Møtereferat Studenttingsmøte 02/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat Studenttingsmøte 02/14"

Transkript

1 Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Dato: Møtetid: kl 10 - Møtested: Dolmsundet hotell, Hitra Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen NTNU Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Norsk Studentorganisasjon Studentmedia Referent: Tellekorps: Møteleder: SetteKK: Merete Falck Gabrielle Legrand Gjerdset André Almås Christiansen Jarle Alexander Møller 1

2 Tilstede: Camilla Rikardsen Solheim Kathrine Bache Nilsberg Harald Aksnes Karmhus Kim Allgot Oscar Hansen Federl Marta Havåg Ranestad Anders Espeseth Elisa Elmies Christoffer Vikebø Nesse Simen Strømsøyen Ellen Helstad Sigurd Solberg Jakobsen Nicoline Korsvold Jone Valen Trovåg Sondre Solberg Lund Eli Fyhn Ullern Line Willersrud Maria Honerød Tone Svendsen Endal Eivind Rindal Amalie Grønflaten Christoffer Holseter Elena Bogen Slydal Knut N. Figenschou Mats K. Andreassen Representant fra: HF HF HF IME IME IME (AU) IME IVT IVT IVT IVT (AU) IVT NT NT (AU) SVT SVT SVT SVT SVT SVT SVT SVT Leder Fafonest Orgnest Frafall: Erling Søyland Øyvind Veel Svendsen Rune Frøhaug AB DMF HF Bakbenken: Haakon Utby Trine Kvistad Lorentsen Ingvild Hoff Rikke Lund Henrik Stamnes Dahl Yngve M. Hereide Synøve Almås Ada Jordal 2 Andreas Nicolai Norberg Jarle Alexander Møller Bjørn Kristian Danbolt Vilde Coward Gabrielle Gjerdset Styrerepresentant SP-HiST FTR 2 - NT FTR 2 - HF FTR 2 - SVT FTR 2 - NT FTR 1 - SVT FTR 2 - IME FUS LS - NSO Leder SP-UiB Leder VT Leder SP-UiO

3 André Almås Christiansen ble godkjent som møteleder og Merete Falck ble godkjent som referent. Møteinnkalling ble godkjent. Tellekorps ble Gabrielle Legrand Gjerdset, og Jarle Aleksander Møller ble godkjent som settekk. Referatsaker Ref-sak 01/14 STi-møte 01/14* Godkjent Ref-sak 02/14 AU-møte 01/14 03/14 Referert Ref-sak 03/14 AU-medlemmene referer kort Nyhetsbrev skal sendes ut i løpet av uken Ref-sak 04/14 Referat Styret Nyhetsbrev skal sendes ut i løpet av uken Ref-sak 05/14 Referat fra Studentråd/allmøter (AB, DMF, HF, IME, IVT, NT og SVT) Yngve Hereide refererte fra NT Ref-sak 06/14 Referat fra Velferdstinget Vilde Coward hadde fortalt og referert fra VT dagen før. Ref-sak 07/14 Referat fra råd, verv og utvalg Camilla Solheim refererte fra FUL Andreas Nordberg refererte fra FUS Ref-sak 08/14 Referat fra SP-HiST og DMMH Trine Kvistad Lorentsen orienterte om arbeidet med HiST Ref-sak 09/14 Referat fra NSO André Almås Christiansen orienterte fra NSO Ref-sak 10/14 Referat fra oppnevninger gjort i AU Nyhetsbrev skal sendes ut i løpet av uken 3

4 Studenttingssaker STi-sak 05/14 Politisk plattform Det ble orientert om saken dagen før, samt at den ble diskutert i grupper. Diskusjonen gikk i stor grad rundt endringsforslagene. Endringsforslag som ble votert over samlet, til å være redaksjonelle endringer: Endringsforslag : Endre linje 27 Endre fra "men også" til "til og samtidig" Endringsforslag : Flytte avsnittet til linje 13 Flytte linje til linje 13 Endringsforslag : Endringsforslag linje 59 Endringsforslag linje 59: "... bevisstgjøring skal komme tidlig i studieløpet..." Endringsforslag : Strykningsforslag linje 59 Stryke ordet naturlig Endringsforslag : Flytting av linjer Flytte linje om arbeidsbelastning til linje 51. Endringsforslag : Stryknings og endringsforslag linje Stryke linje til "Studenttinget mener..." og deretter flytte den neste setningen på linje 128 opp til linje 124 Endringsforslag : Endre linje 137 Endre linje 137 fra "Det er viktig at foreleser endrer øvingsopplegget fra år til år for å unngå plagiering og "koking"." til "Det er viktig at foreleser endrer øvingsopplegget kontinuerlig for å unngå plagiering og "koking" Endringsforslag : Endre linje 137 Endre "endre" til "oppdatere" og "fra år til år" til "kontinuerlig" Endringsforslag : Flytte linje til linje 37 Flytte linje til linje 37, inngår som nytt hovedkapittel grunnet viktigheten og samfunnsinteressen for punktet. Endringsforslag : Endringsforslag linje 190 Dette tilbudet skal være et gratis lavterskeltilbud. 4

5 Endringsforslag : Endringsforslag linje 192 "..., også internasjonale studenter" Endringsforslag : Flytte linje 198 Flytte linje 198 fra: Gjennom økt gjennomsiktighet... til linje 205 etter: mulighet til å kildesortere. Endringsforslag : Flytningsforslag til linje 202 Flytte "NTNU er en stor institusjon og burde gå frem som et godt eksempel når det kommer til miljøtiltak" ned til linje 202. Endringsforslag : Flytte linje Flytte linje til 273 Endringsforslag : Endringsforslag linje 223 Endre fra "når det gjelder saker som påvirker", til "når det gjelder saker som angår" Endringsforslag : Endringsforslag linje studenter integreres bedre i... Endringsforslag : Endringsforslag linje Ved å opprette et forum der internasjonale studenter kan få innflytelse på Studenttingets arbeid, saker og prosesser, kan internasjonale studenter bli hørt på lik linje med den øvrige studentmassen. Endringsforslag : Endringsforslag linje Studenttinget mener det er viktig at NTNU jobber for en jevnere kjønnsbalanse på alle studier så lenge disse er markedsføringstiltak. Endringsforslag: Endringsforslag : Fullmakter "Studenttinget gir arbeidsutvalget tillatelse til å gjøre redaksjonelle endringer i forslaget til politisk plattform " Votering: For endring: Klart flertall Mot endring: avholdende: Endringsforslag : Stryknignsforslag linje 8-12 Stryke linje

6 Votering: For endring: 8 Mot endring: 13 avholdende: Endringsforslag : Endre linje 21 Endre linje 21 fra "fra fremragende" til "vektlegge" Endringsforslag : Linje 29 Det skal ikke tas skolepenger eller andre gebyrer/avgifter på NTNU eller andre offentlige finansierte universiteter og høyskoler i Norge. Endringsforslag : Strykningsforslag linje Stryke NTNUs viktigste oppgave (...) de skal ut i samfunnet Votering: For endring: 13, Mot endring: avholdende: Endringsforslag : Strykningsforslag linje Stryke setningen "ved bruk av gode..." Endringsforslag : Tillegg linje 52 Tilføye før "dekanmøtet" "læringsmiljøutvalget" Endringsforslag : Tillegg linje 58: Tillegg linje 58: Etter "for arbeidslivet": "Studieretningens navn må gjenspeile det faglige innholdet." Votering: For endring: 13, Mot endring: avholdende: 6

7 Endringsforslag : Endringsforslag linje ".. for å utvide sin studieprogramportefølje, for å kunne tilby et best mulig studietilbud." Endringsforslag : Linje 71 Ved endring, sammenslåing og nedleggelse av emner eller studieprogram på NTNU må læringsmiljøet til studentene ivaretas. Endringsforslag : Tillegg linje 74 Finansieringen av studieprogrammene må dekke de reelle utdanningskostnadene. Endringsforslag : Endringsforslag linje Samtidig må NTNU ta et nasjonalt ansvar.. Endringsforslag??: Endringsforslag linje 87 ".. og oppfyller et minimumskrav av pedagogisk kompetanse" Endringsforslag : Tillegg linje 101 Tillegg og andre teknologiske plattformer Endringsforslag : Strykning

8 Strykning av linje Endringsforslag : Strykningsforslag linje "Der er paradoksalt... ikke i høyere utdanning." Endringsforslag : Endringsforslag linje 135 Linje 135 fra Studenttinget mener: Studenttinget mener at arbeidsbelastningen for en student med normert progresjon skal ligge på 40 timer i snitt per uke., da et mer ytterliggående forsalg, forslag ble vedtatt. Endringsforslag : Strykningsforslag linje Stryke linje Endringsforslag : Stryke første setning i avsnittet Stryke første setning i avsnittet "Studenttinget mener at NTNU må kommunisere tydelig hva som defineres som plagiering i obligatoriske oppgaver og hva som legges i begrepet "koking". Og flytte resterende linje opp til slutten av forrige avsnitt. Slik at det blir lydende: Det er viktig at foreleser endrer øvingsopplegget kontinuerlig for å unngå plagiering og "koking". NTNU må jobbe for å snu kulturen rundt "koking" og legge til rette for at nye former for obligatorisk opplegg blir utviklet." Votering: For endring: 3, Mot endring: klart flertall, avholdende: Endringsforslag : Endringsforslag linje 140 Stryke " i obligatoriske oppgaver." på linje 140 8

9 Endringsforslag : Endring av linje Endring av linje fra "Studenttinget mener NTNU i større grad skal legge til rette for studentaktiv forskning." til "Studenttinget mener NTNU i større grad skal legge til rette for studentaktiv forskning med ønske om flere forskerlinjer." Endringsforslag : Stryknignsforsalg linje NTNU drift har stor mak på hvilket regelverk som skal gjelde på NTNUs campus. Studenttinget skal jobbe for at studentene har større medvirkning på NTNU drift og de prosessene de jobber med. Votering: For endring: 9, Mot endring: 10, avholdende: Endringsforslag : Linje Det foreslås å legge til at Studenttinget skal jobbe for bedre synlighet av NTNUs veilednings og rådgivningstilbud. Endringsforslag : Endringsforslag linje 195 Endre linje 195 fra Miljø på campus til Miljø Endringsforslag : Stryke på linje 196 Stryke "på campus" på linje 196 Endringsforslag : Endringsforslag linje 197 Endre linje 197 til: NTNU må ta ansvar for eget klimafotavtrykk. Stryk ordene: "at" og "er positivt" 9

10 Endringsforslag : Endring linje Endring linje : Erstatte de tre første setninger med: Hensynet til miljøet må stå sterkt ved NTNU, både lokalt på campus og med hensyn til institusjonens større samfunnsansvar. Endringsforslag : Tilleggs punkt linje 231: Studenttinget skal arbeide sammen med SAIH i saker og på områder hvor dette er aktuelt. Helheten: Vedtak: Studenttinget innstiller på sin politiske plattform, med disse endringen. 1 STi-sak 06/14 Handlingsplan Det ble orientert om saken dagen før, samt at den ble diskutert i grupper. Diskusjonen gikk i stor grad rundt endringsforslagene. Endringsforslag 1: Fullmakter "Studenttinget gir arbeidsutvalget tillatelse til å gjøre redaksjonelle endringer i forslaget til politisk handlingsplan" Endringsforslag 1: Legge til på linje 4 Legge til "... og formidles til studentene" på linje 4 10

11 Endringsforslag 1: Strykning linje 4 Strykning linje 4 Votering: For endring: 0 Mot endring: Klart flertall, avholdende: Endringsforslag 1: Endring linje 5 og 20 Erstatte linjepunkt 5 og 20 med: Studenttinget skal arbeide for at både det faglige innhold og eksamensformen digitaliseres der hvor dette er hensiktsmessig, med særlig fokus på de større fagene. Votering: For endring: 2, Mot endring: Klart flertall, avholdende: Endringsforslag 1: Stryke linje Stryke linje Votering: For endring: 4, Mot endring: Klart flertall, avholdende: Endringsforslag 1: Strykning linje 11 Strykning linje 11 Samme som over, falt Endringsforslag 1: Strykning linje 13 Strykning linje 13 Votering: For endring: 0, Mot endring: Klart flertall, avholdende: Endringsforslag 1: Tillegg linje 13 Tillegg etter "arbeidslivsrelevans": "og muligheter for videre forskning" 11

12 Endringsforslag 1: Endre linje 15 Studenttinget skal jobbe for at LAOS skal gi en mer omfattende opplæring med et større fokus på faglig og pedagogisk kompetanse Endringsforslag 1: Strykning linje 17 Stryke "både ved... ulike områdene" Endringsforslag 1: Endringsforslag linje 17 Endring linje 17: Studenttinget skal jobbe for at de tematiske satsningsområdene til NTNU blir overholdt og formidlet til studentene. Endringsforslag 1: Tillegg linje 22 Tillegg: Slike at studentenes interesser blir ivaretatt Votering: For endring: 11, Mot endring: 3, avholdende: 7 Endringsforslag 1: Tilleggsforslag linje 23 Tillegg linje 23: Studenttinget skal arbeide for å innføre forkurs der det er hensiktsmessig. Endringsforslag 1: Tilleggsforslag linje 24 Tillegg linje 24: Studenttinget skal jobbe for at det opprettes et sentralt studentombud. Endringsforslag 1: Strykningsforslag linje Fjerne linje

13 Votering: For endring: 9, Mot endring: 10, avholdende: Endringsforslag 1: Endringsforslag linje 27 Gjøre punktet til er eget punkt. "Studenttinget skal jobbe for at ForVei videreføres og blir tilgjengelig for studentene for studenter på alle NTNUs studieprogrammer." Endringsforslag 1: Endringsforslag linje 27 Linje 27 endres til "Studenttinget skal jobbe for... Endringsforslag 1:Endringsforslag line 29 Endre linje 29 fra "Studenttinget skal jobbe for bruk av andre rekrutteringstiltak enn kjønnspoeng." til "Studenttinget skal jobbe for at NTNU rekrutterer de beste kandidatene uavhengig av kjønn." Forslagene ble satt mot hverandre, forslag?? fikk da flere stemmer enn forslag??. Forslag?? fikk deretter også flere stemmer enn AUs innstilling. Endringsforslag 1: Endringsforslag linje 29 Endre linje 29 til "Studenttinget skal jobbe for avvikling av kjønnspoeng. Endringsforslag 1: Stryke linje 30 Stryke linje 30 Votering: For endring:, Mot endring: Klart flertall, avholdende: Endringsforslag 1: Stryke linje 31 Votering: For endring:, Mot endring: Klart flertall, avholdende: Endringsforslag 1: Strykning linje 32 Strykning linje 32 Votering: For endring:, Mot endring: Klart flertall, avholdende: 13

14 Endringsforslag 1: Strykning linje Stryke linje Votering: For endring:, Mot endring: Klart flertall, avholdende: Endringsforslag 1: Tilleggsforslag linje 38 Studenttinget skal jobbe for at undervisningsarealer tilpasses studentenes behov for digitale hjelpemidler. Endringsforslag 1: Linje Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar inn studenter gjennom "Students at risk" og flere vitenskapelige ansatte gjennom "Scholars at risk" Endringsforslag 1: Endringsforslag linje 46 Endre linje 46 til "et forum" til "referansegrupper" Votering: For endring: 8, Mot endring: avholdende: Endringsforslag 1: Endre line 53 Endre linje 53 til: Studenttinget skal arbeide for at flere tilbud på NTNU er tilgjengelige ut av normal åpningstid. Votering: For endring: 7, Mot endring: 9, avholdende: Endringsforslag 1: Strykning linje 57 Strykning linje 57 Votering: For endring: 8, Mot endring: avholdende: Endringsforslag 1: Legge til på linje 59 14

15 Legge inn etter studentaktivitet "på Gløshaugen" Endringsforslag 1: Tilleggsforslag linje 61 Studenttinget skal bidra til et velfungerende linjelederforum mellom linjelederne på Dragvoll. Endringsforslag 1: Linje 63 Studenttinget må samarbeide tettere med linjeforeninger og andre organisasjoner der dette er hensiktsmessig. Endringsforslag 1: Tilleggsforslag til læringsmiljø, likestilling og inkludering Legge til: "Studenttinget skal arbeide for opprettelsen av et Studentombud ved NTNU". Allerede vedtatt som et punkt over. Endringsforslag 1: Helhetlig Helhetlig: Bytte ut "jobbe med" til "arbeide" Redaksjonelt, AU fikk lov til å ta en avgjørelse på dette. Vedtak: Studenttinget innstiller på sin handlingsplan, med disse endringen. 2 Informasjonsplan Det ble ikke tid til å gå gjennom denne på møte, men den ble gjennomgått dagen før, hvor det ble levert endringsforslag. De blir herved referert under. Endringsforslag 2: Strykningsforssalg linje 55 Stryke hele linje 55 15

16 Endringsforslag 2: Endringsforslag linje 104 Endre linje 104 til: "Alle medlemmer av Studenttinget skal tilstrebe å skaffe minst en kandidat til Studenttinget." Endringsforslag 2: Endringsforslag linje 104 Endre "plikter" til "bør" på linje 104 Endringsforslag 2: Strykningsforslag linje 106 Stryke punkt på 106 "studentrådene bistår med kandidater til valgene" under Studenttingets informasjonsplan 2014 Endringsforslag 2: Endringsforslag linje 106 Endre 106 til: "Studenttinget oppfordrer studentrådene til å bistå med å finne kandidater til valgene" Ingen innstilling eller vedtak ble gjort. Eventuelt Det var ikke så mye tid igjen til dette punktet. Møtekritikk Tatt til etterretning, var ikke så mye tid igjen Møte ble avsluttet kl

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13 Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 04/15. Dato: 12.03.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 04/15. Dato: 12.03.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 04/15 Dato: 12.03.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 21.08.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 21.08.2014 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 21.08.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den Referatsaker til møte i Velferdstinget den 26. november MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent:

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Likestillingspolitisk plattform

Likestillingspolitisk plattform Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Likestillingspolitisk plattform Likestillingspolitiske virkemidler skal bidra til å sikre et akademia som er åpent,

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Fredrik Shetelig (AB), Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS)

Fredrik Shetelig (AB), Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat og vedtaksprotokoll Til stede: Forfall: medlemmer: Berit Kjeldstad (leder, fra kl 1320), Annlaug Bjørsnøs (HF), Anne Borg

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer