Innhold - Abonnementspriser Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold - Abonnementspriser 596 - Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596"

Transkript

1 Innhold - Abonnementspriser Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596 Gr. I Forskrifter 9 Avgift - Nytt regulativ Tilpasning til EF's lavspenningsdirektiv (LVD) Avdekninger i sikringsskap Montering av glatte rørovner under kirkebenker Minsteavstand fra ovn til underkant av benk Flytting av høyspenningskabler under spenning Driftsforskrifter for lav- og mellomspenningsanlegg Innvirkning på ulykkesstatistikk Lanternekontrolltavler for pultmontasje med adskilt tilkobling 603 Gr. II Forskrifter om faglig utdanning - Elektroinstallatører - Autorisasjonsforhold 604 Gr. V Diverse Benevnelse for stedlig tilsyn ved everk og industribedrifter 6C5 Elektriske anlegg med spenning 42 V og lavere om bord i skip og sjøredskaper 606 Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) 607 Radio-leverandørenes landsforbunds (RLL) autorisasjons ordning for bransjeforretninger og serviceverksteder 608 Gr. VI Meddelelser Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg, Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m., Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg (Meddelelse ET-70 (1987)) 610 Meldingsblankett for forhånds- og ferdigmelding (Meddelelse ET-71 (1987)) 612 Forskrifter om autorisasjon av verksteder for reparasjon/ ombygging m.v. av eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr (Meddelelse ET-72 (1987)) 613 "Paragrafen" NR. 34(2/87)

2 596 - ABONNEMENTSPRISER Abonnementsprisen for "Paragrafabonnement" vil fra bli hevet til kr. 45,-/år eksl. mva. Abonnementsperioden er ett år og prisen gjelder ett sett (se første omslagsside). For Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg, Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m. og Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper er abonnementsprisen satt til kr. 110,-/bok eksl. mva. For Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg og Driftsforskrifter for lav og mellomspenningsanlegg er abonnementsprisen satt til kr. 30,-/bok eksl. mva. For forskriftsabonnementene vil beløpet bli fakturert det året ny bok foreligger (ikke årlig avgift). Prisen er ca. halvparten av det bøkene vil koste i løssalg. - ELSIKKERHETSARBEIDET I NORGE - FREMTIDIG ORGANISASJON NEDSETTELSE AV UTVALG Olje- og energidepartementet har med brev av 14. oktober 1987 nedsatt et utvalg med mandat å vurdere den fremtidige organiseringen av elsikkerhetsvirksomheten i Norge. Dette Elsikkerhetsutvalget har kultursjef Anne-Kathrine Parow som leder og forøvrig er følgende organisasjoner/etater representert: - Norges Energiverkforbund - Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund - Norges Elektroentreprenørforbund "Paragrafen" NR. 34(2/87)

3 597 - Landsforeningen for elektroteknisk industri - Elektroforeningen - Norges Rederiforbund - Forbrukerrådet - Helsedirektoratet - Rasjonaliseringsdirektoratet -NVE Utvalget holdt konstituerende møte 9. november 1987 og det legges opp til 1-2 møter pr. mnd. i tiden fremover. Utvalget regner med å avslutte sitt arbeid innen utgangen av AVGIFT - NYTT REGULATIV NVE, Elsikkerhetsavdelingen har oversendt Olje- og energidepartementet forslag til nytt regulativ for tilsynsavgifter. Med forbehold om departementets godkjenning vil det nye regulativet gjelde fra TILPASNING TIL EFfS LAVSPENNINGSDIREKTIV (LVD) I forrige nummer orienterte vi om utviklingen frem til det nordiske samordningsmøtet i Stockholm 19. mai i år. Møtet avklarte at Sverige tar sikte på å tilpasse seg LVD etter den norske modellen. Forslag om dette vil etter det foreliggende "Paragrafen" NR. 34 (2/87)

4 598 bli fremmet for den svenske riksdagen våren 1988 med sikte på at ordningen gradvis vil bli gjort gjeldende fra Møtet avklarte videre at Finland ikke vil følge det svensk/norske opplegget, foreløpig. Registreringsordningen i Norge vil etter planen være operativ ved NEMKO fra , som en prøveordning. Fra dette tidspunkt vil det være mulig å markedsføre i Norge, samtidig som registreringsdokumentene leveres til NEMKO, nærmere angitt utstyr som i dag er godkjenningspliktig ved NEMKO. Utstyret kan imidlertid ikke være påført N-merket, da N-merket er forbeholdt utstyr godkjent av NEMKO. Det blir spennende å se om utviklingen i Norge blir som i Danmark, nemlig at markedet foretrekker utstyr som er N merket. I så fall vil nyordningen bare innebære at den tvungne godkjenningsordningen ved NEMKO blir avløst av en frivillig godkjenningsordning ved NEMKO. Ordningen vil som nevnt foreløpig være en prøveordning, idet vi regner med å måtte foreta justeringer i opplegget etter hvert som vi får erfaringer. Foreløpig vil det også bli krevet omsetningsgebyr av registrert utstyr, men dette vil bli avløst av et årsgebyr. Ved NEMKO er det etablert et EDB-opplegg som skal holde kontinuerlig oversikt over det utstyr som er registrert. Opplegget vil være et effektivt hjelpemiddel for markedskontrollen, som vil bli styrket. "Paragrafen" NR. 34(2/87)

5 AVDEKNINGER I SIKRINGSSKAP Sikringsskap er fast inventar i alle hus og hjem. Unge og gamle, sakkyndige såvel som usakkyndige må undertiden betjene brytere og sikringer både i lys og i mørke, og lese av målere inne i skapet. Det er derfor viktig at spenningsførende deler i slike skap er godt beskyttet mot tilfeldig berøring. Her i landet er det praksis at tilkoblingsklemmer m.v. beskyttes nødtørftig ved hjelp av avdekkingslister bare over spenningsførende kontakter, men det er i mange tilfelle ikke særlig vanskelig å berøre spenningsførende deler inne i skapet. Hvorfor ikke satse mer på hel avdekkingsplate av selvslukkende isolerstoff med utsparinger, slik at bare toppen av automatsikringer, patronlokk m.v. er utenfor platen? Det er tydelig at en god del av det importerte sikrings- og brytermateriell m.v. er basert på at det skal være slik avdekkingsplate, og dette er også vanlig praksis i andre land MONTERING AV GLATTE RØROVNER UNDER KIRKEBENKER MINSTEAVSTAND FRA OVN TIL UNDERKANT AV BENK NVE, Elsikkerhetsavdelingen har i brev av 08. mai 1987 til Elektrisitetstilsynet bedt om at Det stedlige eltilsyn blir pålagt å sørge for at ESWA-anlegg av en bestemt type montert i kirkebenker, blir satt ut av drift. Det dreier seg her om en type ESWA-elementer som ble levert i årene. Paragrafen" NR. 34 (2/87)

6 600 Som erstatning for de utkoblede ESWA-anleggene har det vært aktuelt å benytte glatte rørovner. I den forbindelse har det vært reist spørsmål om det kan anses forsvarlig med en avstand på 200 mm mellom overkant av ovn til underkant av kirkebenk. På bakgrunn av temperaturmålinger utført ved NEMKO har NVE funnet det sikerhetsmessig forsvarlig med en montasjeavstand på 200 mm FLYTTING AV HØYSPENNINGS KABLER UNDER SPENNING I Paragrafen nr. 33 var det tatt inn en artikkel vedrørende flytting av høyspenningskabler under spenning, som ikke var fullstendig idet det under tredje avsnitt hadde falt ut en del. For ordens skyld gjengis artikkelen i sin helhet. "NVE har i forbindelse med en konkret sak gitt følgende uttalelse vedrørende flytting av høyspenningskabler under spenning: - Flytting av høyspenningskabel under spenning er ikke arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg slik det er definert i Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg. - Mindre flytting av høyspenningskabel under spenning, for eksempel fra ene siden til den andre siden i en kabelgrøft, tillates utført. Det må vises aktsomhet og benyttes hensiktsmessig redskap, for eksempel isolerende tau og isolerende plater/bord. "Paragrafen" NR. 34(2/87)

7 601 - Mer omfattende flytting av høyspenningskabel, for eksempel fra en kabelgrøft til en annen, kan i spesielle tilfelle tillates utført. Det må, på samme måte som nevnt ovenfor, vises aktsomhet og det må benyttes passende utstyr. Ved slik omfattende flytting av høyspenningskabel under spenning må det på forhånd innhentes tillatelse fra Elektrisitetstilsynet." NVE vil benytte anledningen til å presisere at flytting av høyspenningskabler fortrinnsvis må foretas i spenningsløs tilstand. Det er dette som må gjøres ved de fleste flyttinger. Med aktsomhet mener NVE at det før en kabel flyttes under spenning, må personsikkerheten vurderes nøye. Dette innebærer at en må kjenne kabelens alder og type og nøye vurdere kabelens tilstand. Sist men ikke minst er det viktig å ta stilling til det utstyret/redskapen som eventuelt skal benyttes under flyttingen av kabelen. Dersom det er den minste tvil om at personsikkerheten vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte, må kabelen frakobles før flytting finner sted DRIFTSFORSKRIFTER FOR LAV -932 OG MELLOMSPEI^NINGSANLEGG - INNVIRKNING PA ULYKKESSTATISTIKK Driftsforskrifter for lav- og mellomspenningsanlegg har nå vært i virksomhet i drøyt 4 år. Dette er såvidt lang tid at vi etter hvert bør kunne se eventuelle tendenser til utslag på ulykkesstatistikken Paragrafen" NR. 34(2/87)

8 602 Det kan ikke registreres noen nedgang når det gjelder antall ulykker som skyldes brudd på driftsforskriftene. Noe av årsaken kan være at den sterke fokuseringen på driftsforskriftene har medført at flere ulykker blir meldt til Elektrisitetstilsynet. Vi vet at et stort antall ulykker, spesielt de med beskjedne personskader, ikke blir meldt. I og med at antall ulykker pr. år ligger på stk., er marginene små, og litt bedre innrapporteringsrutiner kan lett forskyve bildet betydelig. Det som er mer interessant er å se på den prosentvise fordelingen av årsakene til ulykkene som skyldes brudd på driftsforskriftene. Her opererer vi med en statistikk som kalles "kritisk foranstaltning", dv.s. hvilken manglende foranstaltning som var den direkte årsaken til en ulykke. Årsaksgruppen feil på eller mangelfull konstruksjon av utstyr har nesten blitt borte de siste 4-5 årene. Dette tyder på at mer og mer sikkerhet blir bygget inn i selve anleggene. En annen tendens som kan ses på statistikken, er at manglende bruk av isolert verktøy sjeldnere er den direkte årsaken til en ulykke. I 1986 var det kun registrert 3 slike ulykker, mens gjennomsnittet den siste 10-års perioden har vært ca. 9 ulykker. Det blir interessant å se om denne tendensen fortsetter å gjøre seg gjeldende også i 1987 og i årene framover. Statistikken tyder på at montørene som følge av driftsforskriftene har blitt flinkere til å benytte isolert verktøy når det skal arbeides under spenning. Det er imidlertid en årsaksgruppe som viser en klar økning de siste årene. Statistikken tyder på at manglende planlegging eller informasjon er den direkte årsaken til stadig flere ulykker. Eksempler på slike årsaker kan være misforståelser, feilmerking, mangelfull kommunikasjon mellom personer i arbeidslagene m.v. Mens tallene tidligere lå på 4-5 ulykker pr. år, har tallene de 3 siste årene vært 8-9 ulykker pr. år. Hva årsaken til denne økningen kan være er vanskelig å si, men større krav til at de elektriske anleggene skal fungere med minst "Paragrafen" NR. 34(2/87)

9 603 mulig avbrudd og et høyere tempo i dagens samfunn kan være noen av årsakene. Dette stiller montørene i en presset situasjon slik at det kan gå ut over planleggingen. Dersom det ofres noen minutter i denne fasen, kunne mange ulykker vært unngått. Det er imidlertid noe for tidlig å se noen store utslag på ulykkesstatistikken som følge av driftsforskriftene. Vi håper at vi over noe tid skal se positive utslag. Det har i de siste årene fra NVE v s side vært satset mye på informasjon og kursvirksomhet for å gjøre driftsforskriftene kjent. Dette vil også være en prioritert oppgave i årene som kommer LANTERNEKONTROLLTAVLER FOR PULTMONTASJE MED ADSKILT TILKOBLING Bestemmelsene i ovennevnte forskriftsparagraf forutsetter at de forskjellige deler som inngår i en lanternekontroller skal være montert sammen i en tavle, hvor alle kabler føres inn og tilkobles. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har fått henvendelse med forespørsel om å tillate utførelse med adskilt montasje og tilkobling for lanternekontroller for pultmontasje. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har funnet å kunne tillate løsning med montasje av rekkeklemmer utenfor selve kontrolleren. Rekkeklemmene må være lett tilgjengelig for montasje. De skal være slik montert at de ikke kan bli påført skader ved kortslutning i nærliggende elektriske anlegg. Rekkeklemmene må være montert separat og avskjermet fra andre installasjoner i bropulten. Avskjermingsinnretningen bør leveres som en del av kontrollerens utrustning. Arrangementet skal gi tilfredsstillende "Paragrafen" NR. 34(2/87)

10 604 beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler og mekanisk skade. Tillatelsen gjelder kun for mekanisk solide bropulter utført i ikke brennbart materiale. - ELEKTROINSTALLATØRER - AUTORISASJONSFORHOLD Elektrisitetstilsynet har i sitt arbeid kommet over en hel del tifelle hvor elektroinstallatører har vært i virksomhet uten gyldig autorisasjon. Dette skyldes følgende forhold: - Autorisasjonen har vært gitt tidsbegrenset med det til følge at autorisasjonstiden er utløpt. - Autorisasjonen er gitt før og er senere ikke fornyet. En slik autorisasjon har ikke hjemmel i 12 i Lov av 24. mai 1929 og må anses som ugyldig. - Autorisasjonen er ugyldig som følge av at autorisasjonen er meddelt av andre enn de som har anledning til å meddele autorisasjon. (Autorisasjon skal meddeles av everket v/styret eller av en person ved everket som av styret er bemyndiget til å g autorisasjon.) Dessuten er å bemerke at plikt til å følge "Norm for instruks for elektroinstallatører" ikke er satt som vilkår i "autorisasjonsforskriftene". Skal "Norm for instruks for elektroinstallatører" gjøres gjeldende for en autorisasjon, må dette påføres autorisasjonsdokumentet i hvert enkelt tilfelle. Det må understrekes at det er av vesentlig betydning for håndheving av "autorisasjonsforskriftene" at "Norm for instruks for elektroinstallatører" gjøres gjeldende ved autorisasjon. På bakgrunn av dette ber NVE, Elsikkerhetsavdelingen om at Paragrafen" NR. 34(2/87)

11 605 På bakgrunn av dette ber NVE, Elsikkerhetsavdelingen om at everkene foretar en grundig sjekk av alle de områdeautorisasjonene som er gitt. "Tvilsomme" områdeautorisasjoner må tas opp med de elektroinstallatørene dette gjelder. - BENEVNELSE FOR STEDLIG TILSYN VED EVERK OG INDUSTRIBEDRIFTER I lov av 24. mai 1929 (Tilsynsloven) er det fastsatt at de som utøver offentlig tilsyn anordnet av Kongen i medhold av lovens 3, benevnes for Elektrisitetstilsynet. For stedlig tilsyn er det ikke fastsatt noen bestemt benevnelse. Etter de siste endringer av Tilsynsloven, er stedlig tilsyn for de anlegg som er underlagt dette tilsyn, i stor grad gitt de samme plikter og rettigheter som Elektrisitetstilsynet. Det stedlige tilsyn bør derfor gis en benevnelse som gir et bedre uttrykk for arbeidsområdet enn den benevnelsen som har vært brukt hittil. På bakgrunn av ovenstående, anser NVE at en dekkende benevnelse vil være Det stedlige eltilsyn på bokmål og Det lokale eltilsyn på nynorsk. NVE ser gjerne at ovenstående benevnelser blir tatt i bruk. "Paragrafen" NR. 34(2/87)

12 606 - ELEKTRISKE ANLEGG MED SPENNING 42 V OG LAVERE OM BORD I SKIP OG SJØREDSKAPER Bestemmelsene i Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk gjelder som kjent elektriske anlegg med spenning over 50 V med mindre annet er spesielt bestemt. Sjøfartsdirektoratet har imidlertid i medhold av Sjødyktighetsloven og i forståelse med NVE, bestemmelser om at utførelse av elektriske anlegg med spenning 42 V og lavere om bord i skip, utstedelse av installasjonsbevis for slike anlegg m.v., skal foretas av elektroinstallatør eller annen godkjent fagmann. Elektrisitetstilsynet foretar vanligvis ikke kontroll av elektriske anlegg med spenning 42 V og lavere. I den senere tid har imidlertid Elektrisitetstilsynet etter anmodning fra Skipskontrollen, foretatt besiktigelse av slike anlegg. Disse besiktigelsene har avslørt at anleggene tildels har vært i slett forfatning og har hatt alvorlige mangler i henhold til forskriftene. Det har dog til tross for graverende feil og mangler, vært lagt fram installasjonsbevis fra elektroinstallatør, hvori elektroinstallatøren erklærer at det elektriske anlegget er utført i samsvar med gjeldende forskrifter. NVE, Elsikkerhetsavdelingen og Elektrisitetstilsynet reagerer sterkt på slike "falske" erklæringer. Hvert tilfelle blir behandlet meget inngående og det overveies å trekke tilbake godkjenningen som elektroinstallatør for de som gir slike erklæringer. "Paragrafen" NR. 34 (2/87)

13 607 - NORSK INTERNASJONALT SKIPSREGISTER ( NIS ) NVE, Elsikkerhetsavdelingen har fått henvendelser om elsikkerhetsforhold for skip registrert i NIS. Det er bl. a. reist spørsmål om Tilsynsloven gjelder. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har, ut fra den kjensgjerning at elsikkerhetsarbeidet for NIS registrerte skip vil bli noe forskjellig fra det for norsk registrerte skip, funnet det riktig å gi nærmere underretning om forholdene vedrørende tilsyn med elektriske anlegg om bord i NIS registrerte skip. Med lov av 12. juni 1987 om norsk internasjonalt skipsregister er det ikke fastsatt bestemmelser som kommer inn på virkefeltet for lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg (Tilsynsloven). Endringene i Sjødyktighetsloven berører ikke Tilsynslovens virkefelt - den er således uendret og gjelder uavkortet også for elektriske anlegg om bord i skip registrert i NIS. Blandt intensjonene for NIS registrering var forenkling av kontrollordningene. Handelsdepartementet/Sjøfartsdirektoratet har gått inn for å gi større fullmakter til visse klassifikasjonsselskaper. NVE er anmodet om å legge seg på samme linje. NVE har tatt skritt overfor visse klassifikasjonsselskaper for å få i stand avtale om kontroll på vegne av NVE på NIS registrerte skip. "Paragrafen" NR. 34 (2/87)

14 608 - RADIO-LEVERANDØRENES LANDSFORBUNDS (RLL) AUTORISASJONSORDNING FOR BRANSJEFORRETNINGER OG SERVICEVERKSTEDER Vedrørende ovennevnte forhold har NVE og RLL gitt følgende orientering: "I medhold av Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk har NVE med virkning fra godkjent RLL's autorisasjonsordning for bransjeforretninger og serviceverksteder innen radio- og TV-sektoren i Norge. Enkelte endringer i vilkårene for autorisasjon ble fastsatt av NVE med virkning fra RLL er delegert myndighet til å administrere ordningen og føre kontroll med at autorisasjonsvilkårene blir overholdt. Vilkår for autorisasjon av bransjeforretninger og serviceverksteder for audio- og videoprodukter er gitt i eget hefte som kan bestilles direkte fra RLL. Autorisasjonsordningen har fått en landsomfattende dekning og omfatter nå omlag 3500 fagmenn hos audio-/videoforhandlere og -verksteder samt hos leverandører av slike produkter. RLL fører kontroll med og foretar saksbehandling vedrørende autorisasjonsordningen. For året 1987/88 er målsettingen å kontrollere omlag 10% av totalt antall handlere/verksteder - dvs. omlag 150 virksomheter. Det vil gjennom NVE bli etablert et nærmere samarbeid mellom RLL's autorisasjonsvirksomhet og everkenes stedlige tilsyn i kontrollspørsmal. "Paragrafen" NR. 34(2/87)

15 609 Også med Norske Radio/TV-handleres Landsforbund (NRL) er det etablert et nærmere samarbeid om autorisasjonsspørsmål. Etter at autorisasjonsordningen nå har vært praktisert i en del år, er det NVE's oppfatning at ordningen er rasjonell og godt innarbeidet og tjener bransjen, kundene og NVE som elsikkerhetsmyndighet på en hensiktsmessig måte. NVE og RLL ser det som sin oppgave i samarbeid med bransjens instanser å sørge for at autorisasjonsordningen også i tiden fremover vil være formålstjenelig for dem som omfattes av ordningen." "Paragrafen" NR. 34 (2/87)

16 610 FORSKRIFTER FOR ELEKTRISKE FORSYNINGSANLEGG FORSKRIFTER FOR ELEKTRISKE BYGNINGSINSTALLASJONER M.M. DRIFTSFORSKRIFTER FOR HØYSPENNINGSANLEGG Meddelelse ET-70 (1987) fra Norges vassdrags- og energiverk I medhold av 2 i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og bemyndigelse av 6. oktober 1971 fra Industridepartementet fastsetter NVE følgende forskrifter: - Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg. - Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m. - Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg. Disse forskriftene trer i kraft 1. april De vil fra samme dato sammen med Driftsforskrifter for lav- og mellomspenningsanlegg (Sikkerhet ved arbeid i lav- og mellomspenningsanlegg), erstatte Forskrifter for elektriske anlegg (FEA) av 5. desember 1963 med senere endringer og "Paragrafen NR. 34(2/87)

17 611 tilhørende meddelelser, som samtidig trer ut av kraft. Oslo, 20. november 1987 Etter fullmakt A. Johansen I. Steine "Paragrafen" NR. 34(2/87)

18 612 MELDINGSBLANKETT FOR FORHÅNDS OG FERDIGMELDING Meddelelse ET-71 (1987) fra Norges vassdrags- og energiverk Med Meddelelse EK-45 (1983) fastsatte NVE at et meldingsblankettsett godkjent av NVE 1983, skulle tas i bruk av samtlige stedlige tilsyn og elektroinstallatører senest Dette blankettsett er nå revidert. Endringene er forholdsvis små. Dessuten er, på grunn av übetydelig bruk, blankett for arbeidsordre gått ut. Under henvisning til ovenstående og i medhold av Forskrifter for elektriske anlegg 3 og 12, fastsetter NVE at blankettsett for forhånds- og ferdigmelding, godkjent av NVE 1987, skal tas i bruk for melding av lav- og mellomspenningsanlegg til Det stedlige eltilsyn. Det nye blankettsettet kan tas i bruk så snart det foreligger ferdig trykket, og skal være tatt i bruk av samtlige stedlige eltilsyn og elektroinstallatører senest Distribusjon av blankettsettet, som trykkes opp av NEVF, vil foregå som tidligere. Oslo, 20. november 1987 Etter fullmakt A. Johansen I. Steine Paragrafen "NR. 34 (2/87)

19 613 FORSKRIFTER OM AUTORISASJON AV VERKSTEDER FOR REPARASJON/OMBYGGING M.V. AV EKSPLOSJONSBESKYTTET ELEKTRISK UTSTYR Meddelelse ET-72 (1987) fra Norges vassdrags- og energiverk I medhold av 2 i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og bemyndigelse av 6. oktober 1971 fra Industridepartementet fastsetter NVE følgende forskrifter om autorisasjon av verksteder som skal reparere/bygge om eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr: 1. Verksteder som skal foreta visse arbeider på eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr, må ha autorisasjon. Veiledning: Av retningslinjene, se pkt. 3, fremgår hvilke arbeider som det kreve autorisasjon for å utføre. 2. Autorisasjon av verksteder meddeles av Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) etter avtale med Norges vassdrags- og energiverk (NVE). 3. For autorisasjonen gjelder Retningslinjer for autorisasjon av verksteder for reparasjon/ombygging m.v. av Paragrafen" NR. 34(2/87)

20 614 eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr. Retningslinjene skal være godkjent av NVE. Veiledning: Retningslinjer kan fås ved henvendelse til NVE, Elsikkerhetsavdelingen. 4. Forskriftene trer i kraft Oslo, 20. november 1987 Etter fullmakt A. Johansen I. Steine "Paragrafen" NR. 34(2/87)

21 Norges vassdrags- og energiverk Nr. 34,287, Desember 1987 Årgang 17

22

23 I co ~ CD t- LU CD CD '" J2"S S c '^ CD 03 W X X, 1 1 "a I I oco 1 I I > C/3 ' 1 2! 1 1 L._ T I ' I I^-CD 1 C -t; "I" ici 11' 1 c co I CD o I IQ - L J ' I h- LU -D CD E ~ CD 255 O LO I- LJJ "D CO O H- c: CD CD C 0 CO a> Q LU 4-" CD g CD a 3 c 03 d ro^ II CO <!_ C Q CD 2 ro o > 2- < < CO LU 1 _CD E fl O LL h- LU W ro CD 2 - en wzcq w *cd xr (fl w (D co ro - <g ro C/) CD a> Q) co p co h- LU 6-1 w. -t > i_ o (D c 0 O) c "53 T 3 (U 0) 0 LJJ CD "C "D3 "o "O a: CDD cd CD sq 3 c C 'a CD olu OUJJ CD I h- yi "55 c c\j CvJ h- UJ LJJ $ "F -2 liscs _co "q 3 ro LLI > z: a 3 c UJ 1 LU UJ h- UJ flo 113 co Q I

24 Arbeidsområder ETI (Kontoret for internasjonalt forskrifts- og norm arbeid): Internasjonalt forskrift- og normarbeid. GATT, lec, CENELEC, NEK. Fastsetting av NEMKO's prøveforskrifter. Administrative og økonomiske saker. Fastsetting av tilsynsavgifter. ETS (Skipstilsynskontoret): "\ Forskrifter. vedr. elektriske anlegg Typegodkjenninger. > om bord på skip og Deltakelse i tekniske komiteer etc. I sjøredskaper. Krav til faglig utdanning. J Koordinere og bistå ET 1-6 ved skipsbesiktigelser etc. ETT (Tillsynskontoret): Forskrifter. \. vedr. elektriske anlegg Typegodkjenninger. f på land. Deltakelse i tekniske komiteer etc. J Krav til faglig utdanning for elektrofagfolk. Pålegg om stedlig tilsyn. Sekretariat for Den permanente forskriftskomité. ETI-6(Eltilsynet): Tilsyn med elektriske anlegg. Kontroll av Det stedlige tilsyns arbeid. Krav til faglig utdanning for elektrofagfolk. Teknisk bistand ved etterforskning av brann- og ulyk kessaker.

25 Ansvarlig utgiver: NVE, Elsikkerhetsavdilingen (ET) Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 3 Telefon (02) I redakjsonen: Ingvar Steine, formann Olav Mølmen Egil Røed Fridtjov Løvmo Oddmund Foss, sekretær Redaksjonen avsluttet november Ettertrykk tillatt med angivelse av kilde. Kjøp av forskriftene på norsk og engelsk, kan skje ved henvendelse til: Norsk Elektroteknisk Komite Postboks 280, Skøyen Oslo 2 Tlf. (02) Telex NENEK Det samme gjelder abonnement på meddelelser etc. for forskriftene på engelsk. ABONNEMENT OMFATTENDE: «Paragrafen» Årsberetning Elektrisitetstilsynet Meddelelser fra NVE, Elsikkerhetsavdelingen kan bestilles ved skriftelig henvendelse til Norges Energiverkforbund Postboks 74 Blindern OSLO 3 Spørsmål for øvrig vedrørende abonnementsordningen kan rettes til NEVF over telefon (02) Abonnementsordningen er åpen for alle. Opplag eks. Østlands-Postens Boktrykkeri, Larvik

M Forskriftene foreligger trykket i eget hefte og fås kjøpt hos bok handlene.

M Forskriftene foreligger trykket i eget hefte og fås kjøpt hos bok handlene. TBZ7 Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk» Meddelelse ET-64 (1986) fra Norges vassdrags- og energiverk (NVE) I medhold av 12 i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske an legg og bemyndigelse

Detaljer

Innhold - Paragrafen med nytt utseende 617

Innhold - Paragrafen med nytt utseende 617 Innhold - Paragrafen med nytt utseende 617 Gr. I Forskrifter 1 - 'Tiratutgave" av forskriftene 617 6 - Rutiner for kontroll og frakobling av anlegg 618 21-405- - Tilkobling av flere PN-ledere ien kabelsko

Detaljer

Innhold - Organisering av elsikkerhetsarbeidet i Norge 640

Innhold - Organisering av elsikkerhetsarbeidet i Norge 640 Innhold - Organisering av elsikkerhetsarbeidet i Norge 640 Gr. I Forskrifter 2 - Reviderte instrukser for Særlig tilsyn ved landanlegg 641 22 - Tilpasning til EF*s EMC-direktiv 642 22 - Forskrift om prøveordning

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Nytt på regelverksiden

Nytt på regelverksiden Nytt på regelverksiden Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Etter lunsj Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - El-tilsynsloven Siste endringer trådte i kraft 1. juli 2007

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949)

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Generelt NVE foreslår å endre gjeldende Energilovsforskrifts 3-5 Vilkår for konsesjon på elektriske

Detaljer

Typegodkjente apparater for flytende brensel

Typegodkjente apparater for flytende brensel Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 1 DSB Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 2 Orientering vedrørende DSB-typegodkjenning av apparater som forbrenner flytende

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk Elektroniske kommunikasjonsnett Regelverk PT/NR/JHJ/23.4.2014 Innhold 1. Post- og teletilsynet 2. Innledning - direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett 4. Definisjoner

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

Beregning av anleggsbidrag

Beregning av anleggsbidrag Gjermå Energi AS Postboks D 2051 JESSHEIM Vår dato: 19.01.2000. Vår ref.: NVE 9801998-5 mm/ave Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Beregning av anleggsbidrag Vi

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

Innhold Forskriftsabonnement 543

Innhold Forskriftsabonnement 543 Innhold Forskriftsabonnement 543 Gr. I Forskrifter 22 - Tilpasning til EF's lavspenningsdirek tiv(lvd) 544 4441 - Motorvernbryter brukt for sikring av 448/ ledninger og kabler 545 471 Tilkobling av fastmonterte

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning for dyreklinikker

Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning for dyreklinikker Side 1 av 8 Regler for Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning for dyreklinikker Forord... 2 1. Dyreklinikk sertifisert av Den norske veterinærforening... 4 2. Den norske veterinærforenings...

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 1. Navn og sete Sammenslutningens navn er Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Dens initialer er NVK. Den høyeste myndighet er generalforsamlingen. Styret skal påse at formuesforvaltningen

Detaljer

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap.

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap. Sol & Kraft e20 er tilbyder av solceller til Hvaler Solpark. e20 skal hjelpe kundene med å redusere strømforbruket for å kutte kostnadene for kunden og samtidig spare miljøet. e20 er en del av Fredrikstad

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

Elektro drift og vedlikehold. Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Elektro drift og vedlikehold. Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Elektro drift og vedlikehold Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Enkel innføring Øke trafikksikkerheten Bedre framkommeligheten og trafikkflyten ved å kunne overvåke og styre trafikken Gjøre

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving SBC NO 012 1. utgave april 2000 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Detaljer

Retningslinjer for. gjennomføring, innhold og omfang av. installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for. gjennomføring, innhold og omfang av. installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Vedlegg 1 Retningslinjer for gjennomføring, innhold og omfang av installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 Rev. 01.08.2008 1 Gjennomføring Installatørprøven en skriftlig

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref.: 1500045-5 Vår ref.: Vår dato: 22.01.2016 HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning for dyreklinikker

Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning for dyreklinikker Side 1 av 8 Regler for Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning for dyreklinikker Forord... 2 1. Dyreklinikk sertifisert av Den norske veterinærforening... 4 2. Den norske veterinærforenings...

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hvilke konsekvensene vil fremtidige klimaendringer ha for elsikkerheten i Norge? Sjefingeniør Espen Masvik 17.oktober 2014 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg Utgangspunkt Det brenner for mye grunnet feil i, eller feil bruk av elektriske anlegg og elektrisk

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

HMS: Forsvarlig arbeid Endringer i NEK EN 50110-1:2013 og guidene. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

HMS: Forsvarlig arbeid Endringer i NEK EN 50110-1:2013 og guidene. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS HMS: Forsvarlig arbeid Endringer i NEK EN 50110-1:2013 og guidene Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Hierarkiet lov/forskrift/norm/guider NEK EN 50110-1:2013 endringer Nye guider framdrift og endringer

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2011

Elsikkerhetskonferansen 2011 Elsikkerhetskonferansen 2011 NEK 405-serien, erfaringer og innhold Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom

Detaljer

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv I-16/96 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF L e i e v i l k å r for båtplasser i Hurum havner KF 1. Leievilkårenes virkeområde Disse vilkår gjelder for all leie og bruk av båtplass og tilknyttete områder og faciliteter i Hurum havner KF. Ved undertegning

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 TEL3002 Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu A' DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Hafslund Nett AS 0247 Oslo Deres ref Odd Harald Knudsen Vår ref 03/02036-3 EV HGB Dato 18.11.2005 Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015)

RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015) RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015) INNHOLD 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.0 Visjon... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Virkeområde...

Detaljer

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 15.06.2015 Vår ref.: 201501858-4 Arkiv: 623

Detaljer