil ikke bare gjelde fast eiendom (bygg og anlegg), men også andre større driftsmidler med lang brukstid. Dessuten kan fradraget for inngående merverdiavgift ikke bare reduseres, men også økes dersom tilknytningen til avgiftspliktig virksomhet øker etter anskaffelsen. For fast eiendom utvides perioden hvor man vurderer tilknytningen mellom kapitalvaren og avgiftspliktig virksomhet fra tre år til ti år. Forslaget vil i hovedtrekk innebære at regelverket på dette området harmoniseres med det regelverk som gjelder i EU. Alle andre land i EØS-området har allerede slike generelle justeringsbestemmelser. Hvilke anskaffelser skal omfattes av justeringsbestemmelsene? En forutsetning for at justering skal foretas vil være at anskaffelsen av kapitalvaren har skjedd til bruk i næringsvirksomhet. Dette omfatter også anskaffelser til bruk i virksomhet utenfor loven. En kapitalvare som er anskaffet til bruk i virksomhet som ikke er avgiftspliktig og derfor ikke har gitt fradragsrett, og som senere tas i bruk (helt eller delvis) i en avgiftspliktig del av virksomheten, vil således kunne oppnå en etterfølgende fradragsrett. Maskiner, inventar og andre større driftsmidler Forslaget innebærer at maskiner, inventar og andre driftsmidler skal omfattes av kapitalvarebegrepet. Den beløpsmessige defini- Glitnir Property Group AS Glitnir Markedsrapport Q3 2007

5 Nyhetsbrev Glitnir (fortsatt) sjonen av hva som skal anses som en kapitalvare skal ikke knyttes til anskaffelseskostnaden av kapitalvaren, men til den inngående merverdiavgiften som påløper ved anskaffelsen eller fremstillingen. Beløpsgrensen settes til NOK i inngående merverdiavgift. Dette tilsvarer en anskaffelseskostnad på NOK , merverdiavgift ikke medregnet. Justeringsperioden skal være fem år. Begynnelsen på justeringsperioden skal være det tidspunktet kapitalvaren ble anskaffet eller fremstilt. Beløpsgrensen skal gjelde for hver enkelt anskaffelse. Dette innebærer for eksempel at dersom man anskaffer to maskiner samtidig, og inngående merverdiavgift for hver enkelt maskin utgjør mindre enn NOK , så skal ikke inngående merverdiavgift justeres selv om avgiften ved anskaffelsen til sammen utgjør mer enn NOK Fast eiendom Fast eiendom, herunder ny-, om- og påbygging, skal omfattes av kapitalvarebegrepet. Justeringsperioden for fast eiendom skal være ti år. Justeringsperiodens begynnelse skal være det tidspunktet ny-, på- eller ombyggingen anses fullført, dvs. når det er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, eventuelt når bygget eller anlegget etter en ombygging tas i bruk. Beløpsgrensen for ny-, på- eller ombygging på fast eiendom er foreslått satt til NOK i inngående merverdiavgift. Dette tilsvarer en anskaffelseskostnad på NOK , merverdiavgift ikke medregnet. Både tjenester og materialer som tilføyes eiendommen og kostnader til konsulenter o.l. som påløper i forbindelse med byggingen skal regnes med. Dersom det skjer flere byggetiltak på en fast eiendom i løpet av et år, for eksempel først en ombygging og så en påbygging, skal inngående merverdiavgift på de ulike tiltakene i løpet av året legges sammen ved vurderingen av om det foreligger en kapitalvare eller ikke. Inngående merverdiavgift på tiltak som utføres av eieren skal slås sammen med tiltak som utføres av leietakere. Inngående merverdiavgift på kostnader til drift, administrasjon, reparasjon og vedlikehold av en fast eiendom skal ikke omfattes av justeringsreglene. Det må derfor skilles mellom hva som skal anses som for eksempel en ombygging og hva som bare er reparasjon eller vedlikehold. Det avgjørende vil her være om eiendommens opprinnelige standard endres. I hvilke tilfeller skal det foretas justering? Justering av inngående merverdiavgift skal foretas i de tilfellene fradragsretten for en kapitalvare i løpet av justeringsperioden endres på en slik måte at den reduseres eller øker sammenlignet med forholdene ved anskaffelse av kapitalvaren. Typiske hendelser hvor det vil foreligge plikt til å justere inngående avgift vil være: Utskifting av leietaker Frivillig registrert utleier av bygg eller anlegg etter forskrift nr. 117 til merverdiavgiftsloven vil være omfattet av justeringsbestemmelsene. Dersom en avgiftspliktig leietaker skiftes ut med en leietaker som ikke er avgiftspliktig i løpet av justeringsperioden, vil dette utløse plikt til justering av fradragsført merverdiavgift på oppføringskostnadene. I dette tilfellet må fradragsført inngående merverdiavgift reduseres. Byttes eksempelvis en avgiftspliktig rådgivningsvirksomhet ut med en ikke-avgiftspliktig bank i år fem etter ferdigstillelsen av bygget, vil det foreligge plikt til justering fra år fem. Fradragsretten vil på den annen side øke dersom en ikke-avgiftspliktig leietaker skiftes ut med en leietaker som er avgiftspliktig i løpet av justeringsperioden. Leietaker endrer avgiftsstatus Dersom en leietakers avgiftspliktige bruk av lokalene øker eller reduseres, skal justering skje i forhold til dette. Eksempelvis vil en leietaker som driver 100 prosent avgiftspliktig rådgivningsvirksomhet og som tre år etter større påkostninger på eiendommen endrer sin virksomhet til å drive 70 prosent rådgivning og 30 prosent ikke-avgiftspliktig undervisning, utløse plikt til å justere fradragsført inngående merverdiavgift fra år tre og utover i forhold til bruken. Det vil for øvrig ikke gi rett til justering at leietakerens virksomhet går fra å være ikke avgiftspliktspliktig til å bli avgiftspliktig som følge av en lovendring. Dette gjelder for anskaffelser foretatt før lovendringen trådte i kraft. I tilfeller der avgiftsplikten innskrenkes som følge av en lovendring, slik at en virksomhet som tidligere var avgiftspliktig ikke lenger er det fordi aktivitetene den utøver unntas merverdiavgift, vil det imidlertid foreligge plikt til justering. Unntak fra å justere i slike tilfeller ville trolig stride mot de fellesskapsrettslige statsstøttereglene. Salg og annen overdragelse Ved salg av fast eiendom skal det skje en justering uavhengig av om eiendommen selges eller overlates til ny eier uten at det kreves opp vederlag. I et slikt tilfelle skal det alltid skje en reduksjon av fradragsretten, og overdragelsen må sidestilles med at eiendommen går over til ikke-fradragsberettiget bruk. Det vil imidlertid være mulig for den som overdrar eiendommen å unngå justering ved å overføre justeringsforpliktelsen til den som overtar eiendommen, se nærmere nedenfor. Overdragelse av fast eiendom som ledd i overdragelse av virksomhet eller del av denne samt fusjon/fisjon vil også utløse justeringsplikt. Det samme gjelder overføring av eiendom ved arv eller konkurs. Konkursboet vil imidlertid kunne overta justeringsforpliktelsen i Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi Glitnir Property Group AS Glitnir Markedsrapport Q3 2007

6 Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi Nyhetsbrev Glitnir (fortsatt) den utstrekning boet overdrar virksomheten til en avgiftspliktig virksomhet. Konkurs og dødsfall utløser ikke plikt til tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift etter gjeldende rett. Endringen begrunnes blant annet med at det etter de nye justeringsreglene kun skal skje en forholdsmessig og ikke en full tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Salg av aksjer i et selskap som eier fast eiendom vil ikke utløse plikt til justering. Rett og plikt til å justere inngående avgift vil her følge eiendommen over til ny eier av aksjene. Ved salg av andre kapitalvarer enn fast eiendom skal det beregnes merverdiavgift av hele vederlaget. Dersom virksomheten ikke eller bare delvis har fått fradrag for inngående merverdiavgift, vil fradragsretten øke tilsvarende. Salget innebærer i dette tilfellet at kapitalvaren anses for å ha gått over til fullt fradragsberettiget bruk. Det økte fradraget som virksomheten har rett til kan imidlertid ikke overstige den utgående merverdiavgiften som skal betales ved salget. Tomme lokaler Dersom en leietaker flytter ut av lokalene slik at de i en periode står tomme, skal justering først foretas når lokalene igjen tas i bruk. Det skal heller ikke foretas noen justering dersom en bygning eller et anlegg brenner eller rives ned. Hvis brann eller lignende gjør at det bygges på nytt, vil dette anses som anskaffelse av en annen og ny kapitalvare. Fellesregistrering Fellesregistrering innbærer en endret bruk av virksomhetenes kapitalvarer. Justering av inngående merverdiavgift ved fellesregistrering kan både utløses ved en ny fellesregistrering, endringer i en eksisterende fellesregistrering (nytt selskap trer inn eller ut av gruppen) eller ved oppløsning av en fellesregistrering. Uttak Uttak av kapitalvarer til bruk privat eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten skal følge de alminnelige uttaksbestemmelsene, og vil således gjelde både under og etter justeringsperioden for kapitalvaren. Uttak av kapitalvarer som skjer innenfor den samlede virksomheten (mellom avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig del av virksomheten) skal følge justeringsbestemmelsene. Dette vil også gjelde der en kapitalvare tas ut fra et selskap til et annet selskap i en fellesregistrert virksomhet. Bagatellgrense Det skal ikke foretas justering dersom endringen i fradragsprosenten sett i forhold til fradragsprosenten ved justeringsperiodens begynnelse er mindre en ti prosent. Dette innebærer at dersom fradraget for inngående merverdiavgift ved anskaffelsen av kapitalvaren var 50 prosent, må endringen skje til 60 eller 40 prosent for at det skal skje en justering. Hvordan skal justering skje? Samlet justering Ved opphør av virksomhet eller ved overdragelse av kapitalvarer, skal justering av inngående merverdiavgift foretas samlet for den resterende delen av justeringsperioden. Eksempel på justering Virksomheten oppfører et bygg i år én. 75 prosent er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Samlet inngående merverdiavgift utgjør NOK Fradragsberettiget merverdiavgift utgjør NOK I år seks selges bygget. År Bruk Årets andel av betalt mva. 1/10 av Årets andel av fradraget 1/10 av Årets prosent Reelt fradrag Årets justering 1 Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet Salg Salg av bygget kan likestilles med at bygget går over til ikke-fradragsberettiget bruk, det vil si fradragsprosenten i år 6 til år 10 er null. Justeringen for disse årene innberettes samlet med kroner i terminen etter at salget skjedde. Årlig justering Ved justering som ikke skyldes opphør av virksomhet eller overdragelse av kapitalvare, skal inngående merverdiavgift justeres hvert regnskapsår i hele justeringsperioden. Justeringsbeløpet skal tas med i omsetningsoppgaven som en økning eller reduksjon av inngående merverdiavgift. For fast eiendom er det en tidel av den inngående merverdiavgiften som påløp i forbindelse med ny-, på- eller ombyggingen som vil være gjenstand for justering. For andre kapitalvarer vil en femdel av den inngående merverdiavgiften som påløp ved anskaffelsen være gjenstand for justering. Glitnir Property Group AS Glitnir Markedsrapport Q3 2007

7 Nyhetsbrev Glitnir (fortsatt) Dersom endret bruk eller overdragelse bare omfatter en del av en fast eiendom, skal det ikke foretas justering av inngående merverdiavgift som knytter seg til andre deler av eiendommen. Overtakelse av justeringsforpliktelsen Ved overdragelse av fast eiendom og når kapitalvarer, herunder fast eiendom, overdras som ledd i overdragelse av virksomhet, skal det være adgang til å unnlate justering dersom og i det omfang ny eier overtar justeringsforpliktelsen. Overtakelse av justeringsforpliktelsen vil for det første forutsette at ny eier er avgiftspliktig. Hvis ny eier skal kunne overta hele justeringsforpliktelsen for en kapitalvare, må vedkommende dessuten ha minst samme fradragsrett som det tidligere eier hadde på det tidspunktet kapitalvaren ble anskaffet. Dersom ny eiers fradragsrett er mindre enn tidligere eiers fradragsrett, kan ny eier bare overta den delen av justeringsforpliktelsen som svarer til ny eiers fradragsrett for kapitalvaren. Den resterende delen av justeringsforpliktelsen må i dette tilfellet justeres av tidligere eier. En slik hel eller delvis overtakelse forutsetter at ny eier erklærer at vedkommende overtar justeringsforpliktelsen. Overtakelse av justeringsforpliktelsen blir trolig hovedregelen i praksis. Dette vil derfor bli et viktig punkt å ta hensyn til ved inngåelse av avtaler om overdragelse av fast eiendom og større driftsmidler. Dokumentasjon Det antas at de nye justeringsreglene vil innebære et betydelig arbeid i forbindelse med oppfølging og dokumentasjon på bruken av fast eiendom og andre større kapitalvarer. For fast eiendom vil det være bruken av arealene som skal dokumenteres. De nye justeringsbestemmelsene innebærer at alle avgiftspliktige virksomheter må kunne dokumentere de samlede oppføringskostnadene ved ny-, på- eller ombygginger samt endringer i bruken av lokalene i ti år etter fullføring. For andre kapitalvarer vil det først og fremst være tidsbruken av kapitalvaren i avgiftspliktig virksomhet som må dokumenteres. Praktiske konsekvenser ved salg av eiendom Selger For selger innebærer eiendomssalg en latent merverdiavgiftskostnad dersom kjøper ikke overtar justeringsforpliktelsen eller dersom kjøper har redusert fradragsrett. Selger må derfor avklare kjøpers fradragsrett. Har kjøper en mindre fradragsprosent enn selger, må selger etterjustere resterende del. Oppgir kjøper uriktig fradragsprosent, vil dette kunne innebære ansvar for selger overfor avgiftsmyndighetene. Derfor vil grundig kartlegging/dokumentasjon av avgiftsposisjon og avtaleregulering være svært viktig. Selger må påse at kjøper erklærer overtakelse av justeringsforpliktelsen. Kjøpers overtakelse av justeringsforpliktelsen innebærer at han innestår for at merverdiavgift justeres (innbetales) i den grad avgiftspliktig bruk reduseres etter overtakelsen. Kjøper I forbindelse med kjøp av en eiendom, må kjøper skaffe seg grunnlag for å vurdere eventuell egen justeringsforpliktelse etter overtakelse av bygget. For å skaffe seg slikt grunnlag trengs oversikt over blant annet selgers fradragsrett på overdragelsestidspunktet, den totale avgiftshistorikk på bygget (evt. tidligere eieres fradragsrett og overtakelseserklæringer) og oversikt over hvordan fradrag for inngående merverdiavgift fordeler seg på de ulike deler av bygget. Selv om selger i utgangspunktet selv har ansvar for korrektheten av sin egen fradragsføring, vil det være viktig for kjøper at selgers opplysninger stemmer av hensyn til kjøpers eventuelle justeringsforpliktelse. Kartlegging og dokumentasjon av byggets avgiftshistorikk samt avtaleregulering/garantier, vil derfor være viktig ved kjøp av eiendom. Ikrafttredelse De nye justeringsreglene skal tre i kraft 1. januar Dette innebærer at oppføring av fast eiendom som fullføres etter denne dato, vil omfattes av de nye reglene. Ønsker man og omfattes av eksisterende regleverk, hvor frigjøringstiden for fast eiendom kun er på tre år, er det derfor avgjørende at fullføring skjer innen utgangen av Det kan imidlertid være verd å merke seg at de nye justeringsreglene vil kunne slå gunstig ut dersom man kun har delvis fradragsrett for oppføringskostnader knyttet til et bygg, men har utsikter til at bruken av bygget i avgiftspliktig virksomhet vil øke i løpet av justeringsperioden. At en ikke-avgiftspliktig leietaker byttes ut med en avgiftspliktig, vil medføre at fradragsretten knyttet til bygget øker. Næringsmessig utleie av fritidseiendommer (hytter o.l.) Avslutningsvis kan det nevnes at de foreslåtte justeringsbestemmelsene, og da særlig utvidelsen av justeringsperioden fra tre år til ti år når det gjelder fast eiendom, vil danne grunnlag for at det i 2008 kan foreslås at all næringsmessig utleie av fritidseiendommer (hytter o.l.) blir omfattet av merverdiavgiftsloven. Slik utleie er i dag avgiftspliktig kun dersom utleien skjer i tilknytning til hotellvirksomhet o.l. Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi Glitnir Property Group AS 7 Glitnir Markedsrapport Q3 2007

8 Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi Markedet for salg av næringseiendom Sommeren i næringseiendomsmarkedet var i år som i fjor preget av relativt høy aktivitet. I 2006 ble det omsatt næringseiendom for NOK 68 mrd. og 2007 later til å bli et like godt år. Fortsatt høy aktivitet i markedet Norwegian Property (NPRO) har fortsatt et svært høyt aktivitetsnivå. Før sommeren kjøpte de en portefølje på Aker Brygge fra DnBNOR for NOK 1,7 mrd. De har også endret sin eiendomsstrategi fra å kun fokusere på sentrumseiendom i de store byene i Norge, til å gå inn i hotelleiendom ved å by på hele Norgani Hotels som har hoteller i de nordiske landene. Situasjonen rundt Norgani var lenge svært dynamisk. Kampen om Norgani stod til slutt mellom nyetablerte Oslo Properties med Scandic og NPRO som medeier, og Aberdeen Property Investors og Petter Stordalen. Aberdeen er nå ute av budkampen og Oslo Properties kontrollerer i skrivende stund over 94% av Norgani. Krigen om Norgani og NPROs jakt på å fusjonere eller kjøpe opp det statseide eiendomsselskapet Entra Eiendom, bringer oss til den konklusjon at oppkjøpsbølgen i eiendomsmarkedet helt klart forsetter! Siden midten av juni 2007 har børsene verden rundt fått seg en kraftig korreksjon, dette kom som en følge av usikkerhet rundt de amerikanske subprime lånene. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, reagerte med å sette ned diskonteringsrenten med 50 punkter i midten av august for å dempe frykten i markedet. Federal Reserve uttalte samtidig at de er klar til å ta ytterlige grep for å begrense effekten uroen i finansmarkedet har på økonomien. Den finansielle uroen i markedet har bidratt til at 10 års-swapen har blitt korrigert fra en midlertidig topp i juli på drøye 5,8 prosent, til ca. 5,65 prosent pr. 20. september. Aktørene i dagens marked forventer at styringsrenten til Den Norske Sentralbanken vil nå en rentetopp første kvartal neste år. Forventningene til økte rentenivåer her i landet, er redusert betydelig den siste tiden som følge av uroen i markedet. Det blir spennende å følge om den internasjonale uroen får noen følger for de norske bankers utlån i fremtiden. Glitnir Norsk Næringsmegling holder yieldkurven på et uendret nivå for 3. kvartal års swap-rente 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan-2004 jun-2004 des-2004 mai års swap-rente Realrente (KPI) nov-2005 apr-2006 okt-2006 Realrente (KPI-JAE) mar-2007 sep-2007 Kilde: Bloomberg Glitnir Property Group AS 8 Glitnir Markedsrapport Q3 2007

9 Yield Markedet for salg av næringseiendom (fortsatt) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% mai-1998 sep-1999 jan-2001 mai-2002 sep års stat Anslag netto yield* Spread yield mot ti års stat *Anslag netto yield for sentralt beliggende eiendom i meget god teknisk stand, med 7-10 års leiekontrakter med solide leietakere. Yield for eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket kostnader, på eksempelvis NOK 6 millioner og en kjøpesum på NOK 100 millioner gir en yield på 6,0 prosent (6 mill/100 mill) jan-2005 mai-2006 sep-2007 Kilde: Eiendomsverdi Et utvalg av gjennomførte transaksjoner Solgt Adresse Beliggenhet Segment Kjøpesum Yield Leietaker aug-2007 Tevlingveien 23 Oslo Kontor og handel ,3% Siba, Bohus og diverse aug-2007 IBM-bygget Oppegård Kontor og utvikling IBM aug-2007 Helsfyr Atrium Oslo Kontor ,8% AF Gruppen m.fl. jul-2007 Stranden 21 m.fl DNB NORs Hovedkontor Oslo Kontor, handel, restaurant ,5% DnB NOR m.fl. jun-2007 Hinna Park Stavanger Kontor og handel Diverse jun-2007 Arcus Produksjon og kontor, Hasle Oslo Produksjon, lager, kontor og utvikling Arcus jun-2007 Akerselva Atrium Oslo Kontor og handel ,1% NHST Media Group mai-2007 KLP-bygget Bjørvika Oslo Kontor KLP mai-2007 Tollbugata 20 Oslo Hotell Rezidor mai-2007 Hovedkontor Stavanger Aftenblad Stavanger Kontor/handel Diverse apr-2007 Alta Storsenter Alta Kjøpesenter Diverse apr-2007 Rica Hotel Bodø Bodø Hotell ,60% Rica mar-2007 Hinna Park Stavanger Kontor ,90% Diverse Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi Glitnir Property Group AS 9 Glitnir Markedsrapport Q3 2007

10 Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi Markedet for salg av næringseiendom (fortsatt) Eiendomsselskapene Gjennomførte (kjøpte) syndikerings prosjekter i perioden fra tom Plasserte prosjekter (eksklusive solgte prosjekter). Prosjekter siste 5 år i perioden fra tom Inklusive avsluttede/ solgte prosjekter. (Hvis solgt og kjøpt i denne perioden inkluderes bare brutto kjøpsverdi) Syndikeringsselskapene Antall i Norge Antall i utlandet Total syndikering Brutto verdi, MNOK Antall Verdi (MNOK) BSA Capital DnB NOR DTZ Realkapital Corporate Finance AS SEB Enskilda Fearnley First Securities (1) n/a n/a Ness, Risan & Partners AS Nordea Markets (2) Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA (3) Pareto Private Equity ASA Malling & Co Syndikering AS UNION Eiendomskapital AS Samlet for syndikeringsprosjekter Tall for First er fra Brutto verdi siste 5 år for Nordea Markets er fra Brutto verdi siste 5 år for Orkla Finans er fra Eiendomsfond Langsiktig belåningsgrad Avkastning i år Verdi eiendomsportefølje pr (MNOK) Antall eiendommer Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal (m 2 ) Arealledighet (økonomisk ledighet) Vektet løpetid leiekontrakter, år Storebrand Privatinvestor ASA 70% 12,6% ,45% 8,3 Aberdeen Eiendomsfond Norge I 0% 6,4% ,4% 5,3 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA 75% 10,5% ,3% 6,9 Aberdeen Eiendomsfond Norge l KS 60% 12,0% ,4% 5,3 DnB Eiendomsfond 73% 8,2% ,0% 9,0 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 77% 18,4% ,0% 10,2 Utviklingseiendomsselskap Næringsareal (m 2 ) Boligareal (m 2 ) Annet areal (m 2 ) Total areal (m 2 ) Innhentet egenkapital (MNOK) Investert kapital (MNOK) Scandinavian Property Development Norge Investert i land Glitnir Property Group AS 10 Glitnir Markedsrapport Q3 2007

11 Markedet for salg av næringseiendom (fortsatt) Eiendomsselskapene Selskaper Hovedliste - børsnotert: Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal (m 2 ) Vektet gjenværende leietid, år Norgani Hotels ASA n/a 7,6 Norwegian Property ASA ,8% 7,1 Olav Thon Eiendomsselskap ASA (1) ,0% 4,0 Steen & Strøm ASA 1279 n/a 3,2% 3,0 Unoterte: Eiendomsspar AS / Victoria Eiendom AS (2) ,0% 5,7 1 Tall for Olav Thon Eiendomsselskap er fra Inkl. deleide eiendommer på 100% basis Livselskaper/Forsikring/Bank Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal (m 2 ) Vektet gjenværende leietid, år Nordea Liv ,3% 5 Gjensidige Eiendom (1) KLP Eiendom AS ,0% 6,5 SpareBank ,3% 5,8 Storebrand Eiendom AS ,5% 4,5 Vital Eiendom AS forvalter ,6% 5,0 1 Gjensidige Eiendom og Oslo Areal rapporteres samlet. Se Oslo Areal. Selskaper Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal (m 2 ) Arealledighet Arealledighet Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år AMFI Eiendom AS ,7% 4,1 Andenæs Eiendom AS ,2% 4,0 Aspelin Ramm Gruppen ,1% 7,8 Avantor ASA ,4% 5,57 Braathen Eiendom ,2% 4,0 Entra Eiendom AS ,6% 10,8 Ferd Eiendom ,4% 1,55 Ica Eiendom AS ,0% 6,0 Stor Ulven AS ,8% 4,8 Linstow Eiendom AS ,0% 3,2 Mustad Eiendom AS (1) ,6% 6,5 NSB Eiendom (inkl. ROM Eiendomsutvikling AS) ,0% 4,1 OBOS Forretningsbygg AS ,0% 4,4 Oslo Areal (2) ,7% 5,4 Pecunia AS ,0% 3,9 Reitan Eiendom ,4% n/a Sektor Gruppen AS ,5% 3,5 T. Klaveness Eiendom AS (3) ,0% 6,0 Vika Eiendomsforvaltning AS ,9% 3,3 Sum eiendomsselskapene (untatt syndikeringselskapene) Sum eiendomsselskapene (untatt syndikeringselskapene) 1 Tall for Mustad Eiendom AS er fra Gjensidige Eiendom og Oslo Areal rapporteres samlet. 3 Tall for T. Klaveness Eiendom er fra Glitnir Property Group Salg Næringseiendom Utleie Næringseiendom Fond og Syndikering Makroøkonomi Glitnir Property Group AS 11 Glitnir Markedsrapport Q3 2007

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Markedsrapport Q2 2008

Markedsrapport Q2 2008 Markedsrapport Q2 2008 Gjesteartikkel av Arne Slettebø i Foreningen Næringseiendom Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 6 Glitnir

Detaljer

Markedsrapport Q1 2007

Markedsrapport Q1 2007 Markedsrapport Q1 2007 Steen & Strøm ved Olav Line Utvikling av nytt og unikt senter på Økern Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Lav yield, tross noe høyere rentenivå Side 6 Glitnir Norsk Næringsmegling

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

Markedsrapport Q3-2006

Markedsrapport Q3-2006 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q4-2005

MARKEDSRAPPORT Q4-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT Q4-25 Q4 Terra Securities: FORVENTER FORTSATT LAV RENTE Side 4 UNION Norsk Næringsmegling: JULERUSH I SALGSMARKEDET Side 6 UNION Corporate: ØKT NORSK TRANSAKSJONSAKTIVITET

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Q1-2006

Markedsrapport Q1-2006 UNION Gruppen Markedsrapport Q1-26 Q1 UNION Gruppen: Glitnir (Tidligere ÍSLANDSBANKI) KJØPER 5,1% AV UNION GRUPPEN AS Side 4 Wiersholm Mellbye & Bech: VALG AV SELSKAPSSTRUKTUR VED INVESTERING I FAST EIENDOM

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005 Q2 Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen FORTSATT FULL

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

her kommer avgiftsrevolusjonen

her kommer avgiftsrevolusjonen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet INVESTERING I NÆRINGSEIENDOM 2. UTGAVE DESEMBER 2007 Nå er det de høye leieprisene spesielt i de største byene ˆ kombinert med sterk investorinteresse som

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer