Dyrking av sennepsplante som tiltak mot potetcystenematode (PCN) for å forbetre regional potetproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrking av sennepsplante som tiltak mot potetcystenematode (PCN) for å forbetre regional potetproduksjon"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse - regional kvalifiseringsstøtte Dyrking av sennepsplante som tiltak mot potetcystenematode (PCN) for å forbetre regional potetproduksjon 1 Innleiing 1.1 Potetcystenematode er ein skadegjerar med stor negativ økonomisk betydning for potetnæringa Potetcystenematodene (PCN), Globodera spp., er eit skadedyr som har stor og negativ økonomisk betyding nasjonalt og internasjonalt. PCN er cystedannande nematodar (òg kalla potetål) som gjev store skader i potetåkeren om han får høve til å oppformeire seg. Kroppen til hoa hjå PCN svulmar opp og blir omdanna til ei cyste, som kvar kan innehalde 500 egg eller meir. Det tar tid for PCN å bygge seg opp i ein åker, og kan med eit normalt vekstskifte være i åkeren i lang tid utan at ein er klar over det. Cyster blir spreidd med mellom anna gjennom jordsmitte (maskiner, overflatevatn, vind) og settepoteter. Sterkt angrepne områder får dårlig vekst og vises ofte som flekker i åkeren. Angrep av PCN fører til auka rotutvikling og mindre knollar, og dermed mindre avlingar. Potet er den viktigaste vertplanten. Figur 1. Potetcystenematodar (PCN) på potet. Nematodane er små skadedyr, knapt synlege på biletet som små kvite prikkar. Det finnes to ulike arter av PCN, gul og kvit PCN, og det er fleire rasar innan kvar art. Både den gule arten (ypcn), G. rostochiensis, og den kvite arten (wpcn), G. pallida, er klassifisert som såkalla karenteneskadegjerarar og blir i Noreg regulert i Matloven: Areal infisert med gul eller kvit PCN blir lagt i karantene på 30 eller 40 år med totalforbod mot dyrking av potet og andre vertsplanter når ein har fått inn kvit PCN. Arealet kan heller ikkje nyttast til vidareformeiring av planter (for eksempel småplanter til jordbærproduksjon, settepoteter etc.) og bortføring av jord. For gul PCN er det mogleg å dyrke potet, men med mange restriksjonar. I EU vil PCN bli regulert i det nye EU direktivet 2007/33/EC som implementeras no. Direktivet skal begrensa og kontrollera spreiinga av PCN gjennom at smitta felt ikkje får brukast til produksjon av potet, settepotet eller planter til vidare dyrking. I direktivet blir det ikkje gjort skilnad mellom gul og kvit PCN. Det blir nemnt at areal for settepotet og planter til vidare dyrking må ha ein offisiell dokumentasjon om PCN status, og det skal årleg gjennomførast offisiell prøvetaking av 0,5 % av arealet av felt for produksjon av anna potet enn settepotet. EU-direktivet fortel også at tiltak imot PCN skal settast i gang på smitta felt. 1.2 PCN spreier seg i Noreg og Midt-Noreg I Noreg vart potetcystenematodar (PCN) Globodera spp. første gong påvist i 1955 i Agder-fylka, og har sidan spreidd seg til alle fylker i Sør-Noreg. Mattilsynet har dei siste åra starta ei kartlegging av statusen til PCN i Noreg. Så langt har undersøkinga vist forholdsvis stor utbreiing. I Sør-Trøndelag vart dei første funn av gul PCN gjort i 1985 i Ørland kommune, og i 1993 vart det òg gjorte funn på Frosta i Nord-Trøndelag. Her vart både gul og kvit PCN påvist (Magnusson og Hammeraas, 1994). Seinhausten 2004 og tidlig i 2005 vart kvit PCN oppdaga i Stjørdal, som den tredje kommunen i Midt-Noreg (Magnusson, 2006). PCN er hittil ikkje rapportert som eit utbredd problem i Møre og Romsdal. Kartlegging her står for tur. På areal med førekomst av PCN må det settast inn tiltak som kan bidra til å minska spreiinga av PCN og redusera førekomsten av PCN. 1.3 Det eksisterer få godkjente og effektive tiltak mot PCN I dei fleste land omfattar bekjempinga av PCN i dag bruk av nematicider (kjemiske middel mot nematoder), bruk av sertifisert settepotet og kontrollert bruk av resistente sortar for å unngå oppformeiring av resistensnedbrytande rasar.

2 Bruk av nematicider mot PCN I EU blir kjemiske midlar mot nematodar i dag brukt for å kontrollera PCN. Som eit resultat av EU-direktivet 2009/1107/EC om begrensing av bruk av giftige kjemikalar, blir det forventa at bruken av dei fleste nematicidane blir forbode i I Noreg er ikkje nematicider tillate (Holgado og Magnusson, 2011). Framtidig bekjemping av PCN i Noreg gjennom utvikling av nye kjemiske midlar er lite sannsynleg på grunn av ein restriktiv lovgiving i forbindelse med bruk av sprøytemidlar. Potetsortar med resistens mot PCN I Noreg og EU i dag blir det brukt store ressursar for å foredle potetsortar med resistens mot PCN. Dette tiltaket kan muliggjere fortsatt potetdyrking i infiserte områder. Imidlertid er dei resistente sortane i Noreg kun resistente mot dei vanligaste rasane, og ikkje dei resistensbrytande. Derfor vil ikkje dette tiltaket redusere førekomsten av PCN. Infiserte jordbruksområder vil fortsatt være underlagt karantene med dei negative konsekvensane dette har for praktisk drift. 1.4 Biologiske tiltak representerer moglege nye tiltak mot PCN Som alternative tiltak for å redusera førekomst av PCN har ulike forskningsmiljø retta fokuset mot biologisk tiltak. Mellom anna er Bioforsk plantehelse (prosjektpartnar i det omsøkte forprosjektet) involvert i eit større forskningsprosjekt om tiltak mot PCN med mellom anna biologiske metodar (Holgado og Magnusson, 2010). Prosjektet er vinkla mot sørnorske tilhøve og klima. Framkalling av klekking av PCN utan dyrking av potet Bruk av såkalte fangevekstar for å framkalle klekking av PCN utan dyrking av potet, blir studert som eit mogleg tiltak mot PCN. Om cystene blir klekte utan at potet (vertsplanta) er til stade, vil skadedyra kunne dø. Likevel er det lite truleg at dette er eit aktuelt tiltak under dei tøffe klimatiske tilhøve i Midt-Noreg, sidan dei mest lovande fangvekstane trulig ikkje kan vekse godt her. Bruk av mikroorganismer som patogen mot nematodar Verknaden av mikroorganismar som angrip nematodar er òg kjent frå andre områder f.eks. regulering av korncystenematodar. Den moglege eksistensen av tilsvarande system mot PCN må undersøkast nærare for å forstå den praktiske betydinga. Dette tiltaket er lite sannsynleg i dag pga strengt regelverk i forhold til utprøving av nye organismar i norsk fauna. Dyrking av biofumiganter for produksjon av glucosinolater mot PCN Enkelte tidligare utvikla tiltak mot sopp, insekt og ugras i jordbruket har basert seg på såkalla biogassing. Dette er tiltak der ein dyrkar plantar som blir pløyd ned i jorda og frigjev såkalla biofumigantar, som er aktive stoff med same verkemåte som konvensjonelle plantevernmidlar. Slike metodar blir ikkje omfatta av forskrifter mot plantevernmidlar sidan biofumigantane er naturleg stoff produsert av godkjente kulturplanter. Mustard, eller sennepsplante, er ei plante i slekta Brassica som tidligare er påvist som kjelde til biofumigantar med aktivitet mot PCN (Holgado og Magnusson, 2010). Dei verksame stoffa mot PCN frå Brassica er såkalla glukosinolatar. I praksis blir Brassica dyrka i vekstskifte med potet i infiserte område og pløgd ned i jorda. Glukosinolatar blir frigjevne til jorda og reduserar forekomsten av PCN. Dyrking av sennepsplante har ikkje tidlegare vore utprøvd i Midt-Noreg. Bruk av biologiske tiltak under midtnorske tilhøve Av dei tre biologiske tiltaka nemnt over, er det dyrking av biofumigantar, iser sennepsplante, som er det mest lovande tiltaket sett frå eit midtnorsk perspektiv. Vellukka dyrking av sennepsplante under midtnorske tilhøve er ein føresetnad for å kunne bruke dette som eit tiltak mot PCN i denne landsdelen. Midt-Noreg har spesielle klimatiske forhold og ein kort daglengde. Det må difor undersøkast om planten kan gi rask nok vekst og nok biomasse, om den tåler sterk vind og då gjerne med innhald av salt og om den tåler store nedbørsmengder. 1.5 Regional dyrking av sennepsplante som regionalt tiltak mot PCN Etter store funn av gul PCN på Storfosna i Ørland kommune i 1985 har det nå gått 26 år der dei aller fleste eigendommane ikkje har hatt potetproduksjon. Det er ønskje frå fleire gardbrukarar om igjen å starte opp

3 med potet, sidan jorda og klimatilhøva i området eignar seg spesielt godt for potetproduksjon. Tilsvarande problemstillingar gjeld for andre områder i Trøndelag. For potetbønder i Møre og Romsdal vil det vêre viktig å ha tilgjengelege og effektive tiltak når PCN truleg snart blir påvist også i dette fylket. For å få betre erfaring med PCN etter så lang tid utan potetproduksjon og for å få utvikla effektive tiltak mot PCN, er det behov for ein forskningsbasert tilnærming til problemstillinga. Det er så mange moglege strategiar for å utarbeide tiltak mot PCN under midtnorske forhold, at prosjektgruppa ønskjer å starte med eit forprosjekt. Ut frå innsamla kunnskap og resultat frå forprosjektet vil eit etablert nettverk mellom FoUaktørar, rådgjevingsmiljø og potetbønder og -industri diskutere PCN-problematikken og moglege løysingar sett frå eit midtnorsk perspektiv, og danne grunnlaget for eit nytt og større målretta forskningsprosjekt for å utvikle fungerande, regionale tiltak mot PCN. 2 Prosjektmål Delmål M1: Undersøke om sennepsplante (Mustard) kan dyrkast under midtnorske forhold. M2: Undersøke om dyrking av sennepsplante (Mustard) fungerar som eit effektivt tiltak mot potetcystenematode under midtnorske forhold. M3: Evaluere allereie eksisterande kunnskap om moglege tiltak mot PCN (resultat frå internasjonale og nasjonale studiar). M4: Etablere eit nettverk med aktørar frå FoU, rådgjeving og næring med fokus på PCN-problematikk og moglege løysningar sett frå eit midtnorsk perspektiv. M5: I lys av resultata frå M1-M4, utarbeide søknad om eit større forskningsprosjekt retta mot utvikling av tiltak mot PCN for midtnorske forhold. 3 Forskingsinnhald P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 Etablere ei kunnskapsplattform for regional bekjemping av potetcystenematodar, gjennom etablering av eit fagleg nettverk og uttesting av sennepsplante som biologisk tiltak mot PCN i Midt-Noreg. Det er kjent at biofumigantar er effektive som tiltak mot potetcystenematode. Mustard er prøvd ut lenger sør, men ikkje i vår region. Det er usikkert om planten tåler klimaet i Midt-Noreg og om den vil avslutta veksten/gå i stokk for tidleg til å oppnå ønska effekt. Det vil på grunnlag av dette bli etablert 3 forsøksfelt med Mustard. For å undersøke om Mustard er ein effektiv plante mot PCN under midtnorske tilhøve, vil det bli teke ut PCN-prøvar før forsøket blir etablert og etter avslutning av forsøksfeltet. Undersøke og samanfatte kjent kunnskap om tiltak mot PCN nasjonalt og internasjonalt. Kalle saman til møte med deltakarar frå FoU, rådgjeving og næring med fokus på PCNproblematikken og sjå på moglege løysingar for Midt-Norge. Dette for å styrke PCN-styringa i region. Med bakgrunn i resultata frå M1-M4 vil det bli utarbeidd søknad om eit større forskningsprosjekt retta mot utvikling av tiltak mot PCN under midtnorske forhold. 4 Prosjektgjennomføring Det skal bli gjennomført eit litteraturstudium om PCN for å samanfatte kva som er gjort nasjonalt og internasjonalt. Informasjon om bruk av Mustard lenger sør vil bli undersøk/gjennomgått i forhold til såmengd, såmetode, såtidspunkt, veksttid og hausting. Det vil særleg undersøkast kva utfordringar dei har hatt så langt. Det vil bli etablert 3 forsøksfelt med sennepsplante (Mustard). Felta blir lagt til 3 ulike stader i Ørland kommune med påvist PCN. Det vil bli gjort registreringar i feltet fortløpande for å registrera spiring, vekst og vekstavslutning. Vidare vil det bli undersøkt kva effekt sennepsplanten har på PCN i regionen ved å ta ut PCN prøvar ved etablering av forsøksfeltet og etter hausting.

4 Med bakgrunn i arbeid som har vore gjort tidlegare og resultat frå forsøket, vil det bli etablert ei kompetansegruppe/nettverk for å styrke PCN kompetansen i regionen. Gruppa vil innehalde fagpersonar innan rådgivinga, forvaltninga, FoU, produsentar og mottaksleddet frå heile Midt-Norge (òg utover nøkkelpersonar i forprosjektet). 4.1 Prosjektgruppe Deltaker Kompetanse Rolle i forprosjekt Rolle i hovedprosjekt Norsk Landbruksrådgiving Sør- Trøndelag (Prosjektansvarlig) Rådgjeving innan landbruk Ekspert innan potet Koordinering, forsøksarbeid, nettverkbygging, søknadsskriving, Utøvande rolle i praktiske forsøk Bioforsk Plantehelse Noregs leiande forskingsmiljø innan PCN, anført av Dr. R. Holgado. Utførande FoU-partnar, søknadsskriving Utførande FoU-partnar, søknadsskriving Fosen Landbruk, avd Ørland/Bjugn kommune Forvaltningskompetanse/lo vverk innan PCN Lokal kunnskap 3 potetprodusentar i Ørland kommune (Karl Johan Dahl, Agnes Elise Moen og Arve Grøntvedt) Dyrkingserfaring Lokal kunnskap, forsøksvertar, Forsøksvertar HOFF AS, Sundnes Logistikk. Kjennskap til omsetning og marked Bedriftsdeltaker, dialog, premissgiver 4.2 Tidsplan og milepælar Kategori Detaljer K1 K2 K3 K4 Møte med involverte partar i prosjektet Faglig nettverk Litteraturstudie Informasjon om prosjektet med tidsplan og milepælar Teoretisk gjennomgang av biofumgantar og PCN Etablere og drifte kompetansegruppe innan PCN i Midt-Noreg for FoU miljøet, rådgjeving og næring Samanfatte tidlegare arbeid innan PCN i Noreg og i utlandet Planlegge/utarbeide forsøksfelt Etablere forsøksfelt Markvandringr i forsøksfelta Anna feltarbeid Hausting av forsøksfelt Rapportering Oppsummering og søknadskriving Fastsetting av såtid, arealstorleik og plasseringa av forsøksfelt. Behov og bestilling av frø Oppmåling, gjødsling, såing. Uttak av PCN prøvar Praktiske samlingar for fagnettverket om PCN og biogassing. Tre samlingar: Etter spiring, midt i sesongen og like før hausten. Registreringar av vekst og utvikling hos Mustard på felta Ugrasarbeid, gjødsling, vatning. Klimaregistrering. Registrering av avling Uttak av PCN prøvar 1/2 -års rapport til alle involverte i prosjektet Open rapport med endeleg oppsummering av forprosjektet Oppsummering av erfaringar. Diskusjon av PCN-problemstillingar. Utarbeide hovudsøknad om videre PCN-prosjekt 5 Budsjett og finansieringsplan Kostnadsplan NOK Kommentar Personal- og indirekte kostnader Prosjektleder: 230. Bioforsk: 100. HOFF: 20. Produsenter: 70. Reisekostnader Direkte kostnader Analyser av PCN-prøver (120 ), utstyr og jordleige (50 ), møter (56 ) Totalsum

5 Finansieringsplan NOK Egne midler, prosjektleder Prosjektleder (Eigeninnsats: 110. Møter: 56 ) Egne midler, FoU-institusjoner Egeninnsats frå Bioforsk Andre private midler HOFF AS (20 ). Potetbøndar (Eigeninnsats: 20. Utstyr og jordleige: 50 ) Søkes RFF MIDT Totalsum Om forprosjektet blir innvilga, vil prosjekteigar søke SkatteFUNN (20 %). Desse midla vil kunne redusera finansieringa frå RFF MIDT med kr Svar på krav i utlysninga Prosjektet svarar til utlysninga Verdikjede mat, forprosjekt: «Lokal matproduksjon basert på lokale ressurser». Det er eit eittårig forprosjekt med allereie planlagt vidare oppfølging. Problemstillinga som forprosjektet fokuserar på er ein særegen midtnorsk problemstilling. Det har til no ikkje vært mogleg å inkludera slike regionale forsøk og problemstillingar i nasjonale forskningsprosjekt innanfor PCNproblematikken. 7 Vidareføring og utnytting av resultata 7.1 Vidare planar etter forprosjektet Resultatet frå forprosjektet vil danna grunnlag for vidare utvikling av biofumigantar som eit regionalt tiltak mot PCN. Ut frå innsamla kunnskap og resultat vil eit nettverk mellom FoU-aktørar, rådgjevingsmiljø og potetbønder og -industri diskutere PCN-problematikken og moglege løysingar sett frå eit midtnorsk perspektiv, og danne grunnlaget for eit nytt og større målretta forskningsprosjekt for å utvikle fungerande, regionale tiltak mot PCN. 7.2 Formidling av resultata Det vil bli gjennomført 3 markvandringar/møter i forsøksfeltet for produsentar, rådgjevarar og andre interesserte i løpet av vekstsesongen. I tillegg vil resultatet av forsøket bli publisert i aktuelle tidsskrifter og på web. Eit etablert nettverk av FoU-aktørar, rådgjevarar og potetbønder og -industri vil sørgje for å gjera resultata kjend i landbruksnæringa. 7.3 Utnytting og verdien av resultata Prosjektet er utarbeid gjennom eit samarbeid mellom rådgjeving, næringsaktørar og FoU-miljø, og rettar seg mot problemstillingar som er etterspurde av potetnæringa i Midt-Noreg. Dersom potetproduksjonen skal ha ei god framtid i Trøndelag, er det viktig å ha tiltak mot PCN som næringa kan leva med. Det er òg viktig for lokalindustrien at det fortsatt kan vera potetproduksjon i Trøndelag (kort transportveg og sikker forsyning). Potetindustrien (Hoff, Sundnes) vil difor støtta opp om prosjektet. Prosjektet vil ha verknad for alle som driv med potetproduksjon i Trøndelag og for andre produsentar (andre kulturar) som har samarbeid (m.a. maskinsamarbeid) med potetprodusentar. Engasjementet frå næringa og deira positive syn på nytten av prosjektet blir også illustrert gjennom vedlagte støttebrev frå Midtnorsk Samarbeidsråd og Grønn forskning i Midt-Norge. 8 Referansar Holgado, R. og Magnusson, C Management of PCN populations under Norwegian conditions, Aspects of Applied Biology 103. Holgado, R. og Magnusson, C Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv, Bioforsk Fokus. Holgado, R. og Crump, D.H First record on the occurrence of nematophagous fungi parasitizing cyst nematodes in Norway. International Journal of Nematology 13: Magnusson, C Betydning av 2005-funnene av hvit PCN. Bioforsk Fokus 1(3): Magnusson, C. og Hammeraas, B Potetcystenematodenes (PCN) biologi, smitteveier og bekjempelse. FAGINFO /NLH- Fagtjeneste Nr :

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad 82 Ricardo Holgado et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodera spp. RICARDO HOLGADO 1, STIG ANDERSSON 2 & CHRISTER MAGNUSSON

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT OG STATUS FOR ELEKTRONISK HANDEL: TOLV VERKSEMDER I SOGN OG FJORDANE Ingjerd Skogseid,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Kampen mot kvitvasking. -ein analyse av bankar sin rapportering av. mistenkelige transaksjonar

Kampen mot kvitvasking. -ein analyse av bankar sin rapportering av. mistenkelige transaksjonar Kampen mot kvitvasking -ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar av Marianne Haakonsdatter Kvestad Masteroppgåve Masteroppgåva er levert for å fullføra graden Master i samfunnsøkonomi

Detaljer

Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjektet

Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjektet NOTAT 2/14 Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjektet Ragnar Brevik Oddbjørn Bukve Åge Vebostad ii NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 NOTAT Vestlandsforsking,

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar MVA-rapport 3/2008 Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar Forvaltingsplan for gjess i Hordaland - Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar - Rapport 3/2008 Magnus

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer