Nyhetsbrev. OECD Economic Outlook /27. november Redaktør Bodil Fontana,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev. OECD Economic Outlook 94. 36/27. november 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa."

Transkript

1 Nyhetsbrev 36/27. november 2013 Redaktør Bodil Fontana, Innholdsfortegnelse s.1 OECD Economic Outlook 94 s.5 Det internasjonale skattesamarbeidet styrket OECD Economic Outlook 94 Av Erik Storm s.6 World Energy Outlook 2013 presentert i Norge 25. november s.7 Ser vi slutten på ekstrem fattigdom? s.8 Norge gir ytterligere ekstrabudsjettær støtte til UNESCO s.10 Nyttige nettressurser fra OECD om utdanning og forskning s.12 Olje- og energiminister Tord Lien på IEAs ministermøte i Paris s.13 Statspartsmøte I Verdensarvkonvensjonen med norsk ledelse av viktig arbeidsgruppe s.14 Time for the U.S to Reskill? Mandag 25. oktober la OECD fram Economic Outlook (EO94). Anslagene for veksten i verdensøkonomien er noe nedjustert siden forrige rapport (mai 2013), men fortsatt ventes det en svak oppgang gjennom de nærmeste par årene. Utviklingen i fremvoksende økonomier er noe svakere enn lagt til grunn i mai, mens vekstutsiktene for OECD-landene er samlet sett på linje med anslagene i forrige rapport. Anslagene fra OECD er også svært like de siste prognosene som har kommet fra IMF og EU. I rapporten legger OECD stor vekt på farene for at utviklingen kan bli svakere enn man nå legger til grunn. Flere av de risikofaktorene som man tidligere har pekt på er fortsatt til stede, og i tillegg har noen nye kommet til eller blitt forsterket. OECD peker bl.a. på at faren for en budsjettkrise i USA ikke er blitt mindre etter høstens budsjettavtale i Kongressen, og at gjeldstaket fortsatt utgjør en trussel, ikke bare for USAs vekstutsikter, men også for vekstutsiktene i verdensøkonomien. Avvikling av gjeldstaket og en troverdig langsiktig plan for å redusere budsjettunderskuddene er derfor Side 1

2 nødvendig ifølge OECD. I euroområdet er det viktig både å få på plass en bankunion og få ryddet opp i bankenes balanser for å bidra til økt kredittilgang. Utviklingen i de fremvoksende økonomiene er også usikker, og bl.a. svært sårbar overfor effektene på internasjonale kapitalstrømmer av en normalisering av pengepolitikken i USA. OECD er bekymret for at presset for ytterligere reformer kan avta dersom veksten tar seg opp. Dette kan ifølge OECD: «have much more severe consequences than the turbulence seen to date and jeopardise growth for years to come.» Utviklingen internasjonalt I Economic Outlook 93 som ble lagt fram i mai i år var overskriften i lederen: «Multiple paths to recovery». Nå er hovedbudskapet til OECD at de ser «Stronger growth ahead, but more risks». Noen av disse risikofaktorene er «gamle», i den forstand at man har varslet om disse lenge, men der det enda ikke er noen løsning på plass. Dette gjelder bl.a. sårbarheten i banksystemet i eurosonen og Japans utfordringer med å komme over på en bærekraftig bane for nedbyggingen av den offentlige gjelden. Noen risikofaktorer har blitt forsterket gjennom det siste året. Det gjelder bl.a. faren for at man ikke kommer til noen varig løsning på USAs budsjettproblemer og effektene på de fremvoksende økonomier av en gradvis nedtrapping av de pengepolitiske stimulansene i USA og i Europa. I rapporten er effektene av uheldige utfall av noen av disse risikofaktorene illustrert gjennom modellberegninger. Selv om anslagene som kommer ut av en slik analyse må ses på som svært usikre, illustrerer beregningene hvor sårbar utviklingen er mht. at man klarer å løse en del av de politikkutfordringene verdensøkonomien står overfor. På pressekonferansen ble det pekt på at de faktorene man tidligere har basert seg på for å få veksten opp etter tidligere nedgangskonjunkturer nå har vist en veldig svak utvikling. Investeringene vokser mye svakere, bl.a. som følge av manglende kredittilgang, men også som følge av usikkerhet om utviklingen framover. Veksten i verdenshandelen er også mye svakere enn trendveksten, noe som dels kan skyldes demografiske og strukturelle forhold i en del av de fremvoksende økonomiene, men det er også grunn til å være bekymret for økt proteksjonisme som følge av krisen. Selv om veksten nå tar seg litt opp er det fortsatt ikke nok til å gi noe særlig bedring i arbeidsmarkedet. Ledigheten i OECD-området faller fra 8 prosent i 2013 til 7,5 prosent i 2015, men forskjellen mellom land og områder er store. I euroområdet er ledigheten ventet å øke svakt neste år for så å falle til 11,8 pst. i Ungdomsledigheten ligger på om lag det dobbelte av dette i mange land. For å skape ny vekst og få ned ledigheten er det nødvendig å jobbe langs flere fronter. Arbeidet med å få finansmarkedene til å fungere bedre må fortsette. Dette er også viktig for å få de positive effektene av de strukturelle reformene som er gjort på andre områder (mer fleksible arbeidsmarkeder, økt konkurranse og mindre reguleringer). OECD advarer mot å slakke opp i arbeidet med å gjennomføre strukturelle reformer når den økonomiske veksten tar seg opp. Side 2

3 BNP-veksten i USA er ventet å ta seg opp fra 1,7 pst. i 2013 til hhv. 2,9 og 3,4 pst. i 2014 og Mindre negative impulser fra kutt i offentlige budsjetter bidrar sammen med økt privat forbruk og økte investeringer i næringslivet til sterkere vekst. Økt sysselsetting bidrar til høyere inntektsvekst, og lettere tilgang på kreditt vil føre til økte investeringer også i boligsektoren ifølge OECD. Organisasjonen er svært kritisk til budsjettprosessen i USA, og mener det er nødvendig både å fjerne gjeldstaket og å finne en mer varig løsning på USAs langsiktige budsjettproblemer. Usikkerheten rundt budsjettforhandlingene i USA skaper ikke bare problemer for amerikansk økonomi, men kan ha betydelige negative effekter på verdensøkonomien bl.a. gjennom finansmarkedene. Den økonomiske situasjonen i euroområdet er fortsatt vanskelig, men det legges i rapporten til grunn at effektene av budsjettkonsolidering vil bli mindre og at økt etterspørsel både fra husholdninger og bedrifter etter hvert vil bidra til å trekke veksten opp. Det er ifølge OECD viktig at de stresstestene som nå skal foretas av balansene i de europeiske bankene blir gjennomført på en grundig og transparent måte og at ev. problemer som avdekkes effektivt blir tatt hånd om. Arbeidet mot en bankunion må derfor videreføres og helst fremskyndes ifølge OECD. Det er nødvendig med ytterligere budsjettkutt i mange land for å få gjeldsnivåene ned på mer bærekraftige nivåer, men samtidig anbefaler OECD å la de automatiske stabilisatorene få virke dersom utviklingen skulle bli svakere enn man nå legger til grunn. Strukturreformer er fortsatt viktig, også for land med driftsbalanseoverskudd. I Japan har veksten de siste kvartalene vært sterk, og det ventes en noe avdempet vekst gjennom 2014 og Veksten har dels vært basert på økt eksport og på økt privat forbruk. Innstrammingene som er ventet for de nærmeste par årene vil trekke veksten ned, men det legges til grunn at målsettingene om en prisvekst på rundt 2 prosent vil oppnås. Det høye gjeldsnivået gjør Japan sårbar overfor finansmarkedenes vurderinger av hvorvidt politikken som er varslet vil la seg gjennomføre, og OECD legger derfor vekt på at myndighetene må konkretisere planer både for strukturpolitiske tiltak for økt vekst og for budsjettinnsparinger som kan få gjelden ned. Veksten i de fremvoksende økonomiene utenom Kina har blitt nedjustert siden EO93 i mai. Dette skyldes i stor grad betydelig strammere finansmarkeder, bl.a. som følge av diskusjonene rundt avviklingen av de pengepolitiske stimulansene i USA. Dette har bidratt til økte renter, kraftige fall i aksje- og obligasjonsmarkedene og betydelige kapitalstrømmer ut av en mange av de mest sårbare fremvoksende økonomiene. Effektene har vært langt kraftigere enn OECD hadde sett for seg, og har i så måte avdekket en risiko knyttet til en normalisering av pengepolitikken både i USA og etter hvert også i Storbritannia og euroområdet. OECD peker også på at en svakere utvikling i de fremvoksende økonomiene vil kunne utgjøre en ikke ubetydelig risiko for den ventede oppgangen i OECD-landene. Side 3

4 Tabell 1. Anslag BNP-vekst. Prosentvis endring fra året før 1 OECD Economic Outlook 94, november OECD Economic Outlook 93, mai IMF World Economic Outlook, oktober Consensus Forecasts, november Consensus Forecasts bruker markedsbaserte valutakurser for å beregne verdens BNP. Andre kilder bruker kjøpekraftspariteter (PPP). 6 For TP14 og historiske tall brukes kalenderår. Andre kilder bruker indisk regnskapsår (april mars) Omtalen av norsk økonomi For norsk økonomi venter OECD at veksten vil fortsette i årene framover. Husholdningenes konsum og eksporten av tradisjonelle varer ventes å være viktige vekstdrivere, mens den sterke veksten i petroleumsinvesteringene er anslått å avta markert. Også veksten i boliginvesteringer er ventet å dempe seg. Ifølge OECD vil eksporten av tradisjonelle varer og fastlandsbedriftenes investeringer ta seg opp etter hvert som utviklingen i internasjonal økonomi gradvis bedres. BNP for Fastlands-Norge er anslått å øke med 1,9 pst. i 2013 og 3,0 pst. i Til sammenlikning ble veksten i fastlandsøkonomien for inneværende og neste år anslått til hhv. 2,0 og 2,5 pst. i TP14. OECD anslår at arbeidsledigheten øker fra 3,4 pst. i 2013 til 3,5 pst. i 2014, noe lavere enn lagt til grunn i tilleggsproposisjonen. OECD mener at bruken av oljepenger bør holdes under 4 pst. av verdien av Statens pensjonsfond utland, dette for å unngå bidrag til overoppheting og svekket konkurranseevne for norske eksportbedrifter. I anslagene er bruken av oljepenger anslått å øke med ½ pst. av trend-bnp som følge av kutt i Side 4

5 inntektsskatten for husholdninger og økte investeringer i infrastruktur. OECD peker på at veksten i boligprisene har avtatt som følge av Finanstilsynets innstramming av retningslinjene for lån til boligformål, men at the exposure og households and banks to high debt levels should nonetheless be monitored carefully. Kommentar Selv om OECDs analyser er godt i tråd med de vurderingene som har vært gitt fra andre institusjoner den seneste tiden er vektleggingen av mulige negative faktorer for utviklingen framover verd å merke seg. Dette må også ses i lys av at flere av de rådene som OECD gir for å bøte på en del av denne usikkerheten trolig vanskelig lar seg gjennomføre på kort sikt. Dette gjelder f.eks. avvikling av gjeldstaket i USA og en fremskynding av en bankunion i EU. Det er derfor grunn til å tro at vi også framover må leve med betydelig usikkerhet om utviklingen i verdensøkonomien. På den annen siden har det gjennom de siste årene vært foretatt en rekke reformer, særlig i kriselandene i periferien, men også i mange andre land, som over tid vil kunne øke vekstevnen. OECDs råd om å holde presset oppe for å få implementert vedtatte reformer er viktig i så måte. Du kan lese rapportens omtale av Norge her, og sjefsøkonom Pier Carlo Padoans lederartikkel her. Det internasjonale skattesamarbeidet styrket Av Helge Seland Det såkalte «Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes møttes i Djakarta november. Dette forumet, som huses i OECD men har 121 medlemmer, er viktig for internasjonalt skattesamarbeid. Viktige fremskritt denne gang var at Liechtenstein undertegnet OECD/Europarådsavtalen om gjensidig assistanse i skattesaker. Tidligere i år har bl.a. Sveits og Luxembourg også gjort det. Det globale forumet ga også sin tilslutning til videre samarbeid som skal bringe medlemslandene nærmere «automatisk utveksling av skatteopplysninger». Dette, som blir den nye internasjonale standarden, fremmes av G20 og OECD, og de nærmere modalitetene utarbeides av en arbeidsgruppe i OECD. Det globale forumet får nå en egen internasjonal arbeidsgruppe for gjennomføring av denne modellen hos medlemmene. Side 5

6 World Energy Outlook 2013 presentert i Norge 25. november Av Espen Andreas Hauge "IEAs sjeføkonom Fatih Birol presenterer hovedpunktene fra World Energy Outlook 2013." Bilde: Ole Jørgen Bratland/Statoil I samarbeid med Det internasjonale energibyrået (IEA) og Olje- og energidepartementet, arrangerte Statoil mandag 25. november den årlige Høstkonferansen i Det Norske Teatret i Oslo. Temaet for årets konferanse var Bærekraftig energiframtid og høydepunktet var IEAs presentasjon av World Energy Outlook. Olje- og energiminister Tord Lien innledet konferansen. Statsråden snakket om utfordringene knyttet til energi og klima, samt Norges rolle som en stabil og forutsigbar energileverandør. - Verden har behov for mer energi, renere energi og stabil tilgang på energi, sa olje- og energiminister Tord Lien. Foran en fullsatt sal presenterte deretter sjeføkonom Fatih Birol fra IEA hovedpunktene fra årets utgave av World Energy Outlook. World Energy Outlook er en årlig publikasjon fra IEA, og en anerkjent referansekilde for utviklingen i det globale energimarkedet. Andre foredragsholdere under konferansen var Dr. Andrew Steer, leder for World Resources Institute, og Statoils konsernsjef Helge Lund." Side 6

7 Ser vi slutten på ekstrem fattigdom? Development Cooperation Report 2013 Av Anne Strand «Vi er den første generasjonen i verdens historie som har det som kreves for å utrydde fattigdom» skriver Erik Solheim i forordet til OECDs årlige rapport om utviklingssamarbeid. Når regnskapet for tusenårsmålene skal gjøres opp vil man trolig finne at målet om å halvere andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom har blitt nådd. Det naturlige spørsmålet å stille er da om man i løpet av de neste 15 årene kan utrydde ekstrem fattigdom. I følge rapporten kan man med sterk økonomisk vekst og reduserte ulikheter internt i landene, se slutten på ekstrem fattigdom innen Men grensen for ekstrem fattigdom på 1,25 dollar dagen er så lav at den ikke utelukker betydelige ernærings og helseproblemer. Og sårbarheten er stor. Det er først med en inntekt på over 10 dollar dagen at risikoen minsker for å falle tilbake i fattigdom dersom noe uforutsett skjer. Prognosene for vekst og utjevning er også usikre. Et ikke usannsynlig scenario er at man i 2030 fortsatt har 1,3 mrd. ekstremt fattige mennesker, det samme som i dag. Side 7

8 70,5 % av verdens ekstremt fattige bor i land som i dag klassifiseres som mellominntektsland. Dette er land hvor kostnadene ved å utrydde fattigdom ikke er uoppnåelig høye når de ses i forhold til nasjonalproduktet. Antall fattige i verden i 2030 avhenger i stor grad av utviklingen i et 20-talls folkerike land som Bangladesh, DRC, Kina, India, Indonesia og Nigeria og Pakistan. I mange av disse landene utgjør bistanden bare en liten del av statens inntekter. Politisk lederskap er desto viktigere, og rapporten gir eksempler på vellykket politikk i en rekk eland, fra Brasil til Uganda. Rapporten drøfter også hvordan bistanden best kan brukes. Prioritering av de fattigste og mest sårbare statene er en faktor. En annen utfordring er å bruke bistanden på en slik måte at den stimulerer andre inntektskilder. Bedring av skattesystemene og tilrettelegging for private investeringer er viktige områder. Du kan lese hele rapporten her. Norge gir ytterligere ekstrabudsjettær støtte til UNESCO Av Yngvild Gotaas Torvik 16 millioner norske kroner skal gå til UNESCOs utdanningsprogrammer, mens én million øremerkes bevaring av historiske manuskripter i Mali. Signering av avtalen 20. november, Norges OECD og UNESCO Ambassadør, Tore Eriksen og UNESCOs Generalsekretær, Irina Bokova. Bilde: Yngvild Gotaas Torvik Side 8

9 Norges ambassadør til UNESCO og OECD i Paris, Tore Eriksen, signerte onsdag 20. november to avtaler for økt ekstrabudsjettær støtte fra Norge til UNESCO. Den ene avtalen er på 16 millioner kroner og skal gå til UNESCOs arbeid for utdanning. Eriksen signerte også en avtale på én million kroner hvor pengene skal gå til organisasjonens arbeid med å bevare historiske manuskripter i Mali. Satser på utdanning Utdanning er hovedprioritet for både UNESCO og Norge. At 16 millioner av de ekstra midlene går til nettopp utdanning er i tråd med regjeringen Solbergs plattform, som eksplisitt sier at «regjeringen vil ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle». Vi er veldig glade for at den nye norske regjeringen vil videreføre Norges sterke satsning på utdanning, uttalte Bokova etter signeringen av avtalen. Trenger 6,8 millioner lærere Av de 16 millioner kronene vil fire millioner gå til UNESCOs kapasitetsbyggingsprogram på utdanningsfeltet; «Teacher Task Force». For at tusenårsmålet om «Utdanning for alle» skal nås innen 2015, trengs det rundt 6,8 millioner flere lærere. Midlene går også til et arbeid for en konvensjon for godkjenning av høyere utdanningskvalifikasjoner, som vil lette mobilitet for studenter og akademikere i fremtiden. To millioner kroner vil gå til å styrke organisasjonens evalueringsarbeid for bedre resultatoppnåelse innenfor UNESCOs utdanningsprogrammer. Én million til Mali-manuskripter I tillegg til utdanningsavtalen signerte ambassadør Eriksen og generaldirektør Bokova en avtale på én million kroner, hvor pengene øremerkes bevaringsarbeid av historiske manuskripter i Mali. De om lag uerstattelige Mali-manuskriptene fikk internasjonal oppmerksomhet etter at islamister satte fyr på biblioteket i Timbuktu i januar i år, og om lag fem prosent av samlingen ble ødelagt. Etter å ha kontrollert Nord-Mali i over ti måneder var angrepet en siste offensiv fra islamistene før de trakk seg tilbake da en fransk-ledet militærstyrke gikk inn i landet. Målet var å ødelegge over 700 år gamle historiske manuskripter som islamistene mener er en vantro tolking av Muhammeds lære. Viktig sak for UNESCO UNESCO har spilt en nøkkelrolle i arbeidet for å bevare de gamle manuskriptene. Bokova var tidlig ute med å støtte bevaringsarbeidet, og dro i begynnelsen av februar til Timbuktu sammen med Frankrikes president François Hollande for å møte styresmaktene i Mali. I mai vedtok UNESCO en handlingsplan med tittelen «Emergency support to the protection and safeguarding of the historic manuscripts of Mali». Målet er å bidra til vern av Malis skriftlige arv, slik at den vil være tilgjengelig for fremtidige generasjoner. Norges bidrag kommer på akkurat riktig tidspunkt, sa en takknemlig og engasjert generaldirektør, Irina Bokova etter signeringen. Side 9

10 Går til frakt, utstyr og opplæring Det norske bidraget vil konkret gå til innkjøp av lagrings- og sikkerhetsutstyr for bevaring av bøkene, sikker frakt av manuskriptene fra Timbuktu til hovedstaden Bamako, juridisk gjennomgang av lovgivningen knyttet til eierskap av manuskriptene, kapasitetsbygging og opplæring av «manuscript managers», etablering av internasjonale partnere for biblioteket i Timbuktu og en internasjonal konferanse i Bamako. Avhengig av ekstra støtte Norge betaler hvert år rundt 16 millioner kroner i fast årskontingent til UNESCO, men bidrar i tillegg med om lag 54 millioner i ekstrabudsjettære midler. De 16 «utdanningsmillionene» og den ene «Malimillionen» kommer på toppen av det norske ekstrabudsjettære bidraget i Norge vil i år med andre ord støtte UNESCO med rundt 70 millioner kroner i ekstrabudsjettære midler, i tillegg til den faste medlemskontingenten. Organisasjonen har siden 2011 i stor grad vært avhengig av ekstra økonomisk støtte fra medlemslandene. Dette har sin bakgrunn i at USA og Israel kuttet sin støtte da Palestina ble anerkjent som fullverdig medlem av organisasjonen under generalkonferansen samme år. Nyttige nettressurser fra OECD om utdanning og forskning Av Lars Nerdrum OECD utvikler stadig nettressursene sine med sikte på å øke brukervennligheten samtidig som datatilfanget øker. Disse nettbaserte tjenestene kan brukes til å sette seg inn i forskjellige tema på en rask og praktisk måte. Tilrettelegging av tabeller, figurer og korte tilpassede tekster i hendige formater gjør at disse ressursene burde være faste innslag i notater og presentasjoner om tema innenfor utdanning og forskning hvor en internasjonal komparativ dimensjon er nyttig. Education GPS Education GPS har tre overordnete funksjonsområder, «Analyse by country», «Explore data» og «Review policies». Det sistnevnte området er fortsatt under utvikling, men de to første er fullt funksjonelle. Under «Explore data» er det mulig å hente data fra både EaG og fra PIAAC, og man kan velge opptil 5 land til spesialtilpassede tabeller og figurer. Landene som inngår er de 34 OECD-landene, samt en del andre land. Dessuten er det et veldig hendig scatterplot-program med store muligheter for definering av hvilke variabler man vil se i sammenheng. Det er mulig å laste ned tabeller for valgte land etter temaområde i PDF-format. Under «Analyse by Country» er det også mange spennende funksjonaliteter. Ved å velge et land får man først en kort oppsummering av landets særtrekk fra EaG i noen kulepunkter, og deretter er det for hver Side 10

11 indikator verdi og rangering for landet i forhold til OECD-medlemslandene. For hver indikator kan man laste ned hele indikatoren fra EaG i Excel. Det er store muligheter til å gå nærmere inn i temaområder og også her er det flere forskjellige figurer som genereres lett med et tastetrykk. Alle indikatorene i EaG og PIAAC kan lett lastes ned i Excel. Sekretariatet foreslår at Education GPS skal erstatte publikasjonen Education Today. STI Scoreboard OECD Science, technology and Industry Scoreboard 2013 ble offentliggjort i oktober. Det dreier seg om en stor samling indicatorer på STI-området som oppdateres annet hvert år. Det er seks tematiske kapitler i årets Scoreboard; Building knowledge, Connecting to knowledge, Targeting new growth areas, Unleashing innovation in firms, Competing in a knowledge economy og Participating in the global economy. Det er også nå lagt til nye verktøy på STI Scoreboard sin hjemmeside som er svært nyttige for brukere som ønsker tematiske dypdykk og landprofiler. interactive-charts.htm Årets utgave av Scoreboard har 260 forskjellige indikatorer innenfor områdene vitenskap, teknologi og næringsliv. Et forhold som OECD trekker frem i Scoreboard er betydningen av unge selskaper for etablering av arbeidsplasser. Redusert sysselsetting som følge av finanskrisen skjedde primært ved nedbemanning i eldre selskaper, mens selskaper yngre enn 5 år gamle faktisk har økt sysselsettingen. Yngre bedrifter med mindre enn 50 ansatte representerer rundt 11 prosent av sysselsettingen i OECD-landene, men de står bak en tredjedel av nye jobber som er skapt siden finanskrisen. En ny indikator kartlegger internasjonal forskermobilitet og finner at USA er det klart største forskningssystemet forskere flytter fra eller til. Storbritannia er nest mest involvert i forflytninger av forskere. De som flytter på seg har 20 prosent høyere «impact» enn forskere som ikke flytter internasjonalt. OECD ønsker at beskrivelser av fakta for politikk i større grad skal foregå gjennom web, som følge av organisasjonens ambisjoner som teknologibruker, som et ledd av satsingen på «Green Growth» og fordi de mener tilgjengeligheten og brukervennligheten av data og statistikk dermed blir bedre. Det er helt sikkert nyttig for leserne å sette av litt tid for å gjøre seg kjent med disse nettressursene. Det ligger mange interessante fremstillinger bare tastetrykk borte, og når man først blir komfortabel med denne typen fremstillinger, er det vanskelig å klare seg uten. Side 11

12 Olje- og energiminister Tord Lien på IEAs ministermøte i Paris Av Espen-Andreas Hauge Olje- og energiministeren deltok november på ministermøtet i Det internasjonale energibyrået (IEA). Ministermøtet, byråets høyeste organ, avholdes annet hvert år. Hovedfokus for ministermøtet var energitilgang og forsyningssikkerhet, tiltak for å begrense utslipp av klimagasser fra energisektoren samt utfordringene knyttet til forskjell i konkurranseevne som følge av ulike energipriser mellom regioner. En stadig større andel av verdens energikonsum finner sted i fremvoksende økonomier som ikke er medlemmer av IEA. En enighet om tettere samarbeid med de viktige konsument- og partnerlandene Brasil, India, Indonesia, Kina, Russland og Sør-Afrika var også en svært viktig del og utkomme av ministermøtet. IEAs ministermøte i Paris 20. november Bilde: Espen Andreas Hauge Side 12

13 Statspartsmøte i Verdensarvkonvensjonen med norsk ledelse av viktig arbeidsgruppe Av Maren Kateraas Da verdensarvkonvensjonens statspartsmøte fant sted i Paris fra 19. til 21. november var valg av nye medlemmer til verdensarvskomiteen et viktig punkt på agendaen. Verdensarvkomiteen har høy status og det var i år 22 kandidater til 12 plasser. I motsetning til andre valg i UNESCO har verdensarvkomiteen ingen geografisk fordeling, og årets valg resulterte i seier for blant annet Finland, men ingen afrikanske land ble innvalgt. Med dette, samt et forslag presentert av Brasil og Palestina om å sikre faste regionale seter i komiteen som grunnlag, startet en innviklet debatt rundt nødvendigheten for å endre valgreglene. Da enkelte regioner er underrepresentert og til tider også har vært ekskludert fra verdensarvskomiteen var det mange som ønsket forslaget velkomment, og Norge har lenge etterlyst en ordning for å sikre geografisk mangfold. Argumentene mot forslaget er at man kan riskere å forstyrre en demokratisk prosess og flytte tyngden i avstemningen vekk fra substans og ekspertise blant kandidatene. På tross av at alle uttrykte bekymring over det uheldige resultatet, var medlemslandene tydelig delt da forslaget om geografisk fordeling ble tatt opp torsdag 20. november. Spesielt sto Australia, Storbritannia og USA i spissen for gruppen som mente det vil være uheldig å ta utgangspunkt i UNESCOs valggrupper for sikre rettferdighet og kompetanse innenfor verdensarvskomiteen. Disse landene etterlyste en grundig analyse og kartlegging av alternativer før man valgte å endre prosedyrene rundt valget. Støttespillerne til forslaget gikk til slutt med på å invitere til et ekstraordinært statspartmøte kommende år for at man skulle ha tid til å forberede seg, men krevde også man allerede nå garanterte en minimumsfordeling av setene i komiteen. Dette var det flere som gikk sterkt imot, og det var tydelig at partene ikke ville komme til enighet innenfor de satte tidsrammer. Dankert Vedeler, leder av den uformelle arbeidsgruppen, og Irina Bokova, UNESCOs Generalsekretær. Bilde: Yngvild Gotaas Torvik Da diskusjonen utviklet seg og målet om konsensus virket fjernt, ble det bestemt å sette ned en uformell arbeidsgruppe som Norges Dankert Vedeler raskt ble utropt til å lede. Så mange land (ca 140) valgte å delta i den uformelle gruppen at man måtte utsette det ordinære møtet grunnet mangel på beslutningsdyktig antall. Selv etter flere timer med forhandlinger var det lite som tydet på at en løsning var innenfor rekkevidde. For å gjøre gruppen mer effektiv fikk Vedeler gjennomslag for å begrense arbeidsgruppens størrelse til 3 representanter fra hver regionale gruppe (totalt 18). Selv med en mindre gruppe og en hel dag med intense diskusjoner tydet lite på at partene ville oppnå konsensus og mange fryktet av saken ville gå til avstemning. Så, en halv time før absolutt siste frist, lyktes det arbeidsgruppen å komme til enighet og Vedeler kunne presentere et konsensusforslag for den 170 lands store forsamlingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt og møtt med applaus fra alle hold. Det gikk ut på å sette ned en arbeidsgruppe som i løpet av et år skal komme med forslag til hvordan man kan sikre en bedre geografisk fordeling av plasser. Dette skal diskuteres på et ekstraordinært statspartmøte der man også skal se på reglene rundt nominering av verdensarvsteder og mulighetene for å sikre en bedre rotasjon i Verdensarvkomiteen. Side 13

14 Time for the U.S. to Reskill? Av Lars Nerdrum Slik er tittelen på en rapport som USA har bestilt av OECD og som ble publisert i oktober. Rapporten finner at de grunnleggende ferdighetene i voksenbefolkningen i gjennomsnitt i USA er svakere enn i de landene som deltok i OECD Survey of Adults Skills (PIAAC). Disse funnene står i kontrast til at befolkningen i USA har høy gjennomsnittlig utdanning, og gir grunn til bekymring. Dette tyder på svakheter i utdanningssystemet og beskjeden utvikling av ferdigheter i arbeidsog samfunnslivet. USA har større andeler voksne med svake leseferdigheter og tallforståelse enn gjennomsnittet blant deltakende land. Andelen som scorer høyt er dessuten ikke særlig høy i USA. I lesing er de omtrent like mange som snittet i andre land, men for tallforståelse er det klart færre av dem med høy score. Og enda mer bekymringsfullt; forskjellene i ferdigheter mellom yngre og eldre voksne i USA er mye mindre enn i de fleste andre landene. Dette problemet risikerer altså å forverre seg med tiden. Amerikanerne trenger å ta et skikkelig tak for å løse disse utfordringene. For et land som er bygd av innvandrere er det også et tankekors at de sosiale forskjellene i USA er så store. En tredjedel av innvandrerne, 34 prosent av de svarte og 43 prosent av latinamerikanerne har svært lave ferdigheter, mot bare 10 prosent av hvite. Raseforskjellene er store også etter kontroll for utdanning. Blant amerikanere med lave ferdigheter er sannsynligheten for å ha dårlig helse fire ganger høyere enn for de med sterke ferdigheter. Også forhold som tillit, deltakelse i frivillig arbeid og følelsen av medbestemmelse i samfunnet er sterkere knyttet til ferdigheter enn i de fleste andre landene i undersøkelsen. Et annet interessant funn er at det i USA er sterkere sammenheng mellom ferdigheter og lønn enn andre steder. Det betyr også at det lønner seg mer i USA enn i andre land å investere i sterke grunnleggende ferdigheter, og er slik sett et viktig signal i arbeidsmarkedet. Rapporten har anbefalinger til myndighetene i USA, hvorav de viktigste er: - Sørge for styrking av grunnleggende ferdigheter, særlig blant de svakeste, - Styrke grunnskolen for alle og bidra med støtteundervisning for de som ikke oppnår nødvendig standard, - Gjøre utdanningstilbud tilgjengelige for unge voksne, - Knytte grunnleggende ferdigheter til arbeidslivet og til arbeidsforberedende aktiviteter, - Tilpasse opplæringsaktivitetene til forskjellige grupper. Du kan lese hele rapporten her. Neste Nyhetsbrev kommer i desember Du kan melde deg av/på Nyhetsbrevet på: Side 14

Nyhetsbrev. Rapport fra UNESCOs 37. generalkonferanse. 35/15. november 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.

Nyhetsbrev. Rapport fra UNESCOs 37. generalkonferanse. 35/15. november 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa. Nyhetsbrev 35/15. november 2013 Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no Innholdsfortegnelse s.1 Rapport fra UNESCOs 37. generalkonferanse s.3 «Government at a Glance» s.

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL

ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL 1 NYHETSBREV FRA FINANSRÅDENE VED EU-DELEGASJONEN ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL HOVEDSAKER Nr. 4 MAI 2015 Innhold I ØKONOMI... 2 Europakommisjonens vårprognoser 2015... 2 Hovedbildet... 2 Nærmere om anslagene...

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 16. februar 2006. 4 1. Innledning På vei inn i bygningen her går vi forbi en statue av skuespilleren

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Gode utsikter, Globale utfordringer

Gode utsikter, Globale utfordringer Gode utsikter, Globale utfordringer konjunkturrapport 2012 1 Verdensøkonomiens utvikling 06 1.1 Intro...08 1.2 Eurolandene...09 1.3 USA...12 1.4 Asia... 14 1.5 Kina... 15 1.6 India... 16 1.7 Globalt...

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer