Bosted Bedrift Besøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bosted Bedrift Besøk"

Transkript

1 Bosted Bedrift Besøk

2 NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. TF-notat Tittel: TF-notat nr: Forfatter( c): Dato: Gradering: Antall sider: Framsidefoto: ISBN: ISSN: Pris: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Haugesundregionen. 34/211 Knut Vareide og Hanna Nyborg Storm Åpen X 16,- Kan lastes ned gratis som pdf fra telemarksforsking.no Prosjekt: Prosjcktnr.: Prosjektleder: Oppdrags gi vcr( c): Regionale analyser Knut Vareide H augaland Vekst og Rogaland fylkeskommune Resyme: Denne rapporten beskriver utviklingen i H augesundregionen med hensyn til befolkning, arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Tclcmarksforskin, Boks 4, 3833 Bø i Telemark. Or. nr MVA 2 Telemarksforsking l telemarksforsking.no

3 NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. Forord Den ne ra p porten er en videreføring av tid l igere næringsa na lyser. An a lysene bygger på indikatorer og metoder fra tidligere år, som er oppdatert eller oppgradert. l tillegg introduserer vi enkelte nye tema og indikatorer. De som har lest tid l igere ra p porter vil kjenne igjen kapitlene for fol keta 11, arbeidsplasser, Næ ringsnm og Att ra ktivitetspyra m iden. Att ra ktivitets pyramiden er oppgradert i år. Metoden for beregning av bostedsattraktivitet, Att ra ktivitetsba ro meteret, er endret vesentlig. Att ra ktivitets ba ro meteret tar nå også med innvandring som grunnlag for beregningene. l denne rapporten har vi også med to nye kapitler. Det ene kapitlet omhandler utdanningsnivå, det andre innovasjon i næringslivet. Telema rk sfors king har utarbeidet 23 region a le an a lyser på u l i ke geografiske nivå i 211. Oppdragsgiverne har møttes ved fire anledninger underveis for å diskutere innhold, relevans og metoder. Dette har gitt verdifulle innspill til oss som har utarbeidet rapportene. BØ, Knut Va reide P ros jektlede r Telemarksforsking l telemarksforsking.no

4 NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. Innhold Sammendrag Befolkning Arbeidsplasser... 1 O 3. Utdanningsnivå N æringsnm Innovasjon i næringslivet Attraktivitetspyramiden Oppsummerende analyser Telemarksforsking l telemarksforsking.no

5 NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. Sammendrag Haugesund regionen har en positiv befolkningsutvikling de siste årene. De siste årene ser det ut til at det er bostedsattraktiviteten som har vært drivkraft. Haugesund regionen viser imidlertid svakhet når det gjelder utviklingen i basisnæringer og besøksnæringer de siste to-tre årene. Spørsmålet er om den positive utviklingen i bostedsattraktiviteten de siste to årene er en forsinket reaksjon på den gode næringsutviklingen i regionen fram til? Haugesundregionen har hatt sterk vekst i befolkningen de siste årene. I økte befolkningen raskere i Haugesundregionen enn i resten av landet. Haugesundregionen fikk netto innflytting fra andre regioner i etter ti år med netto utflytting til andre deler av landet. Haugesundregionen vinner også på å ha høyere fødselsoverskudd enn landsgjennomsnittet. Haugesundregionen hadde svært høy vekst i arbeidsplasser fra 2 til. De siste to årene har arbeidsplassveksten stoppet opp. Næringslivet i regionen har færre arbeidsplasser i enn i. Det skyldes først og fremst nedgang i antall industriarbeidsplasser. Utdanningsnivået i befolkningen i H augesundregionen er omtrent som middels av norske regioner. Haugesund, Tysvær og Bokn har ganske høyt utdanningsnivå i næringslivet. Bedriftenes utvikling analyseres i N æringsnm, som måler bedriftenes lønnsomhet, vekst og nyetableringer. Haugesundregionen er rangert som nummer 37 av 83 regioner i landet i siste NæringsNM, som er basert på resultatene i. Det er en sterk nedgang fra, da regionen var tredje best i landet. H augesundregionen er en region m ed forholdsvis mye næringsliv. Lønnsomhet og nyetableringer er omtrent som middels av norske regioner, men det er en lav andel vekstforetak i. Innovasjon i næringslivet er også målt i denne rapporten, på bakgrunn av tall fra SSBs innovasj onsundersøkelse. M ålingene viser at næringslivet i Haugesundregionen har middels andel innovative bedrifter. Når vi tar hensyn til bransjestrukturen, har H augesundregionen litt over middels andel innovative bedrifter. I det siste kapitlet brukes Attraktivitetspyramiden som modell for å beskrive utviklingen. I Attraktivitetspyramiden forklares steders utvikling gjennom deres attraktivitet langs tre dimensj oner: Attraktivitet for bedrifter i basisnæringer, attraktivitet for besøkende og attraktivitet som bosted. H augesundregionen har styrket sin posisjon som bedriftsregion i det siste tiåret, gjennom å ha hatt vekst i basisnæringene samtidig som flertallet av andre regioner har hatt nedgang. Denne veksten skjedde imidlertid fra 2 til. De siste to årene har H augesundregionen litt større nedgang i basisnæringene enn ellers i landet. Veksten i basisnæringene har vært drivkraften til befolkningsvekst, som igjen har gitt sterk vekst i bostedsbaserte næringer i H augesundregionen. Denne veksten har fortsatt etter at veksten i basisnæringene har avtatt, noe som viser at regionen har blitt mer attraktiv som bosted. Haugesundregionen hadde en positiv utvikling i besøksnæringene fra 2 til. Etter har veksten i besøksnæringene også avtatt. Telemarksforsking l telemarksforsking.no 5

6 Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 12 1 Endring folketall Folketall 1,8 1,6 1,4 8 1, ,,8,6,4, , 21,2,15 2,1,5, Endring andel Andel av Norge ,5 -,1 -,15

7 2, 1,5 Fødselsoverskudd Netto flytting innenlands Netto innvandring 1,,5,5,2,3,,,1,2,1,3,4,3,3,8 1,2 1,,5,9,1,6,5,5,5,4,3,4,4,4,5,4,4,5,5, -,3 -,4 -,2 -,3 -,2 -,2 -,1 -,2 -,1 -,1 -,5-1, ,6,4,2, -,2 Fødselsoverskudd Netto flytting innenlands Netto innvandring,1,,3,,1,2,,4,3,2,2,2,1,1,1,1,,1,,1,1,,,1,1 -,1, -,2 -,2 -,2 -,1, -,1 -,1 -,2 -,3 -,3 -,4 -,1 -,1 -,3 -,4 -,1 -,

8 Stavangerregionen Haugesundregionen Ryfylke Dalane Sunnhordland Tysvær Haugesund Sveio Karmøy Bokn Vindafjord Etne Sauda Utsira

9 NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. 1.4 Noen trender Oslo Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Akershus Vest-Agder Troms Finnmark Aust-Agder Buskerud Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Østfold Vestfold Nordland Telemark Oppland Fødselsoverskudd 2S- 199S-2 Akershus Østfold Buskerud Vestfold Aust-Agder Sør-Trøndelag Hordaland Hedmark Vest-Agder Rogaland Telemark Oslo Nord-Trøndelag Oppland Møre og Romsdal Nordland Troms Sogn og Fjordane Flytting innenlands Hedmark.---l::::=ot r- Finnmark.--~~~==~--,-----, Oslo Rogaland Finnmark Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Hordaland Vest-Agder Buskerud Aust-Agder Troms Akershus Nordland Vestfold Sør-Trøndelag Oppland Østfold Hedmark Telemark Nord-Trøndelag Nettoinnvandring ~ S- 199S-2 -,5,,5 1, ,5-1, -,5,,5 1,,,5 1, 1,5 Figur 7: Befolkningsendringer i fylkene i siste trearsperiode sammenliknet med trearsperioden , målt som prosent av folketallet. Vi kan sammenlikne befolkningsendringene de siste tre årene med endringene i treårsperioden ti år tidligere. Det er enkelte nye trekk i befolkningsutviklingen. Fødselsoverskudd Oslo er nå det fylket som har klart høyest fødselsoverskudd. Dette er en ny situasjon. For ti år siden hadde fylker som Finnmark, Akershus, Hordaland og Rogaland høyere fødselsoverskudd enn Oslo. De siste tre årene har fødselsoverskuddet alene gitt en befolkningsvekst på over en prosent årlig i Oslo. Trenden er at stadig flere barn blir født i de største hyene. Hordaland og Sør-Trøndelag har også økt sitt fødselsoverskudd. Fødselsoverskuddet har økt i Norge som helhet, men mange fylker har hatt nedgang. Størst nedgang har Finnmark hatt. Flyttinger mellom fylkene Det kan se ut til at flyttingen mellom fylkene har blitt litt mindre de siste ti årene. De fylkene som tapte mest i netto utflytting for ti år siden, Finnmark og Nordland, har lavere netto utflytting nå. Samtidig har fylkene med høyeste innflytting for ti år siden, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud, alle lavere netto innflytting. Innvandringen Innvandringen har økt svært raskt. De siste tre årene er det arbeidsinnvandring fra EU-land som har økt mest, mens innvandring av flyktninger har minket. Oslo har nå klart høyest innvandring. Finnmark hadde høyest innvandring tidligere, og har nå tredje høyest innvandring. Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har også hatt høy innvandring de siste tre årene. Dette er sannsynligvis arbeidsinnvandring som reflekterer vekst i næringslivet. Fylker som Nord-Trøndelag, Telemark og Hedmark hadde forholdsvis høy innvandring tidligere, men har nå lavest innvandring av alle fylkene. De regionale konsekvensene er at fødselsbalansen og innvandringen nå er de viktigste drivkreftene bak sentraliseringen. Disse faktorene har tidligere bidratt til å dempe sentraliseringen. Flyttingen, som tidligere var årsaken til sentraliseringen, har nå blitt litt mindre viktig. Det vil gjøre arbeidet med å snu sentraliseringen mer sammensatt. Det er ikke lenger nok å stoppe utflyttingen fra distriktene. Telemarksforsking l telemarksforsking.no 9

10 Stavangerregionen Ryfylke Haugesundregionen Norge Sunnhordland Dalane Vekst i prosent Årlig vekstrate 2- Øygarden og Sotra Stavangerregionen Ryfylke Nordhordland Bergen Bjørnefjorden Haugesundregionen Sunnhordland Dalane Voss Osterfjorden Hardanger 3,8 3,6 1,9 2,6 5, 1,9 1,1 1,9,3 1,7 -,3 1,6,3 1,5-1,3 1,,2 1, 1,8,7-1,8 -,6, -,

11 Tysvær Haugesund Vindafjord Sveio Karmøy Etne Sauda Utsira Bokn Privat Haugesundregionen Offentlig Haugesundregionen Offentlig Norge Privat Norge

12 Vekst Vekst Personlig tjenesteyting 284 Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting Forr. tjenesteyting, finans, eiendom Informasjon og kommunikasjon Overnatting og servering Transport og lagring Handel Bygg og anlegg Industri, bergverk, el Landbruk og fiske Personlig tjenesteyting 1,6 Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 16,4 Forr. tjenesteyting, finans, eiendom -5,8 Informasjon og kommunikasjon 19,6 Overnatting og servering Transport og lagring Handel Bygg og anlegg Industri, bergverk, el Landbruk og fiske 3,1-2,2 1,3 4,9-2,8 1,

13 Stavangerregionen Haugesundregionen Sunnhordland Dalane Ryfylke Haugesund Vindafjord Sauda Utsira Tysvær Etne Karmøy Bokn Sveio

14 Øygarden og Sotra Bjørnefjorden Osterfjorden Nordhordland Ryfylke Bergen Dalane Voss Sunnhordland Hardanger Haugesundregionen Stavangerregionen 7,2 71,9 54,7 59,6 48,1 57,4 42, 5,2 33,6 36,7 33,6 34,4 26,4 32,9 24, 27,6 22,6 2 26,5 24,2 25,9 2,5 21,9 18,3 16, Tysvær Bokn Sveio Haugesund Karmøy Vindafjord Etne Utsira Sauda

15 NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. 2.2 Trender: Vekstbidrag fra ulike sektorer - Beste regioner - Nest beste C] Middels - Nest dårligst - Dårligste regioner Stat Privat Kommune Figur 18: Vekstbidrag i form av endring i antall arbeidsplasser i prosentpoeng av samlet sysselsetting i årene og. De 83 regionene er rangert i forhold til hverandre i kartene slik at de danner fem grupper. l kartene over har vi sett på vekstbidrag til sysselsettingen fra de ulike sektorene statlig sektor, privat sektor og kommunal sektor i og 21 O. Fylkeskommunale arbeidsplasser er ikke med, ettersom disse har bidratt svært lite. l disse to årene har antall arbeidsplasser i privat sektor bidratt med en nedgang på 1,7 prosent av sysselsettingen i Norge, statlig sektor med en vekst på,5 prosent og kommunal sektor med en vekst på,8 prosent. l kartene er det de relative forskjellene mellom regionene for hver sektor som er markert. Det er regioner på Vestlandet og i nord som har hatt best utvikling i privat sektor. Hitra/Frøya og Ryfylke har hatt sterkest vekst i næringslivet de siste to årene. Mange distriktsregioner har hatt en relativt god utvikling i næringslivet etter finanskrisen, blant dem mange fiskeriregioner. Veksten i kommunesektoren er ganske jevnt spredt mellom landsdelene. Mange distriktsregioner fikk sterk vekst. Det er litt pussig at mange regioner med svak befolkningsvekst har høy vekst i kommunale arbeidsplasser, mens noen regioner med høy befolkningsvekst har lav vekst. En skulle kanskje tro at antall arbeidsplasser i kommunesektoren var sterkt knyttet til befolknings utviklingen. Vestlandet er tapere når det gjelder statlig sektor. Her er det regioner på Østlandet, Trondheimsregionen og mange regioner i nord som har fått vekstimpulser. Det har blitt flere statlige arbeidsplasser de siste to årene. 478 av disse havnet i Oslo, mens Trondheimsregionen fikk en økning på 1124 arbeidsplasser. Over 4 prosent av de nye statlige arbeidsplassene kom altså i Oslo og Trondheim. Statlig sektor har dermed bidratt til å forsterke sentraliseringen i de siste to årene, med unntak av i de nordligste fylkene, der mange distriktsregioner har fått drahjelp fra veksten i statlig sektor. Telemarksforsking l telemarksforsking.no LS

16 Grunnskole Videregående Høgskole/universitet Bergen 18,4 39, 42,6 Stavangerregionen 22, 43,4 34,6 Voss 2,4 51,6 28, Haugesundregionen 21,9 51, 27,1 Bjørnefjorden 22,5 5,4 27, Hordaland Vest 24,7 49,1 26,3 Sunnhordland 21,7 53,1 25,2 Hardanger 19,6 55,7 24,7 Nordhordland 23,3 52,8 23,9 Ryfylke 25,3 52,2 22,5 Dalane 26,5 53,4 2,2 Osterfjorden 27,7 52,7 19, ,6 36 Bokn ,9 28,2 23,5 21, 45 Haugesund 69 Utsira 94 Tysvær 124 Sveio 229 Karmøy 238 Sauda 324 Etne Vindafjord 22 2

17 Norge offentlig Rogaland offentlig Haugesundregionen offentlig Norge privat Rogaland privat Haugesundregionen privat ,7 2,6 15,6 12, 8, 19 Bokn 43 Tysvær 44 Haugesund 141 Sveio 168 Karmøy 233 Vindafjord 277 Etne 253 Sauda 397 Utsira 22 2

18 Vekst i næringslivet 2- Rangering samlet nnovasjonsfrekvens 1 2 Oslo Akershus Vest y = -1,7475x + 71,597 R² =, Andel med høgskoleutdanning 6 5 Hordaland Vest Hitra/ Frøya Kristiansan dreg Stavangerregionen Akershus Vest 1 Oslo -1-2 y =,4644x + 2,7376 R² =, Andel med høgskoleutdanning

19

20 Median av regionene Haugesundregionen Norge Bergen Stavangerregionen Øygarden og Sotra Ålesundregionen Bjørnefjorden Haugesundregionen Romsdal Storfjord Sunnhordland Søre Sunnmøre Nordmøre Ryfylke Sogn Osterfjorden Nordhordland Dalane Sunnfjord Hardanger Voss Nordfjord HAFS 8,7 7,7 7,5 7, 6,7 6,3 6,3 6, 5,8 5,3 5,2 5,2 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,3 4,1 4,1 3,

21 Bergen Stavangerregionen Storfjord Hordaland Vest Romsdal Bjørnefjorden Ryfylke Ålesundregionen Haugesundregionen Sunnhordland Nordmøre Sogn Søre Sunnmøre Dalane Hardanger Osterfjorden Nordfjord HAFS Sunnfjord Nordhordland Voss,7,5,3,2,1,, -,1 -,2 -,2 -,4 -,5 -,6 -,8-1, -1,1-1,1-1,1-1,3-1,3-1, Median av regionene 1 Haugesundregionen Norge

22 Frekvens Bransjejustert Vekst Bergen Stavangerregionen Hordaland Vest Romsdal Ålesundregionen Storfjord Bjørnefjorden Ryfylke Sunnhordland Haugesundregionen Søre Sunnmøre Nordmøre Sogn Osterfjorden Nordfjord Hardanger Voss Dalane HAFS Nordhordland Sunnfjord Stavangerregionen Ryfylke Sunnhordland Haugesundregionen Dalane

23 Frekvens Bransjejustert Vekst Karmøy Sveio Utsira Vindafjord Tysvær Haugesund Bokn Sauda Etne

24 NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. Regionale mønstre - Beste regioner Nest beste [ Middels - Nest dårligst - Dårligste regioner Frekvens Bransjejustert Vekst Indeks Figur 32: Etableringsaktiviteten i regionene i årene -. De tre ulike indikatorene for etablering viser i stor grad det samme mønsteret, men med noen nyanser. Ftableringsfrekvensen er høyest i regionene som enten har en større by som kjerne, eller som ligger tett opp til en større by. Oslo, Bergen og Trondheimsregionen har høyest etableringsfrekvens av regwnene. Bransjej ustert etahleringsfrek vens viser et litt annet mønster. Nå er det Trondheimsregionen, Kristiansandregionen og Hordaland Vest som er de tre beste regionene. Fremdeles er det mange byregioner blant de med høyest frekvens, men nå er det også noen distriktsregioner som blander seg inn i den beste kategorien. Dette er regioner som Hitra/Frøya, Ytre Helgeland, HALD og Ryfylke. Regioner med høyest vekst i antall foretak består også for det meste av byregioner. Nå er det Kristiansandregionen, Akershus Vest og Trondheimsregionen som er høyest rangert. Ryfylke, Sunnhordland og Lister er litt utypiske regioner som kommer med blant de beste. Alle de tre etablcringsindikatorene har det til felles at de har en sterk positiv sammenheng med regio- nens befolkningsstørrelse og regionens befolkningsvekst. Det er spesielt etableringsfrekvensen som i stor grad blir bestemt av befolkningsstørrelse og vekst. Befolkningstette områder har en bransjestruktur med mye tjenesteytende næringer. Dette er næringer med høy etableringsfrekvens. Dette gjør at byer automatisk får en høyere etableringsfrekvens enn distriktene. Når vi bransjej us ter er etableringsfrekvensen, blir effekten av bransjestrukturen nøytralisert. Da er ikke befolkningsstørrelsen lenger signifikant. Befolkningsveksten betyr imidlertid mye for den bra nsjej us terte etableri ngsfrekvensen. For veksten i antall foretak er både befolkningsstørrelse og befolkningsvekst signifikante. Befolkningsveksten betyr imidlertid mer enn størrelsen. De stabile mønstrene mellom befolkningsstørrelse, befolkningsvekst og etablcringsfrekvens tyder på at høy etablcringsaktivitet er et resultat av vekst. Vi får høy etableringsaktivitet i vekstregioner. I mindre grad ser det ut til at høy etableringsaktivitet skaper vekst. Det er også vanskelig å påvise at steder som har satset mye på nyetablering faktisk påvirker etableringsaktiviteten målbart. 24 Telemarksforsking l telemarksforsking.no

25 Haugesundregionen Norge ,1 66, Stavangerregionen Bergen Bjørnefjorden Dalane Sunnfjord Ålesundregionen Søre Sunnmøre Nordhordland Voss Sunnhordland Ryfylke Haugesundregionen Sogn Hardanger Nordmøre Hordaland Vest Osterfjorden Romsdal Nordfjord Storfjord HAFS 7, 69,7 69, 68,8 67,6 67,3 66,8 66,8 66,7 66,5 66, 66, 65,8 65,7 65,5 65,1 65,1 64,6 63,5 62,7 61,

26 * * * Andel lønnsomme Bransjejustert Egenkapital Stavangerregionen (1) Dalane (1) Bjørnefjorden (4) Sunnfjord (5) Søre Sunnmøre (12) Bergen (23) Ryfylke (9) Ålesundregionen (34) Nordhordland (8) Sunnhordland (13) Voss (14) Hardanger (38) Haugesundregionen (26) Sogn (54) Nordfjord (39) Romsdal (19) Osterfjorden (63) Storfjord (32) Nordmøre (59) Hordaland Vest (62) HAFS (73) Andel lønnsomme Bransjejustert Egenkapital 111 Karmøy Bokn Sauda Vindafjord Haugesund Sveio Tysvær Etne Utsira

27 Norge Haugesundregionen ,1 47,8 Gjennomsnitt - Utsira Etne Tysvær Vindafjord Sauda Sveio Karmøy Haugesund Bokn 67,3 88,9 58,5 51,2 57,9 55, 57,1 41,8 55,3 47,9 54,1 46,1 53,7 5,1 53,6 45,5 53,1 66,

28 * * * Andel vekst Bransjejustert Verdiskaping HAFS (1) Dalane (5) Hordaland Vest (11) Voss (7) Ålesundregionen (2) Storfjord (55) Stavangerregionen (6) Søre Sunnmøre (3) Hardanger (45) Bjørnefjorden (19) Nordfjord (17) Nordhordland (27) Ryfylke (9) Romsdal (42) Sogn (62) Bergen (5) Osterfjorden (35) Haugesundregionen (49) Nordmøre (27) Sunnhordland (18) Sunnfjord (26) Andel vekst Bransjejustert Vekst verdiskaping Utsira Bokn Tysvær Karmøy Sauda Etne Sveio Haugesund Vindafjord

29 Stavangerregionen Bergen Storfjord Ålesundregionen Søre Sunnmøre Sunnfjord Romsdal Haugesundregionen Nordfjord Dalane Nordmøre Voss Sunnhordland Ryfylke Sogn Hardanger HAFS Nordhordland Øygarden og Sotra Bjørnefjorden Osterfjorden 24,8 24,4 21,4 35,2 32, 34,6 31,7 31,1 3,6 29,9 27,8 35,6 35,2 34, 32,7 32,2 31,9 31,9 39,3 37,8 43,3 43, Haugesund Vindafjord Etne Tysvær Sauda Karmøy Utsira Bokn Sveio 33,8 28,5 31, 25,8 28,8 27,5 28,5 26,6 26,9 29,6 26,4 28,4 2,9 13, 16,4 42,1 43,2 42,

30 Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse Stavangerregionen (1) Ålesundregionen (15) Bergen (2) Dalane (9) Søre Sunnmøre (7) Storfjord (24) Ryfylke (11) Romsdal (1) Voss (18) Bjørnefjorden (21) Sunnhordland (13) Haugesundregionen (12) Hordaland Vest (44) Sunnfjord (17) Nordfjord (39) Hardanger (55) Sogn (56) HAFS (66) Nordmøre (35) Nordhordland (44) Osterfjorden (71)

31 Nyetableringer Lønnsomhet Vekst Størrelse Karmøy (68) Utsira (226) Vindafjord (32) Tysvær (56) Sauda (13) Bokn (359) Haugesund (61) Etne (114) Sveio (287)

32 Hovedgruppe Indikator Kortnavn Vekt Produktinnovasjoler Foretaket introduserte produktinnovasjon i form av nye el- Vare 2 vesentlig forbedrede varer i perioden Foretaket introduserte produktinnovasjon i form av nye eller Tjeneste 2 vesentlig forbedrede tjenester Foretaket har produktinnovasjoner som også er nye for foretakets Nytt for markedet 4 marked Prosessinnovasjon Foretaket har introdusert nye eller vesentlig forbedrede Produksjonsmetode 2 metoder for produksjon Foretaket har introdusert nye eller vesentlig forbedrede Distribusjon 1 metoder for lagring, levering eller distribusjon Foretaket har introdusert nye eller vesentlig forbedrede Støttefunksjon 1 støttefunksjoner Markedsinnovasjon Vesentlige endringer i design (utseende/utformig) av en Design 2 vare eller tjeneste Nye media eller nye måter for promotering av produkt Nye media 1 Nye måter for produktplassering eller salgskanaler Markedskanal,5 Nye metoder for prising Prising,5

33 Totalt Sysselsettingsandel enbedriftsforetak Sysselsettingsandel flerbedriftsforetak Frekvenser flerbedriftsforetak Frekvenser enbedriftsforetak Produktinnovasjon Prosessinnovasjon Markedsinnovasjon Vare 56,5 53, 57,8 31,6 53,3 Tjeneste 56,6 44,7 55,8 25,1 54,8 Nytt for markedet 55,7 5,4 56,7 28,1 52,9 Produksjonsmetode 53,5 52,1 4,3 42,1 47,1 Distribusjon 34,5 49,2 52,8 15, 35,8 Støttefunksjon 48,3 5,7 48,3 19, 4,7 Design 49,3 5, 34,7 35,2 4,1 Media 55,2 46,1 52,6 26,6 5,5 Kanal 52,4 44,2 52,2 25,2 49,7 Prising 51, 52,2 52,8 26,4 5,4

34 Prising 41 Markeds kanaler 43 Vare Størrelse Tjeneste 31 Nytt for marked; 33 Metode 47 Nye media 37 Design 55 Støttefunksjon 5 Distribusjon 56 Produkt Prosess Marked Størrelse Bjørnefjorden Osterfjorden Bergen Dalane Ryfylke Stavangerregionen Hardanger Øygarden og Sotra Haugesundregionen Nordhordland Voss Sunnhordland

35 Nytt for markedet Nytt produkt eller tjeneste Produksjon av datamaskiner og 31,6 61,1 Tjenester tilknyttet 27,2 57,7 Produksjon av kjemikalier og 26,2 52,5 Maskinindustri 25,9 5,6 Produksjon av klær 15, 45, Forlagsvirksomhet 22,9 44,4 Produksjon av elektrisk utstyr 32, 44, Informasjonstjenester 17,5 43,9 Annen faglig, vitenskapelig og 24,1 41,4 Produksjon av farmasøytiske 1, 4, 5 1 Prosess Distribusjon Støttefunk Tjenester tilknyttet 17,4 27,2 Produksjon av kjemikalier og 29,5 9,8 Forlagsvirksomhet 18,2 19,6 Informasjonstjenester 14, 15,8 Telekommunikasjon 12,3 24,6 Metallindustri 35,1 8,8 Produksjon av farmasøytiske 2, 1, Produksjon av datamaskiner og 23,2 1,5 Annen forretningsmessig 13,8 17,2 Produksjon av gummi- og 28,1 4, Design Nye media Markedskanaler Prising Produksjon av drikkevarer 5 3 Produksjon av kjemikalier og Forlagsvirksomhet Produksjon av klær Produksjon av lær og lærvarer Informasjonstjenester Tjenester tilknyttet Produksjon av datamaskiner Annen industriproduksjon Annen faglig, vitenskapelig

36 Andel av bedrifter Andel av syss Aust-Agder Vest-Agder Møre og Romsdal Nordland Finnmark Hordaland Telemark Troms Buskerud Vestfold Akershus Sogn og Fjordane Østfold Rogaland Oslo Oppland Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Hedmark ,4 16, Bjørnefjorden Nordhordland Ryfylke Hardanger Sunnhordland Haugesundregionen Bergen Hordaland Vest Osterfjorden Stavangerregionen Dalane Voss 46,2 48,2 34,4 43,1 34,6 31,4 23,3 33,5 3, 22,9 2, 22, 19,4 12,9 16,2 14, 18,8 9,6 15,1 Andel av 13,5 13,8 bedrifter 8,7 Andel av, sysselsetting,

37 ,3 18,6 18, 22,5 5 > < 1 Antall sysselsatte 45, 4, 35, Lokal Nasjonal Internasjonal 38,7 35,5 33,3 35,9 3, 25, 27,8 25,3 28, 27,6 2, 15, 1, 1,7 11,8 12,2 11,1 5,, < Antall sysselsatte > 5

38 Markeds -kanal 16 Prising 9 Nye media 14 Design 12 1 Vare Tjeneste 12 Distrib. 14 Nytt for marked 6 Metode 13 Støttefunk. 5 Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Troms Telemark Hordaland Aust-Agder Hedmark Oppland Rogaland Buskerud Østfold Sør-Trøndelag Oslo Akershus Vestfold Nordland Vest-Agder Finnmark Sogn og Fjordane 3,3 2,1,1 1,7 1,5 1,8 2,1,4,9,9 -,3 -,3 -,4 -,3-1,1-1,3-3,1-1,6 Produkt Prosess Marked

39 Markeds -kanal 47 Nye media 25 Prising 34 Design 36 Vare; Tjeneste 46 Distrib. 54 Støttefunksjon 41 Nytt for marked 29 Metode; 36 Osterfjorden Voss Hordaland Vest Dalane Hardanger Bjørnefjorden Produkt Prosess Marked Haugesundregionen Bergen Ryfylke Stavangerregionen Sunnhordland Nordhordland

40 Innovasjonsfrekvens Haugesundregionen Stavangerregionen Ryfylke Dalane Innovasjonsklima 2 1

41 NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. Regionale trender Pr od u ktinnovasjon Prosessinnovasjon - Beste regioner - Nest beste ]Middels - Nest dårl igst - Dårligste regioner Frekvens Klima Frekvens Klima Figur 6: Tnnovasjonsfrekvcns og innovasjonsklima for produkt og prosessinnovasjon i regionene. l figur 6 har vi sammenliknet innovasjonsfrekvens og innovasjonsklima for gruppene produktinnova SJOn og prosessmnovasjon 1 reg1nene. Flere regioner på Vestlandet har et sterkt innovasjonsklima. De regionene som har sterkest innovasjonsklima for produktinnovasjon er Bjørncfjorden, Søre Sunnmøre og Osterfjorden. Sentrale regioner på Østlandet, som har høy innovasjonsfrekvens, har et langt svakere innovasjonsklima. En gunstig bransjestruktur gir en høy i nnovasj onsfrekvens. Det er mange distriktsregioner som har et sterkt innovasjonsklima for produktinnovasjon. Deler av Telemark, Buskerud og Hedmark kommer godt ut for innovasjonsklima. For prosessinnovasjon kommer også mange Vestlandsregioner godt ut for innovasjonsklima. Regionene som har sterkest innovasjonsklima er Søre Sunnmøre og Bjørnefjorden, som også har sterkt innovasjonsklima for produktinnovasjon. Tredje sterkeste region for prosessinnovasjon gitt bransje og størrelse er Hitra/Frøya. Denne regionen har ikke sterkt innovasjonsklima for produktinnovasjon. Hitra/Frøya har en vellykket fiskeriindustri, der det først og fremst er på prosessiden man har mulighet til å innovere. En rekke distriktsregioner i Sør-Norge viser seg å ha et betydelig sterkere innovasjonsklima enn innovasjonsfrekvens for prosessinnovasjon. Flere distriktsregioner på Østlandet kommer høyt ut på klima for prosessinnovasjon, som Nord Gudbrandsdal, Hallingdal og Midt-Buskerud. Finnmark gjør det dårlig både for innovasjonsfrekvens og innovasjonsklima. Enkelte regioner i Troms og Nordland kommer imidlertid hedre ut for innovasjonsklima. Generelt er det ikke lett å finne mønstre i innovasjonsgraden mellom regionene i Norge. Det betyr at innovasjonen i næringslivet ikke følger landsdelene, men er spredt rundt i landet. Telemarksforsking l telemarksforsking.no

42 Bosted Utvikling Bedrift Basisnæringer Besøk

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 1/2012 TF-notat Tittel: Skaper kultur attraktive steder? TF-notat nr: 1/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og Lars Ueland Kobro

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG) og Innovasjon Norge Telemark. Hensikten er å beskrive utviklingen i industrien i Grenland i de siste årene. ViG ønsket også et

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD Næringsbarometer for Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD OFOTENREGIONRÅD FORORD Formålet med nærings- (og region) barometeret for Narvikregionen er å fremskaffe fakta gjennom offentlig statistikk for å

Detaljer