Dyrking av sennepsplante som tiltak mot potetcystenematode (PCN) for å forbetre regional potetproduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrking av sennepsplante som tiltak mot potetcystenematode (PCN) for å forbetre regional potetproduksjon"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse - regional kvalifiseringsstøtte Dyrking av sennepsplante som tiltak mot potetcystenematode (PCN) for å forbetre regional potetproduksjon 1 Innleiing 1.1 Potetcystenematode er ein skadegjerar med stor negativ økonomisk betydning for potetnæringa Potetcystenematodene (PCN), Globodera spp., er eit skadedyr som har stor og negativ økonomisk betyding nasjonalt og internasjonalt. PCN er cystedannande nematodar (òg kalla potetål) som gjev store skader i potetåkeren om han får høve til å oppformeire seg. Kroppen til hoa hjå PCN svulmar opp og blir omdanna til ei cyste, som kvar kan innehalde 500 egg eller meir. Det tar tid for PCN å bygge seg opp i ein åker, og kan med eit normalt vekstskifte være i åkeren i lang tid utan at ein er klar over det. Cyster blir spreidd med mellom anna gjennom jordsmitte (maskiner, overflatevatn, vind) og settepoteter. Sterkt angrepne områder får dårlig vekst og vises ofte som flekker i åkeren. Angrep av PCN fører til auka rotutvikling og mindre knollar, og dermed mindre avlingar. Potet er den viktigaste vertplanten. Figur 1. Potetcystenematodar (PCN) på potet. Nematodane er små skadedyr, knapt synlege på biletet som små kvite prikkar. Det finnes to ulike arter av PCN, gul og kvit PCN, og det er fleire rasar innan kvar art. Både den gule arten (ypcn), G. rostochiensis, og den kvite arten (wpcn), G. pallida, er klassifisert som såkalla karenteneskadegjerarar og blir i Noreg regulert i Matloven: Areal infisert med gul eller kvit PCN blir lagt i karantene på 30 eller 40 år med totalforbod mot dyrking av potet og andre vertsplanter når ein har fått inn kvit PCN. Arealet kan heller ikkje nyttast til vidareformeiring av planter (for eksempel småplanter til jordbærproduksjon, settepoteter etc.) og bortføring av jord. For gul PCN er det mogleg å dyrke potet, men med mange restriksjonar. I EU vil PCN bli regulert i det nye EU direktivet 2007/33/EC som implementeras no. Direktivet skal begrensa og kontrollera spreiinga av PCN gjennom at smitta felt ikkje får brukast til produksjon av potet, settepotet eller planter til vidare dyrking. I direktivet blir det ikkje gjort skilnad mellom gul og kvit PCN. Det blir nemnt at areal for settepotet og planter til vidare dyrking må ha ein offisiell dokumentasjon om PCN status, og det skal årleg gjennomførast offisiell prøvetaking av 0,5 % av arealet av felt for produksjon av anna potet enn settepotet. EU-direktivet fortel også at tiltak imot PCN skal settast i gang på smitta felt. 1.2 PCN spreier seg i Noreg og Midt-Noreg I Noreg vart potetcystenematodar (PCN) Globodera spp. første gong påvist i 1955 i Agder-fylka, og har sidan spreidd seg til alle fylker i Sør-Noreg. Mattilsynet har dei siste åra starta ei kartlegging av statusen til PCN i Noreg. Så langt har undersøkinga vist forholdsvis stor utbreiing. I Sør-Trøndelag vart dei første funn av gul PCN gjort i 1985 i Ørland kommune, og i 1993 vart det òg gjorte funn på Frosta i Nord-Trøndelag. Her vart både gul og kvit PCN påvist (Magnusson og Hammeraas, 1994). Seinhausten 2004 og tidlig i 2005 vart kvit PCN oppdaga i Stjørdal, som den tredje kommunen i Midt-Noreg (Magnusson, 2006). PCN er hittil ikkje rapportert som eit utbredd problem i Møre og Romsdal. Kartlegging her står for tur. På areal med førekomst av PCN må det settast inn tiltak som kan bidra til å minska spreiinga av PCN og redusera førekomsten av PCN. 1.3 Det eksisterer få godkjente og effektive tiltak mot PCN I dei fleste land omfattar bekjempinga av PCN i dag bruk av nematicider (kjemiske middel mot nematoder), bruk av sertifisert settepotet og kontrollert bruk av resistente sortar for å unngå oppformeiring av resistensnedbrytande rasar.

2 Bruk av nematicider mot PCN I EU blir kjemiske midlar mot nematodar i dag brukt for å kontrollera PCN. Som eit resultat av EU-direktivet 2009/1107/EC om begrensing av bruk av giftige kjemikalar, blir det forventa at bruken av dei fleste nematicidane blir forbode i I Noreg er ikkje nematicider tillate (Holgado og Magnusson, 2011). Framtidig bekjemping av PCN i Noreg gjennom utvikling av nye kjemiske midlar er lite sannsynleg på grunn av ein restriktiv lovgiving i forbindelse med bruk av sprøytemidlar. Potetsortar med resistens mot PCN I Noreg og EU i dag blir det brukt store ressursar for å foredle potetsortar med resistens mot PCN. Dette tiltaket kan muliggjere fortsatt potetdyrking i infiserte områder. Imidlertid er dei resistente sortane i Noreg kun resistente mot dei vanligaste rasane, og ikkje dei resistensbrytande. Derfor vil ikkje dette tiltaket redusere førekomsten av PCN. Infiserte jordbruksområder vil fortsatt være underlagt karantene med dei negative konsekvensane dette har for praktisk drift. 1.4 Biologiske tiltak representerer moglege nye tiltak mot PCN Som alternative tiltak for å redusera førekomst av PCN har ulike forskningsmiljø retta fokuset mot biologisk tiltak. Mellom anna er Bioforsk plantehelse (prosjektpartnar i det omsøkte forprosjektet) involvert i eit større forskningsprosjekt om tiltak mot PCN med mellom anna biologiske metodar (Holgado og Magnusson, 2010). Prosjektet er vinkla mot sørnorske tilhøve og klima. Framkalling av klekking av PCN utan dyrking av potet Bruk av såkalte fangevekstar for å framkalle klekking av PCN utan dyrking av potet, blir studert som eit mogleg tiltak mot PCN. Om cystene blir klekte utan at potet (vertsplanta) er til stade, vil skadedyra kunne dø. Likevel er det lite truleg at dette er eit aktuelt tiltak under dei tøffe klimatiske tilhøve i Midt-Noreg, sidan dei mest lovande fangvekstane trulig ikkje kan vekse godt her. Bruk av mikroorganismer som patogen mot nematodar Verknaden av mikroorganismar som angrip nematodar er òg kjent frå andre områder f.eks. regulering av korncystenematodar. Den moglege eksistensen av tilsvarande system mot PCN må undersøkast nærare for å forstå den praktiske betydinga. Dette tiltaket er lite sannsynleg i dag pga strengt regelverk i forhold til utprøving av nye organismar i norsk fauna. Dyrking av biofumiganter for produksjon av glucosinolater mot PCN Enkelte tidligare utvikla tiltak mot sopp, insekt og ugras i jordbruket har basert seg på såkalla biogassing. Dette er tiltak der ein dyrkar plantar som blir pløyd ned i jorda og frigjev såkalla biofumigantar, som er aktive stoff med same verkemåte som konvensjonelle plantevernmidlar. Slike metodar blir ikkje omfatta av forskrifter mot plantevernmidlar sidan biofumigantane er naturleg stoff produsert av godkjente kulturplanter. Mustard, eller sennepsplante, er ei plante i slekta Brassica som tidligare er påvist som kjelde til biofumigantar med aktivitet mot PCN (Holgado og Magnusson, 2010). Dei verksame stoffa mot PCN frå Brassica er såkalla glukosinolatar. I praksis blir Brassica dyrka i vekstskifte med potet i infiserte område og pløgd ned i jorda. Glukosinolatar blir frigjevne til jorda og reduserar forekomsten av PCN. Dyrking av sennepsplante har ikkje tidlegare vore utprøvd i Midt-Noreg. Bruk av biologiske tiltak under midtnorske tilhøve Av dei tre biologiske tiltaka nemnt over, er det dyrking av biofumigantar, iser sennepsplante, som er det mest lovande tiltaket sett frå eit midtnorsk perspektiv. Vellukka dyrking av sennepsplante under midtnorske tilhøve er ein føresetnad for å kunne bruke dette som eit tiltak mot PCN i denne landsdelen. Midt-Noreg har spesielle klimatiske forhold og ein kort daglengde. Det må difor undersøkast om planten kan gi rask nok vekst og nok biomasse, om den tåler sterk vind og då gjerne med innhald av salt og om den tåler store nedbørsmengder. 1.5 Regional dyrking av sennepsplante som regionalt tiltak mot PCN Etter store funn av gul PCN på Storfosna i Ørland kommune i 1985 har det nå gått 26 år der dei aller fleste eigendommane ikkje har hatt potetproduksjon. Det er ønskje frå fleire gardbrukarar om igjen å starte opp

3 med potet, sidan jorda og klimatilhøva i området eignar seg spesielt godt for potetproduksjon. Tilsvarande problemstillingar gjeld for andre områder i Trøndelag. For potetbønder i Møre og Romsdal vil det vêre viktig å ha tilgjengelege og effektive tiltak når PCN truleg snart blir påvist også i dette fylket. For å få betre erfaring med PCN etter så lang tid utan potetproduksjon og for å få utvikla effektive tiltak mot PCN, er det behov for ein forskningsbasert tilnærming til problemstillinga. Det er så mange moglege strategiar for å utarbeide tiltak mot PCN under midtnorske forhold, at prosjektgruppa ønskjer å starte med eit forprosjekt. Ut frå innsamla kunnskap og resultat frå forprosjektet vil eit etablert nettverk mellom FoUaktørar, rådgjevingsmiljø og potetbønder og -industri diskutere PCN-problematikken og moglege løysingar sett frå eit midtnorsk perspektiv, og danne grunnlaget for eit nytt og større målretta forskningsprosjekt for å utvikle fungerande, regionale tiltak mot PCN. 2 Prosjektmål Delmål M1: Undersøke om sennepsplante (Mustard) kan dyrkast under midtnorske forhold. M2: Undersøke om dyrking av sennepsplante (Mustard) fungerar som eit effektivt tiltak mot potetcystenematode under midtnorske forhold. M3: Evaluere allereie eksisterande kunnskap om moglege tiltak mot PCN (resultat frå internasjonale og nasjonale studiar). M4: Etablere eit nettverk med aktørar frå FoU, rådgjeving og næring med fokus på PCN-problematikk og moglege løysningar sett frå eit midtnorsk perspektiv. M5: I lys av resultata frå M1-M4, utarbeide søknad om eit større forskningsprosjekt retta mot utvikling av tiltak mot PCN for midtnorske forhold. 3 Forskingsinnhald P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 Etablere ei kunnskapsplattform for regional bekjemping av potetcystenematodar, gjennom etablering av eit fagleg nettverk og uttesting av sennepsplante som biologisk tiltak mot PCN i Midt-Noreg. Det er kjent at biofumigantar er effektive som tiltak mot potetcystenematode. Mustard er prøvd ut lenger sør, men ikkje i vår region. Det er usikkert om planten tåler klimaet i Midt-Noreg og om den vil avslutta veksten/gå i stokk for tidleg til å oppnå ønska effekt. Det vil på grunnlag av dette bli etablert 3 forsøksfelt med Mustard. For å undersøke om Mustard er ein effektiv plante mot PCN under midtnorske tilhøve, vil det bli teke ut PCN-prøvar før forsøket blir etablert og etter avslutning av forsøksfeltet. Undersøke og samanfatte kjent kunnskap om tiltak mot PCN nasjonalt og internasjonalt. Kalle saman til møte med deltakarar frå FoU, rådgjeving og næring med fokus på PCNproblematikken og sjå på moglege løysingar for Midt-Norge. Dette for å styrke PCN-styringa i region. Med bakgrunn i resultata frå M1-M4 vil det bli utarbeidd søknad om eit større forskningsprosjekt retta mot utvikling av tiltak mot PCN under midtnorske forhold. 4 Prosjektgjennomføring Det skal bli gjennomført eit litteraturstudium om PCN for å samanfatte kva som er gjort nasjonalt og internasjonalt. Informasjon om bruk av Mustard lenger sør vil bli undersøk/gjennomgått i forhold til såmengd, såmetode, såtidspunkt, veksttid og hausting. Det vil særleg undersøkast kva utfordringar dei har hatt så langt. Det vil bli etablert 3 forsøksfelt med sennepsplante (Mustard). Felta blir lagt til 3 ulike stader i Ørland kommune med påvist PCN. Det vil bli gjort registreringar i feltet fortløpande for å registrera spiring, vekst og vekstavslutning. Vidare vil det bli undersøkt kva effekt sennepsplanten har på PCN i regionen ved å ta ut PCN prøvar ved etablering av forsøksfeltet og etter hausting.

4 Med bakgrunn i arbeid som har vore gjort tidlegare og resultat frå forsøket, vil det bli etablert ei kompetansegruppe/nettverk for å styrke PCN kompetansen i regionen. Gruppa vil innehalde fagpersonar innan rådgivinga, forvaltninga, FoU, produsentar og mottaksleddet frå heile Midt-Norge (òg utover nøkkelpersonar i forprosjektet). 4.1 Prosjektgruppe Deltaker Kompetanse Rolle i forprosjekt Rolle i hovedprosjekt Norsk Landbruksrådgiving Sør- Trøndelag (Prosjektansvarlig) Rådgjeving innan landbruk Ekspert innan potet Koordinering, forsøksarbeid, nettverkbygging, søknadsskriving, Utøvande rolle i praktiske forsøk Bioforsk Plantehelse Noregs leiande forskingsmiljø innan PCN, anført av Dr. R. Holgado. Utførande FoU-partnar, søknadsskriving Utførande FoU-partnar, søknadsskriving Fosen Landbruk, avd Ørland/Bjugn kommune Forvaltningskompetanse/lo vverk innan PCN Lokal kunnskap 3 potetprodusentar i Ørland kommune (Karl Johan Dahl, Agnes Elise Moen og Arve Grøntvedt) Dyrkingserfaring Lokal kunnskap, forsøksvertar, Forsøksvertar HOFF AS, Sundnes Logistikk. Kjennskap til omsetning og marked Bedriftsdeltaker, dialog, premissgiver 4.2 Tidsplan og milepælar Kategori Detaljer K1 K2 K3 K4 Møte med involverte partar i prosjektet Faglig nettverk Litteraturstudie Informasjon om prosjektet med tidsplan og milepælar Teoretisk gjennomgang av biofumgantar og PCN Etablere og drifte kompetansegruppe innan PCN i Midt-Noreg for FoU miljøet, rådgjeving og næring Samanfatte tidlegare arbeid innan PCN i Noreg og i utlandet Planlegge/utarbeide forsøksfelt Etablere forsøksfelt Markvandringr i forsøksfelta Anna feltarbeid Hausting av forsøksfelt Rapportering Oppsummering og søknadskriving Fastsetting av såtid, arealstorleik og plasseringa av forsøksfelt. Behov og bestilling av frø Oppmåling, gjødsling, såing. Uttak av PCN prøvar Praktiske samlingar for fagnettverket om PCN og biogassing. Tre samlingar: Etter spiring, midt i sesongen og like før hausten. Registreringar av vekst og utvikling hos Mustard på felta Ugrasarbeid, gjødsling, vatning. Klimaregistrering. Registrering av avling Uttak av PCN prøvar 1/2 -års rapport til alle involverte i prosjektet Open rapport med endeleg oppsummering av forprosjektet Oppsummering av erfaringar. Diskusjon av PCN-problemstillingar. Utarbeide hovudsøknad om videre PCN-prosjekt 5 Budsjett og finansieringsplan Kostnadsplan NOK Kommentar Personal- og indirekte kostnader Prosjektleder: 230. Bioforsk: 100. HOFF: 20. Produsenter: 70. Reisekostnader Direkte kostnader Analyser av PCN-prøver (120 ), utstyr og jordleige (50 ), møter (56 ) Totalsum

5 Finansieringsplan NOK Egne midler, prosjektleder Prosjektleder (Eigeninnsats: 110. Møter: 56 ) Egne midler, FoU-institusjoner Egeninnsats frå Bioforsk Andre private midler HOFF AS (20 ). Potetbøndar (Eigeninnsats: 20. Utstyr og jordleige: 50 ) Søkes RFF MIDT Totalsum Om forprosjektet blir innvilga, vil prosjekteigar søke SkatteFUNN (20 %). Desse midla vil kunne redusera finansieringa frå RFF MIDT med kr Svar på krav i utlysninga Prosjektet svarar til utlysninga Verdikjede mat, forprosjekt: «Lokal matproduksjon basert på lokale ressurser». Det er eit eittårig forprosjekt med allereie planlagt vidare oppfølging. Problemstillinga som forprosjektet fokuserar på er ein særegen midtnorsk problemstilling. Det har til no ikkje vært mogleg å inkludera slike regionale forsøk og problemstillingar i nasjonale forskningsprosjekt innanfor PCNproblematikken. 7 Vidareføring og utnytting av resultata 7.1 Vidare planar etter forprosjektet Resultatet frå forprosjektet vil danna grunnlag for vidare utvikling av biofumigantar som eit regionalt tiltak mot PCN. Ut frå innsamla kunnskap og resultat vil eit nettverk mellom FoU-aktørar, rådgjevingsmiljø og potetbønder og -industri diskutere PCN-problematikken og moglege løysingar sett frå eit midtnorsk perspektiv, og danne grunnlaget for eit nytt og større målretta forskningsprosjekt for å utvikle fungerande, regionale tiltak mot PCN. 7.2 Formidling av resultata Det vil bli gjennomført 3 markvandringar/møter i forsøksfeltet for produsentar, rådgjevarar og andre interesserte i løpet av vekstsesongen. I tillegg vil resultatet av forsøket bli publisert i aktuelle tidsskrifter og på web. Eit etablert nettverk av FoU-aktørar, rådgjevarar og potetbønder og -industri vil sørgje for å gjera resultata kjend i landbruksnæringa. 7.3 Utnytting og verdien av resultata Prosjektet er utarbeid gjennom eit samarbeid mellom rådgjeving, næringsaktørar og FoU-miljø, og rettar seg mot problemstillingar som er etterspurde av potetnæringa i Midt-Noreg. Dersom potetproduksjonen skal ha ei god framtid i Trøndelag, er det viktig å ha tiltak mot PCN som næringa kan leva med. Det er òg viktig for lokalindustrien at det fortsatt kan vera potetproduksjon i Trøndelag (kort transportveg og sikker forsyning). Potetindustrien (Hoff, Sundnes) vil difor støtta opp om prosjektet. Prosjektet vil ha verknad for alle som driv med potetproduksjon i Trøndelag og for andre produsentar (andre kulturar) som har samarbeid (m.a. maskinsamarbeid) med potetprodusentar. Engasjementet frå næringa og deira positive syn på nytten av prosjektet blir også illustrert gjennom vedlagte støttebrev frå Midtnorsk Samarbeidsråd og Grønn forskning i Midt-Norge. 8 Referansar Holgado, R. og Magnusson, C Management of PCN populations under Norwegian conditions, Aspects of Applied Biology 103. Holgado, R. og Magnusson, C Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv, Bioforsk Fokus. Holgado, R. og Crump, D.H First record on the occurrence of nematophagous fungi parasitizing cyst nematodes in Norway. International Journal of Nematology 13: Magnusson, C Betydning av 2005-funnene av hvit PCN. Bioforsk Fokus 1(3): Magnusson, C. og Hammeraas, B Potetcystenematodenes (PCN) biologi, smitteveier og bekjempelse. FAGINFO /NLH- Fagtjeneste Nr :

Sennep som mellomvekst mot nematodar. Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving

Sennep som mellomvekst mot nematodar. Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Sennep som mellomvekst mot nematodar Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Prosjekttittel: Dyrking av sennepsplante som tiltak mot PCN for å forbetre regional potetproduksjon Prosjekteigar: Norsk

Detaljer

Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv

Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv Ricardo Holgado & Christer Magnusson Bioforsk Plantehelse Ås. ricardo.holgado@bioforsk.no Potetcystenematodene (PCN) Globodera spp.

Detaljer

Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge.

Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge. Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge. Ricardo Holgado & Christer Magnusson Bioforsk Plantehelse seksjon Virus, Bakterier og Nematoder Potet ål = Potetcystenematode (PCN) Påvisning

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRÅ MATTILSYNET - FLYTTING AV JORD

INFORMASJONSBREV FRÅ MATTILSYNET - FLYTTING AV JORD Ugradert - Til kommunane i Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Deres ref: Vår ref: 2012/267983 Dato: 14.12.2012 Org.nr: 985 399 077 INFORMASJONSBREV FRÅ MATTILSYNET - FLYTTING AV JORD For tida er det stor

Detaljer

Kartlegging av potetcystenematoder (PCN) i Vestfold 2012

Kartlegging av potetcystenematoder (PCN) i Vestfold 2012 Kartlegging av potetcystenematoder (PCN) i Vestfold 2012 Fagmøte potet 16.02.2012 Anne Kari Kroken Seniorinspektør v/distriktskontoret i Vestfold Bakgrunn Formål: skaffe oversikt over utbredelsen av potetcystenematoder

Detaljer

BIOFORSK RAPPORT. Potetproduksjon i Trøndelag. Rapport 2006 (Foreløpig)

BIOFORSK RAPPORT. Potetproduksjon i Trøndelag. Rapport 2006 (Foreløpig) BIOFORSK RAPPORT Potetproduksjon i Trøndelag Rapport 2006 (Foreløpig) Foto Lasse Weiseth. PCN-feltet i Stjørdal sommeren 2006. 2 Innhold 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Målsetninger 4 4. Gjennomførelse

Detaljer

Nytt brukerstyrt prosjekt for PCN for fornyet kunnskap

Nytt brukerstyrt prosjekt for PCN for fornyet kunnskap Nytt brukerstyrt prosjekt for PCN for fornyet kunnskap Forsker Ricardo Holgado Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr ricardo.holgado@bioforsk.no 2.Desember. 2010 Spredning av PCN Globodera rostochiensis

Detaljer

Kommentarer til høring om endring av forvaltningspraksis for PCN

Kommentarer til høring om endring av forvaltningspraksis for PCN Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf: 90 20 33 17 Faks: 64 94 22 99 Bankgiro: 1080 17 49017 Org.nr.: NO 971 255 684 MVA www.lr.n o lr@lr.no Fagutvalg for potet & Fagkoordinator i potet Til Mattilsynet,

Detaljer

Ny forvaltningspraksis for PCN

Ny forvaltningspraksis for PCN Ny forvaltningspraksis for PCN Nasjonalt seminar for potetprodusenter, Hamar, 25.01.11 Randi Knudsen Mattilsynet Hovedkontoret, Seksjon planter og vegetabilsk mat Innhold Ny forvaltningspraksis fastsatt

Detaljer

Nytt forskningsprosjekt på PCN. Forsker Ricardo Holgado Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr 25.

Nytt forskningsprosjekt på PCN. Forsker Ricardo Holgado Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr 25. Nytt forskningsprosjekt på PCN Forsker Ricardo Holgado Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr ricardo.holgado@bioforsk.no 25. Januar 2010 PCN opprinnelse Poteten har sin opprinnelse fra Peru og Bolivia,

Detaljer

Retningslinje Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN)

Retningslinje Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN) Retningslinje Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit 1. Formål Retningslinjen skal sikre enhetlig forvaltning når det påvises. 2. Virkeområde Forvaltningspraksisen omfatter foreløpig produksjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Rapport 2012. Levande jord. Ane Harestad 1

Rapport 2012. Levande jord. Ane Harestad 1 Rapport 2012 Levande jord Ane Harestad 1 November 2012 Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Samarbeidspartnarar... 3 Mål... 3 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Tre ledd på Særheim og to ledd i Randaberg... 4 Aerob

Detaljer

Konsekvensar for plantehelse ved opnare import. Arne Stensvand Bioforsk Plantehelse

Konsekvensar for plantehelse ved opnare import. Arne Stensvand Bioforsk Plantehelse Konsekvensar for plantehelse ved opnare import Arne Stensvand Bioforsk Plantehelse Årsaka til at importforbod vart innført på kjernefrukt og jordbærplanter (og nokre nære slektningar i rosefamilien) er

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Bransjestandard PCN. Borghild Glorvigen Norsk Landbruksrådgiving / Fagforum Potet

Bransjestandard PCN. Borghild Glorvigen Norsk Landbruksrådgiving / Fagforum Potet Bransjestandard PCN Borghild Glorvigen Norsk Landbruksrådgiving / Fagforum Potet Heia, 26/11/2010 Fagforum Potet fått i oppgave å lage: Bransjestandard for PCN Utgangspunkt: Forvaltningspraksis ved påvisning

Detaljer

Produksjon av delikatessepotet

Produksjon av delikatessepotet Produksjon av delikatessepotet v. Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Gourmetpotet, minipotet, småpotet eller delikatessepotet? Kva ein enn kallar dei minste potetene, så har i

Detaljer

Delrapport 2013. Levande jord

Delrapport 2013. Levande jord Delrapport 2013 Levande jord Ane Harestad Desember 2013 Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Samarbeidspartnarar... 3 Mål... 3 Bakgrunn... 3 Metode... 4 To behandlingar og tre gjentak... 4 Aerob kompostkultur

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Foto: Bonsak Hammeraas, Bioforsk Plantehelse.

Foto: Bonsak Hammeraas, Bioforsk Plantehelse. Potetål (PCN) er ein nematode som gjer stor skade på potetavlingane. Han er ikkje alltid lett å oppdaga, men etter nokre år kan potetåkeren ha flekkar med misvekst, som på dette bildet. 32 Nye potetsjukdommar

Detaljer

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Kornplanter rett etter ugrasharving, Klepp 3. mai 2011 Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Side 1 av 5 Innhald Innhald...

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Alternativ bekjemping av Siv.

Alternativ bekjemping av Siv. I forsøka har vi sprøyta med Ecoval (6,5 % edikksyre) på spruteflaske og Maursyre med ugress-kanne. Alternativ bekjemping av Siv. Rapport for forsøk med bekjemping av siv i 006 og 007. Forsøka er utført

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

Hva er PCN, og hvordan unngå spredning. Nasjonalt Potetseminar på Hamar jan Tor Anton Guren Rådgiver

Hva er PCN, og hvordan unngå spredning. Nasjonalt Potetseminar på Hamar jan Tor Anton Guren Rådgiver Hva er PCN, og hvordan unngå spredning Nasjonalt Potetseminar på Hamar 24.-25. jan. 2011 Tor Anton Guren Rådgiver Disposisjon KJENNSKAP TIL PCN Biologi og livssyklus Forskjell på gul og hvit PCN Resistensbrytende

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Nasjonal bransjestandard for PCN

Nasjonal bransjestandard for PCN Nasjonal bransjestandard for PCN Nasjonal bransjestandard er utarbeidet på vegne av den norske potetbransjen, med utgangspunkt i Mattilsynets gjeldende retningslinje med Forvaltningspraksis ved påvisning

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon Kort rapport 2014-2017 Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon 2014-17 Anders Aune Ingrid Møgedal Ingvild Nesheim Helga Hellesø Linda Risdal Martin Svebestad Juni 2017 Effekt av tiltak hos deltakarane

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 1 Forsand kommune INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT Du gløymer vel ikkje at det er tid å søkja produksjonstilskot og avløysartilskot seinast torsdag den 20.januar?

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Bransjestandard for PCN

Bransjestandard for PCN Bransjestandarden er utarbeidet med utgangspunkt i Mattilsynets Retningslinje (13/04/2010) Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN). Overordnet målsetting i ny forvaltningspraksis:

Detaljer

Nye sortar gjev ny giv i pæredyrkinga. Stein Harald Hjeltnes Graminor avd Njøs

Nye sortar gjev ny giv i pæredyrkinga. Stein Harald Hjeltnes Graminor avd Njøs Nye sortar gjev ny giv i pæredyrkinga Stein Harald Hjeltnes Graminor avd Njøs 1 Celina fakta Utvikla av Graminor, kryssa på Balsgård i 1986, alt frå frø til sort er utført på Njøs Poda opp til forsøk på

Detaljer

Norsk økologisk frukt til forbrukar og andre økofruktprosjekt

Norsk økologisk frukt til forbrukar og andre økofruktprosjekt Norsk økologisk frukt til forbrukar og andre økofruktprosjekt Eivind Vangdal Bioforsk Ullensvang Presentasjon og litt resultat frå prosjektet m/ delprosjekta: Utfordringar i økologisk fruktdyrking Informasjon

Detaljer

Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Sogn og Fjordane fylkeskommune Trond Sundby, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Sogn og Fjordane fylkeskommune Trond Sundby, Sogn og Fjordane fylkeskommune AVTALE Mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og samarbeidspartnar Sogn og Fjordane fylkeskommune Om utarbeiding av Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora Kartleggar: Norges geologiske

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Korleis kan vi løysa problemet med lêrròte i jordbær?

Korleis kan vi løysa problemet med lêrròte i jordbær? Korleis kan vi løysa problemet med lêrròte i jordbær? Arne Stensvand, Håvard Eikemo og Andrew Dobson, Bioforsk Plantehelse John-Erik Haugen og Frank Lundby, Nofima Divisjon Mat Trong for jordbær til norsk

Detaljer

Orientering om aktuelle planteparasittære nematoder i grønnsaker

Orientering om aktuelle planteparasittære nematoder i grønnsaker Orientering om aktuelle planteparasittære nematoder i grønnsaker Ricardo Holgado Bioforsk Plantehelse Ås Seksjon Skadedyr ricardo.holgado@bioforsk.no Nøtterøy 16.08.2012 Nematoder Nematoder er en gruppe

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS Prosjektbeskriving Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar prosjekt på industribær Merete Lunde FoU og kvalitetsdirektør Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Kvalitet gjennom

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Klimaraser. (proveniens) Treslaga våre har gjennom generasjonar tilpassa seg veksestaden. Trea har utvikla klimarasar,

Klimaraser. (proveniens) Treslaga våre har gjennom generasjonar tilpassa seg veksestaden. Trea har utvikla klimarasar, Konglesanking Trea i skogen formeirer seg ved å spreie frøa sine med vinden utover skogbotnen. Dei fleste landar «på steingrunn» og berre ein svært liten del av frøa veks opp til eit nytt tre. For å sikre

Detaljer

4 POTET. Sjekkliste med rettleiing KSL-STANDARDEN Versjon 13, oktober Nynorsk

4 POTET. Sjekkliste med rettleiing KSL-STANDARDEN Versjon 13, oktober Nynorsk KSL-STANDARDEN 2017 Versjon 13, oktober 2017 - Nynorsk 4 POTET Sjekkliste med rettleiing Foto: Kristin Sørensen/ Tromspotet/ Produsentorganisasjonen Ottar Matmerk 2017 Sjekklistespørsmål med rettleiing

Detaljer

Nasjonal bransjestandard for PCN

Nasjonal bransjestandard for PCN Nasjonal bransjestandard er utarbeidet på vegne av den norske potetbransjen, med utgangspunkt i Mattilsynets til en hver tid gjeldende retningslinje med Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller

Detaljer

Nasjonal bransjestandard for PCN

Nasjonal bransjestandard for PCN Nasjonal bransjestandard er utarbeidet på vegne av den norske potetbransjen, med utgangspunkt i Mattilsynets til en hver tid gjeldende retningslinje med Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan)

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan) 30 studiepoeng Antall studieplasser 30 Innledning Forbrukernes krav til riktig utseende, smak og pris krever at potetprodusentene hele tiden må utvikle produksjonen og tilpasse seg kravene fra markedet.

Detaljer

Smartare regelverk tryggare mat Revisjon av EU lovgivinga om dyr, planter og matproduksjonskjeden

Smartare regelverk tryggare mat Revisjon av EU lovgivinga om dyr, planter og matproduksjonskjeden Smartare regelverk tryggare mat Revisjon av EU lovgivinga om dyr, planter og matproduksjonskjeden 20. september 2013, EU delegasjonen, Oslo Advokat Sigrid Andersen Cabot Advokatfirmaet Responsa AS www.responsa.no

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Definisjon Integrert plantevern Integrert plantevern er strategier for bekjempelse

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0218 Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Prosjektnavn Fjordane Søknad om stønad til "Framtid

Detaljer

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR Utvikling av logo: Dei tre konsepta eg valde å jobba med var, energisparande, vatn og varme. Eg utvikla desse logoane innafor same stil, men med ulik form og symbolikk. Eg jobba med desse parallelt og

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage Ein del av studien BARN I MIDT-NOREG psykisk helse i barnehagen Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage 17.10.2014 Volda kommune Studien Barn i Midt-Noreg Forsking

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Forprosjekt - strategi for lokalitetstilpassa produksjon av blåskjel

Forprosjekt - strategi for lokalitetstilpassa produksjon av blåskjel Forprosjekt - strategi for lokalitetstilpassa produksjon av blåskjel Effektmål Gjennom forprosjektet skal ein utvikle ein økonomisk berekraftig blåskjelproduksjon i fjordane i Sogn og Fjordane. Forprosjektet

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Jordarbeidingsmetodar for korndominerte

Jordarbeidingsmetodar for korndominerte 362 A. K. Bakken et al. / Grønn kunnskap 9 (2) Jordarbeidingsmetodar for korndominerte dyrkingssystem avlingseffektar Anne Kjersti Bakken 1), Trond Henriksen 2), Kjell Mangerud 3), Ragnar Eltun 2), Hugh

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 GJENNOMFØRING 3 FORSØKSOPPLEGG

1 BAKGRUNN 2 GJENNOMFØRING 3 FORSØKSOPPLEGG Avlingsregistrering økologiske eplefelt Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane, Marianne Bøthun Norsk Landbruksrådgiving Hordaland, Liv Lyngstad Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gaute Myren 1 BAKGRUNN

Detaljer

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Rapport 2017 Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Ane Harestad September 2017 Innhald Innhald... 2 Samarbeidspartar... 3 Mål... 3 Delmål... 3 Bakgrunn... 3 Gjødseldyreiningar... 3 Jordprøvepraksis...

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0050 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn FOR EIGEN MASKIN Kort beskrivelse Fase 2 skal innehalde

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Klima i plasttunnelar ved økologisk dyrking av bringebær

Klima i plasttunnelar ved økologisk dyrking av bringebær Klima i plasttunnelar ved økologisk dyrking av bringebær Prosjekt: New methods for organic raspberry production in polyethylene tunnels Aksel Døving Bioforsk Økologisk 6630 Tingvoll Fagdag bringebær Vik

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR LÆREPLAN I ØKOLOGISK LANDBRUK 1 OG ØKOLOGISK LANDBRUK 2 VALFRIE PROGRAMFAG VG3.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR LÆREPLAN I ØKOLOGISK LANDBRUK 1 OG ØKOLOGISK LANDBRUK 2 VALFRIE PROGRAMFAG VG3. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR LÆREPLAN I ØKOLOGISK LANDBRUK 1 OG ØKOLOGISK LANDBRUK 2 VALFRIE PROGRAMFAG VG3. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Omtale av hovudområda Økologisk landbruk 1 Idégrunnlag og rammevilkår

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Luserne kan gje god avling

Luserne kan gje god avling Luserne kan gje god avling Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god. I tillegg er det viktig med rett rhizobiumsmitte,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer