Innhold - Abonnementspriser Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold - Abonnementspriser 596 - Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596"

Transkript

1 Innhold - Abonnementspriser Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596 Gr. I Forskrifter 9 Avgift - Nytt regulativ Tilpasning til EF's lavspenningsdirektiv (LVD) Avdekninger i sikringsskap Montering av glatte rørovner under kirkebenker Minsteavstand fra ovn til underkant av benk Flytting av høyspenningskabler under spenning Driftsforskrifter for lav- og mellomspenningsanlegg Innvirkning på ulykkesstatistikk Lanternekontrolltavler for pultmontasje med adskilt tilkobling 603 Gr. II Forskrifter om faglig utdanning - Elektroinstallatører - Autorisasjonsforhold 604 Gr. V Diverse Benevnelse for stedlig tilsyn ved everk og industribedrifter 6C5 Elektriske anlegg med spenning 42 V og lavere om bord i skip og sjøredskaper 606 Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) 607 Radio-leverandørenes landsforbunds (RLL) autorisasjons ordning for bransjeforretninger og serviceverksteder 608 Gr. VI Meddelelser Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg, Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m., Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg (Meddelelse ET-70 (1987)) 610 Meldingsblankett for forhånds- og ferdigmelding (Meddelelse ET-71 (1987)) 612 Forskrifter om autorisasjon av verksteder for reparasjon/ ombygging m.v. av eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr (Meddelelse ET-72 (1987)) 613 "Paragrafen" NR. 34(2/87)

2 596 - ABONNEMENTSPRISER Abonnementsprisen for "Paragrafabonnement" vil fra bli hevet til kr. 45,-/år eksl. mva. Abonnementsperioden er ett år og prisen gjelder ett sett (se første omslagsside). For Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg, Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m. og Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper er abonnementsprisen satt til kr. 110,-/bok eksl. mva. For Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg og Driftsforskrifter for lav og mellomspenningsanlegg er abonnementsprisen satt til kr. 30,-/bok eksl. mva. For forskriftsabonnementene vil beløpet bli fakturert det året ny bok foreligger (ikke årlig avgift). Prisen er ca. halvparten av det bøkene vil koste i løssalg. - ELSIKKERHETSARBEIDET I NORGE - FREMTIDIG ORGANISASJON NEDSETTELSE AV UTVALG Olje- og energidepartementet har med brev av 14. oktober 1987 nedsatt et utvalg med mandat å vurdere den fremtidige organiseringen av elsikkerhetsvirksomheten i Norge. Dette Elsikkerhetsutvalget har kultursjef Anne-Kathrine Parow som leder og forøvrig er følgende organisasjoner/etater representert: - Norges Energiverkforbund - Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund - Norges Elektroentreprenørforbund "Paragrafen" NR. 34(2/87)

3 597 - Landsforeningen for elektroteknisk industri - Elektroforeningen - Norges Rederiforbund - Forbrukerrådet - Helsedirektoratet - Rasjonaliseringsdirektoratet -NVE Utvalget holdt konstituerende møte 9. november 1987 og det legges opp til 1-2 møter pr. mnd. i tiden fremover. Utvalget regner med å avslutte sitt arbeid innen utgangen av AVGIFT - NYTT REGULATIV NVE, Elsikkerhetsavdelingen har oversendt Olje- og energidepartementet forslag til nytt regulativ for tilsynsavgifter. Med forbehold om departementets godkjenning vil det nye regulativet gjelde fra TILPASNING TIL EFfS LAVSPENNINGSDIREKTIV (LVD) I forrige nummer orienterte vi om utviklingen frem til det nordiske samordningsmøtet i Stockholm 19. mai i år. Møtet avklarte at Sverige tar sikte på å tilpasse seg LVD etter den norske modellen. Forslag om dette vil etter det foreliggende "Paragrafen" NR. 34 (2/87)

4 598 bli fremmet for den svenske riksdagen våren 1988 med sikte på at ordningen gradvis vil bli gjort gjeldende fra Møtet avklarte videre at Finland ikke vil følge det svensk/norske opplegget, foreløpig. Registreringsordningen i Norge vil etter planen være operativ ved NEMKO fra , som en prøveordning. Fra dette tidspunkt vil det være mulig å markedsføre i Norge, samtidig som registreringsdokumentene leveres til NEMKO, nærmere angitt utstyr som i dag er godkjenningspliktig ved NEMKO. Utstyret kan imidlertid ikke være påført N-merket, da N-merket er forbeholdt utstyr godkjent av NEMKO. Det blir spennende å se om utviklingen i Norge blir som i Danmark, nemlig at markedet foretrekker utstyr som er N merket. I så fall vil nyordningen bare innebære at den tvungne godkjenningsordningen ved NEMKO blir avløst av en frivillig godkjenningsordning ved NEMKO. Ordningen vil som nevnt foreløpig være en prøveordning, idet vi regner med å måtte foreta justeringer i opplegget etter hvert som vi får erfaringer. Foreløpig vil det også bli krevet omsetningsgebyr av registrert utstyr, men dette vil bli avløst av et årsgebyr. Ved NEMKO er det etablert et EDB-opplegg som skal holde kontinuerlig oversikt over det utstyr som er registrert. Opplegget vil være et effektivt hjelpemiddel for markedskontrollen, som vil bli styrket. "Paragrafen" NR. 34(2/87)

5 AVDEKNINGER I SIKRINGSSKAP Sikringsskap er fast inventar i alle hus og hjem. Unge og gamle, sakkyndige såvel som usakkyndige må undertiden betjene brytere og sikringer både i lys og i mørke, og lese av målere inne i skapet. Det er derfor viktig at spenningsførende deler i slike skap er godt beskyttet mot tilfeldig berøring. Her i landet er det praksis at tilkoblingsklemmer m.v. beskyttes nødtørftig ved hjelp av avdekkingslister bare over spenningsførende kontakter, men det er i mange tilfelle ikke særlig vanskelig å berøre spenningsførende deler inne i skapet. Hvorfor ikke satse mer på hel avdekkingsplate av selvslukkende isolerstoff med utsparinger, slik at bare toppen av automatsikringer, patronlokk m.v. er utenfor platen? Det er tydelig at en god del av det importerte sikrings- og brytermateriell m.v. er basert på at det skal være slik avdekkingsplate, og dette er også vanlig praksis i andre land MONTERING AV GLATTE RØROVNER UNDER KIRKEBENKER MINSTEAVSTAND FRA OVN TIL UNDERKANT AV BENK NVE, Elsikkerhetsavdelingen har i brev av 08. mai 1987 til Elektrisitetstilsynet bedt om at Det stedlige eltilsyn blir pålagt å sørge for at ESWA-anlegg av en bestemt type montert i kirkebenker, blir satt ut av drift. Det dreier seg her om en type ESWA-elementer som ble levert i årene. Paragrafen" NR. 34 (2/87)

6 600 Som erstatning for de utkoblede ESWA-anleggene har det vært aktuelt å benytte glatte rørovner. I den forbindelse har det vært reist spørsmål om det kan anses forsvarlig med en avstand på 200 mm mellom overkant av ovn til underkant av kirkebenk. På bakgrunn av temperaturmålinger utført ved NEMKO har NVE funnet det sikerhetsmessig forsvarlig med en montasjeavstand på 200 mm FLYTTING AV HØYSPENNINGS KABLER UNDER SPENNING I Paragrafen nr. 33 var det tatt inn en artikkel vedrørende flytting av høyspenningskabler under spenning, som ikke var fullstendig idet det under tredje avsnitt hadde falt ut en del. For ordens skyld gjengis artikkelen i sin helhet. "NVE har i forbindelse med en konkret sak gitt følgende uttalelse vedrørende flytting av høyspenningskabler under spenning: - Flytting av høyspenningskabel under spenning er ikke arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg slik det er definert i Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg. - Mindre flytting av høyspenningskabel under spenning, for eksempel fra ene siden til den andre siden i en kabelgrøft, tillates utført. Det må vises aktsomhet og benyttes hensiktsmessig redskap, for eksempel isolerende tau og isolerende plater/bord. "Paragrafen" NR. 34(2/87)

7 601 - Mer omfattende flytting av høyspenningskabel, for eksempel fra en kabelgrøft til en annen, kan i spesielle tilfelle tillates utført. Det må, på samme måte som nevnt ovenfor, vises aktsomhet og det må benyttes passende utstyr. Ved slik omfattende flytting av høyspenningskabel under spenning må det på forhånd innhentes tillatelse fra Elektrisitetstilsynet." NVE vil benytte anledningen til å presisere at flytting av høyspenningskabler fortrinnsvis må foretas i spenningsløs tilstand. Det er dette som må gjøres ved de fleste flyttinger. Med aktsomhet mener NVE at det før en kabel flyttes under spenning, må personsikkerheten vurderes nøye. Dette innebærer at en må kjenne kabelens alder og type og nøye vurdere kabelens tilstand. Sist men ikke minst er det viktig å ta stilling til det utstyret/redskapen som eventuelt skal benyttes under flyttingen av kabelen. Dersom det er den minste tvil om at personsikkerheten vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte, må kabelen frakobles før flytting finner sted DRIFTSFORSKRIFTER FOR LAV -932 OG MELLOMSPEI^NINGSANLEGG - INNVIRKNING PA ULYKKESSTATISTIKK Driftsforskrifter for lav- og mellomspenningsanlegg har nå vært i virksomhet i drøyt 4 år. Dette er såvidt lang tid at vi etter hvert bør kunne se eventuelle tendenser til utslag på ulykkesstatistikken Paragrafen" NR. 34(2/87)

8 602 Det kan ikke registreres noen nedgang når det gjelder antall ulykker som skyldes brudd på driftsforskriftene. Noe av årsaken kan være at den sterke fokuseringen på driftsforskriftene har medført at flere ulykker blir meldt til Elektrisitetstilsynet. Vi vet at et stort antall ulykker, spesielt de med beskjedne personskader, ikke blir meldt. I og med at antall ulykker pr. år ligger på stk., er marginene små, og litt bedre innrapporteringsrutiner kan lett forskyve bildet betydelig. Det som er mer interessant er å se på den prosentvise fordelingen av årsakene til ulykkene som skyldes brudd på driftsforskriftene. Her opererer vi med en statistikk som kalles "kritisk foranstaltning", dv.s. hvilken manglende foranstaltning som var den direkte årsaken til en ulykke. Årsaksgruppen feil på eller mangelfull konstruksjon av utstyr har nesten blitt borte de siste 4-5 årene. Dette tyder på at mer og mer sikkerhet blir bygget inn i selve anleggene. En annen tendens som kan ses på statistikken, er at manglende bruk av isolert verktøy sjeldnere er den direkte årsaken til en ulykke. I 1986 var det kun registrert 3 slike ulykker, mens gjennomsnittet den siste 10-års perioden har vært ca. 9 ulykker. Det blir interessant å se om denne tendensen fortsetter å gjøre seg gjeldende også i 1987 og i årene framover. Statistikken tyder på at montørene som følge av driftsforskriftene har blitt flinkere til å benytte isolert verktøy når det skal arbeides under spenning. Det er imidlertid en årsaksgruppe som viser en klar økning de siste årene. Statistikken tyder på at manglende planlegging eller informasjon er den direkte årsaken til stadig flere ulykker. Eksempler på slike årsaker kan være misforståelser, feilmerking, mangelfull kommunikasjon mellom personer i arbeidslagene m.v. Mens tallene tidligere lå på 4-5 ulykker pr. år, har tallene de 3 siste årene vært 8-9 ulykker pr. år. Hva årsaken til denne økningen kan være er vanskelig å si, men større krav til at de elektriske anleggene skal fungere med minst "Paragrafen" NR. 34(2/87)

9 603 mulig avbrudd og et høyere tempo i dagens samfunn kan være noen av årsakene. Dette stiller montørene i en presset situasjon slik at det kan gå ut over planleggingen. Dersom det ofres noen minutter i denne fasen, kunne mange ulykker vært unngått. Det er imidlertid noe for tidlig å se noen store utslag på ulykkesstatistikken som følge av driftsforskriftene. Vi håper at vi over noe tid skal se positive utslag. Det har i de siste årene fra NVE v s side vært satset mye på informasjon og kursvirksomhet for å gjøre driftsforskriftene kjent. Dette vil også være en prioritert oppgave i årene som kommer LANTERNEKONTROLLTAVLER FOR PULTMONTASJE MED ADSKILT TILKOBLING Bestemmelsene i ovennevnte forskriftsparagraf forutsetter at de forskjellige deler som inngår i en lanternekontroller skal være montert sammen i en tavle, hvor alle kabler føres inn og tilkobles. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har fått henvendelse med forespørsel om å tillate utførelse med adskilt montasje og tilkobling for lanternekontroller for pultmontasje. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har funnet å kunne tillate løsning med montasje av rekkeklemmer utenfor selve kontrolleren. Rekkeklemmene må være lett tilgjengelig for montasje. De skal være slik montert at de ikke kan bli påført skader ved kortslutning i nærliggende elektriske anlegg. Rekkeklemmene må være montert separat og avskjermet fra andre installasjoner i bropulten. Avskjermingsinnretningen bør leveres som en del av kontrollerens utrustning. Arrangementet skal gi tilfredsstillende "Paragrafen" NR. 34(2/87)

10 604 beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler og mekanisk skade. Tillatelsen gjelder kun for mekanisk solide bropulter utført i ikke brennbart materiale. - ELEKTROINSTALLATØRER - AUTORISASJONSFORHOLD Elektrisitetstilsynet har i sitt arbeid kommet over en hel del tifelle hvor elektroinstallatører har vært i virksomhet uten gyldig autorisasjon. Dette skyldes følgende forhold: - Autorisasjonen har vært gitt tidsbegrenset med det til følge at autorisasjonstiden er utløpt. - Autorisasjonen er gitt før og er senere ikke fornyet. En slik autorisasjon har ikke hjemmel i 12 i Lov av 24. mai 1929 og må anses som ugyldig. - Autorisasjonen er ugyldig som følge av at autorisasjonen er meddelt av andre enn de som har anledning til å meddele autorisasjon. (Autorisasjon skal meddeles av everket v/styret eller av en person ved everket som av styret er bemyndiget til å g autorisasjon.) Dessuten er å bemerke at plikt til å følge "Norm for instruks for elektroinstallatører" ikke er satt som vilkår i "autorisasjonsforskriftene". Skal "Norm for instruks for elektroinstallatører" gjøres gjeldende for en autorisasjon, må dette påføres autorisasjonsdokumentet i hvert enkelt tilfelle. Det må understrekes at det er av vesentlig betydning for håndheving av "autorisasjonsforskriftene" at "Norm for instruks for elektroinstallatører" gjøres gjeldende ved autorisasjon. På bakgrunn av dette ber NVE, Elsikkerhetsavdelingen om at Paragrafen" NR. 34(2/87)

11 605 På bakgrunn av dette ber NVE, Elsikkerhetsavdelingen om at everkene foretar en grundig sjekk av alle de områdeautorisasjonene som er gitt. "Tvilsomme" områdeautorisasjoner må tas opp med de elektroinstallatørene dette gjelder. - BENEVNELSE FOR STEDLIG TILSYN VED EVERK OG INDUSTRIBEDRIFTER I lov av 24. mai 1929 (Tilsynsloven) er det fastsatt at de som utøver offentlig tilsyn anordnet av Kongen i medhold av lovens 3, benevnes for Elektrisitetstilsynet. For stedlig tilsyn er det ikke fastsatt noen bestemt benevnelse. Etter de siste endringer av Tilsynsloven, er stedlig tilsyn for de anlegg som er underlagt dette tilsyn, i stor grad gitt de samme plikter og rettigheter som Elektrisitetstilsynet. Det stedlige tilsyn bør derfor gis en benevnelse som gir et bedre uttrykk for arbeidsområdet enn den benevnelsen som har vært brukt hittil. På bakgrunn av ovenstående, anser NVE at en dekkende benevnelse vil være Det stedlige eltilsyn på bokmål og Det lokale eltilsyn på nynorsk. NVE ser gjerne at ovenstående benevnelser blir tatt i bruk. "Paragrafen" NR. 34(2/87)

12 606 - ELEKTRISKE ANLEGG MED SPENNING 42 V OG LAVERE OM BORD I SKIP OG SJØREDSKAPER Bestemmelsene i Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk gjelder som kjent elektriske anlegg med spenning over 50 V med mindre annet er spesielt bestemt. Sjøfartsdirektoratet har imidlertid i medhold av Sjødyktighetsloven og i forståelse med NVE, bestemmelser om at utførelse av elektriske anlegg med spenning 42 V og lavere om bord i skip, utstedelse av installasjonsbevis for slike anlegg m.v., skal foretas av elektroinstallatør eller annen godkjent fagmann. Elektrisitetstilsynet foretar vanligvis ikke kontroll av elektriske anlegg med spenning 42 V og lavere. I den senere tid har imidlertid Elektrisitetstilsynet etter anmodning fra Skipskontrollen, foretatt besiktigelse av slike anlegg. Disse besiktigelsene har avslørt at anleggene tildels har vært i slett forfatning og har hatt alvorlige mangler i henhold til forskriftene. Det har dog til tross for graverende feil og mangler, vært lagt fram installasjonsbevis fra elektroinstallatør, hvori elektroinstallatøren erklærer at det elektriske anlegget er utført i samsvar med gjeldende forskrifter. NVE, Elsikkerhetsavdelingen og Elektrisitetstilsynet reagerer sterkt på slike "falske" erklæringer. Hvert tilfelle blir behandlet meget inngående og det overveies å trekke tilbake godkjenningen som elektroinstallatør for de som gir slike erklæringer. "Paragrafen" NR. 34 (2/87)

13 607 - NORSK INTERNASJONALT SKIPSREGISTER ( NIS ) NVE, Elsikkerhetsavdelingen har fått henvendelser om elsikkerhetsforhold for skip registrert i NIS. Det er bl. a. reist spørsmål om Tilsynsloven gjelder. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har, ut fra den kjensgjerning at elsikkerhetsarbeidet for NIS registrerte skip vil bli noe forskjellig fra det for norsk registrerte skip, funnet det riktig å gi nærmere underretning om forholdene vedrørende tilsyn med elektriske anlegg om bord i NIS registrerte skip. Med lov av 12. juni 1987 om norsk internasjonalt skipsregister er det ikke fastsatt bestemmelser som kommer inn på virkefeltet for lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg (Tilsynsloven). Endringene i Sjødyktighetsloven berører ikke Tilsynslovens virkefelt - den er således uendret og gjelder uavkortet også for elektriske anlegg om bord i skip registrert i NIS. Blandt intensjonene for NIS registrering var forenkling av kontrollordningene. Handelsdepartementet/Sjøfartsdirektoratet har gått inn for å gi større fullmakter til visse klassifikasjonsselskaper. NVE er anmodet om å legge seg på samme linje. NVE har tatt skritt overfor visse klassifikasjonsselskaper for å få i stand avtale om kontroll på vegne av NVE på NIS registrerte skip. "Paragrafen" NR. 34 (2/87)

14 608 - RADIO-LEVERANDØRENES LANDSFORBUNDS (RLL) AUTORISASJONSORDNING FOR BRANSJEFORRETNINGER OG SERVICEVERKSTEDER Vedrørende ovennevnte forhold har NVE og RLL gitt følgende orientering: "I medhold av Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk har NVE med virkning fra godkjent RLL's autorisasjonsordning for bransjeforretninger og serviceverksteder innen radio- og TV-sektoren i Norge. Enkelte endringer i vilkårene for autorisasjon ble fastsatt av NVE med virkning fra RLL er delegert myndighet til å administrere ordningen og føre kontroll med at autorisasjonsvilkårene blir overholdt. Vilkår for autorisasjon av bransjeforretninger og serviceverksteder for audio- og videoprodukter er gitt i eget hefte som kan bestilles direkte fra RLL. Autorisasjonsordningen har fått en landsomfattende dekning og omfatter nå omlag 3500 fagmenn hos audio-/videoforhandlere og -verksteder samt hos leverandører av slike produkter. RLL fører kontroll med og foretar saksbehandling vedrørende autorisasjonsordningen. For året 1987/88 er målsettingen å kontrollere omlag 10% av totalt antall handlere/verksteder - dvs. omlag 150 virksomheter. Det vil gjennom NVE bli etablert et nærmere samarbeid mellom RLL's autorisasjonsvirksomhet og everkenes stedlige tilsyn i kontrollspørsmal. "Paragrafen" NR. 34(2/87)

15 609 Også med Norske Radio/TV-handleres Landsforbund (NRL) er det etablert et nærmere samarbeid om autorisasjonsspørsmål. Etter at autorisasjonsordningen nå har vært praktisert i en del år, er det NVE's oppfatning at ordningen er rasjonell og godt innarbeidet og tjener bransjen, kundene og NVE som elsikkerhetsmyndighet på en hensiktsmessig måte. NVE og RLL ser det som sin oppgave i samarbeid med bransjens instanser å sørge for at autorisasjonsordningen også i tiden fremover vil være formålstjenelig for dem som omfattes av ordningen." "Paragrafen" NR. 34 (2/87)

16 610 FORSKRIFTER FOR ELEKTRISKE FORSYNINGSANLEGG FORSKRIFTER FOR ELEKTRISKE BYGNINGSINSTALLASJONER M.M. DRIFTSFORSKRIFTER FOR HØYSPENNINGSANLEGG Meddelelse ET-70 (1987) fra Norges vassdrags- og energiverk I medhold av 2 i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og bemyndigelse av 6. oktober 1971 fra Industridepartementet fastsetter NVE følgende forskrifter: - Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg. - Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m. - Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg. Disse forskriftene trer i kraft 1. april De vil fra samme dato sammen med Driftsforskrifter for lav- og mellomspenningsanlegg (Sikkerhet ved arbeid i lav- og mellomspenningsanlegg), erstatte Forskrifter for elektriske anlegg (FEA) av 5. desember 1963 med senere endringer og "Paragrafen NR. 34(2/87)

17 611 tilhørende meddelelser, som samtidig trer ut av kraft. Oslo, 20. november 1987 Etter fullmakt A. Johansen I. Steine "Paragrafen" NR. 34(2/87)

18 612 MELDINGSBLANKETT FOR FORHÅNDS OG FERDIGMELDING Meddelelse ET-71 (1987) fra Norges vassdrags- og energiverk Med Meddelelse EK-45 (1983) fastsatte NVE at et meldingsblankettsett godkjent av NVE 1983, skulle tas i bruk av samtlige stedlige tilsyn og elektroinstallatører senest Dette blankettsett er nå revidert. Endringene er forholdsvis små. Dessuten er, på grunn av übetydelig bruk, blankett for arbeidsordre gått ut. Under henvisning til ovenstående og i medhold av Forskrifter for elektriske anlegg 3 og 12, fastsetter NVE at blankettsett for forhånds- og ferdigmelding, godkjent av NVE 1987, skal tas i bruk for melding av lav- og mellomspenningsanlegg til Det stedlige eltilsyn. Det nye blankettsettet kan tas i bruk så snart det foreligger ferdig trykket, og skal være tatt i bruk av samtlige stedlige eltilsyn og elektroinstallatører senest Distribusjon av blankettsettet, som trykkes opp av NEVF, vil foregå som tidligere. Oslo, 20. november 1987 Etter fullmakt A. Johansen I. Steine Paragrafen "NR. 34 (2/87)

19 613 FORSKRIFTER OM AUTORISASJON AV VERKSTEDER FOR REPARASJON/OMBYGGING M.V. AV EKSPLOSJONSBESKYTTET ELEKTRISK UTSTYR Meddelelse ET-72 (1987) fra Norges vassdrags- og energiverk I medhold av 2 i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og bemyndigelse av 6. oktober 1971 fra Industridepartementet fastsetter NVE følgende forskrifter om autorisasjon av verksteder som skal reparere/bygge om eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr: 1. Verksteder som skal foreta visse arbeider på eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr, må ha autorisasjon. Veiledning: Av retningslinjene, se pkt. 3, fremgår hvilke arbeider som det kreve autorisasjon for å utføre. 2. Autorisasjon av verksteder meddeles av Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) etter avtale med Norges vassdrags- og energiverk (NVE). 3. For autorisasjonen gjelder Retningslinjer for autorisasjon av verksteder for reparasjon/ombygging m.v. av Paragrafen" NR. 34(2/87)

20 614 eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr. Retningslinjene skal være godkjent av NVE. Veiledning: Retningslinjer kan fås ved henvendelse til NVE, Elsikkerhetsavdelingen. 4. Forskriftene trer i kraft Oslo, 20. november 1987 Etter fullmakt A. Johansen I. Steine "Paragrafen" NR. 34(2/87)

21 Norges vassdrags- og energiverk Nr. 34,287, Desember 1987 Årgang 17

22

23 I co ~ CD t- LU CD CD '" J2"S S c '^ CD 03 W X X, 1 1 "a I I oco 1 I I > C/3 ' 1 2! 1 1 L._ T I ' I I^-CD 1 C -t; "I" ici 11' 1 c co I CD o I IQ - L J ' I h- LU -D CD E ~ CD 255 O LO I- LJJ "D CO O H- c: CD CD C 0 CO a> Q LU 4-" CD g CD a 3 c 03 d ro^ II CO <!_ C Q CD 2 ro o > 2- < < CO LU 1 _CD E fl O LL h- LU W ro CD 2 - en wzcq w *cd xr (fl w (D co ro - <g ro C/) CD a> Q) co p co h- LU 6-1 w. -t > i_ o (D c 0 O) c "53 T 3 (U 0) 0 LJJ CD "C "D3 "o "O a: CDD cd CD sq 3 c C 'a CD olu OUJJ CD I h- yi "55 c c\j CvJ h- UJ LJJ $ "F -2 liscs _co "q 3 ro LLI > z: a 3 c UJ 1 LU UJ h- UJ flo 113 co Q I

24 Arbeidsområder ETI (Kontoret for internasjonalt forskrifts- og norm arbeid): Internasjonalt forskrift- og normarbeid. GATT, lec, CENELEC, NEK. Fastsetting av NEMKO's prøveforskrifter. Administrative og økonomiske saker. Fastsetting av tilsynsavgifter. ETS (Skipstilsynskontoret): "\ Forskrifter. vedr. elektriske anlegg Typegodkjenninger. > om bord på skip og Deltakelse i tekniske komiteer etc. I sjøredskaper. Krav til faglig utdanning. J Koordinere og bistå ET 1-6 ved skipsbesiktigelser etc. ETT (Tillsynskontoret): Forskrifter. \. vedr. elektriske anlegg Typegodkjenninger. f på land. Deltakelse i tekniske komiteer etc. J Krav til faglig utdanning for elektrofagfolk. Pålegg om stedlig tilsyn. Sekretariat for Den permanente forskriftskomité. ETI-6(Eltilsynet): Tilsyn med elektriske anlegg. Kontroll av Det stedlige tilsyns arbeid. Krav til faglig utdanning for elektrofagfolk. Teknisk bistand ved etterforskning av brann- og ulyk kessaker.

25 Ansvarlig utgiver: NVE, Elsikkerhetsavdilingen (ET) Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 3 Telefon (02) I redakjsonen: Ingvar Steine, formann Olav Mølmen Egil Røed Fridtjov Løvmo Oddmund Foss, sekretær Redaksjonen avsluttet november Ettertrykk tillatt med angivelse av kilde. Kjøp av forskriftene på norsk og engelsk, kan skje ved henvendelse til: Norsk Elektroteknisk Komite Postboks 280, Skøyen Oslo 2 Tlf. (02) Telex NENEK Det samme gjelder abonnement på meddelelser etc. for forskriftene på engelsk. ABONNEMENT OMFATTENDE: «Paragrafen» Årsberetning Elektrisitetstilsynet Meddelelser fra NVE, Elsikkerhetsavdelingen kan bestilles ved skriftelig henvendelse til Norges Energiverkforbund Postboks 74 Blindern OSLO 3 Spørsmål for øvrig vedrørende abonnementsordningen kan rettes til NEVF over telefon (02) Abonnementsordningen er åpen for alle. Opplag eks. Østlands-Postens Boktrykkeri, Larvik

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31 Returadresse EBL Postboks 274 1324 Lysaker Utgitt av: PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Postboks 8116 Dep 0032 Oslo EAN-kode inn her ISSN 0809-5159 ELSIKKERHET C INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet /0 JUNI 00 ÅRGANG Direktør Region Nord-Norge Region Midt-Norge Region Vest-Norge Region Øst-Norge Landbaserte elektriske anlegg Risikoobjekter

Detaljer

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

INNHOLD. Avsnitt 10. Forskriftens målsetting, anvendelsesområde, tilsyn, melding, dispensasjoner, straffansvar, ikrafttreden.

INNHOLD. Avsnitt 10. Forskriftens målsetting, anvendelsesområde, tilsyn, melding, dispensasjoner, straffansvar, ikrafttreden. 1 Forskrifter for elektriske anlegg-maritime installasjoner (FEA-M). Fastsatt av Norges vassdrags- og energiverk (nå Produkt- og Elektrisitetstilsynet) med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA - 1 - I OM ELKLAGENEMNDA Årsmelding 2005 Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består av 5

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Tvisteløsninger i forsikring i Norge

Tvisteløsninger i forsikring i Norge Tvisteløsninger i forsikring i Norge NFT 1/1993 av Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Oslo I artikkelen beskrives bakgrunnen for etableringen av en egen klageinstans for forsikring i

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer