LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG"

Transkript

1 PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke både ens egen situasjon, samfunnet og verden. Birgitta Ulvhammer leder for den svenske nasjonale komité for FNs internasjonale leseår i 1990 November

2 Forord I forbindelse med kompetanseutvikling og debatt rundt resultatene fra de internasjonale studiene PISA og PIRLS, har kommunene i Nettverk Nordmøre, Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal, Sunndal og Tingvoll, satt fokus på leseopplæringen ved å utarbeide en plan for lesing som grunnleggende ferdighet for trinn. Kommuner som oppnår stadig bedre leseresultater, kan vise til systematisk og samkjørt innsats fra handlekraftige politikere, dyktige skoleledere, kommuneadministratorer og rådgivere og engasjerte lærere og foreldre. God leseopplæring krever styring og samarbeid på alle nivå i kommunen, fra klasserom til skoleeier. Planen viser hvordan dette kan organiseres i praksis. Denne planen er en plan for lesing som grunnleggende ferdighet for trinn. Den er ingen plan for norskfaget, men en plan som retter søkelyset mot lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag på alle trinn. Planen tar utgangspunkt i kompetansemålene i faget norsk i LK06 da norskfaget tar et særskilt ansvar for den grunnleggende ferdigheten lesing gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. (LK06) Planen skal ikke erstatte kommunens eller skolens egen plan for leseopplæring. Hver kommune og skole må gjennomgå sin leseopplæring og avklare hvordan de best kan sikre og videreutvikle en god opplæring. Den enkelte kommune avgjør hvordan planen forankres og brukes. Liv Engen fra Lesesenteret i Stavanger har stilt med verdifull veiledning underveis i arbeidet. Planen vil være utgangspunkt for felles kompetansehevingstiltak i regionen. Lykke til med det videre planarbeidet! Med hilsen Arbeidsgruppa 2

3 Innholdsfortegnelse Forord 1. Innledning planens ambisjon 2. Lesing som grunnleggende ferdighet 3. Hva er lesing? 4. Leseopplæring i alle fag 5. Lesestrategier 6. Vurdering 7. Kvalitet i leseopplæringen Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Kjennetegn på funksjonelle lesere på ulike trinn basert på kompetansemålene i LK06 Forslag til mål for leseopplæringen Observasjon og kartlegging Kvalitet i leseopplæringen Årshjul for skolens og skoleeiers oppfølging av leseopplæring 3

4 1. Innledning planens ambisjon Med Kunnskapsløftet (LK06) har vi fått økt fokus på de grunnleggende ferdighetene som viktige redskap for læring og utvikling. For det enkelte barn er opplevelsen av å lykkes med å tilegne seg skriftspråket av stor betydning både for utvikling av selvbilde og motivasjon for videre faglig utvikling. Gode ferdigheter i lesing vil ha innvirkning på prestasjoner i fag og på muligheten til å lykkes videre i utdanningssystemet. Norsk og internasjonal forskning har vist at vi ikke har lykkes i stor nok grad med å realisere idealet om en opplæring tilpasset den enkelte elev. Ett av målene med opplæringen i grunnskolen er at elevene skal mestre den grunnleggende ferdigheten lesing slik at de kan delta i videre utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. Systematisk leseopplæring og fokus på tidlig innsats er et viktig bidrag til en god leseopplæring. Dette krever at det pedagogiske personalet har både teoretisk og praktisk kunnskap om leseopplæring samt gode rutiner for vurdering av elevenes leseferdigheter. Planens ambisjon er å bidra til at leseopplæringen tilrettelegges slik at elever i vår region sikres optimale muligheter til å utvikle den grunnleggende ferdigheten lesing. Sentralt i dette arbeidet blir å tilrettelegge for at elevene utvikler leselyst og leseforståelse. I planen er det lagt stor vekt på at leseopplæring krever styring og samarbeid mellom alle nivå i skolen (klasse-, skole- og kommunenivå). Planens ambisjon er å være en støtte i kommunens og skolens videre arbeid med å utforme lokale leseplaner og bidra til en bedre kvalitet, styring og evaluering av leseopplæringen på alle trinn. 4

5 (Stortingsmelding 16; Og ingen stod igjen) 2. Lesing som grunnleggende ferdighet. Grunnleggende ferdigheter går som en rød tråd gjennom Kunnskapsløftet. Det å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese og skrive, å kunne beherske digitale verktøy og å kunne regne blir sett på som helt grunnleggende ferdigheter. Alle må kunne mestre disse ferdighetene for å kunne delta i samfunnet på skriftspråksamfunnets premisser. ( Lesing er, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger) I følge Kunnskapsløftet er lesing en ferdighet som skal integreres i det faglige arbeidet og brukes som redskap for læring og personlig utvikling. For å utvikle den grunnleggende ferdigheten lesing må elevene utvikle funksjonelle leseferdigheter slik at lesing blir et effektivt redskap for læring. Dersom lesing skal være et effektivt redskap for læring, må elevene ha automatisert og utviklet effektive avkodingsferdigheter. De må ha lært å målrette lesingen sin og å velge lesemåte i forhold til egne mål og være bevisst hvilke arbeids- og tenkemåter de benytter i møte med tekst. De må tenke over hva ordene i teksten betyr, og de må utvikle den handlingskompetansen som trengs 5

6 for å være språklige aktive: snakke og skrive om tekstene, strukturere og omforme informasjon. De må også lære å kontrollere egen forståelse og oppdage sammenhengen mellom egen aktivitet og egen læring. (Fagbok i bruk, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger) 3. Hva er lesing? Når vi i dagligspråket snakker om lesing, mener vi den aktiviteten vi utfører når vi tilegner oss informasjon fra skrevne tekster. Funksjonell leseferdighet handler om aktivt å konstruere, utvikle, omforme og kontrollere egen forståelse for å kunne bruke lesingen i egen læring (OECD). Lesing defineres som et produkt av avkoding og forståelse. Faktorene påvirker hverandre gjensidig. Hvis avkodingen eller forståelsen er svak, oppnås ingen funksjonell leseferdighet. Motivasjon og leseglede er avgjørende for å utvikle gode lesere. Lesing skal foregå både til hygge og nytte. Lesemotivasjon er som olje i systemet, uten motivasjon ingen god leseutvikling. Funksjonelle lesere kjennetegnes ved at de: Leser for glede og læring Bruker bakgrunnskunnskap Er aktive mens de leser Bearbeider og organiserer stoffet Skriver i tilknytning til lesing Snakker om og diskuterer hva de leser Avkoding Avkodingen foregår på flere nivå, avhengig av elevens leseferdighet. På begynnerstadiet avkoder elevene på fonologisk nivå. Fonologisk avkodning foregår ved at enheter i det trykte ordet (bokstaver eller bokstavkombinasjoner) aktiviserer en lydpakke i leserens hukommelse. Via denne lydpakken får leseren tilgang til ordets betydning. Fonologisk avkodning er en langsom prosess og beskrives som en indirekte vei til lesing Neste nivå i avkodingen er at leseren avkoder og gjenkjenner hele ordet direkte, fordi de i hukommelsen har etablert en ortografisk kode som gir direkte tilgang til ordets betydning. Den avanserte leseren har fokus på forståelse av teksten og avkoder ikke ord for ord, men leser ordene i den sammenheng de står i. Gode lesere er nivåfleksible med hensyn til avkoding. Nye og ukjente ord avkodes på fonologisk nivå. 6

7 Forståelse Leseforståelse innebærer å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst. (Bråten, 2007) Her ligger det to aspekt ved leseforståelse. For det første handler det om å lete seg fram til og hente ut en mening som forfatteren har lagt inn i teksten. I en slik prosess er leseren mest mulig tro mot teksten. Det er avgjørende at leseren får den meningen som forfatteren og teksten formidler klart for seg, men det er allikevel ikke nok. For at leseren skal få en dypere forståelse av det teksten handler om av den situasjonen som beskrives i teksten må hun skape mening for seg selv med utgangspunkt i teksten. Dette krever at leseren aktivt samhandler med teksten, hun ikke bare får, men gir også mening. Det er vanlig å snakke om leseforståelse på tre ulike nivå; akkurat der (på linje), tenk og let (mellom linje), i hodet (kobling med egne erfaringer). Mens vi tidligere i større grad anså leseundervisningen som avsluttet når koden var knekket, vet vi nå at undervisning i leseforståelse må foregå parallelt med at koden knekkes og gjennom hele skoletiden og i alle fag. Figuren nedenfor er et bilde på i hvilket omfang lesingens avkodings- og forståelsesdel bør vektlegges fra trinn. Avkoding 1.trinn Forståelse 10. trinn (Gerd Fredheim, Lese for å lære) Noen faktorer som påvirker leseforståelsen: Avkodingsferdigheter, lesehastighet og flyt Engasjement o Positive holdninger til og interesse for leseaktiviteter o Motivasjon for å lese fagtekster o Forståelse for viktigheten av å lese Overvåking av egen leseforståelse (metakognisjon) Bruk av lesestrategier 7

8 4. Leseopplæring i alle fag Norskfaget har et særskilt ansvar for å utvikle den grunnleggende ferdigheten lesing gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13- årige utdanningsløpet. Den første leseopplæringen handler om å lære å lese. Med dette mener vi at elevene må lære gode avkodingsferdigheter. Parallelt med dette arbeidet må elevene utvikle et godt ordforråd og gode lytte/leseforståelsesstrategier. Den videre leseopplæringen handler om å lese for å lære. Etter hvert som elevene har lært gode avkodingsferdigheter må leseopplæringen handle om utvikling av godt ordforråd og bruk av leseforståelsesstrategier. Kunnskapsløftet fremhever alle læreres ansvar for å utvikle den grunnleggende ferdigheten lesing hos elevene. Alle lærere er leselærere i sine fag og har derfor et ansvar for å tilrettelegge for god leseutvikling. Alle lærere har ansvar for å gjøre elevene på alle trinn i stand til å møte tekster med en bevisst og målrettet holdning å utnytte egne kunnskaper og erfaringer både før-, under og etter lesing å velge lesestrategier som er hensiktsmessige for å forstå teksten å kontrollere og vurdere egen forståelse, eget arbeid og eget læringsutbytte Dette er en ny og utvidet måte å tenke leseopplæring på. Alle lærere er direkte involverte i leseopplæringen. Alle lærerne har ansvar for å sikre at elevene kan forholde seg til tekster med ulike faglige fremstillinger og innhold fagtekster (diagram, symboler, oppskrifter, bruksanvisninger m.m.). Det er rektors ansvar å sikre at denne helheten blir ivaretatt i skolens leseopplæring. 5. Lesestrategier Kjært barn har mange navn. Dette gjelder også begrepet lesestrategier. Mens det tidligere ble snakket om studieteknikker, lesemåter og metoder, er det nå stort sett snakk om strategier. I faglitteraturen møter vi begreper som lesestrategier, læringsstrategier eller lesemåter om hverandre. I denne planen brukes begrepet lesestrategier. Lesestrategier handler om hvordan leseren møter tekst for å skape mening. Når vi snakker om lesestrategier, tenker vi i denne sammenheng på alle tenke- og arbeidsmåter som en leser kan benytte seg av, for å oppnå best mulig forståelse og læring av en tekst. (Fagbok i bruk, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger) En leser som har tilgang til en hel verktøykasse med ulike strategier og er i stand til å velge verktøy som passer til de utfordringer som teksten og formålet med lesingen gir, har gode lesestrategier. Vi kan grovt sett dele lesestrategiene i to hovedgrupper; forståelsesstrategier og metakognitive strategier. Forståelsesstrategier hjelper elevene å planlegge og klargjøre seg for lesing. De skal bearbeide, strukturere og omforme teksten, samt kontrollere og reflektere over egen 8

9 forståelse. Med metakognitive strategier menes ferdigheter som gjør oss i stand til å få innsikt i og kunne vurdere egen lesing og læring. ( Lesing er, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger) Lesestrategiene er ikke målet i seg selv. Det er derimot den forståelsen eleven tilegner seg gjennom bruk av strategiene. Arbeidet med å utvikle lesestrategier hos elevene må være en naturlig del av det faglige arbeidet, ikke løsrevne øvelser. Det er viktig at læreren er en god modell i valg og bruk av lesestrategier. Det må gjøres eksplisitt, det vil si at læreren tydelig forklarer hvordan strategiene fungerer og understreker hvordan gode lesestrategier kan gjøre elevene til bedre lesere. Gode vaner må etableres tidlig. Det betyr at lærerne må være gode modeller for elevene og praktisere varierte lesestrategier i alle fag på de laveste trinnene. Etter hvert forventes det at elevene blir mer selvstendige i bruk av lesestrategier. Alle lærerne har ansvar for at elevene utvikler gode lesestrategier tilpasset tekster med ulike faglige fremstillinger og innhold (fagtekster). Variert bruk av lesestrategier er viktig på alle trinn og i alle fag. 6. Vurdering Alle elever har rett til undervisning tilpasset deres ferdighetsnivå og forutsetninger. Det er bare mulig dersom en vet hvem elevene er, hva de kan og hva som er deres utviklingspotensiale. Skolen skal vurdere elevens engasjement for lesing, de språklige ferdighetene, avkodingsferdighetene, og hvordan de forstår og bruker ulike tekster. Vurdering av elevenes ferdigheter må knyttes opp mot de mål som er satt for utvikling av elevens funksjonelle leseferdigheter og leseopplæringen. Vi viser til planens vedlegg 1: Kjennetegn på funksjonelle lesere i alle fag på ulike trinn basert på kompetansemålene i LK06 og 2: Forslag til mål for leseopplæringen. Det finnes ulikt observasjons-, kartleggings- og vurderingsmateriell som passer godt til en del av dette arbeidet. Forslag til kartleggingsverktøy finnes i planens vedlegg 3. Bruk av slikt verktøy kan gi en grov beskrivelse av elevens ferdigheter og kan avsløre elever i risikosoner. Kartleggingsverktøy måler konkrete ferdigheter, men de vurderer ikke i like stor grad elevens evne til å strukturere informasjon, evnen til å trekke ut hovedideer i en tekst eller det å lese mellom linjene. For å få en fullstendig beskrivelse av elevens leseferdighet og bruk av lesestrategier må vi i tillegg observere hvordan elevene forholder seg til tekster med ulike faglige fremstillinger og innhold (fagtekst). For å få kunnskaper om elevens forståelsesstrategi kan vi stille spørsmål i alle fag og på alle trinn: Hvordan planlegger og klargjør eleven seg for lesing? Forstår eleven ordene han leser? 9

10 Hvordan bearbeider, strukturerer og/eller omformer eleven innholdet i teksten han leser? Hvordan kontrollerer og reflekterer eleven over egen forståelse På samme måte må vi vurdere elevens innsikt i egen læring, altså elevens metakognitive strategier. Hva gjør eleven for å lære? Vet eleven hvordan han lærer best? Hva gjør eleven når han ikke forstår? Hva synes eleven om egen innsats? Reflekterer eleven rundt egen innsats og læringsutbytte? Observasjon og vurdering må foregå kontinuerlig og gjerne tidfestes i et årshjul (vedlegg 5). Elever i risikosoner må diagnostiseres videre med individuelle tester. 7. Kvalitet i leseopplæring. Planen har en ambisjon om å bidra til god kvalitet i leseopplæringen. Med god kvalitet i leseopplæringen menes i planen systematisk leseopplæring som er basert på teori om god leseopplæring, gjennomgående planer i hele organisasjonen med klar ansvarsfordeling på alle nivå. For å vurdere om leseopplæringen har god kvalitet, må både elevenes grad av måloppnåelse i leseopplæringen og leseopplæringens systematikk vurderes. Dette krever en systematisk vurdering på flere nivå. Systematisk vurdering av kvaliteten i leseopplæringen skjer gjennom å samle informasjon fra ulike kilder. Observere praksis og metodikk på elev-, skole- og skoleeiernivå. (Her kan vedlegg 6 Kjennetegn på kvalitet være et utgangspunkt for observasjon) Innhente resultater fra ulike datakilder (kartleggingsprøver, nasjonale prøver, elevinspektøren m.m.) Tilbakemeldinger fra elever, foresatte og lærere (brukerundersøkelser, intervju, elevinspektøren m.m.). Kartlegging og vurdering av praksis har bare verdi hvis det brukes som redskaper for å planlegge å gjennomføre tiltak som forbedrer den enkelte elevs læring. Gode systemer for gjennomføring av tiltak og evaluering av disse er derfor like viktige som vurderingsarbeidet. 10

11 Kvantitative data fra nasjonale prøver, nasjonale kartleggingsprøver Vurdering av kvalitet Tilbakemeldinger fra elever, foresatte, ansatte m.m. Direkte observasjon 11

12 Vedlegg 1 Kjennetegn på funksjonelle lesere i alle fag på ulike trinn basert på kompetansemålene i LK06 2. Trinn Kjennetegn på en leser etter 2. trinn En leser etter 2. trinn opplever lesing som noe han har bruk for og har glede av. Han vet at det som blir sagt kan skrives ned og formidles til andre. Han skal kunne konsentrere seg om en tekst over tid. Han skal ha god kjennskap til alle bokstavlydene, lese store og små bokstaver og har knekt lesekoden Han har automatisert de mest høyfrekvente ordene og kan lese disse som ordbilder med forståelse. Han kan lese en sammenhengende tekst (tilpasset 2. trinn) med flyt og forståelse Han oppfatter hovedtemaet/ forfatterens hensikt i en tekst om et kjent tema og kan lokalisere ett eller flere eksplisitt uttrykte innholdselementer. Han kan sammenholde informasjon i teksten med vanlig hverdagskunnskap. Han reflekterer over teksten som leses og kan gå tilbake i teksten for å finne mening. Leseren kan dra nytte av illustrasjoner, overskrifter og sin forkunnskap i møte med ny tekst, gjenfortelle og reflektere sammen med en voksen over innholdet i teksten i etterkant. Leseren skal kunne forstå enkle matematiske problemstillinger fra hverdagen, innhente informasjon og kunne bruke de matematiske symbolene for å løse ulike matematiske problemstillinger. 4. trinn Kjennetegn på en leser etter 4. trinn Eleven skal være motivert til å lese for opplevelse og læring. Eleven skal mestre møtet med en lengre, sammenhengende tekst. En leser på 4.trinn kan lese en skjønnlitterær tekst og en faktatekst med flyt og forståelse. Han har automatisert lesing av de fleste høyfrekvente ordene og leser disse som ordbilder. Han kan benytte seg av støttestrategier som f.eks. stavelseslesing ved lengre/ukjente ord. En leser etter 4. trinn skal ha kjennskap til ulike måter å møte tekst på (for eksempel skjønnlitteratur, fagtekster, diagram/tabeller, matematiske problemstillinger, symboler, kart, globus). Han skal ha kjennskap til ulike språkbilder som benyttes i forskjellige sjangere. Leseren skal innhente informasjon, tolke og reflektere over matematiske problemstillinger fra hverdagen. Han bruker bevisst lesestrategier (illustrasjoner, overskrifter, symboler, strukturere informasjon og lignende) i møte med ny tekst. En leser etter 4.trinn kan lese med innlevelse og melodi. Han kan definere tekstens hovedtema, forstå sammenhenger og formulere eller definere innholdselementer. Han skal kunne lokalisere ett eller flere elementer i en tekst hvor hvert av disse elementene kan befinne seg i ulike sammenhenger i teksten. Leseren skal kunne sortere vesentlig fra uvesentlig informasjon. Han kan gå tilbake i teksten for å finne mening og konstruere mening innen en avgrenset del av teksten, der den informasjonen som trengs ikke er opplagt eller iøynefallende, men der enkle slutninger må trekkes ( lese mellom linjene ). En leser etter 4. trinn skal forstå sammenhenger eller foreta sammenligninger mellom teksten og egen kunnskap. Han skal bruke personlige erfaringer eller holdninger til å kommentere trekk ved teksten. Eleven skal ha konsolidert og videreutviklet alle ferdigheter beskrevet på tidligere trinn. 12

13 7. trinn Kjennetegn på en leser etter 7.trinn? Lesing skal være et effektivt redskap for opplevelse og læring. Eleven skal se sammenheng mellom egen innsats og eget læringsutbytte. Lesehastigheten skal være tilstrekkelig til at lesing blir et effektivt redskap for opplevelse og læring. Eleven skal ha en sikker og automatisert avkoding av ord. En leser etter 7.trinn leser lengre tekst og bøker med god innholdsforståelse og flyt. Han skal vise god forståelse av lange og kompliserte tekster Eleven skal forstå hvordan ulike tekster er bygd opp og kan dra nytte av ulike lesestrategier i møte med dem. Eleven skal kunne lokalisere og kombinere flere ulike og ofte implisitte informasjonselementer i en tekst hvor hvert av disse elementene kan befinne seg i ulike sammenhenger i teksten. Leseren skal kunne skille fremtredende konkurrerende informasjon fra informasjon som er relevant for oppgaven. En leser etter 7. trinn skal kombinere ulike deler av teksten for å uttrykke hovedtemaet og forstå sammenhenger eller betydning av et ord eller uttrykk. Han skal forstå hvordan et avsnitt henger sammen med teksten som helhet. En leser etter 7. trinn forstår tvetydigheter, meningsinnhold som står i motsetning til det forventede, og meningsinnhold som er negativt uttrykt. Eleven skal bruke ulike kriterier for å sammenligne, finne kontraster og/ eller kategorisere informasjon. Eleven skal kunne forstå sammenhenger, foreta sammenligninger, gi forklaringer eller foreta vurderinger av en tekst(for eksempel fra diagrammer/tabeller, bruksanvisning, oppskrifter, oppslagsverk, faglige fremstillinger, varemerking, reklame, informasjon fra internett med mer.) Han skal bruke hverdagskunnskap eller mer uvanlig kunnskap til å vise detaljert forståelse av teksten og uttrykke hypoteser om eller kritisk vurdering av en tekst. Han kan lese tekster som er av ulik sjanger og klarer godt å leve seg inn i tekstene. Eleven skal ha en aktiv strategi for leseforståelse i møte med tekst Eleven skal ha konsolidert og videreutviklet alle ferdigheter beskrevet på tidligere trinn. 10. trinn Kjennetegn på leser etter 10. trinn Eleven søker leseopplevelser, han leser for både hygge og nytte. Eleven skal kunne lese for å ivareta sine egne personlige behov. Han skal kunne lese for å lære å utvikle seg i samsvar med egne mål. Han skal kunne lese for å fungere i samfunnet og for å fylle kravene i ulike hverdagssituasjoner. En leser etter 10. trinn leser tekster med forståelse og flyt. Eleven skal kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn. Han kan lese og forstå tekster som er skrevet på bokmål, nynorsk, dansk og svensk. En leser etter 10.trinn er i stand til å velge ulike lesestrategier som gir det beste læringsutbytte. En leser etter 10. trinn skal være en kritisk og selvstendig leser og være i stand til å vurdere kildenes pålitelighet. Han vurderer teksten kritisk eller kommer med hypoteser på bakgrunn av egen kunnskap. Eleven skal kunne lokalisere og kombinere flere ulike, og ofte implisitte og godt skjulte, informasjonselementer i en tekst. Noen av disse elementene kan gjerne befinne seg utenfor hoveddelen av teksten. Leseren skal kunne vurdere hvilke elementer som er relevante for den aktuelle oppgaven og skille sterkt konkurrerende informasjon fra informasjon som er relevant for oppgaven. Leseren forstår betydningen av avansert språkbruk og viser fullstendig og detaljert forståelse av en tekst. En leser skal kunne granske, tolke og reflektere over faglige fremstillinger/tekster. Eleven skal ha konsolidert og videreutviklet alle ferdigheter beskrevet på tidligere trinn. 13

14 Vedlegg 2 Forslag til mål for leseopplæringen Bygger på kompetansemålene i faget norsk i Kunnskapsløftet 2006 Kompetansemål i LK06 etter 2. trinn Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. Lytte og gi respons til andre i samtaler, under fremføringer og ved høytlesing. Snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Automatisering og flyt Møte med tekst Måloppnåelse hos eleven etter 2. trinn Rimer på egen hånd Klapper stavelser i ord Lytter ut førstelyd og sistelyd Sier lydene i 2- og 3- lydsord Lager og deler opp sammensatte ord Har kunnskap om hva en setning, et ord, en stavelse og en lyd er. Kan finne ord/elementer som gir mening i tekst. Mestrer stillelesing og høytlesing (stoppe ved punktum, komma, stemmebruk og intonasjon o.l) Forstår at det som sies kan skrives, og det som skrives kan leses. Har kjennskap til forskjeller mellom talespråk(dialekter) og skriftspråk. Har kjennskap til at vi har to målformer. Bruker alle bokstavnavnene med tilhørende språklyd (små og store bokstaver). Kan dele opp ord i språklyder og stavelser. Kan sette sammen ord til setninger. Kan sette sammen setninger til en sammenhengende tekst. Har kjennskap til at overskrift, tittel og illustrasjon kan brukes til å få en før-forståelse av tekst. Kan bruke bilde/illustrasjon/tittel/overskrift sammen med en voksen, for å skape forståelse av tekst underveis i lesingen, og se om dette stemmer overens med førforståelsen. Kan finne viktige ord i teksten.(nøkkelord) Kan gjenfortelle en lest tekst og reflektere over innhold sammen med en voksen. Kunne assosiere tekstopplevelsen til egne erfaringer. Kunne reflektere over egen tekstopplevelse sammen med en voksen. Se sammenheng mellom tekst og illustrasjon. Kunne dra sammen språklyder til ord som gir mening (knekt lesekoden). Kunne lydere for å lese ukjente ord. Har automatisert lesing av de mest høyfrekvente ord. (Vedlegg AMO) Kunne analysere språklyder i ord. Kunne lese en sammenhengende tekst tilpasset trinnet. Kunne lese kjent tekst med flyt. Kunne konsentrere seg om en tekst over tid. 14

15 Kompetansemål i LK06 etter 4. trinn Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg. Måloppnåelse hos eleven etter 4. trinn Kan lese med ulike perspektiver (ulike briller /ståsted). Kan gi uttrykk for egne tanker og opplevelser i møte med tekst (kritisk leser). Leser lengre ord ved hjelp av stavelser. Har automatisert de fleste høyfrekvente ord (AMO). Har automatisert de vanligste konsonantforbindelser og komplekse grafem (skj, kj, hj/gj, hv, ng/nk, gn, rt/rn,rd,rs). Leser ulike typer tekst (barnelitteratur og fagtekster). Leser ukjent tekst med flyt (tilpasset trinnet). Bruker ulike strategier for leseforståelse (f.eks tankekart, nøkkelord) og gjenfortelle, reflektere og ta stilling til den leste teksten. Bruker overskrift, tittel og illustrasjon til å skape en førforståelse av tekst. Bruker bilde/illustrasjon/tittel/overskrift, for å skape forståelse av enkle tekster underveis i lesingen, og se om dette stemmer overens med før-forståelsen Kan gjenfortelle den leste teksten og reflektere over tekstens innhold. Kan nyttiggjøre seg det som leses i en fagtekst. Kan beskrive egne litteraturvalg Kompetansemål i LK06 etter 7. trinn Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser. Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt Måloppnåelse hos eleven etter 7. trinn Bruker egne erfaringer for å drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster. Forstår at egne erfaringer har betydning for forståelsen av teksten.. Forstår språklige virkemidler (for eksempel tekstens struktur, tegnsetting, symbolbruk, humor, ironi) Leser konsentrert over tid (tilpasset trinnet). Kan lese både nynorsk og bokmål Kan lese og forstå ulike sjangere. Har kjennskap til sjangrenes ulike kjennetegn. Tar i bruk ulike typer strategier som er best egnet for å skape forståelse av teksten. (for eksempel tankekart, noteringsteknikker, stikkord, to-kolonne skjema) Kan foregripe og danne seg bilde av hva teksten kan komme til å handle om, og stoppe opp underveis for å avkrefte/ bekrefte sin antakelse. 15

16 tempo. Referere og oppsummere tekster. Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner. Bruke oppslagsverk og ordbøker. Lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk. Har tanker, erfaringer og begreper som kan brukes som støtte for egen læring av ulike fagtekster og utnytter disse aktivt i leseprosessen. Kan lese på ulike måter (skumlesing, dybdelesing). Kan lese tegn, forkortelser, kunne lese ulike bokstavkombinasjoner (ph=f.) Kan tilegne seg tilstrekkelig ordforråd som gir forståelse for teksten. Kan bruke oppslagsverk/ordbøker. Kompetansemål i LK06 etter 10. trinn Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri. Begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier. Lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svens og dansk. Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster. Vurderer egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. Måloppnåelse hos eleven etter 10. trinn Kunne lese ulike sjangere med forståelse Ha kunnskap om egne styrker/ svakheter i lesing Kunne ta bevisste litteraturvalg i forhold til egne styrker/ svakheter. Kunne vurdere å bruke strategier for leseforståelse som er best egnet i forhold til teksten. Kunne gjenfortelle svenske og danske tekster Kunne forstå språklige virkemidler Kunne trekke ut underforstått informasjon ( lese mellom linjene ) Kunne dra slutninger som ikke er gitt eksplisitt i teksten 16

17 Vedlegg 3 Observasjon og kartlegging Det er viktig at elevene blir kartlagt både med hensyn til avkodingsferdigheter og leseforståelse. Ett kartleggings- observasjonsverktøy kan ikke brukes alene. Elevenes leseferdigheter må også vurderes i forhold til skolens mål for utvikling av eleven som funksjonell leser og skolens mål for leseopplæring. Se vedlegg 1: Kjennetegn på funksjonelle lesere på ulike trinn basert på kompetansemålene i LK06 og 2: Forslag til mål for leseopplæringen. En må ha rutiner for observasjon og vurdering av elever når det gjelder bruk av ulike strategier for leseforståelse. Observasjon og kartlegging 1. og 2. trinn Ved skolestart: Det er viktig å benytte seg av den kunnskapen hjemmet/barnehagen har om barnet. Her kan for eksempel Tidlig Registrering Av Språkutvikling (TRAS) benyttes. Barn som kommer til skolen med mange skriftspråklig erfaringer har ofte et lite forsprang på sine medelever. De har lest helt fra de var små. Slik har de utviklet viktig skriftspråklig innsikt. Derfor bør alle elevene rutinemessig observeres ved starten på 1. trinn. for å sjekke om de er fortrolige med en del skriftspråklige konvensjoner, eksempelvis om de er vant til å håndtere bøker, om de kjenner sammenhengen mellom ord i tale og ord i skrift, om de vet hvordan en tekst vanligvis er plassert på siden, hvor det er vanlig å finne punktum og stor bokstav m.m. Hva er viktig å observere/kartlegge i løpet av 1. og 2. trinn? Bokstavkunnskap (lyd og bokstav, store/små bokstaver). Ordforråd. Fonologiske ferdigheter. Ordlesing og setningslesing. Avkoding og forståelse av sammenhengende tekster beregnet for årstrinn. Observasjon/kartleggingen må foregå kontinuerlig (regelmessig og systematisk). Forslag til observasjons- kartleggingsmateriell: Utdanningsdirektoratets nasjonale kartlegging for 1. og 2. trinn Ringeriksmaterialet (1. trinn) Hvilke begreper kan jeg? (1. trinn) Carlsten og HOA leseprøve for 2. trinn 17

18 Observasjon og kartlegging 3. og 4. Trinn Hva må observeres/kartlegges? Ordavkoding, fonologisk/ortografisk. Lesehastighet. Leseforståelse, trekke ut mening i tekst innenfor årstrinn. (fakta og skjønnlitt.) Mengdelesing, lesing over tid /utholdende lesing Dette er en kritisk periode for utvikling av funksjonelle ferdigheter. Elevene skal nå lese for å lære. Kontinuerlig observasjon/kartlegging er nødvendig. Forslag til observasjons- og kartleggingsmateriell: Ordkjedetesten (Høien/Tønnesen) Lesetester som Carlsten/HOA/AMO Setningsleseprøve SL 40 Det forventes at elevene har automatisert alle bokstaver med tilhørende lyder i løpet av 2. trinn, samt en del høyfrekvente ord (f.eks AMO, 100 mest leste). Observasjon og kartlegging i 5., 6. og 7. Trinn På 5. trinn skal det gjennomføres Nasjonale prøver. Dette er ikke alene tilstrekkelig for å dokumentere og legge til rette for tilpasset opplæring til den enkelte. Hva må observeres/kartlegges? Ordavkoding. Leseforståelse. Lesetempo. Lesestrategier i møte med ulike typer tekst ( sammensatte tekster, fag- og skjønnlitterære tekster, skjema, matematiske framstillinger, oppskrifter, bruksanvisninger o.l). Forslag til observasjons- og kartleggingsmateriell: Ordkjedetesten (Høien/Tønnesen) Lesetester som Carlsten/HOA/AMO Setningsleseprøve SL 40 Rådgiveren / Kartleggeren Elevens møte med ulike typer tekst bør observeres. Dette for å se om eleven har en funksjonell måte å gripe an teksten på (f.eks bruk av bilder/overskrift, før-under- og etter lesing). Han må kunne reflektere over tekstens innhold, trekke slutninger og reflektere over egen læring. 18

19 Observasjon og kartlegging i 8.,9. og 10. trinn På 8. trinn skal det gjennomføres Nasjonale prøver. Dette er ikke alene tilstrekkelig for å dokumentere og legge til rette for tilpasset opplæring til den enkelte Hva må observeres/kartlegges? Ordavkoding. Leseforståelse. Lesetempo. Lesestrategier i møte med ulike typer tekst (sammensatte tekster, fag- og skjønnlitterære tekster, skjema, matematiske framstillinger, oppskrifter, bruksanvisninger o.l). Forslag til observasjons- og kartleggingsmateriell: Ordkjedetesten (Høien/Tønnesen) Lesetester som Carlsten Setningsleseprøve SL 40 Rådgiveren / Kartleggeren 19

20 Vedlegg 4 Kvalitet i leseopplæringen Forslagene er hentet fra diverse faglitteratur om lesing. Kvalitetskjennetegn på elevnivå: Eleven i 1.-2.: Møter et skriftspråkstimulerende miljø o God tilgang til ulik litteratur o Tid til å lese (frilesing, høytlesing) o Klasserommet har hengt opp bokstaver, tekster m.m. godt synlig i klasserommet Leser eller blir lest for hver dag Får tilpasset leselekse Får tilbakemelding på arbeidet med leseleksa Inviteres daglig til samtaler om ulike tekster med vekt på bl.a. følgende: o Å vurdere stemningen i en tekst o Å identifisere settingen i en tekst (hvem handler dette om, når og hvor skjer det noe) o Å assosiere fra tekst til eget liv (hva minner teksten deg om, har du opplevd noe lignende ) o Å finne hovedidéen (hva handler teksten egentlig om) Eleven i 2.-4.: Møter et skriftspråkstimulerende miljø o God tilgang til ulik litteratur o Tid til å lese (frilesing, høytlesing) o Klasserommet har hengt opphøyfrekvente ord regler i gramatikk, tekster m.m. godt synlig i klasserommet Leser eller blir lest for hver dag Får tilpasset leselekse hver dag Får tilbakemelding på arbeidet med leseleksa Får tid og anledning til å lese bøker etter eget valg(men går hjelp til å velge tekster tilpasset egne forutsetninger og utviklingspotensial) Får hjelp til å utnytte egne bakgrunnskunnskaper og erfaringer som utgangspunkt for forståelse av tekst Foregriper handlinger, tenker seg mulige løsninger på konflikter i teksten Drøfter ordvalg og finner sammenhengen mellom ordvalg og tonen i teksten Blir inspirert/oppfordret til fritidslesing Får anledning til å snakke med andre elever om hva han har lest Lærer hvordan de kan lete etter ord og uttrykk i teksten som er spesielt vanskelig Vises at og hvordan han kan gå til teksten med en spørrende holdning Eleven i 5.-7.: Møter et skriftspråkstimulerende miljø o God tilgang til ulik litteratur o Tid til å lese (frilesing, høytlesing) o Klasserommet har hengt opphøyfrekvente ord regler i grammatikk, tekster m.m. godt synlig i klasserommet 20

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer