Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen"

Transkript

1 Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen - Delrapport 1 i prosjekt Felles plattform for internasjonal profilering av Osloregionen - Versjon av Prosjektleder: Bjarte Frøyland, Osloregionens sekretariat 1. Innledning...2 Bakgrunn...2 Aktører som er identifisert og kartlagt i denne utredningen Hovedbilde av de funn vi har gjort i denne kartleggingen Hva skjer i regionen? Strategiske satsninger med relevans for internasjonal profilering Drøfting av noen empiriske funn...7 Internasjonal næringsprofilering som underprioritert område...7 Økonomisk rammer...8 Behovet for tilrettelegging for internasjonale etablerere Samarbeidsmodeller som benyttes i andre regioner Business Region Gøteborg Stockholm Business Alliance SBA Business Region Bergen En grov sammenligning av de modellene vi har kartlagt Noen suksesskriterier for samarbeid om internasjonal regionsprofilering Grunnlag fra kartleggingsmøter Fylkeskommuner og regionsråd FoU-miljøer og næringsklynger Nasjonale interesseorganisasjoner og myndigheter Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 1

2 1. Innledning Bakgrunn En felles plattform for arbeidet med internasjonal profilering av Osloregionen må innebære at man blant samarbeidsalliansens medlemmer og andre nærings- og utviklingsaktører i regionen har; - en felles forståelse av hensikten med internasjonal profilering av Osloregionen - en omforent ide om hvordan en slik profileringssatsning kan organiseres, slik at gjennomføring og styring ivaretas på en god måte. Aktørkartleggingen skal prøve å gi et bilde av de relevante aktørene innenfor internasjonal profilering av Osloregionen som næringsregion, og av det profileringsarbeidet som allerede gjøres i regionen. En sidehensikt ved aktørkartleggingen er å sammenstille relevante samarbeidsmodeller for regionsbasert profilering og næringsutvikling, slik disse benyttes i andre sammenlignbare regioner, og trekke ut relevante erfaringer med disse. Vi har valgt å gjennomføre aktørkartleggingen gjennom dybdeintervjuer med representanter for relevante aktører inn mot vårt prosjekt, ikke minst for å finne noen felles knagger å henge behovet for felles internasjonal profilering av Osloregionen på. Således er det prosjektets behov for nærhet til brukeren som definerer aktørkartleggingen, mer enn en bred studie av alle sentrale aktører innenfor internasjonal profilering i regionen. Unntaket gjelder de institusjonene som gir rammebetingelser for Osloregionens internasjonale profilering, herunder Innovasjon Norge, Universitetet i Oslo og NHO. Noen kunnskapsintensive næringer peker seg også i denne kartleggingen ut som spesielt interessante for og interesserte i regionsprofilering. Det er en stor grad av overlapp mellom disse og de næringer som tidligere er fremhevet som fremtidige kunnskapsnæringer i Osloregionen, i prosjekter og analyser med samme nedslagsfelt. Aktører som er identifisert og kartlagt i denne utredningen Hensikten med kartleggingen har altså vært å legge et grunnlag for å se Samarbeidsalliansens felles profileringsarbeid i sammenheng med prosesser og tiltak i regi av medlemmene selv og aktører som Innovasjon Norge, NHO, klyngenettverk og -organisasjoner lokalt og andre nærings- og innovasjonsaktører. Samtidig skal kartleggingen bidra til å avklare potensialet for koordinering, samarbeid og erfaringsoverføring med sikte på en styrket regional satsning, og bidra til klarhet rundt hvilke samarbeidsmodeller for internasjonal profilering som benyttes i andre sammenlignbare byregioner. Med dette for øye er følgende institusjoner identifisert og kartlagt: Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 2

3 Internt i samarbeidsalliansen Akershus fylkeskommune Oslo Kommune Buskerud fylkeskommune Østfold fylkeskommune Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Vestregionen *Andre regionsråd *Osloregionens Europakontor Eksternt i regionen Papirbredden Innovasjon Kjeller Innovasjon Maritimt Forum Oslofjorden Interesseorganisasjonen Subsea Valley Oslo Renewable Energy and Environment Cluster Oslo Medtech Oslo Metropolitan Area *Universitetet i Oslo *UMB/Campus Ås *NCE på Lysaker, i Halden og på Kongsberg Nasjonalt IKT Norge Virke (Kunnskap og Teknologi) NHO (Abelia) Innovasjon Norge Andre sammenlignbare byregioner Business Region Bergen Business Region Gøteborg Stockholm Business Alliance Vestregionen og SNR representerer i denne kartleggingen regionsrådene, som det vi vet bare unntaksvis er involvert direkte i internasjonal næringsprofilering. Vi tar også forbehold om at andre institusjoner kan være relevante for beskrivelsen av et fullstendig aktørbilde, men vi har altså hatt en betydelig mer pragmatisk tilnærming til oppgaven. Vi har bevisst latt være å ta med enkeltbedrifter i et forsøk på å se bransjer og klynger av bedrifter samlet. Eksempelvis vil virksomheter innenfor offshore og maritim sektor fanges i dette bildet inn av vår kartlegging inn mot henholdsvis Interesseorganisasjonen Subsea Valley og Oslo Maritime Forum. Tilsvarende er det Oslo Medtech og IKT Norge som representerer ehelse og IKT næringene osv. Merk også at vi i denne runden har ekskludert aktører som bedriver generell markedsføring av Norge eller Osloregionen som turist- eller kongressdestinasjon, og at vi har fokusert inn mot aktører som i sin portefølje reflekterer de kunnskapsnæringer vi tidligere har definert som de viktige fremtidsnæringene for Osloregionen. Vi har valgt å begrense den kartleggingen som er gjort inn mot andre storbyregioner, til Bergen, Gøteborg og Stockholm ikke minst fordi disse er brukt som eksempler til etterlevelse i de dialoger som er gått rundt modeller for internasjonal profileringsarbeid i Osloregionen tidligere. *) var ikke kartlagt og dokumentert ferdig da denne versjonen av delrapport 1 ble skrevet ut Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 3

4 2. Hovedbilde av de funn vi har gjort i denne kartleggingen Arbeidet med aktørkartleggingen har synliggjort at internasjonal profilering av næringslivet i Osloregionen er lavt prioritert både på kommunalt (regionsråd) og fylkeskommunalt nivå, selv om fylkeskommunen har et vesentlig høyere fokus enn regionsrådene på dette området. Fylkeskommunenes engasjement kan vi eksemplifisere gjennom Oslo og Akershus sitt langvarige samarbeid som eiere av Oslo Teknopol IKS, der en vesentlig del av aktiviteten har vært fokusert inn mot internasjonal næringsprofilering. Også Østfold og Buskerud fylkeskommuner har brukt midler på internasjonal aktivitet, selv om dette i all hovedsak har vært kanalisert inn i avgrensede prosjekter, ofte såkalte Interreg-prosjekter, med til dels lavt profileringsinnhold og lav grad av kontinuitet på budskapet over tid. Vi har imidlertid ikke identifisert noen gjennomgående stor aktivitetsmasse innenfor internasjonal næringsprofilering, nevnte eksempler til tross. Snarere er det slik at de svært begrensede midler som er satt av til dette formålet, er knyttet opp mot andre hovedmål enn profilering; slik som innovasjonsarbeid og talentutvikling. Det vi ser av ren regionmarkedsføring er først og fremst et resultat av turistnæringens behov i deler av regionen. Her kan fylkeskommunene tidvis trå til med ekstrabevilgninger for å få mer ut av de ressurser næringen selv legger inn. Buskerud fylkeskommune bevilger eksempelvis 2 mill NOK pr år på toppen av reiselivsnæringen i Hallingdal når disse markedsfører Hallingdal skiresorts internasjonalt. Det eksportrettede næringslivet finner i liten grad insentiver til å markedsføre Osloregionen i sin egen internasjonale markedsføring. De fokuserer på sitt eget produkt og varemerke. Kunnskapsintensive næringer gjennomfører tidvis bransjevise tiltak for å attrahere investeringer, prosjekter og kompetanse til regionen, men da i begrenset omfang. Eksempler på bransjevise satsninger med fokus på Osloregionen kan være IKT Norges omdømmesatsning på vegne av IKT-næringen (80 % av den norske IKT-næringen er lokalisert i Osloregionen) eller Oslo Medtech sine internasjonale nyhetsbrev og messedeltakelser på vegne av mange små og mellomstore ehelse og instrumenteringsbedrifter i Osloregionen. Når Osloregionen og Oslo kommune legger et millionbeløp på toppen av eiendomsutviklernes egen profileringssatsning inn mot den årlige Mipim konferansen i Cannes, kan dette være et eksempel på godt offentlig-privat samarbeid om internasjonal næringsprofilering i regionen. Slike samarbeidsmodeller har vi registrert færre av innenfor næringsprofilering enn innenfor turistmarkedsføring mot internasjonale målgrupper. Vi har kartlagt tre konkurrerende byregioners regionmarkedsføring, og da med utgangspunkt i de valg de har gjort for organisering og finansiering av samarbeidet om dette. Et fellestrekk vi registrerer i disse tre samarbeidsmodellene, er at de alle sentrerer rundt ett felles næringsselskap, gjerne finansiert opp også for formål utover den rene internasjonale profileringsjobben. Dessuten ser vi i alle de tre modellene at det er en sterk eier som garanterer for totalen. Med andre ord; løpet går, uansett deltakelse fra noen av de «mindre» stakeholders i systemet. Samarbeidsmodellene fra Bergen, Gøteborg og Stockholm varierer en del på ambisjonsnivå, styringsstruktur og organisering, men er for alle de tre konkurrerende regioners vedkommende fokusert inn mot synliggjøring av kunnskapsnæringer og klynger rundt disse. Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 4

5 3. Hva skjer i regionen? Strategiske satsninger med relevans for internasjonal profilering Når vi nå har gjort våre innledningsvise kommentarer til det manifesterte ambisjonsnivået i det internasjonale profileringsarbeidet regionen rundt, hører det også med til bildet at delregionenes visjoner på egne vegne til dels står i kontrast med en slik empirisk beskrivelse av den faktiske situasjonen. Det skorter nemlig ikke på ambisjoner som går langt i ønske om internasjonal synlighet for sin delregion; fra Vestregionens ønske om Drammen som europeisk kulturhovedstad, via Oslos varslede søknad om OL i 2022, til etablering av verdens største marin- og biotekniske forskningsbygg på Ås. Med strategiske satsninger (se overskriften) mener vi i denne sammenhengen prosjekter eller planer og ambisjoner som kan bli sentrale for profileringsarbeidet videre og som har sporen i seg til å eksemplifisere en offensiv og attraktiv Osloregion for våre internasjonale målgrupper. Noen av disse strategiske prosjektene kan være praktiske og konkrete tiltak i form av signalbygg eller prosjekteierskap / investeringer. Andre slike strategiske prosjekter kan være rene planprosesser eller samarbeidskonstellasjoner som peker fremover mot en mer offensiv internasjonal satsning i regionen. Vi har ikke hatt som ambisjon å sortere eller kvalifisere noen av disse satsningene, men gjengir dem regionsvis under slik de er fremkommet i kartleggingen: Oslo og Akershus sitt arbeid for å få på plass en felles innovasjonsstrategi, der kunnskapsmiljøenes innovasjonskraft og kompetanse synliggjøres i en felles profileringsstrategi for Oslo og Akershus de nærmeste årene. Her dekkes det inn områder som; - felles tiltak for å stimulere til en enda høyere innovasjonstakt i regionen - tiltak for bedre samvirke offentlige og private aktører imellom - Og, en strategi for profilering av regionen internasjonalt Dette arbeidet vil bli sentralt for hele regionen, ikke minst med henblikk på hva som skal skje videre med utviklingen av et nytt kommunalt næringsselskap i regionen som kan påta seg større internasjonale profileringsprosjekter på vegne av Osloregionen og Osloregionens medlemmer. I Oslo er det også nærliggende å trekke frem Oslo Metropolitan Area sin satsning inn mot Mipim på vegne av eiendoms- og byutviklere i Osloregionen. I samme henseende ser vi IKT Norge s arbeid inn mot Mobile World Congress på vegne av en rekke ledende telemobil selskaper i Osloregionen og Oslo Medtech sin profileringssatsning inn mot amerikanske og europeiske investormiljøer.. Øvre Romerike har fokus på ytterligere realisering av effektene ved vekst for hovedflyplassen. Arbeidet med utvikling av Gardermoen næringspark er et sentralt virkemiddel i så måte. Gardermoen er snart den flyplassen i Norden som har størst trafikk målt i antall passasjerer. I 2013 forventes det at Gardermoen passerer Kastrup. ØRU og SNR arbeider med et felles prosjekt for å synliggjøre Romerike, delregionene og kommunene. Nedre Romerike kan skilte med lead i et nytt stort internasjonalt prosjekt innenfor EUs nye rammeprogram. Samtidig vokser kunnskapsmiljøene rundt Kunnskapsbyen Lillestrøm og Forskningsinstituttene på en måte som vitaliserer et internasjonalt fokus i regionen. Et nytt samarbeid med Norges Varemesse, for ytterligere kommersialisering og profilering av lokalt næringsliv, blir også fremhevet som sentralt. Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 5

6 I Kongsbergregionen planlegger man en ny kunnskapspark, bl.a. for å huse og videreutvikle NCE innen system engineering samt en rekke prosjekter knyttet til det sterke Subsea og forsvarsteknologiske miljøet i regionen. En egen inkubator utvikles i samarbeid med Notoddens eksisterende miljø for dette. I kombinasjon med næringslivets egen satsning på en «SubSea valley» korridor fra Kongsberg til Lysaker, borger dette for fremtidig synlighet for offshore som Osloregionens nye globale teknologifortrinn. Hedmark har fokus på digitale bedrifter innenfor spill og ehelse parallelt med videreutviklingen av et internasjonalt forsprang på genetikk og arvsmasse. I tillegg er Kongsvinger-området rettet inn mot samarbeid med Värmland og Dalarna. Mosseregionen legger fokus på utviklingen av trafikk-knutepunktet Moss; med havn, flyplass, veg og tog i en attraktiv næringspakke. Utviklingen av det gamle Peterson-området skal skaffe ny næring til regionen i forlengelsen av Vartsila og Akers Solutions eksisterende industrivirksomhet. Kunnskapsklynger innenfor Helse, Maritim og energi vil nyte godt av dette. I Follo er det nye Campus Ås som nå står sentralt i all innovasjons- næringsutvikling, med ambisjoner for ledende kunnskapsmiljøer på Europeisk nivå innenfor mat, fiber, aquamarine og biotech med mer. I sentrum for denne satsningen står et stort nytt vitensenter under utvikling som byggeprosjekt og som FoU-miljø. En regional parallell, som vil forsterke denne satsningen, er foreløpig sentrert rundt Universitetet i Oslo. Der er det satt i gang et arbeid for å opprioritere FoU-arbeidet inn mot nye teknologi-anvendelser innenfor medisinsk instrumentering og biotech. Det samlede arbeidet som nå legges ned i Forskningsparken på Blindern og på Campus Ås, fokusert inn mot det såkalte Bioverdiprosjektet, vil gi et samlet bilde av Osloregionen som verdensledende medisinsk teknisk, bioteknologisk og aquamarin hub. Østfold fylkeskommune retter i hovedsak sine internasjonalt rettede næringsvirkemidler inn mot interreg-prosjekter og grensekomite-arbeidet. Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 6

7 4. Drøfting av noen empiriske funn De eksterne virksomhetene vi har kartlagt, kan forenklet deles inn i følgende kategorier: - de som har sitt hovedfokus på å stimulere til innovasjon i næringslivet i sin region - de som er institusjonaliserte næringsklynger rundt en spesifikk kunnskapsnisje regionalt - de som er nasjonale interesseorganisasjoner for hele næringer I så godt som alle de intervjuer vi har gjennomført med denne relativt brede gruppen av institusjoner og informanter, tegner det seg et bilde av marginalisering når man diskuterer internasjonal profilering av Osloregionen. Denne marginaliseringen kan i verste fall på kort sikt gjøre næringslivet mindre lydhørt for offentlige innspill når det gjelder næringslivets konkurransekraft. Om denne nedprioriteringen vedvarer, kan den på mellomlang sikt gjøre det vanskelig å trekke de talenter og etablerere vi trenger til Osloregionen, noe som igjen gir negative ringvirkninger for generell næringsattraktivitet på lang sikt. Om disse betraktningene stemmer, kan vi allerede være inne i en negativ spiral for Osloregionens internasjonale attraktivitet, men det kan vi fremdeles gjøre noe med. Det er imidlertid grunn til å rope et varsko når vi ser på konkurrerende byregioners satsning på internasjonal næringsprofilering og sammenholder denne med vår egen (se neste kapittel). Nå vi i denne kartleggingen kan dokumentere at næringslivet selv også i liten grad er fokusert mot internasjonal regionmarkedsføring, kan årsaken være at attraksjonsverdien av en region er et fellesgode, som alle kan nyte godt av uavhengig av egeninnsats. Når ikke det offentlige går i front der det foreligger en markedssvikt av denne typen, kan vi heller ikke regne med at enkeltaktører i næringslivet skal betale for andres mulige gevinster. Det er derfor grunn til å tro at lite vil skje på dette området for Osloregionens vedkommende før en eller flere offentlige aktører går i front, og her ligger kanskje Samarbeidsalliansens mandat? Internasjonal næringsprofilering som underprioritert område Marginalisering i denne sammenheng kan forstås som at internasjonal profilering som aktivitet og ambisjon, er tilordnet andre fokusområder, som indirekte virkemiddel for måloppnåelse, og at den sjelden fremstår som et eget fokusområde, i kraft av sin egen tyngde. Konsekvensen av dette er at profilering av regionen ikke sees som en samlet (eller eventuelt samlende) oppgave, men strøs tynt inn under andre fokusområder og drivere for utvikling. Vi kan med fordel ha som arbeidshypotese at konkurrerende byregioner til vår egen internasjonalt, som allerede scorer høyere enn oss på omdømme og attraktivitet, allerede har løftet frem internasjonal profilering som eget fokusområde. Vi tror det spesielt er tre forhold som er drivende for den marginaliseringen vi ser i vår egen region på dette området: - forholdet til innovasjon som overordnet næringspolitisk ambisjon - forholdet til lokal talentutvikling som overordnet ressursparameter - forholdet til regionens geografi og attraktivitet som turistdestinasjon Internasjonal profilering som funksjon av innovasjonsarbeidet i regionen Våre egne medlemsvirksomheter ser som oftest innovasjon og internasjonal profilering som to sider av samme sak. Dette gjør det vanskelig å skille regionsprofileringen fra ønsket om å utvikle Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 7

8 helt spesifikke nisjer eller bedrifter som man mener er bærekraftige internasjonalt, all den tid de to områdene både organisatorisk og faglig håndteres samlet og gjerne som del-mengder av hverandre. I mange tilfeller finner vi at internasjonaliseringshjelp kun ytes til bedrifter som deltar i innovasjonsselskaper eller inkubatorvirksomhet for den offentlige satsningen i regionen. Samtidig sees internasjonal profilering som en forutsetning for at det nye næringslivet i regionen skal kunne utvikle seg i den globale økonomien. Men det er få eller ingen som tar denne mer langsiktige ballen opp uavhengig av andre prosjekter som er i fokus på kort sikt. Som eksempel på det motsatte kan nevnes Oslo Medtech og Oslo Metropolitan Area sine regulære profileringsaktiviteter i internasjonale konferanse- og messesammenhenger og forsøket på å lage nyhetsbrev for en videre internasjonal målgruppe fra slike klyngenettverk. Mer brede interesseorganisasjoner som Virke, NHO Abelia og IKT Norge kan gjerne delta på delegasjonsreiser og/eller arrangere fellessatsinger fokusert inn mot en bestemt region internasjonalt, og da gjerne i samarbeid med Innovasjon Norge. Men også her er det innovasjon som står først i køen og internasjonal profilering deretter, og da som et virkemiddel for økt innovasjon. Forholdet mellom lokal talentutvikling og internasjonalt partnersøk I flere intervjuer er vi blitt møtt med statistikk som viser hvor avhengig Osloregionen vil være av høykvalifisert arbeidskraft de nærmeste årene. Dette er akademikere og kunnskapsarbeidere vi ikke nødvendigvis makter å utdanne på egen kjøl, selv om vi styrer vesentlige midler denne veien, ikke minst over fylkeskommunale budsjetter. Internasjonal rekruttering og nasjonal og regional utdanningspolitikk kan altså med fordel sees samlet. Samtidig møter vi i denne kartleggingen entusiaster som peker på de uutnyttede innvandrer-ressursene vi allerede har på dette området. Dette bør vi se nærmere på, mener ikke minst NHO og KS. De satser selv vesentlige ressurser på egne talentutviklings-programmer på dette området. Turistmarkedsføring som lokal fanebærer for internasjonal profilering Flere av medlemmene i Osloregionen driver utstrakt markedsføring av sine turistdestinasjoner, både direkte og sammen med lokal reiselivsnæring. Denne markedsføringen har mest fokus på stedets kvaliteter for den besøkende og langt mindre (om noe) fokus på attraktivitet som næringslokasjon. Det som er å bemerke for vår region sammenlignet med europeiske byregioner vi konkurrerer med, er at det samlet (via statlige, fylkeskommunale og kommunale enkeltsatsninger) satses relativt mye større beløp på turistmarkedsføring enn på næringsmarkedsføring. Økonomisk rammer Siden de midler som brukes på internasjonal regionsprofilering, fra de aktører vi har kartlagt, i all hovedsak er kanalisert inn fra finansieringsprogrammer med andre hovedmål, betyr dette også at regionsprofileringen blir prosjektdrevet og stuntpreget, knyttet til de andre hensiktene som er i fokus for avgiver av midlene. Dette strider mot behovet for langsiktig og entydig kanalisering av en budskapsplattform for hele regionen i alle dets fasiliteter. I overført betydning kan vi si at strukturen fremhever mange små pip fremfor ett stort brøl. En konsekvens (eller årsak om man vil) er at de budsjettmessige disposisjoner er heller magre i dette aktørlandskapet. Av de som bruker flest midler på internasjonale profileringsaktiviteter for sin del av næringslivet, finner vi IKT Norge, Oslo Medtech og Oslo Metropolitan Area. Vi har ikke direkte tilgang til budsjettall for IKT Norge og Oslo Medtech, men anslår 1-2 mill årlig pr aktør. For Oslo Metropolitan Areas vedkommende har vi mer direkte innsyn og kan fastslå i overkant av 3 mill NOK fra næringslivet brukt inn mot en avgrenset årlig aktivitet. Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 8

9 Osloregionen har da også gått inn og gitt direkte tilskudd til denne aktiviteten, nettopp fordi næringslivet selv i så stor grad tar føringen.. Budsjettall fra Osloregionens egne medlemmer Vi får i samtaler med fylkeskommuner og regionsråd som inngår i denne kartlegging, et klart bilde av at internasjonal profilering også her er et område som er svært lavt prioritert i budsjettene. Regionsrådene bruker tilnærmet ingen midler på internasjonal regionsprofilering som sådan. I noen grad brukes det midler til gjennomføring av enkeltprosjekter som krever internasjonal aktivitet, men ikke med utgangspunkt i en fokusert satsning på internasjonal regionsprofilering, kun indirekte i så måte. Fylkeskommunene bidrar mer på dette området, men da gjerne også prosjektrelatert. Unntaket fra dette hovedbildet er de midler Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune over tid har lagt inn som driftsmidler i Oslo Teknopol. I stor grad har disse vært kanalisert inn mot internasjonalt profileringsarbeid. Det største området vi har identifisert så langt, som gjennomgående satsning fra alle fylkeskommuner, er de såkalte Interreg-prosjektene med EU- og EØS midler som basis. Her setter alle fylkeskommuner i Osloregionen av noen årsverk til støtte og veiledning for bedrifter og/eller klynger som ønsker veiledning eller sekretariatshjelp i en kortere periode for slike prosjekter. Vi snakker likevel for Buskerud og Østfold sitt vedkommende om i høyden 1-2 årsverk, mens det i Oslo Kommune og Akershus fylkeskommune kan være snakk om det dobbelte. I tillegg er det for Østfold fylkeskommunes del tilført i størrelsesorden 2 mill NOK pr år i prosjekttilskudd til ulike Interreg prosjekter i perioden Vi har grunn til å anta at tallene for andre fylkeskommuner i Osloregionen ligger på nivå med dette. EU-/EØSfinansierte prosjekter utgjør altså den vesentligste delen av de budsjettkroner som settes av til internasjonal virksomhet for medlemmene av Samarbeidsalliansen. Slike prosjekter har hovedsakelig fokus på inter-regionalt samarbeid rundt felles utfordringer på tvers av regioner i Europa, og altså ikke fokus på profilering av enkeltregioners fortrinn. Den rene regionmarkedsføringen av Osloregionen skjer i dag hovedsakelig i et samspill mellom fylkeskommunen og turistnæringen i eget fylke, og da i form av profileringskampanjer med siktemål å selge et konkret reisemål i en avgrenset periode. Til dette formålet settes det årlig samlet for Osloregionen av et beløp mellom 5 og 10 mill NOK pr år over fylkeskommunale budsjetter, litt ulikt fordelt avhengig av tid og sted. Behovet for tilrettelegging for internasjonale etablerere Flere aktører nevner behovet for offentlig tilrettelegging for å gjøre Osloregionen til et mer attraktivt område å etablere eller flytte forretningsoperasjoner til. Ikke minst gjelder dette i den grad man ønsker å attrahere etablerere med innovative forretningsideer og egen intellektuell kapital og patenter til regionen. Da er det særs viktig at man er konkurransedyktige på det lokale mottaksapparatet, herunder har evne til å etablere ordninger, gjerne i samarbeid med den enkelte etablerer, som reflekterer gjensidige forpliktelser i forhold til rammevilkår og forretningsresultater over tid. Virke er tydelige på at slike ordninger er vesentlige dersom inward investment skal få effekt for Osloregionen. Innovasjon Norge jobber også ut fra slike forutsetninger, men da spesielt i forhold til en veiledertjeneste for mottak av bedrifter som etablerer seg i regionen. Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 9

10 Først når offentlig sektor er tilstrekkelig tilpasningsdyktig og fleksibel overfor internasjonale etablerere og deres behov, vil næringslivet selv kunne ta tunge initiativer til fordel for Osloregionen, inn mot sine internasjonale kontakter. Det mener flere av de aktørene vi har kartlagt i denne øvelsen. IKT Norge nevner spesielt eksemplet med Facebook sin beslutning om etablering i Luleå framfor valget av en norsk finalist. Valget av en svensk lokasjon var i dette tilfellet et direkte resultat av at det norske finansdepartementet ikke kunne garantere de samme legalitetsprinsipper for beskatning som det svenskene kunne. Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 10

11 5. Samarbeidsmodeller som benyttes i andre regioner Som et ledd i aktørkartleggingen, er vi bedt om å sammenligne andre regioners satsning på internasjonal profilering med vår egen; for å finne gode modeller vi kan kopiere for en utvidet satsning. Vi har plukket ut 3 slike regioner i tillegg til at vi har hentet inn mer akkumulert informasjon via databasen til GDP Global Development i London. (De fungerer som et konsulenthus for internasjonal regionmarkedsføring.) Litt om det siste først: Vår informant direktør John Hanna, ber oss legge merke til hvilke samarbeidsmodeller som fungerer: -Basert på våre benchmarks og regionale databaser, kan vi med stor sikkerhet anslå suksessraten til en gitt konstruksjon for finansiering og organisering av kommunalt samarbeid rundt internasjonal regionsprofilering. Historisk best practise viser at det sjelden eller aldri har blitt suksess for et slikt samarbeid der ikke en sterk regional offentlig aktør har tatt lead som garantist for samarbeidet, økonomisk og politisk. John Hanna mener også det er grunn til å være begrenset optimistiske med hensyn til næringslivets egen investeringsvilje på dette området. I Osloregionens egen aktørkartlegging, som dokumenteres her, er det bl.a. forhold rundt næringslivets deltakelse vi ønsker å sammenligne mot andre byregioner. I tillegg ønsker vi å se hvordan man i de ulike byregionene dekker inn sine kostnader til regionmarkedsføring fra ulike finansieringskilder (ikke minst det relative forholdet mellom eierne av det operative markedsføringsselskapet og andre stakeholders) og hvordan de organiserer seg internt i ulike styringsnivåer, fra de strategiske veivalgene til det operative profileringsarbeidet for regionen. Business Region Gøteborg Gøteborgsregionen har hatt sitt samarbeidsorgan Business Region Gøteborg (BRG) up-andrunning helt siden Her er det politikerne som styrer og garanterer for finansieringen, dog med vesentlige bidrag fra næringsliv og EU-programmer fra prosjekt til prosjekt. Det er verdt å merke seg at den lokale klyngeutviklingen står så vidt sentralt i BRG's tenkning rundt internasjonalisering. Business area manager Ulrike Firniss i BRG fremhever at det offentlig-private samarbeidet som internasjonal profilering av Gøteborgsregionen har røtter helt tilbake til 1977, og da som et direkte resultat av krisen i verftsindustrien. BRG ble gjort til aksjeselskap under Gøteborgs kommune i 2000, med ordfører som styreleder. Fokuset på klynger og etablererstøtte har stått sentralt hele tiden, med strategi for internasjonalisering definert via de lokale næringsklyngene og deres internasjonale nettverk og behov. Eierstyringen fra politikerne skjer utelukkende via forretningsplan og budsjett. Finansiering av BRG garanteres av hovedeier, med toppfinansiering fra 12 randkommuner (70/30). Dernest dobles omsetningen igjen via statlige og EU-rettede virkemidler, i tillegg til at klyngedeltakerne bidrar til viss del. Effekt måles i arbeidsplasser og nyinvesteringer fra utenlandske selskaper i regionen. Noen tall: 70 ansatte, 30 mill SEK i årlig grunnfinansiering fra eierne, 1550 nyetableringer fra utlandet de seneste 7 årene, hvorav 40 % er fra Norge. Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Side 11

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 En felles plattform for profilering av Osloregionen internasjonalt Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 Prosess Aktørkartlegging Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Prosess med stakeholders Rundebordskonferansen

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Saknr. 17/321-2 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til deltakelse i Oslo Brand Partners

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING OSLOREGIONEN ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING Strategier i profileringsarbeidet 02.11.05 1 Osloregionen Strategier i profileringsarbeidet Hovedmål og strategier I samarbeidsplattformen for Osloregionen,

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

2. Spørsmålene til de delregionale workshops Følgende spørsmål dannet utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid:

2. Spørsmålene til de delregionale workshops Følgende spørsmål dannet utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid: NOTAT Sak 24/09 Felles strategier for næring og FoU for Osloregionen. Oppsummering av arbeidsmøtene i delregionene høsten 2010. 1. Bakgrunn for notatet. Som et ledd i arbeidet med å utrede og analysere

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ Industrikonferansen, Kongsberg, 24. juni 2011 Eva Næss Karlsen, ass.direktør, Kunnskapsbyen Lillestrøm KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ 2 Skedsmo kommune 49.000 innbyggere

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Formålet med samarbeidsalliansen Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 2 Osloregionen

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2018

HANDLINGSPROGRAM 2018 HANDLINGSPROGRAM 2018 UTKAST pr 16.11 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Pr 01.01.18 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner i

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser.

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. 27. november 2017 Widar Salbuvik Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter Evaluering av byregionprogrammet Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter IRIS NIBR Spørsmål i surveyen (avkryssing, tekst) Hovedmål, Delmål, Tiltak (1-3) Resultater prosjektet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

Profileringsstrategi for Osloregionen

Profileringsstrategi for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 16.06.15 Sak nr. 24/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Profileringsstrategi for Osloregionen Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Handlingsplan Strategisk Næringsplan for Nedre Romerike 2010-2011

Handlingsplan Strategisk Næringsplan for Nedre Romerike 2010-2011 Handlingsplan Strategisk Næringsplan for Nedre Romerike 2010-2011 Vedtatt i Programstyret 10. september 2009 1 Innhold 1. Innledning...3 2. Prosjektoversikt...4 1. VERDISKAPENDE KLYNGER...4 1.1 Energi-

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy Gardermoen 29.04.14 Yngve Foss Europa i global konkurranse Krisen: Europa og dens regioner møter nye utfordringer for å komme ut av

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Tjenesteyting som næringsutvikling

Tjenesteyting som næringsutvikling Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003 Sentrale utfordringer Internasjonale konjunkturer Høye oljeinvesteringer

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Innspill smarte regioner 16.11.2015 Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Hva er en smart by eller region? Smarte byer en forberedelse for fremtiden handler om helhetstenking Bærekraft der bærekraft

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering?

Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering? Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering? Fredrik Winther Daglig leder Oslo Teknopol Samarbeidsrådet 28.mai 2013 Foto: SEA Osloregionen

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer