Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

2

3 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå boliger i Sverige Kongsberg kontorbygg i Norge Kaldnes Brygge kontorbygg Norge Terningen kontorbygg Norge Altenstadt pleiehjem i Tyskland Elite Hotels hotellprosjekt i Sverige Styrets årsberetning Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 3

4 Stora Björnen i Umeå 4 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

5 Hovedpunkter 2012 KALDNES BRYGGE Den 30. mars 2012 signerte selskapet en avtale om kjøp av en seksjon i nytt kontorbygg på Kaldnes Brygge i Tønsberg, hvor det ble avtalt overtakelse av bygget med virkning fra juni Seksjonen er på cirka kvadratmeter og er utleid til NAV på en ti års kontrakt. Selskapet vil ha en eierandel på 70 prosent i dette prosjektet, som eies sammen med Etatbygg Holding III AS. Investert egenkapital i prosjektet er cirka 19,3 millioner norske kroner og selskapet er etter denne investeringen fullinvestert. SALG I UMEÅ Fire eiendommer med totalt 35 leiligheter på til sammen cirka kvadratmeter ble solgt til en nyetablert bostadsrättsforening (tilsvarende borettslag i Norge) i Umeå for cirka 28 millioner svenske kroner våren Salgene ga cirka 80 prosent avkastning på innskutt egenkapital. Flere tilsvarende salgsprosesser er under vurdering og det forventes at en til to prosesser vil startes opp i løpet av 1. halvår HOTEL I ÖRNSKÖLDSVIK Sammen med to lokale partnere investerte selskapet i et hotellprosjekt i Örnsköldsvik i Sverige. Hotellet ble ferdigstilt etter plan og budsjett og ble åpnet 1. april Hotellet er utleid på en 15 års leieavtale til Elite Hotels of Sweden. UTBETALING FOR 2012 Styret har på bakgrunn av avkastningen for 2012 og likviditeten i selskapet foreslått en utbetaling på 75 øre per aksje, som tilsvarer 7,5 prosent av emisjonskursen i den første emisjonen. Endelig vedtak fattes på generalforsamlingen i mai. Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 5

6 Cirka 900 Aksjonærer i Norge Cirka 1400 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS (GEU) Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (GFU) 58 % 42 % Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS (GEUN) 91 % 45 % 20 % 70 % 100 % 70 % Umeå (Boliger Sverige) Terningen Arena (Kontor Norge) Kongsberg (Kontor Norge) Övik (Hotell Sverige) Altenstadt (Pleiehjem Tyskland) Kaldnes kontorbygg (Kontor Norge) 938 leiligheter kvm Mars 2008 Årlig leie MNOK 55 Andel inv.kapital 49% 1 bygg kvm Juni 2011 Årlig leie MNOK16 Andel inv. kapital 17 % 3bygg kvm Sept Årlig leie MNOK 21 Andel inv. kapital21% 1 bygg 5 600kvm Juni 2011 Årlig leie MNOK 3 Andel inv. kapital 6 % 1bygg 3069 kvm Sept ÅrligleieMNOK 3 Andelinv. kapital 3% 1bygg kvm Juni 2012 Årlig leie MNOK 3,7 Andel inv. kapital 4% Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innledning Årsrapporten inneholder, foruten komplett årsregnskap, informasjon om utviklingen av eiendomsmarkedet og en oppdatering på viktige hendelser i forvaltningen av porteføljene i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS (GEU). Struktur og oversikt GEU er en eiendomsportefølje som består av investeringer i utleieboliger og kontorbygg, hotell og pleiehjem med sentral beliggenhet og/eller med langsiktige leiekontrakter. Eiendommene er lokalisert i Norge, Sverige og Tyskland. Investeringene gjøres sammen med det svenske «søsterselskapet» Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (GFU) via det felles eide datterselskapet Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS (GEUN). Figuren ovenfor oppsummerer struktur over porteføljen til GEU og GFU. Eiendomsporteføljen Selskapet ble etablert i 2008 og har investert i sekt ulike eiendomsporteføljer i henholdsvis Norge, Sverige og Tyskland. Med virkning fra juni 2012 kjøpte selskapet 70 prosent av en eiendom i Tønsberg, som leies ut til NAV på en ti års leiekontrakt. Totalt sett består porteføljen pr av cirka kvadratmeter eiendom, og budsjetterte leieinntekter for 2013 er på cirka NOK 94 millioner. I henhold til selskapets investeringsmandat er eiendomsporteføljen tenkt realisert i perioden fra 2020 til 2022, avhengig av når markedet gjør dette mest lønnsomt for investor. Dersom styret i selskapet finner tungtveiende årsaker til å forlenge denne perioden vil dette bli presentert for generalforsamlingen. Salg av deler av porteføljen kan dog finne sted i hele selskapets levetid. Vitran i Umeå 6 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

7 Eiendommer Sverige Norge Tyskland 1. Umeå 3. Kongsberg 6. Altenstadt* 2. Övik 4. Terningen Arena 5. Kaldnes Kontorbygg *Eiendommen ligger ca 30 km nord øst for Frankfurt Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 7

8 BNP-vekst i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % e Norge Sverige Finland Danmark Kilde: IMF, SBB, SCB Transaksjonsvolum (Mrd EURO) Norge Sverige Finland Danmark Kilde: Jones Lang Lasalle Markedsoppdatering Utvikling av eiendomsmarkedet i Norden De nordiske markedene har i varierende grad blitt påvirket av finansuroen i Eurosonen. Oslo og de tre storbyområdene i Sverige har fortsatt å klare seg bra mens Helsinki og København er i en tøffere situasjon. Norden generelt har kommet bedre ut enn andre europeiske økonomier vil sannsynligvis bli et utfordrende år for de fleste markeder selv om prognosene for Oslo er positive. Eiendomsmarkedene i Sverige og Norge viste styrke i første kvartal av I andre kvartal stagnerte transaksjonsvolumet i Norge på grunn av strengere kredittkrav hos bankene, mens transaksjonsvolumet i Sverige holdt seg. Gjeldskrisen blant de europeiske landene hadde i 2012 en negativ effekt på transaksjonsmarkedet i Danmark og Finland, hvor transaksjonsvolumene fortsatt er lave i forhold til nivåene før finanskrisen. Gode bankrelasjoner og tilgang til kredittobligasjonsmarkedet ble enda viktigere i løpet av høsten da den europeiske gjeldskrisen eskalerte. I fjerde kvartal 2012 var det svært høy transaksjonsaktivitet, spesielt i Oslo og svenske storbyområder. For eksempel var transaksjonsvolumet i Sverige i fjerde kvartal SEK 49 milliarder av totalt SEK 115 milliarder for hele I Oslo fant 40 prosent av det totale transaksjonsvolumet sted i fjerde kvartal. Felles for de nordiske landene i 2012 var et konsistent investorfokus på attraktive eiendommer med god beliggenhet. Sekundære eiendommer utenfor storbyområdene har blitt mindre omsettelige etter hvert som risikoappetitten i banksektoren har gått med. Avkastningskravene/yieldene 1 har forblitt stabile i mesteparten av de nordiske markedene og denne trenden forventes å fortsette i det kommende året. På leiemarkedet har det vært størst interesse for moderne og effektive kontorlokaler med bra beliggenhet. I majoriteten av de nordiske markedene har tilbudet av slike kontorlokaler vært begrenset mens volumet av nye kontorlokaler har også vært beskjedent. Derimot stiger ledigheten i Helsinki på grunn av flere store konstruksjonsprosjekter. Leieprisnivåene i 2012 har forblitt stabile med unntak for Stockholm og Oslo som har opplevd en økning på cirka fem prosent over året. Det forventes at leieprisnivået i CBD i Stockholm ikke vil stige over det nåværende nivået på 4,400 svenske kroner per kvadratmeter i Kilder: Newsec, JLL Makroøkonomisk utvikling i Norge Norsk økonomi er isolert sett i god utvikling og de umiddelbare framtidsutsiktene er ansett som gode. Det er for øyeblikket en stabil BNP vekst i Norge samtidig som det er et meget lavt inflasjonsnivå. Arbeidsledigheten er lav, sysselsetting er høy, og de fleste makroøkonomiske indikatorer er positive. I motsetning til flere store og viktige handelspartnere, opplever Norge i disse dager stabil vekst i de fleste økonomiske nøkkelindikatorer. Statistisk Sentralbyrå, så vel som Norges Bank spår en moderat til høy konjunkturoppgang frem til 2015 med en vekst i BNP som vil ligge godt over snittet i både EU og OECD. Inflasjonsnivået har i lang tid ligget godt under målet til sentralbanken på 2,5 prosent i året. Den lave inflasjonsgraden har blant annet medført at vi for tiden opplever en meget sterk reallønnsvekst, i både historisk og europeisk kontekst. Selv om dette har pågått over lang tid, har det spisset seg spesielt den siste tiden og har resultert i at Norge nå har et lønnsnivå som ligger på om lag 35 prosent over nivået for resten av Norden, og følgelig enda lenger over snittet ellers i Europa. Den norske kronekursen ble i desember 2012 handlet til den høyeste verdien mot annen nøkkelvaluta siden Direkteavkastning/yield defineres som driftsnetto (leieinntekter fratrukket driftskostnader) dividert med eiendommens verdi. Gitt uendret driftsnetto vil en yield-økning gi lavere eiendomsverdi, mens en yield-reduksjon vil gi høyere eiendomsverdi. 8 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

9 I et allerede presset eksportmarked bidrar den høye norske kronekursen til svekket konkurranseevne for norske bedrifter innenfor tradisjonell eksport. Mens kjøpekraften har økt over lang tid, viser detaljhandelen nå en klart svakere utvikling. Den europeiske statsgjeldskrisen har fått konsekvenser også for den norske økonomien. Tross god inntektsvekst i Norge, drevet av høy sysselsetting og gode lønnsoppgjør, er spareraten til norske husholdninger høyere enn tidligere. Oppsummert så skiller norsk økonomi seg positivt ut fra den generelle utviklingen i Europa på en rekke områder. BNP veksten var på 3,5 prosent i 2012 og arbeidsmarkedet er sterkt med økende sysselsetting og en arbeidsledighet på tre prosent. Privat forbruk økte med cirka 3,3 prosent i 2012 og boligprisene stiger i takt med sterk befolkningsvekst, spesielt i de største byene. Disse forholdene, supplert med betydelige verdier i Statens pensjonsfond utland og fortsatt mulighet til å senke styringsrenten ytterligere, gjør at Norge har en unik finansiell handlingsfrihet sammenlignet med de fleste andre økonomier. Kilde: DNB, SSB Eiendomsmarkedet i Norge Transaksjonsvolumet som ble observert i 2012 var det høyeste nivået siden Det var spesielt to ting som skilte seg ut i forhenværende år. Vi så blant annet en meget sterk økning i kjøp av utviklingseiendommer som i stor grad er påtenkt for konvertering til boligeiendom. I tillegg har en uvanlig stor andel av årets transaksjoner funnet sted innenfor handelseiendom. Dette skyldes flere store porteføljesalg innenfor kjøpesentersegmentet der blant annet den største eiendomstransaksjon i 2012 skjedde. Likevel var kontor den største sektoren innenfor næringseiendom også i 2012, som sto for nærmere 42 prosent av totalomsetningen. I 2012 ble det registrert næringseiendomstransaksjoner for 52,2 milliarder norske kroner innenfor sektorene kontor, handel, hotell, utvikling, logistikk og «andre» (skoler, museum o.l.)., som er en oppgang fra 35 milliarder i Det som kan betegnes som noe uvanlig var at de fem største transaksjonene i 2012 utgjorde nærmere 21 milliarder norske kroner og dermed rett i overkant av 40 prosent av det totale transaksjonsvolumet i Av det totale transaksjonsvolumet på 52,2 milliarder kom også i overkant av 18 milliarder i løpet av årets to siste måneder. Likevel trenger dette nødvendigvis ikke å gi en pekepinn på hvordan 2013 vil utarte seg. Det faktum at kun fem transaksjoner sto bak over 40 prosent av den totale omsetningen kan gjøre at transaksjonsvolumet i 2013 kan ende opp noe lavere sammenlignet med i Et annet trekk er at investorene har kastet sine øyne på boligmarkedet. Stor befolkningsvekst og lav boligbygging holder boligprisene høye. Prisveksten ser ikke ut til å avta, og det er liten tro på at dette er en boligboble som vil sprekke. I storbyene kan driverne for høyere boligpriser være av noe forskjellig art, men felles for alle er en kraftig befolkningsvekst. Dette har medført et press i boligmarkedet, ikke minst når det gjelder leieprisene på boliger. Så langt i 2013 utgjør boligrelaterte transaksjoner vel 30 prosent av volumet, mot et nivå på cirka fem prosent de foregående årene. Flere aktører har så langt i 2013 signalisert en økende investeringsvilje, og mange vil utnytte det lave rentenivået til å gjøre gunstige investeringer. Så snart bankene får større klarhet i hvordan det fremtidige rammeverket vi påvirke deres virksomhet forventes mulighetene for bankfinansiering å kunne bedres. Kilder: DNB, Colliers Makroøkonomisk utvikling i Sverige BNP-veksten var 0,8 prosent i 2012, noe som er en betydelig reduksjon i forhold til nivået i 2011 som var på cirka fire prosent. Riksbanken forventer fortsatt lav vekst i 2013 med et anslag på 1,2 prosent. Det forventes at Riksbanken vil holde styringsrenten uendret til begynnelsen av 2014, noe som er nødvendig for å stimulere veksten fremover. Gjeldskrisen i eurosonen er fortsatt en usikkerhetsfaktor som påvirker vekstutsiktene i Sverige for det kommende året. 70 prosent av den svenske eksporten Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 9

10 Kontorleiesyklus i Norden, Q412 Helsinki Oslo, Stockholm Göteborg går til Europa, som befinner seg i resesjon og utsiktene for vekst i 2013 er også lave. Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet i Sverige stoppet opp mot slutten av 2011 og arbeidsledigheten er nå 8,5 prosent. Produksjons- og anleggsvirksomheter har det spesielt utfordrende. Ordre- og byggeproduksjon har falt og bedriftene har kuttet ned ytterligere i staben. Det forventes at arbeidsledigheten fortsatt vil være høy frem til 2014, før den forventes å synke igjen. Det er fortsatt usikkerhet i forventninger blant husholdninger og bedrifter som uttrykkes gjennom forsiktighet og utsatte investeringer. Det er allikevel noen lyspunkter i omverdenen som kan indikere en raskere gjenoppretting for vekst i den svenske økonomien. Veksten i mange fremvoksende økonomier er sterk og de økonomiske utsiktene i USA forbedres stadig. Med positive vekstsignaler og redusert finansiell uro forventes forbruket i Sverige å ta seg opp igjen i tiden fremover. Investorenes fokus ligger fortsatt i segmenter med relativt lav risiko som boliger samt i vekstområder, primært i de største byene. Med gradvis redusert frykt i finansmarkedene og vedvarende lave renter forventes det økt etterspørsel etter mer risikable aktiva med høyere forventet avkastning. Således forventes det også økt appetitt for risiko også i eiendomsmarkedet i tiden fremover. Kilder: SCB, Riksbanken Eiendomsmarkedet i Sverige Aktiviteten i eiendomsmarkedet tok seg kraftig opp i fjerde kvartal 2012 med et transaksjonsvolum på 49 milliarder svenske kroner, noe som utgjorde drøyt 40 prosent av hele transaksjonsvolumet for Utenlandske aktører utgjorde i andre halvår cirka 45 prosent av transaksjonsvolumet i Sverige og ligger med det langt høyere enn de andre nordiske landene der tilsvarende andel ligger under 10 prosent. En betydelig andel av transaksjonene skjer i de sentrale områdene i de største byene, mens sekundære beliggenheter fortsatt er mindre attraktive. Her er tilgangen på fremmedkapital også mer begrenset. Avkastningsnivåene har ligget forholdsvis stabile gjennom 2012 og det forventes heller ingen større endringer i Leienivåene har også ligget forholdvis stabilt det siste året med unntak av de beste lokasjonene i Stockholm og Göteborg som har hatt en leievekst på inntil fem prosent. Det forventes en flat utvikling i Göteborg hadde en positiv utvikling i ledigheten i 2012 og ved inngangen til 2013 var ledigheten kun 6,5 prosent som er det laveste på ti år. I Stockholm økte ledigheten noe i andre halvår av 2012 og var på 9,6 prosent ved årsskifte. Det har blitt mer vanlig å søke alternative finansieringskilder som obligasjonslån ettersom bankene fortsatt er relativt tilbakeholdne med å låne ut penger. I første del av 2013 har det likevel vært tegn som tyder på at flere banker igjen er mer aktive på finansieringssiden. Det forventes likevel at tilgjengeligheten på kreditt fortsatt vil være stram og at marginene fortsatt vil være høye i tiden fremover. Det antas derfor at markedet fortsatt vil domineres av egenkapitalinvestorer og institusjonelle investorer med god tilgang på kapital. Kilder: Newsec, JLL Boligmarkedet i Sverige Bolig er det eiendomssegmentet med høyest gjennomsnittlig avkastning og lavest volatilitet (prisvariasjon) de siste tiårene. Det svenske boligmarkedet er todelt; ett regulert utleiemarked og ett selveiermarked som er fritt. Verdien av de regulerte utleieleilighetene blir i sentrale og attraktive områder påvirket av muligheten for konvertering til borettslagsleiligheter. I 2012 var det en betydelig nedgang i antallet konverteringer på anslagsvis cirka 40 prosent. Hovedårsaken til dette var lavere tilgang på kreditt både for privatpersoner og borettslag, men også fordi flere av de store kommunene har avsluttet sine salgsprogrammer som har pågått de siste årene. Det er høy etterspørsel etter utleieboliger i de store byene i Sverige med god befolkningsvekst. En investering i utleiebolig anses som en investering med relativt lav risiko, med stabil og sikker kontantstrøm, frem for alt i områder som har underskudd på utleieboliger. Antallet svenske kommuner som har et underskudd på utleieboliger har økt 10 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

11 Årlig leieutvikling i Sverige (gjennomsnitt SEK per kvm) Kilde: SCB de siste årene og utgjør nå cirka 80 prosent. Dette skyldes lite nybygging kombinert med sterk vekst i befolkningen. Over tid viser investeringer i utleieboliger også en svært attraktiv risikojustert avkastning sammenlignet med aksjemarkedet. I henhold til analyseselskapet Investment Property Databank (IPD) har utleieboliger i Sverige gitt en årlig gjennomsnittlig totalavkastning på 6,8 prosent de siste fem årene, sammenlignet med 8,6 prosent for Stockholmsbørsen (SIX Return Index). Arbeidsledigheten i Tyskland har økt noe i starten av 2012 og var på 6,8 prosent per september, men en sterk avslutning på året gjorde at ledigheten var redusert til 5,9 prosent ved siste måling i januar Inflasjonen i Tyskland er nå på to prosent, noe som er noe høyere enn målsettingen for den Europeiske Sentralbanken. Kilde: Destatis. Postbank, IMF, Savilles Rikshem og Willhem (som eies av AP-fondene) var de mest aktive kjøperne i boligmarkedet i De forventes også å være aktive i Det har den siste tiden vært ført en debatt om vedlikeholdsbehovet i flere av de kommunale boligselskapene og det forventes at flere av disse selskapene vil selge en del av sine aktiva for å kunne finansiere nybygging og oppgraderinger i eksisterende eiendommer. På bakgrunn av dette forventes det et økende transaksjonsvolum i dette markedet fremover. I 2013 forventes det en fortsatt positiv verdiutvikling for godt vedlikeholdte boligeiendommer i vekstområder. For eiendommer med beliggenhet i svakere områder og eiendommer med høyt vedlikeholdsbehov forventes det en svak negativ utvikling i Kilder: NAI Svefa, Newsec, IPD Makroøkonomisk utvikling i Tyskland Tysk økonomi har hatt to gode år i 2010 og 2011, men 2012 opplevde Tyskland en noe svakere økonomi og BNP veksten endte på 0,9 prosent. Den svake trenden forventes å fortsette inn i 2013 da markedet har stor usikkerhet tilknyttet den endelige løsningen på euro krisen og BNP veksten er estimert til 0,6 prosent. Denne usikkerheten samt Tysklands sentrale rolle i løsningen har en negativ effekt på Tysklands økonomi på to spesifikke områder. For det første har Tysklands regjering allerede bidratt med garantier på flere hundre milliarder euro og derfor er denne kapitalen ikke tilgjengelig for nasjonale investeringer. Det andre området dette spiller en negativ effekt for er den tyske ettersom eurosonen står for 40 prosent av eksportmarkedet til Tyskland. Carpus-byggene i Kongsberg Næringspark. Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 11

12 . Umeå Eiendomsporteføljen består av 32 eiendommer med cirka 900 leiligheter og cirka kvadratmeter næringslokaler. Eiendommene har hovedsakelig beliggenhet sentralt i Umeå og de næringsbyggene har til stor del statlige leietakere. GEUN eier 91 prosent av porteføljen, mens 9 prosent eies av to lokale aktører. Lerstenen, som også er deleier i en annen portefølje i Boligutleie Holding III, eier 4,5 prosent og er ansvarlig for den daglige driften gjennom forvaltningsselskapet Lerstenen AB. Lerstenen AB forvalter totalt cirka leiligheter i Umeå, noe som gir stordriftsfordeler i form av effektiv forvaltning og lave driftskostnader. Bortsett fra noen mindre kjellerlokaler som ikke er utleid har porteføljen ingen ledighet. Porteføljen forventes å generere god kontantstrøm også i Fire eiendommer med totalt cirka 35 leiligheter og cirka kvadratmeter ble solgt til en nyetablert bostadsrättsforening (tilsvarende borettslag i Norge) i Umeå for cirka 28 millioner svenske kroner i løpet av våren Salgene ga cirka 80 prosent avkastning på innskutt egenkapital. Flere tilsvarende salgsprosesser er under vurdering og det forventes at en til to prosesser vil startes opp i løpet av 1. halvår Andel av årlige leieinntekter Nøkkeltall Prosjekttype Bolig Antall bygg 33 Areal kvadratmeter 54 % Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 55 Investeringstidspunkt mars Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

13 Myntgata Numedalsveien Kongsberg Dyrmyrgata Gladbak Baneveien 88 Bekkedokk Elkerveien Porteføljen består av tre kontorbygg i Kongsberg med et samlet areal på cirka kvadratmeter hvor GEUN eier 20 prosent. Global Eiendom Utbetaling Norge 2007 AS eier resterende 80 prosent av porteføljen. Kongsberg er nest største by i Buskerud med i underkant av innbyggere. Avstanden til Oslo er 90 kilometer. Byggene er en del av Kongsberg Næringspark, som totalt vil ha et utleiebart areal på cirka kvadratmeter. Dagens virksomhet i Kongsberg Næringspark stammer i stor grad fra Kongsberg Våpenfabrikk. Kongsberg Maritime leier to av byggene, mens FMC Kongsberg Subsea AS er største leietaker i det tredje bygget. Alle leiekontrakter løper frem til Leietaker er i all hovedsak ansvarlig for løpende driftskostnader, og kontantstrømmen fra denne porteføljen er følgelig stabil og god. Det pågår diskusjon med en av leietakerne om en mindre utvidelse på den ene eiendommen. E Sexes gate Spennings gate Bergmannsveien Kirkegårdsveien Stortorvet Kongsberg Kjøpesenter Numedalsveien 90 Hyttegata Gomsrudveien E Kongsberg Sykehus E 134 Gomsrudveien Glitregata Gomsrudveien Gomsrudveien Drammensveien KONGSBERG Kapermoen Ole Gjeddes vei Wergelands vei Gamlegrendåsen Sexes gate Andel av årlige leieinntekter 21 % Nøkkeltall Prosjekttype Kontor Antall bygg 3 Areal kvadratmeter Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 21 Investeringstidspunkt september 2008 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 13

14 Kaldnes Brygge Investeringen består av en kontorseksjon på cirka kvadratmeter over tre etasjer i et nyoppført kombinert bolig- og kontorbygg i Tønsberg. GEUN eier 70 prosent av aksjene. Etatbygg Holding III Norway AS eier de resterende 30 prosentene. Tønsberg er Norges eldste by og Vestfolds fylkeshovedstad. Byen har i dag cirka innbyggere og er Norges 9. største by og er en av de bykommunene som i Norge som vokser raskest. Avstanden til Oslo er cirka 100 kilometer. Bygget er en del av utbyggingen på bryggene langs kanalen i Tønsberg by. Avtalen for kjøp av Kaldnes Kontorbygg ble signert i februar 2012 og overtakelsen ble gjennomført i juni Det er inngått en ti års leiekontrakt med NAV Vestfold. Midlertidig brukstillatelse for bygget ble gitt 12. juni og NAV Vestfold flyttet inn i lokalene 25. juni. Bygget har fungert bra siden innflytting og der har ikke vært noen store driftsmessige utfordringer. Andel av årlige leieinntekter 4 % Nøkkeltall Prosjekttype Kontor Antall bygg 1 Areal kvadratmeter Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 3,7 Investeringstidspunkt juni Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

15 Terningen (45 %) I juni 2011 investerte selskapet i en 45 prosent andel i Terningen Arena på Elverum. Eiendommen er et nybygg på kvadratmeter. Bygget eies sammen med flere andre investorer og forvaltes av Utstillingsplassen Eiendom AS. Statlige leietakere utgjør nærmere 90 prosent av leietakerne i bygget. Elverum er en norsk by som ligger cirka 130 killimeter nord for Oslo. Byen har cirka innbyggere. Bygget ligger inntil Terningmoen som er et større norsk forsvarsanlegg. Byen har utover militær virksomhet, mye næringsvirksomhet knyttet til utdanning og skogdrift. Hovedleietaker i bygget er Høgskolen i Hedmark som er en statlig aktør. Totalt sett er 88 prosent av leieinntektene i bygget knyttet til statlige leietakere på leiekontrakter med en gjennomsnittlig løpetid på over 25 år. Det er utover ordinære leiebetalinger avtalt en tilleggsleie som dekker løpende vedlikeholdsbehov på eiendommen. Eiendomsselskapet har således sikret inntekter og en vesentlig del av vedlikeholdskostnadene gjennom de inngåtte leieavtalene. Kontantstrømmen i 2012 var i tråd med investeringsanalysen og selskapet forventer at kontantstrømmen i de kommende årene også vil utvikle seg som forventet. Andel av årlige leieinntekter 16 % Nøkkeltall Prosjekttype Kontor/Undervisning Antall bygg 1 Areal kvadratmeter Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 16 Investeringstidspunkt juni 2011 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 15

16 Altenstadt (100 %) Flensburg Kiel I september 2010 investerte selskapet i et pleiehjem på cirka kvadratmeter i byen Altenstadt. Kjøpsprisen var på cirka 40 millioner kroner. Bygget ble ferdigstilt i november 2008, og har 70 sengeplasser, fordelt på 50 enkeltrom og ti dobbeltrom. Cuxhaven Bremen Hamburg BERLIN Altenstadt er en by med cirka innbyggere som ligger i Hessen, cirka 30 killometer nordøst for Frankfurt. Byen har i dag ingen andre pleiehjem, og det finnes derfor ingen direkte konkurranse i byen. Essen Bielefeld Hannover Leipzig Düsseldorf Dresden Operatør for porteføljen er AWO Pflegeplus GmbH som drifter 11 pleiehjem og er en del av AWO Südhessen. Selskapet er en anerkjent operatør i det tyske markedet. Det er inngått en 20-års leieavtale som løper til og porteføljen gir stabil og god kontantstrøm. Köln Bonn Frankfurt am Main Mannheim Jena Nürnberg Chemnitz Saarbrucken Stuttgart München Andel av årlige leieinntekter 3 % Nøkkeltall Prosjekttype Pleiehjem Antall bygg 1 Areal kvadratmeter Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 3 Investeringstidspunkt september Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

17 Elite Hotels, Örnsköldsvik (70 %) I juni 2011 investerte GEUN i 70 prosent av et hotellprosjekt i Örnsköldsvik i Sverige sammen med to lokale partnere. Hotellet er på cirka kvadratmeter og ble åpnet 1. april Örnsköldsvik er en by som ligger i Vestnorrlandslän nord i Sverige. Kommunen har cirka innbyggere. Byen er sterkt eksportrettet, med trelast- og forsvarsindustri som de viktigste næringer. I tillegg er to svenske universiteter representert i byen. NCC var entreprenør for byggingen av hotellet som ble ferdigstilt i henhold til plan. Hotellet har 14 etasjer og 137 rom, samt en velværeavdeling i den øverste etasjen. Det er inngått en 15-års leieavtale med Elite Hotels of Sweden som også vil drifte hotellet. Leieavtalen gir en minimumsleie som sikrer god kontantstrøm. Utover dette vil tilleggsleie utbetales over visse nivåer i forhold til omsetningen på hotellet. Andel av årlige leieinntekter 3 % Nøkkeltall Prosjekttype Hotell Antall bygg 1 Areal kvadratmeter Budsjetterte leieinntekter fra 2013 MNOK 3 Investeringstidspunkt juni 2011 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 17

18 Kongsberg Næringspark 18 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

19 Årsregnskap 2012 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 19

20 Årsberetning 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Selskapets virksomhet Global Eiendom Utbetaling 2008 AS ble stiftet i 2006, men selskapets operative virksomhet startet først i Selskapet har som formål å investere i utleieboliger og næringseiendom som kontorbygg, hotell, lagerbygg, industribygg og handelseiendommer. Eiendommene skal ha en sentral beliggenhet med hensyn til befolkning og kommunikasjon, og/eller en vesentlig andel langsiktige leiekontrakter med antatt kredittverdige leietagere. Selskapet har sammen med det svenske «søsterselskapet» Global Fastighet Utbetalning 2008 AB, via det felles eide selskapet Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS, investert i seks eiendomsporteføljer, tre i Norge, to i Sverige og en i Tyskland. I henhold til selskapets investeringsmandat er eiendomsporteføljen tenkt realisert i perioden fra 2020 til 2022, avhengig av når markedet gjør dette mest lønnsomt for investor. Dersom styret i selskapet finner tungtveiende årsaker til å forlenge denne perioden vil dette bli presentert for generalforsamlingen. Salg av deler av porteføljen kan dog finne sted i hele selskapets levetid. Global Eiendom Utbetaling 2008 AS hadde 917 aksjonærer pr. 31. desember 2012, som i hovedsak er private investorer. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Konsernet har i løpet av året hatt en negativ kontantstrøm på TNOK Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er negativ med TNOK på grunn av nye investeringer i 2012, mens kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er positiv med TNOK hovedsakelig på grunn av opptak av nye langsiktige lån. Den operasjonelle kontantstrøm er TNOK Fremtidig utvikling Konsernets fremtidige utvikling vil i hovedsak avhenge av verdiutviklingen i selskapets investeringer. Gjennom 2012 ser vi en bedret markedssituasjon i Norden. Styret har et positivt markedssyn på det nordiske marked og den underliggende utvikling i konsernets porteføljer har vært bra i Konsernets kapitalsituasjon er sterk og styret forventer utbytter i tråd med mandatet de kommende år. Finansiell risiko Selskapets egenkapital er utsatt for valutasvingninger i forholdet NOK/SEK og NOK/EUR. Morselskapet har inngått terminkontrakter for å redusere denne risikoen. Konsernet er eksponert for endringer i rentenivå, da deler av ekstern gjeld har flytende rente. Det er inngått rentederivater er for å redusere denne risikoen. Konsernet er også eksponert mot utvikling i avkastningskrav og den generelle økonomiske utvikling i de markeder hvor konsernet har investeringer. Vesentlige hendelser i regnskapsåret Det er i regnskapsåret solgt tre eiendommer i Umeå for totalt 28 millioner svenske kroner, salget ga en regnskapsmessig gevinst for konsernet på 9,6 millioner norske kroner og en egenkapital avkastning på cirka 85 prosent. Det er gjennomført en investering i Investeringen består av en kontorseksjon på cirka kvadratmeter over tre etasjer i et nyoppført kombinert bolig- og kontorbygg i Tønsberg. GEUN eier 70 prosent av aksjene. NAV Vestfold er leietaker for hele arealet på en ti årig leiekontrakt. For de andre porteføljene er det ikke vesentlige hendelser å rapportere om for regnskapsåret Redegjørelse for årsregnskapet Konsernets driftsinntekter utgjorde i 2012 TNOK mot TNOK i 2011 og konsernets resultat ble TNOK mot TNOK i Konsernets likviditetsbeholdning var TNOK pr 31. desember Tilsvarende tall pr. 31. desember 2011 var TNOK Totalkapitalen var ved utgangen av året TNOK mot TNOK i Egenkapitalandelen var 35,8 prosent pr. 31. desember 2012 mot 42 prosent foregående år. Hendelser etter balansedagen Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen av betydning for regnskapsåret Arbeidsmiljø og personale Selskapet har ingen ansatte. Det synes således ikke nødvendig å iverksette tiltak i forhold til arbeidsmiljø eller likestilling i selskapets virksomhet. Selskapets styre består av en kvinne og tre menn. Miljørapportering Konsernets virksomhet forurenser i svært begrenset grad det ytre miljø. Miljøarbeid er likevel en viktig del av virksomheten, hvor fokus rettes både mot miljøvennlige tiltak i drift og vedlikehold såvel som leietagernes bruk av eiendommene. Forskning og utvikling Konsernet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i regnskapsåret. 20 Årsrapport 2012, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2013 Etatbygg Holding III AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...16

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2013 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Årsrapport 2013 Global Eiendom Vekst 2007 AS Årsrapport 2013 Global Eiendom Vekst 2007 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding 1 AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding 1 AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding 1 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsberetning Etatbygg Holding II AS

Årsberetning Etatbygg Holding II AS Årsberetning 2015 - Selskapets virksomhet (EBH II) ble stiftet i 2002, men selskapets operative virksomhet startet først i 2004. Selskapets formål har vært å investere i næringsbygg med offentlige leietakere

Detaljer

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Boligutleie Holding IV AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Boligutleie Holding IV AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Selskapets virksomhet Boligutleie Holding IV AS - under awikling (BUH IV) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006. Selskapet sitt formål

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Årsrapport 2013 US Opportunities AS

Årsrapport 2013 US Opportunities AS Årsrapport 2013 US Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsrapport 2012 Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2012 Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2012 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsberetning Boligutleie Holding II AS

Årsberetning Boligutleie Holding II AS Årsberetning 2016 - Selskapets virksomhet (BUH) ble stiftet i 2002, men selskapets operative virksomhet startet først i 2004. Selskapet har som formål å investere i utleieboliger med sentral beliggenhet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding 1 AS

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding 1 AS Årsrapport 2013 Etatbygg Holding 1 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...7 Eiendeler...8 Egenkapital og gjeld...9 Kontantstrømoppstilling...10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter...12 Revisjonsberetning...20

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2015 US Opportunities AS

Årsrapport 2015 US Opportunities AS Årsrapport 2015 US Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer